SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zasobów rybnych poprzez środki techniczne

2.4.2009 - (COM(2008)0324 – C6‑0282/2008 – 2008/0112(CNS)) - *

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Cornelis Visser

Procedura : 2008/0112(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0206/2009

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zasobów rybnych poprzez środki techniczne

(COM(2008)0324 – C6‑0282/2008 – 2008/0112(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0324),

–   uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0282/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0206/2009),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego o przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Ponieważ zarówno jednolite przepisy, mające ogólne zastosowanie we wszystkich obszarach, jak i te, które mają zastosowanie w konkretnym regionie są równie ważne dla zarządzania rybołówstwem, powinny być one uchwalane przez Radę.

Uzasadnienie

Większość regionalnych komitetów doradczych (RKD), sektor rybołówstwa i administracja akceptują regionalizację przedstawioną we wniosku, ale istnieje niemal jednomyślny pogląd co do tego, iż uregulowania regionalne powinny być także uchwalane przez Radę, co oznaczałoby konsultacje z Parlamentem Europejskim i regionalnymi komitetami doradczymi.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) W ramach dodatkowego wyjaśnienia i celem zapobieżenia przyszłym sporom spowodowanym błędną interpretacją przepisów, oraz jako kontynuacja niedawno przyjętego podejścia, Komisja powinna uzupełnić przepisy niniejszego rozporządzenia publikując załącznik zawierający ilustracje przedstawiające cechy narzędzi połowowych.

Uzasadnienie

Artykuły dotyczące cech charakterystycznych różnego rodzaju narzędzi połowowych są bardzo specjalistyczne pod względem technicznym. Celem zapobieżenia ewentualnej błędnej interpretacji przemysł zwrócił się o uzupełnienie rozporządzenia o ilustracje, zgodnie z podejściem wprowadzonym przez Komisję w rozporządzeniu (WE) nr 2187/2005 dotyczącym między innymi środków technicznych mających zastosowanie na Morzu Bałtyckim. Nie ma powodów, dla których nie można by takich samych wyjaśnień przewidzieć dla Atlantyku.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a) Należy zapobiegać sytuacjom, które powodują zakłócenie konkurencji, dezorientację podmiotów gospodarczych i konsumentów i które mogłyby doprowadzić do nieprzestrzegania wymogów dotyczących minimalnych wielkości, a zatem przepisy te powinny także mieć zastosowanie do produktów pochodzących z przywozu. W tym celu Komisja powinna jak najszybciej przedłożyć wniosek w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 104/20001, celem zharmonizowania wielkości biologicznych i wielkości produktów wprowadzanych na rynek.

 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L z 17 21.1.2000, s. 22).

Uzasadnienie

Szacuje się, że prawie 70% produktów rybołówstwa spożywanych w UE pochodzi z przywozu. Sektor rybołówstwa jednogłośnie żąda, aby tego rodzaju przywożone produkty podlegały takim samym przepisom co wyroby krajowe, i jest szczególnie zainteresowany harmonizacją minimalnych wielkości regulowanych przez przepisy prawne dotyczące kwestii technicznych oraz minimalnych wielkości określonych rozporządzeniem (WE) nr 104/2000.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Statek musi niezwłocznie przenieść się do innego obszaru w przypadku, gdy przekroczona zostanie maksymalna wielkość przyłowów.

(15) Celem zagwarantowania odpowiedniej ochrony zasobów morskich, ochrony obszarów lęgowych lub obszarów wrażliwych oraz ograniczenia odrzutów, należy wprowadzić ograniczenia połowów na niektórych obszarach, w pewnych okresach i przy użyciu niektórych narzędzi i przyrządów.

Uzasadnienie

Nawet jeśli natychmiastowe utworzenie obszarów ochronnych jest środkiem, który może okazać się pożyteczny na konkretnych terenach i w dziedzinach rybołówstwa, środek ten, ogólnie stosowany, spowodowałby być może znacznie więcej problemów niż by zlikwidował. W przypadku połowów wielogatunkowych, małych statków lub flot działających z dala od portu macierzystego, środek ten mógłby okazać się zarówno szkodliwy, jak i niewykonalny. Obszary i okresy ochronne mogą być odpowiedniejszym rozwiązaniem tam, gdzie mają być zastosowane bardzo ogólne środki.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Tam, gdzie ochrona jest poważnie zagrożona, należy upoważnić Komisję i państwa członkowskie do podjęcia właściwych środków tymczasowych, które zostaną natychmiast wdrożone.

(17) Tam, gdzie ochrona jest poważnie zagrożona, należy upoważnić Komisję, na jej własny wniosek lub na uzasadniony wniosek państw członkowskich, do podjęcia właściwych środków tymczasowych, które zostaną natychmiast wdrożone.

Uzasadnienie

Takie środki są już przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 2371/2002. Należy unikać braku pewności prawnej spowodowanego możliwością dowolnego stosowania przepisów.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Środki niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia, w tym przepisy szczególne dotyczące każdego obszaru objętego przez regionalny komitet doradczy, powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.

(19) Środki niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji.

Uzasadnienie

Większość regionalnych komitetów doradczych (RKD), sektor rybołówstwa i administracja akceptują regionalizację przedstawioną we wniosku, ale istnieje niemal jednomyślny pogląd co do tego, iż uregulowania regionalne powinny być także uchwalane przez Radę, co oznaczałoby konsultacje z Parlamentem Europejskim i regionalnymi komitetami doradczymi.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Przepisy regionalne

 

                                                    

Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje – zgodnie z procedurą określoną w art. 37 traktatu –środki mające zastosowanie w konkretnych regionach podlegających określonym regionalnym komitetom doradczym.

Uzasadnienie

Większość regionalnych komitetów doradczych (RKD), sektor rybołówstwa i administracja akceptują regionalizację przedstawioną we wniosku, ale istnieje niemal jednomyślny pogląd co do tego, iż uregulowania regionalne powinny być także uchwalane przez Radę, co oznaczałoby konsultacje z Parlamentem Europejskim i regionalnymi komitetami doradczymi.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) „włok rozprzowy” oznacza włok denny otwarty poziomo przy pomocy belki;

(b) „włok rozprzowy” oznacza włok denny otwarty poziomo przy pomocy belki, przy czym rozprze to okrągła rura zrobiona ze stali oparta na dwóch ślizgach; konstrukcja ta ciągniona jest po dnie morskim;

Uzasadnienie

Definicja włoka rozprzowego powinna być jasno zrozumiała dla każdego.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(e) „worek włoka” oznacza ostatnie 8 m narzędzia ciągnionego, mierzone od sznurówki worka włoka w przypadku, gdy rozmiar oczka jest równy co najmniej 80 mm, a także oznacza ostatnie 20 m narzędzia ciągnionego, mierzone od sznurówki worka włoka w przypadku, gdy rozmiar oczka jest mniejszy niż 80 mm;

(e) „worek włoka” oznacza ostatnie 6 m narzędzia ciągnionego, mierzone od sznurówki worka włoka w przypadku, gdy rozmiar oczka jest równy co najmniej 80 mm, a także oznacza ostatnie 20 m narzędzia ciągnionego, mierzone od sznurówki worka włoka w przypadku, gdy rozmiar oczka jest mniejszy niż 80 mm;

Uzasadnienie

Worek włoka czasem jest o wiele krótszy, niż 8 metrów.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. W przypadku małych gatunków pelagicznych (sardynek, sardeli, ostroboków i makreli) należy utrzymać możliwość, zgodnie z którą 10% połowów stanowią ryby niewymiarowe.

Uzasadnienie

Połowy tych gatunków to zazwyczaj połowy dużej ilości ryb i normalną rzeczą jest mieszanina dorosłych i niewymiarowych ryb. Mając na uwadze, że przy tego rodzaju połowach poszczególne ryby nie są oddzielane, należy utrzymać możliwość przewidzianą w art. 19 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 850/1998.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zasada jednej sieci

Łączenie sieci

Zakazane jest posiadanie na pokładzie, w czasie dowolnego rejsu rybackiego, jakichkolwiek zestawów sieci posiadających więcej niż jeden zakres rozmiaru oczka.

 

1. Rada, działając na wniosek Komisji, reguluje przypadki, w których w czasie tego samego rejsu połowowego statki mogą mieć na pokładzie jeden lub więcej niż jeden zestaw sieci posiadających więcej niż jeden zakres rozmiaru oczka.

 

2. Kryteria te powinny uwzględniać:

 

a) odległość między portem macierzystym danego statku i obszarem połowów;

 

b) stopień, w jakim przedmiotowe połowy są połowami wielogatunkowymi oraz znaczenie gospodarcze gatunków wtórnych w porównaniu do gatunków docelowych;

 

c) czy połowy podczas konkretnego rejsu są dokonywane przy pomocy sieci o rozmiarze oczek większym niż przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

 

3. Treść niniejszego artykułu jest regulowana zgodnie z przepisami zawartymi w art. 2a niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Pomimo że zamiar zawarty we wniosku Komisji jest zrozumiały, sposób sformułowania tego artykułu jest zbyt uproszczony, aby pozwolić na jego upowszechnienie i został jednomyślnie odrzucony przez sektor i przez regionalne komitety doradcze. Należy wprowadzić pewną elastyczność, tak aby – nie rezygnując ze wszystkich elementów zamierzonych przez prawodawcę – wykonanie tego środka było bardziej dostosowane do sytuacji panującej w różnych gałęziach rybołówstwa i nie powodowało niedopuszczalnych strat gospodarczych dla floty.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przymocowanie, w sytuacji gdy połowy prowadzone są przy użyciu ciągnionych narzędzi połowowych o rozmiarze oczka mniejszym niż 80 mm, worka wzmacniającego do zewnętrznej powierzchni worka włoka. Rozmiar oczka worka wzmacniającego jest co najmniej dwa razy większy niż rozmiar oczka worka włoka;

a) przymocowanie worka wzmacniającego do zewnętrznej powierzchni worka włoka. Rozmiar oczka worka wzmacniającego jest co najmniej dwa razy większy niż rozmiar oczka worka włoka;

Uzasadnienie

Nie ma podstawy naukowej dla ograniczania używania worka wzmacniającego tylko do ciągnionych narzędzi połowowych o rozmiarze oczka mniejszym niż 80 mm.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 - ustęp 2 - litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) stosowanie worków wzmacniających na zewnątrz włoka na statkach, które mają zezwolenie na używanie włoków o rozmiarze oczka wynoszącym co najmniej 60 mm w obszarach ICES VIII, IX i X;

Uzasadnienie

Statki mające pozwolenie na stosowanie włoków o rozmiarze oczka wynoszącym co najmniej 60 mm regularnie stosują te urządzenia do ochrony swoich sieci.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) wszelkiego rodzaju narzędzi ciągnionych o rozmiarze oczka wynoszącym co najmniej 80 mm, posiadających więcej niż 100 otwartych oczek i mniej niż 40 otwartych oczek, licząc wzdłuż obwodu w dowolnej części worka włoka, oprócz złącza lub wzmocnionych brzegów tkaniny;

skreślona

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 - ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W drodze odstępstwa od ust. 2 lit. a), ust. 3 lit. b), ust. 3 lit. d) i ust. 3 lit. e), rozmiar oczka wynoszący 80 mm zastępuje się rozmiarem 60 mm w przypadku, gdy połowy prowadzone są w obszarach ICES VIII, IX i X.

skreślona

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Czas zanurzenia pławnic i drygawic nie przekracza 48 godzin.

2. Czas zanurzenia pławnic i drygawic nie przekracza 24 godzin.

Uzasadnienie

Standardową praktyką flot stosujących pławnice i drygawice, do której się przyznają, jest zanurzanie ich o świcie i podnoszenie ich w ciągu dnia, tak więc nie są one nigdy opuszczone przez więcej niż 20 godzin. Podwojenie standardowego czasu zanurzenia doprowadziłoby do ewidentnego zwiększenia połowów i odrzutów.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 - ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przy połowach prowadzonych z zastosowaniem pławnic i drygawic zakazane jest używanie więcej niż 50 km sieci.

3. Przy połowach prowadzonych z zastosowaniem pławnic i drygawic zakazane jest używanie więcej niż 40 km sieci.

Uzasadnienie

Z propozycją ograniczenia długości sieci wystąpił sam sektor rybacki, któremu chodzi o zapewnienie trwałości zasobów ryb i rybołówstwa.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W drodze odstępstwa od art. 8 dozwolone jest rozmieszczanie pławnic o rozmiarze oczka równym co najmniej 120 mm i mniejszym niż 150 mm na północ od 48° szerokości geograficznej północnej lub o rozmiarze oczka równym co najmniej 100 mm i mniejszym niż 130 mm na południe od 48° szerokości geograficznej północnej, w wodach, w których wskazana na mapach głębokość nie przekracza 600 metrów, pod warunkiem że mają one nie więcej niż 100 oczek głębokości, ich współczynnik sadu wynosi nie mniej niż 0,5 i że są zaopatrzone w pływaki lub równoważne urządzenia uspławniające. Długość każdej sieci wynosi maksymalnie 5 mil morskich, a całkowita długość wszystkich zastosowanych sieci w dowolnym momencie nie przekracza 25 km na statek. Maksymalny czas zanurzenia wynosi 24 godziny.

1. W drodze odstępstwa od art. 8 dozwolone jest rozmieszczanie pławnic o rozmiarze oczka równym co najmniej 120 mm i mniejszym niż 150 mm na północ od 48° szerokości geograficznej północnej lub o rozmiarze oczka równym co najmniej 100 mm i mniejszym niż 130 mm na południe od 48° szerokości geograficznej północnej, w wodach, w których wskazana na mapach głębokość nie przekracza 400 metrów, pod warunkiem że mają one nie więcej niż 100 oczek głębokości, ich współczynnik sadu wynosi nie mniej niż 0,5 i że są zaopatrzone w pływaki lub równoważne urządzenia uspławniające. Długość każdej sieci wynosi maksymalnie 5 mil morskich, a całkowita długość wszystkich zastosowanych sieci w dowolnym momencie nie przekracza 25 km na statek. Maksymalny czas zanurzenia wynosi 24 godziny, chyba że warunki pogodowe uniemożliwiają wyciągnięcie sieci.

Uzasadnienie

W pierwszej wersji błędnie podano, że pławnice nie powinny mieć głębokości większej niż 400 oczek. To był błąd. Powinna ona wynosić 100 oczek.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W drodze odstępstwa od art. 8 dozwolone jest rozmieszczanie pławnic o rozmiarze oczka równym co najmniej 250 mm w wodach, w których wskazana na mapach głębokość nie przekracza 600 metrów, pod warunkiem że mają one nie więcej niż 15 oczek głębokości, ich współczynnik sadu wynosi nie mniej niż 0,33 i że nie są zaopatrzone w pływaki lub inne urządzenia uspławniające. Długość każdej sieci wynosi maksymalnie 10 km. Całkowita długość wszystkich rozmieszczonych sieci w dowolnym momencie nie przekracza 100 km na statek. Maksymalny czas zanurzenia wynosi 72 godziny.

2. W drodze odstępstwa od art. 8 dozwolone jest rozmieszczanie pławnic o rozmiarze oczka równym co najmniej 250 mm w wodach, w których wskazana na mapach głębokość nie przekracza 600 metrów, pod warunkiem że mają one nie więcej niż 15 oczek głębokości, ich współczynnik sadu wynosi nie mniej niż 0,33 i że nie są zaopatrzone w pływaki lub inne urządzenia uspławniające. Długość każdej sieci wynosi maksymalnie 10 km. Całkowita długość wszystkich rozmieszczonych sieci w dowolnym momencie nie przekracza 60 km na statek. Maksymalny czas zanurzenia wynosi 72 godziny.

Uzasadnienie

Z propozycją ograniczenia długości sieci wystąpił sam sektor rybacki, któremu chodzi o zapewnienie trwałości zasobów ryb i rybołówstwa.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku gdy ilość złowionych niewymiarowych ryb przekracza 10 % łącznej ilości połowów w dowolnym zaciągu, statek oddala się przed kontynuowaniem połowów o odległość wynoszącą co najmniej pięć mil morskich od miejsca dokonania poprzedniego zaciągu.

1. W przypadku gdy waga złowionych niewymiarowych ryb, zgodnie z załącznikiem I, przekracza 10 % łącznej wagi połowów w dowolnym zaciągu i taka sytuacja ma miejsce podczas trzech kolejnych zaciągów, statek oddala się przed kontynuowaniem połowów o odległość wynoszącą co najmniej pięć mil morskich od miejsca dokonania poprzedniego zaciągu.

 

W drodze odstępstwa od przepisów poprzedniego akapitu, w przypadku rybołówstwa lokalnego i przybrzeżnego, mającego określone cechy spowodowane głębokością i układem dna morza oraz odległością od brzegu, a także z zastrzeżeniem istnienia sprawozdania naukowego uzasadniającego te cechy, obowiązek oddalenia się może obejmować odległość mniejszą niż pięć mil morskich, pod warunkiem zagwarantowania, że połowy nie będą prowadzone w miejscach nagromadzenia młodych osobników.

Uzasadnienie

Jeden zaciąg nie zapewnia informacji wystarczających dla stwierdzenia obecności na danym obszarze bardzo dużej liczby ryb niewymiarowych, ponieważ może to być wyłącznie jednorazowe zdarzenie, które się nie powtórzy. Jednocześnie w przypadku stwierdzenia miejsca nagromadzenia lub miejsca dojrzewania młodych osobników, konieczne jest dostosowanie bezpiecznych odległości w przypadku łowisk położonych bardzo blisko brzegu, na których nie można zastosować przewidzianych odległości. Oprócz tego, ze względu na szczególne cechy tych łowisk, nagromadzenie młodych osobników występuje na obszarach niezbyt rozległych, które dzięki bardziej ostrożnemu przemieszczaniu się można omijać.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli minimalne lub maksymalne udziały procentowe gatunków docelowych, z wyjątkiem niewymiarowych ryb gatunków docelowych, których łowienie jest dozwolone przy użyciu sieci o rozmiarze oczka dopuszczalnym dla przedmiotowego gatunku i które wolno zatrzymać na pokładzie, w dowolnym pojedynczym zaciągu, nie są zgodne z udziałami procentowymi określonymi w szczegółowych zasadach przyjętych zgodnie z art. 22, statek musi niezwłocznie oddalić się o co najmniej 10 mil morskich od dowolnego miejsca dokonania poprzedniego zaciągu, a podczas kolejnego zaciągu utrzymywać minimalną odległość 10 mil morskich od dowolnego miejsca dokonania poprzedniego zaciągu.

2. Rada, działając na wniosek Komisji, określa odpowiednie obszary i okresy ochronne zgodnie z art. 2a niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Nawet jeśli natychmiastowe utworzenie obszarów ochronnych jest środkiem, który może okazać się pożyteczny na konkretnych terenach i w dziedzinach rybołówstwa, środek ten, ogólnie stosowany, spowodowałby być może znacznie więcej problemów niż by zlikwidował. W przypadku połowów wielogatunkowych, małych statków lub flot działających z dala od portu macierzystego, środek ten mógłby okazać się zarówno szkodliwy, jak i niewykonalny. Obszary i okresy ochronne mogą być odpowiedniejszym rozwiązaniem tam, gdzie mają być zastosowane bardzo ogólne środki.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zakazane jest poławianie, zatrzymywanie na pokładzie, przeładunek, przechowywanie, wyładunek, eksponowanie lub oferowanie do sprzedaży organizmów morskich złowionych przy zastosowaniu metod obejmujących użycie materiałów wybuchowych, substancji trujących lub oszałamiających, prądu elektrycznego lub jakichkolwiek pocisków.

Zakazane jest poławianie, zatrzymywanie na pokładzie, przeładunek, przechowywanie, wyładunek, eksponowanie lub oferowanie do sprzedaży organizmów morskich złowionych przy zastosowaniu metod obejmujących użycie materiałów wybuchowych, substancji trujących lub oszałamiających, prądu elektrycznego lub jakichkolwiek pocisków, z wyjątkiem połowów włokiem zelektryfikowanym.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Tam, gdzie ochrona niektórych gatunków bądź łowisk jest poważnie zagrożona, włącznie z sytuacją, gdy wykryto znaczne nagromadzenie młodych ryb, i jeżeli jakakolwiek zwłoka mogłaby spowodować trudną do naprawienia szkodę, państwo członkowskie może podjąć odpowiednie środki ochronne dotyczące wód podlegających jego zwierzchnictwu lub jurysdykcji. Zainteresowane państwo członkowskie zapewnia, że tego rodzaju środki nie dyskryminują statków rybackich z innych państw członkowskich.

1. Tam, gdzie ochrona niektórych gatunków bądź łowisk jest poważnie zagrożona, włącznie z sytuacją, gdy wykryto znaczne nagromadzenie młodych ryb, i jeżeli jakakolwiek zwłoka mogłaby spowodować trudną do naprawienia szkodę, państwo członkowskie może podjąć odpowiednie środki ochronne dotyczące wód podlegających jego zwierzchnictwu lub jurysdykcji. Zainteresowane państwo członkowskie zapewnia, że tego rodzaju środki nie dyskryminują statków rybackich z innych państw członkowskich. Przed wdrożeniem tego rodzaju środków konsultowany jest regionalny komitet doradczy i Komisja.

Uzasadnienie

W celu zapobieżenia zakłócenia konkurencji należy przeprowadzić konsultacje z Komisją. (Konsultacje z odpowiednim regionalnym komitetem doradczym są niezbędne w celu zaangażowania sektora.)

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 - ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W sytuacji, gdy jakakolwiek zwłoka w ograniczeniu lub wyeliminowaniu odrzutów spowodowałaby trudną do naprawienia szkodę, państwo członkowskie może podjąć odpowiednie niedyskryminacyjne środki ochronne dotyczące wód podlegających jego zwierzchnictwu lub jurysdykcji zgodnie z art. 16.

2. W sytuacji, gdy jakakolwiek zwłoka w ograniczeniu lub wyeliminowaniu odrzutów spowodowałaby trudną do naprawienia szkodę, Komisja z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek państwa członkowskiego może podjąć odpowiednie niedyskryminacyjne środki ochronne dotyczące wód podlegających zwierzchnictwu lub jurysdykcji zainteresowanego państwa członkowskiego. Przed podjęciem tego rodzaju środków konsultowana jest Komisja i regionalny komitet doradczy.

Uzasadnienie

Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 już przewiduje nadzwyczajne środki umożliwiające Komisji działanie w tego rodzaju sytuacji. Nowe sformułowanie zawarte we wniosku zwiększyłoby jeszcze poważny brak pewności prawnej, ponieważ nie przewiduje ono żadnego mechanizmu gwarantującego, że państwo członkowskie nie wykorzysta tych środków w sposób dyskryminujący, albo raczej w celach politycznych niż naukowych, co niestety nazbyt często miało miejsce w przeszłości.

W celu zapobieżenia zakłócenia konkurencji należy przeprowadzić konsultacje z Komisją. (Konsultacje z odpowiednim regionalnym komitetem doradczym są niezbędne w celu zaangażowania sektora.)

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 21a

 

Przyszłe rozporządzenie

 

Przepisy dotyczące uregulowania następujących elementów środków technicznych przyjmowane są na podstawie rozporządzenia Rady:

 

a) minimalny i maksymalny udział procentowy gatunków docelowych w żywych zasobach wodnych zatrzymanych na pokładzie;

 

b) zakresy rozmiaru oczka sieci dopuszczalne dla każdego gatunku docelowego;

 

c) przepisy w zakresie ograniczenia lub wyeliminowania odrzutów oraz poprawy selektywności narzędzi połowowych;

 

d) środki dotyczące ograniczania działalności połowowej w szczególnych okresach lub szczególnych obszarach określonych w art. 2 na podstawie najlepszych informacji naukowych udostępnionych w celu ochrony siedlisk morskich w wymienionych obszarach;

Uzasadnienie

Tymi ważnymi kwestiami powinno zająć się rozporządzenie Rady.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Szczegółowe przepisy wykonawcze do niniejszego rozporządzenia przyjmowane są zgodnie z procedurą określoną w art. 30 ust. 2 rozporządzenia nr 2371/2002. Przepisy te określają w szczególności:

Inne środki techniczne na rzecz wdrożenia niniejszego rozporządzenia w celu ochrony siedlisk morskich i zasobów rybnych przyjmowane są zgodnie z procedurą określoną w art. 30 ust. 2 rozporządzenia nr 2371/2002.

(a) minimalny i maksymalny udział procentowy gatunków docelowych w żywych zasobach wodnych zatrzymanych na pokładzie;

 

(b) zakresy rozmiaru oczka sieci dopuszczalne dla każdego gatunku docelowego;

 

(c) przepisy w zakresie ograniczenia lub wyeliminowania odrzutów oraz poprawy selektywności narzędzi połowowych;

 

(d) środki dotyczące ograniczania działalności połowowej w szczególnych okresach lub szczególnych obszarach określonych w art. 2 na podstawie najlepszych informacji naukowych udostępnionych w celu ochrony siedlisk morskich w wymienionych obszarach;

 

(e) inne środki techniczne na rzecz ochrony siedlisk morskich lub zasobów rybnych.

 

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Wejście z życie niniejszego rozporządzenia przewiduje okres dostosowawczy dla flot rybackich i przyjęcie przepisów uzupełniających.

UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek ma na celu uproszczenie, w obszernym pakiecie środków technicznych, obecnych ram regulacyjnych dotyczących ochrony zasobów rybnych poprzez środki techniczne w drodze zastąpienia następujących rozporządzeń, które zostały zmienione przynajmniej dziesięć razy. Kwestią priorytetową jest ustanowienie nowego zestawu prostszych i jaśniejszych zasad.

-     Rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich[1].

-     Rozporządzenie Rady (WE) nr 2549/2000 z dnia 17 listopada 2000 r. ustanawiające dodatkowe środki techniczne w celu odnowienia zasobów dorsza w Morzu Irlandzkim (rejon ICES VIIa)[2].

Źródłem tego wniosku są konkluzje Rady przyjęte w dniu 21 czerwca 2004 r., w których Rada wezwała Komisję do przedstawienia nowego wniosku w sprawie środków technicznych na Atlantyku w celu zastąpienia rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich w celu wspierania bardziej przyjaznych dla środowiska metod połowu.

Pakiet środków technicznych ma na celu doprowadzenie do ochrony młodych ryb, a istotna część tych środków zmierza do ograniczenia ich odławiania, na przykład poprzez środki na rzecz poprawy selektywności narzędzi połowowych lub ustanowienie pewnych okresów/obszarów zamkniętych dla połowów. Inne środki mają na celu ochronę niektórych gatunków lub ekosystemów poprzez ograniczanie nakładu połowowego w drodze wprowadzenia zamykania obszarów. Konieczność ograniczenia odrzutów również została odzwierciedlona w przyjęciu odpowiednich środków technicznych.

Podejście niniejszego rozporządzenia różni się od podejścia rozporządzenia Rady (WE) nr 850/98. Obecny cel stanowi przyjęcie rozporządzenia ramowego, które koncentruje się na środkach, które z założenia mają charakter stały. Rozporządzenie określa jednak także procedury, jakie należy stosować w odniesieniu do środków, które zgodnie z oczekiwaniami zmieniałyby się bardzo szybko, jak również środków o bardzo technicznym charakterze. Rozporządzenie przewiduje zastosowanie procedury komitologii w celu przyjęcia nowych przepisów.

W ramach tego systemu proponuje się nowy pakiet legislacyjny, który nie tylko upraszcza obowiązujące obecnie złożone zasady, ale również wprowadza przepisy szczególne w odniesieniu do każdego „obszaru RDK”, odzwierciedlające różnice regionalne. Taki projekt legislacyjny oznacza bardziej zregionalizowane podejście w celu poprawy jego skuteczności. Zaproponowany zostanie kompleksowy i spójny pakiet zachowujący właściwą równowagę pomiędzy środkami ogólnymi mającymi zastosowanie we wszystkich obszarach a środkami szczególnymi przeznaczonymi dla zlokalizowanych obszarów RKD, mianowicie jedno ramowe rozporządzenie Rady, zawierające ogólne zasady i przepisy, oraz uzupełniające rozporządzenia Komisji, zawierające szczegółowe zasady techniczne w odniesieniu do każdego „obszaru RKD”.

Wniosek dotyczy rybołówstwa przemysłowego i połowów rekreacyjnych we wszystkich wodach europejskich z wyjątkiem Morza Śródziemnego, Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego oraz działalności połowowej w przypadku stad daleko migrujących, objętej szczególnymi zasadami. Doprowadzi on do połączenia większości obecnie obowiązujących środków technicznych, określonych w różnych rozporządzeniach wspólnotowych odnoszących się do Atlantyku i Morza Północnego.

Ogólnie rzecz biorąc, zamierzenie nowego wniosku jest zasadniczo podobne do przepisów z 1998 r. w odniesieniu do rodzaju środków technicznych, nowym elementem jest zwiększenie liczby środków dotyczących narzędzi i posługiwania się nimi, jak np. maksymalna długość, głębokość używania i czas zanurzenia pławnic.

Nowy wniosek uwzględnia nowe realia powstałe w wyniku reformy wspólnej polityki rybackiej w 2002 r., regionalne komitety doradcze, jako odpowiedni organ doradczy pomiędzy Komisją i zainteresowanymi stronami.

Uwagi sprawozdawcy

Poprawki zaproponowane przez sprawozdawcę mają na celu przede wszystkim wyjaśnienie szeregu wieloznacznych punktów we wniosku Komisji. Starają się one również zmienić, w sposób pozwalający na przezwyciężenie tych obiekcji, artykuły w odniesieniu do których pojawiają się wyraźne zastrzeżenia praktyczne.

Wniosek Komisji odnosi się jedynie do minimalnych wielkości wyładunków gatunków ryb wyszczególnionych w załączniku 1 wniosku dotyczącego rozporządzenia. Dosłowna interpretacja mogłaby oznaczać, że tylko minimalne wielkości muszą być egzekwowane w przypadku tam wyszczególnionych gatunków. Lecz nie taki jest oczywiście zamiar i dlatego sprawozdawca uważa, że w przypadku gatunków niewymienionych w załączniku 1 nie powinno się także zezwalać na wyładunek poniżej określonej minimalnej wielkości. Ponadto należy uwzględnić gatunki, których minimalna wielkość została określona przez organizacje producentów.

Jednym z celów nowego wniosku Komisji jest uproszczenie obowiązujących przepisów. Mając to na uwadze, sprawozdawca starał się ujednolicić przepisy tam, gdzie wciąż stosowane są różne środki w różnych obszarach.

Na koniec, wniosek Komisji dotyczący nowego rozporządzenia zwiera również artykuły, które są rażąco rozbieżne od praktyki. Jak dotąd prawie wszystkie stosowane sieci zrobione są ze splatanej i wiązanej przędzy rybackiej. Sprawozdawca uważa, że nierealistycznym jest oczekiwanie od przemysłu połowowego, w przypadku sieci o rozmiarze oczek równym 80 mm lub większym, używania jedynie oczek rombowych lub utrzymywania wszystkich rzędów oczek w równej długości. Ze względu na siły uciągu i np. w wyniku nadrywania sieci o wraki na dnie morskim, sieci oczka mogą czasami nie mieć całkowicie rombowego kształtu. Sprawozdawca uważa, że nadmierne byłoby, w takich przypadkach, wymaganie, że nawet jedno oczko w sieci nie powinno odbiegać od czysto romboidalnego kształtu. W praktyce mogłoby to doprowadzić do nakładania dużych kar za coś, co w zasadzie nie ma wpływu na szanse ucieczki małych ryb.

Sprawozdawca ostrzega, że większość ważnych elementów dotyczących środków technicznych powinna być przyjęta na podstawie rozporządzenia Rady, tak jak proponuje się w poprawce 18. W ten sposób Rada i Parlament zostaną odpowiednio włączone w przyjęcie rozporządzeń.

  • [1]     Dz.U. L 125 z 27.4.1998, s. 1.
  • [2]     Dz.U. L 292 z 21.11.2000, s. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1456/2001 z dnia 16 lipca 2001 r.

PROCEDURA

Tytuł

Ochrona zasobów rybnych poprzez środki techniczne

Odsyłacze

COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS)

Data konsultacji z PE

18.7.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

2.9.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

2.9.2008

 

 

 

Opinia niewydana

Data decyzji

ENVI

25.6.2008

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Cornelis Visser

2.7.2008

 

 

Data przyjęcia

31.3.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Paulo Casaca, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Raül Romeva i Rueda

Data złożenia

2.4.2009