ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και καθορίζει το περιεχόμενο παραρτημάτων του

2.4.2009 - (14518/1/2008 – C6‑0003/2009 – 2006/0008(COD)) - ***II

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Jan Cremers

Διαδικασία : 2006/0008(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0207/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0207/2009
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και καθορίζει το περιεχόμενο παραρτημάτων του

(14518/1/2008 – C6‑0003/2009 – 2006/0008(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (14518/1/2008 – C6‑0003/2009),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0007) και (COM(2007)0376),

–   έχοντας υπόψη την τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής (COM(2008)0648),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6‑0207/2009),

1.  εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(7a) Είναι σκόπιμο να υπολογιστούν η σημασία, η συχνότητα, η κλίμακα και το κόστος που σχετίζονται με την εφαρμογή του περιορισμού των δικαιωμάτων στις παροχές σε είδος για μέλη των οικογενειών των παραμεθόριων εργαζομένων σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τα κράτη μέλη που εξακολουθούν να περιλαμβάνονται σε αυτό το παράρτημα, αφού τεθεί σε ισχύ το άρθρο 1, παρ. 19, στοιχείο β, του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  2

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 - εδάφιο 3

 

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Ο κατάλογος του παραρτήματος ΙΙΙ θα επανεξετασθεί εντός ...1 με βάση έκθεση της Διοικητικής επιτροπής. Ανάλογα με την έκθεση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί, εφόσον απαιτείται, να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του καταλόγου.»

διαγράφεται

1 5 έτη από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

 

Τροπολογία  3

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.883/2004

Άρθρο 28 – παράγραφος 1 - εδάφιο 3

 

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Ο κατάλογος του παραρτήματος ΙΙΙ θα επανεξετασθεί εντός ...1 με βάση έκθεση της Διοικητικής επιτροπής. Ανάλογα με την έκθεση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί, εφόσον απαιτείται, να υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του καταλόγου.»

διαγράφεται

1 5 έτη από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

 

Τροπολογία  4

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 19 - στοιχείο β α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.883/2004

Άρθρο 87 – παράγραφος 10 β (νέα)

 

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(βa) Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος.

 

"10β. Ο κατάλογος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III θα επανεξεταστεί το αργότερο1 με βάση έκθεση της Διοικητικής Επιτροπής. Αυτή η έκθεση θα εμπεριέχει εκτίμηση επιπτώσεων ως προς τη σημασία, τη συχνότητα, την κλίμακα και το κόστος, τόσο απόλυτα όσο και σχετικά, της εφαρμογής των διατάξεων του παραρτήματος ΙΙΙ και των συνεπειών πιθανής ανάκλησής τους για τα κράτη μέλη που θα παραμείνουν σε αυτό το παράρτημα, αφού τεθεί σε ισχύ η παράγραφος 10α. Εν όψει αυτής της εκθέσεως, η Επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή της πρότασης με την προοπτική επανεξέτασης του καταλόγου, κατ’ αρχήν με σκοπό να ανακληθεί ο κατάλογος, εκτός αν η έκθεση της Διοικητικής Επιτροπής προβάλλει δεσμευτικούς λόγους να μη γίνει τούτο.

 

1 5 έτη από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η κοινή θέση του Συμβουλίου λαμβάνει υπόψη τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποδεχόμενο τις 69 από τις 77 τροπολογίες. Το μόνο πρόβλημα που εξακολουθεί να υπάρχει είναι το Παράρτημα ΙΙΙ που περιέχει κατάλογο των κρατών μελών τα οποία εφαρμόζουν «περιορισμό των δικαιωμάτων παροχών σε είδος για τα μέλη των οικογενειών μεθοριακών εργαζομένων» στο αρμόδιο κράτος μέλος. Το Συμβούλιο δεν προτίθεται να ανακαλέσει το Παράρτημα ΙΙΙ αλλά αντίθετα προτείνει επανεξέτασή του σε πέντε χρόνια. Μολονότι αποτελεί ένα βήμα προς τη θέση του Κοινοβουλίου ο εισηγητής θεωρεί ότι θα έπρεπε να καταστεί σαφές ότι, κατ’ αρχήν, ο στόχος αυτής της επανεξέτασης είναι η ανάκληση του Παραρτήματος ΙΙΙ εκτός εάν υφίστανται πιεστικοί λόγοι για το αντίθετο.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 17 Δεκεμβρίου 2008 το Συμβούλιο ενέκρινε κοινή θέση για την εφαρμογή του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και καθορίζει το περιεχόμενο των παραρτημάτων του. Η κοινή θέση του Συμβουλίου έχει λάβει υπόψη σε μεγάλο βαθμό τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίνοντας 69 από τις 77 τροπολογίες του. Το ΕΚ είχε διεκπεραιώσει την πρώτη ανάγνωσή του στις 9 Ιουλίου 2008.

Ο βασικός κανονισμός, που εγκρίθηκε το 2004, αποσκοπεί στην τροποποίηση και στον εκσυγχρονισμό του κανονισμού 1408/71 και των τροποποιήσεων που ακολούθησαν.[1] Πρόκειται για φάκελο πολύ τεχνικού χαρακτήρα, ο οποίος έχει σκοπό να συντονίσει τα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας που εφαρμόζονται όταν οι πολίτες αποφασίζουν να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους στην ελεύθερη κυκλοφορία. Πρέπει προηγουμένως να ληφθεί υπόψη ότι η αρμοδιότητα για την οργάνωση, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας παραμένει στα χέρια των κρατών μελών. Ο κανονισμός 883/2004 έχει σκοπό να βελτιώσει το συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων για την κοινωνική ασφάλεια εθνικών διοικητικών αρχών και θεσμών και δεν αποσκοπεί στην εναρμόνιση εθνικών διατάξεων. Έχει επίσης σκοπό να απλοποιήσει τις διαδικασίες. Περιλαμβάνει παραρτήματα τα οποία εμπεριέχουν διατάξεις σχετικά με μεμονωμένα κράτη μέλη. Το περιεχόμενο ορισμένων από αυτά τα παραρτήματα δεν είχε καθοριστεί ακόμη όταν εγκρινόταν ο κανονισμός.

Οι αρχικές προτάσεις για τα παραρτήματα διατυπώθηκαν σε δύο διαφορετικά έγγραφα:

- πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και καθορίζει το περιεχόμενο του παραρτήματος ΧΙ·

- πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.

Μετά την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ η Επιτροπή υπέβαλε την τροποποιημένη πρότασή της στις 15 Οκτωβρίου 2008[2], έχοντας υιοθετήσει την τροποποιητική πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συγχωνευθούν οι δύο αρχικές προτάσεις σε ένα ενιαίο κείμενο. Το μόνο προβληματικό ζήτημα που παραμένει ανοικτό είναι το παράρτημα ΙΙΙ, που περιέχει κατάλογο των κρατών μελών που εφαρμόζουν "περιορισμό των δικαιωμάτων παροχών σε είδος για τα μέλη των οικογενειών μεθοριακών εργαζομένων" στο αντίστοιχο κράτος μέλος.

Το περιεχόμενό του συνιστά ήδη πρόοδο για πολλούς από τους ενδιαφερομένους σε σύγκριση με την τωρινή τους κατάσταση σύμφωνα με τον κανονισμό 1408/71, καθώς αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει σε μέλη των οικογενειών μεθοριακών εργαζομένων που κατοικούν σε οκτώ κράτη μέλη να αντλήσουν οφέλη από το νέο δικαίωμα, αλλά το ΕΚ ζήτησε πλήρη ανάκληση σε μια τροπολογία.

Οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το πλαίσιο έχουν καταστεί ιδιαίτερα δύσκολες και διατυπώθηκαν ποικίλα επιχειρήματα

- μερικά από τα κράτη μέλη προτιμούν μια μεταβατική περίοδο και θέλουν να εκτιμήσουν τις συνέπειες του παραρτήματος, δεδομένης της ελλείψεως πείρας όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού

- άλλα συνδέουν το περιεχόμενο του παραρτήματος με τη θεματική που αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Το αποτέλεσμα αυτού ήταν ότι σύμφωνα με τα άρθρα 18, παράγραφος 2, και 24, παράγραφος 2, του κανονισμού 883/04, τα μέλη της οικογένειας μεθοριακού εργαζομένου δικαιούνται παροχές σε είδος κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο έδαφος του αρμόδιου κράτους, με ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτή την αρχή οι οποίες προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ, καθώς η κοινή θέση του Συμβουλίου προβλέπει ότι:

- το άρθρο 1, παράγραφος 19 (βα νέα) του κανονισμού 883/2004 θα τροποποιηθεί, για να δηλώνει ότι το παράρτημα ΙΙΙ θα επανεξεταστεί πέντε χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής του και

- θα προστεθεί νέα παράγραφος (10α) στο άρθρο 87 του κανονισμού 883/2004, η οποία θα προβλέπει ότι η περίοδος ισχύος των καταχωρίσεων ορισμένων κρατών μελών στο παράρτημα ΙΙΙ θα περιοριστεί στα τέσσερα χρόνια.

Οι πραγματικές επιπτώσεις της εφαρμογής των περιορισμών που βασίζονται στον κατάλογο και συνδέονται με τα άρθρα 18, παράγραφος 2 και 28, παράγραφος 1, είναι ασαφείς και δεν υπάρχουν διαθέσιμα αριθμητικά στοιχεία για να στηρίξουν τη συνέχεια.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η κοινή θέση κινείται εν πολλοίς στην κατεύθυνση των ανησυχιών που εξέφρασε. Είναι διατεθειμένο, προκειμένου να επιτύχει μια τελική συμφωνία το συντομότερο δυνατό, να δεχθεί την ιδέα μιας ρήτρας επανεξέτασης, έχοντας υπόψη τη σημασία του κανονισμού. Για να βρεθεί διέξοδος, η πρόταση πρέπει να διατυπώνει σαφείς όρους σχετικά με την προτεινόμενη επανεξέταση.

Η έκθεση της Διοικητικής Επιτροπής πρέπει να καταλήγει σε σαφή αναθεώρηση των συνεπειών και του αντικτύπου του παραρτήματος ΙΙΙ σε σχέση με το κόστος, τη σημασία, την κλίμακα και τη συχνότητα εφαρμογής του. Ο σκοπός της αναθεώρησης πρέπει να είναι η κατάργηση του παραρτήματος ΙΙΙ, εκτός εάν υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα για την διατήρηση του καταλόγου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να δεχθεί το συμβιβασμό ως έχει, προκειμένου να προχωρήσουν τα πράγματα σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει σοβαρή δέσμευση να επιδιώξει τη διαδικασία αναθεώρησης σε πέντε χρόνια και να συμβάλει σε αυτήν.

Εν τω μεταξύ η τσεχική προεδρία έχει εκφράσει την επιθυμία της να κλείσει αυτό το φάκελο. Η έγκριση του παρόντος κανονισμού είναι προαπαιτούμενο για να καταστεί δυνατή η έναρξη εφαρμογής του κανονισμού 883/2004 εντός του 2010.

Και οι δύο εισηγητές (η κ. Lambert για τον εκτελεστικό κανονισμό και ο κ. Cremers για την παρούσα πρόταση) τάσσονται υπέρ της απρόσκοπτης και επιταχυμένης περάτωσης αυτής της διαδικασίας. Το συνολικό αποτέλεσμα της εφαρμογής του κανονισμού (ιδίως η βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και μεταξύ αυτών και των πολιτών) έχει μεγάλη σημασία για τους ασφαλισμένους και τις οικογένειές τους, καθώς διασφαλίζει τα ατομικά δικαιώματα των μετακινούμενων πολιτών.

  • [1]     Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος, ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σελ. 2. κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1992/2006 (ΕΕ L 392 της 30.12.2006, σελ. 1).
  • [2]     COM(2008)0648.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης: Παραρτήματα

Έγγραφα αναφοράς

14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

9.7.2008                     T6-0349/2008

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2006)0007 - C6-0029/2006

Τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής

COM(2008)0648

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

15.1.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

15.1.2009

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Jan Cremers

2.12.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.1.2009

11.2.2009

30.3.2009

 

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Udo Bullmann, Gabriela Creţu, Richard Howitt, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Румяна Желева

Ημερομηνία κατάθεσης

2.4.2009