Eljárás : 2008/0112(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0206/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0206/2009

Viták :

PV 21/04/2009 - 23
CRE 21/04/2009 - 23

Szavazatok :

PV 22/04/2009 - 6.40
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0256

JELENTÉS     *
PDF 193kWORD 302k
2.4.2009
PE 414.121v03-00 A6-0206/2009

a halászati erőforrások technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0324 – C6‑0282/2008 – 2008/0112(CNS))

Halászati Bizottság

Előadó: Cornelis Visser

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a halászati erőforrások technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0324 – C6‑0282/2008 – 2008/0112(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0324),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0282/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A6-0206/2009),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot, hogy ismét konzultáljon a Parlamenttel, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) mivel a valamennyi területre általánosan, illetve a kifejezetten egy adott régióra alkalmazandó intézkedések egyformán fontosak a halászati gazdálkodás szempontjából, ezért helyénvaló a Tanács általi jóváhagyásuk,

Indokolás

A legtöbb regionális tanácsadó testület (RAC), halászati ágazat és igazgatás elfogadja a javaslatban foglalt regionalizációt, ugyanakkor gyakorlatilag egyhangú a vélemény, hogy a regionális jellegű rendeleteket is a Tanácsnak kell jóváhagynia, ezért konzultálni kell az Európai Parlamenttel és a regionális tanácsadó testületekkel.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) A további pontosítás érdekében és a szabályok helytelen értelmezéséből eredő esetleges viták elkerülése céljából a Bizottság a nemrég bevezetett megközelítést követve a rendelet előírásait egy melléklettel egészíti ki, amely ábrák segítségével mutatja be a halászeszközöket.

Indokolás

A különböző halászeszközök jellemzőivel kapcsolatos cikkek erősen technikai jellegűek. Az esetleges helytelen értelmezések megelőzése érdekében az ágazat kérte, hogy a rendelet magyarázó ábrákkal egészüljön ki, követve a Bizottság által többek között a Balti-tengerre vonatkozó technikai intézkedésekről szóló 2187/2005/EK rendeletben adott példát. Semmi ok arra, hogy az Atlanti-óceán térségét illetően ne álljon rendelkezésre hasonló segítség.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) El kell kerülni azokat a helyzeteket, amelyek torzíthatják a versenyt, összezavarhatják az üzemeltetőket és a fogyasztókat és a legkisebb kifogható méretek figyelmen kívül hagyásához vezethetnek, ezért a szabályozást az importból származó termékekre is ki kell terjeszteni. A Bizottság a biológiai és a forgalmazási méretek harmonizációja céljából a lehető legrövidebb időn belül javaslatot tesz a 104/2000/EK tanácsi rendelet1 módosítására.

 

1A halászati és az akvakultúra-ágazati termékek piacának közös szervezéséről szóló 104/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 17., 2000.1. 21., 22. o.).

Indokolás

A számítások szerint az EU-ban fogyasztásra kerülő halászati termékek majdnem 70%-a importból származik. A halászati ágazat egybehangzó kérése, hogy az említett importból származó termékre ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint a hazai termékekre, különösen kitartóan követeli a technikai intézkedésekre vonatkozó jogszabályok és a 104/2000/EK rendelet előírásai által szabályozott legkisebb méretek harmonizációját.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A hajónak haladéktalanul másik területre kell továbbhaladnia, ha a maximális járulékos fogási mennyiségeket meghaladta.

(15) A tengeri erőforrások megfelelő védelmének biztosítása, a szaporodási vagy érzékeny területek megóvása, illetve a visszadobás gyakorlatának csökkentése érdekében bizonyos területeken és időszakokban, korlátozni kell a bizonyos eszközökkel és felszerelésekkel folytatott halászati tevékenységet.

Indokolás

A valós idejű halászati tilalom hasznos lehet egyes, nagyon konkrét területek és halászatok esetében, azonban az intézkedés általánossá tétele sokkal több problémát okoz, mint amennyit megold. A több fajra halászó halászati tevékenység, a kis hajók és a báziskikötőjüktől nagy távolságra tevékenykedő flották számára ez az intézkedés nemcsak veszedelmes, hanem kivitelezhetetlen is lehet. A területhez és időhöz kötött halászati tilalom megfelelőbb megoldás lehet akkor, ha nagyon általános jellegű intézkedéseket szeretnénk bevezetni.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Amennyiben az erőforrások védelmét komoly veszély fenyegeti, a Bizottságot és a tagállamokat fel kell hatalmazni arra, hogy megfelelő, haladéktalanul végrehajtandó ideiglenes intézkedéseket hozzanak.

(17) Amennyiben az erőforrások védelmét komoly veszély fenyegeti, a Bizottságot, saját kezdeményezése vagy a tagállamok indokolt kérése alapján fel kell hatalmazni arra, hogy megfelelő, haladéktalanul végrehajtandó ideiglenes intézkedéseket hozzanak.

Indokolás

Az ilyen intézkedésekről a 2371/2002/EK tanácsi rendelet már rendelkezik. El kellene kerülni a jogszabályok diszkrecionális használatának lehetőségéből adódó jogbizonytalanságot.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket, ideértve az egyes regionális tanácsadó testületek alá tartozó területekre vonatkozó egyedi rendelkezéseket, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal összhangban kell elfogadni.

(19) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak megfelelően kell meghozni.

Indokolás

A legtöbb regionális tanácsadó testület (RAC), halászati ágazat és igazgatás elfogadja a javaslatban foglalt regionalizációt, ugyanakkor gyakorlatilag egyhangú a vélemény, hogy a regionális jellegű rendeleteket is a Tanácsnak kell jóváhagynia, ezért konzultálni kell az Európai Parlamenttel és a regionális tanácsadó testületekkel.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

 

Regionális rendeletek

 

                                                    

A Tanács a Bizottság javaslatára a Szerződés 37. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően jóváhagyja azokat az intézkedéseket, amelyeket a különböző regionális tanácsadó testületek (RAC) hatáskörébe tartozó régiókban kell alkalmazni.

Indokolás

A legtöbb regionális tanácsadó testület (RAC), halászati ágazat és igazgatás elfogadja a javaslatban foglalt regionalizációt, ugyanakkor gyakorlatilag egyhangú a vélemény, hogy a regionális jellegű rendeleteket is a Tanácsnak kell jóváhagynia, ezért konzultálni kell az Európai Parlamenttel és a regionális tanácsadó testületekkel.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) „merevítőrudas vonóháló”: fenéken vontatott vonóháló, amelyet vízszintesen egy merevítőrúd tart nyitva;

b) „merevítőrudas vonóháló”: fenéken vontatott vonóháló, amelyet vízszintesen egy merevítőrúd tart nyitva, ahol a merevítőrúd egy két csúszka által támasztott acélcső; a szerkezetet a tengerfenéken vontatják;

Indokolás

A merevítőrudas vonóháló fogalmának mindenki számára világosnak kell lennie.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(e) „zsákvég”: a vontatott eszköz leghátsó 8 méteres része a zsákkötéltől mérve, ha a szembőség legalább 80 mm, illetve a vontatott eszköz leghátsó 20 méteres része a zsákkötéltől mérve, ha a szembőség legfeljebb 80 mm;

e) „zsákvég”: a vontatott eszköz leghátsó 6 méteres része a zsákkötéltől mérve, ha a szembőség legalább 80 mm, illetve a vontatott eszköz leghátsó 20 méteres része a zsákkötéltől mérve, ha a szembőség legfeljebb 80 mm;

Indokolás

A zsákvég néha sokkal rövidebb 8 méternél.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A kisméretű nyílt tengeri halfajok esetében (szardínia, szardella, fattyúmakréla és makréla), továbbra is fennáll a lehetősége annak, hogy a fogás 10%-át a meghatározott legkisebb kifogható méret alatti példányok alkossák.

Indokolás

Az ezekre a halfajokra irányuló halászat általában nagy halmennyiségű fogásokat jelent, normális tehát, hogy keverednek benne a felnőtt és a méreten aluli egyedek. Tekintve, hogy ennél a típusú halászatnál a példányokat nem válogatják szét egyenként, továbbra is biztosítani kell a 850/1998/EK rendelet 19. cikke (2) bekezdésének a) pontjában előírt lehetőséget.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

5. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„Egy háló”-szabály

Hálók kombinációja

Tilos a különböző szembőség-tartományú hálók bármely kombinációját a fedélzeten tartani a halászutak során.

 

1. A Tanács a Bizottság javaslatára szabályozza azon eseteket, amikor a hajók egynél több szembőség-tartományú hálók egy vagy több kombinációját tarthatják a fedélzeten egyazon halászút során.

 

2. A kritériumok meghatározásakor figyelembe kell venni az alábbiakat:

 

a) az adott hajó báziskikötője és a halászati terület közötti távolság;

 

b) a több fajra halászás gyakorlatának mértéke és a másodlagos fajoknak a célfajokhoz viszonyított gazdasági jelentősége;

 

c) egy meghatározott halászúton valamelyik halászati művelethez olyan hálót használnak-e, amelynek szembősége meghaladja az e rendeletben meghatározott szembőség-értékeket.

 

3. E cikk tartalmának szabályozása e rendelet 2a. cikkének rendelkezései keretében történik.

Indokolás

Bár a bizottsági javaslat szándéka érthető, a cikk túlzottan leegyszerűsítő ahhoz, hogy megvalósítására szélesebb körben sor kerüljön, és az ágazat és a regionális tanácsadó testületek részéről egyhangú visszautasításban részesült. Némi rugalmasságra van szükség annak érdekében, hogy a törvényalkotói szándékról nem teljesen lemondva, az intézkedés gyakorlati megvalósítása jobban igazodjék a különböző halászati körülményekhez és ne okozzon elfogadhatatlan gazdasági veszteségeket a flottának.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) a 80 mm-nél kisebb szembőségű vontatott halászeszközzel végzett halászat során a zsákvég külső részéhez rögzített erősítőzsák. Az erősítőzsák szembősége legyen legalább kétszer akkora, mint a zsákvégé;

a) a zsákvég külső részéhez rögzített erősítőzsák. Az erősítőzsák szembősége legyen legalább kétszer akkora, mint a zsákvégé;

Indokolás

Tudományosan nem alátámasztott az erősítőzsák használatának a 80 mm-nél kisebb szembőségű vontatott halászeszközzel végzett halászatra való korlátozása.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a zsákvég külső részéhez rögzített erősítőzsák használata azokon a hajókon, amelyek engedéllyel rendelkeznek legalább 60 mm-es szembőségű vonóhálóra, a VIII., XIX. és X. ICES övezetben;

Indokolás

A legalább 60 mm-es szembőségű hálóra engedéllyel rendelkező hajók rendszeresen a hálók védelmében használják ezeket az eszközöket.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(d) olyan, legalább 80 mm-es szembőségű vontatott halászeszközt, amelyen az illesztések vagy a szegélyek kivételével a zsákvég bármely kerületén több mint 100 szabad hálószem vagy kevesebb mint 40 szabad hálószem található;

törölve

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A (2) bekezdés a) pontjától, a (3) bekezdés b) pontjától, a (3) bekezdés d) pontjától és a (3) bekezdés e) pontjától eltérve, a 80 mm-es szembőség helyébe 60 mm-es szembőség lép, ha a halászat az ICES VIII, IX és X övezetben történik.

törölve

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A kopoltyúhálók és tükörhálók merítési ideje nem haladhatja meg a 48 órát.

2. A kopoltyúhálók és tükörhálók merítési ideje nem haladhatja meg a 24 órát.

Indokolás

A kopoltyúhálókat és tükörhálókat alkalmazó flották által leginkább használt gyakorlat, saját bevallásuk szerint, az, hogy a hálókat hajnalban merítik és a délelőtti órákban húzzák fel, ami azt jelenti, hogy 20 óránál tovább soha nincsenek merített állapotban. Nyilvánvaló, hogy a szokásos gyakorlat szerinti merítési idő kétszeresre emelése növelné a halászati erőkifejtést és a visszadobás gyakorlatát.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Amennyiben a halászatot kopoltyúhálókkal és tükörhálókkal végzik, tilos több mint 50 km-nyi hálót használni.

3. Amennyiben a halászatot kopoltyúhálókkal és tükörhálókkal végzik, tilos több mint 40 km-nyi hálót használni.

Indokolás

A halászati erőforrások és tevékenység fenntarthatóságához történő hozzájárulásként maga az ágazat javasolta a hálók hosszának csökkentését.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 8. cikktől eltérve, engedélyezett a legalább 120 mm-es, de 150 mm-nél kisebb szembőségű kopoltyúhálók használata az északi szélesség 48°-ától északra, vagy a legalább 100 mm-es, de 130 mm-nél kisebb szembőségű kopoltyúhálók használata az északi szélesség 48°-ától délre, a térkép szerint 600 méternél sekélyebb vízben, feltéve, hogy a háló maga legfeljebb 100 hálószem hosszú, merülési aránya legalább 0,5-ös, és úszókkal vagy hasonló tartozékokkal szerelték fel. A hálók legfeljebb 5 tengeri mérföld hosszan nyúlhatnak el, és az egy időben kivetett összes háló teljes hossza hajónként nem haladhatja meg a 25 km-t. A merítési idő legfeljebb 24 óra lehet.

1. A 8. cikktől eltérve, engedélyezett a legalább 120 mm-es, de 150 mm-nél kisebb szembőségű kopoltyúhálók használata az északi szélesség 48°-ától északra, vagy a legalább 100 mm-es, de 130 mm-nél kisebb szembőségű kopoltyúhálók használata az északi szélesség 48°-ától délre, a térkép szerint 400 méternél sekélyebb vízben, feltéve, hogy a háló maga legfeljebb 100 hálószem hosszú, merülési aránya legalább 0,5-ös, és úszókkal vagy hasonló tartozékokkal szerelték fel. A hálók legfeljebb 5 tengeri mérföld hosszan nyúlhatnak el, és az egy időben kivetett összes háló teljes hossza hajónként nem haladhatja meg a 25 km-t. A merítési idő legfeljebb 24 óra lehet, kivéve, ha az időjárási körülmények nem teszik lehetővé a hálók felhúzását.

Indokolás

Az első változatban tévesen szerepelt, hogy a kopoltyúháló legfeljebb 400 hálószem hosszúságú lehet. Ez hibás. 100 hálószem hosszúságú lehet.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A 8. cikktől eltérve, engedélyezett a legalább 250 mm-es szembőségű kopoltyúhálók használata a térkép szerint 600 méternél sekélyebb vízben, feltéve, hogy a háló maga legfeljebb 15 hálószem hosszú, merülési aránya legalább 0,33-as, és úszókkal vagy hasonló tartozékokkal nem szerelték fel. A hálók egyenként legfeljebb 10 km hosszúságúak lehetnek. Az egy időben kivetett összes háló teljes hossza hajónként nem haladhatja meg a 100 km-t. A merítési idő legfeljebb 72 óra lehet.

2. A 8. cikktől eltérve, engedélyezett a legalább 250 mm-es szembőségű kopoltyúhálók használata a térkép szerint 600 méternél sekélyebb vízben, feltéve, hogy a háló maga legfeljebb 15 hálószem hosszú, merülési aránya legalább 0,33-as, és úszókkal vagy hasonló tartozékokkal nem szerelték fel. A hálók egyenként legfeljebb 10 km hosszúságúak lehetnek. Az egy időben kivetett összes háló teljes hossza hajónként nem haladhatja meg a 60 km-t. A merítési idő legfeljebb 72 óra lehet.

Indokolás

A halászati erőforrások és tevékenység fenntarthatóságához történő hozzájárulásként maga az ágazat javasolta a hálók hosszának csökkentését.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Ha az előírt méretnek nem megfelelő kifogott halak mennyisége bármely fogási pozícióban meghaladja a teljes mennyiség 10 %-át, a hajónak a halászat folytatása előtt haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodnia az előző fogási pozíciótól.

1. Ha az 1. mellékletben előírt méretnek nem megfelelő kifogott halak tömege bármely fogási pozícióban meghaladja a teljes tömeg 10%-át, és ez a helyzet három egymást követő fogási pozícióban megismétlődik, a hajónak a halászat folytatása előtt haladéktalanul legalább öt tengeri mérfölddel el kell távolodnia az előző fogási pozíciótól.

 

A fenti albekezdés rendelkezéseitől eltérve, a tengermélység és a tengerfenék összetétele, valamint a parttól való távolságuk vonatkozásában különleges jellemzőkkel rendelkező helyi és partmenti halászatok esetén az ezen tulajdonságokat alátámasztó tudományos jelentés függvényében megengedhető az 5 tengeri mérföldnél kisebb mértékű kötelező eltávolodás, amennyiben biztosítják, hogy a halászati tevékenység nem fiatal egyedek csoportosulására irányul.

Indokolás

Un único lance de pesca no aporta información suficiente para determinar la presencia de una concentración de inmaduros en una zona determinada ya que también podría deberse a un encuentro ocasional y puntual sin continuidad en el espacio-tiempo. Asimismo, en el caso de constatarse la presencia de una concentración o zona de cría de inmaduros, es necesario adaptar las distancias de seguridad para aquellos caladeros muy cercanos a la costa en los que no es posible el distanciamiento propuesto. Además, debido a las especiales características de estos caladeros, las concentraciones de inmaduros están limitadas en zonas no muy extensas que se pueden evitar con desplazamientos más moderados.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Ha bármely fogási pozícióban az adott faj tekintetében megengedett szembőség-tartományba tartozó és a hajón tartott hálókkal kifogható halak, ide nem értve a célfaj előírt méretnek nem megfelelő egyedeit, minimális és/vagy maximális százalékaránya nem egyeztethető össze a 22. cikknek megfelelően elfogadott részletes szabályokban megállapított százalékos értékekkel, a hajónak haladéktalanul legalább 10 tengeri mérfölddel el kell távolodnia az előző fogási pozíciótól, és a következő hálókivetés során végig legalább 10 tengeri mérföldes távolságot kell tartania az előző fogási pozíciótól.

2. A Tanács a Bizottság javaslatára, e rendelet 2a. cikkében meghatározott keretek között kijelöli azokat a területeket, amelyekre térben és időben halászati tilalmat rendel el.

Indokolás

A valós idejű halászati tilalom hasznos lehet egyes, nagyon konkrét területek és halászatok esetében, azonban az intézkedés általánossá tétele sokkal több problémát okoz, mint amennyit megold. A több fajra halászó halászati tevékenység, a kis hajók és a báziskikötőjüktől nagy távolságra tevékenykedő flották számára ez az intézkedés nemcsak veszedelmes, hanem kivitelezhetetlen is lehet. A területhez és időhöz kötött halászati tilalom megfelelőbb megoldás lehet akkor, ha nagyon általános jellegű intézkedéseket szeretnénk bevezetni.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

12. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Robbanóanyagokat, mérgező és bódító anyagokat, elektromos áramot, valamint bármilyen lövedéket alkalmazó módszerekkel tilos tengeri élőlényeket kifogni, a fedélzeten tartani, más hajóra átrakodni, tárolni, kirakodni, értékesíteni, eladásra kiállítani vagy felkínálni.

Robbanóanyagokat, mérgező és bódító anyagokat, elektromos áramot, valamint bármilyen lövedéket alkalmazó módszerekkel – az elektromos impulzusokkal működő merevítőrudas vonóháló kivételéve – tilos tengeri élőlényeket kifogni, a fedélzeten tartani, más hajóra átrakodni, tárolni, kirakodni, értékesíteni, eladásra kiállítani vagy felkínálni.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Ha bizonyos fajok vagy halászterületek védelmét komoly veszély fenyegeti, ideértve ha a fiatal halak erős túlnépesedését észlelik, és ha a késlekedés nehezen orvosolható károkat eredményezne, a tagállamok megfelelő védelmi intézkedéseket hozhatnak a felségterületükhöz vagy joghatóságuk alá tartozó vizeken. Az érintett tagállam biztosítja, hogy az ilyen intézkedések ne különböztessék meg hátrányosan más tagállamok halászhajóit.

1. Ha bizonyos fajok vagy halászterületek védelmét komoly veszély fenyegeti, ideértve ha a fiatal halak erős túlnépesedését észlelik, és ha a késlekedés nehezen orvosolható károkat eredményezne, a tagállamok megfelelő védelmi intézkedéseket hozhatnak a felségterületükhöz vagy joghatóságuk alá tartozó vizeken. Az érintett tagállam biztosítja, hogy az ilyen intézkedések ne különböztessék meg hátrányosan más tagállamok halászhajóit. Az ilyen intézkedések végrehajtása előtt konzultálni kell az illetékes regionális tanácsadó testülettel és a Bizottsággal.

Indokolás

A verseny torzulásának megelőzése érdekében konzultálni kell a Bizottsággal. (Az ágazat bevonása érdekében a regionális tanácsadó testületekkel való konzultáció is szükséges.)

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Ha a visszadobás gyakorlatának csökkentése vagy megszüntetése tekintetében mutatkozó késlekedés nehezen orvosolható károkat eredményezne, a tagállamok megfelelő, nem diszkrimináló védelmi intézkedéseket hozhatnak a felségterületükhöz és joghatóságuk alá tartozó vizeken a 16. cikknek megfelelően.

2. Ha a visszadobás gyakorlatának csökkentése vagy megszüntetése tekintetében mutatkozó késlekedés nehezen orvosolható károkat eredményezne, a Bizottság saját kezdeményezésére, vagy egy tagállam kellően indokolt kérésére megfelelő, nem diszkrimináló védelmi intézkedéseket hozhat az érdekelt tagállam felségterületéhez és joghatósága alá tartozó vizeken. Mielőtt ilyen intézkedéseket hoznak, konzultálni kell a Bizottsággal és az illetékes regionális tanácsadó testülettel.

Indokolás

A 2371/2002/EK bizottsági rendelet 7. cikke tökéletesen meghatározza azt a sürgősségi eljárást, amelyet a Bizottságnak ilyen helyzetekben kell követnie. A javaslatban foglalt új megfogalmazás csak abban új, hogy komoly jogbizonytalanságot kelt, mivel semmilyen mechanizmus által nem garantálja, hogy a tagállam ezeket az intézkedéseket nem fogja-e tudományos célok helyett megkülönböztető módon vagy politikai célokból használni, ami korábban sajnálatosan már túl sok alkalommal megtörtént.

Indokolás

A verseny torzulásának megelőzése érdekében konzultálni kell a Bizottsággal. (Az ágazat bevonása érdekében a regionális tanácsadó testületekkel való konzultáció is szükséges.)

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

21a. cikk

 

Jövőbeni szabályozás

 

A technikai intézkedések következő elemeinek szabályozására vonatkozó szabályokat tanácsi rendeletben fogadják el:

 

a) a célfaj minimális és maximális százalékos aránya a fedélzeten tartott elő vízi erőforrásokon belül;

 

b) az egyes célfajok tekintetében alkalmazható szembőség-tartományok;

 

c) a visszadobás gyakorlatának csökkentését vagy megszüntetését és a halászeszközök szelektivitásának javítását célzó rendelkezések;

 

d) a halászati tevékenységek bizonyos időszakokban és/vagy a 2. cikkben említett bizonyos területeken történő korlátozására vonatkozó intézkedések, a rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretek alapján az e területeken lévő tengeri élőhelyek védelme érdekében;

Indokolás

Ezekkel a fontos kérdésekkel tanácsi rendeletnek kell foglalkoznia.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

22. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet végrehajtásának részletes szabályait a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni. E szabályoknak különösen a következőket kell megállapítania:

A tengeri élőhelyek vagy halászati erőforrások védelmére törekvő jelen rendelet végrehajtására irányuló egyéb technikai intézkedéseket a 2371/2002/EK rendelet 30. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

(a) a célfaj minimális és maximális százalékos arányát a fedélzeten tartott elő vízi erőforrásokon belül;

 

(b) az egyes célfajok tekintetében alkalmazható szembőség-tartományokat;

 

(c) a visszadobás gyakorlatának csökkentését vagy megszüntetését és a halászeszközök szelektivitásának javítását célzó rendelkezéseket;

 

(d) a halászati tevékenységek bizonyos időszakokban és/vagy a 2. cikkben említett bizonyos területeken történő korlátozására vonatkozó intézkedéseket, az e területeken lévő tengeri élőhelyeknek a rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretek alapján történő védelme érdekében;

 

(e) a tengeri élőhelyek vagy halászati erőforrások védelmét célzó egyéb technikai intézkedéseket.

 

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A jelen rendelet hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy kellő idő álljon rendelkezésre a flották alkalmazkodásához és a kiegészítő szabályozás elfogadásához.


INDOKOLÁS

E javaslat célja a halászati erőforrások technikai intézkedések révén történő megóvására vonatkozó keretszabályozás technikai intézkedések átfogó csomagja révén való leegyszerűsítése a következő, már legalább tízszer módosított jogszabályok felváltásával. Elsődleges fontosságú új, egyszerűbb és világosabb szabályok kialakítása.

-     a Tanács 850/98/EK rendelete (1998. március 30.) a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról.(1)

-     a Tanács 2549/2000/EK rendelete (2000. november 17.) az Ír-tenger (ICES VIIa. körzet) tőkehalállományának helyreállítására vonatkozó kiegészítő technikai intézkedések megállapításáról.(2)

A javaslat a Tanács 2004. június 21-én elfogadott következtetéseiből ered, amelyekben felkérte a Bizottságot az Atlanti-óceán területén alkalmazandó technikai intézkedésekről szóló új javaslat előterjesztésére, amely a halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelet helyébe lép a környezetbarátabb halászati módszerek előmozdítása érdekében.

A technikai intézkedések e csomagjának célja a fiatal halegyedek védelmének megvalósítása, és az intézkedések többségét úgy alakították ki, hogy korlátozza a fiatal halak kifogását, például a szelektív halászeszközöket támogató, illetve az egyes tilalmi időszakokat és területeket meghatározó intézkedések révén. Más intézkedések célja egyes fajok vagy ökoszisztémák védelme a halászati erőkifejtések korlátozása a halászati tilalmak elfogadása révén. A megfelelő technikai intézkedések elfogadása tükrözi azt is, hogy a visszadobás gyakorlatát csökkenteni kell.

E rendelet megközelítése eltér a 850/98/EK tanácsi rendelet megközelítésétől. Az elképzelés abban áll, hogy most fogadjanak el a várhatóan állandó intézkedésekre összpontosító keretrendeletet. Megállapítja azonban a várhatóan gyorsan változó és a nagyon technikai jellegű intézkedésekre vonatkozóan alkalmazandó eljárásokat is. A rendeletnek az új szabályok komitológiai eljárás keretében történő elfogadására vonatkozó eljárást kell előnyben részesítenie.

Ez a rendszer új jogszabálycsomagot javasol, amely nem csupán leegyszerűsíti a jelenlegi bonyolult szabályokat, de – tükrözve a regionális különbségeket – egyedi rendelkezéseket is bevezet a regionális tanácsadó testületek hatáskörébe tartozó területek vonatkozásában. Az ilyen jogalkotási javaslat a hatékonyság növelése érdekében regionálisabb megközelítést alkalmaz. A javaslat a valamennyi területen általánosan, illetve a kifejezetten a regionális tanácsadó testületek hatáskörébe tartozó területeken alkalmazandó intézkedések közötti megfelelő egyensúlyt biztosító, átfogó és összefüggő csomagot fog tartalmazni, nevezetesen egy – az általános alapelveket és rendelkezéseket magában foglaló – tanácsi keretrendeletet, és az azt kiegészítő bizottsági rendeleteket, amelyek az egyes regionális tanácsadó testületek hatáskörébe tartozó területekre vonatkozó egyedi technikai szabályokat tartalmazzák.

A javaslat az európai vizeken folytatott kereskedelmi halászatra és szabadidős horgászatra alkalmazandó, kivéve a Földközi-tengert, a Balti-tengert, a Fekete-tengert, valamint a nagy távolságra vándorló halállományok halászatát valamennyi vízterületen, amelyekre egyedi szabályok vonatkoznak. Az Atlanti-óceán és az Északi-tenger vonatkozásában a javaslat egy helyen fogja összegyűjteni a különböző közösségi rendeletekben foglalt technikai intézkedések többségét.

Általában véve az új javaslat céljai a technikai intézkedéstípusok tekintetében nagyvonalakban megegyeznek az 1998-as szabályozással, újdonságot a felszerelést és a kezelést – vagyis a legnagyobb hosszúságot, illetve a kopoltyúhálók használati mélységét és merítési idejét – érintő intézkedések jelentenek.

Az új javaslat figyelembe veszi a közös halászati politika 2002-es reformja révén kialakult új helyzetet, illetve a regionális tanácsadó testületeket, mint a Bizottság és az érdekelt felek közötti illetékes konzultációs szervezetet.

Az előadó megfigyelései

Az előadó által javasolt módosítások elsősorban a bizottsági javaslat néhány félreérthető pontját kívánják egyértelművé tenni. Ezen kívül, az ellenvetések felszámolása rédekében azon cikkek módosítását célozzák, amelyekkel szemben kézzelfogható gyakorlati ellenvetések merülnek fel.

A bizottsági javaslat kizárólag a rendeletre irányuló javaslat I. mellékletében felsorolt fajok tekintetében utal a legkisebb kifogható méretekre. Ennek konkrét értelmezése az lehet, hogy a legkisebb méreteket csak a felsorolt fajok tekintetében kell betartani. Ez természetesen nem lehetett az eredeti szándék, ezért az előadó úgy véli, hogy az I. mellékletből kimaradt fajokat sem szabad egy bizonyos legkisebb méret alatt kifogni. Meg kell említeni továbbá azokat a fajokat, amelyek tekintetében a termelői szervezet határozott meg legkisebb méretet.

Az új bizottsági javaslatok egyik fő célja az alkalmazandó szabályok egyszerűsítése. Ezt a célt szem előtt tartva az előadó törekedett azon szabályok egyesítésére, ahol a különböző intézkedések továbbra is különböző területeket érintenek.

Végül pedig, a Bizottság által javasolt új rendelet olyan cikkeket is tartalmaz, amelyek teljes mértékben összeegyeztethetetlenek a gyakorlattal. Szinte mindegyik napjainkban használatos háló kötött vagy csomózott háló. Az előadó úgy véli, hogy ezért nem reális – a 80 mm-es vagy azt meghaladó szembőség esetében – elvárni a halászati ágazattól, hogy kizárólag rombusz alakú hálószemeket használjon, illetve hogy a hálószemek oldalai egyenlő hosszúak legyenek. A vontatóerő miatt és mivel a hálók beleakadnak a tengerfenéken található roncsokba, a hálószemek néha nem pontosan rombusz alakúak. Az előadó úgy véli, hogy ezekben az esetekben túlzás lenne megkövetelni, hogy a háló egyetlen hálószeme sem térhet el a tiszta rombusz alaktól. Ez a gyakorlatban magas bírságot vonhat maga után egy olyan tényező miatt, amely tulajdonképpen nincs hatással a kis halak kiszabadulási esélyeire.

Az előadó figyelmeztet, hogy a technikai intézkedéseket érintő legfontosabb elemeket a 18. módosításban javasoltak szerint tanácsi rendelettel kell elfogadni. A Tanácsot és a Parlamentet így megfelelő mértékben bevonják a rendeletek elfogadásába.

(1)

    HL L 125., 1998.4.27., 1. o.

(2)

    HL L 292., 2000.11.21., 5. o. A legutóbb a 2001. július 16-i 1456/2001/EK rendelettel módosított rendelet.


ELJÁRÁS

Cím

A halászati erőforrások technikai intézkedések révén történő megóvása

Hivatkozások

COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

18.7.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

2.9.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

2.9.2008

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

25.6.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Cornelis Visser

2.7.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

31.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Paulo Casaca, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Raül Romeva i Rueda

Benyújtás dátuma

2.4.2009

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat