ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele

2. 4. 2009 - (KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD)) - ***I

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Michel Teychenné

Postup : 2008/0246(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0209/2009
Předložené texty :
A6-0209/2009
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele

(KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0816),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 71 odst. 1 a čl. 80 odst. 2 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0476/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6‑0209/2009),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Na základě článku 9 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a aby mohly zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace využívat námořní dopravu a dopravu na vnitrozemských vodních cestách způsobem srovnatelným s ostatními občany, je zapotřebí stanovit pravidla zákazu diskriminace a pomoci během jejich cesty. Tyto osoby by proto měly být přijímány k přepravě a ta by jim neměla být upírána z důvodu jejich zdravotního postižení nebo snížené pohyblivosti, vyjma zákonem stanovených případů odůvodněných bezpečností. Měly by mít právo na pomoc v přístavech, v místech nalodění/vylodění, není-li tam přístav, jakož i na palubě osobních lodí. V zájmu sociálního začlenění by jim tato pomoc měla být poskytována bezplatně. Dopravci by měli stanovit pravidla přístupnosti, nejlépe s využitím evropského systému pro normalizaci.

(4) Na základě článku 9 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a aby mohly zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace využívat námořní dopravu a dopravu na vnitrozemských vodních cestách způsobem srovnatelným s ostatními občany, je zapotřebí stanovit pravidla zákazu diskriminace a pomoci během jejich cesty. Tyto osoby by proto měly být přijímány k přepravě a ta by jim neměla být upírána z důvodu jejich zdravotního postižení nebo snížené pohyblivosti. Měly by mít právo na pomoc v přístavech, v místech nalodění/vylodění, není-li tam přístav, jakož i na palubě osobních lodí. V zájmu sociálního začlenění by jim tato pomoc měla být poskytována bezplatně. Dopravci by měli stanovit pravidla přístupnosti, nejlépe s využitím evropského systému pro normalizaci.

Odůvodnění

Odůvodnění bezpečnosti se vztahuje stejným způsobem na všechny cestující a nikoli pouze na cestující se sníženou pohyblivostí.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Při rozhodování o podobě případných nových přístavů a terminálů a v rámci zásadních modernizací by řídící orgány přístavů a dopravci, kteří je budou provozovat, měli, tam kde je to nutné, zohlednit potřeby zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Podobně by dopravci měli, tam kde je to nutné, zohlednit tyto potřeby při rozhodování o podobě nových a modernizovaných osobních lodí v souladu se směrnicí Rady 98/18/ES ze dne 17. března 1998 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě.

(5) Při rozhodování o podobě případných nových přístavů a terminálů a v rámci zásadních modernizací by řídící orgány přístavů a dopravci, kteří je budou provozovat, měli zohlednit potřeby zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Podobně by dopravci měli zohlednit tyto potřeby při rozhodování o podobě nových a modernizovaných osobních lodí v souladu se směrnicí Rady 98/18/ES ze dne 17. března 1998 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě.

Odůvodnění

Zohledňování potřeb zdravotně postižených osob by se mělo stát při vytváření koncepcí a sestavování infrastruktur povinností. Je to vždy nezbytné.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Ustanoveními týkajícími se nalodění zdravotně postižených osob nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou dotčena obecná ustanovení platných mezinárodních předpisů, předpisů Společenství a vnitrostátních předpisů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upozorňuje na skutečnost, že obecné předpisy se vztahují na všechny cestující bez rozdílu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Cestující by měli být plně informováni o svých právech podle tohoto nařízení tak, aby mohli tato práva účinně uplatňovat. Práva cestujících v námořní dopravě a na vnitrozemských vodních cestách by měla zahrnovat přijetí informací o službě před nastoupením cesty a v jejím průběhu. Veškeré důležité informace poskytované cestujícím v námořní dopravě a na vnitrozemských vodních cestách by měly být poskytovány také alternativními způsoby, které jsou dostupné zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

(14) Cestující by měli být plně informováni o svých právech podle tohoto nařízení tak, aby mohli tato práva účinně uplatňovat. Práva cestujících v námořní dopravě a na vnitrozemských vodních cestách by měla zahrnovat přijetí informací o službě před nastoupením cesty a v jejím průběhu. Veškeré důležité informace poskytované cestujícím v námořní dopravě a na vnitrozemských vodních cestách by měly být poskytovány také způsoby, které jsou dostupné zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Odůvodnění

V textu je třeba užívat jednotnou terminologii.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Cestující by měli mít možnost uplatňovat svá práva prostřednictvím vhodných postupů podání stížnosti zavedených dopravci, nebo případně podáním stížnosti orgánu nebo orgánům za tímto účelem určeným příslušným členským státem.

(15) Cestující by měli mít možnost uplatňovat svá práva prostřednictvím vhodných postupů podání stížnosti zavedených dopravci, nebo případně podáním stížnosti orgánu za tímto účelem určenému příslušným členským státem.

Odůvodnění

Uvedeno v soulad s pozměňovacím návrhem 33 návrhu zprávy. Záležitosti by se zjednodušily, byl-li by členským státem určen pouze jeden orgán, a nikoli více orgánů.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Stížnosti týkající se pomoci poskytované v přístavu nebo místě nalodění/vylodění by měly být podávány subjektu nebo subjektům, které k prosazování tohoto nařízení určil členský stát, na jehož území se přístav nachází. Stížnosti týkající se pomoci poskytované dopravcem na moři by měly být podávány subjektu nebo subjektům, které k prosazování tohoto nařízení určil členský stát, který dotyčnému dopravci vydal provozní licenci. Subjekt příslušný pro prosazování tohoto nařízení by měl mít pravomoc a schopnost prověřovat jednotlivé stížnosti a usnadňovat mimosoudní řešení sporů.

(16) Stížnosti týkající se pomoci poskytované v přístavu nebo místě nalodění/vylodění by měly být podávány subjektu, který k prosazování tohoto nařízení určil členský stát, na jehož území se přístav nachází. Stížnosti týkající se pomoci poskytované dopravcem na moři by měly být podávány subjektu, který k prosazování tohoto nařízení určil členský stát, který dotyčnému dopravci vydal provozní licenci. Subjekt příslušný pro prosazování tohoto nařízení by měl mít pravomoc a schopnost prověřovat jednotlivé stížnosti a usnadňovat mimosoudní řešení sporů.

Odůvodnění

Určení pouze jednoho subjektu na členský stát by umožnilo administrativní zjednodušení a zajistilo větší odpovědnost subjektu.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Komise by měla navrhnout jasná pravidla týkající se práv cestujících ohledně odpovědnosti, povinností, přístupu, práv zdravotně postižených osob nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace na přestupních místech cestujících mezi pozemní a námořní nebo vnitrozemskou vodní dopravou.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) Vzhledem k nutnosti využívat kombinovanou dopravu by v případě budoucí legislativní iniciativy týkající se práv cestujících bylo rozumné zaujmout horizontální přístup k právním předpisům, který pokryje všechny druhy dopravy.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se použije na obchodní přepravu cestujících po moři a na vnitrozemských vodních cestách, včetně výletních plaveb, mezi přístavy či místy nalodění/vylodění nebo v nich, pokud se nacházejí na území členského státu, na který se vztahuje Smlouva.

1. Toto nařízení se použije na obchodní přepravu cestujících po moři a na vnitrozemských vodních cestách prostřednictvím lodí pro přepravu osob, včetně výletních plaveb, mezi přístavy či místy nalodění/vylodění nebo v nich, pokud se nacházejí na území členského státu, na který se vztahuje Smlouva.

Odůvodnění

Nutnost rozlišovat mezi loděmi nákladními a loděmi pro přepravu osob nebyla v textu nařízení dostatečně zdůrazněna. V nařízení se odkazuje na lodě pro přepravu osob, je tedy nezbytné, aby tato skutečnost byla jednoznačná i při definování oblasti působnosti nařízení.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Nařízení

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy mohou vyloučit z oblasti působnosti tohoto nařízení služby městské a příměstské dopravy, pokud zaručí, že cílů tohoto nařízení může být dosaženo jinými regulačními opatřeními, a zajistí cestujícím úroveň práv srovnatelnou s úrovní požadovanou v tomto nařízení.

Odůvodnění

Za předpokladu, že bude zajištěna srovnatelná úroveň práv, lze z oblasti působnosti tohoto nařízení vyloučit městskou a příměstskou dopravu.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „zdravotně postiženou osobou“ nebo „osobou s omezenou schopností pohybu a orientace“ osoba, jejíž pohyblivost je při použití dopravního prostředku snížena v důsledku jakéhokoli tělesného postižení (smyslového nebo pohybového, trvalého nebo dočasného), mentálního postižení či nezpůsobilosti popřípadě jakékoli jiné příčiny zdravotního postižení nebo věku a jejíž stav vyžaduje, aby jejím potřebám byla věnována odpovídající pozornost a byly jí přizpůsobeny služby, které jsou poskytovány všem cestujícím;

a) „zdravotně postiženou osobou“ nebo „osobou s omezenou schopností pohybu a orientace“ osoba, jejíž pohyblivost je při použití dopravního prostředku snížena v důsledku jakéhokoli tělesného postižení (smyslového nebo pohybového, trvalého nebo dočasného), mentálního nebo psychosociálního postižení či nezpůsobilosti popřípadě jakékoli jiné příčiny zdravotního postižení nebo věku a jejíž stav vyžaduje, aby jejím potřebám byla věnována odpovídající pozornost a byly jí přizpůsobeny služby, které jsou poskytovány všem cestujícím;

Odůvodnění

Má-li být nařízení správně vyloženo, je důležité výslovně uvést v definici psychosociální postižení (známé rovněž jako psychiatrické nebo duševní poruchy), neboť se na tuto skupinu zapomíná při poskytování pomoci zdravotně postiženým osobám a při poskytování odborné přípravy zaměřené na zvyšování povědomí o zdravotním postižení.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) „provádějícím dopravcem“ jiný subjekt než dopravce a poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu, který skutečně provádí celou přepravu nebo její část;

f) (Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) „lodí“ námořní nebo říční plavidlo s výjimkou vznášedel;

i) „lodí“ námořní plavidlo nebo plavidlo pro vnitrozemské vodní cesty s výjimkou vznášedel;

Odůvodnění

Plavidlo pro vnitrozemské vodní cesty je vhodnější termín než říční plavidlo.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j) „přepravní smlouvou“ smlouva o přepravě mezi dopravcem nebo jeho pověřeným prodejcem přepravních dokladů a cestujícím za účelem jeho přepravy jedním nebo více dopravními spoji;

j) „přepravní smlouvou“ smlouva o přepravě mezi dopravcem a cestujícím za účelem jeho přepravy jedním nebo více dopravními spoji, ať byl přepravní doklad zakoupen u dopravce, poskytovatele souborných služeb cestovního ruchu, prodejce přepravních dokladů nebo přes internet;

Odůvodnění

Smluvním partnerem spotřebitele je v případě přepravní smlouvy dopravce, nikoliv jeho pověřený prodejce přepravních dokladů. Prodejci přepravních dokladů, jež jsou zprostředkovateli, neuzavírají přepravní smlouvu a neprodávají svým jménem. Při uzavírání přepravní smlouvy mezi dopravcem a cestujícím hrají prodejci přepravních dokladů pouze úlohu zprostředkovatele.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – písm. l

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l) „prodejcem přepravních dokladů“ maloobchodní prodejce služeb námořní dopravy uzavírající přepravní smlouvy a prodávající přepravní doklady jménem dopravce nebo na vlastní účet;

l) „prodejcem přepravních dokladů“ zprostředkovatel prodávající služby námořní dopravy jménem dopravce nebo poskytovatele souborných služeb cestovního ruchu, včetně služeb prodávaných jako součást souboru služeb;

Odůvodnění

Maloobchodní prodejce neuzavírá přepravní smlouvu a neprodává přepravní doklady na vlastní účet. Definice by měla zahrnovat i služby námořní dopravy prodávané jako součást souboru služeb.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m) „poskytovatelem souborných služeb cestovního ruchu“ jiný organizátor nebo prodejce než dopravce ve smyslu čl. 2 odst. 2 a článku 3 směrnice 90/314/EHS;

m) „poskytovatelem souborných služeb cestovního ruchu“ jiný organizátor než dopravce ve smyslu čl. 2 odst. 2 směrnice 90/314/EHS;

Odůvodnění

Prodejce je zprostředkovatelem a není zahrnut ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem souborných služeb cestovního ruchu a spotřebitelem. Prodejci jsou již zahrnuti v definici „prodejce přepravních dokladů“ v čl. 3 písm. l).

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – písm. p

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(p) „osobní lodí typu ro-ro“ loď přepravující více než 12 cestujících, která má nákladní prostory s vjezdem a výjezdem (roll-on/roll-off) nebo prostory zvláštní kategorie definované v pravidle II-2/A/2 Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 v platném znění;

vypouští se

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se termín „osobní loď typu ro-ro“ již dále v textu nařízení nevyskytuje, není nutné tento typ lodi definovat.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – písm. r a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ra) „přístupnými formami“ možnost cestujících získat stejné informace prostřednictvím textu, Braillova písma, audio, video nebo elektronických formátů. Mezi příklady přístupných forem patří, ale neomezují se na ně a mohou se lišit podle technologického vývoje, piktogramy, hlasové oznámení a titulky.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – písm. r b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

rb) „cestujícím“ jakákoliv osoba cestující na základě přepravní smlouvy jiná než ty osoby, které doprovázejí vozidla, přívěsy nebo zboží, jež jsou přepravovány jako náklad nebo obchodní zboží.

Odůvodnění

Za současného stavu by byli řidiči nákladních vozidel podle tohoto nařízení považováni za cestující. Účelem tohoto právního předpisu není, aby se vztahoval na řidiče nákladních vozidel.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – písm. r c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

rc) „příjezdem“ skutečný čas, kdy je loď zajištěna v přístavišti.

Odůvodnění

V současné době není definováno, co představuje příjezd. Ohledně „zajištěna v přístavišti“ platí stejné zdůvodnění jako výše uvedené.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – písm. r d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

rd) „odjezdem“ skutečný čas, kdy je loď připravena vyplout na moře.

Odůvodnění

V současné době není definováno, co představuje odjezd. „Připravena vyplout na moře“ znamená, že je loď zcela připravena opustit přístaviště.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – písm. r e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

re) „cenou přepravního dokladu“ náklady zaplacené za dopravu a ubytování na palubě; nezahrnuje náklady na jídlo, ostatní činnosti a jakékoliv nákupy na palubě.

Odůvodnění

Objasnění, z čeho bude vycházet náhrada.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – písm. r f (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

rf) „vyšší mocí“ událost nebo okolnost, které nemohlo být zabráněno, i když byla učiněna všechna příslušná opatření, jako např. válka, invaze, akt nepřátelského státu, nepřátelská akce (ať již byla vyhlášena válka, či nikoliv), občanská válka, povstání, revoluce, vzpoura, vojenský nebo uzurpátorský režim nebo konfiskace, teroristický čin, znárodňování, vládní sankce, blokáda, embargo, pracovní spory, stávka, výluka nebo přerušení dodávek elektrické energie nebo porucha na elektrickém vedení či vyšší vůle, zahrnující požár, povodeň, zemětřesení, bouři, hurikán nebo jiné přírodní katastrofy. Mezi případy vyšší moci náleží rovněž mimořádný příliv a odliv, vichřice, překročení významné výšky vln a tvorba ledu.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Rezervace a přepravní doklady se poskytují zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace bez jakýchkoli dalších poplatků.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Bez ohledu na článek 6 smí dopravci, prodejci přepravních dokladů nebo poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu odmítnout na základě zdravotního postižení nebo snížené pohyblivosti rezervaci, vydat přepravní doklad nebo nalodit zdravotně postiženou osobu nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace:

1. Bez ohledu na článek 6 smí dopravci, prodejci přepravních dokladů nebo poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu odmítnout rezervaci, vydat přepravní doklad nebo nalodit zdravotně postiženou osobu nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace:

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že důvodem k odmítnutí nalodění nemůže být samotné zdravotní postižení, ale pouze fyzické vlastnosti lodi, které mohou být pro zdravotně postiženou osobu nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace nevhodné.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) aby dodrželi platné bezpečnostní požadavky, které stanoví mezinárodní právní předpisy, právní předpisy Společenství nebo vnitrostátní právní předpisy, nebo aby dodrželi bezpečnostní požadavky stanovené orgánem, jenž vydal dotyčnému dopravci osvědčení provozovatele;

vypouští se

Odůvodnění

Bezpečnostní požadavky by neměly být pro námořní přepravu platným důvodem, neboť nejdůležitějším aspektem u tohoto typu přepravy je konstrukce lodi.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) pokud konstrukce osobní lodi nalodění nebo přepravu zdravotně postižené osoby nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace reálně neumožňuje.

b) pokud konstrukce osobní lodi nalodění nebo přepravu zdravotně postižené osoby nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace reálně neumožňuje a pokud jim nemůže být bezpečně, důstojně a z provozního hlediska vhodným způsobem poskytnuta běžná úroveň služeb.

Odůvodnění

Výjimka z obecné povinnosti přepravovat zdravotně postižené osoby – když by to bylo „reálně nemožné“ – je navržena příliš úzce. Téměř vždy bude možné tyto osoby přepravovat, ale může to být nebezpečné, nepohodlné nebo diskriminující kvůli rozdílným podmínkám pro tyto a ostatní cestující. Toto doplňující znění by zohlednilo otázky, jako je možnost evakuace těchto cestujících v případě nouze.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě odmítnutí rezervace z důvodů uvedených pod písmeny a) nebo b) prvního pododstavce vynaloží dopravci, prodejci přepravních dokladů nebo poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu přiměřené úsilí, aby navrhli dotyčné osobě přijatelnou alternativu.

V případě odmítnutí rezervace z důvodů uvedených v prvním pododstavci vynaloží dopravci, prodejci přepravních dokladů nebo poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu přiměřené úsilí, aby navrhli dotyčné osobě přijatelnou alternativu.

Odůvodnění

Z důvodu vypuštění písmene a) je třeba provést technickou změnu.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě rezervace předem musí být zdravotně postižené osobě nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace, které bylo odepřeno nalodění z důvodu jejího zdravotního postižení nebo snížené pohyblivosti, a osobě, která tuto osobu doprovází podle odstavce 2, nabídnuto právo na náhradu jízdného nebo přesměrování podle přílohy I. Právo na volbu mezi zpáteční cestou nebo přesměrováním je podmíněno splněním všech bezpečnostních požadavků.

V případě rezervace předem musí být zdravotně postižené osobě nebo osobě s omezenou schopností pohybu a orientace, které bylo odepřeno nalodění, a osobě, která tuto osobu doprovází podle odstavce 2, nabídnuto právo na náhradu jízdného nebo přesměrování podle přílohy I.

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že důvodem k odmítnutí nalodění nemůže být samotné zdravotní postižení, ale pouze fyzické vlastnosti lodi, které mohou být pro zdravotně postiženou osobu nebo osobu s omezenou schopností pohybu a orientace nevhodné. Text je třeba upravit rovněž kvůli souladu s pozměňovacím návrhem 9 návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Za stejných podmínek, které jsou uvedeny v odst. 1 písm. a), smí dopravce, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu požadovat, aby zdravotně postižená osoba nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace byla doprovázena další osobou, která je schopna jí poskytnout potřebnou pomoc, jestliže je to naprosto nezbytné.

2. Dopravce, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu smí požadovat, aby zdravotně postižená osoba nebo osoba s omezenou schopností pohybu a orientace byla doprovázena další osobou, která je schopna jí poskytnout potřebnou pomoc, jestliže je to naprosto nezbytné.

Odůvodnění

Úprava textu kvůli souladu s pozměňovacím návrhem 9 návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Dopravci za aktivní spolupráce zástupců organizací zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace a subjektů příslušných pro prosazování uvedených v článku 26 stanoví pravidla pro nediskriminační přístup vztahující se na přepravu zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, jakož i omezení jejich přepravy nebo přepravy jejich vybavení pro mobilitu z důvodu konstrukce osobních lodí tak, aby byly dodrženy platné bezpečnostní požadavky. Tato pravidla musí obsahovat všechny podmínky pro přístup k dané námořní dopravě, včetně přístupnosti provozovaných lodí a jejich zařízení na palubě.

1. Pod dohledem vnitrostátních subjektů příslušných pro prosazování dopravci za aktivní spolupráce zástupců organizací zastupujících přístavy, organizací zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace stanoví pravidla pro nediskriminační přístup vztahující se na přepravu zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace a osob, které je doprovází, jakož i omezení jejich přepravy nebo přepravy jejich vybavení pro mobilitu z důvodu konstrukce osobních lodí tak, aby byly dodrženy platné bezpečnostní požadavky. Tato pravidla musí obsahovat všechny podmínky pro přístup k dané námořní dopravě, včetně přístupnosti provozovaných lodí a jejich zařízení na palubě a pomocného vybavení, kterým jsou vybaveny.

Odůvodnění

Pokud je zapotřebí použít postup konzultace uvedený v článku 8, je nutno vyjasnit jeho budoucí průběh. Vnitrostátní subjekt definovaný v článku 26 se zdá být vhodným subjektem pro dohled nad průběhem těchto konzultací. Navíc je důležité, aby se tohoto postupu účastnily i organizace zastupující přístavy.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravidla uvedená v odstavci 1 dopravci nebo prodejci přepravních dokladů zpřístupní veřejnosti přinejmenším v okamžiku rezervace, vhodnými způsoby a v těch jazycích, v nichž jsou informace obecně zveřejňovány pro všechny cestující. Při poskytování takovýchto informací je věnována zvláštní pozornost potřebám osob se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

2. Pravidla uvedená v odstavci 1 dopravci nebo prodejci přepravních dokladů zpřístupní veřejnosti v tištěné podobě nebo prostřednictvím internetu přinejmenším v okamžiku rezervace, v přístupných formách, vhodnými způsoby a v těch jazycích, v nichž jsou informace obecně zveřejňovány pro všechny cestující. Při poskytování takovýchto informací je věnována zvláštní pozornost potřebám osob se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Odůvodnění

V textu je třeba užívat jednotnou terminologii.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Na požádání dopravci poskytnou mezinárodní právní předpisy, právní předpisy Společenství nebo vnitrostátní předpisy, které stanoví bezpečnostní požadavky, na nichž jsou pravidla pro nediskriminační přístup založena.

3. Na požádání dopravci v přístupných formách poskytnou mezinárodní právní předpisy, právní předpisy Společenství nebo vnitrostátní předpisy, které stanoví bezpečnostní požadavky, na nichž jsou pravidla pro nediskriminační přístup založena.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Dopravci, jejich prodejci přepravních dokladů nebo poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu zajistí, aby všechny příslušné informace týkající se podmínek přepravy, informace o cestě a informace o přístupnosti služeb byly zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace dostupné ve vhodných a přístupných formách, včetně rezervace a informací on-line.

5. Dopravci, jejich prodejci přepravních dokladů nebo poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu zajistí, aby všechny příslušné informace týkající se podmínek přepravy, informace o cestě, informace o přístupnosti služeb a písemné potvrzení o poskytnutí pomoci byly zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace dostupné v přístupných formách, včetně rezervace a informací on-line.

Odůvodnění

Potvrzení o poskytnutí pomoci, jež je pro řadu cestujících se zdravotním postižením či omezenou schopností pohybu a orientace velmi důležité, musí při rezervaci vydat orgán, který rezervaci provádí.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Při odjezdu, příjezdu nebo při tranzitu v přístavu dopravce odpovídá za bezplatné zajištění pomoci zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace uvedené v příloze II tak, aby tyto osoby byly schopny nastoupit na odjíždějící loď nebo vystoupit z přijíždějící lodi, na kterou si zakoupily přepravní doklad, aniž jsou však dotčena pravidla pro přístup podle čl. 8 odst. 1.

1. Při odjezdu, příjezdu nebo při tranzitu v přístavu dopravce odpovídá za bezplatné zajištění pomoci zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace uvedené v příloze II tak, aby tyto osoby byly schopny nastoupit na odjíždějící loď nebo vystoupit z přijíždějící lodi, na kterou si zakoupily přepravní doklad, aniž jsou však dotčena pravidla pro přístup podle čl. 8 odst. 1. Pomoc je přizpůsobena individuálním potřebám zdravotně postižených osob nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V souladu se současnými obchodními zvyklostmi oddělí dopravci ve svém účetnictví činnosti související s pomocí poskytovanou zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace od ostatních činností.

vypouští se

Odůvodnění

Tato povinnost je pro námořní odvětví nepřiměřená.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5a. V souladu s článkem 12 je řídící orgán přístavu v případě potřeby odpovědný za zajištění přístupu do přístavu zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Odůvodnění

Je třeba vytvořit rámec pro to, aby část odpovědnosti za cestující se zdravotním postižením či omezenou pohyblivostí nesly také řídící orgány přístavu.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 12 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) Pomoc se poskytuje za podmínky, že je dopravci, prodejci přepravních dokladů nebo poskytovateli souborných služeb cestovního ruchu, u kterého byl zakoupen přepravní doklad, oznámeno alespoň 48 hodin předem, že uvedená osoba bude tuto pomoc potřebovat. Pokud přepravní doklad umožňuje vykonat vícenásobné cesty, je tato podmínka splněna jediným oznámením za předpokladu, že se v něm uvedou patřičné informace o časech následujících cest.

a) Pomoc se poskytuje za podmínky, že je dopravci, prodejci přepravních dokladů nebo poskytovateli souborných služeb cestovního ruchu, u kterého byl zakoupen přepravní doklad, oznámeno v okamžiku rezervace nebo alespoň 48 hodin předem, že uvedená osoba bude tuto pomoc potřebovat, pokud mezi poskytovatelem pomoci a cestujícím nedojde k dohodě stanovující kratší dobu oznámení, s výjimkou rekreačních cest, v jejichž případě by potřeba pomoci měla být uvedena v okamžiku rezervace. Pokud přepravní doklad umožňuje vykonat vícenásobné cesty, je tato podmínka splněna jediným oznámením za předpokladu, že se v něm uvedou patřičné informace o časech následujících cest.

Odůvodnění

Nejvhodnějším okamžikem pro oznámení dopravci, že bude potřeba poskytnout z jeho strany pomoc, se zdá být rezervace. Pokud k omezení pohybu či orientace zákazníka dojde mezi rezervací a naloděním, musí být dopravci poskytnuto 48 hodin k tomu, aby se přizpůsobil situaci.

V rámci oznamovacího systému musí být umožněna určitá pružnost, například pokud osoba pravidelně využívá stejnou službu. Rovněž by bylo zbytečné požadovat po dopravcích uplatňování oznamovacího systému, pokud by to pro ně nemělo žádnou skutečnou hodnotu.

Rekreační cesta spojuje dopravu, ubytování a další služby v oblasti cestovního ruchu, což představuje soubor upravený směrnicí 90/314 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy; podle této směrnice se po klientech požaduje, aby organizátorovi nebo prodejci uvedli „zvláštní požadavky“ při rezervaci, aby mohl organizátor pro celou rekreační cestu vůči svým zákazníkům přijmout nezbytná opatření.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 12 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Dopravci, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu přijmou veškerá opatření, která jsou nezbytná k přijetí oznámení o potřebě pomoci od zdravotně postižených osob nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Tato povinnost se vztahuje na všechna jejich prodejní místa, včetně prodeje po telefonu nebo přes internet.

b) Dopravci, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu přijmou veškerá opatření, která jsou nezbytná k žádosti a přijetí oznámení o potřebě pomoci od zdravotně postižených osob nebo osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Cestující obdrží potvrzení, v němž se uvádí, že byla potřeba pomoci zaznamenána. Tyto povinnosti se vztahují na všechna jejich prodejní místa, včetně prodeje po telefonu nebo přes internet.

Odůvodnění

Je zásadní, aby dopravci, prodejci přepravních dokladů a poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu aktivně požadovali informaci, zda cestující potřebují pomoc, či nikoliv, neboť všichni cestující nemusí vědět, že se u nich předpokládá uvedení jejich potřeb. Je rovněž důležité, aby byli cestující schopni prokázat, že dopravcům, prodejcům přepravních nákladů a poskytovatelům souborných služeb cestovního ruchu oznámili, že potřebují pomoc.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 12 – písm. e – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  v čase stanoveném dopravcem, který nesmí činit více 60 minut před zveřejněným časem odjezdu nebo

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

The word ‘uiterlijk’ (at the latest) may cause confusion. In this amendment, if no time has been stipulated, a person with reduced mobility should have presented himself 30 minutes before departure; otherwise he must present himself at the time stipulated by the carrier, with a maximum of 60 minutes. In the Commission proposal the same word, ‘uiterlijk’, is used for two conflicting situations.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 12 – písm. e – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– není-li žádný čas stanoven, nejpozději 30 minut před zveřejněným časem odjezdu.

– není-li žádný čas stanoven, nejpozději 30 minut před zveřejněným časem nalodění, pokud se cestující a poskytovatel služby nedohodnou jinak.

Odůvodnění

Pro zohlednění reálného provozu námořní dopravy je třeba vzít v potaz hodinu nalodění i celý proces. Toto nařízení navíc usiluje o soulad s nařízením o letecké dopravě.

V některých případech, například v přístavech bez obsluhy, by mohlo být pro poskytovatele pomoci a pro zdravotně postižené cestující a cestující s omezenou schopností pohybu a orientace příhodnější, aby se doba setkání řídila jejich vzájemnou dohodou.

Výraz v „krajním případě“ může vést k nedorozuměním. Podle tohoto pozměňovacího návrhu se musí osoba s omezenou schopností pohybu hlásit 30 minut před odjezdem, pokud nebyla stanovena jiná konkrétní doba. V ostatních případech se musí hlásit v čase určeném dopravcem, stanoveným maximálně na 60 minut. V návrhu Komise má stejný výraz „v krajním případě“ dva odlišné významy.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 12 – písm. e – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– není-li žádný čas stanoven, nejpozději 30 minut před zveřejněným časem odjezdu.

– není-li žádný čas stanoven, nejpozději 30 minut před zveřejněným časem odjezdu, nebo

 

– v případě výletní plavby v čase stanoveném dopravcem, který nesmí být více než 60 minut před časem odbavení.

Odůvodnění

Je důležité rozlišovat výletní plavby od ostatních druhů námořní dopravy.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 12 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) V případě žádosti zdravotně postižené osoby nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace o využití asistenčního zvířete musí být toto zvíře přijato na palubu za předpokladu, že dopravci, prodejci přepravních dokladů nebo poskytovateli souborných služeb cestovního ruchu je tato skutečnost oznámena v souladu s vnitrostátními pravidly pro přepravu uznaných asistenčních zvířat na palubě osobních lodí, jestliže taková pravidla existují.

f) V případě žádosti zdravotně postižené osoby nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace o využití asistenčního psa musí být tento pes přijat na palubu za předpokladu, že dopravci, prodejci přepravních dokladů nebo poskytovateli souborných služeb cestovního ruchu je tato skutečnost oznámena v souladu s vnitrostátními pravidly pro přepravu uznaných asistenčních psů na palubě osobních lodí, jestliže taková pravidla existují.

Odůvodnění

Znění je třeba upřesnit.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud je uzavřena smlouva o poskytování pomoci a dopravce, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu obdrží oznámení o potřebě pomoci do 48 hodin před zveřejněným časem odjezdu, předá příslušnou informaci tak, aby ji subdodavatel obdržel alespoň 36 hodin před zveřejněným časem odjezdu.

1. Pokud je uzavřena smlouva o poskytování pomoci a dopravce obdrží oznámení o potřebě pomoci do 48 hodin před zveřejněným časem odjezdu, předá příslušnou informaci tak, aby ji subdodavatel obdržel alespoň 36 hodin před zveřejněným časem odjezdu.

2. Pokud je uzavřena smlouva o poskytování pomoci a dopravce, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu neobdrží oznámení o potřebě pomoci do 48 hodin před zveřejněným časem odjezdu, předá dopravce, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu informaci subdodavateli co nejdříve.

2. Pokud je uzavřena smlouva o poskytování pomoci a dopravce neobdrží oznámení o potřebě pomoci do 48 hodin před zveřejněným časem odjezdu, předá dopravce informaci subdodavateli co nejdříve.

Odůvodnění

Povinnost informovat subdodavatele o potřebě pomoci by měl mít pouze dopravce, který jej pověřil. Ani prodejce přepravních dokladů, ani poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu nevědí, koho dopravce pověřil jako subdodavatele.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pokud je uzavřena smlouva o poskytování pomoci a dopravce, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu obdrží oznámení o potřebě pomoci do 48 hodin před zveřejněným časem odjezdu, předá příslušnou informaci tak, aby ji subdodavatel obdržel alespoň 36 hodin před zveřejněným časem odjezdu.

1. Pokud je uzavřena smlouva o poskytování pomoci a dopravce, prodejce přepravních dokladů nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu obdrží oznámení o potřebě pomoci do 48 hodin před zveřejněným časem odjezdu, předá příslušnou informaci tak, aby ji subdodavatel obdržel co nejdříve a v každém případě alespoň 36 hodin před zveřejněným časem odjezdu.

Odůvodnění

V případě, že je informace k dispozici dříve než 48 hodin před zveřejněným časem odjezdu, bude lépe ji oznámit subdodavateli co nejdříve, aniž by bylo nutno čekat do doby 36 hodin před zveřejněným časem odjezdu.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Dopravci své normy kvality zveřejní.

3. Dopravci své normy kvality zveřejní v přístupných formách.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 15 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) poskytnou školení o pomoci zdravotně postiženým a o problematice zdravotního postižení, jak je popsáno v příloze IV, veškerému personálu, který pracuje v přístavu a přichází do přímého styku s cestující veřejností;

b) (Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 15 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) zajistí, aby všichni noví zaměstnanci prošli školením o problematice zdravotního postižení a aby byl personál podle potřeby doškolován.

c) zajistí, aby všichni noví zaměstnanci, kteří přicházejí do přímého styku s cestujícími, prošli školením o problematice zdravotního postižení a aby byl personál podle potřeby doškolován.

Odůvodnění

Část zaměstnanců nepřichází do styku s cestujícími a bylo by zbytečné ukládat jim povinnost tohoto školení.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V případě, že během manipulace v přístavu nebo během přepravy na palubě lodi dojde ke ztrátě nebo poškození invalidních vozíků nebo jiného vybavení pro mobilitu nebo jejich částí, před nastoupením cesty, v jejím průběhu nebo po jejím skončení, odškodní cestujícího, jemuž vybavení patří, dopravce nebo řídící orgán přístavu v závislosti na tom, kdo za vybavení odpovídal v okamžiku ztráty nebo poškození.

1. V případě, že během manipulace v přístavu nebo během přepravy na palubě lodi před zahájením cesty, v jejím průběhu nebo po jejím skončení, dojde ke ztrátě nebo poškození invalidních vozíků nebo jiného vybavení pro mobilitu nebo jejich částí, odškodní cestujícího, jemuž vybavení patří, ten, kdo za vybavení odpovídal v okamžiku ztráty nebo poškození, s výjimkou případu, kdy cestující, jemuž vybavení patří, byl již odškodněn podle nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne ... o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři a na vnitrozemských vodních cestách v případě nehod1.

_________________

1 Úř. věst. L ..., ..., s. ...

Odůvodnění

Upřesnění, které zdůrazňuje souvislost s nařízením o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři a na vnitrozemských vodních cestách v případě nehod, o němž se bude hlasovat na březnovém dílčím zasedání. Text je navíc pozměněn tak, aby kladl důraz na osobu, která za vybavení odpovídala.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě potřeby musí být vynaloženo veškeré úsilí k rychlému poskytnutí náhradního vybavení.

V případě potřeby musí být vynaloženo veškeré úsilí k rychlému poskytnutí náhradního vybavení, které bude odpovídat potřebám dotčených cestujících.

Odůvodnění

Přestože náhradní vybavení nemůže být vždy stejné jako vybavení původní, je nicméně stále třeba, aby bylo pro dotčené cestující užitečné a komfortní.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V případě zpoždění dopravce případně řídící orgán přístavu informuje cestující o předpokládaném času odjezdu a příjezdu, jakmile jsou tyto informace k dispozici, nejpozději však 30 minut po plánovaném odjezdu nebo jednu hodinu před plánovaným příjezdem.

1. V případě zpoždění dopravce, případně řídící orgán přístavu, informuje cestující nejpozději 30 minut po plánovaném odjezdu nebo jednu hodinu před plánovaným příjezdem. Pokud jsou tyto informace k dispozici, informuje dopravce cestující o předpokládaném času odjezdu a příjezdu.

Odůvodnění

Změna formulace. Ve většině případů je totiž zpoždění způsobeno nepříznivými meteorologickými podmínkami, takže informace týkající se přesné doby zpoždění nejsou vždy k dispozici. Je tedy třeba vyhnout se tomu, aby byl dopravce případně nucen podávat mylné informace.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Dopravce nebo řídící orgán přístavu zajistí, aby zdravotně postižení cestující nebo cestující s omezenou schopností pohybu a orientace obdrželi informace požadované podle odstavců 1 a 2 v přístupných formách.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V případě zpoždění, kdy je nutný pobyt cestujícího na jednu noc nebo na více nocí nebo pobyt delší než zamýšlený cestujícím, pokud je to uskutečnitelné, se cestujícím kromě stravy a občerstvení uvedených v odstavci 1 nabídne zdarma hotelové nebo jiné ubytování a přeprava mezi přístavem a místem ubytování.

2. V případě zpoždění, kdy je nutný pobyt cestujícího na jednu noc nebo na více nocí nebo pobyt delší než zamýšlený cestujícím, se cestujícím kromě stravy a občerstvení uvedených v odstavci 1 nabídne zdarma hotelové nebo jiné ubytování a přeprava mezi přístavem a místem ubytování. Náklady dopravce na dodatečné ubytování a přepravu nesmí překročit dvojnásobek ceny přepravního dokladu.

Odůvodnění

Odškodnění by nemělo být podmíněno neurčitými materiálními faktory. Je nemyslitelné, aby osoba, kterou již postihlo alespoň jednodenní zpoždění, hradila vzniklé náklady.

Tento pozměňovací návrh rovněž stanoví vztah mezi cenou přepravního dokladu a náklady dopravce na ubytování v případě značného zpoždění a současně zajistí, aby dopravce nesl alespoň část vzniklých nákladů.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 19 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) náhradu ceny přepravního dokladu, pokud cestující nepřijme náhradní dopravu uvedenou v písmenu a).

b) náhradu ceny přepravního dokladu, pokud se cestující rozhodne necestovat s tímto dopravcem.

Odůvodnění

Zajišťuje soulad práv cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách s právy v rámci jiných dopravních služeb.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Náhrada jízdného uvedená v písmenu b) se provede za stejných podmínek jako úhrada odškodnění podle článku 20.

Náhrada jízdného se provede za stejných podmínek jako úhrada odškodnění podle čl. 20 odst. 3, 4 a 4a.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Právo na náhradu jízdného podle tohoto článku se nevztahuje na cestující, kteří se účastní výletní plavby, ledaže by tato práva vznikla podle směrnice 90/314/EHS.

2. Odchylně od odstavce 1 budou cestující, kteří se účastní výletní plavby, přesměrováni, nebo jim bude jízdné uhrazeno podle směrnice 90/314/EHS.

Odůvodnění

Odkaz na směrnici 90/314/EHS zaručuje cestujícím, kteří se účastní výletní plavby, že jim bude poskytnuta veškerá ochrana podle této směrnice.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž ztratí právo na přepravu, může cestující od dopravce požadovat odškodnění v případě zpoždění při příjezdu z důvodu zrušení nebo zpoždění při odjezdu. Minimální odškodnění činí:

1. Aniž ztratí právo na přepravu, může cestující od dopravce požadovat odškodnění v případě zpoždění při příjezdu. Minimální odškodnění činí:

Odůvodnění

Není nutné uvádět možné důvody zpoždění při příjezdu. Cestující musí mít právo na odškodnění, ať se stane cokoli.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Právo na odškodnění podle tohoto článku se nevztahuje na cestující, kteří se účastní výletní plavby, ledaže by tato práva vznikla podle směrnice 90/314/EHS.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na cestující, kteří se účastní výletní plavby. Tito cestující mohou žádat odškodnění podle směrnice 90/314/EHS.

Odůvodnění

Odkaz na směrnici 90/314/EHS zaručuje cestujícím, kteří se účastní výletní plavby, že jim bude poskytnuta veškerá ochrana podle této směrnice.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 20 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Oznámil-li dopravce do 3 dnů před plánovaným odjezdem zrušení, případně přesunutí jízdy nebo prodloužení doby jízdy, nevzniká žádný nárok na poskytnutí náhrady.

Odůvodnění

Podobně jako v letecké dopravě by měl mít dopravce za současného zohlednění zvláštních podmínek lodní dopravy možnost včasného oznámení změny jízdního řádu, takže stanovení případné náhrady bude vycházet z nového jízdního řádu.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 20 a

 

Vyšší moc

 

Povinnosti stanovené v článcích 18, 19 a 20 se nepoužijí v případech vyšší moci, které znemožnily poskytnutí dopravní služby a kterým nebylo možno zabránit, i když byla učiněna všechna přiměřená opatření.

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Žádné ustanovení tohoto nařízení nebrání cestujícím domáhat se náhrady škody v případě ztráty způsobené zrušením nebo zpožděním dopravní služby u vnitrostátních soudů.

Žádné ustanovení tohoto nařízení nebrání cestujícím domáhat se náhrady škody v případě ztráty způsobené zrušením nebo zpožděním dopravní služby u vnitrostátních soudů. Náhrady poskytnuté podle tohoto nařízení mohou být od dalších náhrad odečteny.

Odůvodnění

S cílem zabránit dvojnásobnému odškodnění by tento pozměňovací návrh umožnil soudům odečíst od náhrad poskytnutých podle tohoto nařízení případně již poskytnutou náhradu.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dopravci vzájemně spolupracují s cílem přijmout opatření na vnitrostátní nebo evropské úrovni se zapojením zúčastněných stran, profesních sdružení a sdružení zákazníků, cestujících a zdravotně postižených osob. Cílem těchto opatření by mělo být zlepšení péče o cestující, zejména v případě významných zpoždění a přerušení nebo zrušení cesty.

Pod dohledem vnitrostátních subjektů příslušných pro prosazování dopravci vzájemně spolupracují s cílem přijmout opatření na vnitrostátní nebo evropské úrovni se zapojením zúčastněných stran, profesních organizací a sdružení zákazníků, cestujících, přístavů a zdravotně postižených osob Cílem těchto opatření by mělo být zlepšení péče o cestující, zejména v případě významných zpoždění a přerušení nebo zrušení cesty.

Odůvodnění

Vnitrostátní subjekt uvedený v článku 26 se zdá být orgánem vhodným pro zajištění hladké spolupráce. Navíc je důležité, aby se tohoto postupu účastnily i organizace zastupující řídící orgány přístavů.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Řídící orgány přístavů a dopravci poskytují cestujícím odpovídající informace během jejich cesty v co nejvhodnější podobě. Zvláštní pozornost je věnována potřebám osob se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Řídící orgány přístavů a dopravci poskytují cestujícím odpovídající informace během jejich cesty v přístupných formátech a obvyklých jazycích. Zvláštní pozornost je věnována potřebám osob se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Odůvodnění

V textu je třeba užívat jednotnou terminologii.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Dopravci cestujícím zajistí náležité a srozumitelné informace o jejich právech podle tohoto nařízení nejpozději při odjezdu. Jestliže informace poskytne dopravce nebo provádějící dopravce, druhý z nich již není povinen tyto informace poskytovat. Informace se poskytují v co nejvhodnější podobě. Při poskytování takovýchto informací je věnována zvláštní pozornost potřebám osob se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

1. Dopravci cestujícím zajistí náležité a srozumitelné informace o jejich právech podle tohoto nařízení nejpozději při odjezdu. Jestliže informace poskytne dopravce nebo provádějící dopravce, druhý z nich již není povinen tyto informace poskytovat. Informace se poskytují v přístupných formátech a obvyklých jazycích. Při poskytování takovýchto informací je věnována zvláštní pozornost potřebám osob se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Odůvodnění

V textu je třeba užívat jednotnou terminologii a výslovně zmínit jazykovou stránku.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Dopravci zavedou mechanismus pro vyřizování stížností, které se týkají práv a povinností podle tohoto nařízení.

1. Orgány členských států zavedou nezávislý mechanismus pro vyřizování stížností, které se týkají práv a povinností podle tohoto nařízení, jenž bude přístupný všem cestujícím, včetně zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí subjekt nebo subjekty příslušné pro prosazování tohoto nařízení. Každý subjekt přijme opatření nezbytná k tomu, aby se zajistilo dodržování práv cestujících, včetně souladu s pravidly pro přístupnost podle článku 8. Všechny subjekty jsou z hlediska své organizace, rozhodování o financování, právní struktury a procesu rozhodování nezávislé na jakémkoli dopravci.

1. Každý členský stát určí subjekt příslušný pro prosazování tohoto nařízení. Každý subjekt přijme opatření nezbytná k tomu, aby se zajistilo stanovení pravidel pro přístupnost podle článku 8 a zaručilo dodržování těchto pravidel práv cestujících. Všechny subjekty jsou z hlediska své organizace, rozhodování o financování, právní struktury a procesu rozhodování nezávislé na obchodních zájmech.

Odůvodnění

Pro tento úkol je jeden subjekt postačující. Vzhledem k tomu, že v jiných článcích nařízení se připouští, že vlastní zájmy v oblasti práv cestujících má více subjektů, je třeba přesněji vymezit povahu nezávislosti vnitrostátního orgánu.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy informují Komisi o subjektu nebo subjektech, které byly určeny podle tohoto článku, a o jejich pravomocích.

2. Členské státy informují Komisi o subjektu, který byl určen podle tohoto článku, a o jeho pravomocích.

Odůvodnění

Určení pouze jednoho subjektu na členský stát by umožnilo administrativní zjednodušení a zajistilo větší odpovědnost subjektu.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Každý cestující může podávat stížnosti na údajné porušení tohoto nařízení příslušnému subjektu určenému podle odstavce 1 nebo jakémukoli jinému vhodnému subjektu určenému členským státem.

3. Každý cestující může podávat stížnosti na údajné porušení tohoto nařízení příslušnému subjektu určenému podle odstavce 1 členským státem.

Odůvodnění

Pro tento úkol je jeden subjekt postačující.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 27 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) souhrnné údaje o stížnostech;

d) souhrnné údaje o stížnostech, včetně údajů o jejich časových rámcích pro výsledek a rozhodnutí;

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení – pozměňující akt

Článek 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zabezpečení jejich provádění. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi a neprodleně ji informují o všech následných změnách.

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k zabezpečení jejich provádění. Stanovené sankce, které by mohly zahrnovat uložení povinnosti nahradit škodu dotyčné osobě, musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi a neprodleně ji informují o všech následných změnách.

Odůvodnění

V bodu odůvodnění 18 se uvádí, že by náhrada poškozeným osobám mohla být zahrnuta do sankcí. Je užitečné to zopakovat v hlavním legislativním textu.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha II – odst. 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  nalodit se pomocí výtahu, invalidních vozíků nebo jiné nutné pomoci, podle toho, co je vhodnější,

– nalodit se pomocí nezbytných prostředků,

Odůvodnění

Nezdá se potřebné stanovit přítomnost nákladných zařízení, která nemá k dispozici mnoho lodí ani přístavů.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha II – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dočasná náhrada za zničené nebo ztracené vybavení pro mobilitu, přičemž se jako náhrada nemusí použít stejné vybavení.

Dočasná náhrada za zničené nebo ztracené vybavení pro mobilitu, přičemž se jako náhrada nemusí použít stejné vybavení, ale musí se použít vybavení s podobnými technickými parametry a funkcemi.

Odůvodnění

Protože pokud tomu tak není, osoba, která vybavení potřebuje, jej možná nebude moci použít nebo pro ni může být neužitečné, pokud se nehodí k vybavení dle jejích specifických potřeb.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha II – pododstavec 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Případné pozemní odbavení uznaných asistenčních zvířat.

Případné pozemní odbavení uznaných asistenčních psů.

Odůvodnění

Znění je třeba upřesnit.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IV – část 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  dovednosti pro poskytování pomoci osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, kteří cestují s uznaným asistenčním zvířetem, včetně úlohy a potřeb těchto zvířat;

–  dovednosti pro poskytování pomoci osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, kteří cestují s asistenčním psem, včetně úlohy a potřeb těchto zvířat;

Odůvodnění

V souladu s pozměněným čl. 12 písm. f) je asistenční zvíře nahrazeno psem z důvodu upřesnění textu.

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení – pozměňující akt

Příloha IV – část 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– způsoby doprovodu nevidomých a slabozrakých cestujících a zacházení s uznanými asistenčními zvířaty a jejich přeprava;

– způsoby doprovodu nevidomých a slabozrakých cestujících;

Odůvodnění

Mělo by být umožněno, aby asistenční psi doprovázeli svého vlastníka, a pokud tuto činnost vykonávají, neměl by s nimi zacházet personál. Asistenční psi jsou vycvičeni tak, aby poslouchali výlučně příkazy svého vlastníka.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti: zlepšování práv cestujících ve všech druzích dopravy.

V souladu s bílou knihou Evropské komise nazvanou „Evropská dopravní politika pro rok 2010: Čas rozhodnout“[1] usiluje EU od roku 2000 o zlepšování práv cestujících.

Evropské orgány proto v nedávné době přijaly ustanovení v oblasti práv cestujících v letecké a železniční dopravě. S cílem dokončit tento legislativní postup Evropská komise předložila Evropskému parlamentu a Radě další dva návrhy nařízení o právech cestujících v autobusové dopravě a v námořní nebo říční dopravě. Tento návrh zprávy je tedy zpracován v souvislosti se snahou o zvýšení práv cestujících, ale rovněž o zrovnoprávnění evropských spotřebitelů v rámci různých druhů dopravy.

Cílem této zprávy je tudíž dosáhnout větší rovnosti v oblasti práv cestujících mezi jednotlivými druhy dopravy, které si často navzájem konkurují. Na druhé straně je při konkrétním uplatňování práv cestujících třeba zohlednit specifické podmínky námořní a říční dopravy.

Návrh Komise

Návrh Komise vychází ze dvou existujících nařízení o právech cestujících, a to v letecké a železniční dopravě. Pokrývá práva cestujících a práva zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Cílem návrhu je odstranit překážky, které v Evropě zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace brání využívat k cestám lodí. Obsahuje rovněž obecnější ustanovení o právech cestujících, zejména pokud jde o zpoždění nebo zrušení služby.

Hlavní otázky, kterými se legislativní opatření zabývají, jsou:

– specifická práva zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace s cílem kontrolovat dodržování zásady nediskriminace, zdůraznit nutnost přístupnosti služby a pomoci poskytované osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,

– povinnosti dopravců v případě zpoždění nebo zrušení cesty,

– informace poskytované cestujícím a vyřizování stížností,

– uplatňování nařízení vnitrostátními subjekty.

Z hlediska působnosti se tento návrh vztahuje na vnitrostátní i mezinárodní obchodní dopravu cestujících, a to jak námořní, tak vnitrozemskou říční dopravu.

Postoj zpravodaje

Celkové pojetí textu, který Komise předložila, vychází podle všeho ve velké míře z nařízení o právech cestujících v letecké dopravě. Proto v něm musely být provedeny některé technické úpravy. Zpravodaj například považuje za vhodné sjednotit odkazy na formy komunikace s cestujícími. V rámci interinstitucionální činnosti ostatně Evropský parlament často přispěl v zájmu práv cestujících ke zlepšení legislativních návrhů Komise. V této tradici by zpravodaj rád pokračoval.

Blížící se konec volebního období vede ke zrychlení práce Evropského parlamentu v prvním čtení. Zpravodaj tedy bude nadále studovat ustanovení předloženého textu a bude-li to nezbytné, předloží další pozměňovací návrhy. Hlavní změny jsou následující:

1.  Určitá nová ustanovení mají poskytnout osobám s omezenou možností pohybu a orientace a cestujícím obecně jistotu, že jejich práva nebudou zpochybněna výjimkami, jejichž důvody jsou v předloženém návrhu formulovány příliš vágně. Například je stanoven jasnější rámec pro případ, kdy lze odmítnout přijetí zdravotně postižené osoby na palubu lodi.

2.  Jasně se stanoví povinnost zjistit, zda cestující potřebují pomoc, i povinnost písemně potvrdit poskytnutí pomoci.

3.  Pro služby námořní dopravy v rámci výletní plavby vytváří rámec specifická směrnice z roku 1991[2]. Zpravodaj považuje za důležité připomenout zásady pro přesměrování a poskytnutí náhrady jízdného, které stanoví tato směrnice.

4.  Odpovědnost za poskytnutí pomoci osobám s omezenou možností pohybu a orientace v přístavech leží plně na dopravcích. Aby byli do tohoto postupu začleněni řídící orgány přístavů, navrhuje se přijmout kompromisní řešení, které by více zapojilo přístavy do konzultace s jednotlivými subjekty tohoto odvětví.

5.  Upřesňuje a zvýrazňuje se úloha vnitrostátních subjektů, které mají dohlížet na uplatňování budoucího nařízení. Zpravodaj navrhuje, aby byl k tomuto účelu určen jen jeden subjekt v každém členském státě.

6.  Subjekty budou mít větší odpovědnost, zejména pokud jde o stanovení pravidel pro nediskriminační přístup v dopravě zdravotně postižených osob a osob s omezenou možností pohybu a orientace. Zpravodaj si rovněž přeje, aby tyto subjekty byly nezávislé na obchodních zájmech.

7.  Zpravodaj považuje za vhodné upřesnit definice smlouvy o přepravě, prodejců přepravních dokladů a poskytovatelů souborných služeb.

  • [1]  KOM(2001) 370 ze dne 12.9.2001.
  • [2]  Směrnice 90/314/EHS o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy (Úř. věst. L 158, 23.6.1990, s. 59).

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (10. 3. 2009)

pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách, kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele
(KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

Navrhovatel: Georgios Papastamkos

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem tohoto návrhu nařízení je regulovat záležitosti týkající se práv tuzemských i mezinárodních cestujících v námořní dopravě, včetně zdravotně postižených osob a osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Zpravodaj se domnívá, že ze systémového hlediska je vhodnější předložit samostatně návrh týkající se práv cestujících a samostatně návrh týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Důvodem je skutečnost, že jednotlivá ustanovení mají různý účel a týkají se různých cílových skupin. V případě letecké dopravy se zákonodárné orgány Společenství rozhodly regulovat záležitosti všech cestujících bez výjimky a nevytvářet žádné jejich zvláštní kategorie.

Zpravodaj se domnívá, že použití výrazu „dopravce“ a „provádějící dopravce“ vytváří v definici „dopravce“ nejasnosti, neboť není jasné, kdo je za služby námořní dopravy vlastně odpovědný. To způsobuje právní nejistotu smluvních cestujících, zejména pokud jde o to, na koho se mají obrátit v případě, že přepravní smlouva nebyla řádně dodržena. Mělo by se proto doplnit ustanovení týkající se odpovědnosti informovat cestující v případě, že dojde ke zpoždění odjezdu, aby informace cestujícím neposkytoval pouze dopravce nebo řídící orgán přístavu, ale také poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu nebo autorizovaný prodejce přepravních dokladů, jak je běžné v řadě členských států. Dále by měl být upřesněn termín „zpoždění“ a měly by se specifikovat případy nezaviněného zpoždění.

Definice „zpoždění“ stanovuje velmi omezenou lhůtu (60 minut). V případě souostroví, která existují např. v Egejském moři, kde mohou lodě zastavovat u pěti nebo šesti ostrovů, je hodina příliš krátká doba. Obdobná ustanovení hovoří v letecké dopravě o zpoždění „nad dvě hodiny“. Návrh Komise pravděpodobně odráží situaci běžných lodních tras v severní Evropě (trajekty, atd.). V žádném případě však nezohledňuje podmínky, za nichž jsou provozovány služby námořní dopravy ve Středozemním moři.

Pokud jde o vyplácení náhrady, nejlepším řešením, které by bylo v souladu se zásadou subsidiarity, by bylo stanovit, že časové limity si určují členské státy samy. Výše náhrady by byla vypočtena na základě čisté ceny přepravného, tj. po odečtení DPH a příplatků účtovaných třetími stranami, nikoli z „ceny přepravního dokladu“, jak stanoví návrh. Toto řešení je vhodnější vzhledem k případům, kdy při vyplacení náhrady např. z důvodu zpoždění nebo zrušení služby atd. mohou vzniknout problémy např. s vrácením DPH, které již bylo lodní společností zaplaceno.

Odkaz na „mimořádné okolnosti“ je nepřiměřený a nejasný a význam tohoto termínu je třeba upřesnit. V návrhu se jím pravděpodobně míní například situace, kdy je špatné počasí nebo kdy je na plavidle zjištěna porucha. Existují však i jiné okolnosti, kdy je poskytování dopravních služeb obtížné nebo nemožné v souvislosti se záchrannou akcí, během níž je trasa změněna tak, aby loď přistála u jiného ostrova atd. Je třeba stanovit, zda toto konkrétní ustanovení zahrnuje i tyto okolnosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro dopravu a cestovní ruch jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) Vzhledem k nutnosti využívat kombinovanou dopravu by v případě budoucí legislativní iniciativy týkající se práv cestujících bylo rozumnější zaujmout horizontální legislativní přístup, který pokryje všechny druhy dopravy.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou vyjmout služby, na které se vztahují smlouvy o veřejné službě, pokud tyto smlouvy zajišťují srovnatelnou úroveň práv cestujících, jaká je požadována tímto nařízením.

2. Členské státy mohou vyjmout služby, na které se vztahují smlouvy o veřejné službě, pokud tyto smlouvy zajišťují srovnatelnou úroveň práv cestujících, jaká je požadována tímto nařízením, jakož i služby zajišťované nízkotonážními loďmi nebo loďmi, které převážejí malé množství cestujících a zajišťují dopravu na krátkých trasách.

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost vyjmout služby, které poskytují nízkotonážní výletní lodě nebo lodě přepravující malé množství cestujících na krátkou vzdálenost, neboť se jedná o zvláštní druh dopravy, který obvykle představuje jakousi „námořní taxislužbu“.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) „provádějícím dopravcem“ jiný subjekt než dopravce a poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu, který skutečně provádí celou přepravu nebo její část;

f) „provádějícím dopravcem“ jiný subjekt než dopravce a poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu, ať je to vlastník, nájemce nebo provozovatel lodi, který skutečně provádí celou přepravu nebo její část;

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Dopravci zajistí, aby na palubě jejich osobních lodí a vysokorychlostních osobních plavidel byli cestující všeobecně informováni o službách a pomoci, poskytovaných na palubě těchto lodí nebo vysokorychlostních plavidel zdravotně postiženým osobám nebo osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 15 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) zajistí, aby všichni noví zaměstnanci prošli školením o problematice zdravotního postižení a aby byl personál podle potřeby doškolován.

c) zajistí, aby všichni noví zaměstnanci, kteří mají poskytovat pomoc zdravotně postiženým osobám a osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, prošli školením o problematice zdravotního postižení a aby byl personál podle potřeby doškolován.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Není stanoven žádný limit výše odškodnění splatného podle tohoto článku.

vypouští se

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V případě zpoždění dopravce případně řídící orgán přístavu informuje cestující o předpokládaném času odjezdu a příjezdu, jakmile jsou tyto informace k dispozici, nejpozději však 30 minut po plánovaném odjezdu nebo jednu hodinu před plánovaným příjezdem.

1. V případě zpoždění dopravce případně řídící orgán přístavu nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu či subjekt oprávněný dopravcem k prodeji přepravních dokladů informuje cestující o předpokládaném času odjezdu a příjezdu, jakmile jsou tyto informace k dispozici, nejpozději však 30 minut po plánovaném odjezdu nebo jednu hodinu před plánovaným příjezdem.

Odůvodnění

Nejednoznačnost definic „dopravce“ a „provádějícího dopravce“ vede k právní nejistotě ohledně toho, kdo je ve skutečnosti za námořní dopravu odpovědný. Tento článek musí být doplněn tak, aby obsahoval ustanovení o tom, že cestující musí být informováni nejen dopravcem nebo řídícím orgánem přístavu, ale také poskytovatelem souborných služeb cestovního ruchu či prodejcem přepravních dokladů, jak je tomu v případě řady členských států.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud cestující z důvodu zpoždění zmeškají spojení, provádějící dopravce vynaloží přiměřené úsilí, aby dotyčné cestující informoval o náhradních spojích.

2. Pokud cestující z důvodu zpoždění zmeškají námořní spojení, dopravce nebo provádějící dopravce či řídící orgán přístavu nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu či prodejce přepravních dokladů vynaloží přiměřené úsilí, aby dotyčné cestující informoval o náhradních spojích.

Odůvodnění

Pojmy „dopravce“ a „provádějícího dopravce“ a jejich definice způsobují právní nejistotu ohledně toho, kdo je ve skutečnosti za námořní dopravu odpovědný. Tento článek musí být doplněn tak, aby obsahoval ustanovení o tom, že cestující musí být informováni nejen dopravcem nebo řídícím orgánem přístavu, ale také poskytovatelem souborných služeb cestovního ruchu či prodejcem přepravních dokladů, jak je tomu v případě řady členských států.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Jestliže dopravce důvodně očekává, že námořní osobní doprava bude oproti plánovanému času odjezdu zpožděna o více než 60 minut, nabídne dopravce cestujícím zdarma stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době, pokud je na palubě nebo v přístavu k dispozici, nebo může být za přiměřených okolností dodáno.

1. Jestliže dopravce očekává, že námořní osobní doprava bude oproti plánovanému času odjezdu zpožděna jeho vlastním zaviněním o více než 120 minut, nabídne dopravce cestujícím zdarma stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době, pokud je na palubě nebo v přístavu k dispozici, nebo může být za přiměřených okolností dodáno.

Odůvodnění

Časový limit pro zpoždění je příliš omezený. Například v případě ostrovního moře, jako je moře Egejské, kde může jedna trasa lodi zahrnovat 5 až 6 ostrovů, je hodinový limit neúměrně krátký. Obdobná ustanovení hovoří v letecké dopravě o zpoždění „nad 2 hodiny“. Návrh Komise možná odpovídá běžným trasám v severní Evropě, ale rozhodně ne podmínkám námořní dopravy ve Středozemním moři.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Navíc se cestujícím nabídne možnost, aby si své naléhavé záležitosti bezplatně vyřídili prostřednictvím telefonních hovorů nebo dálnopisu, faxu nebo elektronické pošty.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 19 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Jestliže dopravce důvodně očekává, že námořní osobní doprava bude oproti plánovanému času odjezdu zpožděna o více než 120 minut, nabídne dopravce cestujícímu neprodleně:

1. Jestliže dopravce očekává, že námořní osobní doprava bude oproti plánovanému času odjezdu zpožděna jeho vlastním zaviněním o více než 180 minut, nabídne dopravce cestujícímu neprodleně:

Odůvodnění

Časový limit pro zpoždění je příliš omezený. Například v případě ostrovního moře, jako je moře Egejské, kde může jedna trasa lodi zahrnovat 5 až 6 ostrovů, je hodinový limit neúměrně krátký. Obdobná ustanovení hovoří v letecké dopravě o zpoždění „nad 2 hodiny“. Návrh Komise možná odpovídá běžným trasám v severní Evropě, ale rozhodně ne podmínkám námořní dopravy ve Středozemním moři.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) 25 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 60 119 minut;

a) 25 % čisté ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 120 179 minut;

Odůvodnění

Vysvětlení změny časových limitů pro zpoždění se nachází v odůvodnění pozměňovacích návrhů 5 a 6. Nejlepším řešením, které by bylo v souladu se zásadou subsidiarity, by bylo stanovit, že časové limity si určují samy členské státy. Náhrada musí být navíc vypočtena z čisté ceny cesty, tj. bez DPH atd., a nikoli na základě „ceny přepravního dokladu“.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 20 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) 50 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 120 minut a více;

b) 50 % ceny přepravního dokladu v případě zpoždění o 180 minut a více;

Odůvodnění

Vysvětlení změny časových limitů pro zpoždění se nachází v odůvodnění pozměňovacích návrhů 5 a 6.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Tento článek se nepoužije, jestliže je zpoždění nebo zrušení způsobeno mimořádnými okolnostmi, které znemožnily poskytnutí dopravní služby a kterým nebylo možno zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření.

4. Tento článek se nepoužije, jestliže je zpoždění nebo zrušení způsobeno nikoli vlastním zaviněním dopravce, ale mimořádnými okolnostmi, které znemožnily poskytnutí dopravní služby a kterým nebylo možno zabránit, i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření.

Odůvodnění

Toto ustanovení čl. 20 odst. 4 je neúplné a vágní. Termín „mimořádné okolnosti“ se upřesňuje odkazem na to, že dopravce není za celou záležitost nijak odpovědný.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. června každého roku zveřejní subjekty příslušné pro prosazování určené podle článku 26 zprávu o své činnosti za předchozí rok obsahující mimo jiné:

vypouští se

a) popis opatření přijatých k provádění ustanovení tohoto nařízení;

 

b) odkaz na postup použitelný pro vyřizování jednotlivých stížností;

 

c) shrnutí pravidel přístupnosti pro zdravotně postižené osoby a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace použitelných v daném členském státě;

 

d) souhrnné údaje o stížnostech;

 

e) podrobnosti o uplatněných sankcích;

 

f) další otázky důležité pro lepší prosazování tohoto nařízení.

 

Odůvodnění

Ustanovení čl. 27 odst. 1 výrazným způsobem zvyšuje administrativní zátěž, aniž by vytvářelo jakoukoli přidanou hodnotu.

POSTUP

Název

Práva cestujících po moři a po vnitrostátních vodních cestách

Referenční údaje

KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Příslušný výbor

TRAN

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

18.12.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Georgios Papastamkos

19.1.2009

 

 

Projednání ve výboru

12.2.2009

 

 

 

Datum přijetí

9.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

16

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Bill Newton Dunn

POSTUP

Název

Práva cestujících po moři a po vnitrostátních vodních cestách

Referenční údaje

KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Datum predložení EP

4.12.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

18.12.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

18.12.2008

JURI

18.12.2008

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

IMCO

27.2.2009

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Michel Teychenné

8.12.2008

 

 

Projednání ve výboru

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Datum přijetí

31.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

18

0

14

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Datum předložení

2.4.2009