ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и за определяне на съдържанието на неговите приложения

2.4.2009 - (14518/1/2008 – C6‑0003/2009 – 2006/0008(COD)) - ***II

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Jan Cremers

Процедура : 2006/0008(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0207/2009
Внесени текстове :
A6-0207/2009
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и за определяне на съдържанието на неговите приложения

(14518/1/2008 – C6‑0003/2009 – 2006/0008(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (14518/1/2008 – C6‑0003/2009),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене[1] относно предложенията на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0007) и (COM(2007)0376),

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2008)0648),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по заетост и социални въпроси (A6‑0207/2009),

1.  одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение   1

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 7 а (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(7а) Целесъобразно е да се оценят значението, честотата, мащабът и разходите, свързани с прилагането на ограничението на правата на обезщетения в натура за членовете на семействата на пограничните работници по Приложение III към Регламент (ЕО) № 883/2004 за тези държави-членки, които все още присъстват в това приложение след влизането в сила на член 1, параграф 19, буква б) от настоящия регламент.

Изменение   2

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 18 – параграф 2 - алинея 3

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

Списъкът, който се съдържа в Приложение ІІІ, се преразглежда не по-късно от …+ въз основа на доклад от Административната комисия. Предвид този доклад, Европейската комисия може, ако е необходимо, да направи предложение за ревизиране на списъка. “;

заличава се

+ 5 години от датата на прилагане на настоящия регламент.

 

Изменение   3

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 28 – параграф 1 - алинея 3

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

Списъкът, който се съдържа в Приложение ІІІ, се преразглежда не по-късно от …+ въз основа на доклад от Административната комисия. Предвид този доклад, Европейската комисия може, ако е необходимо, да направи предложение за ревизиране на списъка. “;

заличава се

+ 5 години от датата на прилагане на настоящия регламент.

 

Изменение   4

Обща позиция на Съвета – акт за изменение

Член 1 – точка 19 – буква б а (нова)

Регламент (ЕО) № 883/2004

Член 87 – параграф 10 б (нов)

 

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

ба) добавя се следният параграф:

 

"10б. Списъкът, който се съдържа в Приложение III се преразглежда не по-късно от …1 въз основа на доклад на Административната комисия. Този доклад предоставя оценка на въздействието на значимостта, честотата, мащаба и разходите, както в абсолютни, така и в относителни величини, на прилагането на разпоредбите на Приложение III и отражението на тяхното евентуално отменяне за тези държави-членки, които все още присъстват в това приложение след влизането в сила на параграф 10а. В светлината на този доклад Комисията ще вземе решение относно внасянето на предложение с оглед преразглеждането на списъка, принципно с целта да се отмени списъкът, освен ако в доклада на Административната комисия не се излагат убедителни причини това да не се прави."

 

15 години от датата на влизане в сила на настоящия регламент

Обосновка

Общата позиция на Съвета взема предвид позицията на Европейския парламент като се възприемат 69 от общо 77 изменения. Единственият проблематичен въпрос, който все още е нерешен, е Приложение III, в което се съдържа списък на държави-членки, прилагащи „ограничение на правата на обезщетения в натура за членовете на семейството на пограничен работник” в компетентната държава-членка. Съветът не желае да отмени въпросното Приложение III, а вместо това предлага преразглеждане след 5 години. Въпреки че това е стъпка по посока позицията на Парламента, Вашият докладчик счита, че следва да се покаже ясно, че принципната цел на това преразглеждане е Приложение III да бъде отменено, освен ако не са налице убедителни причини за противното.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 17 декември 2008 г. Съветът прие обща позиция за прилагането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и за определяне на съдържанието на неговите приложения. Общата позиция на Съвета до голяма степен взе предвид позицията на Европейския парламент, като бяха възприети 69 от общо 77 изменения. Първото четене на ЕП се състоя на 9 юли 2008 г.

Основният регламент, приет през 2004 г., има за цел да промени и осъвремени Регламент № 1408/71 и последователните изменения към него[1]. Досието е до голяма степен с технически характер, като целта е да се координират по-ефективно системите за социална сигурност, приложими, когато гражданите решат да използват своето право на свободно движение. Трябва предварително да се отбележи следното: компетентността относно организирането, финансирането и управлението на националните системи за социална сигурност остава в ръцете на държавите-членки. Регламент № 883/2004 има за цел подобряването на координацията между компетентните в областта на социалното осигуряване национални администрации и институции и не цели хармонизирането на националните разпоредби. Той има за цел също така опростяването на процедурите. В него се включват приложения, които съдържат разпоредби по отношение на отделни държави-членки. Съдържанието на някои от тези приложения все още не беше определено, когато се приемаше регламентът.

Първоначалните предложения за приложенията бяха формулирани в два отделни документа:

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност и за определяне на съдържанието на приложение ХІ;

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност.

Комисията представи своето изменено предложение на 15 октомври 2008 г.[2], след първото четене на ЕП. В него се възприемаше изменението на Европейския парламент, имащо за цел обединяването на първоначалните две предложения в единствен текст.

Единственият проблематичен въпрос, който все още е нерешен, е Приложение III, в което се съдържа списък на държави-членки, прилагащи „ограничение на правата на обезщетения в натура за членовете на семейството на пограничен работник” в компетентната държава-членка.

Съдържанието му вече представлява напредък за много от засегнатите лица в сравнение с настоящото им положение по Регламент № 1408/71, тъй като този подход ще позволи на членовете на семействата на погранични работници с местожителство в осем държави-членки да се ползват от ново право. В свое изменение обаче ЕП призова за пълна отмяна.

В този контекст преговорите бяха много сложни, като съществуваха различни аргументи.

- някои от държавите-членки предпочитат да има период на прилагане и искат да направят оценка на отражението на приложението, предвид липсата на опит при прилагането на Регламента,

- други свързват съдържанието на приложението с досието за трансграничното здравно обслужване.

В резултат на това, съгласно член 18, параграф 2 и член 24, параграф 2 от Регламент № 883/04, на членовете на семействата на погранични работници се полагат обезщетения в натура по време на техния престой в компетентната държава-членка, като съществуват няколко изключения от този принцип, посочени в Приложение III, тъй като според общата позиция на Съвета:

- Член 1 – точка 19(ба) нова от Регламент № 883/2004 ще бъде изменен, за да посочва, че Приложение III ще бъде преразгледано пет години след датата на неговото влизане в действие, и

- към член 87 от Регламент № 883/2004 ще бъде добавен нов параграф (10а), съгласно който за някои държави-членки периодът на присъствие в списъка по Приложение III се ограничава на четири години.

Същинското въздействие от прилагането на ограниченията, основаващи се на списъка и свързани с член 18, параграф 2 и член 28, параграф 1, не е известно и няма налице данни, които да подкрепят тяхното продължаване.

Европейският парламент счита, че общата позиция до голяма степен следва изказаната от Парламента загриженост. Желанието му е, с оглед постигането възможно най-скоро на окончателно споразумение, да се приеме идеята за клауза за преразглеждане предвид важността на регламента. За да се намери решение по въпроса, в предложението трябва да са формулирани ясни условия във връзка с предлаганото преразглеждане.

Докладът на Административната комисия трябва да доведе до ясна представа за ефектите и въздействието на Приложение III по отношение разходите, значимостта, мащаба и честотата, свързани с неговото прилагане. Целта на преразглеждането следва да бъде отмяната на Приложение III, освен ако не са налице важни аргументи за продължаването на списъка.

Европейската комисия има желание да приеме компромисното решение като стъпка напред в сравнение с настоящото положение по Приложение III. Европейската комисия силно се е ангажирала да продължи усилията и да допринесе за процеса на преразглеждане след пет години.

Междувременно чешкото председателство изрази своето желание за финализиране на досието. Приемането на настоящия регламент е предпоставка за това Регламент № 883/2004 да стане приложим през 2010 г.

Двамата докладчици (г-жа Lambert за регламента за прилагане и г-н Cremers за настоящото предложение) се обявяват в полза на гладкото и бързо приключване на настоящата процедура. Цялостното въздействие на прилагането (особено по-доброто сътрудничество между институциите и между последните и гражданите) е от голямо значение за социалноосигурените лица и техните семейства, тъй като гарантира индивидуалните права на мобилните граждани.

  • [1]     Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, OВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) № 1992/2006 (OВ L 392, 30.12.2006 г., стр. 1).
  • [2]     COM(2008)0648.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Координация на системите за социална сигурност: приложения

Позовавания

14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD)

Дата на първо четене в ЕП – Номер P

9.7.2008 г.                     T6-0349/2008

Предложение на Комисията

COM(2006)0007 - C6-0029/2006

Изменено предложение на Комисията

COM(2008)0648

Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

15.1.2009 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

15.1.2009 г.

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Jan Cremers

2.12.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

20.1.2009 г.

11.2.2009 г.

30.3.2009 г.

 

Дата на приемане

31.3.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Udo Bullmann, Gabriela Creţu, Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

Дата на внасяне

2.4.2009 г.