ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

2.4.2009 - (14516/4/2008 – C6‑0006/2009 – 2006/0006(COD)) - ***II

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawca: Jean Lambert

Procedura : 2006/0006(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0204/2009
Teksty złożone :
A6-0204/2009
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczący wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

(14516/4/2008 – C6‑0006/2009 – 2006/0006(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (14516/4/2008 – C6-0006/2009),

–    uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu[1] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0016),

–   uwzględniając zmiany do wniosku Komisji (COM(2008)0647),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0204/2009),

1.  zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 6a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

(6a) Osoby objęte przedmiotowym rozporządzeniem otrzymują w odpowiednim czasie od właściwej instytucji odpowiedź na złożone wnioski. Odpowiedzi udziela się najpóźniej w terminach określonych w ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego danego państwa członkowskiego, o ile takie terminy w nim obowiązują. Zalecane byłoby, aby państwa członkowskie, których ustawodawstwo dotyczące zabezpieczenia społecznego nie przewiduje takich terminów, rozważyły ich przyjęcie oraz, jeżeli zajdzie taka konieczność, powiadomiły o nich zainteresowane osoby.

Poprawka  2

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 21 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(21) Informowanie ubezpieczonych o ich prawach i obowiązkach jest zasadniczym elementem opartych na zaufaniu stosunków między nimi a właściwymi władzami oraz instytucjami państw członkowskich.

(21) Informowanie zainteresowanych osób o ich prawach i obowiązkach jest zasadniczym elementem opartych na zaufaniu stosunków między nimi a właściwymi władzami oraz instytucjami państw członkowskich. Informacje zawierają przewodnik po procedurach informacyjnych. Osobami zainteresowanymi, w zależności od sytuacji, mogą być osoby ubezpieczone, ich rodziny i/lub osoby pozostałe przy życiu, bądź też inne osoby.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2.1 rozporządzenia podstawowego rozporządzenie ma zastosowanie do osób ubezpieczonych, ich rodzin i/lub osób pozostałych przy życiu. Zadaniem instytucji i władz jest dostarczanie informacji, które umożliwiają zainteresowanym osobom korzystanie z ich praw. Ten cel powinien zostać zapisany w punkcie preambuły. Należy dostosować punkt preambuły, aby zapewnić tym osobom prawo do informacji.

Rada wprowadziła termin „osoby zainteresowane”. Prawo do informacji ma jednak zastosowanie do osób ubezpieczonych, ich rodzin i/lub osób pozostałych przy życiu w zależności od danej sprawy. Aby zapewnić prawo do informacji wszystkim ewentualnym beneficjentom, należy dostosować sformułowanie przepisu.

Poprawka  3

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 3– ustęp -1 (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

­ 1.Państwa członkowskie dbają o udostępnianie zainteresowanym osobom niezbędnych informacji, aby dysponowały one wiedzą o zmianach wprowadzonych rozporządzeniem podstawowym i rozporządzeniem wykonawczym i by dzięki temu mogły egzekwować swoje prawa. Państwa członkowskie zapewniają również usługi przyjazne dla użytkownika.

Uzasadnienie

Niniejszy fragment tekstu, dotyczący prawa obywatela do informacji, został przeniesiony do ważniejszej, wcześniejszej części rozporządzenia. Zob. poprawka 8.

Poprawka  4

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 3 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

3. W zakresie, w jakim jest to niezbędne dla stosowania rozporządzenia podstawowego i rozporządzenia wykonawczego, instytucje właściwe niezwłocznie przekazują informacje zainteresowanym oraz wystawiają dla nich dokumenty.

3. W zakresie, w jakim jest to niezbędne dla stosowania rozporządzenia podstawowego i rozporządzenia wykonawczego, instytucje właściwe przekazują informacje zainteresowanym oraz wystawiają dla nich dokumenty niezwłocznie, a w każdym razie w terminach określonych prawem odpowiednich państw członkowskich.

Uzasadnienie

Wszystkie instytucje powinny przestrzegać rozsądnego terminu, aby uniknąć zbyt długiego okresu oczekiwania przez obywateli.

Poprawka  5

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 15 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1. O ile art. 16 rozporządzenie wykonawczego nie stanowi inaczej, w przypadku gdy osoba wykonuje pracę w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie właściwe na podstawie przepisów tytułu II rozporządzenia podstawowego, pracodawca lub – w przypadku osoby, która nie wykonuje pracy jako pracownik najemny – zainteresowany informują o tym instytucję właściwą państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie w danym przypadku, w miarę możliwości z wyprzedzeniem. Instytucja ta niezwłocznie udostępnia informacje dotyczące ustawodawstwa mającego zastosowanie do zainteresowanego, zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. b) lub art. 12 rozporządzenia podstawowego, instytucji wyznaczonej przez właściwą władzę państwa członkowskiego, w którym wykonywana jest praca.

 

1. O ile art. 16 rozporządzenie wykonawczego nie stanowi inaczej, w przypadku gdy osoba wykonuje pracę w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie właściwe na podstawie przepisów tytułu II rozporządzenia podstawowego, pracodawca lub – w przypadku osoby, która nie wykonuje pracy jako pracownik najemny – zainteresowany informują o tym instytucję właściwą państwa członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie w danym przypadku, w miarę możliwości z wyprzedzeniem. Instytucja ta niezwłocznie udostępnia informacje dotyczące ustawodawstwa mającego zastosowanie do zainteresowanego, zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. b) lub art. 12 rozporządzenia podstawowego, zainteresowanej osobie oraz instytucji wyznaczonej przez właściwą władzę państwa członkowskiego, w którym wykonywana jest praca.

Poprawka  6

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 86 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

Nie później niż cztery pełne lata kalendarzowe po dniu wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego, Komisja Administracyjna przedstawia sprawozdanie w sprawie terminów określonych w art. 67 ust. 2, 5 i 6 rozporządzenia wykonawczego.

Nie później niż cztery pełne lata kalendarzowe po dniu wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego, Komisja Administracyjna przedstawia sprawozdanie porównawcze w sprawie terminów określonych w art. 67 ust. 2, 5 i 6 rozporządzenia wykonawczego.

Uzasadnienie

Rada słusznie stwierdziła, że logiczne jest ustalenie terminów „w wyniku doświadczeń i postępu technologicznego, który prawdopodobnie przyspieszy wymianę między instytucjami”; oczywiste jest również wykorzystywanie dobrych praktyk opartych na sprawozdaniu porównawczym przy dokonywaniu przeglądu.

Poprawka  7

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 86 – ustęp 1a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

1a. Jednocześnie Komisja Administracyjna ocenia również okresy podlegające przeliczeniu, o których mowa w art. 13 celem ewentualnego uproszczenia tych zasad.

Poprawka  8

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 89 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

3. Państwa członkowskie zapewniają udostępnianie osobom objętym przepisami rozporządzenia podstawowego niezbędnych informacji, aby dysponowały one wiedzą o zmianach wprowadzonych rozporządzeniem podstawowym i rozporządzeniem wykonawczym i aby mogły dzięki temu egzekwować swoje prawa. Państwa członkowskie zapewniają również usługi przyjazne dla użytkownika.

skreślony

Uzasadnienie

W art. 89 ust. 3 zagwarantowano prawo obywateli do informacji. Fragment ten należy umieścić w ważniejszej, wcześniejszej części rozporządzenia. Dlatego treść art. 89 ust. 3 została przeniesiona do art. 3 ust. - 1 (nowy).

UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Rada przyjęła większość poprawek, w szczególności dokument Parlamentu dotyczący zasad leżących u podstaw współpracy w zakresie wdrażania. Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje również uwzględnienie potrzeby udzielania dostępnych informacji oraz ograniczenia danych do rzeczywiście niezbędnego minimum. Chcielibyśmy jednak bardziej sprecyzować określone w przedmiotowym dokumencie prawa przysługujące osobom fizycznym, których jednak nie ujednolicono: stąd też poprawka złożona przez sprawodawczynię.

W odniesieniu do czasu na udzielenie odpowiedzi na wnioski nadal istnieją obawy, w związku z którymi zaproponowano nowy punkt 6 preambuły oraz dodano jeden ustęp do art. 86. Zrozumiałe jest, że istnieje potrzeba ustanowienia okresu przejściowego w celu wprowadzenia wymiany danych drogą elektroniczną oraz że może to wpłynąć na terminy. Zasadniczo z zadowoleniem przyjmujemy również nowy system oraz dostrzegamy fakt, że jest to wielkie przedsięwzięcie państw członkowskich. W związku z tym sprawozdawczyni zaleca przyjęcie poprawki dotyczącej zmiany art. 86 oraz zawarte w niej zobowiązanie do skrócenia czasu na udzielenie odpowiedzi. Zaproponowaliśmy również, by państwa członkowskie dotrzymywały co najmniej określonych przez siebie terminów na rozpatrywanie wniosków. Zaskakujący okazał się fakt, że nie we wszystkich państwach członkowskich obowiązują takie terminy. Dlatego też sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie nowego punktu preambuły, w którym zaleca się przyjęcie takich terminów.

Oczywiście ma to na celu koordynację, a nie harmonizację systemów. Dlatego sprawozdawczyni z niechęcią odnosi się do rozwiązania, zgodnie z którym to państwa członkowskie decydują o pokryciu kosztów podróży osób towarzyszących osobom podróżującym w celu otrzymania opieki zdrowotnej, zgodnie przedmiotowym rozporządzeniu, oraz obecnego systemu uprzedniej zgody.

Rada stwierdza, że nie istnieje konieczność powiadamiania o wynagrodzeniu wypłacanym pracownikom zgodnie z dyrektywą w sprawie delegowania pracowników, ponieważ nie jest to konieczne do określenia państwa ubezpieczenia: rzeczywiście, w przypadku delegowanych pracowników nie zachodzą zmiany, a więc kwestię wynagrodzenia należy rozpatrywać w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie delegowania pracowników. Ponadto wskazanie wynagrodzenia na formularzach może być sprzeczne z ochroną danych osobowych, w odniesieniu do której obowiązuje zasada ograniczenia jedynie do niezbędnych danych.

Sprawozdawczyni zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje wspólne stanowisko Rady i wyraża nadzieję, że porozumienie zostanie osiągnięte przed końcem obecnej kadencji Parlamentu oraz że będzie ono zawierało główne poglądy Parlamentu w tej dziedzinie.

PROCEDURA

Tytuł

Koordynacja systemów ubezpieczeń społecznych: zasady stosowania

Odsyłacze

14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

9.7.2008                     T6-0348/2008

Wniosek Komisji

COM(2006)0016 - C6-0037/2006

Zmieniony wniosek Komisji

COM(2008)0647

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

15.1.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

15.1.2009

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Jean Lambert

2.12.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.1.2009

11.2.2009

30.3.2009

 

Data przyjęcia

31.3.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Udo Bullmann, Gabriela Creţu, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor