Förfarande : 2008/0112(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0206/2009

Ingivna texter :

A6-0206/2009

Debatter :

PV 21/04/2009 - 23
CRE 21/04/2009 - 23

Omröstningar :

PV 22/04/2009 - 6.40
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0256

BETÄNKANDE     *
PDF 177kWORD 282k
2.4.2009
PE 414.121v03-00 A6-0206/2009

om förslaget till rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder

(KOM(2008)0324 – C6‑0282/2008 – 2008/0112(CNS))

Fiskeriutskottet

Föredragande: Cornelis Visser

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder

(KOM(2008)0324 – C6‑0282/2008 – 2008/0112(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2008)0324),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0282/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6‑0206/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Eftersom såväl de enhetliga regler som tillämpas på samtliga zoner i allmänhet som de regler som tillämpas på en bestämd region är lika viktiga för fiskeförvaltningen är det lämpligt att de antas av rådet.

Motivering

Majoriteten av de regionala rådgivande nämnderna, fiskesektorerna och förvaltningarna accepterar den regionalisering som byggts in i förslaget. Samtidigt råder så gott som enighet om att även förordningar av regional karaktär bör antas av rådet, vilket innebär att parlamentet och de regionala rådgivande nämnderna ska höras.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Som en extra förtydligande åtgärd för att undvika framtida tvister till följd av en felaktig tolkning av bestämmelserna, och som ett led i de rutiner som nyligen införts, bör kommissionen komplettera bestämmelserna i denna förordning genom att offentliggöra en bilaga med förklarande diagram över fiskeredskapens egenskaper.

Motivering

Artiklarna om de olika fiskeredskapens egenskaper är mycket tekniska. För att undvika eventuella felaktiga tolkningar har man från branschens sida begärt att förordningen ska kompletteras med förklarande diagram som ett led i de rutiner som kommissionen nyligen infört, bl.a. i samband med förordning (EG) nr 2187/2005 om tekniska åtgärder i Östersjön. Det finns ingen orsak till att inte bidra med liknande hjälp när det gäller åtgärder i Atlanten.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Man måste undvika situationer som orsakar snedvridning av konkurrensen, förvirring bland operatörerna och konsumenterna, och som kan leda till att bestämmelserna om minsta landningsstorlekar inte efterlevs, och bestämmelserna bör därför även tillämpas på importerade produkter. Kommissionen bör därför att så snart som möjligt lägga fram ett förslag till ändring av rådets förordning (EG) nr 104/20001syfte att harmonisera de biologiska storlekarna med saluföringsstorlekarna.

 

_________________

1 Rådets förordning (EG) nr 104/2000 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter (EGT L 17, 21.1.2000, s. 22).

Motivering

Det uppskattas att nästan 70 % av de fiskeriprodukter som konsumeras inom EU härrör från import. Fiskesektorn har enhälligt begärt att denna import ska omfattas av samma bestämmelser som produkter från gemenskapen. Man har framför allt enträget efterlyst en harmonisering mellan de minimistorlekar som fastställs i bestämmelserna om tekniska åtgärder och de minimistorlekar som fastställs i förordning (EG) nr 104/2000.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Ett fartyg måste omedelbart förflytta sig till ett annat område när största tillåtna bifångst överskrids.

(15) För att garantera ett lämpligt skydd av marina resurser, skydda reproduktionsområden eller känsliga områden, och för att minska mängden fisk som kastas överbord, bör fiskeverksamheten begränsas i vissa zoner, under vissa perioder och för vissa fångstredskap.

Motivering

Även om införandet av fiskeförbud i realtid är en åtgärd som kan vara användbar i mycket bestämda zoner och fiskeområden skapar en allmän tillämpning av ett sådant förbud mer problem än den löser. När det gäller flerartsfiske, små fartyg och fiskeflottor som driver fiske på långt avstånd från hemmahamnen, kan åtgärden bli omöjlig att tillämpa samtidigt som den även får ruinerande effekter. Förbudsperioder kan vara en lämpligare lösning om man vill införa åtgärder av mycket allmän karaktär.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Om bevarandet är utsatt för ett allvarligt hot bör kommissionen och medlemsstaterna bemyndigas att vidta lämpliga tillfälliga åtgärder som ska genomföras i realtid.

(17) Om bevarandet är utsatt för ett allvarligt hot bör kommissionen, på eget initiativ eller på motiverad begäran från medlemsstaterna, bemyndigas att vidta lämpliga tillfälliga åtgärder som ska genomföras i realtid.

Motivering

Denna typ av åtgärder ingår redan nu i förordning (EG) nr 2371/2002. Det finns skäl att undvika att skapa rättslig osäkerhet med hänsyn till möjligheten att bestämmelserna tillämpas godtyckligt.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning, inklusive särskilda bestämmelser för varje område som omfattas av en regional rådgivande nämnd, bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

(19) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

Motivering

Majoriteten av de regionala rådgivande nämnderna, fiskesektorerna och förvaltningarna accepterar den regionalisering som byggts in i förslaget. Samtidigt råder så gott som enighet om att även förordningar av regional karaktär bör antas av rådet, vilket innebär att parlamentet och de regionala rådgivande nämnderna ska höras.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

Regionala förordningar

 

Rådet ska på förslag från kommissionen, och i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 37 i fördraget, anta de åtgärder som ska gälla särskilt för de olika regionerna som omfattas av regionala rådgivande nämnder.

Motivering

Majoriteten av de regionala rådgivande nämnderna, fiskesektorerna och förvaltningarna accepterar den regionalisering som byggts in i förslaget. Samtidigt råder så gott som enighet om att även förordningar av regional karaktär bör antas av rådet, vilket innebär att parlamentet och de regionala rådgivande nämnderna ska höras.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) bomtrål: en bottentrål som hålls öppen av en tvärgående bom.

(b) bomtrål: en bottentrål som hålls öppen av en tvärgående bom, och där bommen är ett runt stålrör som stöds av två medar; konstruktionen dras över sjöbottnen.

Motivering

Definitionen av bomtrål bör vara klar för alla.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e) lyft: de bakre åtta metrarna av släpredskapet mätt från bottenstroppen när maskstorleken är 80 mm eller mer och de bakre 20 metrarna av släpredskapet mätt från bottenstroppen när maskstorleken är mindre än 80 mm.

(e) lyft: de bakre sex metrarna av släpredskapet mätt från bottenstroppen när maskstorleken är 80 mm eller mer och de bakre 20 metrarna av släpredskapet mätt från bottenstroppen när maskstorleken är mindre än 80 mm.

Motivering

Lyftet är ibland mycket kortare än 8 meter.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. När det gäller små pelagiska arter (sardin, ansjovis, taggmakrill och makrill) får även i fortsättningen 10 % av fångsterna bestå av exemplar av en storlek som understiger den fastställda minsta storleken.

Motivering

Fisket efter dessa arter innebär i allmänhet fångst av stora mängder fisk. Det är då normalt att vuxna exemplar blandas med exemplar under minimistorleken. Med hänsyn till att exemplaren inte separeras var för sig inom denna typ av fiskeverksamhet bör den möjlighet som fastställs i artikel 19.2 a i förordning (EG) nr 850/98 bibehållas.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Regeln om ett nätredskap

Kombinationer av nätredskap

Det är förbjudet att vid fiskeresa medföra ombord kombinationer av nätredskap med mer än en maskstorlek.

1. Rådet ska på förslag från kommissionen fastställa de fall då fartyg får medföra ombord en eller flera kombinationer av nätredskap med mer än en maskstorlek under en och samma fiskeresa.

 

2. Bland dessa kriterier ska hänsyn tas till följande:

 

(a) Avståndet mellan det berörda fartygets hemmahamn och fiskezonen.

 

(b) I vilken utsträckning det utövade fisket är flerartsfiske och den ekonomiska betydelsen av bifångster i förhållande till målarterna.

 

(c) Huruvida någon av fiskeaktiviteterna under en bestämd fiskeresa utförs med en maskstorlek som är större än de storlekar som fastställs i denna förordning.

 

3. Innehållet i denna artikel ska fastställas inom ramen för bestämmelserna i artikel 2a i denna förordning.

Motivering

Även om man förstår avsikten med kommissionens förslag är artikelns ordalydelse alltför förenklad för att kunna generaliseras och stöter på enhälligt motstånd inom sektorn och de regionala rådgivande nämnderna. Man måste införa viss flexibilitet för att genomförandet av åtgärden bättre ska kunna anpassas till villkoren inom de olika fiskeverksamheterna och inte ge upphov till oacceptabla ekonomiska förluster för flottan, samtidigt som lagstiftarens avsikt inte helt får gå förlorad.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) vid fiske med släpredskap med en maskstorlek som är mindre än 80 mm, på utsidan av lyftet fästa en förstärkande nätkasse; maskstorleken i den förstärkande nätkassen ska vara minst dubbelt så stor som maskstorleken i lyftet,

(a) på utsidan av lyftet fästa en förstärkande nätkasse; maskstorleken i den förstärkande nätkassen ska vara minst dubbelt så stor som maskstorleken i lyftet,

Motivering

Det finns ingen vetenskaplig grund till att begränsa användningen av en förstärkande nätkasse endast till släpredskap med en maskstorlek som är mindre än 80 mm.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) använda förstärkande nätkassar på utsidan av lyftet på fartyg med tillstånd att använda bomtrål med en maskstorlek på 60 mm eller större i ICES-områdena VIII, XIX och X,

Motivering

Fartyg med tillstånd att använda bomtrål med en maskstorlek på 60 mm eller större använder ofta denna utrustning som ett sätt att skydda näten.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) släpredskap med en maskstorlek som är 80 mm eller större och med fler än 100 öppna maskor och mindre än m40 öppna maskor i någon omkrets av lyftet, icke inbegripet sömförstärkningslinor eller sömmar.

utgår

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Genom undantag från punkterna 2 a, 3 b, 3 d och 3 e ska maskstorleken 80 mm ersättas med 60 mm vid fiske i ICESområdena VIII, IX och X.

utgår

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Nedsänkningstiden för nät och grimgarn får inte överstiga 48 timmar.

2. Nedsänkningstiden för nät och grimgarn får inte överstiga 24 timmar.

Motivering

Den mest använda metoden bland de flottor som använder nät och grimgarn är enligt branschen själv att lägga ut dem tidigt på morgonen och ta upp dem under förmiddagen, vilket betyder att de aldrig är nedsänkta mer än 20 timmar. Fördubblas den tid som normalt avsätts för detta blir resultatet en uppenbar ökning av fiskeansträngningen och mängden fisk som kastas överbord.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Det är förbjudet att vid fiske med nät och grimgarn använda nät som är längre än 50 km.

3. Det är förbjudet att vid fiske med nät och grimgarn använda nät som är längre än 40 km.

Motivering

Minskningen av längden på näten är ett förslag från sektorn själv som ett sätt att bidra till hållbara fiskeresurser och en hållbar verksamhet.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 8 är det tillåtet att använda nät med en maskstorlek som är 120 mm eller större, men mindre än 150 mm norr om 48°N eller med en maskstorlek som är 100 mm eller större, men mindre än 130 mm söder om 48°N i vatten där det karterade vattendjupet är mindre än 600 meter, under förutsättning att de inte är mer än 100 maskor djupa, har ett utförningsförhållande på minst 0,5 och är försett med flöten eller motsvarande flytelement. Nätet får vara högst fem nautiska mil långt och den totala längden på samtliga nät som sätts ut samtidigt får inte vara längre än 25 km per fartyg. Nedsänkningstiden får vara högst 24 timmar.

1. Genom undantag från artikel 8 är det tillåtet att använda nät med en maskstorlek som är 120 mm eller större, men mindre än 150 mm norr om 48°N eller med en maskstorlek som är 100 mm eller större, men mindre än 130 mm söder om 48°N i vatten där det karterade vattendjupet är mindre än 400 meter, under förutsättning att de inte är mer än 100 maskor djupa, har ett utförningsförhållande på minst 0,5 och är försett med flöten eller motsvarande flytelement. Ett nätstycke får vara högst fem nautiska mil långt och den totala längden på samtliga nätstycken som sätts ut samtidigt får inte vara längre än 25 km per fartyg. Nedsänkningstiden får vara högst 24 timmar, om inte vädret gör det omöjligt att dra näten.

Motivering

I den första versionen fastställdes av misstag att näten inte skulle vara mer än 400 maskor djupa. Detta var inte korrekt. De ska inte vara mer än 100 maskor djupa.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Genom undantag från artikel 8 är det tillåtet att använda nät med en maskstorlek på 250 mm eller större i vatten där det karterade vattendjupet är mindre än 600 meter, under förutsättning att de inte är mer än 15 maskor djupa, har ett utförningsförhållande på minst 0,33 och inte är försedda med flöten eller andra flytelement. Nätet får vara högst 10 km långt. Den totala längden på samtliga nät som sätts ut samtidigt får inte vara längre än 100 km per fartyg. Nedsänkningstiden får vara högst 72 timmar.

2. Genom undantag från artikel 8 är det tillåtet att använda nät med en maskstorlek på 250 mm eller större i vatten där det karterade vattendjupet är mindre än 600 meter, under förutsättning att de inte är mer än 15 maskor djupa, har ett utförningsförhållande på minst 0,33 och inte är försedda med flöten eller andra flytelement. Ett nätstycke får vara högst 10 nautiska mil långt och den totala längden på samtliga nätstycken som sätts ut samtidigt får inte vara längre än 60 km per fartyg. Nedsänkningstiden får vara högst 72 timmar.

Motivering

Minskningen av längden på näten är ett förslag från sektorn själv som ett sätt att bidra till hållbara fiskeresurser och en hållbar verksamhet.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om den mängd undermålig fisk som fångas överstiger 10 procent av den totala fångstmängden i ett drag, ska fartyget flytta sig minst fem nautiska mil från den position där det tidigare draget skedde, innan det fortsätter att fiska.

1. Om vikten på den mängd undermålig fisk som fångas, i enlighet med bilaga I, överstiger 10 procent av den totala fångstvikten i ett drag, och denna situation upprepas i tre på varandra följande drag, ska fartyget flytta sig minst fem nautiska mil från den position där det tidigare draget skedde, innan det fortsätter att fiska.

 

Genom undantag från ovanstående stycke får de obligatoriska förflyttningarna när det gäller lokalt kustfiske med särdrag relaterade till såväl batymetri och havsbottnens sammansättning som avstånd till kusten, vara mindre än fem sjömil, förutsatt att detta kan motiveras på förhand på grundval av en vetenskaplig rapport samt att det kan garanteras att fisket inte omfattar koncentrationer av unga exemplar.

Motivering

Un único lance de pesca no aporta información suficiente para determinar la presencia de una concentración de inmaduros en una zona determinada ya que también podría deberse a un encuentro ocasional y puntual sin continuidad en el espacio-tiempo. Asimismo, en el caso de constatarse la presencia de una concentración o zona de cría de inmaduros, es necesario adaptar las distancias de seguridad para aquellos caladeros muy cercanos a la costa en los que no es posible el distanciamiento propuesto. Además, debido a las especiales características de estos caladeros, las concentraciones de inmaduros están limitadas en zonas no muy extensas que se pueden evitar con desplazamientos más moderados.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om de lägsta eller högsta procentsatserna för målarter, utom undermålig fisk av målarter, som får fångas med de olika maskstorlekar som är tillåtna för den arten och som behålls ombord, i ett drag inte har överensstämt med de procentsatser som fastställs i de närmare föreskrifter som antas i enlighet med artikel 22, ska fartyget omedelbart flytta minst tio nautiska mil från den position där det tidigare draget skedde och vid nästa drag hålla ett avstånd på minst tio nautiska mil från den position där det tidigare draget skedde.

2. Rådet ska på förslag från kommissionen, och inom ramen för bestämmelserna i artikel 2a i denna förordning, fastställa de områden där förbudsperioder som avgränsas i tid och rum ska inrättas.

Motivering

Även om införandet av fiskeförbud i realtid är en åtgärd som kan vara användbar i mycket bestämda zoner och fiskeområden skapar en allmän tillämpning av ett sådant förbud mer problem än den löser. När det gäller flerartsfiske, små fartyg och fiskeflottor som driver fiske på långt avstånd från hemmahamnen, kan åtgärden bli omöjlig att tillämpa samtidigt som den även får ruinerande effekter. Förbudsperioder som avgränsas i tid och rum kan vara en lämpligare lösning om man vill införa åtgärder av mycket allmän karaktär.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det är förbjudet att fånga, behålla ombord, omlasta, lagra, landa, sälja, ställa ut eller till försäljning utbjuda marina organismer som fångats med metoder som innefattar användning av sprängämnen, giftiga eller bedövande ämnen, elektrisk ström eller något slag av projektil.

Det är förbjudet att fånga, behålla ombord, omlasta, lagra, landa, sälja, ställa ut eller till försäljning utbjuda marina organismer som fångats med metoder som innefattar användning av sprängämnen, giftiga eller bedövande ämnen, elektrisk ström eller något slag av projektil, med undantag för fiske på trålar med elektrisk ström.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om bevarandet av vissa fiskarter eller fångstplatser allvarligt hotas, eller då det upptäcks en hög koncentration av juvenil fisk, och en fördröjning skulle medföra skador som är svåra att reparera får en medlemsstat vidta lämpliga åtgärder för bevarande när det gäller de farvatten som lyder under dess överhöghet eller jurisdiktion. Medlemsstaten i fråga ska se till att åtgärderna inte diskriminerar fiskefartyg från andra medlemsstater.

1. Om bevarandet av vissa fiskarter eller fångstplatser allvarligt hotas, eller då det upptäcks en hög koncentration av juvenil fisk, och en fördröjning skulle medföra skador som är svåra att reparera får en medlemsstat vidta lämpliga åtgärder för bevarande när det gäller de farvatten som lyder under dess överhöghet eller jurisdiktion. Medlemsstaten i fråga ska se till att åtgärderna inte diskriminerar fiskefartyg från andra medlemsstater. Innan sådana åtgärder genomförs bör de berörda regionala rådgivande nämnderna samt kommissionen höras.

Motivering

Kommissionen bör rådfrågas för att undvika en snedvridning av konkurrensen. (Lämpliga regionala rådgivande nämnder bör även rådfrågas så att sektorn involveras.)

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om en fördröjning av minskningen av eller förbudet mot utkast skulle medföra skador som är svåra att reparera får en medlemsstat vidta lämpliga icke‑diskriminerande åtgärder för bevarande när det gäller de farvatten som lyder under dess överhöghet eller jurisdiktion i enlighet med artikel 16.

2. Om en fördröjning av minskningen av eller förbudet mot utkast skulle medföra skador som är svåra att reparera får kommissionen, på eget initiativ eller på motiverad begäran från en medlemsstat, vidta lämpliga icke-diskriminerande åtgärder för bevarande när det gäller de farvatten som lyder under den berörda medlemsstatens överhöghet eller jurisdiktion. Innan sådana åtgärder vidtas bör kommissionen samt de berörda regionala rådgivande nämnderna höras.

Motivering

I artikel 7 i förordning (EG) nr 2371/2002 fastställs redan ett brådskande förfarande för att kommissionen ska kunna agera i denna typ av situationer. Den nya ordalydelsen i förslaget bidrar endast till att öka den rättsliga osäkerheten eftersom ingen mekanism fastställs som skulle garantera att medlemsstaten inte utnyttjar dessa åtgärder på ett diskriminerande sätt eller i politiska i stället för vetenskapliga syften, något som tyvärr redan förekommit tidigare i alltför många fall.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 21a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 21a

 

Framtida reglering

 

Bestämmelser om reglering av följande aspekter av de tekniska åtgärderna ska antas i en rådsförordning:

 

(a) Lägsta och högsta procentsats av målarter bland levande akvatiska resurser som behålls ombord.

 

(b) Tillåtna maskstorlekar för varje målart.

 

(c) Bestämmelser om minskning av eller förbud mot utkast och förbättring av fiskeredskapens selektivitet.

 

(d) Åtgärder för att begränsa fisket under vissa perioder och/eller i vissa områden som avses i artikel 2 mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga information i syfte att skydda marina livsmiljöer i de områdena.

Motivering

Dessa viktiga frågor bör tas upp i en rådsförordning.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Närmare föreskrifter för genomförandet av denna förordning ska antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002. Dessa föreskrifter ska särskilt avse följande:

Andra tekniska åtgärder för att genomföra denna förordning för att skydda marina livsmiljöer eller fiskeresurser ska antas i enlighet med förfarandet i artikel 30.2 i förordning (EG) nr 2371/2002.

(a) Lägsta och högsta procentsats av målarter bland levande akvatiska resurser som behålls ombord.

 

(b) Tillåtna maskstorlekar för varje målart.

 

(c) Bestämmelser om minskning av eller förbud mot utkast och förbättring av fiskeredskapens selektivitet.

 

(d) Åtgärder för att begränsa fisket under vissa perioder eller i vissa områden som avses i artikel 2 mot bakgrund av bästa tillgängliga vetenskapliga information i syfte att skydda marina livsmiljöer i de områdena.

 

(e) Andra tekniska åtgärder för att skydda marina livsmiljöer eller fiskeresurser.

 

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Inom ramen för denna förordnings ikraftträdande ska det fastställas en period för anpassning av flottorna och antagande av kompletterande bestämmelser.


MOTIVERING

Syftet med detta förslag är att i ett omfattande paket med tekniska åtgärder förenkla den nuvarande lagstiftningen om bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder genom att ersätta nedanstående förordningar som redan ändrats åtminstone tio gånger. Prioriteten är att förenkla och förtydliga reglerna.

–   Rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer(1), och

–   rådets förordning (EG) nr 2549/2000 av den 17 november 2000 om fastställande av ytterligare tekniska åtgärder för torskbeståndets återhämtning i Irländska sjön (ICES‑område VIIa)(2).

Bakgrunden till detta förslag är rådets slutsatser av den 21 juni 2004 i vilka rådet uppmanade kommissionen att lägga fram ett nytt förslag om tekniska åtgärder i Atlanten, som skulle ersätta rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer för att främja mer miljövänliga fiskemetoder.

Detta paket med tekniska åtgärder syftar till att skydda ungfisk, där bestämmelserna har utformats för att minska fångsten av ungfisk. Detta kan ske t.ex. genom åtgärder för att förbättra fiskeredskapens selektivitet eller genom fastställande av fredningstider/fredningsområden. Andra åtgärder syftar till att skydda vissa arter eller ekosystem genom att begränsa fiskeansträngningen genom fredning. Lämpliga tekniska åtgärder som återspeglar behovet av att minska den mängd fisk som kastas överbord (utkast) finns också med.

Ansatsen i denna förordning skiljer sig från rådets förordning (EG) nr 850/98. Tanken är att anta en lagstiftning som är inriktad på åtgärder som torde bli permanenta. Den bör emellertid också innehålla förfaranden för eventuella snabba ändringar av åtgärder och mycket tekniska åtgärder. Enligt förordningen bör det tillämpas ett förfarande för antagande av nya bestämmelser genom kommittéförfarandet.

Med detta system föreslås ett nytt lagstiftningspaket som inte bara förenklar nuvarande komplicerade regler utan också inför särskilda bestämmelser för varje RAC-område som återspeglar regionala skillnader. Ett sådant lagförslag innebär en mer regional ansats för att öka deras effektivitet. Ett övergripande och sammanhängande paket med rätt balans mellan åtgärder som gäller allmänt för alla områden och åtgärder som är specifika för vissa RAC‑områden föreslås, nämligen en samlad rådsförordning med allmänna riktlinjer och bestämmelser och kompletterande kommissionsförordningar med särskilda tekniska bestämmelser för varje RAC-område.

Förslaget gäller för yrkes- och fritidsfiske i alla EU:s vatten, utom Medelhavet, Östersjön, Svarta havet och fisken efter bestånd av långvandrande arter i alla vatten, eftersom det i dessa fall finns särskilda bestämmelser. Förslaget samlar de flesta tekniska åtgärder som nu finns i olika gemenskapsförordningar för Atlanten och Nordsjön.

Allmänt sett påminner inriktningen i det nya förslaget i stora drag om 1998 års lagstiftning vad gäller typ av tekniska åtgärder. Det nya är ett ökat antal åtgärder vad gäller redskap och hantering, såsom största längd, användningsdjup och nätens nedsänkningstid.

I det nya förslaget beaktas de nya organ som inrättades genom 2002 års reform av den gemensamma fiskeripolitiken, de regionala rådgivande nämnderna, som ett viktigt rådgivande organ mellan kommissionen och aktörerna.

Föredragandens kommentarer

De ändringsförslag som föredraganden lägger fram syftar först och främst till att klargöra vissa tvetydiga punkter i kommissionens förslag. De försöker också ändra artiklar som innehåller tydliga praktiska hinder så att hindren avskaffas.

Kommissionens förslag hänvisar endast till minsta landningsstorlek för fiskarter i bilaga I i den föreslagna förordningen. En bokstavlig tolkning kunde vara att minimistorleken endast ska gälla för de arter som finns upptagna i bilagan. Detta kan förstås inte vara meningen, och föredraganden anser därför att arter som inte finns upptagna i bilaga I inte heller bör landas under en viss minimistorlek. Arter, för vilka en producentorganisation fastställt en minimistorlek, bör tas med.

En av avsikterna med kommissionens nya förslag är att förenkla de regler som ska tillämpas. Med detta mål i siktet har föredraganden försökt göra mer enhetliga bestämmelser där olika åtgärder fortfarande tillämpas på olika områden.

Slutligen innehåller den nya förordning som kommissionen föreslagit också artiklar som överhuvudtaget inte stämmer överens med allmän kutym. Alla nät som används är bundna nät eller knutna nät. Föredraganden anser att det därför är orealistiskt att förvänta sig att fiskeindustrin, vid nät med en maskstorlek på 80 mm eller mer, endast ska använda diagonalmaskor eller hålla alla stolprader lika långa. Till följd av dragkraften och till exempel till följd av att nät fastnar i vrak på sjöbottnen kan maskorna ibland inte vara helt diagonala. Föredraganden anser att det i dessa fall skulle vara för mycket att kräva att inte en enda maska i nätet kan avvika från den rent diagonala formen. Detta kunde i praktiken leda till stora böter för något som inte har någon praktisk effekt på möjligheterna att undvika småfisk.

Föredraganden fäster uppmärksamheten vid att de viktigaste elementen rörande de tekniska åtgärderna bör antas av rådets förordning, såsom föreslås i ändringsförslag 18. På så sätt deltar rådet och parlamentet aktivt i antagandet av förordningarna.

(1)

EUT L 125, 27.4.1998, s. 1

(2)

EGT L 292, 21.11.2000, s. 5.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder

Referensnummer

KOM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

18.7.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

2.9.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

2.9.2008

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

25.6.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Cornelis Visser

2.7.2008

 

 

Antagande

31.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Paulo Casaca, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Hélène Goudin, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Raül Romeva i Rueda

Ingivande

2.4.2009

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy