Menettely : 2008/0112(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0206/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0206/2009

Keskustelut :

PV 21/04/2009 - 23
CRE 21/04/2009 - 23

Äänestykset :

PV 22/04/2009 - 6.40
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0256

MIETINTÖ     *
PDF 173kWORD 257k
2.4.2009
PE 414.121v03-00 A6-0206/2009

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla

(KOM(2008)0324 – C6‑0282/2008 – 2008/0112(CNS))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: Cornelis Visser

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla

(KOM(2008)0324 – C6‑0282/2008 – 2008/0112(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0324),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0282/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6‑0206/2009),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Koska kaikilla alueilla yleisesti sovellettavat säännöt ja erityisesti tietyillä alueilla sovellettavat säännöt ovat yhtä tärkeitä kalatalouden hallinnolle, neuvoston olisi hyväksyttävä ne.

Perustelu

Valtaosa alueellisista neuvoa-antavista toimikunnista, kalatalousalasta ja hallintoelimistä hyväksyvät ehdotukseen sisältyvän alueellistamisen, mutta ovat käytännöllisesti katsoen yhtä mieltä siitä, että myös neuvoston olisi hyväksyttävä alueellisesti sovellettavat asetukset, mikä merkitsisi sitä, että Euroopan parlamenttia ja alueellisia neuvoa-antavia toimikuntia olisi kuultava.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Lisäselvennyksenä sääntöjen väärästä tulkinnasta aiheutuvien kiistojen välttämiseksi tulevaisuudessa ja äskettäin omaksutun lähestymistavan mukaisesti komissio täydentää tämän asetuksen säännöksiä julkaisemalla liitteen, jossa on pyydysten ominaisuuksia selittävät kuvat.

Perustelu

Eri pyydysten ominaisuuksia koskevat artiklat ovat hyvin teknisiä. Mahdollisten virhetulkintojen välttämiseksi kalatalousala on pyytänyt, että asetusta täydennetään kuvilla, mikä on linjassa teknisistä toimenpiteistä Itämerellä annettuun asetukseen (EY) N:o 2187/2005 liittyvän komission lähestymistavan kanssa. Ei ole mitään syytä siihen, miksei samanlaista tukea tarjottaisi Atlantin vesillä.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a) On vältettävä tilanteita, jotka vääristävät kilpailua tai aiheuttavat hämmennystä toimijoiden ja kuluttajien keskuudessa ja jotka voisivat johtaa vähimmäiskokoa koskevien säännösten rikkomiseen; säännöksiä olisi siksi sovellettava myös tuontituotteisiin. Tästä syystä komission olisi syytä esittää mahdollisimman pian ehdotus neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/20001 muuttamisesta biologisten kokojen ja kaupanpitämiskokojen yhtenäistämiseksi.

 

______________

1 Neuvoston asetus (EY) N:o 104/2000 kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22).

Perustelu

Arviolta lähes 70 prosenttia EU:ssa kulutetuista kalastustuotteista on tuontituotteita. Kalatalousala on yksimielisesti pyytänyt, että kyseisiin tuontituotteisiin sovellettaisiin samoja sääntöjä kuin yhteisön tuotteisiin, ja vaatinut erityisesti teknisiä toimenpiteitä koskevilla säännöksillä ja asetuksella (EY) N:o 104/2000 säänneltyjen vähimmäiskokojen yhdenmukaistamista.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Sivusaaliiden enimmäismäärien ylittyessä aluksen on välittömästi siirryttävä toiselle alueelle.

(15) Meriluonnonvarojen riittävän suojelun varmistamiseksi sekä lisääntymisalueiden tai herkkien alueiden suojelemiseksi ja saaliiden poisheittämisen vähentämiseksi kalastustoimintaa tietyillä alueilla, tiettyinä aikoina sekä tietyillä pyydyksillä ja välineillä olisi rajoitettava.

Perustelu

Vaikka tosiaikainen kalastuskiellon käyttöönotto voi osoittautua hyödylliseksi toimenpiteeksi tietyillä alueilla ja tiettyjen lajien kalastuksessa, tällaisen toimenpiteen yleistäminen toisi enemmän ongelmia kuin ratkaisisi niitä. Useita lajeja pyytäville kalastusaluksille, pienille aluksille ja kotisatamastaan kaukana kalastaville laivastoille tämä toimenpide voi osoittautua tuhoisaksi ja käytännössä mahdottomaksi toteuttaa. Paikalliset ja ajalliset kalastuskiellot saattavat olla parempi ratkaisu, jos on tarpeen määrätä hyvin yleisiä toimenpiteitä.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Jos kalavarojen säilyminen on vakavasti uhattuna, komissiolla ja jäsenvaltioilla olisi oltava oikeus toteuttaa tilanteen vaatimia tilapäisiä toimenpiteitä, jotka pannaan täytäntöön välittömästi.

(17) Jos kalavarojen säilyminen on vakavasti uhattuna, komissiolla olisi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltioiden perustellusta pyynnöstä oltava oikeus toteuttaa tilanteen vaatimia tilapäisiä toimenpiteitä, jotka pannaan täytäntöön välittömästi.

Perustelu

Tällaiset toimenpiteet sisältyvät jo neuvoston asetukseen (EY) N:o 2371/2002. On syytä välttää oikeudellisen epävarmuuden luomista, koska on mahdollista, että sääntöjä sovelletaan mielivaltaisesti.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä, myös kunkin alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan aluetta koskevista erityissäännöksistä, olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

(19) Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

Perustelu

Valtaosa alueellisista neuvoa-antavista toimikunnista, kalatalousalasta ja hallintoelimistä hyväksyvät ehdotukseen sisältyvän alueellistamisen, mutta ovat käytännöllisesti katsoen yhtä mieltä siitä, että myös neuvoston olisi hyväksyttävä alueellisesti sovellettavat asetukset, mikä merkitsisi sitä, että Euroopan parlamenttia ja alueellisia neuvoa-antavia toimikuntia olisi kuultava.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

2 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a artikla

 

Alueelliset asetukset

 

                                                    

Neuvosto hyväksyy komission ehdotuksesta ja EY:n perustamissopimuksen 37 artiklassa vahvistetun menettelyn mukaisesti eri alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien piiriin kuuluviin alueisiin erityisesti sovellettavat toimenpiteet.

Perustelu

Valtaosa alueellisista neuvoa-antavista toimikunnista, kalatalousalasta ja hallintoelimistä hyväksyvät ehdotukseen sisältyvän alueellistamisen, mutta ovat käytännöllisesti katsoen yhtä mieltä siitä, että myös neuvoston olisi hyväksyttävä alueellisesti sovellettavat asetukset, mikä merkitsisi sitä, että Euroopan parlamenttia ja alueellisia neuvoa-antavia toimikuntia olisi kuultava.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) ’puomitroolilla’ tarkoitetaan pohjatroolia, jonka verkko pidetään vaakatasossa avoinna puomin avulla;

b) "puomitroolilla" tarkoitetaan pohjatroolia, jonka verkko pidetään vaakatasossa avoinna puomin avulla ja jonka puomi on teräksestä valmistettu, kahden luistin tukema pyöreä putki; rakennelmaa vedetään merenpohjaa pitkin;

Perustelu

Puomitroolin määritelmän olisi oltava selvä kaikille.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) "troolin perällä" tarkoitetaan vedettävän pyydyksen kahdeksaa viimeistä metriä sulkuköydestä mitattuna, jos silmäkoko on vähintään 80 millimetriä, ja vedettävän pyydyksen 20:tä viimeistä metriä sulkuköydestä mitattuna, jos silmäkoko on alle 80 millimetriä;

e) "troolin perällä" tarkoitetaan vedettävän pyydyksen kuutta viimeistä metriä sulkuköydestä mitattuna, jos silmäkoko on vähintään 80 millimetriä, ja vedettävän pyydyksen 20:tä viimeistä metriä sulkuköydestä mitattuna, jos silmäkoko on alle 80 millimetriä;

Perustelu

Troolin perä on joskus paljon lyhyempi kuin 8 metriä.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Pieniä pelagisia lajeja (sardiineja, sardelleja, piikkimakrilleja ja makrilleja) koskeva mahdollisuus, että 10 prosenttia saaliista voi koostua määrätyn vähimmäiskoon alittavista yksilöistä, pidetään ennallaan.

Perustelu

Näiden lajien saaliit ovat yleensä suuria, ja siksi on tavallista, että niiden joukossa on sekä täysikokoisia että alamittaisia kaloja. Ottaen huomioon, että kalalajeja ei erotella tällaisessa kalastuksessa, asetuksen (EY) N:o 850/1998 19 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen mahdollisuus olisi pidettävä ennallaan.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Yhden verkon sääntö

Verkkojen yhdistelmät

Aluksella ei saa minkään kalastusmatkan aikana pitää minkäänlaista yhdistelmää eri silmäkokoluokkiin kuuluvia verkkoja.

 

1. Neuvosto säätää komission ehdotuksesta tapauksista, joissa alukset voivat pitää mukanaan yhtä tai useampaa yhdistelmää eri silmäkokoluokkiin kuuluvia verkkoja saman kalastusmatkan aikana.

 

2. Asianomaisissa perusteissa otetaan huomioon

 

a) asianomaisen aluksen kotisataman ja kalastusalueen välinen etäisyys,

 

b) missä määrin kalastustoimintaan kuuluu useiden lajien pyytämistä ja mikä on toissijaisten lajien taloudellinen merkitys kohdelajeihin verrattuna,

 

c) onko missään kalastustoiminnassa minkään kalastusmatkan aikana käytetty verkkoa, jonka silmäkoko on tässä asetuksessa säädettyä suurempi.

 

3. Tämän artiklan sisällöstä säädetään tämän asetuksen 2 a artiklan mukaisesti.

Perustelu

Vaikka komission ehdotuksen tarkoitus on ymmärrettävä, artiklan sanamuoto on liian yksinkertainen, jotta sitä voitaisiin soveltaa yleisesti, ja kalatalousala ja neuvoa-antavat toimikunnat ovat vastustaneet sitä yksimielisesti. Tietty jousto on tarpeen tarvitsematta jättää kaikkia lainsäätäjän tarkoitusperiä huomioon ottamatta, jotta toimenpiteiden täytäntöönpanoa voidaan paremmin mukauttaa eri kalastustoimintojen olosuhteisiin ja jotta niiden täytäntöönpanosta ei aiheudu kohtuuttomia taloudellisia menetyksiä laivastoille.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) kiinnittää troolin perän ulkopuolelle perän suojus kalastettaessa vedettävällä pyydyksellä, jonka silmäkoko on alle 80 millimetriä. Perän suojuksen silmäkoon on oltava vähintään kaksinkertainen troolin perän silmäkokoon verrattuna;

a) kiinnittää troolin perän ulkopuolelle perän suojus. Perän suojuksen silmäkoon on oltava vähintään kaksinkertainen troolin perän silmäkokoon verrattuna;

Perustelu

Ei ole olemassa tieteellisiä perusteita rajoittaa perän suojuksen käyttöä ainoastaan vedettävään pyydykseen, jonka silmäkoko on alle 80 mm.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) käyttää perän suojuksia troolin perän ulkopuolella aluksilla, joilla on lupa vetää verkkoja, joiden silmäkoko on vähintään 60 millimetriä, ICES-alueilla VIII, IX ja X;

Perustelu

Alukset, joilla on lupa vetää verkkoja, joiden silmäkoko on vähintään 60 millimetriä, käyttävät tavallisesti kyseisiä välineitä verkkojensa suojelemiseksi.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) vedettävää pyydystä, jonka silmäkoko on vähintään 80 millimetriä ja jossa on yli 100 avointa silmää ja alle 40 avointa silmää missä tahansa kohdassa troolin perän kehää, lukuun ottamatta liitoskohtaa ja jameita;

Poistetaan.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Edellä olevasta 2 kohdan a alakohdasta sekä 3 kohdan b, d ja e alakohdasta poiketen 80 millimetrin silmäkoko korvataan 60 millimetrin silmäkoolla kalastettaessa ICES-alueilla VIII, IX ja X.

Poistetaan.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Verkkojen ja riimuverkkojen vedessäoloaika saa olla enintään 48 tuntia.

2. Verkkojen ja riimuverkkojen vedessäoloaika saa olla enintään 24 tuntia.

Perustelu

Verkkoja ja riimuverkkoja käyttävien alusten tavanomaisena käytäntönä, itse kalatalousalan antamien tietojen mukaan, on verkkojen laskeminen aamuvarhaisella ja niiden nostaminen aamupäivällä, jotta verkot eivät ole koskaan vedessä 20 tuntia kauempaa. Vedessäoloajan pidentäminen kaksinkertaiseksi normaalikäytännöstä johtaisi selvästi pyyntiponnistusten ja poisheittämisten lisääntymiseen.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kalastettaessa verkoilla ja riimuverkoilla käytettyjen verkkojen pituus ei saa olla enempää kuin 50 kilometriä.

3. Kalastettaessa verkoilla ja riimuverkoilla käytettyjen verkkojen pituus ei saa olla enempää kuin 40 kilometriä.

Perustelu

Kalatalousala on itse ehdottanut verkkojen pituuden vähentämistä kalavarojen ja kalastustoiminnan kestävyyden edistämiseksi.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Edellä olevasta 8 artiklasta poiketen verkkojen laskeminen on sallittua leveyspiirin 48° pohjoista leveyttä pohjoispuolella, jos verkkojen silmäkoko on vähintään 120 millimetriä ja alle 150 millimetriä, ja leveyspiirin 48° pohjoista leveyttä eteläpuolella, jos verkkojen silmäkoko on vähintään 100 millimetriä ja alle 130 millimetriä, vesillä, joiden kartan mukainen syvyys on alle 600 metriä, jos verkkojen korkeus on korkeintaan 100 silmää ja pauloitusmitoitus vähintään 0,5 ja jos ne on varustettu kohoin tai vastaavin kellukkein. Kunkin verkon pituus saa olla enintään 5 meripeninkulmaa, ja kerrallaan käytössä olevien verkkojen kokonaispituus saa olla alusta kohden enintään 25 kilometriä. Vedessäoloaika saa olla enintään 24 tuntia.

1. Edellä olevasta 8 artiklasta poiketen verkkojen laskeminen on sallittua leveyspiirin 48° pohjoista leveyttä pohjoispuolella, jos verkkojen silmäkoko on vähintään 120 millimetriä ja alle 150 millimetriä, ja leveyspiirin 48° pohjoista leveyttä eteläpuolella, jos verkkojen silmäkoko on vähintään 100 millimetriä ja alle 130 millimetriä, vesillä, joiden kartan mukainen syvyys on alle 400 metriä, jos verkkojen korkeus on korkeintaan 100 silmää ja pauloitusmitoitus vähintään 0,5 ja jos ne on varustettu kohoin tai vastaavin kellukkein. Kunkin verkon pituus saa olla enintään 5 meripeninkulmaa, ja kerrallaan käytössä olevien verkkojen kokonaispituus saa olla alusta kohden enintään 25 kilometriä. Vedessäoloaika saa olla enintään 24 tuntia, elleivät sääolosuhteet tee verkkojen nostamisesta mahdotonta.

Perustelu

Ehdotuksen ensimmäisessä versiossa sanottiin virheellisesti, että verkkojen korkeus saisi olla korkeintaan 400 silmää. Tämä oli väärin. Niiden korkeus saisi olla enintään 100 silmää.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä olevasta 8 artiklasta poiketen verkkojen laskeminen on sallittua, jos niiden silmäkoko on vähintään 250 millimetriä, vesillä, joiden kartan mukainen syvyys on alle 600 metriä, jos verkkojen korkeus on korkeintaan 15 silmää ja pauloitusmitoitus vähintään 0,33 ja jos ne on varustettu kohoin tai vastaavin kellukkein. Kunkin verkon pituus saa olla enintään 10 kilometriä. Kerrallaan käytössä olevien verkkojen kokonaispituus saa olla alusta kohden enintään 100 kilometriä. Vedessäoloaika saa olla enintään 72 tuntia.

2. Edellä olevasta 8 artiklasta poiketen verkkojen laskeminen on sallittua, jos niiden silmäkoko on vähintään 250 millimetriä, vesillä, joiden kartan mukainen syvyys on alle 600 metriä, jos verkkojen korkeus on korkeintaan 15 silmää ja pauloitusmitoitus vähintään 0,33 ja jos ne on varustettu kohoin tai vastaavin kellukkein. Kunkin verkon pituus saa olla enintään 10 kilometriä. Kerrallaan käytössä olevien verkkojen kokonaispituus saa olla alusta kohden enintään 60 kilometriä. Vedessäoloaika saa olla enintään 72 tuntia.

Perustelu

Kalatalousala on itse ehdottanut verkkojen pituuden vähentämistä kalavarojen ja kalastustoiminnan kestävyyden edistämiseksi.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos jollakin kalastusalueella pyydettyjen alamittaisten kalojen määrä on yli 10 prosenttia minkä tahansa yksittäisen noston kokonaissaaliista, aluksen on ennen kalastuksen jatkamista siirryttävä vähintään viiden meripeninkulman päähän edellisen noston sijainnista.

1. Jos jollakin kalastusalueella pyydettyjen, liitteessä I tarkoitettujen alamittaisten kalojen paino on yli 10 prosenttia minkä tahansa yksittäisen noston kokonaissaaliista ja jos tämä toistuu kolmessa peräkkäisessä nostossa, aluksen on ennen kalastuksen jatkamista siirryttävä vähintään viiden meripeninkulman päähän edellisen noston sijainnista.

 

Edellä olevasta alakohdasta poiketen, kun kyseessä on paikallinen ja rannikkokalastus, jolla on niin merenpohjan syvyyteen kuin sen muodostukseen ja sen etäisyyteen rannasta liittyviä erityispiirteitä, siirtymisvelvoite voi olla alle viisi meripeninkulmaa edellyttäen, että erityispiirteet on perusteltu tieteellisellä raportilla ja että kalastustoimintaa ei harjoiteta nuorten yksilöiden keskittymissä.

Perustelu

Un único lance de pesca no aporta información suficiente para determinar la presencia de una concentración de inmaduros en una zona determinada ya que también podría deberse a un encuentro ocasional y puntual sin continuidad en el espacio-tiempo. Asimismo, en el caso de constatarse la presencia de una concentración o zona de cría de inmaduros, es necesario adaptar las distancias de seguridad para aquellos caladeros muy cercanos a la costa en los que no es posible el distanciamiento propuesto. Además, debido a las especiales características de estos caladeros, las concentraciones de inmaduros están limitadas en zonas no muy extensas que se pueden evitar con desplazamientos más moderados.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos kohdelajien, joita on sallittua pyytää kullekin lajille määriteltyyn silmäkokoluokkaan kuuluvalla pyydyksellä ja pitää aluksella, lukuun ottamatta kohdelajiin kuuluvia alamittaisia kaloja, vähimmäis- ja/tai enimmäisprosenttiosuudet missä tahansa yksittäisessä nostossa eivät ole 22 artiklan mukaisesti hyväksytyissä yksityiskohtaisissa säännöissä säädettyjen prosenttiosuuksien mukaisia, aluksen on välittömästi siirryttävä vähintään 10 meripeninkulman päähän edellisen noston sijainnista ja pysyttävä seuraavan noston aikana vähintään 10 meripeninkulman päässä edellisen noston sijainnista.

2. Neuvosto määrää komission ehdotuksesta asianomaiset kalastuskieltoalueet ja -ajat tämän asetuksen 2 a artiklan mukaisesti.

Perustelu

Vaikka tosiaikainen kalastuskiellon käyttöönotto voi osoittautua hyödylliseksi toimenpiteeksi tietyillä alueilla ja tiettyjen lajien kalastuksessa, tällaisen toimenpiteen yleistäminen toisi enemmän ongelmia kuin ratkaisisi niitä. Useita lajeja pyytäville kalastusaluksille, pienille aluksille ja kotisatamastaan kaukana kalastaville laivastoille tämä toimenpide voi osoittautua tuhoisaksi ja käytännössä mahdottomaksi toteuttaa. Paikalliset ja ajalliset kalastuskiellot saattavat olla parempi ratkaisu, jos on tarpeen määrätä hyvin yleisiä toimenpiteitä.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

12 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Meren eliöiden pyytäminen, aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen, varastointi, aluksesta purkaminen, myynti, esillä pitäminen ja myyntiin tarjoaminen on kiellettyä, jos ne on pyydetty menetelmillä, joihin kuuluu räjähteiden, myrkyllisten tai huumaavien aineiden, sähkövirran tai jonkinlaisen ammuksen käyttöä.

Meren eliöiden pyytäminen, aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen, varastointi, aluksesta purkaminen, myynti, esillä pitäminen ja myyntiin tarjoaminen on kiellettyä, jos ne on pyydetty menetelmillä, joihin kuuluu räjähteiden, myrkyllisten tai huumaavien aineiden, sähkövirran tai jonkinlaisen ammuksen käyttöä, paitsi jos on kyse harppuunakalastuksesta.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos tiettyjen lajien tai pyyntialueiden säilyminen on vakavasti uhattuna, myös silloin, kun nuoria kaloja esiintyy liikaa, ja jos viivyttely aiheuttaisi vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa, jäsenvaltio voi toteuttaa asianmukaisia säilyttämistoimenpiteitä suvereniteettiinsa tai lainkäyttövaltaansa kuuluvilla vesillä. Asianomaisen jäsenvaltion on varmistettava, ettei tällaisilla toimenpiteillä syrjitä muiden jäsenvaltioiden kalastusaluksia.

1. Jos tiettyjen lajien tai pyyntialueiden säilyminen on vakavasti uhattuna, myös silloin, kun nuoria kaloja esiintyy liikaa, ja jos viivyttely aiheuttaisi vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa, jäsenvaltio voi toteuttaa asianmukaisia säilyttämistoimenpiteitä suvereniteettiinsa tai lainkäyttövaltaansa kuuluvilla vesillä. Asianomaisen jäsenvaltion on varmistettava, ettei tällaisilla toimenpiteillä syrjitä muiden jäsenvaltioiden kalastusaluksia. Ennen tällaisten toimenpiteiden toteuttamista on kuultava asianomaisia alueellisia neuvoa-antavia toimikuntia ja komissiota.

Perustelu

Komission kuuleminen olisi toteutettava kilpailuhäiriöiden estämiseksi. (Asianomaisen alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan kuuleminen on tarpeen alan mukaan ottamiseksi.)

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos viivyttely poisheittämisen vähentämisessä tai lopettamisessa aiheuttaisi vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa, jäsenvaltio voi ryhtyä 16 artiklan mukaisesti asianmukaisiin ja syrjimättömiin säilyttämistoimenpiteisiin suvereniteettiinsa tai lainkäyttövaltaansa kuuluvilla vesillä.

2. Jos viivyttely poisheittämisen vähentämisessä tai lopettamisessa aiheuttaisi vaikeasti korjattavissa olevaa vahinkoa, komissio voi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä ryhtyä asianmukaisiin ja syrjimättömiin säilyttämistoimenpiteisiin asianomaisen jäsenvaltion suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä. Ennen tällaisten toimenpiteiden toteuttamista on kuultava komissiota ja asianomaista alueellista neuvoa-antavaa toimikuntaa.

Perustelu

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 säädetään jo kiireellisistä toimenpiteistä, jotka komissio voi toteuttaa tällaisessa tilanteessa. Ehdotuksen uudella sanamuodolla vain lisättäisiin oikeudellista epävarmuutta, koska millään mekanismilla ei voida taata, ettei jäsenvaltio käytä näitä toimia syrjivästi tai poliittisessa tarkoituksessa tieteellisten tarkoitusperien sijaan. Näin on valitettavasti käynyt aikaisemmin jo liian monta kertaa.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

21 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21a artikla

 

Tuleva sääntely

 

Teknisten toimenpiteiden seuraavien osien sääntelyä koskevat säännöt on hyväksyttävä neuvoston asetuksella:

 

a) kohdelajin vähimmäis- ja enimmäisprosenttiosuudet aluksella pidetyistä elollisista vesiluonnonvaroista;

 

b) kullekin kohdelajille hyväksyttävät silmäkokoluokat;

 

c) poisheittämisen vähentämistä tai lopettamista sekä pyydysten valikoivuuden parantamista koskevat säännökset;

 

d) toimenpiteet, jotka koskevat kalastuksen rajoittamista tiettyinä aikoina ja/tai tietyillä 2 artiklassa tarkoitetuilla alueilla parhaiden saatavilla olevien tieteellisten tietojen perusteella, alueiden merellisten luontotyyppien suojelemiseksi.

Perustelu

Näitä tärkeitä kysymyksiä olisi käsiteltävä neuvoston asetuksessa.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

22 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Yksityiskohtaiset säännöt tämän asetuksen täytäntöönpanosta annetaan asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Näissä säännöissä on mainittava erityisesti

Muista tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevista teknisistä toimenpiteistä merellisten luontotyyppien tai kalavarojen suojelemiseksi säädetään asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

a) kohdelajin vähimmäis- ja enimmäisprosenttiosuudet aluksella pidetyistä elollisista vesiluonnonvaroista;

 

b) kullekin kohdelajille hyväksyttävät silmäkokoluokat;

 

c) poisheittämisen vähentämistä tai lopettamista sekä pyydysten valikoivuuden parantamista koskevat säännökset;

 

d) toimenpiteet, jotka koskevat kalastuksen rajoittamista tiettyinä aikoina ja/tai tietyillä 2 artiklassa tarkoitetuilla alueilla parhaiden saatavilla olevien tieteellisten tietojen perusteella, alueiden merellisten luontotyyppien suojelemiseksi;

 

e) muut tekniset toimenpiteet merellisten luontotyyppien tai kalavarojen suojelemiseksi.

 

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Tämän asetuksen voimaantulo edellyttää laivastojen mukauttamisajan määräämistä ja täydentävien säännösten antamista.


PERUSTELUT

Tällä ehdotuksella pyritään yksinkertaistamaan kattavan teknisten toimenpiteiden paketin muodossa nykyistä sääntelykehystä, joka koskee kalavarojen suojelua teknisin toimenpitein. Tarkoituksena on korvata seuraavat, ainakin kymmenen kertaa muutetut asetukset ja pyrkiä ensisijaisesti laatimaan uudet, entistä yksinkertaisemmat ja selvemmät säännöt.

–    kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla 30. maaliskuuta 1998 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 850/98(1),

–    teknisistä lisätoimenpiteistä turskakannan elvyttämiseksi Irlanninmerellä (ICES-alue VIIa) 17. marraskuuta 2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2549/2000(2).

Tämän ehdotuksen pohjana ovat 21. kesäkuuta 2004 annetut neuvoston päätelmät, joissa neuvosto kehotti komissiota esittämään Atlantilla toteutettavia teknisiä toimenpiteitä koskevan uuden ehdotuksen, jolla korvattaisiin kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla 30. maaliskuuta 1998 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 850/98.

Teknisten toimenpiteiden paketin tarkoituksena on nuorten kalojen suojelu, ja merkittävä osa toimenpiteistä on suunniteltu rajoittamaan niiden pyyntiä esimerkiksi parantamalla pyydysten valikoivuutta tai vahvistamalla tiettyjä kalastuskieltoaikoja tai -alueita. Muilla toimenpiteillä pyritään suojelemaan tiettyjä lajeja tai ekosysteemejä rajoittamalla pyyntiponnistusta pyyntialueita sulkemalla. Tarve vähentää saaliiden poisheittämistä on myös johtanut asianmukaisten teknisten toimenpiteiden hyväksymiseen.

Tämän asetuksen lähestymistapa on erilainen kuin neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98. Ajatuksena on hyväksyä nyt sääntelypuitteet, joissa keskitytään toimenpiteisiin, joista odotetaan tulevan pysyviä. Samalla siinä kuitenkin säädettäisiin menettelyistä, joita sovelletaan, kun on kyse toimenpiteistä, joiden odotetaan kehittyvän melko nopeasti, ja erittäin teknisistä toimenpiteistä. Asetuksella olisi suosittava sellaisen menettelyn soveltamista, jossa uudet säännöt annetaan komiteamenettelyssä.

Tämän järjestelmän mukaisesti ehdotetaan uutta lainsäädäntöpakettia, jolla paitsi yksinkertaistetaan nykyisiä monimutkaisia sääntöjä, myös otetaan käyttöön erityissäännöksiä kunkin alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan alueella, jotta alueelliset erot tulisivat otettua huomioon. Tällainen lainsäädäntöehdotus merkitsee entistä alueellisempaa lähestymistapaa niiden tehokkuuden parantamiseksi. Komissio ehdottaa kattavaa ja johdonmukaista pakettia, jossa kaikilla alueilla yleisesti sovellettavat toimenpiteet ja kunkin alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan aluetta koskevat erityistoimenpiteet ovat keskenään tasapainossa. Paketti koostuu neuvoston puiteasetuksesta, joka sisältää yleiset periaatteet ja säännökset, ja sitä täydentävät komission asetukset, joissa on kunkin alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan aluetta koskevat tekniset erityissäännöt.

Ehdotus koskee sekä ammatti- että virkistyskalastusta kaikilla Euroopan vesillä Välimerta, Itämerta ja Mustaamerta lukuun ottamatta sekä erityissääntöjen piiriin kuuluvaa laajasti vaeltavien kalakantojen kalastusta kaikilla vesillä. Siinä yhdistetään Atlanttia ja Pohjanmerta koskevien lukuisien yhteisön asetusten useimmat nykyiset tekniset toimenpiteet.

Teknisten toimenpiteiden tyypin suhteen uuden ehdotuksen suuntaus on pitkälti samanlainen kuin vuoden 1998 lainsäädännössä. Uusia asioita ovat sellaisten pyydyksiin ja käsittelyyn liittyvien toimenpiteiden lukumäärän lisääntyminen kuten tavanomaisten verkkojen enimmäispituus, käyttösyvyys ja vedessäoloaika.

Uudessa ehdotuksessa otetaan huomioon yhteisen kalastuspolitiikan vuonna 2002 toteutetusta uudistuksesta johtuva uusi tilanne eli alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat merkittävänä komission ja sidosryhmien välisenä neuvoa-antavana elimenä.

Esittelijän huomioita

Esittelijän ehdottamilla tarkistuksilla pyritään ensisijaisesti selventämään lukuisia komission ehdotuksen epäselviä kohtia. Niillä pyritään myös muuttamaan selvästi käytännön syistä vastustettuja artikloita siten, että niitä ei enää vastusteta.

Komission ehdotuksessa viitataan ainoastaan asetusehdotuksen liitteessä 1 lueteltujen purettavien kalalajien vähimmäiskokoihin. Kirjaimellinen tulkinta voisi olla sellainen, että vähimmäiskokoja on noudatettava ainoastaan siinä lueteltujen lajien osalta. Tämä ei tietenkään voi olla tarkoituksena, ja siksi esittelijä katsoo, että liitteeseen 1 sisältymättömiä lajeja ei myöskään pitäisi purkaa, jos ne alittavat tietyn vähimmäiskoon. Lisäksi lajit, joiden vähimmäiskoosta ovat päättäneet tuottajajärjestöt, olisi otettava mukaan.

Sovellettavien sääntöjen yksinkertaistaminen on yksi komission uusien ehdotusten tavoitteista. Pitäen tämän mielessä esittelijä on pyrkinyt yhdenmukaistamaan säännöt, joiden mukaisesti eri toimenpiteitä sovelletaan edelleen eri alueilla.

Lopuksi voidaan todeta, että komission ehdottama uusi asetus sisältää myös artikloita, jotka ovat räikeästi ristiriidassa käytännön kanssa. Toistaiseksi lähes kaikki käytössä olevat verkot on tehty punotuista ja solmituista langoista. Esittelijä katsoo, että sen vuoksi on epärealistista odottaa, että kalastusteollisuus käyttäisi 80 millimetrin tai sitä suuremman silmäkoon verkoissa ainoastaan vinoneliösilmää tai pitäisi kaikki silmätangot saman pituisina. Vetämiseen käytetystä voimasta johtuen tai esimerkiksi siksi, että verkot tarttuvat kiinni merenpohjassa oleviin hylkyihin, silmät eivät ole aina täysin vinoneliön muotoisia. Esittelijän mielestä tällaisissa tapauksissa olisi liiallista vaatia, että yksikään silmä verkossa ei saisi poiketa vinoneliön muodosta. Tämä voisi johtaa käytännössä suuriin sakkorangaistuksiin jostakin sellaisesta, jolla ei ole käytännössä merkitystä pienten kalojen mahdollisuuteen päästä pakoon.

Esittelijä varoittaa, että useimmat teknisiä toimenpiteitä koskevat tärkeät seikat olisi hyväksyttävä neuvoston asetuksella tarkistuksessa 18 ehdotetulla tavalla. Tällä tavoin neuvosto ja parlamentti osallistuvat asianmukaisesti asetusten hyväksymismenettelyyn.

(1)

EYVL L 125, 27.4.1998, s. 1.

(2)

EUVL L 292, 21.11.2000, s. 5, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 16. heinäkuuta 2001 annetulla asetuksella (EY) N:o 1456/2001.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Kalavarojen säilyttäminen teknisten toimenpiteiden avulla

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

18.7.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

2.9.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

2.9.2008

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

25.6.2008

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Cornelis Visser

2.7.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

31.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Paulo Casaca, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Raül Romeva i Rueda

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.4.2009

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö