Procedură : 2008/0112(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0206/2009

Texte depuse :

A6-0206/2009

Dezbateri :

PV 21/04/2009 - 23
CRE 21/04/2009 - 23

Voturi :

PV 22/04/2009 - 6.40
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0256

RAPORT     *
PDF 197kWORD 318k
2.4.2009
PE 414.121v02-00 A6-0206/2009

referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind conservarea resurselor halieutice prin măsuri tehnice

(COM(2008)0324 – C6‑0282/2008 – 2008/0112(CNS))

Comisia pentru pescuit

Raportor: Cornelis Visser

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului privind conservarea resurselor halieutice prin măsuri tehnice

(COM(2008)0324 – C6‑0282/2008 – 2008/0112(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0324),

–   având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6 – 0282/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A6-0206/2009),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Întrucât atât normele omogene aplicabile tuturor zonelor în general, cât și cele aplicabile unei regiuni anume au aceeași importanță pentru gestionarea pescuitului, acestea ar trebui adoptate de către Consiliu.

Justificare

Majoritatea consiliilor consultative regionale (CCR), sectoarelor pescuitului și administrațiilor acceptă regionalizarea inclusă în propunere, fiind în același timp unanimă părerea că reglementările cu caracter regional ar trebui de asemenea aprobate de către Consiliu, fapt care presupune consultarea Parlamentului European și a CCR.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Ca măsură de clarificare suplimentară, pentru a evita pe viitor litigii cauzate de interpretarea greșită a normelor și în spiritul abordării introduse de curând, Comisia ar trebui să completeze dispozițiile prezentului regulament prin publicarea unei anexe care să conțină ilustrații explicative referitoare la caracteristicile uneltelor de pescuit.

Justificare

Articolele referitoare la caracteristicile diferitelor unelte de pescuit sunt foarte tehnice. Pentru a evita posibilele interpretări greșite, reprezentanții sectorului au solicitat ca regulamentul să fie completat cu ilustrații explicative în spiritul abordării introduse de Comisie, printre altele în Regulamentul (CE) nr. 2187/2005 privind măsurile tehnice aplicabile în Marea Baltică. Nu există nici un motiv pentru care o astfel de măsură de clarificare să nu se aplice și în cazul Oceanului Atlantic.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Este necesară evitarea situațiilor care pot cauza denaturări ale concurenței sau confuzie în rândul operatorilor și al consumatorilor și care pot duce la nerespectarea dimensiunilor minime, drept pentru care normele ar trebui să se aplice și produselor provenite din import. În acest scop, Comisia prezintă în cel mai scurt termen o propunere de modificare a Regulamentului (CE) nr. 104/20001 al Consiliului, în vederea armonizării dimensiunilor biologice cu dimensiunile de comercializare.

 

1Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură (JO L 17, 21.1.2000, p. 22).

Justificare

Calculele arată că aproape 70% din produsele pescărești consumate în UE provin din import. Reprezentanții sectorului pescuitului solicită în unanimitate ca astfel de importuri să se supună acelorași norme ca și produsele interne și au solicitat insistent în mod deosebit armonizarea dimensiunilor minime reglementate prin intermediul normelor tehnice cu cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) O navă trebuie să se deplaseze imediat într-o altă zonă atunci când cotele maximale de capturi secundare sunt depășite.

(15) Pentru a asigura protejarea corespunzătoare a resurselor marine, pentru a proteja zonele de reproducere sau zonele sensibile și pentru a reduce returnările în mare, ar trebui să se stabilească măsuri de limitare a activității de pescuit în anumite zone și perioade și în cazul anumitor unelte și dispozitive.

Justificare

Chiar dacă instituirea prohibițiilor în timp real reprezintă o măsură care se poate dovedi utilă în cazul unor zone și activități de pescuit concrete, generalizarea acesteia ar pune mult mai multe probleme decât ar rezolva. În cazul activităților de pescuit care implică mai multe specii, al navelor de mici dimensiuni sau al flotelor care operează la mare distanță de portul de origine, această măsură poate deveni, pe lângă păguboasă, imposibil de realizat. Instituirea unor zone și perioade de prohibiție ar putea fi o soluție mai potrivită în cazul în care se dorește impunerea unor măsuri cu caracter foarte general.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) În cazul în care conservarea este în mod serios amenințată, Comisia și statele membre ar trebui să fie autorizate să ia măsurile provizorii adecvate care să fie puse în aplicare în timp util.

(17) În cazul în care conservarea este în mod serios amenințată, Comisia, din proprie inițiativă sau în urma unei solicitări justificate corespunzător din partea statelor membre, ar trebui să fie autorizată să ia măsurile provizorii adecvate care să fie puse în aplicare în timp util.

Justificare

Astfel de măsuri sunt deja prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2371/2002. Trebuie evitată crearea nesiguranței juridice, având în vedere posibilitatea utilizării discreționare a normelor.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, care include dispoziții specifice pentru fiecare zonă a unui Consiliu consultativ regional, ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei.

(19) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei.

Justificare

Majoritatea consiliilor consultative regionale (CCR), sectoarelor pescuitului și administrațiilor acceptă regionalizarea inclusă în propunere, fiind în același timp unanimă părerea că reglementările cu caracter regional ar trebui de asemenea aprobate de către Consiliu, fapt care presupune consultarea Parlamentului European și a CCR.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2a

 

Reglementări regionale

 

                                                    

Consiliul, la propunerea Comisiei, aprobă măsurile cu aplicabilitate specifică în regiunile corespunzătoare diferitelor consilii consultative regionale (CCR) în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat.

Justificare

Majoritatea consiliilor consultative regionale (CCR), sectoarelor pescuitului și administrațiilor acceptă regionalizarea inclusă în propunere, fiind în același timp unanimă părerea că reglementările cu caracter regional ar trebui de asemenea aprobate de către Consiliu, fapt care presupune consultarea Parlamentului European și a CCR.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) „traul cu ramă” desemnează un traul de adâncime la care deschiderea orizontală a plasei este asigurată de o ramă;

(b) „traul cu ramă” desemnează un traul de fund la care deschiderea orizontală a plasei este asigurată de o ramă, rama fiind o țeavă de oțel rotundă care se sprijină pe două tălpi; această construcție este tractată pe fundul mării;

Justificare

Definiția traulului cu ramă ar trebui să fie clară tuturor.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) „matca” înseamnă ultimii 8 m din unealta tractată măsurați de la parâmă când diametrul ochiurilor este mai mare sau egal cu 80 mm, precum și ultimii 20 de m din unealta tractată măsurați de la parâmă, când diametrul ochiurilor este mai mic de 80 mm;

(e) „matca” înseamnă ultimii 6 m din unealta tractată măsurați de la parâmă când diametrul ochiurilor este mai mare sau egal cu 80 mm, precum și ultimii 20 de m din unealta tractată măsurați de la parâmă, când diametrul ochiurilor este mai mic de 80 mm;

Justificare

Uneori matca este mult mai scurtă de 8 metri.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cazul speciilor pelagice de mici dimensiuni (sardină, hamsie, stavrid negru și macrou) se menține posibilitatea ca 10% din capturi să fie alcătuite din exemplare subdimensionate.

Justificare

Pescuitul care vizează aceste specii implică în general capturi constând în cantități mari de pește, fiind normal să apară amestecate exemplare adulte și exemplare subdimensionate. Având în vedere faptul că în cazul acestei modalități de pescuit exemplarele nu sunt separate unele de altele, ar trebui menținută posibilitatea prevăzută la articolul 19 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 850/1998.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Regula plasei unice

Combinația de plase

Se interzice deținerea la bordul navei, pe durata unei campanii de pescuit, de combinații de plase cu dimensiuni ale ochiurilor diferite.

 

Consiliul, la propunerea Comisiei, reglementează cazurile în care navele pot deține la bord una sau mai multe combinații de plase cu dimensiuni ale ochiurilor diferite, pe durata unei campanii de pescuit.

 

(2) Aceste criterii țin seama de următoarele:

 

(a) distanța dintre portul de origine al navei în cauză și zona de pescuit;

 

(b) gradul în care activitatea de pescuit realizată implică mai multe specii și importanța economică a speciilor secundare în raport cu specia/speciile vizată/vizate;

 

(c) dacă vreuna dintre operațiunile de pescuit din cadrul unei anumite campanii de pescuit este realizată utilizându-se o plasă cu ochiuri de dimensiuni mai mari decât cele prevăzute în prezentul regulament.

 

(3) Reglementarea conținutului prezentului articol se realizează în cadrul stabilit la articolul 2a din prezentul regulament.

Justificare

Deși se înțelege intenția din propunerea Comisiei, formularea din articol este prea simplistă pentru a putea fi generalizată și a dus la respingerea în unanimitate de către sector și CCR. Este necesară introducerea unei anumite flexibilități pentru ca, fără a se pierde în totalitate intenția legiuitorului, punerea în practică a măsurii să se adapteze mai bine circumstanțelor aferente diferitelor activități de pescuit și să nu cauzeze pierderi economice inacceptabile pentru flotă.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) atașarea la partea exterioară a mătcii a unei învelitori de întărire, atunci când pescuitul se realizează cu o unealtă tractată ce are dimensiunea ochiului de plasă mai mică de 80 mm. Dimensiunea ochiului de plasă la învelitoarea de întărire este de cel puțin două ori mai mare decât la matcă;

(a) atașarea la partea exterioară a mătcii a unei învelitori de întărire. Dimensiunea ochiului de plasă la învelitoarea de întărire este de cel puțin două ori mai mare decât la matcă;

Justificare

Nu există nicio bază științifică pentru limitarea folosirii unei învelitori de întărire numai la uneltele tractate care au dimensiunea ochiului de plasă mai mică de 80 mm.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) utilizarea învelitorilor de întărire pe partea exterioară a mătcii la navele de pescuit autorizate să utilizeze traule cu ochiuri mai mari sau egale cu 60 mm în zonele ICES VIII, XIX și X;

Justificare

Navele autorizate să utilizeze traule cu ochiuri mai mari sau egale cu 60 mm folosesc în mod regulat aceste dispozitive pentru a-și proteja plasele.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) orice unealtă tractată cu dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 80 mm având mai mult de 100 de ochiuri deschise și mai puțin de 40 de ochiuri deschise la orice circumferință a mătcii, cu excepția îmbinărilor și grandeelor;

eliminat

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatele (2) punctul (a), (3) punctele (b), (d) și (e), dimensiunea ochiului de 80 mm poate fi înlocuită cu 60 mm atunci când pescuitul se realizează în zonele ICES VIII, IX și X.

eliminat

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Timpul de scufundare a setcilor și setcilor cu sirec nu poate depăși 48 de ore.

(2) Timpul de scufundare a setcilor și setcilor cu sirec nu poate depăși 24 de ore.

Justificare

Practica cel mai des întâlnită a flotelor care utilizează setci și setci cu sirec, după cum recunosc ele însele, constă în instalarea setcilor în zori și ridicarea lor la mijlocul dimineții, astfel încât nu sunt lăsate niciodată mai mult de 20 de ore. Extinderea timpului în care setcile rămân instalate de două ori mai mult decât durata consacrată de practică ar duce la o creștere evidentă a efortului de pescuit și a returnărilor în mare.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Acolo unde peștele este direcționat utilizându-se setci și setci cu sirec, se interzice utilizarea a mai mult de 50 de km de plasă.

(3) Atunci când pescuitul se realizează utilizându-se setci și setci cu sirec, se interzice utilizarea a mai mult de 40 de km de plasă.

Justificare

Reducerea lungimii plaselor reprezintă o sugestie chiar din partea sectorului, pentru a contribui la durabilitatea resurselor halieutice și a activității de pescuit.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 8 se permite utilizarea de setci cu dimensiunea ochiului mai mare sau egală cu 120 mm și mai mică decât 150 mm la nord de 48˚ latitudine nordică sau cu dimensiunea ochiului mai mare sau egală cu 100 mm și mai mică de 130 mm la sud de 48˚ latitudine nordică, în ape cu adâncimea cartografiată mai mică de 600 de metri, cu condiția ca partea scufundată a acestora să nu depășească 100 de ochiuri, să aibă o rată de agățare de cel puțin 0,5 și să fie echipate cu flotoare sau dispozitive echivalente de plutire. Plasele trebuie să aibă fiecare maximum 5 mile marine în lungime, iar lungimea totală a tuturor plaselor desfășurate simultan nu poate depăși 25 km per navă. Timpul maxim de scufundare este de 24 de ore.

(1) Prin derogare de la articolul 8 se permite utilizarea de setci cu dimensiunea ochiului mai mare sau egală cu 120 mm și mai mică decât 150 mm la nord de 48˚ latitudine nordică sau cu dimensiunea ochiului mai mare sau egală cu 100 mm și mai mică de 130 mm la sud de 48˚ latitudine nordică, în ape cu adâncimea cartografiată mai mică de 400 de metri, cu condiția ca partea scufundată a acestora să nu depășească 100 de ochiuri, să aibă o rată de agățare de cel puțin 0,5 și să fie echipate cu flotoare sau dispozitive echivalente de plutire. Plasele au fiecare maximum 5 mile marine în lungime, iar lungimea totală a tuturor plaselor desfășurate simultan nu depășește 25 km per navă. Timpul maxim de scufundare este de 24 de ore, cu excepția cazului în care condițiile meteorologice fac imposibilă extragerea plaselor.

Justificare

În prima versiune se afirma din greșeală că partea scufundată a setcilor nu ar trebui să depășească 400 de ochiuri. Acest lucru nu este corect. Versiunea corectă este 100 de ochiuri.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Prin derogare de la articolul 8 este permisă utilizarea setcilor cu o dimensiune a ochiurilor mai mare sau egală cu 250 mm, cu condiția să fie utilizate în ape cu adâncime cartografiată mai mică de 600 metri, partea scufundată a acestora să depășească 15 ochiuri, să aibă o rată de agățare nu mai mică de 0,33 și să nu fie echipate cu flotoare sau dispozitive similare de plutire. Lungimea maximă a fiecărei plase este de 10 km. Lungimea totală a tuturor plaselor utilizate simultan nu poate depăși 100 km per navă. Timpul maxim de scufundare este de 72 de ore.

(2) Prin derogare de la articolul 8 este permisă utilizarea setcilor cu o dimensiune a ochiurilor mai mare sau egală cu 250 mm, cu condiția să fie utilizate în ape cu adâncime cartografiată mai mică de 600 metri, partea scufundată a acestora să depășească 15 ochiuri, să aibă o rată de agățare nu mai mică de 0,33 și să nu fie echipate cu flotoare sau dispozitive similare de plutire. Lungimea maximă a fiecărei plase este de 10 km. Lungimea totală a tuturor plaselor utilizate simultan nu depășește 60 km per navă. Timpul maxim de scufundare este de 72 de ore.

Justificare

Reducerea lungimii plaselor reprezintă o sugestie chiar din partea sectorului, pentru a contribui la durabilitatea resurselor halieutice și a activității de pescuit.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Atunci când cantitatea de pește subdimensionat depășește 10% din cantitatea totală a capturilor obținute în urma unei lansări, nava se deplasează la o distanță de cel puțin cinci mile marine de orice poziție a lansării anterioare, înainte de a relua pescuitul.

(1) Atunci când greutatea peștelui subdimensionat, în conformitate cu anexa I, depășește 10% din greutatea totală a capturilor obținute în urma unei lansări, iar această situație se repetă de-a lungul a trei lansări consecutive, nava se deplasează la o distanță de cel puțin cinci mile marine de orice poziție a lansării anterioare, înainte de a relua pescuitul.

 

Prin derogare de la paragraful anterior, în cazul activităților de pescuit locale și de coastă cu caracteristici deosebite, datorate atât adâncimii și compoziției fundului mării, cât și distanței față de coastă, și în urma unui raport științific care să justifice aceste caracteristici, distanța aferentă deplasărilor obligatorii poate fi mai mică de cinci mile marine, cu condiția garantării faptului că activitatea de pescuit nu are loc într-o aglomerare de puiet.

Justificare

Un único lance de pesca no aporta información suficiente para determinar la presencia de una concentración de inmaduros en una zona determinada ya que también podría deberse a un encuentro ocasional y puntual sin continuidad en el espacio-tiempo. Asimismo, en el caso de constatarse la presencia de una concentración o zona de cría de inmaduros, es necesario adaptar las distancias de seguridad para aquellos caladeros muy cercanos a la costa en los que no es posible el distanciamiento propuesto. Además, debido a las especiales características de estos caladeros, las concentraciones de inmaduros están limitadas en zonas no muy extensas que se pueden evitar con desplazamientos más moderados.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Dacă la oricare lansare procentele maxime și/sau minime din speciile vizate, cu excepția exemplarelor subdimensionate din speciile vizate, care se pot prinde utilizând plase cu dimensiuni ale ochiului de plasă cuprinse în intervalul admisibil pentru acele specii și care sunt păstrate la bord, nu respectă valorile prevăzute în normele detaliate, adoptate în conformitate cu articolul 22, nava trebuie să se deplaseze imediat la cel puțin 10 mile marine distanță de orice poziție din care a fost realizată lansarea anterioară, iar pe parcursul lansării următoare să păstreze o distanță minimă de 10 mile marine față de orice poziție de la care a fost realizată lansarea anterioară.

(2) Consiliul, la propunerea Comisiei, stabilește zonele și perioadele de prohibiție corespunzătoare în cadrul prevăzut la articolul 2a din prezentul regulament.

Justificare

Chiar dacă instituirea prohibițiilor în timp real reprezintă o măsură care se poate dovedi utilă în cazul unor zone și activități de pescuit concrete, generalizarea acesteia ar pune mult mai multe probleme decât ar rezolva. În cazul activităților de pescuit care implică mai multe specii, al navelor de mici dimensiuni sau al flotelor care operează la mare distanță de portul de origine, această măsură poate deveni, pe lângă păguboasă, imposibil de realizat. Instituirea unor zone și perioade de prohibiție ar putea fi o soluție mai potrivită în cazul în care se dorește impunerea unor măsuri cu caracter foarte general.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Sunt interzise capturarea, păstrarea la bord, transbordarea, depozitarea, debarcarea, comercializarea, expunerea sau oferirea spre vânzare a organismelor marine capturate prin utilizarea de metode care includ utilizarea explozibililor, substanțelor otrăvitoare sau a stupefiantelor, curentului electric sau a oricăror tipuri de proiectile.

Sunt interzise capturarea, păstrarea la bord, transbordarea, depozitarea, debarcarea, comercializarea, expunerea sau oferirea spre vânzare a organismelor marine capturate prin utilizarea de metode care includ utilizarea explozibililor, substanțelor otrăvitoare sau a stupefiantelor, curentului electric sau a oricăror tipuri de proiectile, cu excepția pescuitului cu traule cu impulsuri electrice.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care conservarea anumitor specii sau zone de pescuit este serios amenințată, inclusiv în cazul în care se detectează mari aglomerări de puiet și în cazul în care o întârziere ar produce pagube greu de reparat, un stat membru poate lua măsurile adecvate de conservare în ceea ce privește apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția sa. Statul membru în cauză se asigură că astfel de măsuri nu constituie nici o discriminare la adresa navelor de pescuit ale altor state membre.

(1) În cazul în care conservarea anumitor specii sau zone de pescuit este serios amenințată, inclusiv în cazul în care se detectează mari aglomerări de puiet și în cazul în care o întârziere ar produce pagube greu de reparat, un stat membru poate lua măsurile adecvate de conservare în ceea ce privește apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția sa. Statul membru în cauză se asigură că astfel de măsuri nu constituie nici o discriminare la adresa navelor de pescuit ale altor state membre. Înainte de punerea în aplicare a acestor măsuri, sunt consultate consiliile regionale consultative competente și Comisia.

Justificare

Consultarea Comisiei ar trebui să aibă loc pentru a împiedica denaturarea concurenței. (Consultarea CCR-urilor competente este necesară pentru a implica sectorul.)

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care orice întârziere în reducerea sau eliminarea returnărilor în mare ar determina pagube dificil de remediat, un stat membru poate adopta măsuri de conservare corespunzătoare, nediscriminatorii în ceea ce privește apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția sa, în conformitate cu articolul 16.

(2) În cazul în care orice întârziere în reducerea sau eliminarea returnărilor în mare ar determina pagube dificil de remediat, Comisia, din proprie inițiativă sau în urma solicitării justificate în mod corespunzător a unui stat membru, poate adopta măsuri de conservare corespunzătoare, nediscriminatorii în ceea ce privește apele aflate sub suveranitatea sau jurisdicția statului membru în cauză. Înainte de adoptarea acestor măsuri, sunt consultate consiliul regional consultativ competent și Comisia.

Justificare

Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 prevede deja o procedură de urgență care permite Comisiei să acționeze în astfel de situații. Noua formulare inclusă în propunere nu face altceva decât să contribuie la instaurarea unei considerabile nesiguranțe juridice, întrucât nu prevede niciun mecanism care să garanteze faptul că statul membru nu va folosi aceste măsuri în mod discriminatoriu sau în scopuri politice și nu științifice, ceea ce din păcate s-a întâmplat deja în multe cazuri în trecut.

Consultarea Comisiei ar trebui să aibă loc pentru a împiedica denaturarea concurenței. (Consultarea CCR-urilor competente este necesară pentru a implica sectorul.)

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 21a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 21a

 

Reglementarea ulterioară

 

Normele de reglementare a următoarelor elemente ale măsurilor tehnice se adoptă prin intermediul unui regulament al Consiliului:

 

(a) procentele minime și maxime pentru speciile vizate dintre resursele acvatice vii reținute la bord;

 

(b) dimensiunile admisibile ale ochiului de plasă pentru fiecare specie vizată;

 

(c) dispoziții privind reducerea sau eliminarea returnărilor în mare și îmbunătățirea selectivității uneltelor de pescuit;

 

(d) măsuri privind restricționarea activităților de pescuit în anumite perioade și/sau în anumite zone menționate la articolul 2, pe baza celor mai bune informații științifice disponibile, în vederea protejării habitatelor marine din acele zone.

Justificare

Aceste aspecte importante ar trebui tratate în cadrul unui regulament al Consiliului.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Normele detaliate de punere în aplicare a prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002. Aceste norme prevăd în special:

Alte măsuri tehnice de punere în aplicare a prezentului regulament, vizând protejarea habitatelor marine și a resurselor halieutice, se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(a) procentele minime și maxime pentru speciile vizate dintre resursele acvatice vii reținute la bord;

 

(b) dimensiunile admisibile pentru ochiul de plasă pentru fiecare din speciile vizate;

 

(c) dispoziții privind reducerea sau eliminarea returnărilor în mare și îmbunătățirea selectivității uneltelor de pescuit;

 

(d) măsuri privind restricționarea activităților de pescuit în anumite perioade și/sau în anumite zone, menționate la articolul 2, pe baza celor mai bune informații științifice disponibile, în vederea protejării habitatelor marine din acele zone;

 

(e) alte măsuri tehnice de protejare a habitatelor marine sau a resurselor halieutice.

 

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Pentru intrarea în vigoare a prezentului regulament se prevede o perioadă de adaptare a flotelor și de adoptare a reglementărilor suplimentare.


EXPUNERE DE MOTIVE

Printr-un pachet cuprinzător de măsuri tehnice, această propunere urmărește simplificarea cadrului de reglementare actual privind conservarea resurselor halieutice prin măsuri tehnice, prin înlocuirea regulamentelor menționate mai jos, care au fost modificate de cel puțin zece ori. Este prioritară stabilirea unui nou set de norme, mai simple și mai clare.

-     Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine(1).

-     Regulamentul (CE) nr. 2549/2000 al Consiliului din 17 noiembrie 2000 privind instituirea unor măsuri tehnice suplimentare destinate reconstituirii rezervelor de cod în Marea Irlandei (diviziunea CIEM VII a)(2).

Această propunere provine din concluziile adoptate de Consiliu la 21 iunie 2004, în care Consiliul a invitat Comisia să prezinte o nouă propunere privind măsurile tehnice care să fie aplicate în apele Oceanului Atlantic și care să înlocuiască Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine în scopul promovării unor metode de pescuit mai ecologice.

Acest pachet de măsuri tehnice urmărește protecția puietului de pește, iar o parte importantă a acestor măsuri este destinată limitării capturării acestora, de exemplu prin măsuri de îmbunătățire a selectivității uneltelor de pescuit sau prin stabilirea unor perioade/zone de prohibiție. Alte măsuri urmăresc protejarea unor anumite specii sau ecosisteme prin limitarea efortului de pescuit, de exemplu prin stabilirea unor perioade de prohibiție. Necesitatea de a reduce returnările în mare se reflectă, de asemenea, prin adoptarea de măsuri tehnice corespunzătoare.

Abordarea adoptată în prezentul regulament diferă de cea din Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului. Acum se dorește adoptarea unui regulament-cadru care să se concentreze asupra unor măsuri cu caracter permanent. Propunerea conține, de asemenea, procedurile de urmat în cazul măsurilor despre care se presupune că vor evolua rapid, precum și în cazul măsurilor foarte tehnice. Astfel, regulamentul ar trebui să încurajeze aplicarea unei proceduri pentru adoptarea de noi norme prin procedura de comitologie.

Acest sistem propune un nou pachet legislativ, care nu doar simplifică normele complexe actuale, ci introduce și dispoziții specifice pentru fiecare „zonă a unui CCR”, reflectând diferențele regionale. O astfel de propunere legislativă implică o abordare mai regionalizată pentru creșterea eficienței. Se propune un pachet coerent, cuprinzător și echilibrat în ceea ce privește ponderea măsurilor general aplicabile pentru toate zonele și a celor specifice pentru zonele aferente CCR-urilor, mai exact un regulament-cadru al Consiliului care conține principii și dispoziții generale, precum și regulamente complementare ale Comisiei care conțin norme tehnice specifice pentru fiecare „zonă a unui CCR”.

Propunerea se aplică pescuitului în scopuri comerciale și de agrement în toate apele europene, cu excepția Mării Mediterane, Mării Baltice, Mării Negre și a pescuitului din rezervele de pești mari migratori din toate apele, cărora li se aplică norme specifice. Aceasta va regrupa majoritatea măsurilor tehnice din diversele regulamente comunitare care se aplică Oceanului Atlantic și Mării Nordului.

În general, noua direcție a propunerii este, în linii mari, similară cu legislația din 1998 în privința tipului de măsuri tehnice; noutățile sunt creșterea numărului de măsuri cu privire la unelte și manevrare, precum lungimea maximă, adâncimea de folosire și timpul de scufundare a setcilor.

Noua propunere ține seama de faptul că, prin reforma din 2002 a politicii comune în domeniul pescuitului, s-au instituit consilii consultative regionale, în calitate de organisme consultative pertinente între Comisie și părțile implicate.

Observațiile raportorului

Amendamentele propuse de raportor sunt menite, înainte de toate, să clarifice o serie de aspecte ambigue din propunerea Comisiei. Acestea urmăresc, de asemenea, modificarea articolelor față de care există obiecții evidente de ordin practic, pentru a elimina obiecțiile respective.

Propunerea Comisiei menționează numai dimensiunile de descărcare minime ale speciilor de pești enumerate în anexa I la propunerea de regulament. O interpretare literală a acestei dispoziții ar putea fi că dimensiunile minime trebuie respectate numai în cazul speciilor enumerate. Acest lucru nu poate, desigur, reprezenta intenția reală și raportorul consideră, prin urmare, că nici speciile de pești care nu sunt enumerate în anexa I nu ar trebui descărcate dacă au dimensiunea mai mică de un minim stabilit. Mai mult, ar trebui incluse speciile în cazul cărora o organizație de producători a stabilit dimensiuni minime.

Unul dintre scopurile noii propuneri a Comisiei este simplificarea normelor aplicabile. Având în vedere acest obiectiv, raportorul a urmărit unificarea normelor în cazurile în care în diferite domenii se mai aplică măsuri diferite.

În sfârșit, noul regulament propus de Comisie conține, de asemenea, articole care nu sunt deloc compatibile cu practica. În prezent, aproape toate plasele folosite sunt făcute din fire împletite și înnodate. Raportorul consideră, prin urmare, că nu este realistă așteptarea ca, în cazul plaselor cu dimensiunea ochiului de cel puțin 80 mm, sectorul pescuitului să folosească numai plase cu ochiuri rombice sau cu ochiuri ale căror laturi sunt egale. Ochiurile își pot pierde forma perfect rombică din cauza forței de tracțiune și, de exemplu, în urma agățării de rămășițele de pe fundul mării. Raportorul consideră că, în astfel de cazuri, ar fi excesivă cerința ca absolut toate ochiurile dintr-o plasă să aibă formă rombică perfectă. Acest lucru ar putea duce, în practică, la amenzi considerabile pentru un element care nu are aproape niciun impact asupra șanselor peștilor mici de a scăpa din plasă.

Raportorul atrage atenția asupra faptului că elementele cele mai importante cu privire la măsurile tehnice ar trebui adoptate printr-un regulament al Consiliului, astfel cum se propune în amendamentul 18. Astfel, Consiliul și Parlamentul participă în mod adecvat la adoptarea regulamentelor.

(1)

    JO L 125, 27.4.1998, p. 1.

(2)

    JO L 292, 21.11.2000, p. 5. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1456/2001 din 16 iulie 2001.


PROCEDURĂ

Titlu

Conservarea resurselor halieutice prin măsuri tehnice

Referințe

COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS)

Data consultării PE

18.7.2008

Comisia competentă în fond

  Data anunțului în plen

PECH

2.9.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

ENVI

2.9.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

ENVI

25.6.2008

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Cornelis Visser

2.7.2008

 

 

Data adoptării

31.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Paulo Casaca, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Membri supleanți prezenți la votul final

Raül Romeva i Rueda

Data depunerii

2.4.2009

Aviz juridic - Politica de confidențialitate