POROČILO o predlogu Uredbe Sveta o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi

  2.4.2009 - (KOM(2008)0324 – C6‑0282/2008 – 2008/0112(CNS)) - *

  Odbor za ribištvo
  Poročevalec: Cornelis Visser

  Postopek : 2008/0112(CNS)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A6-0206/2009

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu Uredbe Sveta o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi

  (KOM(2008)0324 – C6‑0282/2008 – 2008/0112(CNS))

  (Postopek posvetovanja)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2008)0324),

  –   ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6–0282/2008),

  –   ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A6-0206/2009),

  1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

  2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 250(2) Pogodbe ES;

  3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

  4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

  5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  Predlog spremembe  1

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 7 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (7a) Ker imajo homogeni predpisi, ki so splošno veljavni na vseh območjih, in predpisi, ki veljajo posebej na regionalni podlagi, podoben pomen za upravljanje ribištva, jih mora sprejeti Svet.

  Obrazložitev

  Večina regionalnih svetovalnih svetov, ribiških sektorjev in uprav sprejema regionalizacijo iz tega predloga, vendar praktično soglaša, da bi tudi regionalne predpise moral sprejeti Svet, kar bi pomenilo posvetovanje z Evropskim parlamentom in regionalnimi svetovalnimi sveti.

  Predlog spremembe  2

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 12 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (12a) Kot dodatno pojasnilo za preprečitev prihodnjih sporov zaradi napačnega tolmačenja pravil in v skladu z nedavno uvedenim pristopom bi morala Komisija določbe te uredbe dopolniti z objavo priloge z ilustracijami, ki bi pojasnjevale lastnosti ribolovnega orodja.

  Obrazložitev

  Členi, ki navajajo lastnosti različnih vrst ribolovnega orodja, so zelo tehnični. Da bi se izognili njihovemu morebitnemu napačnemu tolmačenju, je industrija pozvala k dopolnitvi uredbe z ilustracijami, kar je skladno s pristopom, ki ga je uvedla Komisija, med drugim v Uredbi (ES) št. 2187/2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju. Ni razloga, da se podobna pojasnitev ne bi predvidela tudi za Atlantik.

  Predlog spremembe  3

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 13 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (13a) Treba je preprečiti razmere, ki vodijo v izkrivljanje konkurence ali zmedo med izvajalci dejavnosti ter potrošniki in zaradi katerih bi lahko prišlo do neupoštevanja najmanjših velikosti, zato bi morala pravila veljati tudi za proizvode iz uvoza. V ta namen mora Komisija čim prej predložiti predlog za spremembo Uredbe Sveta (ES) št. 104/20001, da bi se uskladile biološke in tržne velikosti.

   

  1Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 o skupni ureditvi trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L 17, 21.1.2000, št. 22).

  Obrazložitev

  Izračunano je, da je skoraj 70 % ribiških proizvodov, porabljenih v EU, iz uvoza. Ribiški sektor je soglasno zahteval, naj za ta uvoz veljajo enaka pravila kot za domače proizvode. Zlasti je vztrajal pri uskladitvi med najmanjšimi velikostmi, urejenimi z zakonodajo o tehničnih ukrepih, in tistimi iz Uredbe (ES) št. 104/2000.

  Predlog spremembe  4

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 15

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (15) Plovilo se mora takoj premakniti na drugo območje, ko je presežen največji prilov.

  (15) Za zagotovitev ustrezne zaščite morskih virov, drstišč ali občutljivih območij in zmanjšanje zavržkov, bi bilo treba uvesti omejitve za ribolovne dejavnosti na nekaterih območjih in v nekaterih obdobjih ter za nekatere vrste orodja in priključkov.

  Obrazložitev

  Čeprav je uvedba zaprtih območij v dejanskem času ukrep, ki je lahko koristen na specifičnih področjih in za specifične ribolove, bi splošna raba tega ukrepa povzročila več težav, kot bi jih rešila. Za večvrstni ribolov, majhna plovila ali flote, ki lovijo daleč od matičnega pristanišča, bi se ta ukrep lahko izkazal za uničujoč in neizvedljiv. Zaprta območja in lovopusti so morda ustreznejša rešitev, kadar je treba uvesti zelo splošne ukrepe.

  Predlog spremembe  5

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 17

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (17) Kjer je ohranjanje resno ogroženo, je treba Komisijo in države članice pooblastiti za sprejetje ustreznih začasnih ukrepov za izvajanje v dejanskem času.

  (17) Kjer je ohranjanje resno ogroženo, je treba Komisijo na njeno lastno pobudo ali na utemeljeno zahtevo držav članic pooblastiti za sprejetje ustreznih začasnih ukrepov za izvajanje v dejanskem času.

  Obrazložitev

  V Uredbi (ES) št. 2371/2002 so že predvideni takšni ukrepi. Treba bi se bilo izogniti pravni negotovosti zaradi možnosti diskrecijske uporabe pravil.

  Predlog spremembe  6

  Predlog uredbe

  Uvodna izjava 19

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (19) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, vključno s posebnimi določbami za vsako območje, ki ga zajema regionalni svetovalni svet, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

  (19) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

  Obrazložitev

  Večina regionalnih svetovalnih svetov, ribiških sektorjev in uprav sprejema regionalizacijo iz tega predloga, vendar praktično soglaša, da bi tudi regionalne predpise moral sprejeti Svet, kar bi pomenilo posvetovanje z Evropskim parlamentom in regionalnimi svetovalnimi sveti.

  Predlog spremembe  7

  Predlog uredbe

  Člen 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 2a

   

  Regionalni predpisi

   

                                                      

  Svet na predlog Komisije v skladu s postopkom iz člena 37 Pogodbe sprejme ukrepe, ki se posebej uporabljajo v posameznih regijah, ki ustrezajo posameznim regionalnim svetovalnim svetom.

  Obrazložitev

  Večina regionalnih svetovalnih svetov, ribiških sektorjev in uprav sprejema regionalizacijo iz tega predloga, vendar praktično soglaša, da bi tudi regionalne predpise moral sprejeti Svet, kar bi pomenilo posvetovanje z Evropskim parlamentom in regionalnimi svetovalnimi sveti.

  Predlog spremembe  8

  Predlog uredbe

  Člen 3 - točka b

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (b) „vlečna mreža z gredjo“ je orodje z vlečno mrežo, ki je odprta vodoravno z gredo;

  (b) „vlečna mreža z gredjo“ je orodje z vlečno mrežo, ki je odprta vodoravno z gredjo, gred je jeklena okrogla cev, podprta z dvema drsnikoma; konstrukcijo se vleče po morskem dnu;

  Obrazložitev

  Opredelitev vlečne mreže z gredjo mora biti vsem razumljiva.

  Predlog spremembe  9

  Predlog uredbe

  Člen 3 – točka e

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (e) „vreča“ je zadnjih 8 m vlečnega orodja, merjeno od vrvi za zavezovanje vreče, če je velikost očesa mreže povsod enaka ali večja kot 80 mm, in zadnjih 20 m vlečnega orodja, merjeno od vrvi za zavezovanje, če je velikost očesa mreže manjša kot 80 mm;

  (e) „vreča“ je zadnjih 6 m vlečnega orodja, merjeno od vrvi za zavezovanje vreče, če je velikost očesa mreže povsod enaka ali večja kot 80 mm, in zadnjih 20 m vlečnega orodja, merjeno od vrvi za zavezovanje, če je velikost očesa mreže manjša kot 80 mm;

  Obrazložitev

  Vreča je včasih precej krajša od 8 metrov.

  Predlog spremembe  10

  Predlog uredbe

  Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  3a. V primeru majhnih pelagičnih vrst (sardele, sardoni, šuri in skuše) se ohrani možnost, da je 10 % ulova sestavljenega iz podmernih rib.

  Obrazložitev

  Pri ribolovu, v katerem so ciljne vrste zgoraj naštete, se navadno ulovi velika količina rib, mešanica odraslih in podmernih rib pa je nekaj običajnega. Ob upoštevanju, da se pri tej vrsti ribolova posamezne ribe ne ločujejo, je treba ohraniti možnost, predvideno v členu 19(2)(a) Uredbe Sveta št. 850/1998.

  Predlog spremembe  11

  Predlog uredbe

  Člen 5

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Pravilo ene mreže

  Kombinacije mrež

  Med vsakim ribolovnim potovanjem je prepovedano imeti na krovu kakršno koli kombinacijo mrež z očesi več kot ene velikosti.

   

  1. Svet na predlog Komisije ureja primere, v katerih imajo plovila na krovu med enim ribolovnim potovanjem lahko eno ali več kombinacij mrež z očesi več kot ene velikosti.

   

  2. V teh merilih se upošteva:

   

  (a) razdalja med matičnim pristaniščem zadevnega plovila in ribolovnim območjem;

   

  (b) stopnja, do katere je izvajani ribolov večrvrstni ribolov, in gospodarski pomen sekundarnih vrst v primerjavi s ciljnimi vrstami;

   

  (c) ali se med katero od ribiških dejavnosti med posameznim potovanjem uporablja mreža z velikostjo očesa, večjo od velikosti, določenih v tej uredbi.

   

  3. Vsebina tega člena se ureja znotraj okvira, določenega s členom 2a te uredbe.

  Obrazložitev

  Čeprav je namen Komisije razumljiv, je besedilo člena preveč poenostavljeno, da bi omogočalo njegovo posplošitev. Sektor in regionalni svetovalni sveti so ga soglasno zavrnili. Potrebno je uvesti nekaj prožnosti in istočasno ohraniti nekaj elementov, ki jih je predvidel zakonodajalec, da bi se izvajanje ukrepa bolje prilagodilo okoliščinam v različnih vrstah ribolova in da flotam ne bi povzročalo nesprejemljivih gospodarskih izgub.

  Predlog spremembe  12

  Predlog uredbe

  Člen 6 - odstavek 2 - točka a

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (a) pritrditi ojačevalno vrečo na zunanjo stran vreče pri ribolovu z vlečnim orodjem z očesom mreže, ki je manjše od 80 mm. Velikost očesa mreže ojačevalne mreže mora biti vsaj dvakrat večja od velikosti mreže;

  (a) pritrditi ojačevalno vrečo na zunanjo stran vreče. Velikost očesa mreže ojačevalne vreče mora biti vsaj dvakrat večja od velikosti vreče;

  Obrazložitev

  Omejitev uporabe ojačevalne vreče zgolj na vlečno orodje z očesom mreže, ki je manjše od 80 mm, nima znanstvene podlage.

  Predlog spremembe  13

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 2 – točka b a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  (ba) uporabljati ojačevalne vreče na zunanjem delu vreče na plovilih z dovoljenjem za vlečne mreže z velikostjo očesa mreže, ki je enaka ali večja od 60 mm, na območjih ICES VIII, IX in X;

  Obrazložitev

  Plovila z dovoljenjem za vlečne mreže z velikostjo očesa mreže, ki je enaka ali večja od 60 mm, te naprave redno uporabljajo za zaščito svojih mrež.

  Predlog spremembe  14

  Predlog uredbe

  Člen 6 - odstavek 3 - točka d

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  (d) vlečne mreže z velikostjo očesa mreže, ki je enaka ali večja od 80 mm, ki ima več kot 100 odprtih očes in manj kot 40 odprtih očes v katerem koli obodu vreče, razen na stičiščih ali robovih;

  črtano

  Predlog spremembe  15

  Predlog uredbe

  Člen 6 – odstavek 4

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  4. Z odstopanjem od odstavkov (2)(a), (3)(b), (3)(d) in (3)(e) se velikost očesa 80 mm zamenja s 60 mm pri ribolovu na območjih ICES VIII, IX in X.

  črtano

  Predlog spremembe  16

  Predlog uredbe

  Člen 8 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Čas ribolova zabodnih in trislojnih mrež ne sme biti daljši od 48 ur.

  2. Čas ribolova zabodnih in trislojnih mrež ne sme biti daljši od 24 ur.

  Obrazložitev

  Za flote, ki uporabljajo zabodne in trislojne mreže, je običajno, kot priznavajo tudi same, da mreže spustijo ob zori in jih dvignejo sredi dopoldneva, zato niso nikoli spuščene več kot 20 ur. S podaljšanjem časa ribolova, tako da bo dvakrat daljši od običajne prakse, se bo gotovo povečal ribolovni napor in zavržki.

  Predlog spremembe  17

  Predlog uredbe

  Člen 8 – odstavek 3

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  3. Če se pri ribolovu uporabljajo zabodne in trislojne mreže, se ne sme uporabljati več kot 50 km mrež.

  3. Če se pri ribolovu uporabljajo zabodne in trislojne mreže, se ne sme uporabljati več kot 40 km mrež.

  Obrazložitev

  Skrajšanje dolžine mrež je predlog, ki ga je podal sektor sam in naj bi prispeval k zagotovitvi trajnosti ribolovnih virov in dejavnosti.

  Predlog spremembe  18

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Z odstopanjem od člena 8 se lahko uporabljajo zabodne mreže z velikostjo očesa mreže, ki je enaka ali večja od 120 mm in manjša od 150 mm severno od 48°N, ali z očesom mreže, ki je veliko 100 mm ali večje, in manjše od 130 mm južno od 48°N, če se uporabljajo v vodah z zaznamovano globino, manjšo od 600 metrov, imajo globino največ 100 očes in razmerje obešanja najmanj 0,5 ter so opremljene s plovci ali enakovrednimi plavajočimi predmeti. Vsaka mreža je dolga največ 5 morskih milj, celotna dolžina vseh mrež, ki se uporabljajo naenkrat, pa ne sme presegati 25 km na plovilo. Najdaljši ribolovni čas je 24 ur.

  1. Z odstopanjem od člena 8 se lahko uporabljajo zabodne mreže z velikostjo očesa mreže, ki je enaka ali večja od 120 mm in manjša od 150 mm severno od 48°N, ali z očesom mreže, ki je veliko 100 mm ali večje, in manjše od 130 mm južno od 48°N, če se uporabljajo v vodah z zaznamovano globino, manjšo od 400 metrov, imajo globino največ 100 očes in razmerje obešanja najmanj 0,5 ter so opremljene s plovci ali enakovrednimi plavajočimi predmeti. Vsaka mreža je dolga največ 5 morskih milj, celotna dolžina vseh mrež, ki se uporabljajo naenkrat, pa ne sme presegati 25 km na plovilo. Najdaljši ribolovni čas je 24 ur, razen ko vremenske razmere onemogočajo izvleko mrež.

  Obrazložitev

  V prvi različici je bilo po pomoti rečeno, da imajo zabodne mreže globino največ 400 očes. To ni bilo pravilno: imeti morajo globino največ 100 očes.

  Predlog spremembe  19

  Predlog uredbe

  Člen 9 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Z odstopanjem od člena 8 se lahko uporabljajo zabodne mreže z velikostjo očesa mreže, ki je enaka ali večja od 250 mm, če se uporabljajo v vodah z zaznamovano globino, manjšo od 600 metrov, če imajo globino največ 15 očes in razmerje obešanja najmanj 0,33 mm ter so opremljene s plovci ali enakovrednimi plavajočimi predmeti. Vsaka od mrež je dolga največ 10 km. Celotna dolžina vseh mrež, ki se uporabljajo naenkrat ne sme presegati 100 km na plovilo. Najdaljši ribolovni čas je 72 ur.

  2. Z odstopanjem od člena 8 se lahko uporabljajo zabodne mreže z velikostjo očesa mreže, ki je enaka ali večja od 250 mm, če se uporabljajo v vodah z zaznamovano globino, manjšo od 600 metrov, če imajo globino največ 15 očes in razmerje obešanja najmanj 0,33 mm ter so opremljene s plovci ali enakovrednimi plavajočimi predmeti. Vsaka od mrež je dolga največ 10 km. Celotna dolžina vseh mrež, ki se uporabljajo naenkrat ne sme presegati 60 km na plovilo. Najdaljši ribolovni čas je 72 ur.

  Obrazložitev

  Skrajšanje dolžine mrež je predlog, ki ga je podal sektor sam in naj bi prispeval k zagotovitvi trajnosti ribolovnih virov in dejavnosti.

  Predlog spremembe  20

  Predlog uredbe

  Člen 10 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. Kadar količina podmernih ujetih rib presega 10 % skupne količine ulova pri katerem koli izvleku, se plovilo pred nadaljevanjem ribolova premakne vsaj pet navtičnih milj od položaja prejšnjega izvleka.

  1. Kadar teža podmernih ujetih rib v skladu s Prilogo I presega 10 % skupne teže ulova pri katerem koli izvleku in se to ponovi v seriji treh zaporednih izvlekov, se plovilo pred nadaljevanjem ribolova premakne vsaj pet navtičnih milj od položaja prejšnjega izvleka.

   

  Z odstopanjem od prejšnjega pododstavka je za lokalno in obalno ribištvo s posebnimi značilnostmi zaradi globine in sestave morskega dna ter oddaljenosti od obale, ki jih je treba dokazati z znanstvenim poročilom, obveznost, da se plovilo premakne, lahko manjša od petih navtičnih milj, če se zagotovi, da se ribolovna dejavnost ne izvaja tam, kjer so koncentrirani nedorasli morski organizmi.

  Obrazložitev

  Un único lance de pesca no aporta información suficiente para determinar la presencia de una concentración de inmaduros en una zona determinada ya que también podría deberse a un encuentro ocasional y puntual sin continuidad en el espacio-tiempo. Asimismo, en el caso de constatarse la presencia de una concentración o zona de cría de inmaduros, es necesario adaptar las distancias de seguridad para aquellos caladeros muy cercanos a la costa en los que no es posible el distanciamiento propuesto. Además, debido a las especiales características de estos caladeros, las concentraciones de inmaduros están limitadas en zonas no muy extensas que se pueden evitar con desplazamientos más moderados.

  Predlog spremembe  21

  Predlog uredbe

  Člen 10 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Če najmanjši in/ali največji odstotek ciljnih vrst, razen podmernih rib ciljnih vrst, za katere je dovoljen ulov z razponom velikosti očesa mreže, dovoljenim za to vrsto, in obdržanih na krovu, pri katerem koli izvleku ni bil v skladu z odstotki, določenimi v podrobnih pravilih, sprejetih v skladu s členom 22, se mora plovilo nemudoma premakniti za najmanj deset navtičnih milj od položaja prejšnje vleke in v času naslednje vleke ohraniti razdaljo najmanj deset navtičnih milj od položaja prejšnje vleke.

  2. Svet na predlog Komisije določi ustrezna zaprta območja in lovopuste v okviru člena 2a te uredbe.

  Obrazložitev

  Čeprav je uvedba zaprtih območij v dejanskem času ukrep, ki je lahko koristen na specifičnih področjih in za specifične ribolove, bi splošna raba tega ukrepa povzročila več težav, kot bi jih rešila. Za večvrstni ribolov, majhna plovila ali flote, ki lovijo daleč od matičnega pristanišča, bi se ta ukrep lahko izkazal za uničujoč in neizvedljiv. Zaprta območja in lovopusti so morda ustreznejša rešitev, kadar je treba uvesti zelo splošne ukrepe.

  Predlog spremembe  22

  Predlog uredbe

  Člen 12

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Prepovedani so ulov, obdržanje ulova na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje, prodaja, razstava ali ponujanje v prodajo morskih organizmov, ujetih z metodami, ki vključujejo načine, ki zajemajo uporabo razstreliv, strupenih snovi ali snovi za omamljanje ter električnega toka.

  Prepovedani so ulov, obdržanje ulova na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje, prodaja, razstava ali ponujanje v prodajo morskih organizmov, ujetih z metodami, ki vključujejo načine, ki zajemajo uporabo razstreliv, strupenih snovi ali snovi za omamljanje, električnega toka ali kakršnih koli izstrelkov, razen ribolova z vlečno mrežo z uporabo električnega toka.

  Predlog spremembe  23

  Predlog uredbe

  Člen 16 – odstavek 1

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  1. V primerih, ko je ohranjanje nekaterih vrst ali ribolovnih območij resno ogroženo, vključno s primeri, ko je ugotovljena velika količina mladih rib in ko bi kakršno koli odlašanje povzročilo škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, lahko država članica sprejme ustrezne ohranjevalne ukrepe v zvezi z vodami v svoji suverenosti ali jurisdikciji. Zadevne države članice zagotovijo, da takšni ukrepi ne diskriminirajo ribiških plovil drugih držav članic.

  1. V primerih, ko je ohranjanje nekaterih vrst ali ribolovnih območij resno ogroženo, vključno s primeri, ko je ugotovljena velika količina mladih rib in ko bi kakršno koli odlašanje povzročilo škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, lahko država članica sprejme ustrezne ohranjevalne ukrepe v zvezi z vodami v svoji suverenosti ali jurisdikciji. Zadevne države članice zagotovijo, da takšni ukrepi ne diskriminirajo ribiških plovil drugih držav članic. Pred izvajanjem takih ukrepov se je treba posvetovati s pristojnimi regionalnimi svetovalnimi sveti in Komisijo.

  Obrazložitev

  Posvetovanje s Komisijo je potrebno, da se prepreči izkrivljanje konkurence. (Posvetovanje s pristojnimi regionalnimi svetovalnimi sveti je potrebno, da se vključi sektor.)

  Predlog spremembe  24

  Predlog uredbe

  Člen 18 – odstavek 2

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  2. Če bi kakršno koli odlašanje povzročilo škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, lahko država članica sprejme ustrezne nediskriminacijske ohranjevalne ukrepe v zvezi z vodami v svoji suverenosti ali jurisdikciji v skladu s členom 16.

  2. Če bi kakršno koli odlašanje povzročilo škodo, ki bi jo bilo težko popraviti, lahko Komisija na lastno pobudo ali na utemeljeno zahtevo države članice sprejme ustrezne nediskriminacijske ohranjevalne ukrepe v zvezi z vodami v suverenosti ali jurisdikciji zadevne države članice. Pred sprejetjem takih ukrepov se je treba posvetovati s Komisijo in ustreznim regionalnim svetovalnim svetom.

  Obrazložitev

  V členu 7 Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 je že predviden nujni postopek, v skladu s katerim lahko Komisija ukrepa v takih situacijah. Novo besedilo predloga bi zgolj povzročilo dodatno hudo pravno negotovost, saj ne predvideva mehanizma, ki bi zagotavljal, da država članica teh ukrepov ne bo uporabljala diskriminacijsko ali v politične, ne pa v znanstvene, namene, kar se je žal v preteklosti že prepogosto zgodilo.

  Predlog spremembe  25

  Predlog uredbe

  Člen 21 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  Člen 21a

   

  Prihodnja ureditev

   

  Predpisi o ureditvi naslednjih elementov tehničnih ukrepov se sprejmejo z uredbo Sveta:

   

  (a) najnižji in najvišji odstotek ciljnih vrst živih vodnih virov, ki se obdržijo na krovu;

   

  (b) razpon velikosti očesa mreže, dovoljen za vsako ciljno vrsto;

   

  (c) določbe za zmanjšanje ali odpravo zavržkov in izboljšanje selektivnosti ribolovnega orodja;

   

  (d) ukrepi v zvezi z omejitvijo ribolovnih dejavnosti na posebna obdobja in/ali posebna območja, navedena v členu 2, na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih informacij, da se zaščitijo morski habitati na navedenih območjih.

  Obrazložitev

  Ta pomembna vprašanja mora obravnavati uredba Sveta.

  Predlog spremembe  26

  Predlog uredbe

  Člen 22

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

  Podrobna pravila za izvajanje te uredbe se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 30(2) Uredbe št. 2371/2002. Ta pravila zlasti vključujejo:

  Drugi tehnični ukrepi za izvajanje te uredbe za zaščito morskih habitatov ali ribolovnih virov se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 30(2) Uredbe št. 2371/2002.

  (a) najnižji in najvišji odstotek ciljnih vrst živih vodnih virov, ki se obdržijo na krovu;

   

  (b) razpon velikosti očesa mreže, dovoljen za vsako ciljno vrsto;

   

  (c) določbe za zmanjšanje ali odpravo zavržkov in izboljšanje selektivnosti ribolovnega orodja;

   

  (d) ukrepe v zvezi z omejitvijo ribolovnih dejavnosti na posebna obdobja in/ali posebna območja, navedena v členu 2, na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih informacij za varovanje morskih habitatov na navedenih območjih;

   

  (e) druge tehnične ukrepe za zaščito morskih habitatov ali ribolovnih virov.

   

  Predlog spremembe  27

  Predlog uredbe

  Člen 24 – odstavek 2 a (novo)

  Besedilo, ki ga predlaga Komisija

  Predlog spremembe

   

  2a. Z začetkom veljavnosti te uredbe se predvidi obdobje prilagoditve za flote in sprejetje dopolnilnih predpisov.

  OBRAZLOŽITEV

  Namen tega predloga je oblikovati celovit sveženj tehničnih ukrepov za poenostavitev sedanjega ureditvenega okvira glede ohranjanja ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi, tako da se nadomestijo naslednje uredbe, ki so bile spremenjene vsaj desetkrat. Prednostna naloga je vzpostaviti novo vrsto preprostejših in jasnejših pravil.

  -     Uredba Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov[1].

  -     Uredba Sveta (ES) št. 2549/2000 z dne 17. novembra 2000 o dodatnih tehničnih ukrepih za obnovitev staleža trsk v Irskem morju (območje ICES VIIa)[2].

  Podlaga tega predloga so sklepi Sveta, sprejeti 21. junija 2004, s katerimi je Komisijo pozval, naj predloži nov predlog za tehnične ukrepe na Atlantiku, ki bo nadomestil Uredbo Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov, da se spodbujajo okolju prijaznejši načini ribolova.

  Namen svežnja tehničnih ukrepov je doseči zaščito nedoraslih rib in pomemben del teh ukrepov je namenjen omejitvi njihovega ulova, na primer z ukrepi za boljšo selektivnost ribolovne opreme ali določanjem nekaterih zaprtih lovopustov/območij. Drugi ukrepi so namenjeni zaščiti nekaterih vrst ali ekosistemov z omejevanjem ribolovnega napora, na primer s sprejetjem zapor. Tudi potreba po zmanjšanju zavržkov se odraža v sprejetju ustreznih tehničnih ukrepov.

  Pristop te uredbe se razlikuje od pristopa uredbe Sveta (ES) št. 850/98. Sprejela naj bi se nova okvirna uredba, ki se bo osredotočala na ukrepe, za katere se pričakuje, da naj bi bili stalni. Poleg tega pa naj bi bili v njej določeni postopki, ki jih je treba uporabiti pri obravnavanju ukrepov, za katere se pričakuje, da se bodo precej hitro razvijali, in ukrepov, ki so zelo tehnični. Uredba bi morala dati prednost uporabi postopka za sprejetje novih pravil po postopku komitologije.

  Ta sistem predlaga nov zakonodajni sveženj, s katerim se poenostavljajo veljavna zapletena pravila in se hkrati uvajajo posebne določbe za vsako „območje regionalnega svetovalnega sveta“, ki odraža regionalne razlike. Takšen zakonodajni predlog zahteva bolj regionaliziran pristop za njihovo večjo učinkovitost. Predlagali se bodo celovit in skladen sveženj s pravim ravnovesjem med ukrepi, ki splošno veljajo na vseh območjih, in ukrepi, ki veljajo posebej na lokaliziranih območjih regionalnih svetovalnih svetov, tj. okvirna uredba Sveta s splošnimi načeli in določbami, ter dopolnilne uredbe Komisije s posebnimi tehničnimi pravili za vsako „območje regionalnega svetovalnega sveta“.

  Predlog se nanaša na komercialni in rekreacijski ribolov v vseh evropskih vodah, razen v Sredozemskem, Baltskem in Črnem morju, in na ribištvo izrazito selivskih staležev rib v vseh vodah, za katere veljajo posebna pravila. Tako se bo združila večina sedanjih tehničnih ukrepov v različnih uredbah Skupnosti za Atlantik in Severno morje.

  Na splošno je usmeritev novega predloga z vidika vrste tehničnih ukrepov podobna zakonodaji iz leta 1998, novost je večje število ukrepov glede orodja in ravnanja z njim, kot so na primer največja dolžina, globina in ribolovni čas za zabodne mreže.

  Nov predlog upošteva novo vlogo regionalnih svetovalnih svetov kot pristojnih posvetovalnih organov med Komisijo in zainteresiranimi stranmi, kar je posledica reforme skupne ribiške politike iz leta 2002.

  Ugotovitve poročevalca

  Spremembe, ki jih predlaga poročevalec, so v prvi vrsti namenjene pojasnjevanju številnih dvoumnostih iz predloga Komisije. Skušajo pa spremeniti tudi člene, za katere veljajo pomisleki, in sicer tako, da se ti pomisleki odpravijo.

  Predlog Komisije navaja najmanjšo velikost za iztovarjanje zgolj za vrste rib iz priloge 1 k predlagani uredbi. Dobesedna razlaga bi torej lahko bila, da najmanjša velikost za iztovarjanje velja zgolj za naštete vrste rib, kar pa seveda ni mišljeno, zato poročevalec meni, da bi morala najmanjša velikost za iztovarjanje veljati tudi za vrste, ki niso navedene v prilogi 1. Poleg tega bi bilo treba vključiti tudi vrste, za katere določena organizacija proizvajalcev določi najmanjšo velikost.

  Poenostavitev veljavne zakonodaje je eden novih predlogov Komisije. Poročevalec je zato s tem namenom skušal poenotiti pravila, kjer še obstajajo razlike med ukrepi za različna območja.

  Za konec, nova uredba, ki jo predlaga Komisija, vsebuje člene, ki so povsem v nasprotju s prakso. Danes so vse mreže, ki se uporabljajo, narejene iz pletenih in zvezanih niti. Poročevalec zato meni, da je od ribolovne industrije nerealno pričakovati, da bo za mreže z velikostjo mrežnih očes 80 mm ali več uporabljala zgolj rombasta očesa ali za vse stranice očes ohranila enako dolžino. Včasih se lahko zgodi, da očesa niso povsem rombaste oblike bodisi zaradi vlečne sile bodisi če se mreže zataknejo ob ostanke na morskem dnu. Po mnenju poročevalca bi bilo v takih primerih preveč zahtevati, da so čisto vsa mrežna očesa prave rombaste oblike, kar bi dejansko lahko privedlo do visokih denarnih kazni za kršitve, ki pravzaprav ne vplivajo na možnosti za pobeg malih rib.

  Poročevalec opozarja, da je treba najpomembnejše elemente tehničnih ukrepov sprejeti z uredbo Sveta, kakor je predlagano v predlogu spremembe 18. Svet in Parlament na ta način ustrezno sodelujeta pri sprejemanju uredb.

  • [1]     UL L 125, 27.4.1998, str. 1.
  • [2]     UL L 292, 21.11.2000, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1456/2001 z dne 16. julija 2001.

  POSTOPEK

  Naslov

  Ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi

  Referenčni dokumenti

  KOM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS)

  Datum posvetovanja z EP

  18.7.2008

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  PECH

  2.9.2008

  Odbori, zaprošeni za mnenje

         Datum razglasitve na zasedanju

  ENVI

  2.9.2008

   

   

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

         Datum sklepa

  ENVI

  25.6.2008

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Cornelis Visser

  2.7.2008

   

   

  Datum sprejetja

  31.3.2009

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Paulo Casaca, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Raül Romeva i Rueda

  Datum predložitve

  2.4.2009