ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników

2.4.2009 - (14518/1/2008 – C6‑0003/2009 – 2006/0008(COD)) - ***II

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
Sprawozdawca: Jan Cremers

Procedura : 2006/0008(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0207/2009
Teksty złożone :
A6-0207/2009
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczącej wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników

(14518/1/2008 – C6‑0003/2009 – 2006/0008(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (14518/1/2008 – C6-0003/2009),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu[1] dotyczące wniosków Komisji przedstawionych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0007) i (COM(2007)0376),

 uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2008)0648)

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0207/2009),

1.  zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

Punkt 7a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

(7a) Należy ocenić znaczenie, częstotliwość, skalę i koszty związane z zastosowaniem ograniczenia praw do świadczeń rzeczowych dla członków rodziny pracownika przygranicznego na mocy załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w odniesieniu do państw członkowskich wciąż wymienionych w tym załączniku po wejściu w życie art. 1 ust. 19 lit. b) niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  2

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

Artykuł 1 – ustęp 7

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit trzeci

 

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

Wykaz zawarty w załączniku III zostaje poddany przeglądowi nie później niż ...1 na podstawie sprawozdania Komisji Administracyjnej. W świetle tego sprawozdania Komisja Europejska może, jeśli jest to konieczne, przedłożyć wniosek w sprawie zmiany wykazu.”;

skreślony

1 5 lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

 

Poprawka  3

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

Artykuł 1 – ustęp 8

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 28 – ustęp 1 – akapit trzeci

 

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

Wykaz zawarty w załączniku III zostaje poddany przeglądowi nie później niż ...1 na podstawie sprawozdania Komisji Administracyjnej. W świetle tego sprawozdania Komisja Europejska może, jeśli jest to konieczne, przedłożyć wniosek w sprawie zmiany wykazu.”;

skreślony

1 5 lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

 

Poprawka  4

Wspólne stanowisko Rady – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 19 – litera ba) (nowa)

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004

Artykuł 87 – ustęp 10b (nowy)

 

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

ba) dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„10b. Wykaz zawarty w załączniku III zostaje poddany przeglądowi nie później niż ...1 na podstawie sprawozdania Komisji Administracyjnej. Wspomniane sprawozdanie będzie zawierało ocenę skutków w odniesieniu do znaczenia, częstotliwości, skali i kosztów, zarówno w wartościach bezwzględnych jak i względnych, stosowania przepisów załącznika III oraz skutków ich ewentualnego uchylenia dla państw członkowskich wciąż wymienionych w tym załączniku po wejściu w życie ust. 10a. W świetle tego sprawozdania Komisja podejmie decyzję w sprawie przedłożenia wniosku o dokonanie przeglądu tego wykazu, zasadniczo w celu jego uchylenia, chyba że w sprawozdaniu Komisji Administracyjnej podane będą ważne argumenty, aby tego nie robić.

 

1 5 lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dużym stopniu uwzględnia stanowisko Parlamentu Europejskiego, ponieważ Rada zaakceptowała 69 z 77 poprawek. Jedyną problematyczną kwestią, która wciąż pozostaje nierozwiązana jest załącznik III, który zawiera wykaz państw członkowskich, które stosują „Ograniczenie praw do świadczeń rzeczowych dla członków rodziny pracownika przygranicznego” we właściwym państwie członkowskim. Rada nie chce uchylać załącznika III, proponując w zamian jego przegląd za pięć lat. Choć jest to krok ku stanowisku Parlamentu sprawozdawca uważa, że należy wyjaśnić, iż zasadniczo celem niniejszego przeglądu jest uchylenie załącznika III, chyba że istnieją ważne powody, aby postąpić w inny sposób.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2008 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść jego załączników. Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dużym stopniu uwzględnia stanowisko Parlamentu Europejskiego, ponieważ Rada zaakceptowała 69 z 77 poprawek. Pierwsze czytanie w PE odbyło się w dniu 9 lipca 2008 r.

Podstawowe rozporządzenie przyjęte w 2004 r. ma na celu zmianę i unowocześnienie rozporządzenia 1408/71 i jego kolejnych zmian[1]. Jest to bardzo techniczny dokument mający na celu usprawnienie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego koniecznej w przypadku, gdy obywatele decydują się na korzystanie ze swojego prawa do swobodnego przepływu osób. Należy pamiętać o tym, że organizacja, finansowanie i zarządzanie krajowymi systemami zabezpieczenia społecznego wchodzą w zakres kompetencji państw członkowskich. Rozporządzenie 883/2004 ma na celu poprawę koordynacji między administracjami krajowymi i instytucjami odpowiedzialnymi za systemy zabezpieczenia społecznego, a nie ma na celu harmonizacji przepisów krajowych. Jego celem jest również uproszczenie procedur. Załączniki do rozporządzenia zawierają przepisy odnoszące się do poszczególnych państw członkowskich. Treść niektórych z tych załączników nie została określona w chwili przyjmowania tego rozporządzenia.

Pierwotne propozycje załączników zostały sformułowane w dwóch osobnych dokumentach:

- wniosku dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określającego treść załącznika XI;

- wniosku dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego załączniki do rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Po pierwszym czytaniu w PE, w dniu 15 października 2008 r.[2] Komisja przedstawiła swój zmieniony wniosek uwzględniając poprawkę Parlamentu Europejskiego dotyczącą połączenia dwóch pierwotnych wniosków w jeden tekst.

Jedyną problematyczną kwestią, która wciąż pozostaje nierozwiązana jest załącznik III, który zawiera wykaz państw członkowskich, które stosują „Ograniczenie praw do świadczeń rzeczowych dla członków rodziny pracownika przygranicznego” we właściwym państwie członkowskim.

Treść tego załącznika wprowadza korzystne zmiany dla wielu zainteresowanych osób w porównaniu z ich sytuacją na mocy rozporządzenia 1408/71, gdyż to podejście pozwoli członkom rodzin pracowników przygranicznych zamieszkujących w ośmiu państwach członkowskich na korzystanie z nowego prawa. PE wzywał jednak do całkowitego uchylenia załącznika w poprawce.

Odbywające się w tym kontekście negocjacje były bardzo skomplikowane, a strony prezentowały różne argumenty:

- niektóre państwa członkowskie wolą zastosowanie okresu wdrażania i chcą ocenić skutki załącznika, biorąc pod uwagę brak doświadczenia w stosowaniu rozporządzenia,

- inne widzą powiązanie treści załącznika z dokumentami dotyczącymi transgranicznej opieki zdrowotnej.

W wyniku tego zgodnie z art. 18 ust. 2 i art. 24 ust. 2 rozporządzenia 883/04 członkowie rodziny pracownika przygranicznego są uprawnieni do świadczeń rzeczowych w czasie ich pobytu we właściwym państwie członkowskim z pewnymi wyjątkami od tej zasady określonymi w załączniku III, gdyż wspólne stanowisko Rady stwierdza, że:

- artykuł 1 ust. 19ba (nowy) rozporządzenia 883/2004 zostanie zmieniony, aby ustalić, że załącznik III zostanie poddany przeglądowi pięć lat po jego zastosowaniu, oraz

- do art. 87 rozporządzenia 883/2004 zostanie dodany nowy ustęp 10a przewidujący, że okres obowiązywania wpisów niektórych państw członkowskich do załącznika III zostanie ograniczony do czterech lat.

Rzeczywisty wpływ ograniczeń opartych na wykazie i związanych z art. 18 ust. 2 i art. 28 ust. 1 jest niejasny i brak jest danych liczbowych stanowiących podstawę do kontynuacji.

Parlament Europejski uważa, że wspólne stanowisko zasadniczo odzwierciedla obawy wyrażone przez Parlament. Aby możliwie jak najszybciej osiągnąć ostateczne porozumienie, jest gotów zaakceptować ideę klauzuli przeglądowej, zważywszy na znaczenie rozporządzenia. W celu znalezienia rozwiązania wniosek ma określić jasne warunki dotyczące zaproponowanego przeglądu.

Sprawozdanie Komisji Administracyjnej ma dostarczyć jasnego przeglądu skutków i wpływu załącznika III pod kątem kosztów, znaczenia, skali i częstotliwości jego stosowania. Celem tego przeglądu powinno być uchylenie załącznika III, chyba że istnieją ważne powody przemawiające za utrzymaniem wykazu.

Komisja Europejska popiera przyjęcie tego kompromisu, ponieważ w porównaniu z obecną sytuacją zgodnie z załącznikiem III stanowi on krok do przodu. Komisja Europejska zdecydowanie zobowiązała się do przeprowadzenia i wniesienia wkładu w proces przeglądu za pięć lat.

W międzyczasie czeska prezydencja wyraziła wolę sfinalizowania tego dokumentu. Przyjęcie tego rozporządzenia jest warunkiem wstępnym do umożliwienia stosowania rozporządzenia 883/2004 w 2010 r.

Obydwaj sprawozdawcy (J. Lambert w przypadku rozporządzenia wykonawczego i J. Cremers w przypadku niniejszego wniosku) popierają szybkie i sprawne zakończenie procedury. Ogólny wpływ wdrożenia (a zwłaszcza poprawa współpracy między instytucjami oraz między instytucjami a obywatelami) jest bardzo ważny dla ubezpieczonych osób i ich rodzin, ponieważ zapewnia zachowanie indywidualnych praw mobilnych obywateli.

  • [1]     Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1992/2006 (Dz.U. L 392 z 30.12.2006, s. 1).
  • [2]     COM(2008)0648.

PROCEDURA

Tytuł

Koordynacja systemów ubezpieczeń społecznych: załączniki

Odsyłacze

14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

9.7.2008                     T6-0349/2008

Wniosek Komisji

COM(2006)0007 - C6-0029/2006

Zmieniony wniosek Komisji

COM(2008)0648

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

15.1.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

15.1.2009

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Jan Cremers

2.12.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.1.2009

11.2.2009

30.3.2009

 

Data przyjęcia

31.3.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Udo Bullmann, Gabriela Creţu, Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

Data złożenia

2.4.2009