Διαδικασία : 2008/0112(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0206/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0206/2009

Συζήτηση :

PV 21/04/2009 - 23
CRE 21/04/2009 - 23

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2009 - 6.40
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0256

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 215kWORD 322k
2.4.2009
PE 414.121v03-00 A6-0206/2009

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων

(COM(2008)0324 – C6‑0282/2008 – 2008/0112(CNS))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής: Cornelis Visser

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων

(COM(2008)0324 – C6‑0282/2008 – 2008/0112(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0324),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0282/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A6‑0206/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Δεδομένου ότι τόσο τα ομοιογενή πρότυπα που ισχύουν για όλες τις ζώνες γενικώς όσο και αυτά που εφαρμόζονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή είναι ανάλογης σημασίας για τη διαχείριση της αλιείας, ενδείκνυται η έγκριση τους από το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα από τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια (ΠΓΣ), οι τομείς της αλιείας και οι κυβερνήσεις αποδέχονται την περιφερειοποίηση που περιέχεται στην πρόταση, αν και είναι σχεδόν ομόφωνη η άποψη ότι και οι κανονισμοί περιφερειακού χαρακτήρα πρέπει να εγκρίνονται από το Συμβούλιο, πράγμα το οποίο συνεπάγεται διαβούλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ΠΓΣ.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Ως μέτρο περαιτέρω διευκρίνισης, προς αποφυγήν μελλοντικών διαφορών λόγω κακής ερμηνείας των κανόνων, και ως συνέχιση της γραμμής που εγκαινιάσθηκε πρόσφατα, η Επιτροπή θα συμπληρώσει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού με τη δημοσίευση παραρτήματος το οποίο θα περιέχει επεξηγηματικές γραφικές παραστάσεις σχετικές με τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών εργαλείων.

Αιτιολόγηση

Τα άρθρα που αφορούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων αλιευτικών εργαλείων είναι ιδιαίτερα τεχνικά. Για την αποφυγή ενδεχόμενων παρερμηνειών ο τομέας της αλιείας ζήτησε την συμπλήρωση του Κανονισμού με επεξηγηματικές γραφικές παραστάσεις, στην γραμμή που εγκαινίασε η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2187/2005, σχετικά με τα τεχνικά μέτρα για τη Βαλτική Θάλασσα. Δεν υφίσταται ουδείς λόγος να μην προσφέρεται και για τον Ατλαντικό ανάλογη βοήθεια.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Είναι απαραίτητο να αποφεύγονται καταστάσεις που προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, σύγχυση μεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και που μπορούν να οδηγήσουν σε παραβιάσεις των ελαχίστων μεγεθών, οπότε οι κανόνες θα ισχύουν και για τα προϊόντα που προέρχονται από εισαγωγές. Προς τον σκοπό αυτό η Επιτροπή θα υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου1, με σκοπό την εναρμόνιση των βιολογικών και των εμπορεύσιμων μεγεθών.

 

1Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ΕΕ L 17, της 21.1.2000, σ. 22

Αιτιολόγηση

Υπολογίζεται ότι σχεδόν το 70% των αλιευτικών προϊόντων που καταναλώνονται στην ΕΕ προέρχονται από εισαγωγές. Πρόκειται για ένα ομόφωνο αίτημα του τομέα της αλιείας οι εισαγωγές αυτές να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες με τα εγχώρια προϊόντα και, ειδικότερα, ο τομέας έχει απαιτήσει έντονα την εναρμόνιση των ελαχίστων μεγεθών που καθορίζονται από τους κανόνες για τα τεχνικά μέσα και αυτών που περιέχονται στον του κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 104/2000.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Ένα σκάφος μετακινείται αμέσως σε άλλη περιοχή όταν υπερβαίνει τη μέγιστη ποσότητα παρεμπιπτόντων αλιευμάτων.

(15) Για να εξασφαλιστεί η επαρκής προστασία των θαλάσσιων πόρων, να προστατευθούν οι περιοχές αναπαραγωγής ή οι ευαίσθητες περιοχές και να μειωθούν οι απορρίψεις, θα επιβληθούν περιορισμοί της αλιευτικής δραστηριότητας σε ορισμένες περιοχές κατά ορισμένες περιόδους και με συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικό εξοπλισμό.

Αιτιολόγηση

Μολονότι η εισαγωγή του μέτρου παύσης της αλιείας σε πραγματικό χρόνο αποτελεί μέτρο που ενδέχεται να αποδειχθεί χρήσιμο σε συγκεκριμένες περιοχές και ιχθυοτόπους, η γενίκευσή του δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύει. Για τους ιχθυοτόπους με πολλά είδη αλιευμάτων, τα μικρά σκάφη ή οι στόλοι που αλιεύουν σε μεγάλη απόσταση από τον λιμένα βάσης τους, το μέτρο δεν είναι μόνον καταστροφικό, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και ανεφάρμοστο. Οι ζώνες και οι περίοδοι παύσης της αλιείας μπορεί να είναι πολύ καταλληλότερη λύση στην περίπτωση που πρόκειται να επιβληθούν μέτρα πολύ γενικού χαρακτήρα.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Οσάκις απειλείται σοβαρά η διατήρηση, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν τα απαραίτητα προσωρινά μέτρα τα οποία εφαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο.

(17) Οσάκις απειλείται σοβαρά η διατήρηση, πρέπει η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αιτήσεως των κρατών μελών να μπορεί να λαμβάνει τα απαραίτητα προσωρινά μέτρα

τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο.

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα αυτού του είδους προβλέπονται ήδη από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002. Είναι σκόπιμο να μην δημιουργηθεί νομική ανασφάλεια λόγω του ενδεχόμενου διακριτικής χρήσης των κανόνων.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένων των ειδικών διατάξεων για κάθε περιοχή η οποία καλύπτεται από Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

(19) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα από τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια (ΠΓΣ), οι τομείς της αλιείας και οι κυβερνήσεις αποδέχονται την περιφερειοποίηση που περιέχεται στην πρόταση, αν και είναι σχεδόν ομόφωνη η άποψη ότι και οι κανονισμοί περιφερειακού χαρακτήρα πρέπει να εγκρίνονται από το Συμβούλιο, πράγμα το οποίο συνεπάγεται διαβούλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ΠΓΣ.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2 α

 

Περιφερειακοί κανονισμοί

 

Το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, εγκρίνει, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 37 της Συνθήκης, τα εφαρμοστέα ειδικά μέτρα στις επί μέρους περιφέρειες που αντιστοιχούν στα διάφορα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια (ΠΓΣ).

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα από τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια (ΠΓΣ), οι τομείς της αλιείας και οι κυβερνήσεις αποδέχονται την περιφερειοποίηση που περιέχεται στην πρόταση, αν και είναι σχεδόν ομόφωνη η άποψη ότι και οι κανονισμοί περιφερειακού χαρακτήρα πρέπει να εγκρίνονται από το Συμβούλιο, πράγμα το οποίο συνεπάγεται διαβούλευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ΠΓΣ.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) ως «δοκότρατα» νοείται η τράτα βυθού, το οριζόντιο άνοιγμα δικτύου της οποίας επιτυγχάνεται με δοκό·

β) ως «δοκότρατα» νοείται η τράτα βυθού, το οριζόντιο άνοιγμα δικτύου της οποίας επιτυγχάνεται με δοκό, δοκός δε είναι ένας κυλινδρικός σωλήνας από χάλυβα υποστηριζόμενος από δύο ολισθητήρες· η κατασκευή σύρεται πάνω στον πυθμένα της θάλασσας·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της δοκότρατας πρέπει να είναι σαφής για οιονδήποτε.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) ως «σάκος της τράτας» νοούνται τα τελευταία 8 m του συρόμενου εργαλείου μετρώντας από το σχοινί του σάκου όταν το μέγεθος των ματιών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 80 mm και τα τελευταία 20 m του συρόμενου εργαλείου μετρώντας από το σχοινί του σάκου όταν το μέγεθος των ματιών είναι μικρότερο από 80 mm·

ε) ως «σάκος της τράτας» νοούνται τα τελευταία 6 m του συρόμενου εργαλείου μετρώντας από το σχοινί του σάκου όταν το μέγεθος των ματιών είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 80 mm και τα τελευταία 20 m του συρόμενου εργαλείου μετρώντας από το σχοινί του σάκου όταν το μέγεθος των ματιών είναι μικρότερο από 80 mm·

Αιτιολόγηση

Ο σάκος της τράτας είναι μερικές φορές πολύ βραχύτερος των 8 μέτρων.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Στην περίπτωση μικρών πελαγικών ειδών (σαρδέλα, γαύρος, σαυρίδι, σκουμπρί) διατηρείται η δυνατότητα το 10% των αλιευμάτων να αποτελείται από ιχθείς κάτω του οριζόμενου ελάχιστου ορίου.

Αιτιολόγηση

Τα είδη αυτά αλιεύονται γενικώς σε μεγάλες ποσότητες και είναι φυσικό να υπάρχει ανάμιξη ενήλικων και πολύ μικρών ιχθύων. Δεδομένου ότι σε αυτού του είδους την αλιεία οι ιχθείς δεν διαχωρίζονται ατομικά, θα πρέπει να διατηρηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 19, παράγραφος 2, σημείο α) δυνατότητα, του κανονισμού 850/98.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κανόνας «ένα δίχτυ»

Συνδυασμοί διχτυών

Τα αλιευτικά σκάφη, απαγορεύεται να φέρουν επ' αυτών κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αλιευτικού ταξιδίου οποιονδήποτε συνδυασμό διχτυών άνω της μιας κατηγορίας μεγέθους ματιών.

1. Το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, ρυθμίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αλιευτικά σκάφη μπορούν να φέρουν έναν ή περισσότερους του ενός συνδυασμούς διχτυών άνω της μιας κατηγορίας μεγέθους ματιών κατά το ίδιο αλιευτικό ταξίδι.

 

2. Μεταξύ των κριτηρίων αυτών, λαμβάνονται υπόψη:

 

α) η απόσταση μεταξύ του εν λόγω λιμένος βάσης και της περιοχής αλιείας·

 

β) ο βαθμός της ποικιλίας των αλιευμάτων του ιχθυοτόπου και η οικονομική σημασία των δευτερευόντων έναντι των κυρίως επιδιωκόμενων ειδών·

 

γ) εάν σε κάποια από τις αλιευτικές δραστηριότητες σε ένα συγκεκριμένο ταξίδι γίνεται χρήση διχτυού με μέγεθος ματιών μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο στον παρόντα κανονισμό.

 

3. Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου ρυθμίζεται πλαίσιο που ορίζει το άρθρο 2α του παρόντος Κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Ενώ κατανοούμε την πρόθεση της πρότασης της Επιτροπής, η διατύπωση του άρθρου είναι υπερβολικά απλοϊκή προκειμένου να γενικευθεί και προσκρούει στην ομόφωνη απόρριψη του τομέα και των ΠΓΣ. Είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποια ευελιξία, ώστε, χωρίς να χάνεται τελείως η πρόθεση του νομοθέτη, η εφαρμογή του μέτρου να προσαρμόζεται καλύτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες των διαφόρων ιχθυοτόπων και να μην προκαλεί δυσβάστακτες οικονομικές απώλειες για το στόλο.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 - παράγραφος 2 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) η προσαρμογή ενισχυτικής θήκης στο εξωτερικό του σάκου της τράτας, κατά την αλιεία με συρόμενα εργαλεία μεγέθους ματιών μικρότερου των 80 mm. Το μέγεθος ματιών της ενισχυτικής θήκης είναι τουλάχιστον διπλάσιο σε σχέση με το μέγεθος του σάκου·

α) η προσαρμογή ενισχυτικής θήκης στο εξωτερικό του σάκου της τράτας. Το μέγεθος ματιών της ενισχυτικής θήκης είναι τουλάχιστον διπλάσιο σε σχέση με το μέγεθος του σάκου·

Αιτιολόγηση

Δεν υφίσταται επιστημονική βάση για τον περιορισμό της χρήσης ενισχυτικής θήκης μόνο σε συρόμενα εργαλεία μεγέθους ματιών μικρότερου των 80 mm.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 - παράγραφος 2 - στοιχείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

a) χρησιμοποίηση θηκών ενίσχυσης στο εξωτερικό του σάκου για σκάφη που έχουν λάβει άδεια για δίχτυα τράτας με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 60 mm στις ζώνες ICES VIII, IX, X·

Αιτιολόγηση

Τα αλιευτικά σκάφη που έχουν άδεια να χρησιμοποιούν τράτες με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 60 mm, χρησιμοποιούν συνήθως το μέσο αυτό για την προστασία των διχτυών τους.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) οποιουδήποτε συρόμενου εργαλείου με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 80 mm με περισσότερα από 100 ανοικτά μάτια και λιγότερα από 40 ανοικτά μάτια σε οποιαδήποτε περιφέρεια του σάκου, πλην των ενώσεων ή των πλευρικών νευρώσεων·

διαγράφεται

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 2 στοιχείο α), 3 στοιχείο β), 3 στοιχείο δ) και 3 στοιχείο ε), το μέγεθος ματιών 80 mm αντικαθίσταται από 60 mm κατά την αλιεία στις ζώνες ICES VIII, IX και X.

διαγράφεται

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο χρόνος πόντισης των απλαδιών και των μανωμένων διχτυών δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες.

2. Ο χρόνος πόντισης των απλαδιών και των μανωμένων διχτυών δεν υπερβαίνει τις 24 ώρες.

Αιτιολόγηση

Η συνηθέστερη πρακτική των στόλων που χρησιμοποιούν απλάδια και μανωμένα, κατά την ομολογία των ιδίων, είναι ότι τα ποντίζουν το ξημέρωμα και τα ανασύρουν μέσα στο πρωινό, οπότε ουδέποτε παραμένουν ποντισμένα άνω των 20 ωρών. Η αύξηση της διάρκειας πόντισης στον διπλάσιο χρόνο εν σχέσει προς την καθιερωμένη πρακτική θα κατέληγε προφανώς σε αύξηση της αλιευτικής προσπάθειας και των απορριπτόμενων αλιευμάτων.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Στην περίπτωση που η αλιεία διεξάγεται με τη χρήση απλαδιών και μανωμένων διχτυών, απαγορεύεται η χρήση διχτύων άνω των 50 km.

3. Στην περίπτωση που η αλιεία διεξάγεται με τη χρήση απλαδιών και μανωμένων διχτυών, απαγορεύεται η χρήση διχτύων άνω των 40 χλμ.

Αιτιολόγηση

Η μείωση του μήκους των διχτυών είναι πρόταση του ίδιου το τομέα ως συμβολή στην βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων και της αλιευτικής δραστηριότητας.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται απλάδια δίχτυα με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 120 mm και μικρότερο των 150 mm βορείως των 48°Β ή με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 100 mm και μικρότερο των 130 mm νοτίως των 48°Β, σε ύδατα όπου το βάθος σύμφωνα με το χάρτη είναι μικρότερο από 600 μέτρα, εφόσον το βάθος τους δεν υπερβαίνει τα 100 μάτια, έχουν αναλογία ανάρτησης το λιγότερο 0,5 και φέρουν πλωτήρες ή ισοδύναμες διατάξεις επίπλευσης. Κάθε δίχτυ αναπτύσσεται σε μέγιστο μήκος 5 ναυτικών μιλίων και το μέγιστο μήκος όλων των ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 25 km ανά σκάφος. Ο μέγιστος χρόνος πόντισης είναι 24 ώρες·

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται απλάδια δίχτυα με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 120 mm και μικρότερο των 150 mm βορείως των 48°Β ή με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 100 mm και μικρότερο των 130 mm νοτίως των 48°Β, σε ύδατα όπου το βάθος σύμφωνα με το χάρτη είναι μικρότερο από 400 μέτρα, εφόσον το βάθος τους δεν υπερβαίνει τα 100 μάτια, έχουν αναλογία ανάρτησης το λιγότερο 0,5 και φέρουν πλωτήρες ή ισοδύναμες διατάξεις επίπλευσης. Κάθε δίχτυ αναπτύσσεται σε μέγιστο μήκος 5 ναυτικών μιλίων και το μέγιστο μήκος όλων των ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 25 km ανά σκάφος. Ο μέγιστος χρόνος πόντισης είναι 24 ώρες, εκτός εάν οι καιρικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη την ανάσυρση των διχτυών.

Αιτιολόγηση

Στην πρώτη διατύπωση αναφερόταν εκ παραδρομής ότι τα απλάδια δίχτυα δεν έπρεπε να αναπτύσσονται σε βάθος μεγαλύτερο των 400 ματιών. Αυτό δεν αληθεύει. Πρόκειται περί βάθους 100 ματιών.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται απλάδια δίχτυα με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 250 mm σε ύδατα όπου το βάθος σύμφωνα με το χάρτη είναι μικρότερο των 600 m, το βάθος τους δεν υπερβαίνει τα 15 μάτια, έχουν αναλογία ανάρτησης το λιγότερο 0,33 και δεν φέρουν πλωτήρες ή ισοδύναμες διατάξεις επίπλευσης. Κάθε δίχτυ αναπτύσσεται σε μέγιστο μήκος 10 km. Το μέγιστο μήκος όλων των ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 100 km ανά σκάφος. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 72 ώρες.

2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται απλάδια δίχτυα με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 250 mm σε ύδατα όπου το βάθος σύμφωνα με το χάρτη είναι μικρότερο των 600 m, το βάθος τους δεν υπερβαίνει τα 15 μάτια, έχουν αναλογία ανάρτησης το λιγότερο 0,33 και δεν φέρουν πλωτήρες ή ισοδύναμες διατάξεις επίπλευσης. Κάθε δίχτυ αναπτύσσεται σε μέγιστο μήκος 10 km. Το μέγιστο μήκος όλων των ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιούμενων διχτυών δεν υπερβαίνει τα 60 χλμ. ανά σκάφος. Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο νερό είναι 72 ώρες.

Αιτιολόγηση

Η μείωση του μήκους των διχτυών είναι πρόταση του ίδιου το τομέα ως συμβολή στην βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων και της αλιευτικής δραστηριότητας.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Εάν η αλιευόμενη ποσότητα ιχθύων που δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος υπερβαίνει το 10% των αλιευμάτων σε κάθε ανάσυρση, το σκάφος πρέπει να μετακινείται σε απόσταση τουλάχιστον 5 ναυτικών μιλίων από το σημείο της προηγούμενης ανάσυρσης πριν συνεχίσει την αλιεία.

1. Εάν το βάρος των αλιευόμενων ιχθύων που δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, υπερβαίνει το 10% του συνολικού βάρους των αλιευμάτων σε κάθε ανάσυρση, και η κατάσταση αυτή επαναλαμβάνεται σε τρεις αλλεπάλληλες ανασύρσεις, το σκάφος πρέπει να μετακινείται σε απόσταση τουλάχιστον 5 ναυτικών μιλίων από το σημείο της προηγούμενης ανάσυρσης πριν συνεχίσει την αλιεία.

 

Παρά τις προβλέψεις της προηγούμενης παραγράφου, για την τοπική παράκτια αλιεία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, λόγω τόσο της βυθομέτρησης και της σύνθεσης του βυθού όσο και της απόστασης από την ακτή, και μετά από προηγούμενη επιστημονική έκθεση η οποία να το αιτιολογεί, οι υποχρεωτικές μετακινήσεις μπορούν να είναι μικρότερες των πέντε ναυτικών μιλίων υπό την προϋπόθεση ότι η αλιευτική δραστηριότητα δεν ασκείται σε συγκεντρώσεις ιχθυδίων.

Αιτιολόγηση

Μια μοναδική ανάσυρση αλιευμάτων δεν προσφέρει αρκετές πληροφορίες για να καθορισθεί η παρουσία συγκέντρωσης ιχθυδίων σε συγκεκριμένη ζώνη καθώς μπορεί να οφείλεται σε τυχαία και μοναδική συνάντηση χωρίς συνέχεια στο χώρο και στο χρόνο. Επίσης, στην περίπτωση που διαπιστωθεί η παρουσία συγκέντρωσης ή ζώνης εκτροφής ιχθυδίων, είναι απαραίτητο να προσαρμοσθούν οι αποστάσεις ασφάλειας για εκείνα τα αλιευτικά πεδία που ευρίσκονται πολύ κοντά στις ακτές στα οποία δεν είναι δυνατή η προτεινόμενη απομάκρυνση. Επιπλέον, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών αυτών των αλιευτικών πεδίων, οι συγκεντρώσεις ιχθυδίων είναι περιορισμένες σε ζώνες όχι πολύ εκτεταμένες που μπορεί κανείς να τις αποφύγει με πιο προσεκτικές μετακινήσεις.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εάν τα ελάχιστα και/ή μέγιστα ποσοστά των ειδών-στόχων, εξαιρουμένων των ιχθύων του είδους–στόχου που δεν διαθέτουν το απαιτούμενο μέγεθος, τα οποία επιτρέπεται να αλιεύονται με την αποδεκτή κατηγορία μεγέθους ματιών για το εν λόγω είδος και να διατηρούνται επί του σκάφους, σε οιαδήποτε ανάσυρση δεν είναι συμβατά με τα ποσοστά τα οποία προβλέπονται σε λεπτομερείς κανόνες οι οποίοι έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 22, το σκάφος πρέπει να μετακινηθεί απευθείας σε απόσταση τουλάχιστον 10 ναυτικών μιλίων από οιαδήποτε θέση της προηγούμενης ανάσυρσης και κατά τη διάρκεια όλης της επόμενης ανάσυρσης να παραμείνει σε ελάχιστη απόσταση 10 ναυτικών μιλίων από κάθε θέση της προηγούμενης ανάσυρσης.

2. Το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, καθορίζει τις περιοχές τοπικών και χρονικών παύσεων της αλιείας στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 2α του παρόντος Κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Μολονότι η εισαγωγή του μέτρου παύσης της αλιείας σε πραγματικό χρόνο αποτελεί μέτρο που ενδέχεται να αποδειχθεί χρήσιμο σε συγκεκριμένες περιοχές και ιχθυοτόπους, η γενίκευσή του δημιουργεί πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα επιλύει. Για τους ιχθυοτόπους με πολλά είδη αλιευμάτων, τα μικρά σκάφη ή οι στόλοι που αλιεύουν σε μεγάλη απόσταση από τον λιμένα βάσης τους, το μέτρο δεν είναι μόνον καταστροφικό, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και ανεφάρμοστο. Οι ζώνες και οι περίοδοι παύσης της αλιείας μπορεί να είναι πολύ καταλληλότερη λύση στην περίπτωση που πρόκειται να επιβληθούν μέτρα πολύ γενικού χαρακτήρα.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Απαγορεύεται η αλίευση, διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η αποθήκευση, η εκφόρτωση, η πώληση, η επίδειξη ή προσφορά για πώληση θαλάσσιων οργανισμών με μεθόδους που συνεπάγονται τη χρήση εκρηκτικών, δηλητηριωδών ή ναρκωτικών ουσιών ή ηλεκτρικού ρεύματος ή η χρήση οποιουδήποτε είδους βλημάτων.

Απαγορεύεται η αλίευση, διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η αποθήκευση, η εκφόρτωση, η πώληση, η επίδειξη ή προσφορά για πώληση θαλάσσιων οργανισμών με μεθόδους που συνεπάγονται τη χρήση εκρηκτικών, δηλητηριωδών ή ναρκωτικών ουσιών ή ηλεκτρικού ρεύματος ή η χρήση οποιουδήποτε είδους βλημάτων, εξαιρουμένης της αλιείας με μηχανότρατα.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που απειλείται σοβαρά η διατήρηση ορισμένων ειδών ή αλιευτικών πεδίων καθώς και όταν διαπιστώνεται υψηλή συμφόρηση ιχθυδίων και εφόσον κάποια καθυστέρηση θα προκαλούσε ζημία που δύσκολα θα μπορούσε να επανορθωθεί, ένα κράτος μέλος δύναται να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα διατήρησης στα ύδατα που εμπίπτουν στην κυριαρχία και στη δικαιοδοσία του. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η λήψη των εν λόγω μέτρων δεν συνιστά διάκριση σε βάρος αλιευτικών σκαφών από άλλα κράτη μέλη.

1. Σε περίπτωση που απειλείται σοβαρά η διατήρηση ορισμένων ειδών ή αλιευτικών πεδίων καθώς και όταν διαπιστώνεται υψηλή συμφόρηση ιχθυδίων και εφόσον κάποια καθυστέρηση θα προκαλούσε ζημία που δύσκολα θα μπορούσε να επανορθωθεί, ένα κράτος μέλος δύναται να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα διατήρησης στα ύδατα που εμπίπτουν στην κυριαρχία και στη δικαιοδοσία του. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η λήψη των εν λόγω μέτρων δεν συνιστά διάκριση σε βάρος αλιευτικών σκαφών από άλλα κράτη μέλη. Πριν από την εφαρμογή αυτών των μέτρων, διεξάγονται διαβουλεύσεις με τα αρμόζοντα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια και την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Η διεξαγωγή διαβούλευσης από την Επιτροπή επιβάλλεται για να προληφθεί στρέβλωση του ανταγωνισμού. (Η διαβούλευση με τα αρμόζοντα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια χρειάζεται για να επιτυγχάνεται συμμετοχή του τομέα.)

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σε περίπτωση κατά την οποία οιαδήποτε καθυστέρηση στη μείωση ή στην εξάλειψη των απορρίψεων θα προκαλούσε ζημία που δύσκολα θα μπορούσε να επανορθωθεί, ένα κράτος μέλος δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 16, να λάβει ενδεδειγμένα και χωρίς διακρίσεις μέτρα διατήρησης στα ύδατα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία οιαδήποτε καθυστέρηση στη μείωση ή στην εξάλειψη των απορρίψεων θα προκαλούσε ζημία που δύσκολα θα μπορούσε να επανορθωθεί, η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αιτήσεως ενός κράτους μέλους δύναται να λάβει ενδεδειγμένα και χωρίς διακρίσεις μέτρα διατήρησης στα ύδατα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Πριν από την εφαρμογή αυτών των μέτρων διεξάγονται διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και τα σχετικά Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, καθορίζει ήδη μία άψογα καταρτισμένη διαδικασία κατεπείγοντος ώστε η Επιτροπή να μπορεί να ενεργεί σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Η νέα διατύπωση που περιέχεται στην πρόταση δεν κάνει άλλο παρά να προσθέτει μεγάλη νομική αβεβαιότητα, δεδομένου ότι δεν προβλέπει κανέναν μηχανισμό που να εξασφαλίζει ότι το κράτος μέλος δεν θα κάνει χρήση των μέτρων αυτών με τρόπο μεροληπτικό ή για την εξυπηρέτηση πολιτικών στόχων, πράγμα που δυστυχώς έχει ήδη συμβεί πολύ συχνά στο παρελθόν.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 21α

 

Μελλοντική ρύθμιση

 

Κανόνες που διέπουν τη ρύθμιση των εξής στοιχείων των τεχνικών μέτρων θεσπίζονται με κανονισμό του Συμβουλίου:

 

α) τα ελάχιστα και/ή μέγιστα ποσοστά των ειδών-στόχων μεταξύ των έμβιων υδάτινων πόρων που διατηρούνται επί του σκάφους·

 

β) οι κατηγορίες μεγέθους ματιών που είναι αποδεκτές για κάθε είδος–στόχο·

 

γ) οι διατάξεις για τη μείωση ή την εξάλειψη των απορρίψεων και για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας των εργαλείων·

 

δ) μέτρα όσον αφορά τον περιορισμό των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένες περιόδους και/ή συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2, σύμφωνα με τα εγκυρότερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, με στόχο την προστασία των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων σε εκείνες τις περιοχές.

Αιτιολόγηση

Αυτά τα σημαντικά ζητήματα πρέπει να διευθετηθούν μέσω κανονισμού του Συμβουλίου.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 2371/2002. Με αυτούς τους κανόνες προβλέπονται ειδικότερα:

Άλλα τεχνικά μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού με στόχο την προστασία των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων ή των αλιευτικών πόρων θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 30, παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 2371/2002.

α) τα ελάχιστα και/ή μέγιστα ποσοστά των ειδών-στόχων μεταξύ των έμβιων υδάτινων πόρων που διατηρούνται επί του σκάφους·

 

β) οι κατηγορίες μεγέθους ματιών που είναι αποδεκτές για κάθε είδος–στόχο·

 

γ) οι διατάξεις για τη μείωση ή την εξάλειψη των απορρίψεων και για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας των εργαλείων·

 

δ) μέτρα όσον αφορά τον περιορισμό των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένες περιόδους και/ή συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 2, σύμφωνα με τα εγκυρότερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία, με στόχο την προστασία των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων σε εκείνες τις περιοχές·

 

ε) άλλα τεχνικά μέτρα για την προστασία των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων ή των αλιευτικών πόρων.

 

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά από μία περίοδο προσαρμογής των στόλων και μετά την έγκριση συμπληρωματικών κανόνων.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα πρόταση σκοπό έχει να απλουστεύσει με μία περιεκτική δέσμη τεχνικών μέτρων το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο όσον αφορά τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων, αντικαθιστώντας τους κάτωθι κανονισμούς, οι οποίοι έχουν τροποποιηθεί τουλάχιστον δέκα φορές. Προτεραιότητα είναι να θεσπισθεί νέο σύνολο απλούστερων και σαφέστερων κανόνων.

-          Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 1998 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών(1).

-          Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2549/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2000, περί πρόσθετων τεχνικών μέτρων για την αποκατάσταση του αποθέματος του γάδου στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (διαίρεση ICES VII a)(2).

Αφετηρία για την ανά χείρας πρόταση είναι τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 21 Ιουνίου 2004, με τα οποία καλούσε την Επιτροπή να υποβάλει νέα πρόταση για τη λήψη τεχνικών μέτρων στον Ατλαντικό, προς αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου της 30ης Μαρτίου 1998 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και αυτά με σκοπό να προαχθούν περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον μέθοδοι αλιείας.

Αυτή η δέσμη τεχνικών μέτρων έχει στόχο την προστασία των ιχθυδίων και μεγάλο μέρος των μέτρων αυτών σχεδιάζεται με σκοπό τον περιορισμό της αλίευσής τους, για παράδειγμα, μέσω μέτρων για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλιευτικών εργαλείων ή για τον καθορισμό εποχών/περιοχών απαγόρευσης. Άλλα μέτρα αποσκοπούν στην προστασία ορισμένων ειδών ή οικοσυστημάτων μέσω του περιορισμού της αλιευτικής προσπάθειας μέσω απαγορεύσεων. Η ανάγκη για τη μείωση των απορρίψεων αντανακλάται επίσης στην έγκριση κατάλληλων τεχνικών μέτρων.

Η προσέγγιση αυτού του κανονισμού διαφέρει από εκείνην του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 850/98. Η ιδέα είναι να θεσπισθεί τώρα ένας κανονισμός πλαίσιο που θα επικεντρώνεται σε μέτρα τα οποία θεωρείται ότι έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Προβλέπει, ωστόσο, και τις διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται όσον αφορά την αντιμετώπιση μέτρων τα οποία θεωρείται ότι εξελίσσονται ταχύτατα καθώς και την αντιμετώπιση πολύ τεχνικών μέτρων. Ο κανονισμός πρέπει να ευνοεί την εφαρμογή διαδικασίας επιτροπολογίας για την έγκριση νέων κανόνων.

Το σύστημα αυτό προτείνει ένα νέο νομοθετικό πακέτο, βάσει του οποίου όχι μόνον απλουστεύονται οι ισχύοντες περίπλοκοι κανόνες αλλά και εισάγονται ειδικές διατάξεις για κάθε «ζώνη ΠΓΣ», έτσι ώστε να αντανακλώνται οι περιφερειακές διαφορές. Μια τέτοια νομοθετική πρόταση συνεπάγεται την υιοθέτηση μιας πιο περιφερειακής προσέγγισης ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά τους. Θα προταθεί μια ολοκληρωμένη και συνεκτική δέσμη μέτρων με τη δέουσα ισορροπία μεταξύ μέτρων τα οποία εφαρμόζονται γενικά σε όλες τις περιοχές και εκείνων τα οποία εφαρμόζονται ειδικά σε περιφέρειες οι οποίες ορίζονται με βάση τις ζώνες των ΠΓΣ, δηλαδή ένας κανονισμός-πλαίσιο του Συμβουλίου που θα περιέχει γενικές αρχές και διατάξεις και συμπληρωματικοί κανονισμοί της Επιτροπής με ειδικούς τεχνικούς κανόνες για κάθε «ζώνη ΠΓΣ».

Η πρόταση εφαρμόζεται στην εμπορική και ερασιτεχνική αλιεία στο σύνολο των ευρωπαϊκών υδάτων πλην της Μεσογείου, της Βαλτικής Θάλασσας, του Εύξεινου Πόντου και στις αλιευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν σε αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών σε όλα τα ύδατα, για τα οποία ισχύουν ειδικοί κανόνες. Θα ομαδοποιήσει τα περισσότερα από τα υφιστάμενα τεχνικά μέτρα που προβλέπονται σε σειρά κοινοτικών κανονισμών για τον Ατλαντικό και τη Βόρειο Θάλασσα.

Γενικώς ο προσανατολισμός της νέας πρότασης είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοιος με τη νομοθεσία του 1998 από την άποψη του τύπου των τεχνικών μέτρων, οι καινοτομίες είναι η αύξηση του αριθμού των μέτρων που σχετίζονται με τα αλιευτικά εργαλεία και το χειρισμό, όπως μέγιστο μήκος, βάθος χρήσης και χρόνος πόντισης για απλάδια δίχτυα .

Η νέα πρόταση λαμβάνει υπόψη μια νέα πραγματικότητα που καθορίσθηκε με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής το 2002 σε σχέση με τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια ως τον σχετικό συμβουλευτικό οργανισμό μεταξύ Επιτροπής και ενδιαφερομένων τρίτων.

Παρατηρήσεις του εισηγητή

Οι τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής αποσκοπούν πρωτίστως στο να αποσαφηνίσουν ορισμένα ασαφή σημεία στην πρόταση της Επιτροπής. Επιδιώκουν επίσης να τροποποιήσουν άρθρα για τα οποία έχουν εκφρασθεί αντιρρήσεις από άποψη πρακτικής κατά τρόπο ώστε να ξεπερασθούν οι αντιρρήσεις.

Οι προτάσεις της Επιτροπής αναφέρονται μόνον στο ελάχιστο μέγεθος εκφόρτωσης των ειδών ιχθύων που απαριθμούνται στο Παράρτημα 1 του προτεινόμενου κανονισμού. Μια κατά γράμμα ερμηνεία θα μπορούσε να είναι εκείνη σύμφωνα με την οποία τα ελάχιστα μεγέθη πρέπει να ενισχυθούν μόνον για τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα αυτό. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να είναι ο σκοπός της νομοθετικής πράξης και για τον λόγο αυτό ο εισηγητής θεωρεί ότι και τα είδη που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα 1 δεν πρέπει να εκφορτώνονται κάτω από ορισμένο ελάχιστο μέγεθος. Πέρα αυτού πρέπει να περιληφθούν και είδη για τα οποία έχουν εγκριθεί ελάχιστα μεγέθη από οργάνωση παραγωγών.

Η απλοποίηση των εφαρμοστέων κανόνων είναι ένας από τους σκοπούς των νέων προτάσεων της Επιτροπής. Έχοντας τούτο κατά νου ο εισηγητής επιδίωξε να ενοποιήσει τους κανόνες όπου εξακολουθούν να ισχύουν διαφορετικά μέτρα σε διάφορους τομείς.

Τέλος ο νέος κανονισμός που προτείνει η Επιτροπή περιέχει επίσης άρθρα που είναι σκανδαλωδώς ασυμβίβαστα με την πρακτική. Μέχρι τώρα σχεδόν όλα τα χρησιμοποιούμενα δίχτυα κατασκευάζονται από πλεκτά νήματα με κόμπους. Ο εισηγητής θεωρεί επομένως ουτοπία να αναμένεται ότι ο κλάδος της αλιείας, στην περίπτωση διχτυών με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο από 80 mm, θα χρησιμοποιεί μόνον ρομβοειδή μάτια ή ότι όλες οι πλευρές των ματιών θα είναι ίσου μήκους. Τα μάτια μπορεί ενίοτε να χάνουν το ρομβοειδές σχήμα τους λόγω των δυνάμεων έλξης και παραδείγματος χάριν σε περίπτωση που τα δίχτυα σκαλώσουν σε ναυάγια του βυθού. Κατά την άποψη του εισηγητή θα ήταν υπερβολή στις περιπτώσεις αυτές να απαιτείται κανένα μάτι του διχτυού να μην ξεφεύγει από το ρομβοειδές σχήμα. Στην πράξη αυτό θα μπορούσε να καταλήξει σε μεγάλα πρόστιμα για κάτι που ουσιαστικά δεν έχει κανένα αντίκτυπο στις πιθανότητες διαφυγής μικρού ψαριού.

Ο εισηγητής προειδοποιεί ότι τα πιο σημαντικά στοιχεία όσον αφορά τα τεχνικά μέτρα πρέπει να εγκριθούν με κανονισμό του Συμβουλίου όπως προτείνεται στην τροπολογία 18. Με τον τρόπο αυτό το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμμετέχουν δεόντως στη θέσπιση των κανονισμών.

(1)

              ΕΕ L 125, 27.4.1998, σ. 1

(2)

              ΕΕ L 292, 21.11.2000, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1456/2001 της 16ης Ιουλίου 2001.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

18.7.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

2.9.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

2.9.2008

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

25.6.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Cornelis Visser

2.7.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Paulo Casaca, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raül Romeva i Rueda

Ημερομηνία κατάθεσης

2.4.2009

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου