Betänkande - A6-0204/2009Betänkande
A6-0204/2009

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

2.4.2009 - (14516/4/2008 – C6‑0006/2009 – 2006/0006(COD)) - ***II

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Jean Lambert

Förfarande : 2006/0006(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0204/2009
Ingivna texter :
A6-0204/2009
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

(14516/4/2008 – C6‑0006/2009 – 2006/0006(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (14516/4/2008 – C6‑0006/2009),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[1], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0016),

–   med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2008)0647),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A6‑0204/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 6a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(6a) De personer som omfattas av denna förordning bör i god tid erhålla ett svar på sin begäran från den behöriga institutionen. Svaret bör ges senast inom de tidsfrister som i förekommande fall fastställs i den aktuella medlemsstatens lagstiftning om social trygghet. Önskvärt vore att de medlemsstater, vars lagstiftning om social trygghet inte innehåller sådana tidsfrister, skulle överväga att fastställa sådana och göra dem tillgängliga för berörda personer.

Ändringsförslag  2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 21

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(21) Information till de försäkrade om deras rättigheter och skyldigheter är en viktig aspekt när det gäller förtroendet för behöriga myndigheter och medlemsstaternas institutioner.

(21) Information till de berörda personerna om deras rättigheter och skyldigheter är en viktig aspekt när det gäller förtroendet för behöriga myndigheter och medlemsstaternas institutioner. Informationen bör omfatta riktlinjer i fråga om de administrativa förfarandena. Beroende på situationen kan de berörda personerna vara de försäkrade personerna, deras familjemedlemmar och/eller deras efterlevande eller andra personer.

Motivering

Enligt artikel 2.1 i grundförordningen ska förordningen tillämpas på försäkrade personer, deras familjer och/eller deras efterlevande. Institutionernas och myndigheternas uppgift är att tillhandahålla information som gör det möjligt för den berörda personen att bedöma sina rättigheter. Denna målsättning bör nämnas i ett skäl, och för att garantera deras rätt till information måste formuleringen anpassas.

Rådet införde begreppet berörda personer. Därför ska rätten till information omfatta försäkrade personer, deras familjer och/eller deras efterlevande, beroende på det aktuella ärendet. Formuleringen måste ändras för att garantera samtliga eventuella förmånsberättigade personers rätt till information.

Ändringsförslag  3

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – punkt ­1 (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

­1. Medlemsstaterna ska se till att nödvändiga upplysningar görs tillgängliga för de berörda personerna för att informera dem om de förändringar som införts genom grundförordningen och tillämpningsförordningen, så att de kan hävda sina rättigheter. De ska också tillhandahålla användarvänliga tjänster.

Motivering

Denna bestämmelse om medborgarnas rätt till information har flyttats till en mer framträdande plats tidigare i förordningen. Se ändringsförslag 8.

Ändringsförslag  4

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 3 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

3. I den mån det är nödvändigt för att tillämpa grundförordningen och tillämpningsförordningen, ska de berörda institutionerna utan dröjsmål överlämna uppgifterna och utfärda handlingarna till de berörda personerna.

3. I den mån det är nödvändigt för att tillämpa grundförordningen och tillämpningsförordningen ska de berörda institutionerna överlämna uppgifterna och utfärda handlingarna till de berörda personerna, utan dröjsmål och under alla omständigheter inom de frister som fastställs i den berörda medlemsstatens lagstiftning om social trygghet.

Motivering

Samtliga institutioner bör respektera en rimlig tidsfrist för att undvika onödigt lång väntan för medborgarna.

Ändringsförslag  5

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 15 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. När en person arbetar som anställd eller utövar verksamhet i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten enligt avdelning II i grundförordningen ska, om inte något annat anges i artikel 16 i tillämpningsförordningen, arbetsgivaren eller  när det gäller en person som inte arbetar som anställd  den berörda personen själv, om möjligt i förväg informera den behöriga myndigheten i den medlemsstat vars lagstiftning är tillämplig. Denna institution ska utan dröjsmål göra information om den lagstiftning som i enlighet med artikel 11.3 b eller artikel 12 i grundförordningen är tillämplig på den berörda personen tillgänglig för den institution som har utsetts av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där arbetet utförs eller verksamheten utövas.

1. När en person arbetar som anställd eller utövar verksamhet i en annan medlemsstat än den behöriga medlemsstaten enligt avdelning II i grundförordningen ska, om inte något annat anges i artikel 16 i tillämpningsförordningen, arbetsgivaren eller  när det gäller en person som inte arbetar som anställd  den berörda personen själv, om möjligt i förväg informera den behöriga myndigheten i den medlemsstat vars lagstiftning är tillämplig. Denna institution ska utan dröjsmål göra information om den lagstiftning som i enlighet med artikel 11.3 b eller artikel 12 i grundförordningen är tillämplig på den berörda personen tillgänglig för den berörda personen och den institution som har utsetts av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där arbetet utförs eller verksamheten utövas.

Ändringsförslag  6

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 86 – punkt 1 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Senast det fjärde fullständiga kalenderåret efter dagen för ikraftträdande av tillämpningsförordningen, ska den administrativa kommissionen lägga fram en rapport om de perioder som anges i artikel 67.2, 67.5 respektive 67.6 i tillämpningsförordningen.

1. Senast det fjärde fullständiga kalenderåret efter dagen för ikraftträdande av tillämpningsförordningen, ska den administrativa kommissionen lägga fram en jämförande rapport om de perioder som anges i artikel 67.2, 67.5 respektive 67.6 i tillämpningsförordningen.

Motivering

Rådet framhöll mycket riktigt att det är logiskt att fastställa tidsfristerna med hänsyn till tidigare erfarenheter och den tekniska utvecklingen, som kommer att göra utbyten mellan institutionerna snabbare, och det är också uppenbart att god praxis bör utnyttjas, baserad på en jämförande rapport i översynsarbetet.

Ändringsförslag  7

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 86 – punkt 1a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

1a. Samtidigt ska den administrativa kommissionen också bedöma de regler för omvandling av perioder som anges i artikel 13, för att eventuellt förenkla dessa regler.

Ändringsförslag  8

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 89 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att nödvändiga upplysningar görs tillgängliga för de personer som omfattas av grundförordningen för att informera dem om de förändringar som införts genom grundförordningen och tillämpningsförordningen, så att de kan hävda sina rättigheter. De ska också tillhandahålla användarvänliga tjänster.

utgår

Motivering

I artikel 89.3 fastslås medborgarnas rätt till information. Denna bestämmelse bör flyttas till en mer framträdande plats tidigare i förordningen, och den flyttas därför till artikel 3.-1 (ny).

MOTIVERING

Föredraganden finner det verkligen glädjande att rådet tagit med merparten av parlamentets ändringsförslag, särskilt texten om de principer som ligger till grund för samarbetet med genomförandet. Dessutom är det positivt att rådet erkänner att man bör se till att upplysningarna görs tillgängliga och i möjligaste mån begränsas till de upplysningar som verkligen behövs. Vi skulle emellertid vilja förtydliga de individuella rättigheter som nämns i hela dokumentet men inte anges uttryckligen, och därför har föredraganden lagt fram ett ändringsförslag i detta hänseende.

I fråga om den tid det tar att svara på en enskild begäran kvarstår fortfarande vissa frågetecken, och därför föreslås ett nytt skäl 6 och en ny punkt i artikel 86. Det är begripligt att det behövs en övergångsperiod för att införa ett elektroniskt utbyte av uppgifter och att detta kan komma att påverka tidsfristerna. Dessutom välkomnar vi i princip det nya systemet och inser att det handlar om ett omfattande åtagande från medlemsstaternas sida. Därför rekommenderar föredraganden att vi godtar förslaget om översyn i artikel 86, eftersom det syftar till att förkorta svarstiden. Vårt förslag var också att samtliga medlemsstater åtminstone skulle behålla sina egna tidsfrister för behandling av en begäran. Förvånansvärt nog verkar inte alla medlemsstater ha sådana tidsfrister, och därför föreslår föredraganden ett nytt skäl om att sådana frister bör fastställas.

Detta handlar naturligtvis inte om en harmonisering, utan om en samordning av olika system. Därför går föredraganden motvilligt med på att det är medlemsstaterna som ska besluta om betalning av kostnaderna för personer som följer med en person som reser för att få hälso- eller sjukvård enligt denna förordning och det befintliga systemet för förhandstillstånd.

Rådet har hävdat att det inte behövs något meddelande om lön som utbetalats till arbetstagare i enlighet med direktivet om utstationering av arbetstagare, eftersom det inte är nödvändigt för att slå fast i vilket land patienten är försäkrad. Eftersom det inte gjorts någon ändring i fråga om utstationerade arbetstagare bör lönefrågan tas upp i samband med en eventuell översyn av det så kallade utstationeringsdirektivet. Dessutom kan angivandet av lönen i ansökningsformulären leda till problem beträffande dataskydd, om man avser att tillämpa principen om att endast nödvändiga upplysningar ska tillhandahållas.

Generellt sett välkomnar föredraganden emellertid den gemensamma ståndpunkten och är förvissad om att man, före utgången av parlamentets innevarande valperiod, kommer att kunna nå en överenskommelse som inbegriper parlamentets viktigaste åsikter i detta ärende.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Samordning av de sociala trygghetssystemen: tillämpningsbestämmelser

Referensnummer

14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD)

Parlamentets första behandling –P-nummer

 

9.7.2008

T6-0348/2008

Kommissionens förslag

KOM(2006)0016 - C6-0037/2006

Kommissionens ändrade förslag

KOM(2008)0647

Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

15.1.2009

Ansvarigt utskott

  Tillkännagivande i kammaren

EMPL

15.1.2009

Föredragande

  Utnämning

Jean Lambert

2.12.2008

Behandling i utskott

20.1.2009

11.2.2009

30.3.2009

 

 

Antagande

31.3.2009

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Udo Bullmann, Gabriela Creţu, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

Ingivande

0.0.0000

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda språk)

...