Процедура : 2008/0112(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0206/2009

Внесени текстове :

A6-0206/2009

Разисквания :

PV 21/04/2009 - 23
CRE 21/04/2009 - 23

Гласувания :

PV 22/04/2009 - 6.40
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0256

ДОКЛАД     *
PDF 224kWORD 299k
2.4.2009
PE 414.121v03-00 A6-0206/2009

относно предложението за регламент на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки

(COM(2008)0324 – C6‑0282/2008 – 2008/0112(CNS))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Cornelis Visser

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки

(COM(2008)0324 – C6‑0282/2008 – 2008/0112(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета COM(2008)0324),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0282/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A6‑0206/2009),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение   1

Предложение за регламент

Съображение 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение     

 

(7а) Тъй като както хомогенните правила, които са общоприложими за всички зони, така и правилата, приложими за един конкретен регион, са еднакво важни за управлението на риболова, те следва да бъдат одобрени от Съвета.

Обосновка

По-голямата част от регионалните консултативни съвети (РКС), риболовните сектори и администрациите приемат регионалния подход на предложението, но съществува практическо единомислие по въпроса, че регионалните разпоредби също трябва да се приемат от Съвета, което означава, че трябва да се провеждат консултации с Европейския парламент и с РКС.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а) Като допълнителна мярка за разясняване, с цел да се избегнат бъдещи спорове, породени от неправилно тълкуване на правилата, и в духа на неотдавна въведения подход, Комисията следва да допълни разпоредбите на настоящия регламент, като публикува приложение, съдържащо илюстрации на характеристиките на риболовното оборудване.

Обосновка

Членовете, отнасящи се до характеристиките на риболовното оборудване, използват много технически термини. За да се избегнат евентуални неправилни тълкувания, представители на отрасъла искат регламентът да бъде допълнен с илюстрации в духа на подхода, въведен от Комисията , inter alia, в Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд. Няма причина да не се изработи подобно помощно средство и за Атлантическия океан.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 13а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а) Необходимо е да се избягват ситуации, пораждащи нарушаване на конкуренцията или объркване сред операторите и потребителите, както и такива, които биха могли да доведат до неспазване на изискването за минимален размер, и затова правилата следва да се прилагат и за продукти, получени от внос. За тази цел Комисията следва да представи във възможно най-кратък срок предложение за изменение на Регламент (ЕО) №104/2000 на Съвета1 с оглед хармонизиране на биологичните размери с търговските размери .

 

1Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (ОВ L 17 21.1.2000 г., стр. 22).

Обосновка

Изчислява се, че почти 70% от рибните продукти, консумирани в ЕС, са вносни. Риболовният отрасъл е единодушен в настояването си вносните продукти да се подчиняват на същите правила като вътрешните продукти и в частност настойчиво изисква хармонизиране на минималните размери, които се регулират чрез законодателството за техническите мерки, и тези, които са посочени в Регламент (ЕО) № 104/2000.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Даден плавателен съд трябва незабавно да се придвижи към друг район, когато се превиши максималният съпътстващ улов.

(15) За да се гарантира подходяща защита на морските ресурси, да се опазят зоните за размножаване или чувствителните зони и да се намалят изхвърлянията, следва да се налагат ограничения за риболова в някои зони и през определени периоди или с определен вид съоръжения и оборудване.

Обосновка

Въпреки че определянето на някои затворени райони в реално време е мярка, която може да се окаже много полезна за конкретни зони и видове риболов, то поражда повече проблеми, отколкото решения. За многовидовия риболов, малките риболовни съдове или флотите, които ловят риба далече от пристанищата си, тази мярка би могла да бъде унищожителна и невъзможна за изпълнение. Затворените райони/сезони могат да бъдат по-подходящо решение, ако се търсят мерки от най-общ характер.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Когато опазването е сериозно застрашено, следва да се разреши на Комисията и на държавите-членки да предприемат подходящи временни мерки, които да се изпълняват в реално време.

(17) Когато опазването е сериозно застрашено, следва да се разреши на Комисията, по нейна собствена инициатива или по заявка, надлежно обоснована от държавите-членки, да предприема подходящи временни мерки, които да се изпълняват в реално време.

Обосновка

Регламент (ЕО) № 2371/2002 вече предвижда подобни мерки. Следва да се внимава да не се създава правна несигурност предвид възможността правилата да се прилагат „по преценка“.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Мерките, необходими за изпълнение на настоящия регламент, включително специфичните разпоредби за всеки район с Регионален консултативен съвет, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.

(19) Мерките, необходими за изпълнение на настоящия регламент, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията.

Обосновка

По-голямата част от регионалните консултативни съвети (РКС), риболовните сектори и администрациите приемат регионалния подход на предложението, но съществува практическо единомислие по въпроса, че регионалните разпоредби също трябва да се приемат от Съвета, което означава, че трябва да се провеждат консултации с Европейския парламент и с РКС.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

Регионални разпоредби

 

                                                    

По предложение на Комисията Съветът, в съответствие с процедурата, посочена в член 37 от Договора, приема мерки, приложими конкретно към отделни региони, съответстващи на отделните регионални консултативни съвети (РКС).

Обосновка

По-голямата част от регионалните консултативни съвети (РКС), риболовните сектори и администрациите приемат регионалния подход на предложението, но съществува практическо единомислие по въпроса, че регионалните разпоредби също трябва да се приемат от Съвета, което означава, че трябва да се провеждат консултации с Европейския парламент и с РКС.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „бийм трал“ е дънен трал, където хоризонталният отвор на мрежата се осигурява от мачта;

б) „бийм трал“ е дънен трал, при който хоризонталният отвор на мрежата се осигурява от мачта, където мачтата представлява стоманена тръба с два плъзгача; тази конструкция се влачи по морското дъно;

Обосновка

Значението на понятието „бийм трал“ трябва да бъде ясно за всеки.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 3 - буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) „торба“ са последните 8 м от теглените съоръжения, измервани от въжето на торбата, когато размерът на отвора на мрежата е по-голям или равен на 80 mm и последните 20 м от теглените съоръжения, измервани от въжето на торбата, когато размерът на отвора на мрежата е под 80 mm;

д) „торба“ са последните 6 м от теглените съоръжения, измервани от въжето на торбата, когато размерът на отвора на мрежата е по-голям или равен на 80 mm, и последните 20 м от теглените съоръжения, измервани от въжето на торбата, когато размерът на отвора на мрежата е под 80 mm;

Обосновка

Торбата е понякога много по-къса от 8 метра.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 4 - параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. За дребните пелагични видове (сардина, аншоа, сафрид и скумрия) се запазва възможността 10% от улова да бъде маломерна риба.

Обосновка

При тези видове уловът обикновено включва големи пасажи, в които е нормално да има и възрастни, и маломерни риби. Като се има предвид, че при този вид риболов рибите не се разделят, следва да се запази възможността, предвидена в член 19, параграф 2, буква а) от Регламент 850/1998.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Правилото на една мрежа

Комбинации от мрежи

Забранено е да се превозва по време на която и да било риболовна експедиция всякаква комбинация от мрежи с повече от един размер на отвора на мрежата.

 

1. По предложение на Комисията Съветът регулира случаите, при които риболовните съдове могат да превозват една или повече комбинации от мрежи с повече от един размер на отвора на мрежата по време на една риболовна експедиция.

 

2. Тези критерии отчитат:

 

а) отдалечеността на пристанището на дадения риболовен съд от зоната на риболов;

 

б) до каква степен риболовът е многовидов и какво е икономическото значение на вторичните видове по сравнение с вида/видовете, обект на риболова;

 

в) дали при някоя от риболовните операции по време на дадена риболовна експедиция се използва мрежа с отвор, по-голям от предвидения в настоящия регламент.

