Procedure : 2008/0112(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0206/2009

Indgivne tekster :

A6-0206/2009

Forhandlinger :

PV 21/04/2009 - 23
CRE 21/04/2009 - 23

Afstemninger :

PV 22/04/2009 - 6.40
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0256

BETÆNKNING     *
PDF 184kWORD 310k
2.4.2009
PE 414.121v02-00 A6-0206/2009

om forslag til Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger

(KOM(2008)0324 – C6‑0282/2008 – 2008/0112(CNS))

Fiskeriudvalget

Ordfører: Cornelis Visser

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger

(KOM(2008)0324 – C6‑0282/2008 – 2008/0112(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0324),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0282/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A6‑0206/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Eftersom de ensartede bestemmelser, der gælder for alle zoner under ét, og dem, der gælder for en konkret region, er lige vigtige for fiskeriforvaltningen, bør de alle vedtages af Rådet.

Begrundelse

Flertallet af regionale rådgivende råd, fiskerisektorer og administrationer støtter regionaliseringen i forslaget, men samtidig er der praktisk talt enstemmighed om, at også de regionale forordninger bør vedtages af Rådet, hvilket indebærer høring af Europa-Parlamentet og de regionale rådgivende råd.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Til yderligere præcisering og med henblik på at undgå fremtidige tvister på grund af fejlfortolkning af reglerne samt for at videreføre den linje, som for nylig er lagt, bør Kommissionen supplere bestemmelserne i denne forordning ved at offentliggøre et bilag med grafiske fremstillinger, der illustrerer de forskellige fiskeredskabers karakteristika.

Begrundelse

Artiklerne vedrørende de forskellige fiskeredskabers karakteristika er meget tekniske. For at undgå eventuelle fejlfortolkninger har sektoren anmodet om, at forordningen suppleres med grafiske illustrationer i overensstemmelse med den linje, Kommissionen bl.a. har lagt med forordning (EF) nr. 21/87/2005 vedrørende tekniske foranstaltninger i Østersøen, Bælterne og Øresund. Der er ingen grund til, at Atlanterhavet ikke skulle have noget tilsvarende.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Det er nødvendigt at undgå situationer, der fremkalder konkurrenceforvridning, forvirring hos erhvervsdrivende og forbrugere, og som kan føre til manglende overholdelse af mindstemålene, og derfor finder reglerne også anvendelse på importerede produkter. Med dette formål for øje fremsætter Kommissionen hurtigst muligt et forslag til ændring af Rådets forordning (EF) nr. 104/20001med henblik på at harmonisere biologiske størrelser med markedsførte størrelser.

 

1 Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22).

Begrundelse

Det vurderes, at næsten 70 % af de fiskeriprodukter, der forbruges i EU, importeres. Fiskerisektoren er enig om at anmode om, at denne import underkastes samme regler som EU's egne produkter, og den har navnlig vedholdende efterlyst en harmonisering mellem de mindstemål, der reguleres efter bestemmelserne om tekniske foranstaltninger, og dem, der reguleres efter bestemmelserne i forordning (EF) nr. 104/2000.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Et fartøj skal straks begive sig til et andet område, når den højst tilladte bifangst overskrides.

(15) Med henblik på at sikre passende beskyttelse af de marine ressourcer, beskytte yngleområder eller følsomme områder og for at reducere udsmid fastsættes der begrænsninger for fiskerivirksomheden i visse områder og perioder og for bestemte fiskeredskaber.

Begrundelse

Selv om indførelse af fiskestop i realtid er en foranstaltning, der kan være nyttig i meget konkrete områder og i forbindelse med fiskeri af meget konkrete arter, skaber en generel fredning flere problemer, end den løser. I forbindelse med fiskeri efter flere arter kan en sådan foranstaltning for små fartøjer eller fartøjer, der fisker langt fra deres basishavn, ikke blot være ruinerende, men også umulig at overholde. Lukning af områder eller fiskestop kan være en mere passende løsning, hvis man ønsker at indføre foranstaltninger af meget generel karakter.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Hvis bevarelsen af ressourcer er alvorligt truet, bør Kommissionen og medlemsstaterne være bemyndiget til at træffe relevante midlertidige foranstaltninger, som øjeblikkelig skal gennemføres.

(17) Hvis bevarelsen af ressourcer er alvorligt truet, bør

Kommissionen på eget initiativ eller efter behørigt begrundet anmodning fra medlemsstaterne være bemyndiget til at træffe relevante midlertidige foranstaltninger, som øjeblikkelig skal gennemføres.

Begrundelse

Sådanne foranstaltninger findes allerede i forordning (EF) nr. 2371/2002. Der bør ikke skabes retlig usikkerhed i forbindelse med muligheden for skønsmæssig anvendelse af reglerne.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning, herunder særlige bestemmelser for hvert af de områder, der dækkes af et regionalt rådgivende råd, bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

(19) Foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

Begrundelse

Flertallet af regionale rådgivende råd, fiskerisektorer og administrationer støtter regionaliseringen i forslaget, men samtidig er der praktisk talt enstemmighed om, at også de regionale forordninger bør vedtages af Rådet, hvilket indebærer høring af Europa-Parlamentet og de regionale rådgivende råd.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2 a

 

Regionale forordninger

 

Rådet vedtager efter forslag fra Kommissionen og i overensstemmelse med proceduren i traktatens artikel 37 de foranstaltninger, der specifikt finder anvendelse i de forskellige konkrete regioner, som hører under de forskellige regionale rådgivende råd.

Begrundelse

Flertallet af regionale rådgivende råd, fiskerisektorer og administrationer støtter regionaliseringen i forslaget, men samtidig er der praktisk talt enstemmighed om, at også de regionale forordninger bør vedtages af Rådet, hvilket indebærer høring af Europa-Parlamentet og de regionale rådgivende råd.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) "bomtrawl": et bundtrawl, hvor nettet udspiles i bredden ved hjælp af en bom

b) "bomtrawl": et bundtrawl, hvor nettet udspiles i bredden ved hjælp af en bom, hvor en bom er et rundt stålrør med to støtteanordninger; hele konstruktionen trækkes hen over havbunden

Begrundelse

Definitionen på bomtrawl bør være klar for alle.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) "fangstpose": de sidste 8 meter af det trukne redskab målt fra bindestrikken, når maskestørrelsen er mindst 80 mm, og de sidste 20 meter af det trukne redskab målt fra bindestrikken, når maskestørrelsen er mindre end 80 mm

e) "fangstpose": de sidste 6 meter af det trukne redskab målt fra bindestrikken, når maskestørrelsen er mindst 80 mm, og de sidste 20 meter af det trukne redskab målt fra bindestrikken, når maskestørrelsen er mindre end 80 mm

Begrundelse

Fangstposen er nogle gange meget kortere end 8 meter.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. For så vidt angår små pelagiske arter (sardiner, ansjoser, hestemakrel og makrel), bibeholdes muligheden for, at 10 % af fangsten kan være eksemplarer under de fastsatte mindstemål.

Begrundelse

Fiskeri af disse arter indebærer i almindelighed fangst af store mængder fisk, hvor det er normalt, at voksne fisk og undermålere forekommer blandet. I betragtning af at fiskene under denne form for fiskeri ikke skilles fra hinanden en for en, bør muligheden i artikel 19, stk. 2, litra a) i forordning 850/98 bibeholdes.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Regel om ét tilladt redskab

Kombinationer af net

Det er forbudt at medbringe kombinationer af net med mere end én række maskestørrelser på en enkelt fangstrejse.

1. Rådet regulerer efter forslag fra Kommissionen de tilfælde, hvor fartøjer medbringe en eller flere kombinationer af net med mere end én række maskestørrelser på samme fangstrejse.

 

2. Disse kriterier skal bl.a. tage hensyn til:

 

a) afstanden fra det pågældende fartøjs basishavn til fiskeområdet

 

b) hvor omfattende fiskeriet efter flere arter er og de sekundære arters økonomiske betydning i forhold til målarten eller målarterne

 

c) om nogen del af fiskeriet på en bestemt fangstrejse gennemføres med et net med større maskestørrelse end fastsat i denne forordning.

 

3. Regulering af indholdet af denne artikel gennemføres inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 2a i denne forordning.

Begrundelse

Selv om hensigten med Kommissionens forslag er forståelig, er udformningen af denne artikel for enkel til, at den kan generaliseres, og den skaber enstemmig modstand i fiskerisektoren og hos de regionale rådgivende råd. Det er nødvendigt at indføre en vis fleksibilitet, uden at lovgiverens hensigt helt forsvinder, således at gennemførelsen af denne foranstaltning bedre kan tilpasses forholdene inden for de forskellige fiskeriformer og ikke forårsager uacceptable økonomiske tab for fiskerflåden

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at fastgøre en forstærkningspose til fangstposens yderside, når der fiskes med trukne redskaber med en maskestørrelse på under 80 mm. Forstærkningsposens maskestørrelse skal mindst være dobbelt så stor som fangstposens maskestørrelse

a) at fastgøre en forstærkningspose til fangstposens yderside. Forstærkningsposens maskestørrelse skal mindst være dobbelt så stor som fangstposens maskestørrelse

Begrundelse

Der er intet videnskabeligt grundlag for at begrænse anvendelse af forstærkningspose til fiskeri med trukne redskaber med en maskestørrelse på under 80 mm.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba. at anvende forstærkningsposer til fangstposens yderside på fartøjer, der har licens til trawl med en maskestørrelse på 60 mm eller derover i ICES-områderne VIII, XIX og X.

Begrundelse

Fartøjer med licens til trawl med en maskestørrelse på 60 mm eller derover anvender regelmæssigt disse anordninger for at beskytte garnene.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) trukne redskaber med en maskestørrelse på mindst 80 mm, der har mere end 100 åbne masker og mindre end 40 åbne masker i nogen omkreds af fangstposen bortset fra samlingerne eller sømmene

udgår

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Uanset stk. 2, litra a), stk. 3, litra b), stk. 3, litra d), og stk. 3, litra e), skal maskestørrelsen på 80 mm erstattes med 60 mm, når der fiskes i ICES-områderne VIII, IX og X.

udgår

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Sættetiden for garn og toggegarn må ikke overstige 48 timer.

2. Sættetiden for garn og toggegarn må ikke overstige 24 timer.

Begrundelse

Den almindeligste praksis for fiskerflåder, som anvender garn og toggegarn, er efter deres egne oplysninger at sætte dem ved daggry og trække dem ind midt på formiddagen, og de henstår derfor aldrig længere end 20 timer. Hvis den tid, der anvendes, øges til det dobbelte, vil det kunne føre til en åbenbar forøgelse af fiskeriindsatsen og udsmiddet.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når der fiskes med garn og toggegarn, er det forbudt at anvende mere end 50 km garn.

3. Når der fiskes med garn og toggegarn, er det forbudt at anvende mere end 40 km garn.

Begrundelse

Reduktion af garnlængden er et forslag fra sektoren selv, der skal bidrage til fiskeressourcernes og fiskeriets bæredygtighed.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Uanset artikel 8 er det tilladt at anvende garn med en maskestørrelse på 120 mm eller derover og mindre end 150 mm nord for 48°N eller med en maskestørrelse på 100 mm eller derover og mindre end 130 mm syd for 48°N i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er mindre end 600 m, forudsat at de ikke er mere end 100 masker dybe, har en føring på mindst 0,5 og er udstyret med flåd eller tilsvarende flydemidler. Hvert garn må højst være 5 sømil langt, og den samlede længde for alle satte garn må ikke på noget tidspunkt være større end 25 km pr. fartøj. Sættetiden må højst være 24 timer.

1. Uanset artikel 8 er det tilladt at anvende garn med en maskestørrelse på 120 mm eller derover og mindre end 150 mm nord for 48°N eller med en maskestørrelse på 100 mm eller derover og mindre end 130 mm syd for 48°N i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er mindre end 400 m, forudsat at de ikke er mere end 100 masker dybe, har en føring på mindst 0,5 og er udstyret med flåd eller tilsvarende flydemidler. Hvert garn må højst være 5 sømil langt, og den samlede længde for alle satte garn må ikke på noget tidspunkt være større end 25 km pr. fartøj. Sættetiden må højst være 24 timer, medmindre vejrforholdene gør det umuligt at trække garnene ind.

Begrundelse

I første udgave fremgik det ved en fejltagelse, at garnene ikke måtte være over 400 masker dybe. Dette er ikke rigtigt. Der skulle stå 100 masker dybe.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Uanset artikel 8 er det tilladt at anvende garn med en maskestørrelse på 250 mm eller derover i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er mindre end 600 m, forudsat at de ikke er mere end 15 masker dybe, har en føring på mindst 0,33 og ikke er udstyret med flåd eller andre flydemidler. Hvert garn må højst være 10 km langt. Den samlede længde for alle satte garn må ikke på noget tidspunkt være større end 100 km pr. fartøj. Sættetiden må højst være 72 timer.

2. Uanset artikel 8 er det tilladt at anvende garn med en maskestørrelse på 250 mm eller derover i farvande, hvor vanddybden ifølge dybdekurverne er mindre end 600 m, forudsat at de ikke er mere end 15 masker dybe, har en føring på mindst 0,33 og ikke er udstyret med flåd eller andre flydemidler. Hvert garn må højst være 10 km langt. Den samlede længde for alle satte garn må ikke på noget tidspunkt være større end 60 km pr. fartøj. Sættetiden må højst være 72 timer.

Begrundelse

Reduktion af garnlængden er et forslag fra sektoren selv, der skal bidrage til fiskeressourcernes og fiskeriets bæredygtighed.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis den andel af fangsten, som ikke opfylder mindstemålene, overstiger 10 % af den samlede mængde i et træk, skal fartøjet sejle mindst fem sømil bort fra det sted, hvor det seneste træk blev foretaget, inden fiskeriet genoptages.

1. Hvis vægten af den fangst, som ikke opfylder de i bilag I fastsatte mindstemål, overstiger 10 % af den samlede vægt i et træk, og denne situation gentager sig over en række af tre på hinanden følgende træk, skal fartøjet sejle mindst fem sømil bort fra det sted, hvor det seneste træk blev foretaget, inden fiskeriet genoptages.

 

I forbindelse med nærfiskeri, der udviser særlige kendetegn med hensyn til dybdeforhold, havbundens sammensætning og afstand til kysten, og med forbehold af, at en videnskabelig undersøgelse giver belæg for disse kendetegn, og det sikres, at der ikke fiskes efter en koncentration af unge individer, kan det i det foregående afsnit nævnte afstandskrav dog være på mindre end fem sømil.

Begrundelse

Et enkelt træk giver ikke tilstrækkelig information til at bestemme tilstedeværelsen af en koncentration af umodne individer i et bestemt område, fordi det også kunne skyldes et sammenfald i tid og rum, der ikke varer ved. Hvis der konstateres en koncentration af eller et område med umodne individer, er det nødvendigt at overholde sikkerhedsafstanden for de fiskeområder, der ligger meget tæt på kysten, hvor det ikke er muligt at holde den foreslåede afstand. Som følge af disse fiskeområders særlige karakteristika, er koncentrationerne af umodne individer desuden begrænset til ikke særligt store områder, som kan udgås, uden at fartøjerne behøver sejle helt så langt bort.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis den mindste og/eller største procentvise andel af målarter, med undtagelse af undermålsfisk af målarter, som det er tilladt at fange med den tilladte maskestørrelse for den pågældende art og opbevare ombord, i et træk ikke har været i overensstemmelse med de procentvise andele, som er fastlagt i særlige bestemmelser i medfør af artikel 22, skal fartøjet øjeblikkelig bevæge sig mindst 10 sømil bort fra det sted, hvor det seneste træk blev foretaget, og under det næste træk holde en afstand på mindst 10 sømil fra det sted, hvor det seneste træk blev foretaget.

2. Rådet fastsætter efter forslag fra Kommissionen lukkede områder og fiskestop inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 2a i denne forordning.

Begrundelse

Selv om indførelse af fiskestop i realtid er en foranstaltning, der kan være nyttig i meget konkrete områder og i forbindelse med fiskeri af meget konkrete arter, skaber en generel fredning flere problemer, end den løser. I forbindelse med fiskeri efter flere arter kan en sådan foranstaltning for små fartøjer eller fartøjer, der fisker langt fra deres basishavn, ikke blot være ruinerende, men også umulig at overholde. Lukning af områder eller fiskestop kan være en mere passende løsning, hvis man ønsker at indføre foranstaltninger af meget generel karakter.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det er forbudt at fange, opbevare om bord, omlade, oplagre, lande, sælge, frembyde eller udbyde marine organismer til salg, der er taget ved anvendelse af metoder, der omfatter brug af sprængstoffer, giftige eller bedøvende stoffer, elektrisk strøm eller en eller anden form for projektil.

Det er forbudt at fange, opbevare om bord, omlade, oplagre, lande, sælge, frembyde eller udbyde marine organismer til salg, der er taget ved anvendelse af metoder, der omfatter brug af sprængstoffer, giftige eller bedøvende stoffer, elektrisk strøm eller en eller anden form for projektil, med undtagelse af trawlfiskeri med elektrisk strøm.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis visse arter eller fiskepladser er alvorligt truet, herunder hvis der konstateres en høj koncentration af unge marine organismer, og en udsættelse ville medføre skade, som vanskeligt ville kunne genoprettes, kan en medlemsstat træffe ikke-diskriminerende bevarelsesforanstaltninger for de farvande, der hører under dens højhedsområde eller jurisdiktion. Den pågældende medlemsstat skal sikre, at sådanne foranstaltninger ikke medfører nogen forskelsbehandling af andre medlemsstaters fiskerfartøjer.

1. Hvis visse arter eller fiskepladser er alvorligt truet, herunder hvis der konstateres en høj koncentration af unge marine organismer, og en udsættelse ville medføre skade, som vanskeligt ville kunne genoprettes, kan en medlemsstat træffe passende bevarelsesforanstaltninger for de farvande, der hører under dens højhedsområde eller jurisdiktion. Den pågældende medlemsstat skal sikre, at sådanne foranstaltninger ikke medfører nogen forskelsbehandling af andre medlemsstaters fiskerfartøjer. Inden sådanne foranstaltninger træffes, høres de relevante regionale rådgivende råd og Kommissionen.

Begrundelse

Kommissionens høring bør finde sted for at forebygge konkurrenceforvridning. (Det er nødvendigt at høre de relevante regionale rådgivende råd for at inddrage sektoren.)

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis en forsinkelse med hensyn til at mindske eller eliminere udsmid medfører en skade, som vanskeligt vil kunne genoprettes, kan en medlemsstat træffe ikke-diskriminerende bevarelsesforanstaltninger for de farvande, der hører under dens højhedsområde eller jurisdiktion i henhold til artikel 16.

2. Hvis en forsinkelse med hensyn til at mindske eller eliminere udsmid medfører en skade, som vanskeligt vil kunne genoprettes, kan Kommissionen på eget initiativ eller efter begrundet anmodning fra en medlemsstat træffe ikke-diskriminerende bevarelsesforanstaltninger for de farvande, der hører under den berørte medlemsstats højhedsområde eller jurisdiktion. Inden sådanne foranstaltninger træffes, høres Kommissionen og det relevante regionale rådgivende råd.

Begrundelse

Artikel 7 i forordning (EF) nr. 2371/2002 indeholder i forvejen en hasteprocedure, som vil sætte Kommissionen i stand til at handle i de beskrevne situationer. Den nye ordlyd i forslaget vil kun bidrage til at skabe større juridisk usikkerhed, og den indeholder ingen mekanisme, som kan sikre, at medlemsstaten ikke anvender disse foranstaltninger på diskriminerende vis eller ud fra politiske frem for videnskabelige målsætninger, hvilket desværre er forekommet alt for mange gange tidligere.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 21 a

 

Fremtidig regulering

 

Der indføres bestemmelser til regulering af følgende elementer i de tekniske foranstaltninger i form af en forordning fra Rådet:

 

a) den mindste og største procentvise andel af målarter i forhold til de levende akvatiske ressourcer om bord

 

b) den tilladte maskestørrelse for hver målart

 

c) bestemmelser om reduktion og eliminering af udsmid og om forbedring af fiskeredskabers selektivitet

 

d) foranstaltninger vedrørende begrænsning af fiskeriet i bestemte perioder og/eller bestemte områder, der er nævnt i artikel 2, på grundlag af de bedste tilgængelige videnskabelige oplysninger med henblik på at beskytte marine habitater i disse områder.

Begrundelse

Disse vigtige spørgsmål bør blive genstand for en forordning fra Rådet.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemførelsesbestemmelser til denne forordning vedtages efter proceduren i artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002. Gennemførelsesbestemmelserne skal navnlig fastlægge:

Andre tekniske foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning med henblik på at beskytte marine habitater eller fiskeressourcer vedtages efter proceduren i artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002.

a) den mindste og største procentvise andel af målarter i forhold til de levende akvatiske ressourcer om bord

 

b) den tilladte maskestørrelse for hver målart

 

c) bestemmelser om mindskelse og eliminering af udsmid og om forbedring af fiskeredskabers selektivitet

 

d) foranstaltninger i forbindelse med begrænsning af fiskeriet i bestemte perioder og/eller bestemte områder i henhold til artikel 2 på grundlag af de bedste af de foreliggende videnskabelige oplysninger med henblik på at beskytte marine habitater i disse områder

 

e) andre tekniske foranstaltninger til beskyttelse af marine habitater eller fiskeressourcer.

 

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Der fastsættes i forbindelse med denne forordnings ikrafttrædelse en periode til tilpasning af fiskerflåderne og vedtagelse af supplerende regler.


BEGRUNDELSE

Formålet med dette forslag er i form af en omfattende pakke af tekniske foranstaltninger at forenkle den nuværende lovgivningsmæssige ramme for bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger ved at erstatte følgende forordninger, der er blevet ændret mindst ti gange. Hovedvægten lægges på at opstille et nyt sæt enklere og klarere regler.

-          Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer(1)

-          Rådets forordning (EF) nr. 2549/2000 af 17. november 2000 om yderligere tekniske foranstaltninger til genopbygning af torskebestanden i Det Irske Hav (ICES-afsnit VIIa)(2).

Dette forslag er udsprunget af Rådets konklusioner vedtaget den 21. juni 2004, hvori det opfordrede Kommissionen til med henblik på at fremme mere miljøvenlige fiskemetoder at fremlægge et nyt forslag om tekniske foranstaltninger i Atlanterhavet til afløsning af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 af 30. marts 1998 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer.

Denne pakke af tekniske foranstaltninger har til formål at sikre beskyttelse af ungfisk, og en stor del af disse foranstaltninger tager derfor sigte på at begrænse fangsten af ungfisk, f.eks. ved at gøre fiskeredskaberne mere selektive eller ved at lukke visse fangstperioder/områder. Andre foranstaltninger har til formål at beskytte bestemte arter eller økosystemer ved at begrænse fiskeriindsatsen, f.eks. gennem lukninger. Der vedtages endvidere passende tekniske foranstaltninger for at tilgodese behovet for at begrænse omfanget af udsmid.

Tilgangen i denne forordning er anderledes end i Rådets forordning (EF) nr. 850/98. Ideen er at vedtage en rammeforordning nu, der først og fremmest fokuserer på foranstaltninger, som forventes at skulle være permanente. Den vil imidlertid også fastlægge procedurer for foranstaltninger, som kan ventes at ændre sig ret hurtigt, og for meget tekniske foranstaltninger. Forordningen bør fremme anvendelse af en procedure for vedtagelse af nye regler i form af en udvalgsprocedure.

Dette koncept består i at foreslå en ny lovgivningspakke, som ud over at forenkle nugældende komplicerede regler også indfører specifikke bestemmelser for de områder, der er underlagt et regionalt rådgivende råd, hvorved der tages hensyn til geografiske forskelle. Et sådant lovgivningsforslag afspejler en mere regionaliseret tilgang med henblik på at forbedre effektiviteten. Der vil blive foreslået en omfattende og sammenhængende pakke, som kan sikre den rette balance mellem foranstaltninger, der gælder for alle områder, og særlige foranstaltninger for områder, der er dækket af et regionalt rådgivende råd. Denne pakke vil således bestå af en rammeforordning fra Rådet med generelle principper og bestemmelser og supplerende forordninger fra Kommissionen med specifikke tekniske regler for hvert enkelt område, der er dækket af et regionalt rådgivende råd.

Forordningsforslaget gælder for erhvervsfiskeri og lystfiskeri i alle europæiske farvande bortset fra Middelhavet, Østersøen og Sortehavet og for fiskeri efter stærkt vandrende fiskebestande i alle farvande, som er omfattet af særlige regler. Det vil samle størstedelen af de tekniske foranstaltninger, der nu findes spredt i forskellige fællesskabsforordninger, for Atlanterhavet og Nordsøen.

Generelt er det nye forslag stort set som 1998-lovgivningen, hvad typen af tekniske foranstaltninger angår, det nye er det øgede antal foranstaltninger vedrørende udstyr og håndtering, som f.eks. maksimal længde, dybde for anvendelsen og sættetid for garn.

Det nye forslag tager hensyn til den nye virkelighed, der er resultatet af reformen fra 2002 af den fælles fiskeripolitik, med de regionale rådgivende råd som relevante høringsorganer mellem Kommissionen og aktørerne.

Ordførerens kommentarer

De ændringsforslag, ordføreren har fremsat, har først og fremmest til formål at afklare en række tvetydige punkter i Kommissionens forslag. Derudover er hensigten med dem at ændre artikler, hvortil der er åbenlyse praktiske indvendinger, på en sådan måde at disse indvendinger imødekommes.

Kommissionens forslag henviser kun til mindstemål for fisk, der er opført i bilag I til den foreslåede forordning. En bogstavelig fortolkning kunne være, at mindstemålene udelukkende skal håndhæves for de i bilag I nævnte arter. Det kan naturligvis ikke være hensigten, og ordføreren mener derfor, at arter, der ikke er opført i bilag I, heller ikke må landes, hvis de ikke har en vis mindstestørrelse. Endvidere bør også de arter være omfattet, for hvilke producentorganisationer har fastsat mindstemål.

Forenkling af bestemmelserne er et af formålene med Kommissionens nye forslag. Med det for øje har ordføreren forsøgt at harmonisere reglerne, hvor der stadig er forskellige foranstaltninger for forskellige områder.

Endelig indeholder den nye forordning, som Kommissionen har foreslået, også artikler, der er åbenbart uforenelige med praksis. Hidtil er næsten alle net, der anvendes, lavet af bundent eller knyttet tråd. Ordføreren er af den mening, at det derfor er urealistisk at forvente af fiskeindustrien, at den i forbindelse med net med en maskestørrelse på 80 mm eller mere kun anvender ruderformede masker eller holder alle maskestolper lige lange. På grund af trækkræfterne og for eksempel som følge af, at net hænger fast i skibsvrag på havbunden, er maskerne nogle gange ikke fuldstændig ruderformede. Efter ordførerens opfattelse ville det i sådanne tilfælde være at gå for vidt, hvis man krævede, at ikke en eneste maske i nettet må afvige fra den rene ruderform. Dette kunne i praksis resultere i store bøder for noget, der reelt ingen indflydelse har på små fisks mulighed for at undslippe.

Ordføreren understreger, at de vigtigste elementer vedrørende de tekniske foranstaltninger bør vedtages i form af en forordning fra Rådet som foreslået i ændringsforslag 18. På den måde inddrages Rådet og Europa-Parlamentet på behørig vis i vedtagelsen af forordningerne.

(1)

              EFT L 125 af 27.4.1998, s. 1.

(2)

              EFT L 292 af 21.11.2000, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1456/2001 af 16. juli 2001.


PROCEDURE

Titel

Bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger

Referencer

KOM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS)

Dato for høring af EP

18.7.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

2.9.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

2.9.2008

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

25.6.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Cornelis Visser

2.7.2008

 

 

Dato for vedtagelse

31.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Paulo Casaca, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Raül Romeva i Rueda

Dato for indgivelse

2.4.2009

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik