BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse

2.4.2009 - (KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD)) - ***I

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Michel Teychenné

Procedure : 2008/0246(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0209/2009
Indgivne tekster :
A6-0209/2009
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse

(KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0816),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 71, stk. 1, og artikel 80, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0476/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A6-0209/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) På baggrund af artikel 9 i De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder og for at give handicappede og bevægelseshæmmede samme mulighed for at rejse med skib som alle andre borgere bør der fastsættes regler for ikke-diskrimination og assistance under rejsen. Handicappede og bevægelseshæmmede bør derfor kunne blive befordret og ikke nægtes befordring som følge af deres handicap eller bevægelseshæmning, medmindre der er tale om lovmæssige begrundede sikkerhedshensyn. De bør have ret til assistance i havne og, hvor der ikke er nogen havn, på ind- og udskibningsstedet samt om bord på passagerskibe. Af hensyn til den sociale integration bør denne assistance være gratis for de pågældende. Transportørerne bør fastsætte tilgængelighedsregler, fortrinsvis efter det europæiske standardiseringssystem.

(4) På baggrund af artikel 9 i De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder og for at give handicappede og bevægelseshæmmede samme mulighed for at rejse med skib som alle andre borgere bør der fastsættes regler for ikke-diskrimination og assistance under rejsen. Handicappede og bevægelseshæmmede bør derfor kunne blive befordret og ikke nægtes befordring som følge af deres handicap eller bevægelseshæmning. De bør have ret til assistance i havne og, hvor der ikke er nogen havn, på ind- og udskibningsstedet samt om bord på passagerskibe. Af hensyn til den sociale integration bør denne assistance være gratis for de pågældende. Transportørerne bør fastsætte tilgængelighedsregler, fortrinsvis efter det europæiske standardiseringssystem.

Begrundelse

Sikkerhedshensyn kan anvendes som begrundelse på samme måde for alle passagerer, og ikke kun for handicappede og bevægelseshæmmede.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Ved fastlæggelse af, hvordan eventuelle nye havne og terminaler skal indrettes, og i forbindelse med større ombygninger bør havnens forvaltningsorgan og den transportør, der skal benytte havnen, om nødvendigt tage hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov. Tilsvarende bør transportørerne om nødvendigt tage hensyn til sådanne behov ved beslutninger om konstruktionen, når passagerskibe nybygges eller ombygges i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/18/EF af 17. marts 1998 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe.

(5) Ved fastlæggelse af, hvordan eventuelle nye havne og terminaler skal indrettes, og i forbindelse med større ombygninger bør havnens forvaltningsorgan og den transportør, der skal benytte havnen, tage hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov. Tilsvarende bør transportørerne tage hensyn til sådanne behov ved beslutninger om konstruktionen, når passagerskibe nybygges eller ombygges i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/18/EF af 17. marts 1998 om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe.

Begrundelse

Det bør altid være et krav, at der skal tages hensyn til handicappedes behov i forbindelse med design og opførelse af infrastrukturer. Det er derfor altid nødvendigt.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Bestemmelserne vedrørende indskibning af handicappede og bevægelseshæmmede passagerer berører ikke de gældende generelle internationale og nationale regler samt fællesskabsregler om indskibning af passagerer.

Begrundelse

Dette ændringsforslag minder om, at alle passagerer uden undtagelse er underlagt de generelle regler.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Der bør gives udtømmende oplysninger til passagerne om deres rettigheder ifølge denne forordning, således at de er i stand til reelt at udøve disse rettigheder. Det hører til passagerernes rettigheder i forbindelse med befordring ad søvejen og ad indre vandveje at få oplysninger om sejladsen før og under rejsen. Alle vigtige oplysninger til skibspassagerer bør tillige gives på andre måder, som handicappede og bevægelseshæmmede kan opfatte.

(14) Der bør gives udtømmende oplysninger til passagerne om deres rettigheder ifølge denne forordning, således at de er i stand til reelt at udøve disse rettigheder. Det hører til passagerernes rettigheder i forbindelse med befordring ad søvejen og ad indre vandveje at få oplysninger om sejladsen før og under rejsen. Alle vigtige oplysninger til skibspassagerer bør tillige gives i en form, der er tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede.

Begrundelse

Der bør anvendes en ensartet terminologi i teksten.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Passagererne bør kunne udøve deres rettigheder ved egnede klageprocedurer hos transportørerne eller ved, at klagen indgives til det eller de organer, medlemsstaten har udpeget dertil.

(15) Passagererne bør kunne udøve deres rettigheder ved egnede klageprocedurer hos transportørerne eller ved, at klagen indgives til det organ, medlemsstaten har udpeget dertil.

Begrundelse

Overensstemmelse med ændringsforslag 33 i udkastet til betænkning. Det er lettere, hvis der kun er et organ i hver medlemsstat i stedet for flere.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Klager over assistancen i en havn eller på et ind- eller udskibningssted bør indbringes for det eller de organer til håndhævelse af denne forordning, som er udpeget af den medlemsstat, havnen er beliggende i. Klager over en transportørs assistance bør indbringes for det eller de organer til håndhævelse af denne forordning, som er udpeget af den medlemsstat, der har udstedt transportørens fartstilladelse. Det organ, der er udpeget til at håndhæve denne forordning, bør have beføjelser og kapacitet til at undersøge klager fra enkeltpersoner og mægle med henblik på udenretsligt forlig.

 

(16) Klager over assistancen i en havn eller på et ind- eller udskibningssted bør indbringes for det organ til håndhævelse af denne forordning, som er udpeget af den medlemsstat, havnen er beliggende i. Klager over en transportørs assistance bør indbringes for det organ til håndhævelse af denne forordning, som er udpeget af den medlemsstat, der har udstedt transportørens fartstilladelse. Det organ, der er udpeget til at håndhæve denne forordning, bør have beføjelser og kapacitet til at undersøge klager fra enkeltpersoner og mægle med henblik på udenretsligt forlig.

Begrundelse

Hvis der kun er et enkelt håndhævelsesorgan i hver medlemsstat, vil den administrative byrde blive forenklet, og ansvarligheden vil blive øget.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Kommissionen bør foreslå klare regler for passagerrettigheder for så vidt angår ansvar, erstatningsansvar, tilgængelighed samt handicappedes og bevægelseshæmmedes rettigheder i forbindelse med passagerers transitpunkter mellem sø- og landtransport eller transport på indre vandveje.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) I forbindelse med et kommende lovgivningsinitiativ om passagerrettigheder ville det være mere fornuftigt med en horisontal lovgivningsmetode, der dækker alle former for transport, i lyset af nødvendigheden af at anvende kombineret transport.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på erhvervsmæssig passagersejlads over havet og på indre vandveje, herunder krydstogter, fra, til og mellem havne og ind- og udskibningssteder, som er beliggende på en medlemsstats område, hvor traktaten finder anvendelse.

1. Denne forordning finder anvendelse på erhvervsmæssig befordring af passagerer over havet og på indre vandveje med passagerskib, herunder krydstogter, fra, til og mellem havne og ind- og udskibningssteder, som er beliggende på en medlemsstats område, hvor traktaten finder anvendelse.

Begrundelse

Behovet for at skelne mellem skibe og passagerskibe er ikke tilstrækkeligt fremhævet i forordningen. Der henvises til passagerskibe i forordningen, så dette bør også fremgå tydeligt i forbindelse med forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstaterne har ret til at undlade at anvende bestemmelserne i denne forordning på transporttjenester i byområder og forstæder, hvis det garanteres, at de når forordningens målsætninger ved hjælp af andre reguleringsforanstaltninger, og at de sikrer passagerernes rettigheder på samme niveau som i denne forordning.

Begrundelse

Transporttjenester i byområder og forstæder kan undtages fra denne forordning på betingelse af, at passagerernes rettigheder sikres på et tilsvarende niveau.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) "handicappet" eller "bevægelseshæmmet": en person, hvis bevægelighed i forbindelse med benyttelsen af transportmidler er nedsat på grund af et fysisk handicap (sensorisk eller motorisk, permanent eller forbigående), mentalt handicap eller nedsat funktionsevne af andre årsager eller alder, og hvis situation kræver passende opmærksomhed og, at de ydelser, alle passagerer har adgang til, tilpasses til den pågældendes særlige behov

a) "handicappet" eller "bevægelseshæmmet": en person, hvis bevægelighed i forbindelse med benyttelsen af transportmidler er nedsat på grund af et fysisk handicap (sensorisk eller motorisk, permanent eller forbigående), mentalt eller psykosocialt handicap eller nedsat funktionsevne af andre årsager eller alder, og hvis situation kræver passende opmærksomhed og, at de ydelser, alle passagerer har adgang til, tilpasses til den pågældendes særlige behov

Begrundelse

For at forordningen kan blive fortolket korrekt, er det vigtigt udtrykkeligt at inkludere psykosociale handicap (også kaldet psykiske lidelser eller sindslidelser) i definitionen, da der er tendens til at glemme disse personer, når der skal sikres assistance til handicappede, og når der gennemføres uddannelse med henblik på øget bevidsthed om handicappede.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"undertransportør": en anden person end transportøren og rejsebureauet, som faktisk udfører transporten eller en del af den

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Ændringsforslaget vedrører kun den franske tekst.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 3 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) "skib": et fartøj til sejlads på havet og floder, dog ikke et luftpudefartøj

i) ”skib”: et fartøj til sejlads på havet eller på indre vandveje, dog ikke et luftpudefartøj

Begrundelse

Termen fartøj til sejlads på indre vandveje er mere dækkende end fartøj til sejlads på floder.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j) "befordringskontrakt": en kontrakt om befordring, indgået mellem en transportør eller dennes autoriserede billetudsteder og en passager om udførelse af en eller flere transporttjenester

j) "befordringskontrakt": en kontrakt om befordring, indgået mellem en transportør og en passager om udførelse af en eller flere transporttjenester, uanset om billetten er købt hos transportøren, et rejsebureau, en billetudsteder eller via internettet

Begrundelse

Det er transportøren, som indgår en befordringskontrakt med forbrugeren, ikke vedkommendes autoriserede billetudstedere. Billetudstederne, der er mellemhandlere, indgår ikke befordringskontrakter og sælger ikke billetter i eget navn. De optræder kun som formidlere ved indgåelsen af en befordringskontrakt mellem transportøren og passageren.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l) "billetudsteder": en formidler af befordring med skib, som indgår befordringskontrakter og sælger billetter på vegne af en transportør eller for egen regning

l) "billetudsteder": en mellemhandler, der sælger befordring med skib på vegne af en transportør eller et rejsebureau, herunder befordring, der sælges som led i en pakkerejse

Begrundelse

En formidler indgår ikke befordringskontrakter og sælger ikke billetter i eget navn. Definitionen bør også dække befordring med skib, der sælges som led i en pakkerejse.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m) "rejsebureau": rejsearrangør eller formidler som omhandlet i artikel 2, nr. 2 og 3, i direktiv 90/314/EØF, dog ikke en transportør

m) "rejsebureau": rejsearrangør som omhandlet i artikel 2, nr. 2, i direktiv 90/314/EØF, dog ikke en transportør

Begrundelse

En formidler er en mellemhandler, der ikke er part i kontrakten mellem rejsebureauet forbrugeren. Formidlerne er allerede dækket af definitionen af "billetudsteder" i artikel 3, litra l).

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Punkt 3 – litra p

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

p) "ro-ro-passagerskib": et skib, der befordrer flere end 12 passagerer, og som har ro-ro-lastrum eller speciallastrum som defineret i regel II-2/A/2 i den internationale konvention af 1974 om sikkerhed for menneskeliv på søen med senere ændringer

udgår

Begrundelse

Eftersom udtrykket "ro-ro-passagerskib" ikke nævnes senere i forordningen, er der ingen grund til at definere denne skibstype.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 3 – litra r a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ra) “i tilgængelig form”: alle passagerer har adgang til de samme oplysninger i henholdsvis tekst-, blindskrift-, lyd-, video- og/eller elektronisk format. Eksempler på tilgængelige former omfatter, men er ikke begrænset til, piktogrammer, talesyntese og undertekster, og kan variere afhængig af den teknologiske udvikling

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 3 – litra r b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

rb) “passager”: en person, der rejser i henhold til en befordringskontrakt, med undtagelse af de personer der følger med køretøjer, anhængere eller varer, der transporteres som fragt eller handelsvarer

Begrundelse

Fragtchauffører behandles ifølge denne forordnings nuværende udformning som passagerer. Det er ikke hensigten, at denne lovgivning skal anvendes på fragtchauffører.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 3 – litra r c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

rc) “ankomst”: det specifikke tidspunkt, hvor skibet fastgøres til kajpladsen

Begrundelse

Der findes i øjeblikket ingen definition af, hvad en ankomst er. Angående “fastgøres til kajpladsen” samme rationale som ovenfor.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 3 – litra r d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

rd) “afgang”: det specifikke tidspunkt, hvor skibet er sikret og parat til at lægge fra kaj

Begrundelse

Der findes i øjeblikket ingen definition af, hvad en afgang er. At skibet er ”sikret til at lægge fra kaj” betyder, at skibet er helt parat til at forlade kajpladsen.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 3 – litra r e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

re) “billetpris”: den pris, der er betalt for transport og indkvartering om bord. Den omfatter ikke måltider, andre aktiviteter eller indkøb foretaget ombord

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at præcisere det grundlag, som en eventuel kompensation beregnes ud fra.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 3 – litra r f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

rf) “force majeure”: en hændelse eller omstændighed, der ikke kunne have været forhindret, selv om alle passende forholdsregler var truffet, såsom krig, invasion, fjendtlige handlinger (hvad enten der er erklæret krig eller ej), borgerkrig, oprør, revolution, opstand, militær eller civil magtovertagelse eller konfiskering, terrorhandlinger, nationalisering, statslige sanktioner, blokade, embargo, arbejdskonflikt, strejke, lockout, lejlighedsvis eller total afbrydelse af strømforsyningen, eller naturkatastrofer såsom brand, oversvømmelse, jordskælv, storm eller orkan. Tilfælde af force majeure kan desuden opstå på grund af ekstreme tidevandsforhold, stærk vind, overskridelse af den signifikante bølgehøjde og isdannelse.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Reservationer og billetter skal tilbydes handicappede og bevægelseshæmmede personer uden ekstra omkostninger.

2. Reservationer og billetter skal tilbydes handicappede og bevægelseshæmmede personer uden pristillæg.

Begrundelse

Teksten bør gøres mere præcis.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Uanset bestemmelserne i artikel 6 kan transportører, billetudstedere og rejsebureauer under henvisning til en persons handicap eller bevægelseshæmning nægte at acceptere en handicappets eller en bevægelseshæmmets reservation, at udstede billet til vedkommende eller at tage vedkommende om bord

1. Uanset bestemmelserne i artikel 6 kan transportører, billetudstedere og rejsebureauer nægte at acceptere en handicappets eller en bevægelseshæmmets reservation, at udstede billet til vedkommende eller at tage vedkommende om bord

Begrundelse

Det bør præciseres, at begrundelsen for at nægte at tage en handicappet om bord ikke kan være handicappet i sig selv, men kun skibets materielle karakteristika, som kan umuliggøre indskibning af handicappede eller bevægelseshæmmede.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) hvis dette er nødvendigt af hensyn til gældende sikkerhedsbestemmelser i folkeretten, fællesskabsretten eller den nationale ret eller af hensyn til de sikkerhedskrav, der er fastsat af den myndighed, som har udstedt den pågældende transportørs fartstilladelse

udgår

Begrundelse

At nægte befordring af sikkerhedsårsager bør ikke kunne komme på tale inden for søtransport, hvor skibets konstruktion er den afgørende faktor.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) hvis passagerskibets konstruktion gør det fysisk umuligt at tage den handicappede eller bevægelseshæmmede om bord eller befordre vedkommende.

b) hvis passagerskibets konstruktion gør det fysisk umuligt at tage den handicappede eller bevægelseshæmmede om bord eller befordre vedkommende, eller hvis vedkommende ikke kan tilbydes det normale ydelsesniveau på en sikker, værdig og operationelt mulig måde.

Begrundelse

Undtagelsen fra den generelle forpligtelse til at befordre en handicappet – når dette er ”fysisk umuligt” – er for snæver. Det vil næsten altid være muligt at befordre vedkommende, men det kan være forbundet med ringe sikkerhed, være ukomfortabelt eller diskriminerende på grund af, at forholdene vil være anderledes end dem, der tilbydes de øvrige passagerer. Denne tilføjelse tager højde for spørgsmål, som f.eks. om det vil være muligt at evakuere passageren i nødstilfælde.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Nægtes reservation under henvisning til de forhold, der er nævnt i første afsnit, litra a) og b), træffer transportøren, billetudstederen eller rejsebureauet rimelige foranstaltninger til at foreslå et acceptabelt alternativ for den pågældende person.

Nægtes reservation under henvisning til de forhold, der er nævnt i første afsnit, træffer transportøren, billetudstederen eller rejsebureauet rimelige foranstaltninger til at foreslå et acceptabelt alternativ for den pågældende person.

Begrundelse

Nødvendig teknisk ændring, fordi det foreslås, at litra a) udgår.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I tilfælde af forhåndsreservation skal en handicappet eller en bevægelseshæmmet, der nægtes indskibning under henvisning til vedkommendes handicap eller bevægelseshæmning, og den person, der eventuelt ledsager den pågældende i henhold til stk. 2, tilbydes tilbagebetaling af billetprisen eller omlægning af rejsen i henhold til bilag I. Retten til at vælge en returrejse eller omlægning af rejsen forudsætter, at alle sikkerhedskrav kan opfyldes.

I tilfælde af forhåndsreservation skal en handicappet eller en bevægelseshæmmet og den person, der eventuelt ledsager den pågældende i henhold til stk. 2, tilbydes tilbagebetaling af billetprisen eller omlægning af rejsen i henhold til bilag I.

Begrundelse

Det bør præciseres, at begrundelsen for at nægte at tage en handicappet om bord ikke kan være handicappet i sig selv, men kun skibets materielle karakteristika, som kan umuliggøre indskibning af handicappede eller bevægelseshæmmede. Ændring af teksten for at bringe den i overensstemmelse med ændringsforslag 9 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Transportøren, billetudstederen eller rejsebureauet kan på samme betingelser som i stk. 1, litra a), forlange, at en handicappet eller bevægelseshæmmet ledsages af en anden person, som er i stand til at yde den nødvendige assistance til den pågældende.

2. Transportøren, billetudstederen eller rejsebureauet kan forlange, at en handicappet eller bevægelseshæmmet ledsages af en anden person, som er i stand til at yde den nødvendige assistance til den pågældende.

Begrundelse

Ændring af teksten for at bringe den i overensstemmelse med ændringsforslag 9 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Transportørerne fastsætter under aktiv inddragelse af repræsentanter for organisationer for handicappede og bevægelseshæmmede og de håndhævelsesorganer, der er omhandlet i artikel 26, sådanne ikke-diskriminerende regler for handicappedes og bevægelseshæmmedes adgang til befordring og eventuelle begrænsninger for befordring af disse personer og handicaphjælpemidler af hensyn til passagerskibes konstruktion, at gældende sikkerhedskrav kan opfyldes. Reglerne skal omfatte alle betingelser for adgang til den pågældende rute, herunder de benyttede skibes tilgængelighed og faciliteter om bord.

1. Transportørerne fastsætter under de nationale håndhævelsesorganers tilsyn og med aktiv inddragelse af repræsentative organisationer for havnene, de handicappede og de bevægelseshæmmede sådanne ikke-diskriminerende regler for handicappedes og bevægelseshæmmedes og deres ledsageres adgang til befordring og eventuelle begrænsninger for befordring af disse personer og handicaphjælpemidler af hensyn til passagerskibes konstruktion, at gældende sikkerhedskrav kan opfyldes. Reglerne skal omfatte alle betingelser for adgang til den pågældende rute, herunder de benyttede skibes tilgængelighed og faciliteter om bord samt de tilpassede hjælpemidler.

Begrundelse

Selv om høringsproceduren i artikel 8 er nødvendig, bør det også præciseres, hvordan den afvikles fremover. Det nationale organ, der er omhandlet i artikel 26, forekommer at være det rigtige forum til overvågning af disse høringer. Endvidere er det vigtigt, at repræsentanter for havneorganisationerne inddrages i denne proces.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Transportører og billetudstedere gør reglerne i stk. 1 offentligt tilgængelige senest på reserveringstidspunktet på passende måde på de samme sprog, som oplysninger normalt gives til alle passagerer på. Ved udlevering af oplysningerne tages der særligt hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov.

2. Transportører og billetudstedere gør reglerne i stk. 1 offentligt tilgængelige, i fysisk form eller på internettet, senest på reserveringstidspunktet i en form, der er tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede, på passende måde på de samme sprog, som oplysninger normalt gives til alle passagerer på. Ved udlevering af oplysningerne tages der særligt hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov.

Begrundelse

Forslagets ordlyd bør være ens hele vejen igennem.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. På anmodning udleverer transportørerne de bestemmelser i folkeretten, fællesskabsretten eller den nationale ret om sikkerhedskrav, som de ikke-diskriminerende adgangsregler bygger på.

3. På anmodning udleverer transportørerne i en form, der er tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede, de bestemmelser i folkeretten, fællesskabsretten eller den nationale ret om sikkerhedskrav, som de ikke-diskriminerende adgangsregler bygger på.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Transportører, billetudstedere og rejsebureauer sikrer, at alle relevante oplysninger om befordringsbetingelser, om rejsen og om tilgængelighed foreligger i en form, der er egnet og tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede; dette gælder også online-reservation og -information.

5. Transportører, billetudstedere og rejsebureauer sikrer, at alle relevante oplysninger om befordringsbetingelser, om rejsen og om tilgængelighed og en skriftlig bekræftelse af tilsagnet om ydelse af assistance foreligger i en form, der er tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede; dette gælder også online-reservation og -information.

Begrundelse

Den organisation, der foretager reservationen, skal bekræfte, at der vil blive ydet assistance – et tilsagn som er vigtigt for mange handicappede og bevægelseshæmmede passagerer – og tilsagnet bør udstedes på reserveringstidspunktet.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Transportøren er ansvarlig for at sikre, at den i bilag II omhandlede assistance ydes gratis til handicappede og bevægelseshæmmede ved disses afrejse fra, transit gennem og ankomst til en havn, således at vedkommende personer kan komme om bord i det afgående fartøj og i land fra det ankommende fartøj, vedkommende har købt billet til, jf. dog adgangsreglerne i artikel 8, stk. 1.

1. Transportøren er ansvarlig for at sikre, at den i bilag II omhandlede assistance ydes gratis til handicappede og bevægelseshæmmede ved disses afrejse fra, transit gennem og ankomst til en havn, således at vedkommende personer kan komme om bord i det afgående fartøj og i land fra det ankommende fartøj, vedkommende har købt billet til, jf. dog adgangsreglerne i artikel 8, stk. 1. Assistancen tilpasses den handicappedes eller bevægelseshæmmedes individuelle behov.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Transportørerne adskiller regnskabet over sine aktiviteter i forbindelse med assistance til handicappede og bevægelseshæmmede fra regnskabet over sine øvrige aktiviteter i overensstemmelse med almindelig handelspraksis.

udgår

Begrundelse

Dette er et urimeligt krav at stille til søtransportsektoren.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. I overensstemmelse med artikel 12 skal havnens forvaltningsorgan om nødvendigt gøre havnen tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede.

Begrundelse

Det er vigtigt, at der fastsættes bestemmelser om, hvilke forpligtelser havnenes forvaltningsorganer har over for handicappede eller bevægelseshæmmede passagerer.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 12 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) Assistancen ydes på den betingelse, at den transportør, den billetudsteder eller det rejsebureau, hos hvem billetten er købt, får besked om den pågældendes behov mindst 48 timer, før der er behov for assistancen. Når billetten gælder for flere rejser, er én meddelelse tilstrækkelig, forudsat at der gives passende oplysninger om planlægningen af de efterfølgende rejser.

a) Assistancen ydes på den betingelse, at den transportør, den billetudsteder eller det rejsebureau, hos hvem billetten er købt, får besked om den pågældendes behov på reserveringstidspunktet eller mindst 48 timer, før der er behov for assistancen, medmindre der er aftalt en kortere oplysningsfrist mellem passageren og den, der skal yde assistancen, dog med undtagelse af krydstogter hvor behovet for assistance skal angives, når reservationen foretages. Når billetten gælder for flere rejser, er én meddelelse tilstrækkelig, forudsat at der gives passende oplysninger om planlægningen af de efterfølgende rejser.

 

Begrundelse

Reserveringstidspunktet vil være det mest hensigtsmæssige tidspunkt at give transportøren besked om, at der er behov for assistance. Hvis kunden bliver bevægelseshæmmet i tidsrummet mellem reserveringstidspunktet og indskibningen, skal transportøren dog have 48 timer til at træffe sine forholdsregler. Der skal tillades en vis fleksibilitet i oplysningssystemet, f.eks. hvis den pågældende kunde regelmæssigt benytter samme service. Det ville også være urimeligt at kræve, at transportørerne skal indføre et oplysningssystem, medmindre det har en reel værdi for dem. Et krydstogt er en kombination af transport, indkvartering og andre typer turistydelser, som udgør en pakke, der er omfattet af direktiv 90/314/EØF om pakkerejser. I henhold til dette direktiv skal kunderne oplyse rejsearrangøren eller formidleren om særlige behov, når reservationen foretages, således at rejsearrangøren kan træffe de nødvendige foranstaltninger for sine kunder under hele krydstogtets forløb.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 12 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Transportører, billetudstedere og rejsebureauer træffer alle nødvendige foranstaltninger for at kunne modtage handicappedes og bevægelseshæmmedes besked om behov for assistance. Den forpligtelse gælder alle salgssteder, også ved telefonsalg og salg via internettet.

b) Transportører, billetudstedere og rejsebureauer spørger, om passageren har behov for assistance, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at kunne modtage handicappedes og bevægelseshæmmedes besked om dette. Passageren modtager en bekræftelse, der angiver, at behovet for assistance er registreret. Disse forpligtelser gælder alle salgssteder, også ved telefonsalg og salg via internettet.

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at transportører, billetudstedere og rejsebureauer aktivt spørger, om en passager har behov for assistance eller ej, da det ikke er alle passagerer, som er klar over, at de skal gøre opmærksom på deres behov. Det er også vigtigt, at passagererne kan bevise, at de har givet transportører, billetudstedere og rejsebureauer besked om deres behov for assistance.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 12 – litra e – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

på det tidspunkt, transportøren har angivet, og som højst må være 60 minutter før det offentliggjorte afgangstidspunkt

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 12 – litra e – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

senest 30 minutter før det offentliggjorte afgangstidspunkt, hvis transportøren ikke har angivet noget tidspunkt.

– senest 30 minutter før det offentliggjorte ombordstigningstidspunkt, medmindre andet er aftalt mellem passageren og den, der skal yde assistancen.

Begrundelse

Det er for at tage hensyn til de virkelige forhold for passagersejlads nødvendigt at tage udgangspunkt i ombordstigningstidspunktet og tage hensyn til denne proces. Dermed afstemmes bestemmelserne i øvrigt med bestemmelserne for lufttrafik. I nogle tilfælde, f.eks. i ubemandede havne, kan det være mere belejligt for den, der skal yde assistancen, såvel som for den handicappede eller bevægelseshæmmede passager at mødes på et tidspunkt, som de indbyrdes har aftalt.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 12 – litra e – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) Assistancen ydes på betingelse af, at den handicappede eller bevægelseshæmmede er til stede på det angivne sted

e) Assistancen ydes på betingelse af, at den handicappede eller bevægelseshæmmede er til stede på det angivne sted

f) på det tidspunkt, transportøren har angivet, og som højst må være 60 minutter før det offentliggjorte afgangstidspunkt

på det tidspunkt, transportøren har angivet, og som højst må være 60 minutter før det offentliggjorte afgangstidspunkt

g) senest 30 minutter før det offentliggjorte afgangstidspunkt, hvis transportøren ikke har angivet noget tidspunkt.

senest 30 minutter før det offentliggjorte afgangstidspunkt, hvis transportøren ikke har angivet noget tidspunkt, eller

 

– når der er tale om et krydstogt: på det tidspunkt, transportøren har angivet, og som højst må være 60 minutter før det offentliggjorte indcheckningstidspunkt.

Begrundelse

Det er vigtigt at sondre mellem krydstogter og de andre former for søtransport.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 12 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) Når en handicappet eller en bevægelseshæmmet har behov for at benytte et servicedyr, skal dette behov imødekommes, forudsat at der er givet meddelelse herom til transportøren, billetudstederen eller rejseselskabet i overensstemmelse med eventuelle gældende nationale regler for befordring af anerkendte servicedyr om bord på passagerskibe.

f) Når en handicappet eller en bevægelseshæmmet har behov for at benytte en servicehund, skal dette behov imødekommes, forudsat at der er givet meddelelse herom til transportøren, billetudstederen eller rejseselskabet i overensstemmelse med eventuelle gældende nationale regler for befordring af anerkendte servicehunde om bord på passagerskibe.

Begrundelse

Teksten bør gøres mere præcis.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvor ydelse af assistance er givet i underentreprise, og når transportøren, en billetudsteder eller rejsebureauet får meddelelse om behov for assistance senest 48 timer før det offentliggjorte afgangstidspunkt for rejsen, videregives de relevante oplysninger, således at de er underkontrahenten i hænde senest 36 timer før det offentliggjorte afgangstidspunkt for rejsen.

1. Hvor ydelse af assistance er givet i underentreprise, og når transportøren får meddelelse om behov for assistance senest 48 timer før det offentliggjorte afgangstidspunkt for rejsen, videregives de relevante oplysninger, således at de er underkontrahenten i hænde senest 36 timer før det offentliggjorte afgangstidspunkt for rejsen.

2. Hvor ydelse af assistance er givet i underentreprise, og når transportøren, billetudstederen eller rejsebureauet ikke får meddelelse om behov for assistance senest 48 timer før det offentliggjorte afgangstidspunkt for rejsen, videregives de relevante oplysninger til underkontrahenten snarest muligt.

2. Hvor ydelse af assistance er givet i underentreprise, og når transportøren ikke får meddelelse om behov for assistance senest 48 timer før det offentliggjorte afgangstidspunkt for rejsen, videregives de relevante oplysninger til underkontrahenten snarest muligt.

Begrundelse

Det kan kun kræves, at transportøren, som benytter sig af en underkontrahents ydelser, oplyser sidstnævnte om behovet for assistance. Hverken billetudstederen eller rejsebureauet ved, hvem transportøren har hyret som underkontrahent.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvor ydelse af assistance er givet i underentreprise, og når transportøren, en billetudsteder eller rejsebureauet får meddelelse om behov for assistance senest 48 timer før det offentliggjorte afgangstidspunkt for rejsen, videregives de relevante oplysninger, således at de er underkontrahenten i hænde senest 36 timer før det offentliggjorte afgangstidspunkt for rejsen.

1. Hvor ydelse af assistance er givet i underentreprise, og når transportøren, en billetudsteder eller rejsebureauet får meddelelse om behov for assistance senest 48 timer før det offentliggjorte afgangstidspunkt for rejsen, videregives de relevante oplysninger, således at de er underkontrahenten i hænde hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 36 timer før det offentliggjorte afgangstidspunkt for rejsen.

Begrundelse

I tilfælde af, at oplysningen er tilgængelig inden 48 timer før afgang, skal dette meddeles hurtigst muligt til underkontrahenten uden nødvendigvis at vente indtil 36 timer før det offentliggjorte afgangstidspunkt.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Transportørerne offentliggør deres kvalitetsstandarder.

3. Transportørerne offentliggør deres kvalitetsstandarder i en form, der er tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 15 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) at alt personale i havnen, som er i direkte kontakt med de rejsende, uddannes i ydelse af handicapassistance og med henblik på øget bevidsthed om handicappede, jf. bilag IV

b) at alt deres personale i havnen, som er i direkte kontakt med de rejsende, uddannes i ydelse af handicapassistance og med henblik på øget bevidsthed om handicappede, jf. bilag IV

Begrundelse

Det bør præciseres, at der er tale om det personale, der arbejder for de i artiklens indledning nævnte transportører.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 15 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) at alle nyansatte straks ved ansættelsen får handicaprelateret uddannelse, og at personalet får genopfriskningskurser efter behov.

c) at alle nyansatte, der har direkte kontakt med de rejsende, straks ved ansættelsen får handicaprelateret uddannelse, og at personalet får genopfriskningskurser efter behov.

Begrundelse

En del af personalet har ikke kontakt med de rejsende, og det ville være unødvendigt at pålægge de pågældende denne uddannelse.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis kørestole eller andre handicaphjælpemidler eller dele deraf bortkommer eller beskadiges under håndteringen i havnen eller transporten om bord på skibet under eller efter rejsen, udbetaler transportøren eller havnens forvaltningsorgan erstatning til ejeren af hjælpemidlet, alt efter hvem der havde ansvaret for hjælpemidlet på tidspunktet for bortkomsten eller beskadigelsen.

1. Hvis kørestole eller andre handicaphjælpemidler eller dele deraf bortkommer eller beskadiges under håndteringen i havnen eller transporten om bord på skibet under eller efter rejsen, udbetales erstatning til ejeren af hjælpemidlet, alt efter hvem der havde ansvaret for hjælpemidlet på tidspunktet for bortkomsten eller beskadigelsen, undtagen i de tilfælde, hvor ejeren af hjælpemidlet allerede har fået erstatning i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning af ... om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under passagertransport ad søvejen og indre vandveje1.

________

1 EUT L ..., af ..., s. ...

Begrundelse

Præcisering for at understrege forbindelsen til forordningen om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under passagertransport ad søvejen og indre vandveje, som skal vedtages af Parlamentet i marts. Teksten er desuden ændret for i højere grad at fokusere på den ansvarlige for hjælpemidlet.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når det er påkrævet, skal der så vidt muligt hurtigt fremskaffes erstatningshjælpemidler.

Når det er påkrævet, skal der så vidt muligt hurtigt fremskaffes erstatningshjælpemidler, der passer til den pågældende passagers behov.

Begrundelse

Selvom erstatningshjælpemidler ikke altid kan svare nøjagtigt til originalen, skal de ikke desto mindre stadig være anvendelige og behagelige for den pågældende passager.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved forsinkelser skal transportøren eller havnens forvaltningsorgan, hvis det er relevant, underrette passagererne om det forventede afgangs- og ankomsttidspunkt, så snart sådanne oplysninger foreligger, dog senest henholdsvis 30 minutter efter afgangstidspunktet ifølge fartplanen og en time inden ankomsttidspunktet ifølge fartplanen.

1. Ved forsinkelser skal transportøren eller havnens forvaltningsorgan, hvis det er relevant, underrette passagererne senest 30 minutter efter afgangstidspunktet ifølge fartplanen og en time inden ankomsttidspunktet ifølge fartplanen. Transportøren underretter passagererne om det forventede afgangs- og ankomsttidspunkt, hvis disse oplysninger er tilgængelige.

Begrundelse

Ændringsforslag om omformulering. Forsinkelser skyldes i øvrigt i de allerfleste tilfælde ugunstige vejrforhold. Oplysninger om forsinkelsens præcise omfang er ikke altid tilgængelige. Det skal derfor undgås, at transportøren er nødsaget til at give oplysninger, der siden kan vise sig at være forkerte.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Transportøren eller havnens forvaltningsorgan sikrer, at handicappede eller bevægelseshæmmede passagerer modtager de i stk. 1 og 2 krævede oplysninger i en form, der er tilgængelig for dem.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved forsinkelser, der kræver en eller flere overnatninger eller et længere ophold end, hvad passageren havde til hensigt, skal passagererne, i det omfang det er fysisk muligt, tilbydes gratis hotel eller anden indkvartering og befordring mellem havnen og indkvarteringsstedet ud over måltiderne og forfriskningerne i stk. 1.

2. Ved forsinkelser, der kræver en eller flere overnatninger eller et længere ophold end, hvad passageren havde til hensigt, skal passagererne, i det omfang det er fysisk muligt, tilbydes gratis hotel eller anden indkvartering og befordring mellem havnen og indkvarteringsstedet ud over måltiderne og forfriskningerne i stk. 1. De ekstraomkostninger, der er forbundet med indkvartering og befordring, og som skal afholdes af transportøren, kan ikke overstige det dobbelte af billettens pris.

Begrundelse

Godtgørelsen må ikke afhænge af upræcise fysiske faktorer. Det vil være uforståeligt, hvis en person, der har måttet lide den tort at blive forsinket en dag, skal afholde udgifterne i forbindelse hermed. Dette ændringsforslag skal desuden fastsætte en forbindelse mellem billetprisen og omkostningerne forbundet med indkvartering, som transportøren skal afholde i tilfælde af store forsinkelser, samtidig med at transportøren forpligtes til at bære udgifter op til et vist niveau.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 19 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) tilbagebetaling af billetprisen, hvis vedkommende ikke accepterer de alternative transporttjenester i litra a).

b) tilbydes tilbagebetaling af billetprisen, hvis vedkommende beslutter ikke at rejse med den pågældende transportør.

Begrundelse

Ændringsforslaget bringer passagerrettighederne i overensstemmelse med dem, der gælder for andre transporttjenester.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 19 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tilbagebetalingen sker på de betingelser, som gælder for betaling af kompensation, i artikel 20.

Tilbagebetalingen sker på de betingelser, som gælder for betaling af kompensation, i artikel 20, stk. 3, 4 og 4a.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Retten til tilbagebetaling i medfør af denne artikel omfatter ikke krydstogtpassagerer, medmindre direktiv 90/314/EØF giver en sådan ret.

2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 vil krydstogtpassagerers rejse blive omlagt eller billetprisen herfor tilbagebetalt i overensstemmelse med direktiv 90/314/EØF.

Begrundelse

Henvisningen til direktiv 90/314/EØF sikrer, at krydstogtpassagerer nyder hele den beskyttelse, de tildeles ved dette direktiv.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En passager, der må forvente forsinket ankomst som følge af aflysning eller forsinket afgang, kan forlange kompensation af transportøren uden at fortabe retten til befordring. Kompensationsbeløbet er på mindst

1. En passager, der må forvente forsinket ankomst, kan forlange kompensation af transportøren uden at fortabe retten til befordring. Kompensationsbeløbet er på mindst

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at præcisere de mulige årsager til forsinket ankomst. Den rejsende skal kunne opnå kompensation, uanset hvad der sker.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Retten til kompensation i medfør af denne artikel omfatter ikke krydstogtpassagerer, medmindre en sådan ret følger af direktiv 90/314/EØF.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på krydstogtpassagerer. Disse kan gøre krav på kompensation i overensstemmelse med direktiv 90/314/EØF.

Begrundelse

Henvisningen til direktiv 90/314/EØF sikrer, at krydstogtpassagerer nyder hele den beskyttelse, de tildeles ved dette direktiv.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 20 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Hvis transportøren mindst tre dage før den planlagte afgang har meddelt, at overfarten aflyses eller udsættes, eller at overfartstiden forlænges, er der ingen ret til kompensation.

Begrundelse

Transportørerne skal – lige som ved flyrejser, men under hensyntagen til de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for skibsfart – have mulighed for at meddele en ændring af fartplanen i så tilpas god tid, at det bliver den nye fartplan, der udgør grundlaget for fastsættelse af retten til en eventuel kompensation.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 20a

 

Force majeure

 

Forpligtelserne i artikel 18, 19 og 20 gælder ikke i tilfælde af force majeure, som forhindrer transportøren i at levere sine tjenesteydelser, når dette ikke kunne have været undgået, selv om alle rimelige forholdsregler var blevet truffet.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning udelukker ikke, at passagerer kan søge erstatning for tab som følge af aflysning eller forsinkelse af transporttjenester ved de nationale domstole.

Denne forordning udelukker ikke, at passagerer kan søge erstatning for tab som følge af aflysning eller forsinkelse af transporttjenester ved de nationale domstole. Den kompensation, der ydes i henhold til denne forordning, kan fratrækkes en eventuel supplerende kompensation, der er ydet.

Begrundelse

Det bør undgås, at der udbetales dobbelt erstatning. Ændringsforslaget gør det muligt for domstolene i givet fald at foretage en reduktion i kompensationen.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Transportørerne samarbejder om at træffe foranstaltninger på nationalt plan eller EU-plan, hvori de inddrager interesseparter, faglige sammenslutninger og kunde-, passager- og handicaporganisationer. Foranstaltningerne skal tage sigte på bedre omsorg for passagererne, især i tilfælde af lange forsinkelser og afbrydelse eller aflysning af rejser.

Under de nationale håndhævelsesorganers tilsyn, samarbejder transportørerne om at træffe foranstaltninger på nationalt plan eller EU-plan, hvori de inddrager interesseparter, faglige organisationer og kunde-, passager-, havne- og handicaporganisationer. Foranstaltningerne skal tage sigte på bedre omsorg for passagererne, især i tilfælde af lange forsinkelser og afbrydelse eller aflysning af rejser.

Begrundelse

Det nationale organ, der er omhandlet i artikel 26, forekommer at være det rigtige forum til at sikre, at denne samarbejdsprocedure afvikles behørigt. Endvidere er det vigtigt at sikre, at havneforvaltningsorganerne inddrages i denne proces.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Havnenes forvaltningsorganer og transportørerne giver under hele rejsen passagererne fyldestgørende oplysninger på den mest hensigtsmæssige måde. Der skal tages særligt hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov.

Havnenes forvaltningsorganer og transportørerne giver under hele rejsen passagererne fyldestgørende oplysninger i en form, der er tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede, og på de gængse sprog. Der skal tages særligt hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov.

Begrundelse

Der bør anvendes en ensartet terminologi i hele teksten.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Transportøren sikrer, at passagererne senest ved afrejsen modtager passende og forståelige oplysninger om deres rettigheder i henhold til denne forordning. I det omfang oplysningerne er givet af enten transportøren eller undertransportøren, har den anden ikke pligt til at give oplysningerne. Oplysningerne stilles til rådighed på den mest hensigtsmæssige måde. Ved udlevering af oplysningerne tages der særligt hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov.

1. Transportøren sikrer, at passagererne senest ved afrejsen modtager passende og forståelige oplysninger om deres rettigheder i henhold til denne forordning. I det omfang oplysningerne er givet af enten transportøren eller undertransportøren, har den anden ikke pligt til at give oplysningerne. Oplysningerne stilles til rådighed i en form, der er tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede, og på de gængse sprog. Ved udlevering af oplysningerne tages der særligt hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov.

Begrundelse

Der bør anvendes en ensartet terminologi i hele teksten og henvises til spørgsmålet om valg af sprog.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Transportørerne skal indføre en klageordning vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der er omhandlet i denne forordning.

1. Medlemsstaternes myndigheder skal indføre en uafhængig klageordning, som er tilgængelig for alle passagerer, herunder handicappede, bevægelseshæmmede og personer med nedsat førlighed, vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der er omhandlet i denne forordning.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger hver især et eller flere organer, som har ansvaret for håndhævelsen af denne forordning. Hvert organ træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at passagerernes rettigheder overholdes, herunder reglerne for adgang og tilgængelighed i artikel 8. Hvert organ skal med hensyn til organisation, finansiering, retlig form og beslutningstagning være uafhængigt af transportørerne.

1. Medlemsstaterne udpeger hver især et organ, som har ansvaret for håndhævelsen af denne forordning. Hvert organ træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at reglerne for adgang og tilgængelighed i artikel 8 fastsættes, samt at disse regler og passagerernes rettigheder overholdes. Hvert organ skal med hensyn til organisation, finansiering, retlig form og beslutningstagning være uafhængigt af kommercielle interesser.

Begrundelse

Et enkelt organ er tilstrækkeligt til denne opgave. Eftersom det i andre af forordningens artikler anerkendes, at flere parter kan have særlige interesser i spørgsmålet om passagerernes rettigheder, bør det nationale organs uafhængighed præciseres bedre.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilke organer der er udpeget i overensstemmelse med denne artikel, og om deres respektive ansvarsområder.

2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om, hvilket organ der er udpeget i overensstemmelse med denne artikel, og om organets ansvarsområde.

Begrundelse

Hvis der kun er et enkelt håndhævelsesorgan i hver medlemsstat, vil den administrative byrde blive forenklet, og ansvarligheden vil blive øget.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Enhver passager kan klage over påstået overtrædelse af denne forordning til det pågældende organ, som er udpeget i medfør af stk. 1, eller til ethvert andet passende organ, som er udpeget af en medlemsstat.

3. Enhver passager kan klage over påstået overtrædelse af denne forordning til det pågældende organ, som er udpeget af en medlemsstat i medfør af stk. 1.

Begrundelse

Et enkelt organ er tilstrækkeligt til denne opgave.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 27 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) aggregerede data om klager

d) aggregerede data om klager, herunder om udfaldet og tidsfristerne for afgørelse

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler og underretter den hurtigst muligt om alle senere ændringer af dem.

Medlemsstaterne fastsætter, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af denne forordning, og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne, der kan omfatte påbud om betaling af kompensation til den pågældende person, skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler og underretter den hurtigst muligt om alle senere ændringer af dem.

Begrundelse

Betragtning 18 fastslår, at sanktionerne kan indeholde påbud om betaling af erstatning til skadelidte. Dette er værd at gentage i den egentlige lovgivningsmæssige tekst.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag II – afsnit 1 – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– komme om bord under anvendelse af elevator eller kørestol eller med anden fornøden assistance, alt efter behov

– komme om bord under anvendelse af de nødvendige hjælpemidler

Begrundelse

Det er unødvendigt at kræve tilstedeværelse af dyre apparater, som mange skibe og havne ikke råder over.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag II -punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Midlertidig erstatning af beskadigede eller bortkomne hjælpemidler, dog ikke nødvendigvis helt de samme.

Midlertidig erstatning af beskadigede eller bortkomne hjælpemidler, ikke nødvendigvis helt de samme, men med tilsvarende tekniske og funktionelle egenskaber.

Begrundelse

Dette er nødvendigt, idet de personer, der har behov for hjælpemidlerne, ellers kan være ude af stand til at benytte dem, hvis ikke de er tilpasset deres særlige behov.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Bilag II, afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I givet fald ground handling af anerkendte servicedyr.

I givet fald ground handling af anerkendte servicehunde.

Begrundelse

Teksten bør gøres mere præcis.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag IV – del 2 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– færdigheder i at assistere bevægelseshæmmede, der rejser med et anerkendt servicedyr, herunder sådanne dyrs rolle og behov

– færdigheder i at assistere bevægelseshæmmede, der rejser med en servicehund, herunder sådanne dyrs rolle og behov

Begrundelse

I overensstemmelse med den ændrede artikel 12, litra f), erstattes servicedyr med servicehund for at tydeliggøre teksten.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Bilag IV – del 2 – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

– teknikker til at ledsage blinde og synshæmmede og til håndtering og befordring af anerkendte servicedyr

– teknikker til at ledsage blinde og synshæmmede

Begrundelse

Servicehundene bør have lov at følge med ejeren og bør ikke håndteres af personale, når de arbejder. Servicehunde er trænet til kun at adlyde ejeren.

BEGRUNDELSE

Kontekst: forbedring af passagerers rettigheder inden for alle typer transport

I overensstemmelse med Kommissionens hvidbog med titlen "Den europæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære valg"[1] har EU siden årtusindskiftet arbejdet for at forbedre passagerernes rettigheder.

Således har EU-institutionerne for nylig vedtaget bestemmelser om passagerers rettigheder ved fly- og togrejser. Til afslutning af dette samlede lovgivningsinitiativ har Kommissionen nu forelagt Europa-Parlamentet og Rådet to andre forslag til forordning om passagerers rettigheder henholdsvis ved busrejser og ved sørejser og rejser på indre vandveje. Baggrunden for denne betænkning er derfor en progressiv forbedring af passagerernes rettigheder og behovet for at sikre, at de europæiske forbrugere har lige rettigheder, uanset hvilken transportform det drejer sig om.

Formålet med denne betænkning er således at sikre, at de forskellige – og ofte konkurrerende transportformer er mere jævnbyrdige, når det gælder passagerernes rettigheder. Samtidig er det ved håndhævelsen af passagerrettighederne nødvendigt at tage hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for søtransport og transport på indre vandveje.

Kommissionens forslag

Kommissionens forslag er baseret på de to eksisterende forordninger om passagerers rettigheder inden for luftfartssektoren og jernbanesektoren. Forslaget vedrører passagerers rettigheder generelt og handicappedes og bevægelseshæmmedes rettigheder specielt. Det har til formål at fjerne de hindringer, som afholder handicappede og bevægelseshæmmede fra at rejse med skib i Europa. Det indeholder desuden bestemmelser om passagerers rettigheder mere generelt, bl.a. i tilfælde af forsinkelser og aflysninger.

De vigtigste lovgivningsmæssige foranstaltninger er:

- særlige rettigheder for handicappede og bevægelseshæmmede med hovedvægten lagt på ikke-diskrimination ved fastsættelse af bestemmelser om tilgængelighed for og assistance til de bevægelseshæmmede

- transportørernes forpligtelser, hvis rejsen forsinkes eller aflyses

- underretning af de rejsende og behandling af klager

- håndhævelse af forordningen gennem nationale organer.

Det fremgår af anvendelsesområdet, at forslaget vedrører national og international passagersejlads til søs og på indre vandveje i erhvervsøjemed.

Ordførerens holdning

Generelt synes Kommissionens forslag at være inspireret temmelig meget af teksten om passagerers rettigheder på luftfartsområdet. Ordføreren har derfor foretaget en række tekniske ændringer. F.eks. har ordføreren ønsket at indføre en ensartet terminologi for den måde, hvorpå der tilgår passagererne oplysninger. Inden for rammerne af det interinstitutionelle arbejde har Europa-Parlamentet i øvrigt ofte formået at styrke Kommissionens retsaktsforslag til fordel for passagerernes interesser - en tradition, som ordføreren på ingen måde har ønsket at fravige.

Da den indeværende valgperiode nærmer sig sin afslutning, er Europa-Parlamentet nødsaget til at arbejde hurtigt under førstebehandlingen. Derfor vil ordføreren fortsætte med at gennemgå tekstens bestemmelser og forelægge yderligere ændringsforslag, hvis det skønnes nødvendigt. De vigtigste foreslåede ændringer af teksten er som følger:

1.  For bevægelseshæmmede specielt og passagerer generelt har en række nye bestemmelser til formål at sikre, at deres rettigheder ikke vil kunne undergraves af undtagelsesbestemmelser, hvis nærmere indhold ofte er formuleret for vagt. F.eks. er de omstændigheder, der gør det muligt at nægte at tage en handicappet person om bord på et skib gjort mere specifikke.

2.  Det fremhæves tydeligt, at passagererne skal spørges om, hvorvidt de har behov for assistance, ligesom de skal have en skriftlig bekræftelse på, at der vil blive ydet denne assistance.

3.  Søtransport i form af krydstogtrejser er omfattet af et særligt direktiv fra 1990[2]. Ordføreren har ønsket at minde om de bestemmelser om omlægning af rejsen og tilbagebetaling af billetprisen, der er fastsat i dette direktiv.

4.  Det fulde ansvar for assistancen til bevægelseshæmmede i havnene overdrages til transportørerne. For at inddrage havnenes forvaltningsorganer på dette område er der udtænkt en kompromisløsning, der indebærer, at havnene i højere grad vil blive involveret i høringen af aktørerne i sektoren.

5.  De nationale organer, der skal håndhæve den kommende forordning, har fået deres rolle styrket og præciseret. Ordføreren foreslår, at der kun udpeges et håndhævelsesorgan i hver medlemsstat.

6.  De nationale organer får tillagt større ansvar, især når det gælder fastsættelse af ikke-diskriminerende regler for handicappedes og bevægelseshæmmedes adgang til befordring. Ordføreren har også ønsket at sikre disse organers uafhængighed af kommercielle interesser.

7.  Endelig har ordføreren villet præcisere definitionerne af befordringskontrakt, billetudsteder og rejsebureau.

  • [1]  (KOM(2001)370 af 12.9.2001.
  • [2]  Direktiv 90/314/EØF om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure (EFT L 158 af 23.6.1990, s. 59).

UDTALELSE fra Retsudvalget (10.3.2009)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyttelse
(KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

Rådgivende ordfører: Georgios Papastamkos

KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning har til formål at regulere spørgsmål vedrørende passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje, herunder også handicappede eller bevægelseshæmmede passagerer.

Ordføreren er af den mening, at det af metodiske grunde ville være bedre at fremsætte adskilte forslag om passagerers rettigheder på den ene side og bevægelseshæmmede passagerers på den anden, eftersom delreguleringerne har forskellige mål og forskellige recipienter. Det gælder i øvrigt også for flytransport, hvor den lovgivende myndighed har valgt at regulere spørgsmål vedrørende alle passagerer uden undtagelse og uden at skelne mellem specifikke grupper.

Det er ordførerens mening, at brugen af "transportør" og "undertransportør" i definitionen på "transportør" skaber forvirring med hensyn til, hvilken person der står for sørejsen. Det skaber juridisk usikkerhed for en passager, der går rettens vej, med hensyn til, hvilken person han kan henvende sig til i tilfælde af misligholdelse af befordringskontrakten. Følgelig bør bestemmelserne om ansvaret for informering af passagererne i tilfælde af forsinket afgang suppleres, så passageren ikke kun bliver orienteret af transportøren eller havnens forvaltningsorgan, men også af agenten, med andre ord den autoriserede billetudsteder, som det er sædvane i flere medlemsstater. Desuden er det nødvendigt at afklare definitionen af "forsinkelse" og at specificere tilfældene af forsinkelse, der skyldes usædvanlige omstændigheder, yderligere.

Desuden er tidsgrænserne for forsinkelse yderst begrænsede (60 minutter). F.eks. er tidsgrænsen på en time uforholdsmæssig kort i øhave, såsom Det Ægæiske Hav, hvor skibene måske betjener 5-6 øer pr. sejlads. De tilsvarende reguleringer for lufttransporter taler om forsinkelse på "over 2 timer". Kommissionens forslag genspejler måske normale sejladser og ruter i Nordeuropa (sejladser over stræder osv.). Under alle omstændigheder svarer den ikke til vilkårene for sørejser i Middelhavet.

Med hensyn til kompensationer ville det mest anbefalelsesværdige og det, der er mest i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, være at fastsætte, at medlemsstaterne selv bestemte tidsgrænserne. Desuden bør de beregnes ud fra nettofragtprisen, dvs. fragtprisen uden moms og reservationer til tredjepersoner, og ikke ud fra "billetprisen", sådan som det fastsættes i den foreslåede regulering. Årsagen er, at der i tilfælde af tilbagebetaling, f.eks. på grund af forsinkelse eller aflysning af sejladsen osv., kan opstå problemer, f.eks. i forbindelse med returnering af rederiets allerede indbetalte moms.

Definitionen på "usædvanlige omstændigheder" virker mangelfuld og uklar. Betydningen af "usædvanlige omstændigheder" behøver afklaring. Forslaget tager sikkert sigte på tilfælde såsom dårligt vejrlig eller skade på skibet osv. Men der findes også andre tilfælde, hvor gennemførelsen af sejladsen vanskeliggøres eller må aflyses på grund af en redningsaktion eller ændring af sejlplanen for at kunne betjene en anden ø osv. Det bør specificeres, om anvendelsesområdet af den specifikke bestemmelse også omfatter disse tilfælde.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) I forbindelse med et kommende lovgivningsinitiativ om passagerrettigheder ville det være mere hensigtsmæssigt med en horisontal lovgivningsmetode, der dækker alle former for transport, i betragtning af nødvendigheden af at anvende kombineret transport

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan undtage ruter, der er omfattet af kontrakter om offentlig tjeneste, hvis kontrakten sikrer passagerne samme rettigheder som denne forordning.

2. Medlemsstaterne kan undtage ruter, der er omfattet af kontrakter om offentlig tjeneste, hvis kontrakten sikrer passagerne samme rettigheder som denne forordning, samt ruter, der betjenes af skibe med lav tonnage eller skibe, der befordrer få passagerer og sejler på korte ruter.

Begrundelse

Medlemsstaterne skal kunne fritage passagerskibe eller krydstogtskibe med lav tonnage eller skibe, som kun sejler med få passagerer og betjener korte ruter, på grund af den særlige form for transport, de yder - oftest som taxaer til søs.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) "undertransportør": en anden person end transportøren og rejsebureauet, som faktisk udfører transporten eller en del af den

f) "undertransportør": en anden person end transportøren og rejsebureauet, som ejer, chartrer eller driver et skib, og som faktisk udfører transporten eller en del af den

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Transportørerne sikrer, at passagererne om bord på deres skibe eller højhastighedspassagerfartøjer modtager generelle oplysninger om tjenester og bistand til handicappede eller personer med nedsat førlighed om bord på skibene eller fartøjerne.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 15 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) at alle nyansatte straks ved ansættelsen får handicaprelateret uddannelse, og at personalet får genopfriskningskurser efter behov.

c) at alle nyansatte, som skal yde direkte assistance til handicappede og bevægelseshæmmede, straks ved ansættelsen får handicaprelateret uddannelse, og at personalet får genopfriskningskurser efter behov.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det erstatningsbeløb, der udbetales i henhold til denne artikel, er ikke underlagt begrænsninger.

udgår

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved forsinkelser skal transportøren eller havnens forvaltningsorgan, hvis det er relevant, underrette passagererne om det forventede afgangs- og ankomsttidspunkt, så snart sådanne oplysninger foreligger, dog senest henholdsvis 30 minutter efter afgangstidspunktet ifølge fartplanen og en time inden ankomsttidspunktet ifølge fartplanen.

1. Ved forsinkelser skal transportøren eller havnens forvaltningsorgan eller rejsebureauet eller billetudstederen, der er autoriseret af transportøren, hvis det er relevant, underrette passagererne om det forventede afgangs- og ankomsttidspunkt, så snart sådanne oplysninger foreligger, dog senest henholdsvis 30 minutter efter afgangstidspunktet ifølge fartplanen og en time inden ankomsttidspunktet ifølge fartplanen.

Begrundelse

Uklarheden i forbindelse med definitionerne på "transportør" og "undertransportør" skaber en retlig usikkerhed hvem der skal bære ansvaret for søtransport. Bestemmelserne i artiklen skal suppleres, så passagerer informeres, ikke kun af transportøren eller havnens forvaltningsorgan, men også af rejsebureauet eller billetudstederen, som det er tilfældet i forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Passagerer, der ikke kan nå en tilslutningsforbindelse på grund af forsinkelse, underrettes i rimeligt omfang af undertransportøren om alternative forbindelser.

2. Passagerer, der ikke kan nå en maritim tilslutningsforbindelse på grund af forsinkelse, underrettes i rimeligt omfang af transportøren eller undertransportøren eller af havnens forvaltningsorgan eller rejsebureauet eller billetudstederen om alternative forbindelser.

Begrundelse

Begreberne "transportør" og "undertransportør" og definitionerne herpå skaber en retlig usikkerhed om, hvem der skal bære ansvaret for søtransport. Bestemmelserne i artiklen skal suppleres, så passagerer informeres, ikke kun af transportøren eller havnens forvaltningsorgan, men også af rejsebureauet eller billetudstederen, som det er tilfældet i forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis en transportør forventer, at en passagersejlads bliver forsinket mere end 60 minutter i forhold til det planlagte afgangstidspunkt, skal der til passagererne tilbydes gratis måltider og forfriskninger i rimeligt forhold til ventetiden, hvis de forefindes eller kan leveres på rimelige vilkår om bord eller i havnen.

1. Hvis en transportør på grund af en fejl begået af ham selv forventer, at en passagersejlads bliver forsinket mere end 120 minutter i forhold til det planlagte afgangstidspunkt, skal der til passagererne tilbydes gratis måltider og forfriskninger i rimeligt forhold til ventetiden, hvis de forefindes eller kan leveres på rimelige vilkår om bord eller i havnen.

Begrundelse

Fristen for forsinkelser er meget kort. I et øhav som Ægæerhavet, hvor skibe måske servicerer 5-6 øer på en enkelt rute, er fristen på en time f.eks. uforholdsmæssig kort. De tilsvarende bestemmelser for lufttransport henviser til en forsinkelse "på mere end to timer". Kommissionens forslag afspejler måske de sædvanlige ruter i Nordeuropa, men bestemt ikke forholdene for søtransport i Middelhavet.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Desuden skal passagererne have tilbud om gratis telefonopringninger, telex-, telefax- eller e-postmeddelelser for at tage højde for akutte behov.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 19 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når en transportør med rimelighed forventer, at en passagersejlads bliver forsinket mere end 120 minutter i forhold til det planlagte afgangstidspunkt, skal passageren omgående

1. Når en transportør på grund af en fejl begået af ham selv forventer, at en passagersejlads bliver forsinket mere end 180 minutter i forhold til det planlagte afgangstidspunkt, skal passageren omgående

Begrundelse

Fristen for forsinkelser er meget kort. I et øhav som Ægæerhavet, hvor skibe måske servicerer 5-6 øer på en enkelt rute, er fristen på en time f.eks. uforholdsmæssig kort. De tilsvarende bestemmelser for lufttransport henviser til en forsinkelse "på mere end to timer". Kommissionens forslag afspejler måske de sædvanlige ruter i Nordeuropa, men bestemt ikke forholdene for søtransport i Middelhavet.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) 25 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 60-119 minutter

a) 25 % af nettobilletprisen i tilfælde af en forsinkelse på 120-179 minutter

Begrundelse

Hvad angår fristerne for forsinkelser, henvises der til begrundelserne til ændringsforslag 5 og 6. Den bedste løsning og den løsning, der er mest i overensstemmelse med nærhedsprincippet, ville være, at fristerne fastsættes af medlemsstaterne. Ydermere skal kompensationen beregnes på baggrund af rejsens nettopris uden moms osv. og ikke på baggrund af "billetprisen".

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 20 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) 50 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 120 minutter eller mere

b) 50 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på 180 minutter eller mere

Begrundelse

Hvad angår fristerne for forsinkelser, henvises der til begrundelsen til ændringsforslag 5 og 6.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Denne artikel finder ikke anvendelse, hvis forsinkelsen eller aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, der hindrer udførelsen af transporttjenesten, og som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet.

4. Denne artikel finder ikke anvendelse, hvis forsinkelsen eller aflysningen ikke er forårsaget af en fejl begået af transportøren selv, men skyldes usædvanlige omstændigheder, der hindrer udførelsen af transporttjenesten, og som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet.

Begrundelse

Denne bestemmelse i artikel 20, stk. 4, er ufuldstændig og upræcis. Begrebet "usædvanlige omstændigheder" tydeliggøres ved tilføjelsen af henvisningen til transportørens manglende ansvar.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvert år den 1. juni offentliggør de håndhævelsesorganer, der er udpeget i medfør af artikel 26, en rapport om deres virksomhed i det foregående år, som bl.a. indeholder følgende:

udgår

a) en beskrivelse af, hvad der er gjort for at iværksætte bestemmelserne i denne forordning

 

b) en henvisning til proceduren for afgørelse af klager fra enkeltpersoner

 

c) et resumé af de adgangsregler, der gælder for handicappede og bevægelseshæmmede i den pågældende medlemsstat

 

d) aggregerede data om klager

 

e) nærmere oplysninger om anvendte sanktioner

 

f) øvrige spørgsmål, som har betydning for bedre håndhævelse af forordningen.

 

Begrundelse

Bestemmelsen i artikel 27, stk. 1, øger den administrative byrde væsentligt uden at indebære nogen merværdi.

PROCEDURE

Titel

Passagerrettigheder ved sørejser eller rejser på indre vandveje

Referencer

KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Korresponderende udvalg

TRAN

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

18.12.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Georgios Papastamkos

19.1.2009

 

 

Behandling i udvalg

12.2.2009

 

 

 

Dato for vedtagelse

9.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Bill Newton Dunn

PROCEDURE

Titel

Passagerrettigheder ved sørejser eller rejser på indre vandveje

Referencer

KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Dato for høring af EP

4.12.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

18.12.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

18.12.2008

JURI

18.12.2008

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

27.2.2009

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Michel Teychenné

8.12.2008

 

 

Behandling i udvalg

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Dato for vedtagelse

31.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

0

14

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Dato for indgivelse

2.4.2009