ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

2.4.2009 - (COM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD)) - ***I

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Michel Teychenné

Διαδικασία : 2008/0246(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0209/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0209/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών

(COM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0816),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 71, παράγραφος 1, και 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0476/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6‑0209/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και προκειμένου να δοθούν στα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ευκαιρίες μετακίνησης με θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές συγκρίσιμες με εκείνες των άλλων πολιτών, πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την αποφυγή διακρίσεων και την παροχή συνδρομής κατά το ταξίδι τους. Τα άτομα αυτά θα πρέπει, επομένως, να γίνονται δεκτά για μεταφορά, η δε αναπηρία ή η αδυναμία τους αυτή δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο άρνησης της μεταφοράς τους, εξαιρουμένων των δικαιολογημένων λόγων ασφαλείας που ορίζει ο νόμος. Πρέπει να διαθέτουν δικαίωμα παροχής συνδρομής σε λιμένες, σε σημεία επιβίβασης / αποβίβασης όπου δεν υπάρχει λιμένας, καθώς και επί των επιβατηγών πλοίων. Για λόγους κοινωνικής ένταξης, η συνδρομή θα πρέπει να παρέχεται χωρίς χρηματική επιβάρυνση. Οι μεταφορείς πρέπει να καθορίσουν κανόνες προσπελασιμότητας, χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης.

(4) Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και προκειμένου να δοθούν στα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα ευκαιρίες μετακίνησης με θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές συγκρίσιμες με εκείνες των άλλων πολιτών, πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την αποφυγή διακρίσεων και την παροχή συνδρομής κατά το ταξίδι τους. Τα άτομα αυτά θα πρέπει, επομένως, να γίνονται δεκτά για μεταφορά, η δε αναπηρία ή η αδυναμία τους αυτή δεν θα πρέπει να αποτελεί λόγο άρνησης της μεταφοράς τους. Πρέπει να διαθέτουν δικαίωμα παροχής συνδρομής σε λιμένες, σε σημεία επιβίβασης / αποβίβασης όπου δεν υπάρχει λιμένας, καθώς και επί των επιβατηγών πλοίων. Για λόγους κοινωνικής ένταξης, η συνδρομή θα πρέπει να παρέχεται χωρίς χρηματική επιβάρυνση. Οι μεταφορείς πρέπει να καθορίσουν κανόνες προσπελασιμότητας, χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης.

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια αφορά εξίσου όλους τους επιβάτες και όχι ειδικά τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Όταν αποφασίζουν τον σχεδιασμό νέων λιμένων και τερματικών σταθμών, ενδεχομένως, καθώς και σε περιπτώσεις εκτενών εργασιών ανακαίνισης, οι διαχειριστικοί φορείς των λιμένων και οι μεταφορείς που θα τους χρησιμοποιήσουν θα πρέπει, όπου χρειάζεται, να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Ομοίως, οι μεταφορείς πρέπει, όπου χρειάζεται, να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες αυτές, όταν αποφασίζουν τον σχεδιασμό νέων και άλλως ανακαινισμένων πλοίων, σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 1998, για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία.

(5) Όταν αποφασίζουν τον σχεδιασμό νέων λιμένων και τερματικών σταθμών, ενδεχομένως, καθώς και σε περιπτώσεις εκτενών εργασιών ανακαίνισης, οι διαχειριστικοί φορείς των λιμένων και οι μεταφορείς που θα τους χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Ομοίως, οι μεταφορείς πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες αυτές, όταν αποφασίζουν τον σχεδιασμό νέων και άλλως ανακαινισμένων πλοίων, σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 1998, για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία.

Αιτιολόγηση

Η συνεκτίμηση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή των υποδομών πρέπει να αποτελέσει απαίτηση. Είναι λοιπόν πάντοτε αναγκαίο.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Οι διατάξεις σχετικά με την επιβίβαση των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα ισχύουν με την επιφύλαξη των γενικών κανόνων που ισχύουν για την επιβίβαση των επιβατών, οι οποίοι έχουν θεσπιστεί από τους ισχύοντες διεθνείς, κοινοτικούς ή εθνικούς κανόνες.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή υπενθυμίζει το γεγονός ότι όλοι οι επιβάτες αδιακρίτως υπόκεινται στους γενικούς κανόνες.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για τα δικαιώματα που έχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ούτως ώστε να μπορούν να τα ασκούν ουσιαστικά. Τα δικαιώματα των επιβατών θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών γραμμών πρέπει να περιλαμβάνουν την πληροφόρησή τους σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκειά του. Όλες οι βασικές πληροφορίες που παρέχονται στους επιβάτες θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών γραμμών πρέπει επίσης να παρέχονται σε εναλλακτική μορφή, προσιτή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

(14) Οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται πλήρως για τα δικαιώματα που έχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ούτως ώστε να μπορούν να τα ασκούν ουσιαστικά. Τα δικαιώματα των επιβατών θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών γραμμών πρέπει να περιλαμβάνουν την πληροφόρησή τους σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκειά του. Όλες οι βασικές πληροφορίες που παρέχονται στους επιβάτες θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών γραμμών πρέπει επίσης να παρέχονται σε μορφή προσιτή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ενιαία ορολογία στο κείμενο.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Οι επιβάτες πρέπει να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους μέσω κατάλληλων διαδικασιών υποβολής παραπόνων, τις οποίες θέτουν σε εφαρμογή οι μεταφορείς ή, ανάλογα με την περίπτωση, με την υποβολή καταγγελιών στον φορέα ή τους φορείς που έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό από το οικείο κράτος μέλος.

(15) Οι επιβάτες πρέπει να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους μέσω κατάλληλων διαδικασιών υποβολής παραπόνων, τις οποίες θέτουν σε εφαρμογή οι μεταφορείς ή, ανάλογα με την περίπτωση, με την υποβολή καταγγελιών στον φορέα που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό από το οικείο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την τροπολογία 33 του σχεδίου έκθεσης. Θα ήταν απλούστερο να υπάρχει ένας μόνο φορέας ανά κράτος μέλος και όχι πολλοί.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Οι καταγγελίες που αφορούν τη συνδρομή σε λιμένα ή σε σημείο επιβίβασης / αποβίβασης πρέπει να απευθύνονται στον εθνικό φορέα ή φορείς που ορίζει το κράτος μέλος, στο οποίο ευρίσκεται ο λιμένας, για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι καταγγελίες που αφορούν τη συνδρομή από έναν μεταφορέα κατά το ταξίδι θα πρέπει να απευθύνονται στον εθνικό φορέα ή φορείς που ορίζει το κράτος μέλος, το οποίο εξέδωσε την άδεια εκμετάλλευσης του μεταφορέα, για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ο φορέας που ορίζεται για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να διαθέτει την εξουσία και την ικανότητα να διερευνά τις ατομικές καταγγελίες και να διευκολύνει την εξώδικη τακτοποίηση των διαφορών.

(16) Οι καταγγελίες που αφορούν τη συνδρομή σε λιμένα ή σε σημείο επιβίβασης / αποβίβασης πρέπει να απευθύνονται στον εθνικό φορέα που ορίζει το κράτος μέλος, στο οποίο ευρίσκεται ο λιμένας, για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι καταγγελίες που αφορούν τη συνδρομή από έναν μεταφορέα κατά το ταξίδι θα πρέπει να απευθύνονται στον εθνικό φορέα που ορίζει το κράτος μέλος, το οποίο εξέδωσε την άδεια εκμετάλλευσης του μεταφορέα, για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ο φορέας που ορίζεται για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να διαθέτει την εξουσία και την ικανότητα να διερευνά τις ατομικές καταγγελίες και να διευκολύνει την εξώδικη τακτοποίηση των διαφορών.

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη ενός μόνο φορέα ανά κράτος μέλος θα επιτρέψει απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και θα βελτιώσει τη λογοδοσία.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 16α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16a) Η Επιτροπή πρέπει να προτείνει σαφείς κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών σχετικά με την αρμοδιότητα, την ευθύνη, τη δυνατότητα πρόσβασης, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα στα σημεία μετεπιβίβασης επιβατών μεταξύ ξηράς και θαλάσσης ή στις εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Σε περίπτωση που υπάρξει στο μέλλον νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, μια οριζόντια νομοθετική προσέγγιση που θα καλύπτει όλα τα μέσα μεταφοράς θα ήταν ορθότερη, δεδομένης της ανάγκης χρήσης συνδυασμένης μεταφοράς.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις εμπορικές θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των κρουαζιερών, μεταξύ ή εντός λιμένων ή οιουδήποτε σημείου επιβίβασης / αποβίβασης που ευρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους όπου ισχύει η Συνθήκη.

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις εμπορικές θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών με επιβατηγά πλοία, συμπεριλαμβανομένων των κρουαζιερών, μεταξύ ή εντός λιμένων ή οιουδήποτε σημείου επιβίβασης / αποβίβασης που ευρίσκονται στο έδαφος κράτους μέλους όπου ισχύει η Συνθήκη.

Αιτιολόγηση

Η χρησιμότητα της διάκρισης μεταξύ πλοίων και επιβατηγών πλοίων δεν τονίζεται αρκετά στον κανονισμό. Ο κανονισμός παραπέμπει σε επιβατηγά πλοία, και επομένως η ίδια έκφραση πρέπει να χρησιμοποιείται όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κανονισμός

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εξαιρούν από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τις υπηρεσίες αστικών και προαστιακών μεταφορών, αν διασφαλίζουν ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι επιτυγχάνονται μέσω άλλων ρυθμιστικών μέτρων και εγγυώνται για τους επιβάτες επίπεδο δικαιωμάτων ανάλογο με αυτό που απαιτείται από τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποκλειστούν οι αστικές και προαστιακές μεταφορές από τον εν λόγω κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται ανάλογο επίπεδο δικαιωμάτων.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) «άτομο με αναπηρία» ή «άτομο με μειωμένη κινητικότητα», οποιοδήποτε άτομο, η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά τη χρήση των μεταφορικών μέσων, λόγω οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής ανικανότητας ή αδυναμίας, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας, ή λόγω ηλικίας, και η κατάσταση του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των προσφερόμενων σε όλους τους επιβάτες υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου αυτού·

α) «άτομο με αναπηρία» ή «άτομο με μειωμένη κινητικότητα», οποιοδήποτε άτομο, η κινητικότητα του οποίου είναι μειωμένη κατά τη χρήση των μεταφορικών μέσων, λόγω οποιασδήποτε σωματικής αναπηρίας (αισθητήριας ή κινητικής, μόνιμης ή προσωρινής), διανοητικής ή ψυχοκοινωνικής ανικανότητας ή αδυναμίας, ή λόγω οποιασδήποτε άλλης αιτίας ανικανότητας, ή λόγω ηλικίας, και η κατάσταση του οποίου απαιτεί κατάλληλη προσοχή και προσαρμογή των προσφερόμενων σε όλους τους επιβάτες υπηρεσιών στις ιδιαίτερες ανάγκες του ατόμου αυτού·

Αιτιολόγηση

Για την ορθή ερμηνεία του κανονισμού, είναι σημαντικό να περιληφθούν ρητώς στον ορισμό και οι ψυχοκοινωνικές αναπηρίες (όπως η ψυχιατρική ή διανοητική διαταραχή), καθόσον η ομάδα αυτή συχνά τείνει να αγνοείται όταν εξετάζεται το ζήτημα της εξασφάλισης συνδρομής σε άτομα με αναπηρία, καθώς και κατά την παροχή κατάρτισης στον τομέα της ευαισθητοποίησης σε θέματα αναπηρίας.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(f) "πραγματικός φορέας": το διαφορετικό από τον μεταφορέα και τον ταξιδιωτικό πράκτορα πρόσωπο, το οποίο εκτελεί όντως όλη τη μεταφορά ή μέρος αυτής·

στ) (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ) «πλοίο»: το θαλασσοπλοούν ή ποταμοπλοούν σκάφος, αποκλειομένου του αερολισθαίνοντος σκάφους·

i) «πλοίο»: το θαλασσοπλοούν σκάφος ή το σκάφος εσωτερικών πλωτών γραμμών, αποκλειομένου του αερολισθαίνοντος σκάφους·

Αιτιολόγηση

Σκάφος εσωτερικών πλωτών γραμμών είναι όρος καταλληλότερος από αυτόν του ποταμοπλοούντος σκάφους.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ι) "σύμβαση μεταφοράς", η σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του μεταφορέα ή του εξουσιοδοτημένου εκδοτηρίου εισιτηρίων του και του επιβάτη, για την παροχή μιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών μεταφοράς·

(ι) "σύμβαση μεταφοράς", η σύμβαση μεταφοράς μεταξύ του μεταφορέα ή του εξουσιοδοτημένου εκδοτηρίου εισιτηρίων του και του επιβάτη, για την παροχή μιας ή περισσοτέρων υπηρεσιών μεταφοράς, ανεξαρτήτως εάν το εισιτήριο έχει αγορασθεί από μεταφορέα, ταξιδιωτικό πράκτορα, εκδοτήριο εισιτηρίων, ή μέσω του Διαδικτύου·

Αιτιολόγηση

Οι πωλητές εισιτηρίων, οι οποίοι είναι μεσάζοντες, δεν συνάπτουν σύμβαση μεταφοράς και δεν πωλούν για λογαριασμό τους. Απλώς παρεμβάλλονται στη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς μεταξύ μεταφορέα και επιβάτη.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ιβ) «εκδοτήριο εισιτηρίων», κάθε πωλητής υπηρεσιών ναυτιλιακών δρομολογίων που συνάπτει συμβάσεις μεταφοράς και πωλεί εισιτήρια για λογαριασμό του μεταφορέα ή για ίδιο λογαριασμό·

(ιβ) «εκδοτήριο εισιτηρίων», κάθε μεσάζων που πωλεί υπηρεσίες ναυτιλιακών δρομολογίων για λογαριασμό ενός μεταφορέα ή ταξιδιωτικού πράκτορα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που πωλούνται στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδίου·

Αιτιολόγηση

Ο πωλητής δεν συνάπτει σύμβαση μεταφοράς και δεν πωλεί εισιτήρια για δικό του λογαριασμό. Ο ορισμός θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις υπηρεσίες ναυτιλιακών δρομολογίων που πωλούνται στο πλαίσιο ενός οργανωμένου ταξιδίου.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – στοιχείο ιγ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ιγ) 19. «ταξιδιωτικός πράκτορας», ο διοργανωτής ή ο πωλητής, πλην του μεταφορέα, κατά την έννοια του άρθρου 2 σημεία 2 και 3 της οδηγίας 90/314/EΟΚ·

(ιγ) 19. «ταξιδιωτικός πράκτορας», ο διοργανωτής ή ο πωλητής, πλην του μεταφορέα, κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 2, της οδηγίας 90/314/EΟΚ·

Αιτιολόγηση

Ο πωλητής είναι ένας ενδιάμεσος ο οποίος δεν είναι συμβαλλόμενος στη σύμβαση μεταξύ του ταξιδιωτικού πράκτορα και του καταναλωτή. Οι πωλητές έχουν ήδη καλυφθεί από τον ορισμό του "εκδοτηρίου εισιτηρίων" στο άρθρο 3 (ιβ).

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ιστ) «επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο (ro-ro)», το πλοίο το οποίο μεταφέρει περισσότερους από δώδεκα επιβάτες και διαθέτει χώρους στους οποίους εισέρχονται και εξέρχονται απ’ ευθείας τα μεταφερόμενα οχήματα, ή χώρους ειδικής κατηγορίας, όπως ορίζονται στον κανονισμό ΙΙ-2/3 της Διεθνούς Σύμβασης του 1974 περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, όπως έχει τροποποιηθεί·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο όρος «επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο (ro-ro)» δεν επανέρχεται στον κανονισμό, δεν χρειάζεται προσδιορισμός των πλοίων αυτών.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο ιη α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιη α) «προσιτή μορφή», η παροχή των ίδιων πληροφοριών σε όλους τους επιβάτες χρησιμοποιώντας γραπτή, Braille, ηχητική, οπτική και/ή ηλεκτρονική μορφή. Οι προσιτές μορφές ποικίλλουν ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και περιλαμβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, εικονογράμματα, φωνητικές ανακοινώσεις και υποτιτλισμό.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο ιη α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιη α) «επιβάτης», κάθε πρόσωπο που ταξιδεύει με βάση σύμβαση μεταφοράς εκτός από τα άτομα που συνοδεύουν οχήματα, ρυμουλκούμενα ή προϊόντα που μεταφέρονται ως φορτία ή εμπορικά προϊόντα.

Αιτιολόγηση

Με την ισχύουσα διατύπωση του κανονισμού οι οδηγοί φορτίων θα αντιμετωπίζονταν ως επιβάτες. Πρόθεση του νομοθετήματος αυτού δεν είναι να ισχύει στους οδηγούς μεταφοράς εμπορευμάτων.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο ιη γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιη γ) «κατάπλους», ο πραγματικός χρόνος κατά τον οποίο το πλοίο είναι ασφαλές στο αγκυροβόλιο κατάπλου.

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν υπάρχει ορισμός του κατάπλου. Η εξασφάλιση στο αγκυροβόλιο κατάπλου έχει το ίδιο σκεπτικό με ανωτέρω.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο ιη δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιη δ) «απόπλους», ο πραγματικός χρόνος κατά τον οποίο το πλοίο είναι ασφαλές για τη θάλασσα.

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν υπάρχει ορισμός του απόπλου. Ασφαλές για τη θάλασσα σημαίνει ότι το σκάφος είναι έτοιμο να αποπλεύσει από το αγκυροβόλιο.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο ιη ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιη ε) «τιμή εισιτηρίου», το κόστος που καταβάλλεται για τη μεταφορά και το κατάλυμα επί του πλοίου. Δεν περιλαμβάνει το κόστος των γευμάτων, των λοιπών δραστηριοτήτων και των αγορών που γίνονται επί του πλοίου.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκρινίζεται η βάση κάθε αποζημίωσης.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο ιη στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιη στ) «ανωτέρα βία», ένα γεγονός ή μια συνθήκη που δεν θα μπορούσε να είχε προληφθεί, ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα δέοντα μέτρα, όπως πόλεμος, εισβολή, εχθροπραξίες (ανεξαρτήτως του αν έχει κηρυχθεί πόλεμος ή όχι), εμφύλιος πόλεμος, στάση, επανάσταση, εξέγερση, στρατιωτικός νόμος ή σφετερισμός της εξουσίας ή δήμευση, τρομοκρατικές ενέργειες, εθνικοποίηση, κρατική κύρωση, αποκλεισμός, εμπάργκο, εργασιακές διαφορές, απεργία, ανταπεργία, διακοπή ή πτώση ηλεκτρικού ρεύματος ή ανωτέρα βία λόγω φυσικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένων της πυρκαγιάς, της πλημμύρας, του σεισμού, της καταιγίδας, του τυφώνα ή άλλων φυσικών καταστροφών. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας μπορεί επίσης να προκληθούν από ακραία παλιρροϊκά φαινόμενα, ισχυρούς ανέμους, σημαντική υπέρβαση του ύψους των κυμάτων και σχηματισμό πάγου.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η κράτηση και η χορήγηση εισιτηρίων σε άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα πραγματοποιείται χωρίς επιπλέον κόστος.

2. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 6, οι μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορες μπορούν να αρνούνται, για λόγους αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας, την αποδοχή κράτησης, την έκδοση εισιτηρίου ή την επιβίβαση ατόμου με αναπηρία ή ατόμου με μειωμένη κινητικότητα μόνον στις εξής περιπτώσεις:

1. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 6, οι μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορες μπορούν να αρνούνται την αποδοχή κράτησης, την έκδοση εισιτηρίου ή την επιβίβαση ατόμου με αναπηρία ή ατόμου με μειωμένη κινητικότητα μόνον στις εξής περιπτώσεις:

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο λόγος για την άρνηση επιβίβασης δεν μπορεί να είναι η ίδια η αναπηρία, αλλά μόνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους, ενδεχομένως ασυμβίβαστα με τα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(a) για να συμμορφωθούν προς τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει το διεθνές, κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο, ή τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει η αρχή η οποία εξέδωσε το πιστοποιητικό του μεταφορέα προς τον συγκεκριμένο μεταφορέα·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η δικαιολογία της ασφάλειας για την άρνηση επιβίβασης δεν θα πρέπει να ισχύει για τα ναυτιλιακά δρομολόγια, όπου η δομή του πλοίου είναι το καθοριστικό στοιχείο.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) εάν η δομή του επιβατηγού πλοίου καθιστά φυσικώς αδύνατη την επιβίβαση ή τη μεταφορά του ατόμου με αναπηρία ή του ατόμου με μειωμένη κινητικότητα.

β) εάν η δομή του επιβατηγού πλοίου καθιστά φυσικώς αδύνατη την επιβίβαση ή τη μεταφορά του ατόμου με αναπηρία ή του ατόμου με μειωμένη κινητικότητα και δεν μπορεί να του παρασχεθεί το σύνηθες επίπεδο υπηρεσίας κατά ασφαλή, αξιοπρεπή και λειτουργικά εφικτό τρόπο.

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση από τη γενική υποχρέωση μεταφοράς ατόμων με αναπηρία - στην περίπτωση που αυτό θα ήταν «φυσικώς αδύνατο» - διατυπώνεται με μεγάλη συστολή. Σχεδόν πάντα θα υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς ενός ατόμου αλλά ενδέχεται η μεταφορά να είναι μη ασφαλής, μη άνετη ή να δημιουργεί διακρίσεις λόγω των διαφορετικών συνθηκών σε σχέση με αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς επιβάτες. Η εν λόγω συμπληρωματική διατύπωση λαμβάνει υπόψη θέματα όπως το κατά πόσον είναι δυνατή η απομάκρυνση του επιβάτη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής μιας κράτησης για τους λόγους που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) ή β), οι μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορες καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες να προσφέρουν αποδεκτή εναλλακτική λύση στο εν λόγω άτομο.

Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής μιας κράτησης για τους λόγους που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, οι μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορες καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες να προσφέρουν αποδεκτή εναλλακτική λύση στο εν λόγω άτομο.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη τεχνική τροποποίηση, αφού το στοιχείο α) διαγράφεται.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση προηγούμενης κράτησης, το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα, το οποίο δεν έγινε δεκτό προς επιβίβαση λόγω της αναπηρίας του ή της μειωμένης κινητικότητάς του, καθώς και το άτομο που το συνοδεύει, σύμφωνα με την παράγραφο 2, έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι. Το δικαίωμα της επιλογής δρομολογίου επιστροφής ή μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο εξαρτάται από την τήρηση όλων των απαιτήσεων ασφαλείας.

Σε περίπτωση προηγούμενης κράτησης, το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα, το οποίο δεν έγινε δεκτό προς επιβίβαση, καθώς και το άτομο που το συνοδεύει, σύμφωνα με την παράγραφο 2, έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο, όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο λόγος για την άρνηση επιβίβασης δεν μπορεί να είναι η ίδια η αναπηρία, αλλά μόνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους, ενδεχομένως ασυμβίβαστα με τα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα. Επίσης, αναθεώρηση του κειμένου ώστε να ευθυγραμμιστεί με την τροπολογία 9 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Υπό τους ιδίους όρους με αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), ο μεταφορέας ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας μπορεί να απαιτήσει να συνοδεύεται το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα από άλλο άτομο το οποίο δύναται να παρέχει τη συνδρομή που χρειάζεται το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα, εάν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο.

 

2. Ο μεταφορέας ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας μπορεί να απαιτήσει να συνοδεύεται το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα από άλλο άτομο το οποίο δύναται να παρέχει τη συνδρομή που χρειάζεται το άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα, εάν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο.

Αιτιολόγηση

Αναθεώρηση του κειμένου ώστε να ευθυγραμμιστεί με την τροπολογία 9 του σχεδίου έκθεσης.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι μεταφορείς, με την ενεργό συμμετοχή αντιπροσώπων των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και των φορέων ελέγχου της εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 26, καθορίζουν κανόνες πρόσβασης που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίοι εφαρμόζονται στη μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και τυχόν περιορισμούς στη μεταφορά τους ή τη μεταφορά εξοπλισμού μετακίνησης λόγω της δομής των επιβατηγών πλοίων, προκειμένου να πληρούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας. Οι κανόνες αυτοί περιέχουν όλες τις συνθήκες πρόσβασης στην εν λόγω μεταφορά με πλοίο, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης στα πλοία και στις εγκαταστάσεις τους.

1. Υπό την εποπτεία των εθνικών φορέων ελέγχου της εφαρμογής, οι μεταφορείς, με την ενεργό συμμετοχή αντιπροσώπων των οργανώσεων λιμένων, ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθορίζουν κανόνες πρόσβασης που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίοι εφαρμόζονται στη μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, καθώς και τυχόν περιορισμούς στη μεταφορά τους ή τη μεταφορά εξοπλισμού μετακίνησης λόγω της δομής των επιβατηγών πλοίων, προκειμένου να πληρούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας. Οι κανόνες αυτοί περιέχουν όλες τις συνθήκες πρόσβασης στην εν λόγω μεταφορά με πλοίο, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης στα πλοία και στις εγκαταστάσεις τους.

Αιτιολόγηση

Μολονότι η διαδικασία διαβούλευσης που ορίζεται στο άρθρο 8 είναι απαραίτητη, ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστεί η μελλοντική διεξαγωγή της. Ο εθνικός φορέας που ορίζεται στο άρθρο 26 φαίνεται να είναι η κατάλληλη αρχή για την εποπτεία των διαβουλεύσεων αυτών. Επιπλέον, η συμμετοχή των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των λιμένων σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντική.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 γνωστοποιούνται από τους μεταφορείς ή τα εκδοτήρια εισιτηρίων τουλάχιστον κατά τη στιγμή της κράτησης, με κατάλληλους τρόπους και στις ίδιες γλώσσες στις οποίες είναι εν γένει διαθέσιμες οι πληροφορίες στους άλλους επιβάτες. Όταν παρέχονται αυτές οι πληροφορίες, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

2. Οι κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 γνωστοποιούνται από τους μεταφορείς ή τα εκδοτήρια εισιτηρίων, είτε διά ζώσης είτε μέσω Διαδικτύου, τουλάχιστον κατά τη στιγμή της κράτησης, σε προσιτή μορφή, με κατάλληλους τρόπους και στις ίδιες γλώσσες στις οποίες είναι εν γένει διαθέσιμες οι πληροφορίες στους άλλους επιβάτες. Όταν παρέχονται αυτές οι πληροφορίες, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εάν ζητηθεί, οι μεταφορείς γνωστοποιούν τις διατάξεις του διεθνούς, κοινοτικού ή εθνικού δικαίου όπου καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας, στις οποίες βασίζονται οι κανόνες πρόσβασης χωρίς διακρίσεις.

3. Εάν ζητηθεί, οι μεταφορείς γνωστοποιούν σε προσιτή μορφή, τις διατάξεις του διεθνούς, κοινοτικού ή εθνικού δικαίου όπου καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας, στις οποίες βασίζονται οι κανόνες πρόσβασης χωρίς διακρίσεις.

Τροπολογία   34

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορές τους μεριμνούν ώστε όλες οι σχετικές πληροφορίες για τους όρους μεταφοράς, το ταξίδι και την προσπελασιμότητα των υπηρεσιών μεταφοράς να είναι διαθέσιμες, σε κατάλληλη και προσιτή μορφή, για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και των πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

5. Οι μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων ή οι ταξιδιωτικοί πράκτορές τους μεριμνούν ώστε όλες οι σχετικές πληροφορίες για τους όρους μεταφοράς, το ταξίδι και την προσπελασιμότητα των υπηρεσιών μεταφοράς, καθώς και γραπτή επιβεβαίωση για την παροχή βοήθειας, να είναι διαθέσιμες, σε προσιτή μορφή, για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και των πληροφοριών μέσω διαδικτύου.

Αιτιολόγηση

Η επιβεβαίωση για βοήθεια, ιδιαίτερα σημαντική για πολλούς επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, πρέπει να δίνεται από την οντότητα που κάνει την κράτηση, κατά τη στιγμή της κράτησης.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κατά την αναχώρηση, μετεπιβίβαση ή άφιξη σε έναν λιμένα, ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της παροχής της συνδρομής που καθορίζεται στο παράρτημα II στα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, χωρίς χρηματική επιβάρυνση, κατά τρόπο ώστε το άτομο αυτό να είναι σε θέση να επιβιβαστεί κατά την αναχώρηση ή να αποβιβαστεί κατά την άφιξη της γραμμής για την οποία αγόρασε εισιτήριο, υπό την επιφύλαξη των κανόνων πρόσβασης που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

1. Κατά την αναχώρηση, μετεπιβίβαση ή άφιξη σε έναν λιμένα, ο μεταφορέας είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της παροχής της συνδρομής που καθορίζεται στο παράρτημα II στα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, χωρίς χρηματική επιβάρυνση, κατά τρόπο ώστε το άτομο αυτό να είναι σε θέση να επιβιβαστεί κατά την αναχώρηση ή να αποβιβαστεί κατά την άφιξη της γραμμής για την οποία αγόρασε εισιτήριο, υπό την επιφύλαξη των κανόνων πρόσβασης που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. Η συνδρομή προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες του ατόμου με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι μεταφορείς διαχωρίζουν τους λογαριασμούς των δραστηριοτήτων που αφορούν την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα από τους λογαριασμούς των υπολοίπων δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση αυτή είναι υπερβολική για τον τομέα της ναυτιλίας.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Σύμφωνα με το άρθρο 12, ο διαχειριστής του λιμένα έχει υποχρέωση, εάν χρειαστεί, να καταστήσει το λιμένα προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ρυθμίζεται η συμμετοχή των φορέων διαχείρισης των λιμένων στη φροντίδα των επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 12 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) η συνδρομή παρέχεται υπό τον όρο ότι ο μεταφορέας, το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας, από τον οποίο αγοράστηκε το εισιτήριο, έχει ειδοποιηθεί ότι το άτομο έχει ανάγκη παροχής συνδρομής, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη στιγμή που απαιτείται η συνδρομή. Όταν το εισιτήριο επιτρέπει πολλαπλά ταξίδια, αρκεί μία κοινοποίηση, εφόσον παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ταξιδίων·

α) η συνδρομή παρέχεται υπό τον όρο ότι ο μεταφορέας, το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας, από τον οποίο αγοράστηκε το εισιτήριο, έχει ειδοποιηθεί ότι το άτομο έχει ανάγκη παροχής συνδρομής, κατά τη στιγμή της κράτησης ή τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη στιγμή που απαιτείται η συνδρομή, εκτός αν μεταξύ του φορέα παροχής της συνδρομής και του επιβάτη έχει συμφωνηθεί μικρότερη περίοδος κοινοποίησης, με εξαίρεση τα ταξίδια με κρουαζιερόπλοιο όπου η ανάγκη παροχής συνδρομής πρέπει να κοινοποιείται τη στιγμή της κράτησης. Όταν το εισιτήριο επιτρέπει πολλαπλά ταξίδια, αρκεί μία κοινοποίηση, εφόσον παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων ταξιδίων·

Αιτιολόγηση

Ο χρόνος της κράτησης φαίνεται ο πλέον ενδεδειγμένος για την ενημέρωση του μεταφορέα ότι θα χρειαστεί να παράσχει βοήθεια· η αίτηση για βοήθεια γίνεται από το φορέα του άρθρου 8, παράγραφος 5. Σε περίπτωση που η μείωση της κινητικότητας του επιβάτη εκδηλώνεται μεταξύ της κράτησης και της επιβίβασης, ο μεταφορέας θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 48 ώρες για να οργανωθεί. Θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα κάποιας ευελιξίας όσον αφορά στο σύστημα κοινοποίησης, επί παραδείγματι, σε περίπτωση που ένα άτομο χρησιμοποιεί τακτικά την ίδια υπηρεσία. Δεν θα ήταν επίσης εύλογο να ζητείται από τους μεταφορείς να δημιουργήσουν ένα σύστημα κοινοποίησης εκτός και αν αυτό τους αποφέρει πραγματική αξία. Το ταξίδι με κρουαζιερόπλοιο αποτελεί συνδυασμό μεταφοράς, ενδιαίτησης, και άλλων τουριστικών υπηρεσιών που αποτελούν μια δέσμη που διέπεται από την οδηγία περί οργανωμένων ταξιδίων 90/314. Στο πλαίσιο της οδηγίας αυτής, οι πελάτες καλούνται να κοινοποιούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις στον διοργανωτή ή τον πωλητή κατά τη στιγμή της κράτησης, ώστε ο διοργανωτής να μπορεί να προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις για τους πελάτες του για όλη τη διάρκεια της κρουαζιέρας.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 12 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) οι μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την παραλαβή ειδοποιήσεων που αποστέλλουν τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα σχετικά με την ανάγκη τους για συνδρομή. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλα τα σημεία πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης από τηλεφώνου ή μέσω του διαδικτύου·

β) οι μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την αίτηση και παραλαβή ειδοποιήσεων που αποστέλλουν τα άτομα με αναπηρία ή τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα σχετικά με την ανάγκη τους για συνδρομή. Ο επιβάτης πρέπει να λαμβάνει επιβεβαίωση που να αναφέρει ότι ελήφθη ειδοποίηση σχετικά με τις ανάγκες συνδρομής του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλα τα σημεία πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης από τηλεφώνου ή μέσω του διαδικτύου·

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία οι μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες να ερωτούν επισταμένως κατά πόσον οι επιβάτες έχουν ανάγκες αρωγής ή όχι, καθόσον δεν θα γνωρίζουν όλοι οι επιβάτες ότι οφείλουν να ειδοποιούν σχετικά με τις ανάγκες τους. Είναι επίσης σημαντικό ο επιβάτης να μπορεί να αποδείξει ότι ειδοποίησε τους μεταφορείς, τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες σχετικά με τις ανάγκες συνδρομής του.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 12 – στοιχείο ε – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

την ώρα που έχει καθοριστεί από τον μεταφορέα, η οποία δεν υπερβαίνει τα 60 λεπτά πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης, ή

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 12 – στοιχείο ε - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- εάν δεν έχει καθοριστεί ώρα, το αργότερο 30 λεπτά πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης.

- εάν δεν έχει καθοριστεί ώρα, το αργότερο 30 λεπτά πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα επιβίβασης, εκτός εάν έχει υπάρξει άλλη συμφωνία μεταξύ του επιβάτη και του φορέα παροχής της συνδρομής.

Αιτιολόγηση

Με βάση την πραγματικότητα των θαλάσσιων μεταφορών, θα πρέπει να λαμβάνονται ως σημεία αναφοράς οι ώρες επιβίβασης και να συνεκτιμάται αυτή η διαδικασία. Πρόκειται επίσης για ευθυγράμμιση με τον αεροπορικό κανονισμό.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, επί παραδείγματι σε μη επανδρωμένους λιμένες, ενδεχομένως να είναι πιο βολικό τόσο για τον φορέα παροχής της συνδρομής όσο και για τον επιβάτη με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, να συναντηθούν σε μια χρονική στιγμή που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους.

Η λέξη «uiterlijk» (το αργότερο) μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Σε αυτή την τροπολογία, εάν δεν έχει καθοριστεί ώρα, ένα άτομο με μειωμένη κινητικότητα, θα έπρεπε να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως 30 λεπτά πριν από την αναχώρηση· διαφορετικά θα πρέπει να παρουσιαστεί κατά το χρόνο που ορίζεται από το μεταφορέα, με ανώτατο όριο τα 60 λεπτά. Στην πρόταση της Επιτροπής η ίδια λέξη, «uiterlijk», χρησιμοποιείται για δύο αντικρουόμενες καταστάσεις.

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 12 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- εάν δεν έχει καθοριστεί ώρα, το αργότερο 30 λεπτά πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης.

- εάν δεν έχει καθοριστεί ώρα, το αργότερο 30 λεπτά πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης, ή

 

- στην περίπτωση κρουαζιέρας, την ώρα που έχει καθοριστεί από το μεταφορέα, η οποία δεν υπερβαίνει τα 60 λεπτά πριν από την ώρα ελέγχου των εισιτηρίων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διακρίνουμε την κρουαζιέρα από τα άλλα είδη ναυτιλίας.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 12 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) Η συνδρομή ζώου συνοδείας για τα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα εξασφαλίζεται, όταν απαιτείται, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταφορέας ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας έχουν ειδοποιηθεί, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές διατάξεις περί της μεταφοράς ζώων συνοδείας επί των επιβατηγών πλοίων, εφόσον αυτές υπάρχουν.

στ) Η συνδρομή σκύλου συνοδείας για τα άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα εξασφαλίζεται, όταν απαιτείται, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταφορέας ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας έχουν ειδοποιηθεί, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές διατάξεις περί της μεταφοράς σκύλων συνοδείας επί των επιβατηγών πλοίων, εφόσον αυτές υπάρχουν.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί το κείμενο.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που η παροχή συνδρομής έχει ανατεθεί με σύμβαση σε τρίτους, και ο μεταφορέας, το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας λάβει ειδοποίηση για την ανάγκη συνδρομής τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης, διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες ούτως ώστε ο υπεργολάβος να τις λάβει τουλάχιστον 36 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης.

1. Σε περίπτωση που η παροχή συνδρομής έχει ανατεθεί με σύμβαση σε τρίτους, και ο μεταφορέας λάβει ειδοποίηση για την ανάγκη συνδρομής τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης, διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες ούτως ώστε ο υπεργολάβος να τις λάβει τουλάχιστον 36 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης.

2. Σε περίπτωση που η παροχή συνδρομής έχει ανατεθεί με σύμβαση σε τρίτους, και ο μεταφορέας ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν λάβει ειδοποίηση για την ανάγκη συνδρομής τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης, ο μεταφορέας ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας διαβιβάζει τις πληροφορίες στον υπεργολάβο το συντομότερο δυνατόν.

2. Σε περίπτωση που η παροχή συνδρομής έχει ανατεθεί με σύμβαση σε τρίτους, και ο μεταφορέας δεν λάβει ειδοποίηση για την ανάγκη συνδρομής τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης, ο μεταφορέας ή το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας διαβιβάζει τις πληροφορίες στον υπεργολάβο το συντομότερο δυνατόν.

Αιτιολόγηση

Μόνον ο μεταφορέας, ο οποίος αναθέτει υπηρεσίες σε υπεργολάβο, πρέπει να έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον τελευταίο σχετικά με την ανάγκη παροχής συνδρομής. Ούτε το εκδοτήριο εισιτηρίων ούτε ο ταξιδιωτικός πράκτορας γνωρίζουν ποιον υπεργολάβο χρησιμοποιεί ο μεταφορέας.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που η παροχή συνδρομής έχει ανατεθεί με σύμβαση σε τρίτους, και ο μεταφορέας, το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας λάβει ειδοποίηση για την ανάγκη συνδρομής τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης, διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες ούτως ώστε ο υπεργολάβος να τις λάβει τουλάχιστον 36 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης.

1. Σε περίπτωση που η παροχή συνδρομής έχει ανατεθεί με σύμβαση σε τρίτους, και ο μεταφορέας, το εκδοτήριο εισιτηρίων ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας λάβει ειδοποίηση για την ανάγκη συνδρομής τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης, διαβιβάζει τις σχετικές πληροφορίες ούτως ώστε ο υπεργολάβος να τις λάβει μόλις καταστεί δυνατό και, οπωσδήποτε, τουλάχιστον 36 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης.

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες πριν από το όριο των 48 ωρών, είναι προτιμότερο να ανακοινώνονται το ταχύτερο δυνατόν στον υπεργολάβο, χωρίς αναγκαστικά να αναμένονται οι 36 ώρες πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι μεταφορείς δημοσιεύουν τα πρότυπα ποιότητας που έχουν καθορίσει.

3. Οι μεταφορείς δημοσιεύουν τα πρότυπα ποιότητας που έχουν καθορίσει σε προσιτή μορφή.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 15 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) παρέχουν, σε όλα τα μέλη του προσωπικού τους που εργάζονται στον λιμένα και τα οποία έχουν άμεση επαφή με το ταξιδιωτικό κοινό, κατάρτιση για την παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και κατάρτιση για την ευαισθητοποίηση στην αναπηρία, όπως περιγράφεται στο παράρτημα IV·

(β) (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 15 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) μεριμνούν ώστε, αμέσως μετά την πρόσληψή τους, όλοι οι νέοι υπάλληλοι να εκπαιδεύονται σε θέματα ατόμων με αναπηρία και το προσωπικό τους να παρακολουθεί επαναληπτικά εκπαιδευτικά μαθήματα, όταν απαιτείται.

(γ) μεριμνούν ώστε, αμέσως μετά την πρόσληψή τους, όλοι οι νέοι υπάλληλοι που έρχονται σε άμεση επαφή με τους επιβάτες να εκπαιδεύονται σε θέματα ατόμων με αναπηρία και το προσωπικό τους να παρακολουθεί επαναληπτικά εκπαιδευτικά μαθήματα, όταν απαιτείται.

Αιτιολόγηση

Μια ολόκληρη μερίδα του προσωπικού δεν έχει καμία επαφή με τους επιβάτες και θα ήταν περιττό να τους επιβληθεί η κατάρτιση αυτή.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Σε περιπτώσεις όπου, κατά τη διεκπεραίωση στον λιμένα ή κατά τη μεταφορά στο πλοίο, προ, κατά τη διάρκεια και κατόπιν του ταξιδίου, χάνονται ή υφίστανται ζημία αναπηρικά αμαξίδια ή λοιπός εξοπλισμός μετακίνησης, ή μέρη τους, στον επιβάτη στον οποίο ανήκει ο εν λόγω εξοπλισμός καταβάλλεται αποζημίωση από τον μεταφορέα ή τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα, ανάλογα με το ποιος ήταν υπεύθυνος για τον εξοπλισμό κατά τη στιγμή της απώλειας ή της ζημίας.

1. Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ο επιβάτης στον οποίο ανήκει ο εξοπλισμός έχει ήδη αποζημιωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές σε περίπτωση ατυχήματος1, σε περιπτώσεις όπου, κατά τη διεκπεραίωση στον λιμένα ή κατά τη μεταφορά στο πλοίο, προ, κατά τη διάρκεια και κατόπιν του ταξιδίου, χάνονται ή υφίστανται ζημία αναπηρικά αμαξίδια ή λοιπός εξοπλισμός μετακίνησης, ή μέρη τους, στον επιβάτη στον οποίο ανήκει ο εν λόγω εξοπλισμός καταβάλλεται αποζημίωση, ανάλογα με το ποιος ήταν υπεύθυνος για τον εξοπλισμό κατά τη στιγμή της απώλειας ή της ζημίας.

________

1 ΕΕL ..., ..., σελ. ...

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση για να τονιστεί η σχέση με τον κανονισμό που αφορά την ευθύνη των μεταφορέων επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές σε περίπτωση ατυχήματος, ο οποίος θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του Μαρτίου. Επιπλέον, το κείμενο τροποποιείται για να επισημανθεί το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον εξοπλισμό.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν υπάρχει ανάγκη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να παρασχεθεί ταχέως εξοπλισμός αντικατάστασης.

Εάν υπάρχει ανάγκη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να παρασχεθεί ταχέως εξοπλισμός αντικατάστασης, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ενδιαφερομένου επιβάτη.

Αιτιολόγηση

Μολονότι ο εξοπλισμός αντικατάστασης δεν μπορεί πάντοτε να είναι πανομοιότυπος με τον αρχικό, πρέπει να είναι δυνάμενος να χρησιμοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενο επιβάτη και να είναι αναπαυτικός.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο μεταφορέας ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα, ενημερώνουν τους επιβάτες σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και άφιξης, αμέσως μόλις υπάρξει σχετική πληροφορία, αλλά όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης ή μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, αντιστοίχως.

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο μεταφορέας ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα, ενημερώνουν τους επιβάτες το αργότερο 30 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης ή μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης. Εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες, ο μεταφορέας ενημερώνει τους επιβάτες σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και άφιξης.

Αιτιολόγηση

Αναδιατύπωση. Εξάλλου, κατά κανόνα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Οι πληροφορίες σχετικά με την ακριβή διάρκεια της καθυστέρησης δεν είναι πάντα διαθέσιμες. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υποχρεώνεται ο μεταφορέας να δίνει εσφαλμένες πληροφορίες.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Ο μεταφορέας ή ο οργανισμός διαχείρισης λιμένος εξασφαλίζει ότι οι επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα λαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται με βάση τις παραγράφους 1 και 2, σε προσιτή μορφή.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σε περίπτωση καθυστέρησης που καθιστά αναγκαία τη διανυκτέρευση επί μία ή περισσότερες νύκτες ή την παραμονή επί μεγαλύτερο διάστημα από εκείνο που σχεδίαζε ο επιβάτης, όπου και όταν αυτό είναι υλικά εφικτό, προσφέρεται στους επιβάτες δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα, και μεταφορά μεταξύ του λιμένα και του τόπου καταλύματος, επιπλέον των γευμάτων και των αναψυκτικών που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

2. Σε περίπτωση καθυστέρησης που καθιστά αναγκαία τη διανυκτέρευση επί μία ή περισσότερες νύκτες ή την παραμονή επί μεγαλύτερο διάστημα από εκείνο που σχεδίαζε ο επιβάτης, προσφέρεται στους επιβάτες δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχείο ή άλλο κατάλυμα, και μεταφορά μεταξύ του λιμένα και του τόπου καταλύματος, επιπλέον των γευμάτων και των αναψυκτικών που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Το επιπλέον κόστος του καταλύματος και της μεταφοράς που φέρει ο μεταφορέας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της τιμής του εισιτηρίου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επιτρέπει το συσχετισμό μεταξύ της τιμής του εισιτηρίου και του κόστους του καταλύματος που οφείλει να αναλάβει ο μεταφορέας σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα ελάχιστο επίπεδο ανάληψης υποχρεώσεων εκ μέρους του μεταφορέα.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) επιστροφή της τιμής του εισιτηρίου, εκτός αν δεχτεί τα εναλλακτικά δρομολόγια που αναφέρονται στο στοιχείο α)·

β) επιστροφή της τιμής του εισιτηρίου, αν αποφασίσει να μην ταξιδέψει με το μεταφορέα·

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζει τα δικαιώματα των επιβατών με τις λοιπές υπηρεσίες συνδρομής στις μεταφορές.

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η καταβολή του επιστρεφόμενου ποσού, που προβλέπεται στο στοιχείο β), γίνεται υπό τους ιδίους όρους με την καταβολή της αποζημίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 20.

Η καταβολή του επιστρεφόμενου ποσού, που προβλέπεται στο στοιχείο β), γίνεται υπό τους ιδίους όρους με την καταβολή της αποζημίωσης που προβλέπεται στο άρθρο 20, παράγραφοι 3, 4 και 4α..

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το δικαίωμα επιστροφής δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται για τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων, εκτός αν το δικαίωμα αυτό γεννάται δυνάμει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων μεταφέρονται με άλλο μέσον ή αποζημιώνονται βάσει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην οδηγία 90/314 ΕΟΚ εξασφαλίζει ότι οι επιβάτες μιας κρουαζιέρας θα έχουν πλήρη την προστασία που τους παρέχει η οδηγία αυτή.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Χωρίς απώλεια του δικαιώματος μεταφοράς, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον μεταφορέα, εάν αντιμετωπίζει καθυστέρηση κατά την άφιξη λόγω ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης. Τα ελάχιστα επίπεδα αποζημίωσης είναι τα εξής:

1. Χωρίς απώλεια του δικαιώματος μεταφοράς, ο επιβάτης μπορεί να ζητήσει αποζημίωση από τον μεταφορέα, εάν αντιμετωπίζει καθυστέρηση κατά την άφιξη. Τα ελάχιστα επίπεδα αποζημίωσης είναι τα εξής:

Αιτιολόγηση

Δεν είναι απαραίτητο να διευκρινίζονται οι ενδεχόμενοι λόγοι της καθυστερημένης άφιξης. Η δυνατότητα αποζημίωσης του επιβάτη πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση.

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το δικαίωμα αποζημίωσης δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται για τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων, εκτός αν το δικαίωμα αυτό γεννάται δυνάμει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.

2. Το άρθρο 1 δεν εφαρμόζεται για τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων. Οι τελευταίοι μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση βάσει της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ.

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην οδηγία 90/314 ΕΟΚ εξασφαλίζει ότι οι επιβάτες μιας κρουαζιέρας θα έχουν πλήρη την προστασία που τους παρέχει η οδηγία αυτή.

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Εάν ο μεταφορέας ανακοινώσει, τρεις ή περισσότερες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, τη ματαίωση ή την αναβολή δρομολογίου ή την αύξηση της διάρκειάς του, δεν υφίσταται δικαίωμα αποζημίωσης.

Αιτιολόγηση

Κατ' αναλογία προς τα ισχύοντα στις αεροπορικές μεταφορές, ο μεταφορέας, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της ναυσιπλοΐας, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ανακοινώνει εγκαίρως τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια, ούτως ώστε ο νέος πίνακας δρομολογίων να είναι η βάση για τον καθορισμό τυχόν δικαιωμάτων αποζημίωσης.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 20 α

 

Ανωτέρα βία

 

Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 18, 19 και 20 δεν ισχύουν σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την εκτέλεση της υπηρεσίας μεταφοράς οι οποίες δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα.

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ουδεμία διάταξη του παρόντος κανονισμού αποκλείει την άσκηση από τους επιβάτες ενδίκων μέσων ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων για καταβολή αποζημίωσης λόγω ματαίωσης ή καθυστέρησης των δρομολογίων.

Ουδεμία διάταξη του παρόντος κανονισμού αποκλείει την άσκηση από τους επιβάτες ενδίκων μέσων ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων για καταβολή αποζημίωσης λόγω ματαίωσης ή καθυστέρησης των δρομολογίων. Η αποζημίωση που χορηγείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορεί να αφαιρείται από οιαδήποτε παρεχόμενη συμπληρωματική αποζημίωση.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφεύγεται η διπλή αποζημίωση. Η τροπολογία αυτή επιτρέπει στα δικαστήρια να συνυπολογίζουν εν ανάγκη την εν λόγω αποζημίωση.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι μεταφορείς συνεργάζονται για την υιοθέτηση ρυθμίσεων, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη σύμπραξη των ενδιαφερομένων, των επαγγελματικών ενώσεων και των σωματείων πελατών, επιβατών και ατόμων με αναπηρία. Τα μέτρα αυτά πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της φροντίδας των επιβατών, ιδίως σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων και διακοπής ή ματαίωσης του ταξιδίου.

Υπό την εποπτεία των εθνικών φορέων ελέγχου της εφαρμογής, οι μεταφορείς συνεργάζονται για την υιοθέτηση ρυθμίσεων, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη σύμπραξη των ενδιαφερομένων, των επαγγελματικών οργανώσεων και των ενώσεων πελατών, επιβατών, λιμένων και ατόμων με αναπηρία. Τα μέτρα αυτά πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της φροντίδας των επιβατών, ιδίως σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων και διακοπής ή ματαίωσης του ταξιδίου.

Αιτιολόγηση

Ο εθνικός φορέας που ορίζεται στο άρθρο 26 φαίνεται να είναι μια αρχή κατάλληλη για την εξασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της παρούσας διαδικασίας συνεργασίας. Επιπλέον, είναι σημαντική η συμμετοχή των φορέων διαχείρισης λιμένων στη διαδικασία αυτή.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διαχειριστικοί φορείς των λιμένων και οι μεταφορείς παρέχουν στους επιβάτες επαρκείς πληροφορίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδίου τους, υπό την πλέον ενδεδειγμένη μορφή. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Οι διαχειριστικοί φορείς των λιμένων και οι μεταφορείς παρέχουν στους επιβάτες επαρκείς πληροφορίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδίου τους, σε προσιτή μορφή και στις συνήθεις γλώσσες. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ενιαία ορολογία στο κείμενο.

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι μεταφορείς μεριμνούν ώστε οι επιβάτες να διαθέτουν κατάλληλες και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το αργότερο κατά την αναχώρηση. Εφόσον οι πληροφορίες έχουν γνωστοποιηθεί είτε από τον μεταφορέα, είτε από τον πραγματικό μεταφορέα, ο άλλος δεν υποχρεούται να γνωστοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες. Οι πληροφορίες παρέχονται υπό την πλέον ενδεδειγμένη μορφή. Όταν παρέχονται αυτές οι πληροφορίες, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

1. Οι μεταφορείς μεριμνούν ώστε οι επιβάτες να διαθέτουν κατάλληλες και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το αργότερο κατά την αναχώρηση. Εφόσον οι πληροφορίες έχουν γνωστοποιηθεί είτε από τον μεταφορέα, είτε από τον πραγματικό μεταφορέα, ο άλλος δεν υποχρεούται να γνωστοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες. Οι πληροφορίες παρέχονται σε προσιτή μορφή και στις συνήθεις γλώσσες. Όταν παρέχονται αυτές οι πληροφορίες, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ενιαία ορολογία στο κείμενο και να γίνεται αναφορά στο ζήτημα των γλωσσών.

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι μεταφορείς δημιουργούν ένα σύστημα διεκπεραίωσης παραπόνων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

1. Οι αρχές των κρατών μελών δημιουργούν ένα ανεξάρτητο σύστημα διεκπεραίωσης παραπόνων, προσιτό σε όλους τους επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

 

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσότερους φορείς υπεύθυνους για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Κάθε φορέας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των δικαιωμάτων των επιβατών, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τους κανόνες προσπελασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 8. Κάθε φορέας διαθέτει ανεξαρτησία, όσον αφορά τα θέματα οργάνωσής του, χρηματοδότησης, νομικής διάρθρωσης και λήψης των αποφάσεών του, έναντι των μεταφορέων.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα φορέα υπεύθυνο για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Κάθε φορέας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει τη θέσπιση των κανόνων προσπελασιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 8, να κατοχυρώσει τη συμμόρφωση προς αυτούς και να εξασφαλίσει το σεβασμό των δικαιωμάτων των επιβατών. Κάθε φορέας διαθέτει ανεξαρτησία, όσον αφορά τα θέματα οργάνωσής του, χρηματοδότησης, νομικής διάρθρωσης και λήψης των αποφάσεών του, έναντι των εμπορικών συμφερόντων.

Αιτιολόγηση

Ένας μοναδικός φορέας είναι αρκετός για το έργο αυτό. Δεδομένου ότι γίνεται δεκτό σε άλλα άρθρα του κανονισμού ότι πλείονα μέρη έχουν ιδιαίτερα συμφέροντα στο θέμα των δικαιωμάτων των επιβατών, θα πρέπει να διευκρινίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια η ανεξαρτησία του εθνικού φορέα.

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον οριζόμενο σύμφωνα με το παρόν άρθρο φορέα ή φορείς και τα αντίστοιχα πεδία ευθύνης τους.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τον οριζόμενο σύμφωνα με το παρόν άρθρο φορέα και τα αντίστοιχα πεδία ευθύνης τους.

Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη ενός μόνο φορέα ανά κράτος μέλος θα επιτρέψει απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και πιο υπεύθυνη οργάνωση.

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κάθε επιβάτης δύναται να υποβάλει καταγγελία στον αρμόδιο φορέα, που ορίζεται βάσει της παραγράφου 1, ή σε οποιονδήποτε άλλον αρμόδιο φορέα ορίζει κράτος μέλος, λόγω εικαζόμενης παράβασης διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

3. Κάθε επιβάτης δύναται να υποβάλει καταγγελία στον αρμόδιο φορέα, που ορίζεται βάσει της παραγράφου 1, από το κράτος μέλος, λόγω εικαζόμενης παράβασης διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Ένας μοναδικός φορέας είναι αρκετός για το έργο αυτό.

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις καταγγελίες,

δ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις καταγγελίες, όπου περιλαμβάνονται το αποτέλεσμα και το χρονοδιάγραμμα επίλυσής τους·

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή και της κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές, που μπορούν να περιλαμβάνουν και την εντολή καταβολής αποζημίωσης στο ενδιαφερόμενο άτομο, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταβολή αποζημίωσης στον ενδιαφερόμενο, θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή και της κοινοποιούν αμελλητί κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

Αιτιολόγηση

Στο προοίμιο, στο σημείο 18 αναφέρεται ότι στις κυρώσεις μπορεί να περιληφθεί και η αποζημίωση του παθόντος. Αξίζει το σημείο αυτό να επισημανθεί και πάλι στο κυρίως νομοθετικό κείμενο.

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα II – παράγραφος 1 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– να επιβιβάζονται στο πλοίο, με ανελκυστήρες, αναπηρικά αμαξίδια ή με άλλη απαιτούμενη βοήθεια, ανάλογα με την περίπτωση,

– να επιβιβάζονται στο πλοίο, με τα αναγκαία μέσα,

Αιτιολόγηση

Είναι άσκοπο να επιβάλλεται η παρουσία εξοπλισμού υψηλού κόστους, τον οποίο πολλά πλοία ή λιμάνια δεν διαθέτουν.

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα II – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προσωρινή αντικατάσταση εξοπλισμού μετακίνησης που υπέστη ζημία ή απωλέσθηκε, αν και όχι απαραιτήτως με όμοιο.

Προσωρινή αντικατάσταση εξοπλισμού μετακίνησης που υπέστη ζημία ή απωλέσθηκε, όχι απαραιτήτως με όμοιο αλλά με παρόμοια τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση είναι απαραίτητη διότι, σε διαφορετική περίπτωση, τα άτομα που χρειάζονται τον εξοπλισμό μπορεί να μην είναι σε θέση να τον χρησιμοποιήσουν ή να τους είναι άχρηστος διότι δεν είναι προσαρμοσμένος στις ειδικές τους ανάγκες.

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού– τροποποιητική πράξη

Παράρτημα II – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επίγεια εξυπηρέτηση ζώων συνοδείας, ενδεχομένως.

Επίγεια εξυπηρέτηση σκύλων συνοδείας, ενδεχομένως.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί το κείμενο.

Τροπολογία  74

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα IV – μέρος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- ικανότητες παροχής συνδρομής σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν με ζώο συνοδείας, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου και των αναγκών αυτών των ζώων·

ικανότητες παροχής συνδρομής σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα που ταξιδεύουν με σκύλο συνοδείας, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου και των αναγκών αυτών των ζώων·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 12 (στ), όπως τροποποιήθηκε, το ζώο συνοδείας αντικαθίσταται από το σκύλο, ώστε να αποσαφηνιστεί το κείμενο.

Τροπολογία  75

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα IV – μέρος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- τεχνικές για τη συνοδεία τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης, και για τη μεταχείριση και μεταφορά ζώων συνοδείας·

– τεχνικές για τη συνοδεία τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέπεται στους σκύλους συνοδείας να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους και να μην εμπίπτουν στη μεταχείριση του προσωπικού εν ώρα υπηρεσίας. Οι σκύλοι συνοδείας είναι εκπαιδευμένοι να υπακούουν αποκλειστικά στις εντολές του ιδιοκτήτη τους.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το πλαίσιο : προς μια βελτίωση των δικαιωμάτων των επιβατών σε όλα τα μέσα μεταφορών

Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο που δημοσίευσε η Επιτροπή με τίτλο «Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών»[1], η ΕΕ ανέλαβε προσπάθεια βελτίωσης των δικαιωμάτων των επιβατών.

Έτσι, εγκρίθηκαν πρόσφατα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διατάξεις για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Για να ολοκληρώσει το νομοθετική αυτή προσπάθεια, η Επιτροπή διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύο άλλες προτάσεις κανονισμού σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων, και τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Σε αυτό το πλαίσιο προόδου προς τη βελτίωση των δικαιωμάτων των επιβατών, αλλά και ισότητας δικαιωμάτων των ευρωπαίων καταναλωτών που χρησιμοποιούν διάφορα μέσα μεταφοράς, εξετάζεται το παρόν σχέδιο έκθεσης.

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι λοιπόν να προχωρήσουμε σε μια μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των μέσων μεταφοράς, από την άποψη των δικαιωμάτων των επιβατών, δεδομένου ότι τα μέσα αυτά βρίσκονται συχνά σε ανταγωνισμό. Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των θαλάσσιων και ποτάμιων μεταφορών στην έμπρακτη εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών.

Η πρόταση της Επιτροπής

Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται σε δύο υφιστάμενους κανονισμούς για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Καλύπτει τα δικαιώματα των επιβατών καθώς και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΚ). Η πρόταση αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων που εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα να ταξιδεύουν με πλοίο στην Ευρώπη. Επίσης, περιέχει διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών γενικότερα, ιδίως όσον αφορά την καθυστέρηση και την ακύρωση δρομολογίου.

Οι κύριοι άξονες των νομοθετικών μέτρων είναι:

- τα ιδιαίτερα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, με στόχο την εξασφάλιση της αρχής της μη διάκρισης, με έμφαση στην προσβασιμότητα και τη βοήθεια για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα·

- οι υποχρεώσεις των μεταφορέων σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης του ταξιδιού·

- οι πληροφορίες που παρέχονται στους επιβάτες και η διαχείριση των καταγγελιών·

- η εφαρμογή του κανονισμού από τους εθνικούς φορείς.

Από την άποψη του πεδίου εφαρμογής, η πρόταση αφορά τις εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες εμπορικής θαλάσσιας και πλωτής μεταφοράς επιβατών.

Η θέση του εισηγητή

Συνολικά, το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή φαίνεται να εμπνέεται σε μεγάλο βαθμό από το κείμενο σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές. Κατά συνέπεια, έχουν γίνει ορισμένες τροποποιήσεις τεχνικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, ο εισηγητής επιδίωξε την καθιέρωση ενιαίου τρόπου αναφοράς ως προς τη μορφή ενημέρωσης των επιβατών. Επιπλέον, στο πλαίσιο της διοργανικής συνεργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχε επανειλημμένα βελτίωση της νομοθεσίας που πρότεινε η Επιτροπή, προς το συμφέρον των επιβατών. Την παράδοση αυτή θέλησε ο εισηγητής να ακολουθήσει πιστά.

Η επικείμενη λήξη της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου υποχρεώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εργάζεται γρήγορα σε πρώτη ανάγνωση. Ο εισηγητής, συνεπώς, θα συνεχίσει τη διερεύνηση των διατάξεων του κειμένου και θα υποβάλει συμπληρωματικές τροπολογίες, εάν το κρίνει αναγκαίο. Οι κυριότερες τροπολογίες είναι οι εξής:

1. Για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας και τους επιβάτες εν γένει, περιέχονται ορισμένες νέες διατάξεις που αποσκοπούν στο να προσφέρουν εγγυήσεις ότι τα δικαιώματά τους δεν θα αμφισβητηθούν μέσω εξαιρέσεων, των οποίων η αιτιολόγηση είναι μερικές φορές υπερβολικά ασαφής στην προτεινόμενη διατύπωση. Για παράδειγμα, η δυνατότητα άρνησης επιβίβασης ατόμου με αναπηρία σε πλοίο καθορίζεται ακριβέστερα.

2. Η ευθύνη να ερωτώνται οι επιβάτες αν έχουν ανάγκη για βοήθεια είναι σαφώς διατυπωμένη, καθώς και η υποχρέωση να επιβεβαιώνεται γραπτώς η παροχή βοήθειας.

3. Οι θαλάσσιες μεταφορές που περιλαμβάνονται σε κρουαζιέρες ρυθμίζονται από ειδική οδηγία του 1991[2]. Ο εισηγητής έκρινε σκόπιμο να υπενθυμίσει τις αρχές της μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο και της επιστροφής χρημάτων, που εξασφαλίζει η οδηγία.

4. Η ευθύνη της βοήθειας στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα όταν βρίσκονται στο λιμένα ανατίθενται εξ ολοκλήρου στους μεταφορείς. Για την ενσωμάτωση των διαχειριστικών φορέων των λιμένων σε αυτή την προσέγγιση, προτείνεται συμβιβαστική λύση, η οποία θα συνεπάγεται μεγαλύτερη συμμετοχή των λιμένων στη διαβούλευση μεταξύ των παραγόντων του τομέα.

5. Ο ρόλος των εθνικών φορέων που είναι ταγμένοι να εξασφαλίζουν την εφαρμογή του μελλοντικού κανονισμού ενισχύεται και διασαφηνίζεται. Ο εισηγητής προτείνει να ορίζεται ένας μόνο φορέας για κάθε κράτος μέλος.

6. Στους φορείς ανατίθεται μεγαλύτερη ευθύνη, ιδίως όσον αφορά τη θέσπιση κανόνων πρόσβασης χωρίς διακρίσεις για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα Ο εισηγητής θέλησε επίσης να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία των φορέων αυτών από τα εμπορικά συμφέροντα.

7. Ο εισηγητής θέλησε να προσδώσει περισσότερη ακρίβεια στους ορισμούς σχετικά με τις συμβάσεις μεταφοράς, τους πωλητές εισιτηρίων και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες.

  • [1]  COM(2001) 370 της 12.09.2001.
  • [2]  Οδηγία 90/314/ΕΟΚ για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις (ΕΕ L 158, 23.6.1990, σελ.59).

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (10.3.2009)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
(COM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Γεώργιος Παπαστάμκος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού έχει σκοπό να ρυθμίσει θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στις εσωτερικές και διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης φρονεί ότι θα ήταν συστηματικά αρτιότερη η κατάθεση χωριστών προτάσεων για τα δικαιώματα των επιβατών, αφενός, και για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας, αφετέρου. Και τούτο διότι οι επιμέρους ρυθμίσεις έχουν διαφορετικό στόχο καθώς και διαφορετικούς αποδέκτες. Αυτό, άλλωστε, ισχύει στην περίπτωση των αεροπορικών μεταφορών, όπου ο κοινοτικός νομοθέτης επέλεξε να ρυθμίσει ζητήματα που άπτονται όλων ανεξαιρέτως των επιβατών χωρίς να ξεχωρίζει συγκεκριμένες κατηγορίες.

Κατά το συντάκτη γνωμοδότησης στον ορισμό του "μεταφορέα", η αναφορά σε "μεταφορέα" και "πραγματικό μεταφορέα" δημιουργεί σύγχυση ως προς το πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση θαλάσσιας μεταφοράς. Τούτο δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου στον αντισυμβαλλόμενο επιβάτη, ιδίως ως προς το πρόσωπο στο οποίο μπορεί να αποταθεί σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης μεταφοράς. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις περί της ευθύνης ενημέρωσης των επιβατών σε περίπτωση καθυστέρησης της αναχώρησης πρέπει να συμπληρωθούν, ώστε η πληροφόρηση του επιβάτη να παρέχεται όχι μόνο από το μεταφορέα ή το διαχειριστή του λιμένα, αλλά και από τον πράκτορα, άλλως, τον εξουσιοδοτημένο εκδότη των εισιτηρίων, όπως είθισται σε διάφορα κράτη μέλη. Περαιτέρω, χρειάζεται αποσαφήνιση του όρου "καθυστέρηση" και περαιτέρω εξειδίκευση των περιπτώσεων ανυπαίτιας καθυστέρησης.

Επίσης, τα χρονικά όρια της καθυστέρησης είναι εξαιρετικά περιορισμένα (60 λεπτά). Για παράδειγμα στην περίπτωση ενός αρχιπελάγους όπως το Αιγαίο Πέλαγος όπου τα πλοία μπορεί να εξυπηρετούν 5-6 νησιά ανά πλου, το χρονικό όριο της μίας ώρας είναι δυσανάλογα μικρό. Οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για την αεροπορικές μεταφορές κάνουν λόγο για καθυστέρηση "άνω των 2 ωρών". Η πρόταση της Επιτροπής πιθανόν να αντανακλά τους συνήθεις πλόες και δρομολόγια της Βορείου Ευρώπης (πορθμειακές γραμμές κ.λπ.). Σε καμία περίπτωση όμως δεν ανταποκρίνεται στις συνθήκες εκτέλεσης των θαλάσσιων μεταφορών στην περιοχή της Μεσογείου.

Σε ό, τι αφορά τις αποζημιώσεις, το πλέον ενδεδειγμένο και σύμφωνο με την αρχή της επικουρικότητας θα ήταν να προβλεφθεί ότι τα χρονικά όρια καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Επίσης, θα πρέπει να υπολογίζονται επί του καθαρού ναύλου, τουτέστιν του ναύλου χωρίς το ΦΠΑ και τις κρατήσεις υπέρ τρίτων, και όχι επί της "τιμής του εισιτηρίου", όπως προβλέπεται στην προτεινόμενη ρύθμιση. Και τούτο διότι σε περίπτωση επιστροφής, π.χ. λόγω καθυστέρησης ή ματαίωσης του δρομολογίου κ.λπ. θα μπορούσαν να ανακύψουν προβλήματα π.χ. σχετικά με την επιστροφή ήδη καταβληθέντος από τη ναυτιλιακή εταιρεία ΦΠΑ.

Η αναφορά στον όρο "εξαιρετικές συνθήκες" κρίνεται ελλιπής και ασαφής. Η έννοια των "εξαιρετικών συνθηκών" χρήζει αποσαφήνισης. Η πρόταση μάλλον υπονοεί περιστατικά όπως οι κακές καιρικές συνθήκες ή βλάβη στο πλοίο κ.λπ. Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκτέλεση του δρομολογίου δυσχεραίνεται ή ματαιώνεται λόγω επιχείρησης διάσωσης ή εξαιτίας τροποποίησης δρομολογίου για την εξυπηρέτηση άλλου νησιού κ.λπ. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να διευκρινιστεί αν το πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης εκτείνεται και σε αυτές τις περιπτώσεις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 19α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Σε περίπτωση που υπάρξει στο μέλλον νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, μια οριζόντια νομοθετική προσέγγιση που θα καλύπτει όλα τα μέσα μεταφοράς θα ήταν πιο εύλογη, δεδομένης της ανάγκης χρήσης συνδυασμένης μεταφοράς.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν τις γραμμές που καλύπτονται από συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας, εφόσον οι εν λόγω συμβάσεις διασφαλίζουν συγκρίσιμο επίπεδο δικαιωμάτων των επιβατών με το απαιτούμενο στον παρόντα κανονισμό.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν τις γραμμές που καλύπτονται από συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας, εφόσον οι εν λόγω συμβάσεις διασφαλίζουν συγκρίσιμο επίπεδο δικαιωμάτων των επιβατών με το απαιτούμενο στον παρόντα κανονισμό, καθώς και υπηρεσίες που παρέχονται από πλοία μικρής χωρητικότητας ή πλοία που μεταφέρουν μικρό αριθμό επιβατών και χρησιμοποιούνται σε πλόες μικρών αποστάσεων.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να εξαιρούν τα επιβατηγά πλοία ή τα κρουαζιερόπλοια ή τα πλοία που μεταφέρουν μικρό αριθμό επιβατών και εκτελούν πλόες μικρών αποστάσεων, λόγω του ειδικού χαρακτήρα της μεταφοράς που παρέχουν, δεδομένου ότι συνήθως λειτουργούν ως θαλάσσια ταξί.

Τροπολογία   3

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – σημείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) "πραγματικός φορέας": το διαφορετικό από τον μεταφορέα και τον ταξιδιωτικό πράκτορα πρόσωπο, το οποίο εκτελεί όντως όλη τη μεταφορά ή μέρος αυτής·

στ) "πραγματικός φορέας": το διαφορετικό από τον μεταφορέα και τον ταξιδιωτικό πράκτορα πρόσωπο, που είναι ο πλοιοκτήτης, ναυλωτής ή διαχειριστής ενός πλοίου, το οποίο εκτελεί όντως όλη τη μεταφορά ή μέρος αυτής·

Τροπολογία   4

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 8 – παράγραφος 5α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Οι μεταφορείς μεριμνούν ώστε να γίνουν γνωστές στους επιβάτες των επιβατηγών πλοίων τους και των ταχύπλοων επιβατηγών σκαφών τους οι γενικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τη συνδρομή που τίθεται στη διάθεση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα επί των εν λόγω πλοίων και σκαφών.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 15 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) μεριμνούν ώστε, αμέσως μετά την πρόσληψή τους, όλοι οι νέοι υπάλληλοι να εκπαιδεύονται σε θέματα ατόμων με αναπηρία και το προσωπικό τους να παρακολουθεί επαναληπτικά εκπαιδευτικά μαθήματα, όταν απαιτείται.

γ) μεριμνούν ώστε, αμέσως μετά την πρόσληψή τους, όλοι οι νέοι υπάλληλοι που καλούνται να παράσχουν άμεση συνδρομή σε άτομα με αναπηρία και άτομα με μειωμένη κινητικότητα να εκπαιδεύονται σε θέματα ατόμων με αναπηρία και το προσωπικό τους να παρακολουθεί επαναληπτικά εκπαιδευτικά μαθήματα, όταν απαιτείται.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Δεν ισχύει κανένα όριο στην οφειλόμενη βάσει του παρόντος άρθρου χρηματική αποζημίωση.

διαγράφεται

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο μεταφορέας ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα, ενημερώνουν τους επιβάτες σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και άφιξης, αμέσως μόλις υπάρξει σχετική πληροφορία, αλλά όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης ή μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, αντιστοίχως.

1. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο μεταφορέας ή, ανάλογα με την περίπτωση, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή το εξουσιοδοτημένο από το μεταφορέα εκδοτήριο εισιτηρίων ενημερώνουν τους επιβάτες σχετικά με την εκτιμώμενη ώρα αναχώρησης και άφιξης, αμέσως μόλις υπάρξει σχετική πληροφορία, αλλά όχι αργότερα από 30 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης ή μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, αντιστοίχως.

Αιτιολόγηση

Η ασάφεια των ορισμών του "μεταφορέα" και του "πραγματικού μεταφορέα" δημιουργούν νομική αβεβαιότητα σχετικά με το πρόσωπο που φέρει την ευθύνη για τη θαλάσσια μεταφορά. Οι διατάξεις του άρθρου πρέπει να συμπληρωθούν, έτσι ώστε να προβλέπουν την ενημέρωση των επιβατών, όχι μόνο από το μεταφορέα ή το φορέα διαχείρισης του λιμένα, αλλά και από τον ταξιδιωτικό πράκτορα ή το εκδοτήριο εισιτηρίων, όπως συμβαίνει σε διάφορα κράτη μέλη.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εάν οι επιβάτες χάσουν μια ανταπόκριση λόγω καθυστέρησης, ο πραγματικός μεταφορέας καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους επιβάτες σχετικά με εναλλακτικές ανταποκρίσεις.

2. Εάν οι επιβάτες χάσουν μια θαλάσσια ανταπόκριση λόγω καθυστέρησης, ο μεταφορέας ή ο πραγματικός μεταφορέας ή ο φορέας διαχείρισης του λιμένα ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας ή το εκδοτήριο εισιτηρίων, καταβάλλει εύλογες προσπάθειες να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους επιβάτες σχετικά με εναλλακτικές ανταποκρίσεις.

Αιτιολόγηση

Η έννοια και ο ορισμός του "μεταφορέα" και του "πραγματικού μεταφορέα" δημιουργούν νομική αβεβαιότητα σχετικά με το πρόσωπο που φέρει την ευθύνη για τη θαλάσσια μεταφορά. Οι διατάξεις του άρθρου πρέπει να συμπληρωθούν, έτσι ώστε να προβλέπουν την ενημέρωση των επιβατών, όχι μόνο από το μεταφορέα ή το φορέα διαχείρισης του λιμένα, αλλά και από τον ταξιδιωτικό πράκτορα ή το εκδοτήριο εισιτηρίων, όπως συμβαίνει σε διάφορα κράτη μέλη.

Τροπολογία   10

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 18 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Επιπλέον, παρέχεται στους επιβάτες η δυνατότητα να κάνουν δωρεάν τηλεφωνικές κλήσεις ή να στέλνουν δωρεάν τέλεξ, τηλεομοιοτυπίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν ο μεταφορέας αναμένει ευλόγως καθυστέρηση άνω των 120 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης ενός ναυτιλιακού δρομολογίου, ο επιβάτης δικαιούται αμέσως:

1. Όταν, λόγω δικής του υπαιτιότητας, ο μεταφορέας αναμένει καθυστέρηση άνω των 180 λεπτών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης ενός ναυτιλιακού δρομολογίου, ο επιβάτης δικαιούται αμέσως:

Αιτιολόγηση

Τα χρονικά όρια για τις καθυστερήσεις είναι εξαιρετικά σύντομα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός αρχιπελάγους, όπως το Αιγαίο, όπου τα πλοία μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες που καλύπτουν 5-6 νησιά σε ένα ενιαίο δρομολόγιο, η προθεσμία της μίας ώρας είναι δυσανάλογα μικρή. Οι αντίστοιχες διατάξεις για τις εναέριες μεταφορές αναφέρονται σε καθυστέρηση "άνω των 2 ωρών". Η πρόταση της Επιτροπής μπορεί πράγματι να αντικατοπτρίζει τα συνήθη δρομολόγια στη βόρεια Ευρώπη, αλλά σίγουρα όχι τις συνθήκες θαλάσσιας μεταφοράς στη Μεσόγειο.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) 25 % της τιμής του εισιτηρίου για καθυστέρηση 60 έως 119 λεπτών·

α) 25 % της καθαρής τιμής του εισιτηρίου για καθυστέρηση 120 έως 179 λεπτών·

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τα χρονικά όρια για τις καθυστερήσεις, βλέπε την αιτιολόγηση των τροπολογιών 7 και 8. Η πιο σωστή λύση και η πλέον σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας θα ήταν τα χρονικά όρια να καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η αποζημίωση πρέπει να υπολογίζεται επί του καθαρού ναύλου, χωρίς το ΦΠΑ κλπ., και όχι με βάση την "τιμή του εισιτηρίου".

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) 50 % της τιμής του εισιτηρίου για καθυστέρηση 120 λεπτών και άνω·

β) 50 % της τιμής του εισιτηρίου για καθυστέρηση 180 λεπτών και άνω·

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τα χρονικά όρια για τις καθυστερήσεις, βλέπε την αιτιολόγηση των τροπολογιών 7 και 8.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει στις περιπτώσεις που η καθυστέρηση ή η ματαίωση οφείλεται σε εξαιρετικές συνθήκες, που εμποδίζουν την εκτέλεση του δρομολογίου, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί ακόμη και αν είχε ληφθεί κάθε εύλογο μέτρο.

4. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει στις περιπτώσεις που η καθυστέρηση ή η ματαίωση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του μεταφορέα, αλλά σε εξαιρετικές συνθήκες, που εμποδίζουν την εκτέλεση του δρομολογίου, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί ακόμη και αν είχε ληφθεί κάθε εύλογο μέτρο.

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 20, παράγραφος 4, είναι ελλιπής και αόριστη. Η έννοια των "εξαιρετικών συνθηκών" διευκρινίζεται με την προσθήκη της αναφοράς στη μη υπαιτιότητα του μεταφορέα.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Την 1η Ιουνίου εκάστου έτους, οι φορείς ελέγχου της εφαρμογής, που ορίζονται βάσει του άρθρου 26, δημοσιεύουν έκθεση των δραστηριοτήτων τους κατά το προηγούμενο έτος, η οποία περιέχει, μεταξύ άλλων:

διαγράφεται

α) περιγραφή των ενεργειών στις οποίες προέβησαν προκειμένου να εφαρμόσουν τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού,

 

β) αναφορά στην ισχύουσα διαδικασία για την τακτοποίηση των ατομικών καταγγελιών,

 

γ) σύνοψη των κανόνων προσπελασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, που ισχύουν σε αυτό το κράτος μέλος,

 

δ) συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με τις καταγγελίες,

 

ε) λεπτομερείς πληροφορίες για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν,

 

στ) άλλα σημαντικά ζητήματα για τη βελτίωση του ελέγχου της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

 

Αιτιολόγηση

Η διάταξη του άρθρου 27, παράγραφος 1, αυξάνει σημαντικά τη διοικητική επιβάρυνση χωρίς να δημιουργεί προστιθέμενη αξία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν μέσω θαλάσσης ή μέσω εσωτερικής πλωτής οδού

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

TRAN

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

18.12.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Γεώργιος Παπαστάμκος

19.1.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

12.2.2009

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Γεώργιος Παπαστάμκος, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bill Newton Dunn

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν μέσω θαλάσσης ή μέσω εσωτερικής πλωτής οδού

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

4.12.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

18.12.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

18.12.2008

JURI

18.12.2008

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

27.2.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Michel Teychenné

8.12.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

0

14

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anne E. Jensen, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Ημερομηνία κατάθεσης

2.4.2009