Pranešimas - A6-0207/2009Pranešimas
A6-0207/2009

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir nustatantį jo priedų turinį

2.4.2009 - (14518/1/2008 – C6‑0003/2009 – 2006/0008(COD)) - ***II

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėjas: Jan Cremers

Procedūra : 2006/0008(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0207/2009
Pateikti tekstai :
A6-0207/2009
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir nustatantį jo priedų turinį

(14518/1/2008 – C6‑0003/2009 – 2006/0008(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (14518/1/2008 – C6‑0003/2009),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją[1] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0007) ir (COM(2007)0376) per pirmąjį svarstymą,

–   atsižvelgdamas į iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą (COM(2008)0648),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijas (A6‑0000/2009),

1.  pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

7a) Reikėtų įvertinti pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 III priedą valstybėms narėms, kurios įsigaliojus šio Reglamento 1 straipsnio 19 dalies b punktui vis dar išvardytos šiame priede, taikomo teisių į išmokas natūra apribojimo pasienio darbuotojų šeimų nariams reikšmę, dažnumą, mastą ir su tuo susijusias išlaidas.

Pakeitimas  2

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

18 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

III priede pateikiamas sąrašas peržiūrimas ne vėliau kaip ...1, remiantis Administracinės komisijos ataskaita. Atsižvelgiant į šią ataskaitą, Europos Komisija gali, jei būtina, pateikti pasiūlymą peržiūrėti sąrašą.“;

Išbraukta.

1metai nuo šio reglamento taikymo pradžios.

 

Pakeitimas  3

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

28 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

III priede pateikiamas sąrašas peržiūrimas ne vėliau kaip ...1, remiantis Administracinės komisijos ataskaita. Atsižvelgiant į šią ataskaitą, Europos Komisija gali, jei būtina, pateikti pasiūlymą peržiūrėti sąrašą.“;

Išbraukta.

1metai nuo šio reglamento taikymo pradžios.

 

Pakeitimas  4

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 19 punkto b a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004

87 straipsnio 10 b dalis (nauja)

 

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

ba) Įterpiama ši dalis:

 

„10b. III priede pateikiamas sąrašas peržiūrimas ne vėliau kaip ...1, remiantis Administracinės komisijos ataskaita. Šioje ataskaitoje pateikiamas III priedo nuostatų taikymo ir galimo jų panaikinimo toms valstybėms narėms, kurios, įsigaliojus 10a daliai, vis dar bus išvardytos šiame priede, reikšmės, dažnumo, masto ir išlaidų tiek absoliutaus, tiek santykinio poveikio vertinimas. Atsižvelgdama į šią ataskaitą, Komisija nusprendžia pateikti pasiūlymą persvarstyti sąrašą siekiant jį panaikinti, nebent Administracinės komisijos ataskaitoje būtų pateikiamos įtikinamos priežastys, kodėl reikėtų to nedaryti.

 

1 Praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Tarybos bendrojoje pozicijoje atsižvelgiama į Europos Parlamento poziciją priimant 69 iš 77 pakeitimų. Vienintelis dar neišspręstas probleminis klausimas susijęs su III priedu, kuriame pateikiamas valstybių narių, kurios kompetentingoje valstybėje narėje taiko „Teisių į išmokas natūra apribojimą pasienio darbuotojų šeimų nariams“, sąrašas. Taryba nenori panaikinti III priedo, bet siūlo jį persvarstyti po penkerių metų. Nors tai žingsnis Parlamento pozicijos link, pranešėjas mano, kad turėtų būti aiškiai išdėstyta, jog iš esmės atliekant šį persvarstymą būtų siekiama panaikinti III priedą, nebent būtų įtikinamų priežasčių, kodėl reikėtų to nedaryti.

AIŠKINAMOJI DALIS

2008 m. gruodžio 17 d. Taryba priėmė bendrąją poziciją dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir kuriuo nustatomas jo priedų turinys įgyvendinimo. Tarybos bendrojoje pozicijoje visų pirma atsižvelgta į Europos Parlamento nuomonę, nes pritarta 69 pakeitimams iš 77. EP pirmasis svarstymas vyko 2008 m. liepos 9 d.

2004 m. priimtu pagrindiniu reglamentu siekiama pakeisti ir atnaujinti Reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 ir jo vėlesnius pakeitimus.[1] Iš tikrųjų tai techninių dokumentų rinkinys, kuriuo siekiama supaprastinti socialinės apsaugos sistemų, taikomų, kai piliečiai nusprendžia pasinaudoti savo laisvo judėjimo teise, koordinavimą. Iš pradžių reikia atkreipti dėmesį į šią aplinkybę: valstybių narių rankose lieka nacionalinių socialinės apsaugos sistemų organizavimo, finansavimo ir valdymo kompetencija. Reglamentu (EB) Nr. 883/2004 siekiama pagerinti nacionalinių administracijų ir institucijų, kurioms suteikta kompetencija socialinės apsaugos srityje, koordinavimą, bet juo nesiekiama suderinti nacionalinių sąlygų. Jo tikslas taip pat yra supaprastinti procedūras. Jį sudaro priedai, kuriuose pateikiamos nuostatos, susijusios su atskiromis valstybėmis narėmis. Kai reglamentas buvo priimtas, kai kurių šių priedų turinys dar nebuvo apibrėžtas.

Pradiniai pasiūlymai dėl priedų buvo suformuluoti dviejuose atskiruose dokumentuose:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir nustatančio XI priedo turinį;

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo priedus.

Po EP pirmojo svarstymo Komisija 2008 m. spalio 15 d.[2] pateikė savo iš dalies pakeistą pasiūlymą, atsižvelgdama į Europos Parlamento pakeitimą, pagal kurį du pradiniai pasiūlymai turėtų būti sudėti į vieną tekstą.

Vienintelis probleminis dar neišspręstas klausimas yra III priedas, kuriame pateikiamas valstybių narių, kurios kompetentingoje valstybėje narėje taiko „teisių į išmokas natūra apribojimą pasienio darbuotojų šeimų nariams“ sąrašas.

Jo turinys daugeliui atitinkamų asmenų jau reiškia pažangą, palyginti su jų dabartine padėtimi pagal Reglamentą (EEB) Nr. 1408/71, nes šis požiūris leis pasienio darbuotojų šeimos nariams, gyvenantiems aštuoniose valstybėse narėse, pasinaudoti nauja teise. Tačiau EP savo pakeitime ragino jį visiškai panaikinti.

Derybos šiomis aplinkybėmis buvo labai sudėtingos, nes buvo pateikti skirtingi argumentai.

- kai kurios valstybės narės pageidauja įgyvendinimo termino ir nori įvertinti priedo poveikį, atsižvelgiant į tai, kad trūksta reglamento taikymo patirties,

- kitos sieja priedo turinį su tarpvalstybinės sveikatos priežiūros dokumentų rinkiniu.

Pasiekta, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2004 18 straipsnio 2 dalį ir 24 straipsnio 2 dalį pasienio darbuotojų šeimos nariai turi teisę gauti išmokas natūra būdami kompetentingoje valstybėje narėje, su tam tikromis šio principo išimtimis, nurodytomis III priede, nes Tarybos bendrojoje pozicijoje teigiama, kad:

- Reglamento (EB) Nr. 883/2004 1 straipsnis – 19 straipsnio ba punktas (naujas) bus iš dalies pakeistas konstatuojant, kad III priedas bus persvarstytas praėjus penkeriems metams nuo jo taikymo, ir

- prie Reglamento (EB) Nr. 883/2004 87 straipsnio bus pridėta nauja dalis (10a), kurioje bus numatyta, kad kai kurioms valstybėms narėms skirti įrašai III priede galiotų tik ketverius metus.

Realus apribojimų taikymo poveikis, pagrįstas sąrašu ir susijęs su 18 straipsnio 2 dalimi bei 28 straipsnio 1 dalimi, yra neaiškus ir nėra skaičių, rodančių, kad reikia tęsti apribojimus.

Europos Parlamentas mano, kad bendrąja pozicija dažniausiai linkstama spręsti Parlamento išreikštas abejones. Jis yra pasirengęs, norėdamas kuo greičiau pasiekti galutinį susitarimą ir atsižvelgdamas į reglamento reikšmę, pritarti nuostatos dėl peržiūros idėjai. Siekiant rasti išeitį, pasiūlyme reikia suformuluoti aiškias sąlygas, susijusias su siūloma peržiūra.

Administracinės komisijos ataskaitoje turi būti pateikta aiški III priedo veiksmingumo ir poveikio apžvalga, t. y. jo taikymo išlaidos, reikšmė, mastas ir dažnumas. Peržiūra turėtų būti siekiama panaikinti III priedą, nebent būtų pateikta svarbių argumentų, kad sąrašas ir toliau bus taikomas.

Europos Komisija yra pasirengusi pritarti kompromisui, nes tai būtų žingsnis pirmyn, palyginti su dabartine padėtimi dėl III priedo. Europos Komisija griežtai įsipareigojo siekti peržiūros proceso vykdymo po penkerių metų ir padėti jį vykdyti.

Šiuo metu Čekija, pirmininkaujanti valstybė narė, išreiškė ketinimą galutinai aprobuoti šį dokumentų rinkinį. Tik priėmus šį reglamentą bus galima pasiekti, kad Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 būtų taikomas 2010 m.

Abu pranešėjai (J. Lambert dėl reglamento, kuriuo įgyvendinama, o J. Cremers dėl šio pasiūlymo) pritaria tam, kad ši procedūra būtų baigta sklandžiai ir greitai. Bendras įgyvendinimo poveikis (būtent pagerėjęs institucijų tarpusavio bendradarbiavimas ir jų bendradarbiavimas su piliečiais) yra labai svarbus apdraustiesiems asmenims ir jų šeimoms, nes jis užtikrina individualias judžių piliečių teises.

  • [1]     Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, OL L 149, 1971 7 5, p. 2. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1992/2006 (OL L 392, 2006 12 30, p. 1).
  • [2]     COM(2008)0648.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas. Priedai

Nuorodos

14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

9.7.2008                     T6-0349/2008

Komisijos pasiūlymas

COM(2006)0007 - C6-0029/2006

Pakeistas Komisijos pasiūlymas

COM(2008)0648

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

15.1.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

15.1.2009

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Jan Cremers

2.12.2008

 

 

Svarstymas komitete

20.1.2009

11.2.2009

30.3.2009

 

Priėmimo data

31.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

37

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Udo Bullmann, Gabriela Creţu, Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

Pateikimo data

2.4.2009