Betänkande - A6-0203/2009Betänkande
A6-0203/2009

BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om upphävande av direktiv 83/515/EEG och elva obsoleta beslut avseende den gemensamma fiskeripolitiken

2.4.2009 - (KOM(2009)0088 – C6‑0094/2009 – 2009/0022(CNS)) - *

Fiskeriutskottet
Föredragande: Philippe Morillon
(Förenklat förfarande – artikel 43.1 i arbetsordningen)

Förfarande : 2009/0022(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0203/2009
Ingivna texter :
A6-0203/2009
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om upphävande av direktiv 83/515/EEG och elva obsoleta beslut avseende den gemensamma fiskeripolitiken

(KOM(2009)0088 – C6‑0094/2009 – 2009/0022(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0088),

–   med beaktande av artiklarna 37, 300.2 och 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6‑0094/2009),

–   med beaktande av artiklarna 51 och 43.1 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6‑0203/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

upphävande av direktiv 83/515/EEG och elva obsoleta beslut avseende den gemensamma fiskeripolitiken

Referensnummer

KOM(2009)0088 – C6 0094/2009 – 2009/0022(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

9.3.2009

Ansvarigt utskott

  Tillkännagivande i kammaren

PECH

12.3.2009

Föredragande

  Utnämning

Philippe Morillon

5.3.2009

 

Antagande

31.3.2009

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

14

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Paulo Casaca, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser