ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите

2.4.2009 - (COM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Michel Teychenné

Процедура : 2008/0246(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0209/2009
Внесени текстове :
A6-0209/2009
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите

(COM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0816),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове  71, параграф 1 и 80, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0476/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и на комисията по правни въпроси (A6‑0209/2009),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В светлината на член 9 от Конвенцията на Организацията на обединените нации относно правата на лицата с увреждания и с цел предоставяне на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност на възможности за пътуване по море или по вътрешни водни пътища, сравними с тези на другите граждани, следва да се установят правила за недискриминация и оказване на помощ по време на пътуването им. Следователно тези лица следва да се приемат за превоз и да не им се отказва превоз на основание тяхното увреждане или липса на подвижност, с изключение на причини, свързани с основания за безопасност и предписани от закона. Те следва да се ползват с право на помощ на пристанищата, при качване / слизане на места, където няма пристанище, както и на борда на пътнически кораби. С цел социална интеграция засегнатите лица следва да получават такава помощ безплатно. Превозвачите следва да установят правила за достъпност, като за предпочитане използват европейската система на стандартизация.

(4) В светлината на член 9 от Конвенцията на Организацията на обединените нации относно правата на лицата с увреждания и с цел предоставяне на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност на възможности за пътуване по море или по вътрешни водни пътища, сравними с тези на другите граждани, следва да се установят правила за недискриминация и оказване на помощ по време на пътуването им. Следователно тези лица следва да се приемат за превоз и да не им се отказва превоз на основание тяхното увреждане или липса на подвижност. Те следва да се ползват с право на помощ на пристанищата, при качване / слизане на места, където няма пристанище, както и на борда на пътнически кораби. С цел социална интеграция засегнатите лица следва да получават такава помощ безплатно. Превозвачите следва да установят правила за достъпност, като за предпочитане използват европейската система на стандартизация.

Обосновка

Съображенията за сигурност се прилагат еднакво за всички пътници, а не единствено по отношение на лицата с намалена подвижност.

Изменение  2

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Когато се решават въпроси относно проектирането на нови пристанища и терминали и когато се правят по-големи преустройства, управителните органи на пристанищата и превозвачите, когато е необходимо, следва да вземат предвид нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. По същия начин превозвачите, когато е необходимо, следва да вземат предвид тези нужди, когато се решават въпроси относно проектирането на нови и преоборудвани пътнически кораби в съответствие с Директива 98/18/ЕО на Съвета от 17 март 1998 г. за правилата за безопасност и стандартите на пътническите кораби.

(5) Когато се решават въпроси относно проектирането на нови пристанища и терминали и когато се правят по-големи преустройства, управителните органи на пристанищата и превозвачите следва да вземат предвид нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. По същия начин превозвачите следва да вземат предвид тези нужди, когато се решават въпроси относно проектирането на нови и преоборудвани пътнически кораби в съответствие с Директива 98/18/ЕО на Съвета от 17 март 1998 г. за правилата за безопасност и стандартите на пътническите кораби.

Обосновка

Отчитането на нуждите на лицата с увреждания следва да се превърне в изискване при проектирането и изграждането на транспортната инфраструктура. Следователно то е винаги необходимо.

Изменение  3

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) Разпоредбите относно качването на лица с увреждания или лица с намалена подвижност не са в ущърб на общите разпоредби, приложими за качването на пътници, установени от действащите международни, общностни и национални правила.

Обосновка

Това изменение обръща внимание на факта, че всички пътници без изключение са обхванати от общите правила.

Изменение  4

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Пътниците следва да са напълно информирани за своите права съгласно настоящия регламент, така че да могат ефективно да ги упражняват. Правата на пътуващите по море или по вътрешни водни пътища следва да включват получаването на информация относно услугата преди и по време на пътуването. Цялата съществена информация, която се предоставя на пътуващите по море или по вътрешни водни пътища, следва да се осигурява в алтернативни формати, достъпни за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

(14) Пътниците следва да са напълно информирани за своите права съгласно настоящия регламент, така че да могат ефективно да ги упражняват. Правата на пътуващите по море или по вътрешни водни пътища следва да включват получаването на информация относно услугата преди и по време на пътуването. Цялата съществена информация, която се предоставя на пътуващите по море или по вътрешни водни пътища, следва да се осигурява във формати, достъпни за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Обосновка

Следва да се използва уеднаквена терминология в текста.

Изменение  5

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Пътниците следва да могат да упражняват правата си чрез подходящи процедури за обжалване, въведени от превозвачите или, в зависимост от случая, чрез подаване на жалби до органа или органите, назначени за тази цел от съответната държава-членка.

(15) Пътниците следва да могат да упражняват правата си чрез подходящи процедури за обжалване, въведени от превозвачите или, в зависимост от случая, чрез подаване на жалби до органа, назначен за тази цел от съответната държава-членка.

Обосновка

Съобразяване с изменение 33 от проектодоклада. Ще бъде по-лесно и просто, ако има само един определен орган за държава-членка, отколкото няколко.

Изменение  6

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Жалбите, свързани с оказана на пристанището или мястото за качване / слизане помощ, следва да се адресират до органа или органите, посочени за изпълнението на настоящия регламент от държавата-членка, в която е разположено пристанището. Жалбите във връзка с помощ, оказана от превозвач на море, следва да се адресират до органа или органите, посочени за изпълнението на настоящия регламент от държавата-членка, която е издала лиценза на превозвача. Органът, посочен за изпълнението на настоящия регламент, следва да има правомощието и капацитета за разследване на индивидуални жалби и за улесняване на извънсъдебно уреждане на спорове.

(16) Жалбите, свързани с оказана на пристанището или мястото за качване / слизане помощ, следва да се адресират до органа, посочен за изпълнението на настоящия регламент от държавата-членка, в която е разположено пристанището. Жалбите във връзка с помощ, оказана от превозвач на море, следва да се адресират до органа, посочен за изпълнението на настоящия регламент от държавата-членка, която е издала лиценза на превозвача. Органът, посочен за изпълнението на настоящия регламент, следва да има правомощието и капацитета за разследване на индивидуални жалби и за улесняване на извънсъдебно уреждане на спорове.

Обосновка

Посочването на един-единствен орган за всяка една държава-членка би позволило опростяване на административните процедури и по-сериозното поемане на отговорност от организацията.

Изменение  7

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a) Комисията следва да предложи ясни правила за правата на пътниците във връзка с отговорността, задълженията, достъпността, правата на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност в местата за прехвърляне на пътници от сушата за превоз по море или вътрешни водни пътища и обратно.

Изменение  8

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19а) В случай на бъдеща законодателна инициатива относно правата на пътниците, хоризонталният законодателен подход, обхващащ всички транспортни средства би бил по-разумен, като се има предвид необходимостта от използване на комбиниран превоз.

Изменение  9

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Настоящият регламент се прилага по отношение на търговски пътнически услуги по море или по вътрешни водни пътища, включително круизи, между или на пристанища или други места за качване / слизане, разположени на територията на държава-членка, където Договорът е в сила.

1. Настоящият регламент се прилага по отношение на търговски превоз на пътници, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища с пътнически кораб, включително круизи, между или на пристанища или други места за качване / слизане, разположени на територията на държава-членка, където Договорът е в сила.

Обосновка

Необходимостта да се прави разграничение между кораби и пътнически кораби не е достатъчно подчертана в регламента. В регламента става дума за пътнически кораби, следователно това трябва да бъде изяснено и във връзка с приложното поле на регламента.

Изменение  10

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 2 – параграф 2 а (нов)

Регламент

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Държавите-членки имат правото да изключат от приложното поле на настоящия регламент градските и извънградски транспортни услуги, ако дадат гаранции, че целите на настоящия регламент могат да бъдат постигнати посредством регулаторни мерки и гарантират ниво на права на пътниците, съпоставимо с нивото, изисквано от настоящия регламент.

Обосновка

Градските и извънградски транспортни услуги следва да бъдат изключени от приложното поле на регламента, при условие че се гарантира съпоставимо ниво на права.

Изменение  11

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) „лице с увреждания“ или „лице с намалена подвижност“ означава лице, чиято способност за придвижване при ползване на транспорт е ограничена поради физическо увреждане (сетивно или двигателно, трайно или временно), умствен недостатък или умствено увреждане, както и поради друга причина за инвалидност, или поради възраст, и чието състояние се нуждае от съответното внимание и от приспособяване на услугите, предоставяни на другите пътници, към неговите специални нужди;

а) „лице с увреждания“ или „лице с намалена подвижност“ означава лице, чиято способност за придвижване при ползване на транспорт е ограничена поради физическо увреждане (сетивно или двигателно, трайно или временно), умствен или психосоциален недостатък или умствено увреждане, както и поради друга причина за инвалидност, или поради възраст, и чието състояние се нуждае от съответното внимание и от приспособяване на услугите, предоставяни на другите пътници, към неговите специални нужди;

Обосновка

За да бъде правилно тълкуван регламентът, в определението е важно изрично да се включат психосоциалните недостатъци (известни още като психиатрични или умствени разстройства), тъй като има тенденция тази група да бъде забравяна, когато се осигурява помощ на лица с увреждания и когато се предоставя обучение по въпросите на помощта за хората с увреждания и осведоменост относно уврежданията.

Изменение  12

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) „фактически превозвач“ означава лице, различно от превозвача и туроператора, което фактически осъществява целия превоз или част от него;

е) (Не засяга текста на български език.)

Обосновка

(Не засяга текста на български език.)

Изменение  13

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 3 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) „кораб“ означава морски или речен плавателен съд, с изключение на превозно средство на въздушна възглавница;

и) „кораб“ означава морски плавателен съд или плавателен съд за вътрешен воден транспорт, с изключение на превозно средство на въздушна възглавница;

Обосновка

„Плавателен съд за вътрешен воден транспорт” е по-подходящ термин от „речен плавателен съд”.

Изменение  14

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 3 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й) „договор за превоз“ означава договор за превозване, сключен между превозвач или негов оторизиран продавач на билети и пътник за предоставянето на една или повече транспортни услуги;

й) „договор за превоз“ означава договор за превозване, сключен между превозвач и пътник за предоставянето на една или повече транспортни услуги, независимо дали билетът е закупен от превозвач, туроператор, продавач на билети, или по интернет;

Обосновка

Превозвачът сключва договор за превоз с потребителя, а не неговият оторизиран продавач на билети. Продавачите на билети, които са посредници, не сключват договор за превоз и не продават от свое име. Те единствено се намесват при сключването на договора за превоз между превозвача и пътника.

Изменение  15

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 3 – буква л

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л) „продавач на билети“ означава продавач на дребно на транспортни услуги по море или по вътрешни водни пътища, сключващ договори за превоз и продаващ билети от името на превозвач или за собствена сметка;

л) „продавач на билети“ означава посредник, продаващ транспортни услуги по море или по вътрешни водни пътища от името на превозвач или туроператор, включително услуги, предлагани в рамките на пакет;

Обосновка

Продавачът на дребно не сключва договор за превоз и не продава билети за собствена сметка. Определението следва да обхване също така услугите за транспорт по море или по вътрешни водни пътища, които се предлагат в рамките на пакет услуги.

Изменение  16

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 3 – буква м

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м) „туроператор“ означава организатор или продавач на дребно, които не и превозвач, по смисъла на член 2, параграфи 2 и 3 от Директива 90/314/ЕИО;

м) „туроператор“ означава организатор, но не и превозвач, по смисъла на член 2, параграф 2 от Директива 90/314/ЕИО;

Обосновка

Продавачът на дребно не е част по договора, сключен между туроператора и потребителя. Продавачите на дребно са вече обхванати от определението "продавач на билети" в член 3, буква л).

Изменение  17

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 3 – буква п

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п) „ро-ро пътнически кораб“ означава кораб, който превозва повече от 12 пътници, с товарни отделения ро-ро или специална категория пространства, определени в правило ІІ-2/А/2 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот по море от 1974 г., с измененията;

заличава се

Обосновка

Предвид това, че терминът „ро-ро пътнически кораб“ не се явява по-нататък в регламента, не е необходимо да се дава дефиниция за тези плавателни съдове.

Изменение  18

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 3 – буква с а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

са) „достъпна форма“ означава, че всички пътници имат достъп до една и съща информация, използвайки текстова, брайлова, аудио, видео и/или електронна форма. Примерите за достъпна форма включват, но не се ограничават до пиктограми, устни съобщения и субтитри и могат да бъдат различни в зависимост от развитието на технологиите.

Изменение  19

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 3 – буква с б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

сб) „пътник“ означава всяко лице, което пътува по договор за превоз, различно от лицата, придружаващи превозни средства, ремаркета или стоки, които се превозват като товари или търговски стоки.

Обосновка

При съществуващото положение шофьорите на камиони биха били третирани като пътници по настоящия регламент. Този законодателен акт не е замислен да се прилага спрямо шофьори на камиони.

Изменение  20

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 3 – буква с в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

св) „пристигане“ означава действителното време, когато плавателният съд швартова за кея на пристигане.

Обосновка

Понастоящем няма определение за пристигане. Относно „швартова за кея на пристигане“ — същата обосновка като по-горе.

Изменение  21

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 3 – буква с г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

сг) „заминаване“ означава действително време, когато плавателният съд е готов за отплаване.

Обосновка

Понастоящем няма определение за заминаване. Готов за отплаване означава, че плавателният съд е напълно готов за напускане на кея.

Изменение  22

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 3 – буква с д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

сд) „цена на билета“ означава цената, платена за превоз и настаняване на борда. Тя изключва разходите за храна, други дейности и покупки на борда.

Обосновка

С цел да се поясни въз основа на какво е обезщетението.

Изменение  23

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 3 – буква с е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

се) „непреодолима сила“ е събитие или обстоятелство, което не може да бъде предотвратено, дори и да са предприети всички подходящи мерки, като война, нашествие, действия на чужди врагове, военни действия (независимо дали е обявена война), гражданска война, въстание, революция, бунт, военна или узурпирана власт или конфискация, терористична дейност, национализация, правителствена санкция, блокада, ембарго, трудов спор, стачка, локаут или прекъсване или повреда в електричеството, или природно бедствие, включително пожар, наводнение, земетресение, буря, ураган или други природни бедствия. Към тези обстоятелства спадат и обстоятелствата, причинени от непреодолима сила, като например екстремни условия, свързани с теченията, силни ветрове, превишаване на определена височина на вълната и ледоход.

Изменение  24

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Резервациите и билетите се предлагат на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност без надценка.

(Не засяга текста на български език.)

Обосновка

(Не засяга текста на български език.)

Изменение  25

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 7 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Независимо от разпоредбите на член 6, превозвачите, продавачите на билети или туроператорите могат да откажат на основание увреждане или намалена подвижност да приемат резервация или да издадат билет или да качат лице с увреждане или лице с намалена подвижност:

1. Независимо от разпоредбите на член 6, превозвачите, продавачите на билети или туроператорите могат да откажат да приемат резервация или да издадат билет или да качат лице с увреждане или лице с намалена подвижност:

Обосновка

Трябва да се уточни, че мотивът за отказ да бъде качено дадено лице не може да бъде увреждането само по себе си, а единствено материалните характеристики на плавателния съд, които може да са несъвместими с изискванията за лица с увреждания или намалена подвижност.

Изменение  26

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) с цел спазване на приложимите изисквания за безопасност, установени от международното, общностното или националното законодателство, или с цел спазване на изискванията за безопасност, установени от органа, издал лиценза за превозвач на съответния превозвач;

заличава се

Обосновка

Мотивът за безопасността при отказа за качване на пътници не е мотив, който следва да се прилага при транспорт по море или по вътрешни водни пътища, при които структурата на плавателния съд е най-важното условие.

Изменение  27

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) ако структурата на пътническия кораб прави физически невъзможно качването или превоза на лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност.

б) ако структурата на пътническия кораб прави физически невъзможно качването или превоза на лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност и когато не може да им се предостави обичайното ниво на услугата по безопасен, достоен и оперативно осъществим начин.

Обосновка

Изключението от общото задължение за превоз на лица с увреждания — когато това би било „физически невъзможно“ — е прекалено тясно формулирано. Почти винаги ще бъде възможно лицето да бъде превозено, но това може да е опасно, неудобно или дискриминационно, поради условия различни от тези за другите пътници. Тази допълнителна формулировка ще отчете въпроси, като например възможността за евакуация на пътника при непредвиден случай.

Изменение  28

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на отказ за приемане на резервация на основанията, посочени в алинея първа, буква a) или б), превозвачите, продавачите на билети или туроператорите полагат разумни усилия да предложат алтернативен вариант на въпросното лице.

В случай на отказ за приемане на резервация на основанията, посочени в алинея първа, превозвачите, продавачите на билети или туроператорите полагат разумни усилия да предложат алтернативен вариант на въпросното лице.

Обосновка

Необходима техническа техническа корекция, понеже буква а) се заличава.

Изменение  29

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 7 – параграф 1 –алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случай на предварителна резервация на лице с увреждания или лице с намалена подвижност, на което е било отказано качване на основание неговото или нейното увреждане или намалена подвижност, както и на всяко лице, придружаващо такова лице в съответствие с параграф 2, се предлага правото на възстановяване на средства или пренасочване, предвидено в приложение І. Правото на избор на вариант за двупосочно пътуване или пренасочване е в зависимост от спазването на всички изисквания за безопасност.

В случай на предварителна резервация на лице с увреждания или лице с намалена подвижност, на което е било отказано качване, както и на всяко лице, придружаващо такова лице в съответствие с параграф 2, се предлага правото на възстановяване на средства или пренасочване, предвидено в приложение І.

Обосновка

Трябва да се уточни, че мотивът за отказ да бъде качено дадено лице не може да бъде увреждането само по себе си, а единствено материалните характеристики на плавателния съд, които може да са несъвместими с изискванията за лица с увреждания или намалена подвижност. Също така, редакцията на текста има за цел той да бъде съобразен с изменение 9 от проектодоклада.

Изменение  30

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При същите условия, посочени в параграф 1, буква a), превозвач, продавач на билети или туроператор може да поиска лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност да се придружава от друго лице, което е в състояние да обезпечи изискваната от това лице помощ, ако това е строго необходимо.

2. Превозвач, продавач на билети или туроператор може да поиска лицето с увреждане или лицето с намалена подвижност да се придружава от друго лице, което е в състояние да обезпечи изискваната от това лице помощ, ако това е строго необходимо.

Обосновка

Редакция на текста с цел да бъде съобразен с изменение 9 от проектодоклада.

Изменение  31

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С активното участие на представители на организации на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност и на органите за контрол на прилагането, посочени в член 26, превозвачите установяват недискриминационни правила относно превоза на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, както и всички ограничения за тяхното превозване или превозването на оборудване за подпомагане на подвижността, дължащи се на структурата на пътническите кораби, за да отговорят на съответните изисквания за безопасност. Тези правила съдържат всички условия за достъп до въпросната морска/речна услуга, включително достъп до използваните кораби и наличните съоръжения на борда.

1. При контрол от страна на националните органи, на които е възложено изпълнението, с активното участие на представители на организации на пристанищата, на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност , превозвачите установяват недискриминационни правила относно превоза на лица с увреждания и лица с намалена подвижност и пригружаващите ги лица, както и всички ограничения за тяхното превозване или превозването на оборудване за подпомагане на подвижността, дължащи се на структурата на пътническите кораби, за да отговорят на съответните изисквания за безопасност. Тези правила съдържат всички условия за достъп до въпросната морска/речна услуга, включително достъп до използваните кораби и наличните съоръжения на борда и монтираното помощно оборудване.

Обосновка

Независимо от необходимостта на процеса на консултация, формулиран в член 8, все пак трябва да се внесат пояснения за бъдещото му развитие. Националният орган, посочен в член 26 изглежда надеждна инстанция за упражняването на надзор върху тези консултации. Освен това участието на организациите, представляващи пристанищата в този процес, е от значение.

Изменение  32

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Предвидените в параграф 1 правила се оповестяват по подходящ начин публично от превозвачите или продавачите на билети най-късно в момента на правенето на резервация и на същите езици, на които е предоставена информацията по принцип на всички пътници. При предоставянето на тази информация се отделя специално внимание на нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

2. Предвидените в параграф 1 правила се оповестяват в достъпна форма и по подходящ начин публично, физически или по интернет, от превозвачите или продавачите на билети най-късно в момента на правенето на резервация и на същите езици, на които е предоставена информацията по принцип на всички пътници. При предоставянето на тази информация се отделя специално внимание на нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Обосновка

Следва да се използва уеднаквена терминология в текста.

Изменение  33

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. При поискване превозвачите оповестяват публично международното, общностното или националното законодателство, определящо изискванията за безопасност, на което се основават недискриминационните правила за достъп.

3. При поискване превозвачите оповестяват публично и в достъпна форма международното, общностното или националното законодателство, определящо изискванията за безопасност, на което се основават недискриминационните правила за достъп.

Изменение  34

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Превозвачите, продавачите на техни билети или туроператорите гарантират, че всяка релевантна информация във връзка с условията на превоза, информация за пътуването и за достъпността на дадени услуги е на разположение в подходяща и достъпна форма и за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, включително възможността за правене на резервации и информиране в интернет.

5. Превозвачите, продавачите на техни билети или туроператорите гарантират, че всяка релевантна информация във връзка с условията на превоза, информация за пътуването и за достъпността на дадени услуги, както и писмено потвърждение на услугата за предоставяне на помощ, е на разположение в достъпна форма и за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, включително възможността за правене на резервации и информиране в интернет.

Обосновка

Потвърждението за предоставяне на помощ, значимо за голям брой пътници с увреждания или намалена подвижност, трябва да бъде дадено от организацията, която прави резервацията, в момента на резервацията.

Изменение  35

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. При заминаване, преминаване или пристигане на пристанище, превозвачът отговаря за осигуряване на безплатна помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, посочена в приложение ІI, по такъв начин, че съответното лице да е в състояние да се качи на заминаващо превозно средство или да слезе от пристигащо превозно средство, за което е купило билет, без да се засягат правилата за достъп, посочени в член 8, параграф 1.

1. При заминаване, преминаване или пристигане на пристанище, превозвачът отговаря за осигуряване на безплатна помощ на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, посочена в приложение ІI, по такъв начин, че съответното лице да е в състояние да се качи на заминаващо превозно средство или да слезе от пристигащо превозно средство, за което е купило билет, без да се засягат правилата за достъп, посочени в член 8, параграф 1. Помощта е пригодена към индивидуалните нужди на лицето с увреждане или с намалена подвижност.

Изменение  36

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Превозвачите отделят сметките на своите дейности, свързани с помощта, която се оказва на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, от сметките за останалите си дейности, като се ръководят от съвременната търговска практика.

заличава се

Обосновка

Това задължение е прекалено за морския сектор.

Изменение  37

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 9 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5a. В съответствие с разпоредбите на член 12, ръководителят на пристанището носи при необходимост задължението да направи пристанището достъпно за лицата с увреждания или намалена подвижност.

Обосновка

Важно е да се регламентира участието на управителните органи на пристанищата при вземането на мерки, касаещи пътниците с увреждания или с намалена подвижност.

Изменение  38

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 12 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) помощ се предоставя при условие, че превозвачът, продавачът на билети или туроператорът, от когото е закупен билетът, е уведомен за нуждите на лицето от такава помощ поне 48 часа преди да възникне нуждата от помощ. В случай че билетът позволява многократни пътувания, достатъчно е да се изпрати едно уведомление, при условие че се предостави съответната информация относно времето на следващите пътувания;

а) помощ се предоставя при условие, че превозвачът, продавачът на билети или туроператорът, от когото е закупен билетът, е уведомен за нуждите на лицето от такава помощ при извършване на резервацията или поне 48 часа преди да възникне нуждата от помощ, освен ако не се договори по-кратък срок за уведомяване между доставчика на помощта и пътника, с изключение на круизи, при които за нуждата от помощ следва да бъде съобщено по време на резервацията. В случай че билетът позволява многократни пътувания, достатъчно е да се изпрати едно уведомление, при условие че се предостави съответната информация относно времето на следващите пътувания;

Обосновка

Моментът на резервацията изглежда най-подходящ за предупреждаване на превозвача за необходимостта от предоставяне на помощ. В случаите, когато намалената подвижност на клиента възникне в периода между резервацията и качването на борда, превозвачът трябва все пак да разполага с 48 часа, за да може да се организира.

Трябва да се позволи известна гъвкавост в системата за уведомяване, например, ако лицето редовно ползва същата услуга. Би било неразумно да се изисква от превозвачите да създават система за уведомяване, освен ако тя не е с реална стойност за тях.

Круизът е комбинация от превоз, настаняване и други туристически услуги, които представляват пакет, регулиран съгласно Директива 90/314 относно пакетните туристически пътувания. Съгласно тази директива от потребителите се изисква да съобщят на организатора или продавача на дребно „специалните изисквания“ по време на резервацията, така че организаторът да направи съответната организация за своите клиенти по време на круиза.

Изменение  39

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 12 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) превозвачи, продавачи на билети и туроператори взимат всички необходими мерки уведомленията за нужда от помощ от страна на лица с увреждания и лица с намалена подвижност да бъдат получени. Това задължение важи за всички техни пунктове за продажба, включително при продажбата по телефона и по интернет;

б) превозвачи, продавачи на билети и туроператори взимат всички необходими мерки уведомленията за нужда от помощ от страна на лица с увреждания и лица с намалена подвижност да бъдат изискани и получени. Пътникът получава потвърждение, че за нуждите от помощ е направено уведомление. Тези задължения важат за всички техни пунктове за продажба, включително при продажбата по телефона и по интернет;

Обосновка

Особено важно е превозвачите, продавачите на билети и туроператорите активно да искат информация дали даден пътник се нуждае от помощ, тъй като не всички пътници знаят, че трябва да съобщават за своите нужди. Също така е важно пътниците да могат да докажат, че са уведомили превозвачите, продавачите на билети и туроператорите за своите нужди от помощ.

Изменение  40

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 12 – буква д – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  по време, указано от превозвача, но не повече от 60 минути преди обявеното време за заминаване, или ж)

(Не засяга текста на български език.)

Обосновка

Думата „uiterlijk“(най-късно) може да предизвика объркване. В това изменение, ако не е предвиден срок, едно лице с намалена подвижност трябва да се е явило 30 минути преди заминаване; в противен случай — в указаното от превозвача време при максимум 60 минути. В предложението на Комисията същата дума „uiterlijk“ е използвана за две противоположни ситуации.

Изменение  41

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 12 – буква д – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– ако не е посочен час, не по-късно от 30 минути преди обявеното време за заминаване.

– ако не е посочен час, не по-късно от 30 минути преди обявеното време за качване, освен ако не е договорено друго между пътника и доставчика на помощта.

Обосновка

За да бъдат взети предвид спецификите на морския транспорт е уместно да бъдат взети като референция часовете за качване на борда. Освен това, това изменение води до съответствие с регламента за въздушния транспорт.

В някои случаи, например на пристанища без персонал, би могло да е по-удобно за доставчика на помощта и пътника с увреждане или намалена подвижност да се срещнат по време, което са договорили помежду си.

Думата „uiterlijk“(най-късно) може да предизвика объркване. В това изменение, ако не е предвиден срок, едно лице с намалена подвижност трябва да се е явило 30 минути преди заминаване; в противен случай — в указаното от превозвача време при максимум 60 минути. В предложението на Комисията същата дума „uiterlijk“ е използвана за две противоположни ситуации.

Изменение  42

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 12 – буква д – тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– ако не е посочен час, не по-късно от 30 минути преди обявеното време за заминаване.

ако не е посочен час, не по-късно от 30 минути преди обявеното време за заминаване, или

 

– в случая на круизи, по време, указано от превозвача, но не повече от 60 минути пред времето за регистрация.

Обосновка

важно е да се разграничат круизовете от другите видове транспорт по море или по вътрешни водни пътища.

Изменение  43

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 12 - буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) Ако лице с увреждания или лице с намалена подвижност се нуждае от животно-придружител, то животното се настанява, при положение че превозвачът или продавачът на билети или туроператорът са уведомени за това съгласно приложимите национални разпоредби за превоза на признати животни-придружители на борда на пътнически кораби, ако съществуват такива.

е) Ако лице с увреждания или лице с намалена подвижност се нуждае от куче-придружител, то животното се настанява, при положение че превозвачът или продавачът на билети или туроператорът са уведомени за това съгласно приложимите национални разпоредби за превоза на признати куче-придружители на борда на пътнически кораби, ако съществуват такива.

Обосновка

Необходимо е да се внесе точност в текста.

Изменение  44

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ако предоставянето на помощта е възложено с договор на подизпълнител и ако превозвачът или продавачът на билети или туроператорът са получили уведомление за нуждата от помощ най-малко 48 часа преди обявеното време за заминаване, те предават съответната информация така че подизпълнителят да я получи най-малко 36 часа преди обявеното време за заминаване.

1. Ако предоставянето на помощта е възложено с договор на подизпълнител и ако превозвачът е получил уведомление за нуждата от помощ най-малко 48 часа преди обявеното време за заминаване, те предават съответната информация така че подизпълнителят да я получи най-малко 36 часа преди обявеното време за заминаване.

2. Ако предоставянето на помощта е възложено с договор на подизпълнител и ако превозвачът или продавачът на билети или туроператорът не са получили уведомление за нуждата от помощ най-малко 48 часа преди обявеното време за заминаване, те предават информацията на подизпълнителя колкото е възможно по-бързо.

2. Ако предоставянето на помощта е възложено с договор на подизпълнител и ако превозвачът не е получил уведомление за нуждата от помощ най-малко 48 часа преди обявеното време за заминаване, те предават информацията на подизпълнителя колкото е възможно по-бързо.

Обосновка

Само превозвачът, който е възложил с договор на подизпълнител предоставянето на помощта, трябва да е задължен да информира последния за нуждата от помощ. Нито продавачът на билети, нито туроператорът знаят кого е наел превозвачът за подизпълнител.

Изменение  45

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ако предоставянето на помощта е възложено с договор на подизпълнител и ако превозвачът или продавачът на билети или туроператорът са получили уведомление за нуждата от помощ най-малко 48 часа преди обявеното време за заминаване, те предават съответната информация така че подизпълнителят да я получи най-малко 36 часа преди обявеното време за заминаване.

1. Ако предоставянето на помощта е възложено с договор на подизпълнител и ако превозвачът или продавачът на билети или туроператорът са получили уведомление за нуждата от помощ най-малко 48 часа преди обявеното време за заминаване, те предават съответната информация така че подизпълнителят да я получи възможно най-бързо и във всички случаи най-малко 36 часа преди обявеното време за заминаване.

Обосновка

Ако информацията стане известна преди крайния 48-часов срок, тя следва да бъде предадена възможно най-бързо на подизпълнителя, независимо от 36-часовия срок предвиден в регламента.

Изменение  101

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 14 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Превозвачите публикуват своите стандарти за качество.

3. Превозвачите публикуват своите стандарти за качество в достъпна форма.

Изменение  47

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 15 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) осигуряват на целия си персонал, който работи на пристанището и пряко обслужва пътниците, обучение по въпросите на помощта за хората с увреждания и осведоменост относно уврежданията, както е описано в приложение ІV;

б) осигуряват на целия си персонал (не касае българската езикова версия), който работи на пристанището и пряко обслужва пътниците, обучение по въпросите на помощта за хората с увреждания и осведоменост относно уврежданията, както е описано в приложение ІV;

Обосновка

осигуряват на целия си персонал (не касае българската езикова версия), който работи на пристанището и пряко обслужва пътниците, обучение по въпросите на помощта за хората с увреждания и осведоменост относно уврежданията, както е описано в приложение ІV;

Изменение  48

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 15 - буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) обезпечават всички нови служители след наемането им да присъстват на обучение, свързано с работата с лица с увреждания, и преминаване на опреснителни курсове за персонала, по целесъобразност.

в) обезпечават всички нови служители, които имат преки контакти с пътниците, след наемането им да присъстват на обучение, свързано с работата с лица с увреждания, и преминаване на опреснителни курсове за персонала, по целесъобразност.

Обосновка

Цяла група от членове на персонала няма контакти с пътниците и налагането на подобно обучение на тях е излишно.

Изменение  49

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 16 - параграф 1 - алинея първа

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случай на загуба или повреда на инвалидни колички, друго оборудване за подпомагане на подвижността или на части от тях преди, по време на и след пътуването, по време на обслужването им на пристанището или на превозването им на борда на кораба, пътникът, на когото принадлежи оборудването, получава обезщетение от превозвача или от управителния орган на пристанището, в зависимост от това, кой е отговарял за оборудването по време на загубата или повреждането му.

1. Освен ако пътникът, на когото принадлежи оборудването, вече е получил обезщетение по Регламент на Европейския парламент и на Съвета от ... относно отговорността на пътническите превозвачи по море и вътрешни водни пътища в случай на произшествие1, в случай на загуба или повреда на инвалидни колички, друго оборудване за подпомагане на подвижността или на части от тях преди, по време на и след пътуването, по време на обслужването им на пристанището или на превозването им на борда на кораба, пътникът, на когото принадлежи оборудването, получава обезщетение от превозвача или от управителния орган на пристанището, в зависимост от това, кой е отговарял за оборудването по време на загубата или повреждането му.

_________________

1OВ L...., от....., стр. ...

Обосновка

Уточнение, за да се подчертае връзката с регламента относно отговорността на предприятията, осигуряващи транспорт по море или вътрешни водни пътища на лица в случай на злополука, който ще бъде гласуван на пленарно заседание през март. Освен това текстът е изменен, за да се постави акцент върху лицето, носещо отговорността за оборудването.

Изменение  50

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 16 - параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При необходимост се полагат всички усилия за бързо осигуряване на замяна на оборудването.

При необходимост се полагат всички усилия за бързо осигуряване на замяна на оборудването с подходящо такова за нуждите на въпросния пътник.

Обосновка

Въпреки че заместващото оборудване не винаги може да е идентично на оригиналното, то трябва да може да се използва и да е удобно за въпросния пътник.

Изменение  51

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случай на закъснение превозвачът или, в даден случай, управителният орган на пристанището информират пътниците за очакваното време на заминаване и очакваното време на пристигане, още щом такава информация е на разположение, но не по-късно от 30 минути след времето на заминаване според публикуваното разписание или един час преди времето на пристигане според публикуваното разписание.

1. В случай на закъснение превозвачът или, в даден случай, управителният орган на пристанището информират пътниците най-късно 30 минути след времето на заминаване според публикуваното разписание или един час преди времето на пристигане според публикуваното разписание. Ако тази информация е известна, превозвачът информира пътниците за очакваното време на заминаване и очакваното време на пристигане.

Обосновка

Преработка на изменението. В допълнение, в повечето случаи закъсненията се дължат на неблагоприятни метеорологични условия. Не винаги информацията за точната продължителност на закъснението е известна. Следователно от превозвачите не следва да се изисква да дават потенциално невярна информация.

Изменение  52

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 17 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Превозвачът или управителният орган на пристанището следва да гарантират, че пътниците с увреждания или намалена подвижност получават в достъпна форма информацията, изисквана съгласно параграфи 1 и 2.

Изменение  53

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В случай на закъснение, при което се налага престой от една или повече нощи или се налага допълнителен престой в сравнение с предвидения от пътника, освен предвидените в член 1 храна и напитки на пътниците се предлага безплатно — където и когато това е физически възможно — хотел или друг вид настаняване, както и превоз между пристанището и мястото на настаняване.

2. В случай на закъснение, при което се налага престой от една или повече нощи или се налага допълнителен престой в сравнение с предвидения от пътника, освен предвидените в член 1 храна и напитки на пътниците се предлага безплатно хотел или друг вид настаняване, както и превоз между пристанището и мястото на настаняване. Поетите допълнително разходи от страна на превозвача за настаняване и транспорт не могат да надхвърлят двойния размер на цената на билета.

Обосновка

Обезщетението не трябва да бъде зависимо от неясни фактори от материално естество. Немислимо е да се накара някого да си плати, като същият вече е понесъл загубите на един ден закъснение.

Това изменение също така позволява да се обвърже цената на билета с разходите за настаняване, които превозвачът трябва да поеме в случай на голямо закъснение, осигурявайки същевременно минимално ниво на поемане на разходи от страна на превозвача.

Изменение  54

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 19 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) се възстановява цената на билета, ако не приемат посочените в буква а) алтернативни транспортни услуги.

б) се предлага възстановяване на цената на билета, ако решат да не пътуват с превозвача.

Обосновка

Хармонизира правата с тези за други транспортни услуги.

Изменение  55

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 19 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изплащането на предвидените в буква б) суми за възстановяване се извършва при същите условия както изплащането на обезщетението съгласно член 20.

Изплащането на предвидените в буква б) суми за възстановяване се извършва при същите условия както изплащането на обезщетението съгласно член 20, параграфи 3, 4 и 4a.

Изменение  56

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правото на възстановяване на средства съгласно настоящия член не се прилага за пътници на круиз, освен ако правата възникват на основание на Директива 90/314/ЕИО.

2. В отклонение от разпоредбите на параграф 1, пътниците на круиз са пренасочени или им биват възстановени вложените средства, в съответствие с разпоредбите на Директива 90/314/ЕИО.

Обосновка

Позоваването на Директива 90/314/ЕИО гарантира, че пътниците на круиз ще се ползват от цялата защита, която им се полага съгласно тази директива.

Изменение  57

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 20 – параграф 1 – встъпително изречение

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да губи правото си на превоз, пътникът може да иска обезщетение от превозвача, когато пристига със закъснение вследствие на отмяна или закъсняло отпътуване. Минималните равнища на обезщетения са както следва:

1. Без да губи правото си на превоз, пътникът може да иска обезщетение от превозвача, когато пристига със закъснение. Минималните равнища на обезщетения са както следва:

Обосновка

Не е необходимо да се уточняват възможните мотиви за пристигане със закъснение. Пътникът трябва да може да бъде обезщетен, каквото и да се случи.

Изменение  58

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правото на обезщетение съгласно настоящия член не се прилага за пътници на круиз, освен ако правата възникват на основание на Директива 90/314/ЕИО.

2. Параграф 1 не се прилага за пътници на круиз. Те не могат да претендират за обезщетение в съответствие с разпоредбите на Директива 90/314/ЕИО.

Обосновка

Позоваването на Директива 90/314/ЕИО гарантира, че пътниците на круиз ще се ползват от цялата защита, която им се полага съгласно тази директива.

Изменение  59

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 20 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a. Ако до три дни преди предвиденото заминаване превозвачът е обявил отмяна, или отлагане на пътуването или удължаване на неговото времетраене, не могат да бъдат предявявани искания за обезщетение.

Обосновка

Подобно на въздушния транспорт и същевременно, като се вземат предвид особеностите на корабоплаването, превозвачите следва да имат възможност да обявят своевременно промяната в разписанието, така че установяването на евентуални случаи на обезщетение да се извършва на базата на новото разписание.

Изменение  60

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 20 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 20 а

 

Непреодолима сила

 

Задълженията, предвидени в член 18, член 19 и член 20, не се прилагат в случаите на непреодолима сила, пречеща на изпълнението на транспортната услуга, и които не са могли да бъдат избегнати дори при вземане на всякакви разумни мерки.

Изменение  61

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Нито една разпоредба от настоящия регламент не възпрепятства пътниците да търсят обезщетение за понесени вследствие отмяна или закъснение на транспортна услуга щети пред националните съдилища.

Нито една разпоредба от настоящия регламент не възпрепятства пътниците да търсят обезщетение за понесени вследствие отмяна или закъснение на транспортна услуга щети пред националните съдилища. Обезщетението, отпуснато по силата на настоящия регламент, може да бъде приспаднато от дадено допълнително отпуснато обезщетение.

Обосновка

За да се избегне възможността за дублиране при изплащането на щетите, това изменение би дало възможност на съдилищата за приспадане на обезщетения, предоставени по силата на регламента, от обезщетението, което те отсъждат за щетите.

Изменение  62

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Превозвачите си сътрудничат, за да договарят споразумения на национално или европейско равнище с участие на заинтересованите страни, професионални асоциации, асоциации на клиенти, пътници и лица с увреждания. Тези мерки целят подобряването на грижите, които се предоставят на пътниците, особено в случай на големи закъснения и прекъсвания или отмяна на пътуването.

При контрол от страна на националните органи, на които е възложено изпълнението, превозвачите си сътрудничат, за да договарят споразумения на национално или европейско равнище с участие на заинтересованите страни, професионални организации, асоциации на клиенти, пътници, пристанища и лица с увреждания. Тези мерки целят подобряването на грижите, които се предоставят на пътниците, особено в случай на големи закъснения и прекъсвания или отмяна на пътуването.

Обосновка

Националният орган, определен в член 26, изглежда надеждна инстанция, която да гарантира правилното провеждане на процеса на сътрудничество. Освен това участието на организациите, управляващи пристанищата, в този процес е от значение.

Изменение  63

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Управителните органи на пристанищата и превозвачите предоставят на пътниците съответната информация по време на цялото пътуване в най-подходящия вид. Специално внимание се отделя на нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Управителните органи на пристанищата и превозвачите предоставят на пътниците съответната информация по време на цялото пътуване в най-достъпната форма и на обичайните езици. Специално внимание се отделя на нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Обосновка

Следва да се използва уеднаквена терминология в текста.

Изменение  64

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Превозвачите гарантират, че пътниците са получили подходяща и разбираема информация относно правата им по настоящия регламент най-късно при заминаването. При положение, че информацията е предоставена или от превозвача, или от фактическия превозвач, съответно другият не е длъжен да предоставя тази информация. Информацията се предоставя в най-подходящия вид. При предоставянето на тази информация се отделя специално внимание на нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

1. Превозвачите гарантират, че пътниците са получили подходяща и разбираема информация относно правата им по настоящия регламент най-късно при заминаването. При положение, че информацията е предоставена или от превозвача, или от фактическия превозвач, съответно другият не е длъжен да предоставя тази информация. Информацията се предоставя в най-достъпната форма и на обичайните езици. При предоставянето на тази информация се отделя специално внимание на нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Обосновка

Следва да се използва уеднаквена терминология в текста. Следва също така да се отбележи езиковият аспект.

Изменение  65

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Превозвачите създават механизъм за разглеждане на жалби относно правата и задълженията, обхванати от настоящия регламент.

1. Органите на държавите-членки създават независим механизъм за разглеждане на жалби, достъпен за всички пътници, включително за лица с увреждания и лица с намалена подвижност, относно правата и задълженията, обхванати от настоящия регламент.

Изменение  66

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава-членка назначава орган или органи, отговорни за контрола по прилагането на настоящия регламент. Всеки орган предприема необходимите мерки за гарантиране зачитането на правата на пътниците, включително спазването на правила за достъпност, посочени в член 8. По отношение на организацията си, решенията за финансиране, правната си структура и вземането на решения всеки орган е независим от превозвачите.

1. Всяка държава-членка назначава орган, отговорен за контрола по прилагането на настоящия регламент. Всеки орган предприема необходимите мерки за гарантиране създаването на правила за достъпността, както е посочено в член 8, за да се обезпечи тяхното спазване, както и зачитането на правата на пътниците. По отношение на организацията си, решенията за финансиране, правната си структура и вземането на решения всеки орган е независим от търговските интереси.

Обосновка

Един-единствен орган е достатъчен за изпълняването на тези задължения. Като изхожда от това, че в други членове на регламента е прието, че повече страни имат конкретен интерес по отношение на правата на пътниците, е подходящо да се уточни независимостта на националния орган.

Изменение  67

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки информират Комисията относно органа или органите, определени по реда на настоящия член, и техните съответни отговорности.

2. Държавите-членки информират Комисията относно органа, определен по реда на настоящия член, и техните съответни отговорности.

Обосновка

Посочването на един-единствен орган за всяка една държава-членка би позволило опростяване на административните процедури и по-сериозното поемане на отговорност от организацията.

Изменение  68

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Всеки пътник може да се оплаче пред съответния орган, посочен в параграф 1, или пред всеки друг подходящ орган, назначен от държава-членка, относно предполагаемо нарушение на настоящия регламент.

3. Всеки пътник може да се оплаче пред съответния орган, посочен по параграф 1 от държава-членка, относно предполагаемо нарушение на настоящия регламент.

Обосновка

Един-единствен орган е достатъчен за изпълняването на тази задача.

Изменение  69

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 27 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) обобщени данни за жалбите,

г) обобщени данни за жалбите, включително за изхода от тях резултат и времето, необходимо за разрешаването им;

Изменение  70

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки определят правила за санкции за нарушения на настоящия регламент и вземат всички мерки, необходими за спазването на тези правила. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки уведомяват Комисията относно тези свои разпоредби, като я уведомяват незабавно за всякакви последващи изменения в тези разпоредби.

Държавите-членки определят правила за санкции за нарушения на настоящия регламент и вземат всички мерки, необходими за спазването на тези правила. Предвидените санкции, които могат да включват разпореждане за изплащане на обезщетение на засегнатото лице, трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки уведомяват Комисията относно тези свои разпоредби, като я уведомяват незабавно за всякакви последващи изменения в тези разпоредби.

Обосновка

Съображение 18 гласи, че в санкциите може да бъде включено обезщетение на жертвата. Струва си това да бъде повторено в основния законодателен текст.

Изменение  71

Предложение за регламент - акт за изменение

Приложение ІІ – параграф 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  се качат на борда на кораба с помощта на подемни устройства, инвалидни колички или друга необходима помощ, в зависимост от случая,

– се качат на борда на кораба с помощта на необходими за целта средства,

Обосновка

Изглежда ненужно да се поставя условие за наличие на скъпа техника, с каквато много плавателни съдове и пристанища не разполагат.

Изменение  72

Предложение за регламент - акт за изменение

Приложение ІІ – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Временна замяна на повредено или загубено оборудване за подпомагане на подвижността, макар и не задължително, с подобно.

Временна замяна на повредено или загубено оборудване за подпомагане на подвижността, не задължително с подобно, но със сходни технически и функционални характеристики.

Обосновка

Това е необходимо, защото в противен случай е възможно лицата, които се нуждаят от оборудването, да не могат да го използват, тъй като не е пригодено за специфичните им нужди.

Изменение  73

Предложение за регламент - акт за изменение

Приложение ІІ - алинея 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Наземно обслужване на признати животни-придружители, по целесъобразност.

Наземно обслужване на признати кучета-придружители, по целесъобразност.

Обосновка

Необходимо е да се внесе точност в текста.

Изменение  74

Предложение за регламент - акт за изменение

Приложение ІV – част 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  умения за оказване на помощ на лицата с намалена подвижност, пътуващи с признато животно-придружител, включително ролята и нуждите на такива животни;

–  умения за оказване на помощ на лицата с намалена подвижност, пътуващи с куче-придружител, включително ролята и нуждите на такива животни;

Обосновка

За съответствие с изменението на член 12, буква е), терминът „животно-придружител“ е заменен с „куче-придружител“, с цел прецизност на текста.

Изменение  75

Предложение за регламент - акт за изменение

Приложение ІV – част 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

техники за придружаване на незрящи и лица с увредено зрение, както и за обслужване и превоз на признати животни-придружители;

– техники за придружаване на незрящи и лица с увредено зрение;

Обосновка

Следва да бъде разрешено кучетата-придружители да придружават своя собственик и дежурният персонал не следва да се занимава с тях. Кучетата-придружители са обучени да се подчиняват единствено на командите на своя собственик.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекстът: към подобряване на зачитането на правата на пътниците във всички видове транспорт.

От началото на 2000 г., в съответствие с Бялата книга, публикувана от Комисията, на тема "Европейската транспортна политика до 2010 г. - време за решение"[1], ЕС пое по пътя на подобряване зачитането на правата на пътниците.

По този начин, неотдавна бяха приети разпоредби от европейските институции в областта на правата на пътниците във въздушния и железопътния транспорт. С оглед довеждане докрай на тази законодателна инициатива, Европейската комисия изпрати на Европейския парламент и на Съвета още две предложения за регламент относно правата на пътниците, пътуващи с автобус и относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища. Този проектодоклад се разглежда в този ред на мисли към увеличаване на правата на пътниците, но също така и за равноправие на европейските потребители на различен вид транспорт.

Целта на настоящия доклад е да се постигне по-голяма равнопоставеност между различните видове транспорт, по отношение на правата на пътниците, тъй като тези видове транспорт често се съревновават помежду си. От друга страна следва да се отчетат спецификите на морския и речния транспортен сектор при конкретното прилагане на правата на пътниците.

Предложението на Комисията

Предложението на Комисията се основава на два съществуващи регламента относно правата на пътниците в областта на въздушния транспорт и на железопътния транспорт. Обхванати са правата на пътниците, както и правата на лицата с увреждания и с намалена подвижност. Предложението цели премахването на пречките за лицата с увреждания и за лицата с намалена подвижност да пътуват с кораб в Европа. Освен това то съдържа най-общи разпоредби относно правата на пътниците и по-специално относно закъснението и отменянето на дадено пътуване.

Основните линии на законодателните мерки са:

- конкретните права на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност, като се обръща внимание на спазването на принципа за недискриминиране и се поставя акцента върху достъпността и осигуряването на помощ на лицата с намалена подвижност;

- задълженията на превозвачите в случай на закъснение или отменяне на пътуването;

- информацията, предоставена на пътниците, както и управлението на внесените жалби;

- прилагането на регламента от националните органи.

От гледна точка на обхвата, настоящото предложение обхваща търговски пътнически превозни услуги по море и вътрешни водни пътища, по вътрешни и международни линии.

Позицията на докладчика

Като цяло текстът, предложен от Европейската комисия, изглежда черпи вдъхновение в голяма степен от този относно правата на пътниците във въздушния превоз. Независимо от това са внесени редица изменения от техническо естество. Например, докладчикът пожела да въведе референтно еднообразие по отношение на формата на предаваната информация на пътниците. От друга страна, в рамките на междуинституционалната дейност, Европейският парламент често е успявал да внесе подобрения в законодателните актове, предлагани от Комисията в посока на интересите на пътниците. Това е традиция, която докладчикът горещо подкрепя.

Наближаването на края на настоящия парламентарен мандат води до ускоряване на дейността на Европейския парламент на първо четене. Докладчикът ще продължи следователно да проучва разпоредбите на текста и ще внесе допълнителни изменения, ако счете това за необходимо. Основните изменения са следните:

1.  За лицата с намалена подвижност и пътниците като цяло, определен брой нови разпоредби целят предоставяне на гаранции, че техните права няма да бъдат поставени под въпрос чрез дерогации, чиито съображения често са твърде неясни в предложената редакция. Като пример може да се посочи разглеждането на въпроса за възможността да се откаже достъпа на лице с увреждания на борда на плавателен съд.

2.  Отговорността за поискване на информация от пътниците за това дали имат нужда от помощник е ясно изразена, както и задължението да се даде потвърждение в писмен вид за услугата по предоставяне на помощ.

3.  Транспорта по море или по вътрешни водни пътища, включен в круизовете е обхванат от конкретна директива от 1991 г.[2]. Докладчикът настоя да припомни принципите на пренасочването или на възстановяването на вложените средства, които са заложени в директивата.

4.  Отговорността за предоставяне на помощ на лицата с намалена подвижност, когато те се намират на пристанища, е изцяло на превозвачите. За да се ангажират ръководните пристанищни служители в това начинание бе предложено компромисно решение, което би ангажирало повече пристанищата в процеса на провеждане на консултации между различните участници в тази сфера.

5.  Ролята на националните органи, които следва да следят за прилагането на бъдещия регламент, е засилена и уточнена. Докладчикът предлага да бъде определен по един-единствен орган за всяка държава-членка.

6.  На органите се възлага по-голяма отговорност, най-вече по отношение на установяването на недискриминиращи правила за достъп, приложими за превоза на лица с увреждания и на лица с намалена подвижност. Докладчикът изрази също желание да се гарантира независимостта на тези органи по отношение на търговските интереси.

7.  Докладчикът пожела да внесе повече яснота в определенията, свързани с договорите за извършване на транспортна дейност, с продавачите на билети и с туроператорите.

  • [1]  COM(2001) 370, 12.09.2001 г.
  • [2]  Директива 90/314/ЕИО: разпоредби относно пакетните туристически пътувания, пакетните туристически ваканции и пакетните туристически обиколки (OВ L 158, 23.6.1990 г., стр. 59).

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (10.3.2009)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите
(COM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

Докладчик по становище: Georgios Papastamkos

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за регламент има за цел уреждането на въпроси относно правата на пътниците по море във вътрешни и в международни водни пътища, включително пътниците с увреждания и с намалена мобилност.

Вашият докладчик счита, че би било за предпочитане в систематичен план, внасянето на отделни предложения - от една страна, във връзка с правата на пътниците, и от друга страна, във връзка с пътниците с намалена мобилност. Причината за това е във факта, че индивидуалните разпоредби имат различни цели и различни получатели. По отношение на въздушния транспорт законодателят на Общността е предпочел уреждането на въпроси, засягащи всички пътници без изключение, без да разграничава отделни категории.

Вашият докладчик счита, че в определението за "превозвач" посочването на "превозвач" и на "фактически превозвач" предизвиква объркване по отношение на лицето, което поема задължението за извършване на превоз по море. Това създава правна несигурност за контрагента-пътник, особено по отношение на лицето, към което следва да се обърне в случай на несъответствия при изпълнението на договора за превоз. Разпоредбите относно задължението за уведомяване на пътниците в случай на забавяне на тръгването следователно следва да бъде допълнена по такъв начин, че уведомяването на пътниците да бъде извършвано не само от превозвача, но също така от тур оператора или от управителния орган на пристанището или от упълномощения продавач на билети, в съответствие с практиката в редица държави-членки. В допълнение към това, понятието "закъснение" следва да бъде уточнено и случаите на закъснение без вина да бъдат допълнително конкретизирани.

Освен това, сроковете за закъснение са определени по изключително ограничен начин (60 минути). Когато става въпрос за групи от острови, какъвто е случаят в Егейско море, когато корабите могат да спират на пет или шест различни острова, срокът от един час е твърде кратък. Съответните разпоредби, уреждащи въздушния транспорт, посочват закъснение от "повече от два часа". Вероятно предложението на Комисията отразява нормалните корабни маршрути в северна Европа (фериботни линии и т.н.). Но то в никакъв случай не съответства на условията за извършване на превоз по море в района на Средиземноморието.

По отношение на обезщетенията, най-доброто решение в съответствие с принципа на субсидиарност би било държавите-членки да определят сроковете. Обезщетението следва да се изчислява въз основа на нетната цена на билета, т.е. без ДДС и таксите за трети страни, а не "цената на билета", както е предвидено в предложението. Това е така поради факта, че при възстановяване на сумата, например, поради закъснение или отменяне на услугата, биха могли да възникнат трудности, например във връзка с възстановяването на ДДС, който вече е бил платен от дружеството за морски превоз.

Посочването на "извънредни обстоятелства" е неподходящо и неясно и понятието следва да бъде изяснено. Вероятно предложението има предвид обстоятелства като неблагоприятни метеорологични условия или повреда на плавателния съд и т.н. Въпреки това съществуват и други случаи, когато извършването на превоза би било затруднено или невъзможно поради опити за спасителни операции или поради промяна на маршрута с цел обслужване на друг остров и т.н. В този случай трябва да се изясни дали приложното поле на конкретната разпоредба се разпростира и върху тези случаи.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент - акт за изменение

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19а) В случай на бъдеща законодателна инициатива относно правата на пътниците, хоризонталният законодателен подход, обхващащ всички транспортни средства, би бил по-разумен, като се има предвид необходимостта от използване на комбиниран превоз.

Изменение  2

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки може да освободят услуги, за които са сключени договори за обществени услуги, ако тези договори гарантират ниво на права на пътниците, сравнимо с изисканото от настоящия регламент.

2. Държавите-членки може да освободят услуги, за които са сключени договори за обществени услуги, ако тези договори гарантират ниво на права на пътниците, сравнимо с изисканото от настоящия регламент, както и услугите, предоставени от малотонажни кораби или от кораби, превозващи малък брой пътници и опериращи по кратки маршрути.

Обосновка

Държавите-членки трябва да бъдат в състояние да освобождават пътнически или малотонажни кораби за пътешествия или кораби, превозващи малко на брой пътници и опериращи по кратки маршрути, поради особения характер на предоставяния от тях превоз, тъй като те обикновено функционират в качеството на морски "таксиметров превоз".

Изменение  3

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 3 - буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) „фактически превозвач“ означава лице, различно от превозвача и туроператора, което фактически осъществява целия превоз или част от него;

е) „фактически превозвач“ означава лице, различно от превозвача и туроператора, било то корабособственик, корабонаемател или корабен оператор, което фактически осъществява целия превоз или част от него;

Изменение  4

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 8 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. Превозвачите гарантират, че на борда на техните пътнически кораби и високоскоростни пътнически плавателни съдове общата информация относно услугите и помощта, предоставяна на лица с увреждания или на лица с намалена подвижност на борда на кораба или на плавателния съд, е доведена до знанието на пътниците.

Изменение  5

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 15 - буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) обезпечават всички нови служители след наемането им да присъстват на обучение, свързано с работата с лица с увреждания, и преминаване на опреснителни курсове за персонала, по целесъобразност.

в) обезпечават всички нови служители, които ще оказват пряка помощ на лица с увреждания или на лица с намалена мобилност, след наемането им да присъстват на обучение, свързано с работата с лица с увреждания, и преминаване на опреснителни курсове за персонала, по целесъобразност.

Изменение  6

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Размерът на обезщетението, платимо съгласно настоящия член, не е ограничен.

заличава се

Изменение  7

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случай на закъснение превозвачът или, в даден случай, управителният орган на пристанището информират пътниците за очакваното време на заминаване и очакваното време на пристигане, още щом такава информация е на разположение, но не по-късно от 30 минути след времето на заминаване според публикуваното разписание или един час преди времето на пристигане според публикуваното разписание.

1. В случай на закъснение превозвачът или, в даден случай, управителният орган на пристанището или тур операторът, или упълномощеният от превозвача продавач на билети информират пътниците за очакваното време на заминаване и очакваното време на пристигане, още щом такава информация е на разположение, но не по-късно от 30 минути след времето на заминаване според публикуваното разписание или един час преди времето на пристигане според публикуваното разписание.

Обосновка

Двусмислието в определенията за "превозвач" и „фактически превозвач“ създава правна несигурност относно лицето, което следва да носи отговорност за морския превоз. Разпоредбите на члена трябва да бъдат допълнени, така че да предвиждат пътниците да бъдат уведомявани не само от превозвача или от управителния орган на пристанището, но също така и от тур оператора или продавача на билети, какъвто е случаят в редица държави-членки.

Изменение  8

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 17 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако пътници изпускат връзка поради закъснение, фактическият превозвач полага разумни усилия да информира засегнатите пътници относно алтернативни връзки.

2. Ако пътници изпускат морска връзка поради закъснение, превозвачът или фактическият превозвач или управителният орган на пристанището или тур операторът или продавачът на билети полагат разумни усилия да информират засегнатите пътници относно алтернативни връзки.

Обосновка

Понятието и определението за "превозвач" и „фактически превозвач“ създават правна несигурност относно лицето, което следва да носи отговорност за морския превоз. Разпоредбите на члена трябва да бъдат допълнени, така че да предвиждат пътниците да бъдат уведомявани не само от превозвача или от управителния орган на пристанището, но също така и от тур оператора или продавача на билети, какъвто е случаят в редица държави-членки.

Изменение  9

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случаите, в които превозвачът основателно очаква закъснение на пътническа услуга по море или по вътрешни водни пътища с повече от 60 минути след времето на заминаване по разписание, на пътниците се предлагат безплатни храна и напитки в зависимост от времето на чакане, ако има такива на борда или на пристанището или ако е възможно по разумен начин да бъдат доставени.

1. В случаите, в които превозвачът, по своя вина, очаква закъснение на пътническа услуга по море или по вътрешни водни пътища с повече от 120 минути след времето на заминаване по разписание, на пътниците се предлагат безплатни храна и напитки в зависимост от времето на чакане, ако има такива на борда или на пристанището или ако е възможно по разумен начин да бъдат доставени.

Обосновка

Сроковете за закъснения са изключително кратки. Например, ако става дума за архипелаг, какъвто е случаят в Егейско море, и корабите могат да предоставят услуги, покриващи между 5 и 6 острова по един маршрут, срокът от един час е несъразмерно кратък. Съответните разпоредби за въздушния транспорт посочват закъснение от "повече от два часа". Предложението на Комисията може да отразява обичайното положение с маршрутите в северна Европа, но със сигурност това не са условията за превоз по море в Средиземно море.

Изменение  10

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 18 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Освен това, на пътниците се предоставя възможност да извършват безплатни телефонни обаждания или да изпращат безплатно съобщения по телекс, факс или електронни съобщения, които се отнасят до неотложни въпроси.

Изменение  11

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 19 - параграф 1 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случаите, в които превозвачът основателно очаква закъснение на пътническа услуга по море или по вътрешни водни пътища с повече от 120 минути след времето на заминаване по разписание, на пътниците незабавно:

1. В случаите, в които превозвачът, по своя вина, очаква закъснение на пътническа услуга по море или по вътрешни водни пътища с повече от 180 минути след времето на заминаване по разписание, на пътниците незабавно:

Обосновка

Сроковете за закъснения са изключително кратки. Например, ако става дума за архипелаг, какъвто е случаят в Егейско море, и корабите могат да предоставят услуги, покриващи между 5 и 6 острова по един маршрут, срокът от един час е несъразмерно кратък. Съответните разпоредби за въздушния транспорт посочват закъснение от "повече от два часа". Предложението на Комисията може да отразява обичайното положение с маршрутите в северна Европа, но със сигурност това не са условията за превоз по море в Средиземно море.

Изменение  12

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 20 - параграф 1 - буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) 25 % от цената на билета за закъснение от 60 до 119 минути;

а) 25 % от нетната цена на билета за закъснение от 120 до 179 минути;

Обосновка

По отношение на сроковете за закъснения, вж. обосновките към изменения 5 и 6. Най-подходящото и съгласувано в най-голяма степен с принципа на субсидиарност решение би било да бъде предоставено на държавите-членки да определят сроковете. В допълнение, размерът на обезщетението трябва да се изчислява въз основа на нетната цена на пътуването, без ДДС и т.н., а не въз основа на "цената на билета".

Изменение  13

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 20 - параграф 1 - буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) 50 % от цената на билета за закъснение, равно на или превишаващо 120 минути;

б) 50 % от цената на билета за закъснение, равно на или превишаващо 180 минути;

Обосновка

По отношение на сроковете за закъснения, вж. обосновките към изменения 5 и 6.

Изменение  14

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 20 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Настоящият член не се прилага, когато отмяната или закъснението се дължат на извънредни обстоятелства, пречещи на изпълнението на транспортната услуга, които не са могли да бъдат избегнати дори при вземане на всякакви разумни мерки.

4. Настоящият член не се прилага, когато отмяната или закъснението са причинени не по вина на превозвача, но се дължат на извънредни обстоятелства, пречещи на изпълнението на транспортната услуга, които не са могли да бъдат избегнати дори при вземане на всякакви разумни мерки.

Обосновка

Разпоредбите на член 20, параграф 4 са непълни и неясни. Понятието "извънредни обстоятелства" бива уточнено чрез добавката относно отсъствието на отговорност от страна на превозвача.

Изменение  15

Предложение за регламент - акт за изменение

Член 27 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка година на 1 юни органите за прилагане, посочени член 26, публикуват доклад за дейността си през изминалата година, който съдържа inter alia следното:

заличава се

а) описание на мерките, предприети за прилагане на разпоредбите на настоящия регламент,

 

б) позоваване на процедурата, приложима за разглеждане на индивидуални жалби,

 

в) обобщение на правилата за достъпност за лица с увреждания и лица с намалена подвижност, приложими в съответната държава-членка,

 

г) обобщени данни за жалбите,

 

д) подробности за наложените санкции,

 

е) други въпроси от значение за по-доброто прилагане на настоящия регламент.

 

Обосновка

Разпоредбите на член 27, параграф 1 увеличават значително административната тежест, без да създават добавена стойност.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път

Позовавания

COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Водеща комисия

TRAN

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

18.12.2008

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Georgios Papastamkos

19.1.2009

 

 

Разглеждане в комисия

12.2.2009

 

 

 

Дата на приемане

9.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Bill Newton Dunn

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път

Позовавания

COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Дата на представяне на ЕП

4.12.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

18.12.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

18.12.2008

JURI

18.12.2008

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

IMCO

27.2.2009

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Michel Teychenné

8.12.2008

 

 

Разглеждане в комисия

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Дата на приемане

31.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

0

14

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Дата на внасяне

2.4.2009