 

3. Съдържанието на настоящия член се регулира в рамката, посочена в член 2а от настоящия регламент.

Обосновка

Въпреки че намерението на предложението на Комисията се разбира, формулировката на члена е твърде опростена, за да позволи обобщаване, и това доведе до единодушното му отхвърляне от страна на отрасъла и на РКС. Необходимо е да се въведе известна гъвкавост, за да може, без загуба на предвидени от законодателя елементи, изпълнението на мярката да се приспособи по-добре към условията на различните видове риболов и да не поражда непоносими икономически загуби за флотите.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2 - буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да се прикачват към външната страна на торбата укрепващи торби, когато се лови с теглени съоръжения с размер на отвора на мрежата под 80 mm. Размерът на отвора на укрепващата торба е поне два пъти по-голям от този на торбата;

а) да се прикачват към външната страна на торбата укрепващи торби. Размерът на отвора на укрепващата торба е поне два пъти по-голям от този на торбата;

Обосновка

Не съществува научно основание за ограничаване на употребата на укрепваща торба до с теглени съоръжения с размер на отвора на мрежата под 80 mm.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 2 - буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) да се прикачват укрепващи торби към външната страна на торбата в случаи на съдове, които имат разрешение за риболов с тралове с размер на отвора на мрежата равен или по-голям от 60 mm в зоните на ICES VIII, IX и X;

Обосновка

Риболовните съдове с разрешение за риболов с тралове с размер на отвора на мрежата равен или по-голям от 60 mm редовно използват тези съоръжения, за да предпазят мрежите си.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 3 - буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) всяко теглено съоръжение с размер на отвора, равен или по-голям от 80 mm, имащ повече от 100 открити отвори и по-малко от 40 открити отвори при всяка обиколка на торбата, с изключение на свързващите части или ръбовете на мрежата;

заличава се

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 2, буква a), параграф 3, буква б), параграф 3, буква г) и параграф 3, буква д), размерът на отвора на мрежата от 80 mm се заменя с 60 mm при риболов в зоните на ICES VIII, IX и X.

заличава се

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Времето за потапяне на хрилните и тройните мрежи не надхвърля 48 часа.

2. Времето за потапяне на хрилните и тройните мрежи не надхвърля 24 часа.

Обосновка

Обичайната практика на съдовете, които използват хрилни и тройни мрежи, според собствените им признания, е да ги залагат призори и да ги прибират към края на сутринта, така че никога не остават във водата повече от 20 часа. Двойното увеличаване на установеното в практиката време на потапяне би означавало очевидно увеличаване на риболовното усилие и на изхвърлянията.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато се извършва риболов с хрилни и тройни мрежи, се забранява използването на мрежи, по-дълги от 50 км.

3. Когато се извършва риболов с хрилни и тройни мрежи, се забранява използването на мрежи, по-дълги от 40 км.

Обосновка

Намаляването на дължината на мрежите е предложение на самия отрасъл като принос към устойчивостта на риболовните ресурси и на риболова.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Чрез дерогация от член 8 се разрешава употребата на хрилни мрежи с размер на отвора по-голям или равен на 120 mm и по-малък от 150 mm северно от 48°N или с размер на плетката по-голям или равен на 100 mm и по-малък от 130 mm южно от 48°N, във води с измерена дълбочина под 600 метра, при условие че те не са по-дълбоки от 100 отвора, имат допустимо отклонение не по-малко от 0,5 и са снабдени с поплавъци или други поплавъчни средства. Дължината на всяка от мрежите следва да е не повече от 5 морски мили, а общата дължина на всички заложени едновременно мрежи не трябва да надвишава 25 km за един кораб. Максималното време на потапяне е 24 часа.

1. Чрез дерогация от член 8 се разрешава употребата на хрилни мрежи с размер на отвора по-голям или равен на 120 mm и по-малък от 150 mm северно от 48°N или с размер на плетката по-голям или равен на 100 mm и по-малък от 130 mm южно от 48°N, във води с измерена дълбочина под 400 метра, при условие че те не са по-дълбоки от 100 отвора, имат допустимо отклонение не по-малко от 0,5 и са снабдени с поплавъци или други поплавъчни средства. Дължината на всяка от мрежите следва да е не повече от 5 морски мили, а общата дължина на всички заложени едновременно мрежи не трябва да надвишава 25 km за един кораб. Максималното време за потапяне е 24 часа, освен ако поради метеорологичните условия тегленето на мрежите е невъзможно.

Обосновка

В първата версия погрешно беше казано, че хрилните мрежи не следва да са по-дълбоки от 400 отвора. Това не беше правилно. Хрилните мрежи следва да са дълбоки 100 отвора.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Чрез дерогация от член 8 се разрешава употребата на хрилни мрежи с размер на отвора, равен на или по-голям от 250 mm, при условие че те се използват във води с измерена дълбочина, по-малка от 600 метра, не са по-дълбоки от 15 отвора, имат допустимо отклонение не по-малко от 0,33 и не са снабдени с поплавъци или други поплавъчни средства. Дължината на всяка от мрежите следва да е не повече от 10 km, а общата дължина на всички заложени едновременно мрежи не трябва да надвишава 100 km за един кораб. Максималното време на потапяне е 72 часа.

2. Чрез дерогация от член 8 се разрешава употребата на хрилни мрежи с размер на отвора, равен на или по-голям от 250 mm, при условие че те се използват във води с измерена дълбочина, по-малка от 600 метра, не са по-дълбоки от 15 отвора, имат допустимо отклонение не по-малко от 0,33 и не са снабдени с поплавъци или други поплавъчни средства. Дължината на всяка от мрежите следва да е не повече от 10 km, а общата дължина на всички заложени едновременно мрежи не трябва да надвишава 60 km за един кораб. Максималното време на потапяне е 72 часа.

Обосновка

Намаляването на дължината на мрежите е предложение на самия отрасъл като принос към устойчивостта на риболовните ресурси и на риболова.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Когато количеството уловена риба, която няма необходимия размер, надвишава 10 % от общото количество улов при всяко едно теглене, плавателният съд се премества на разстояние най-малко пет морски мили от всяка една позиция на предходното теглене, за да продължи да извършва риболовна дейност.

1. Когато теглото уловена риба, която няма необходимия размер, посочен в приложение І, надвишава 10 % от общото тегло улов при всяко едно теглене и когато същата ситуация се повтори при три последователни тегления, плавателният съд се премества на разстояние най-малко пет морски мили от всяка една позиция на предходното теглене, за да продължи да извършва риболовна дейност..

 

Чрез дерогация от предходната алинея, за местните и крайбрежни риболовни стопанства с конкретни характеристики, дължащи се както на дълбочината и състава на морското дъно, така и на разстоянието от брега, и при условие че тези характеристики се потвърждават от научни изследвания, задължителното преместване може да бъде на разстояние по-малко от пет морски мили, ако се гарантира, че не се извършва риболов в струпване на млади екземпляри риба.

Обосновка

Un único lance de pesca no aporta información suficiente para determinar la presencia de una concentración de inmaduros en una zona determinada ya que también podría deberse a un encuentro ocasional y puntual sin continuidad en el espacio-tiempo. Asimismo, en el caso de constatarse la presencia de una concentración o zona de cría de inmaduros, es necesario adaptar las distancias de seguridad para aquellos caladeros muy cercanos a la costa en los que no es posible el distanciamiento propuesto. Además, debido a las especiales características de estos caladeros, las concentraciones de inmaduros están limitadas en zonas no muy extensas que se pueden evitar con desplazamientos más moderados.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако минималните и/или максималните проценти целеви видове, с изключение на маломерната риба от целевите видове, разрешена за улов с допустимите размери на отвора за този вид и задържана на борда, при което и да е теглене, не отговарят на процентите, определени в подробните правила, приети в съответствие с член 22, плавателният съд следва незабавно да се придвижи на поне 10 морски мили от всички позиции на предишното теглене и през цялото време на следващото теглене да поддържа минимална дистанция 10 морски мили от всички позиции на предишното теглене.

2. Съветът, по предложение на Комисията, определя съответните затворени райони/сезони в рамката на член 2а от настоящия регламент.

Обосновка

Въпреки че определянето на някои затворени райони в реално време е мярка, която може да се окаже много полезна за конкретни зони и видове риболов, то поражда повече проблеми, отколкото решения. За многовидовия риболов, малките риболовни съдове или флотите, които ловят риба далече от пристанищата си, тази мярка би могла да бъде унищожителна и невъзможна за изпълнение. Затворените райони/сезони могат да бъдат по-подходящо решение, ако се търсят мерки от най-общ характер.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Уловът, задържането на борда, трансбордирането, складирането, разтоварването, продажбата, излагането или предлагането за продажба на морски организми, уловени с методи, включващи използването на експлозиви, отровни или зашеметяващи субстанции, електрически ток или всякакъв вид военни снаряди, са забранени.

Уловът, задържането на борда, трансбордирането, складирането, разтоварването, продажбата, излагането или предлагането за продажба на морски организми, уловени с методи, включващи използването на експлозиви, отровни или зашеметяващи субстанции, електрически ток или всякакъв вид военни снаряди, са забранени, като изключение прави риболовът с тралове, използващи импулси.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случай на сериозна заплаха за опазването на някои видове или на някои места за риболов и когато се открие голямо струпване на млади екземпляри риба и всякакво закъснение би довело до трудно поправими щети, една държава-членка може да вземе подходящи мерки за опазване по отношение на водите под неин суверенитет или юрисдикция. Съответната държава-членка гарантира, че такива мерки не са дискриминационни спрямо риболовни съдове от други държави-членки.

1. В случай на сериозна заплаха за опазването на някои видове или на някои места за риболов и когато се открие голямо струпване на млади екземпляри риба и всякакво закъснение би довело до трудно поправими щети, една държава-членка може да вземе подходящи мерки за опазване по отношение на водите под неин суверенитет или юрисдикция. Съответната държава-членка гарантира, че такива мерки не са дискриминационни спрямо риболовни съдове от други държави-членки. Преди прилагането на тези мерки се извършва консултация с компетентните регионални консултативни съвети и Комисията.

Обосновка

Консултация с Комисията следва да се извършва с цел да се предотврати нарушаване на конкуренцията. (Извършването на консултация със съответните РКС е необходимо, за да се включи секторът.)

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Когато всяко забавяне или премахване на изхвърлянията би довело до вреда, която би довела до трудно поправими щети, дадена държава-членка може да предприеме подходящи недискриминационни мерки за опазване по отношение на водите под неин суверенитет или юрисдикция в съответствие с член 16.

2. Когато всяко забавяне или премахване на изхвърлянията би довело до вреда, която би довела до трудно поправими щети, Комисията, по собствена инициатива или въз основа на надлежно обоснована заявка от страна на дадена държава-членка, може да предприеме подходящи недискриминационни мерки за опазване по отношение на водите под суверенитета или юрисдикцията на заинтересованата държава-членка. Преди вземането на тези мерки се извършва консултация с Комисията и с регионалния консултативен съвет.

Обосновка

В член 7 от Регламент (ЕО) №2371/2002 вече е посочена спешна процедура, която дава възможност на Комисията да действа в този вид ситуации. Новата формулировка в предложението единствено добавя правна несигурност, тъй като не посочва никакъв механизъм, гарантиращ, че съответната държава-членка няма да използва тези мерки по дискриминационен начин или с политически, вместо научни цели, което за съжаление вече се е случвало в миналото.

Обосновка

Консултация с Комисията следва да се извършва с цел да се предотврати нарушаване на конкуренцията. (Извършването на консултация със съответните РКС е необходимо, за да се включи секторът.)

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 21a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 21а

 

Бъдещ регламент

 

Правилата за регулиране на следните аспекти на техническите мерки се приемат с регламент на Съвета:

 

а) минималните и максималните проценти целеви видове измежду живите морски ресурси, намиращи се на борда на кораба;

 

б) разрешените за всеки целеви вид размери на отвора на мрежите;

 

в) разпоредби за намаляване или премахване на изхвърлянията и подобряване на риболовните съоръжения;

 

г) мерки по отношение на ограничаването на риболовните дейности в специфични периоди и/или специфични райони, посочени в член 2 въз основа на най-добрите налични научни данни, за да се опазват морските местообитания в тези райони;

Обосновка

Тези важни въпроси следва да се уреждат посредством регламент на Съвета.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Подробни правила за прилагането на настоящия регламент се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 30, параграф 2 от Регламент № 2371/2002. В тези правила по-конкретно се определят:

Други технически мерки за прилагането на настоящия регламент за опазване на морските местообитания или риболовните ресурси се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 30, параграф 2 от Регламент № 2371/2002.

а) минималните и максималните проценти целеви видове измежду живите морски ресурси, намиращи се на борда на кораба;

 

б) разрешените за всеки целеви вид размери на отвора на мрежите;

 

в) разпоредби за намаляване или премахване на изхвърлянията и подобряване на риболовните съоръжения;

 

г) мерки по отношение на ограничаването на риболовните дейности в специфични периоди и/или специфични райони, посочени в член 2 въз основа на най-добрите налични научни данни, за да се опазват морските местообитания в онези райони;

 

д) други технически мерки за опазване на морските местообитания или риболовни ресурси.

 

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 24 - параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Влизането в сила на настоящия регламент предвижда период за приспособяване на флотите и приемане на допълнителни правила.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящото предложение има за цел да опрости - с обширен пакет от технически мерки - наличната регулаторна рамка относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки, като замени следните регламенти, които бяха променяни поне десет пъти. Приоритетната цел е да се изработи нов набор от по-прости и по-ясни правила.

-          Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми(1).

-          Регламент (ЕО) № 2549/2000 на Съвета от 17 ноември 2000 година относно създаването на допълнителни технически мерки за възстановяване на запасите от риба треска в Ирландско море (участък VІІа на Международния съвет за изследване на морето/ICES)(2).

Това предложение се основава на заключенията на Съвета, приети на 21 юни 2004 г., в които Съветът прикани Комисията да представи ново предложение за технически мерки в Атлантическия океан и да подмени Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми, с цел насърчаване на нови по-природосъобразни методи за риболов.

С този пакет технически мерки следва да се постигне защитата на младите екземпляри риба и значителна част от тези мерки е предназначена за ограничаване на улова им, например чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните съоръжения или за определяне на някои затворени сезони/райони. Други мерки имат за цел опазването на определени видове или екосистеми посредством ограничаване на риболовното усилие, приемане на затваряния. Необходимостта да се намалят изхвърлянията също е отразена в приемането на подходящи технически мерки.

Подходът на този регламент се различава от този на Регламент (EO) № 850/98 на Съвета. Идеята е да се приеме рамков регламент, който да се съсредоточи върху мерки, които се очаква да бъдат постоянни. Той обаче също ще определи процедурите за прилагане по отношение на мерки, за които се очаква да се развият доста бързо и за мерки, които са много технически. Регламентът следва да подкрепя прилагането на процедура за приемане на нови правила със средствата на процедурата по комитология.

Тази система предлага нов законодателен пакет, който не само опростява настоящите сложни правила, но и въвежда специфични разпоредби за всеки район на РКС, които отразяват регионалните различия. Такова законодателно предложение включва по-регионално ориентиран подход за подобряване на ефективността на мерките. Ще бъде предложен обширен и единен пакет с подходящ баланс между мерките, които са общо приложими във всички райони и мерките, специфични за локализираните райони на Регионалните консултативни съвети (РКС), по-специално рамков регламент на Съвета с общи насоки и разпоредби и допълнителни регламенти на Комисията със специфични технически правила за всеки район на РКС.

Предложението се отнася за търговския и спортния риболов във всички европейски води с изключение на Средиземно море, Балтийско море, Черно море и за рибарството при далеко мигриращи рибни запаси във всички води, за които се прилагат специфични правила. В този регламент ще бъдат обединени повечето технически мерки, съществуващи в различни общностни разпоредби за Атлантическия океан и Северно море.

Като цяло по насочеността си новото предложение за регламент прилича до голяма степен на разпоредбите от 1998 г., що се отнася до вида на техническите мерки, ново е повишаването на броя на мерките по отношение на риболовните съоръжения и тяхното ползване като например максимална дължина, дълбочина на ползване и време на потапяне на хрилните мрежи.

Новото предложение за регламент отразява новата реалност, създадена посредством реформата на Общата политика в областта на рибарството от 2002 г.:, регионалните консултативни съвети като компетентно консултативно звено между Комисията и заинтересованите страни.

Бележки на докладчика

Предложените от докладчика изменения имат преди всичко за цел да отстранят някои неясноти в предложението на Комисията. Освен това с измененията следва членове, предизвикващи явно неодобрение от практическа гледна точка, да бъдат променени така, че това неодобрение да бъде преодоляно.

В предложенията на Комисията се говори само за минимални размери на видове риба за разтоварване, посочени в приложение І на предложението за регламент. Тълкувано буквално, това би могло да означава, че само за видовете, посочени в приложение І, трябва да се приеме изискването за минимален размер. Това разбира се не би могло да бъде целта и по тази причина докладчикът счита, че и видове, неспоменати в приложение І, не бива да се разтоварват, ако са под определен минимален размер. Освен това трябва да се включат и видове, за които организация на производителите е определила минимални размери.

Опростяването на правилата за прилагане е една от целите на новите предложения на Комисията. С оглед на тази цел докладчикът се стреми да .уеднакви разпоредбите там, където все още се прилагат различни мерки за различни области.

Освен всичко това предложеният от Комисията нов регламент съдържа и членове, които са явно несъвместими с практиката. До този момент почти всички използвани мрежи са произведени от плетен и връзван канап. Докладчикът счита, че по тази причина е нереално да се изисква от сектора на риболова, при мрежи с размер на отвора 80 mm или повече, да се ползват само ромбовидни отвори или да се поддържа еднаква дължина на всички страни на отвора на мрежата. Чрез силата на теглене или например в резултат на закачане на мрежите за отломки от кораби на дъното на морето, отворите на мрежите понякога не могат да запазят напълно ромбовидната си форма. Според докладчика в такива случаи изискването, нито един отвор на мрежата да не се отклонява от ромбовидната форма, би било прекалено. На практика това би могло да доведе до високи глоби за нещо, което фактически не се отразява на вероятността малките риби да се изплъзнат.

Докладчикът настоятелно обръща внимание на това, че най-важните аспекти относно техническите мерки следва да се приемат с регламент на Съвета, както се предлага в изменение 18. По този начин Съветът и Парламентът се включват както подобава в приемането на регламентите.

(1)

              ОВ L 125, 27.4.1998 г., стр. 1

(2)

              ОВ L 292, 21.11.2000 г., стр. 5 Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1456/2001 от 16 юли 2001 г.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Опазване на рибните ресурси посредством технически мерки

Позовавания

COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS)

Дата на консултация с ЕП

18.7.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

2.9.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

2.9.2008

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

25.6.2008

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Cornelis Visser

2.7.2008

 

 

Дата на приемане

31.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Paulo Casaca, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Raül Romeva i Rueda

Дата на внасяне

2.4.2009

Правна информация - Политика за поверителност