Ziņojums - A6-0207/2009Ziņojums
A6-0207/2009

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes kopējo nostāju nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un ar ko nosaka tās pielikumu saturu

2.4.2009 - (14518/1/2008 – C6‑0003/2009 – 2006/0008(COD)) - ***II

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Referents: Jan Cremers

Procedūra : 2006/0008(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0207/2009
Iesniegtie teksti :
A6-0207/2009
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju, nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un ar ko nosaka tās pielikumu saturu

(14518/1/2008 – C6‑0003/2009 – 2006/0008(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (14518/1/2008 – C6‑0003/2009),

–   ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumiem Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2006)0007) un (COM(2007)0376),

–   ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (COM(2008)0648),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6‑0000/2009),

1.  apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts

7.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

(7a) Ir lietderīgi apsvērt, cik būtiski, bieži un plaši ir jāpiemēro ierobežojumi attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 883/2004 III pielikumā paredzētajām tiesībām saņemt pabalstus natūrā par pārrobežu darba ņēmēja ģimenes locekļiem tajās dalībvalstīs, kas joprojām ir iekļautas šajā pielikumā pēc tam, kad spēkā stājās šīs regulas 1. panta 19. punkta b) apakšpunkts, kā arī jāizvērtē šo ierobežojumu piemērošanas izmaksas.

Grozījums Nr.  2

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts

1. pants – 7.punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

18. pants – 2. punkts - 3. daļa

 

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

Regulas III pielikumā sniegto sarakstu pārskata vēlākais …[2]+, balstoties uz Administratīvās komisijas ziņojumu. Ņemot vērā šo ziņojumu, Eiropas Komisija vajadzības gadījumā var iesniegt priekšlikumu saraksta pārskatīšanai.";

svītrots

5 gadus pēc šīs regulas piemērošanas dienas.

 

Grozījums Nr.  3

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts

1. pants – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 883/2004

28. pants – 1. punkts - 3. daļa

 

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

Regulas III pielikumā sniegto sarakstu pārskata vēlākais ...[3]+, balstoties uz Administratīvās komisijas ziņojumu. Ņemot vērā šo ziņojumu, Eiropas Komisija vajadzības gadījumā var iesniegt priekšlikumu saraksta pārskatīšanai.";

svītrots

5 gadus pēc šīs regulas piemērošanas dienas.

 

Grozījums Nr.  4

Padomes kopējā nostāja – grozījumu akts

1. pants – 19. punkts - b.a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 883/2004

87. pants – 10.b punkts (jauns)

 

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

ba) Iekļauj šādu punktu:

 

„10.b Šīs regulas II pielikumā doto sarakstu pārskata no vēlāk kā …1, pamatojoties uz administratīvās komisijas novērtējuma ziņojumu. Šajā ziņojumā sniedz ietekmes novērtējumu par to, cik nozīmīga, bieža un plaša gan absolūtajos, gan relatīvajos skaitļos ir III pielikuma noteikumu piemērošana, kādas ir šīs piemērošanas izmaksas un kāda varētu būt ietekme, ja šos noteikumus atcels dalībvalstīm, kas vēl joprojām būs minētas šajā pielikumā pēc tam, kad spēkā stājies 10.a punkts. Ņemot vērā šo ziņojumu, Komisija pieņems lēmumu, vai iesniegt priekšlikumu par šā saraksta pārskatīšanu, principā ar mērķi anulēt šo sarakstu, ja nu vienīgi administratīvās komisijas ziņojumā ir doti pamatoti iemesli to nedarīt.

 

1 5 gadus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas

Pamatojums

Padomes kopējā nostājā lielā mērā ir ņemta vērā Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemot 69 no 77 grozījumiem. Vienīgais joprojām neatrisinātais problemātiskais jautājums ir par III pielikumu, kurā ir ietverts to dalībvalstu saraksts, kas piemēro „ierobežojumus attiecībā uz tiesībām saņemt pabalstus natūrā par pārrobežu darba ņēmēja ģimenes locekļiem” kompetentajā dalībvalstī. Padome nevēlas anulēt III pielikumu, tā vietā ierosinot to pārskatīt pēc pieciem gadiem. Lai gan tas ir solis pretī Parlamenta nostājai, referents uzskata, ka skaidri jāpaziņo, ka šīs pārskatīšanas mērķis ir anulēt III pielikumu, ja vien nav pārliecinošu iemeslu to nedarīt.

  • [1]  Pieņemtie teksti, 9.7.2008., P6_TA(2008)0349.
  • [2] +              5 gadus pēc šīs regulas piemērošanas dienas.
  • [3] +              5 gadus pēc šīs regulas piemērošanas dienas.

PASKAIDROJUMS

Padome 2008. gada 17. decembrī pieņēma kopēju nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas īstenošanu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un ar ko nosaka tās pielikumu saturu. Padomes kopējā nostājā lielā mērā ir ņemta vērā Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemot 69 no 77 grozījumiem. EP pirmo lasījumu izskatīja 2008. gada 9. jūlijā.

Pamatregulas, kas pieņemta 2004. gadā, mērķis ir grozīt un aktualizēt Regulu (EEK) Nr. 1408/71 un tās turpmākās grozītās versijas[1]. Tā ir ļoti specifiska dokumentācija, kuras mērķis pilnveidot sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, kas piemērojamas gadījumā, kad pilsoņi nolemj izmantot savas tiesības brīvi pārvietoties. Vispirms jāņem vērā šāds apsvērums — sociālās nodrošināšanas sistēmu organizēšana, finansēšana un vadīšana paliek dalībvalstu kompetencē. Regulas (EK) Nr. 883/2004 mērķis ir uzlabot koordinēšanu starp dalībvalstu administrācijām un iestādēm, kas atbildīgas par sociālo nodrošinājumu, nevis saskaņot valsts noteikumus. Tāpat regula tiecas vienkāršot procedūras. Tajā iekļauti pielikumi, kuros ietverti noteikumi attiecībā uz atsevišķām dalībvalstīm. Dažu minēto pielikumu saturs vēl nebija noteikts brīdī, kad regula tika pieņemta.

Sākotnējie priekšlikumi pielikumiem tika formulēti divos atsevišķos dokumentos:

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un nosaka XI pielikuma saturu;

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu pielikumus.

Pēc EP pirmā lasījuma Komisija 2008. gada 15. oktobrī iesniedza grozīto priekšlikumu[2], ietverot Eiropas Parlamenta grozījumu, lai apvienotu divus sākotnējos priekšlikumus vienotā tekstā.

Vienīgais joprojām aktuālais problemātiskais jautājums ir III pielikums, kurā iekļauts to dalībvalstu saraksts, kuras piemēro „ierobežojumus attiecībā uz tiesībām saņemt pabalstus natūrā pārrobežu darba ņēmēja ģimenes locekļiem” kompetentajā dalībvalstī.

Tā saturs jau uzskatāms par sasniegumu attiecībā uz daudzām iesaistītajām personām salīdzinājumā ar viņu pašreizējo situāciju saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 1408/71, jo ļaus pārrobežu darba ņēmēju, kas uzturas kādā no astoņām dalībvalstīm, ģimenes locekļiem gūt labumu no jaunām tiesībām. Tomēr EP grozījumā mudinājis panākt pilnīgu šā pielikuma atcelšanu.

Sarunas par šo jautājumu bijušas ļoti sarežģītas, un tajās minēti dažādi argumenti:

- dažas dalībvalstis izvēlas īstenošanas periodu un vēlas novērtēt šā pielikuma ietekmi, ņemot vērā pieredzes trūkumu konkrētās regulas piemērošanā;

- citas saista pielikuma saturu ar pārrobežu veselības aprūpes dokumentāciju.

Rezultātā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 883/2004 18. panta 2. punktu un 24. panta 2. punktu pārrobežu darba ņēmēja ģimenes locekļiem ir tiesības saņemt pabalstus natūrā savas uzturēšanās laikā kompetentajā dalībvalstī ar dažām atkāpēm no šī principa, kas paredzētas III pielikumā, jo Padomes kopējā nostājā teikts, ka:

- Regulas (EK) Nr. 883/2004 1. pants — 19.b.a  punkts (jauns) tiks grozīts, nosakot, ka III pielikums tiks pārskatīts piecus gadus pēc tā piemērošanas, un

- jauns punkts (10.a) tiks pievienots Regulas (EK) Nr. 883/2004 87. pantam, paredzot, ka dažu dalībvalstu iekļaušanas derīguma ilgums III pielikumā ir ierobežots līdz četriem gadiem.

Patiesā ierobežojuma, kas pamatojas uz sarakstu un attiecināms uz 18. panta 2. punktu un 28. panta 1. punktu, piemērošanas ietekme ir neskaidra un nav pieejami dati, lai pamatotu turpmāko virzību.

Eiropas Parlaments uzskata, ka kopējās nostājas virzība lielā mērā atbilst Parlamenta izteiktajām bažām. Lai pēc iespējas drīzāk panākt galīgo vienošanos Parlaments vēlas pieņemt ideju par pārskatīšanas klauzulu, paturot prātā šīs regulas nozīmi. Lai rastu risinājumu šim priekšlikumam, jāformulē skaidri nosacījumi saistībā ar ierosināto pārskatīšanu.

Administratīvās komisijas ziņojumam jāsniedz skaidrs pārskats par III pielikuma rezultātiem un ietekmi izmaksu, nozīmīguma, apjoma un tā piemērošanas biežuma ziņā. Pārskata mērķim vajadzētu būt III pielikuma atcelšanai, ja vien nepastāv nozīmīgi argumenti saraksta saglabāšanai.

Eiropas Komisija vēlas pieņemt šo kompromisu, jo tā ir virzība uz priekšu salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju attiecībā uz III pielikumu. Eiropas Komisija ir cieši apņēmusies īstenot pārskatīšanas procesu pēc pieciem gadiem un dot ieguldījumu šajā procesā.

Tikmēr Čehijas prezidentūra ir izteikusi vēlmi pabeigt šo tiesību aktu izstrādāšanu. Šīs regulas pieņemšana ir priekšnosacījums, lai Regulas (EK) Nr. 883/2004 piemērošana būtu iespējama 2010. gadā.

Abi referenti (Jean Lambert par īstenošanas regulu un Jan Cremers par šo priekšlikumu) atbalsta šīs procedūras nosvērtu un ātru noslēgumu. Kopumā īstenošanas ietekmei (īpaši uzlabotajai sadarbībai starp iestādēm un starp iestādēm un pilsoņiem) ir liela nozīme attiecībā uz apdrošinātajām personām un viņu ģimenēm, jo tā nodrošina pilsoņu individuālās tiesības pārvietoties.

  • [1]     Padomes Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, OV L 149, 5.7.1971., 2. lpp. Regula pēdējo reizi grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1992/2006 (OV L 392, 30.12.2006., 1. lpp.).
  • [2]     COM(2008)0648.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Sociālās drošības sistēmu koordinēšana: pielikumi

Atsauces

14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

9.7.2008                     T6-0349/2008

Komisijas priekšlikums

COM(2006)0007 - C6-0029/2006

Komisijas grozitais priekšlikums

COM(2008)0648

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

15.1.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

15.1.2009

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Jan Cremers

2.12.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

20.1.2009

11.2.2009

30.3.2009

 

Pieņemšanas datums

31.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

1

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Udo Bullmann, Gabriela Creţu, Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

Iesniegšanas datums

2.4.2009