RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta

2.4.2009 - (KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD)) - ***I

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Michel Teychenné

Menetlus : 2008/0246(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0209/2009
Esitatud tekstid :
A6-0209/2009
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta

(KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0816);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ning artikli 71 lõiget 1 ja artikli 80 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0476/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust (A6‑0209/2009),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Arvestades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklit 9 ja selleks, et anda puudega ja liikumispuudega isikutele teiste kodanikega samaväärne võimalus meritsi ja siseveeteedel reisida, tuleks kehtestada reisi ajal mittediskrimineerimise ja abistamise eeskirjad. Nimetatud isikutel tuleks seepärast lubada reisida ja nende vedamisest ei tohiks puude või liikumispuude tõttu keelduda, välja arvatud põhjustel, mis on ohutuse seisukohalt õigustatud ja seadusega ette nähtud. Nimetatud isikutel peaks olema õigus saada abi sadamates ning sadama puudumise korral pardalemineku / pardalt mahatuleku kohtades ja ka reisilaevade pardal. Sotsiaalse kaasatuse huvides peaksid asjaomased isikud saama kõnealust abi tasuta. Vedajad peaksid kehtestama juurdepääsueeskirjad, kasutades eelistatavalt Euroopa standardimissüsteemi.

(4) Arvestades Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni artiklit 9 ja selleks, et anda puudega ja liikumispuudega isikutele teiste kodanikega samaväärne võimalus meritsi ja siseveeteedel reisida, tuleks kehtestada reisi ajal mittediskrimineerimise ja abistamise eeskirjad. Nimetatud isikutel tuleks seepärast lubada reisida ja nende vedamisest ei tohiks puude või liikumispuude tõttu keelduda. Nimetatud isikutel peaks olema õigus saada abi sadamates ning sadama puudumise korral pardalemineku / pardalt mahatuleku kohtades ja ka reisilaevade pardal. Sotsiaalse kaasatuse huvides peaksid asjaomased isikud saama kõnealust abi tasuta. Vedajad peaksid kehtestama juurdepääsueeskirjad, kasutades eelistatavalt Euroopa standardimissüsteemi.

Selgitus

Ohutuse argument kehtib ühtviisi kõigi reisijate suhtes, mitte üksnes liikumispuudega isikute suhtes.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Uute sadamate ja terminalide projekteerimisel ning suuremate uuendustööde teostamisel peaksid sadamate käitajad ja sadamaid valdavad vedajad võimalusel võtma arvesse puudega ja liikumispuudega isikute vajadusi. Sarnaselt peaksid vedajad vajadusel võtma selliseid vajadusi arvesse uute ja uuendatavate reisilaevade projekteerimisel kooskõlas nõukogu 17. märtsi 1998. aasta direktiiviga 98/18/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta.

(5) Uute sadamate ja terminalide projekteerimisel ning suuremate uuendustööde teostamisel peaksid sadamate käitajad ja sadamaid valdavad vedajad võtma arvesse puudega ja liikumispuudega isikute vajadusi. Sarnaselt peaksid vedajad võtma selliseid vajadusi arvesse uute ja uuendatavate reisilaevade projekteerimisel kooskõlas nõukogu 17. märtsi 1998. aasta direktiiviga 98/18/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta.

Selgitus

Puudega isikute vajaduste arvessevõtmine peaks olema transpordi infrastruktuuri projekteerimisel ja ehitamisel kohustus. Seetõttu on see alati vajalik.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Puudega või liikumispuudega isikute pardaleminekut reguleerivad sätted ei piira kehtivates rahvusvahelistes, ühenduse või siseriiklikes eeskirjades sätestatud reisijate pardalemineku suhtes kohaldatavate üldsätete kohaldamist.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga juhitakse tähelepanu tõsiasjale, et üldeeskirjad kehtivad vahet tegemata kõikide reisijate suhtes.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Reisijaid tuleks nende käesolevas määruse kohastest õigustest täielikult teavitada, et nad saaksid oma õigusi tõhusalt teostada. Meritsi ja siseveeteedel reisijate õiguste hulka peaks kuuluma õigus saada teavet teenuste kohta nii enne reisi kui ka reisi ajal. Meritsi ja siseveeteedel reisijatele antav kogu oluline teave peaks olema kättesaadav ka mõnel muul, puudega ja liikumispuudega isikutele kättesaadaval kujul.

(14) Reisijaid tuleks nende käesoleva määruse kohastest õigustest täielikult teavitada, et nad saaksid oma õigusi tõhusalt teostada. Meritsi ja siseveeteedel reisijate õiguste hulka peaks kuuluma õigus saada teavet teenuste kohta nii enne reisi kui ka reisi ajal. Meritsi ja siseveeteedel reisijatele antav kogu oluline teave peaks olema kättesaadav ka puudega ja liikumispuudega isikutele kättesaadaval kujul.

Selgitus

Tekstis tuleks kasutada ühtset sõnastust.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Reisijal peaks olema võimalus oma õigusi teostada vedaja rakendatud asjakohase kaebemenetluse teel või esitades kaebuse asjaomase liikmesriigi selleks määratud asutusele või asutustele.

(15) Reisijal peaks olema võimalus oma õigusi teostada vedaja rakendatud asjakohase kaebemenetluse teel või esitades kaebuse asjaomase liikmesriigi selleks määratud asutusele.

Selgitus

Kooskõla huvides raporti projekti muudatusettepanekuga 33. Olukorda lihtsustaks, kui liikmesriigi kohta oleks mitme asemel ainult üks selleks määratud asutus.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Sadamas või pardalemineku / pardalt mahatuleku kohas antavat abi käsitlevad kaebused tuleks saata sadama asukoha liikmesriigi poolt käesoleva määruse jõustamiseks määratud asutusele või asutustele. Merevedaja antavat abi käsitlevad kaebused tuleks saata vedajale tegevusloa andnud liikmesriigi poolt käesoleva määruse jõustamiseks määratud asutusele või asutustele. Käesoleva määruse jõustamiseks määratud asutusel peaks olema pädevus ja volitused uurida üksikkaebusi ja hõlbustada vaidluste kohtuvälist lahendamist.

(16) Sadamas või pardalemineku / pardalt mahatuleku kohas antavat abi käsitlevad kaebused tuleks saata sadama asukoha liikmesriigi poolt käesoleva määruse jõustamiseks määratud asutusele. Merevedaja antavat abi käsitlevad kaebused tuleks saata vedajale tegevusloa andnud liikmesriigi poolt käesoleva määruse jõustamiseks määratud asutusele. Käesoleva määruse jõustamiseks määratud asutusel peaks olema pädevus ja volitused uurida üksikkaebusi ja hõlbustada vaidluste kohtuvälist lahendamist.

Selgitus

Ainult ühe asutuse määramine liikmesriigi kohta võimaldaks lihtsustada haldamist ja suurendada asutuse vastutust.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) Komisjon peaks esitama selged eeskirjad reisijate õiguste kohta seoses kohustuste, vastutuse, juurdepääsu ning puudega või liikumispuudega isikute õigustega reisijate maalt mere- või siseveetranspordile ülemineku punktides.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a) Reisijate õigusi käsitlevate tulevaste õigusloomega seotud algatuste puhul oleks kombineeritud vedude kasutamise vajadust arvestades mõistlik horisontaalne, kõiki transpordivahendeid hõlmav õigusloomealane lähenemine.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesolevat määrust kohaldatakse riigisiseste ja rahvusvaheliste reisijate meritsi ja siseveeteedel vedamise teenuste, sh ristluste suhtes, mida osutatakse asutamislepingu kohaldamisalasse kuuluva liikmesriigi territooriumil asuvates sadamates või pardalemineku / pardalt mahatuleku kohas või nende vahel.

1. Käesolevat määrust kohaldatakse ärilisel eesmärgil toimuva reisijate reisilaevaga meritsi ja siseveeteedel vedamise, sh ristluste suhtes, mida osutatakse asutamislepingu kohaldamisalasse kuuluva liikmesriigi territooriumil asuvates sadamates või pardalemineku / pardalt mahatuleku kohas või nende vahel.

Selgitus

Laevade ja reisilaevade eristamise vajadust ei ole määruses piisavalt esile tõstetud. Määruses viidatakse reisilaevadele, seega tuleks see selgelt välja tuua ka määruse reguleerimisala puhul.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Määrus

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Liikmesriikidel on lubatud jätta linna- ja linnalähitransport määruse reguleerimisalast välja, kui nad tagavad, et käesoleva määruse eesmärgid on võimalik saavutada muude reguleerivate meetmetega, ja nad tagavad reisijate õigused käesolevas määruses nõutavaga samaväärsel tasemel.

Selgitus

Linna- ja linnalähitransport tuleks määruse reguleerimisalast välja jätta, tingimusel et tagatud on samaväärne õiguste tase.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) „puudega isik” või „liikumispuudega isik” – isik, kelle liikumisvõime on reisi ajal füüsilise (sensoorse või lokomotoorse, alalise või ajutise) või vaimse puude või kahjustuse või muu puude või vanuse tõttu piiratud ning kelle seisund nõuab asjakohast tähelepanu ning kõikidele reisijatele kättesaadava teenuse kohandamist tema erivajadustele;

a) „puudega isik” või „liikumispuudega isik” – isik, kelle liikumisvõime on reisi ajal füüsilise (sensoorse või lokomotoorse, alalise või ajutise) või vaimse või psühhosotsiaalse puude või kahjustuse või muu puude või vanuse tõttu piiratud ning kelle seisund nõuab asjakohast tähelepanu ning kõikidele reisijatele kättesaadava teenuse kohandamist tema erivajadustele;

Selgitus

Määruse õigesti tõlgendamiseks on oluline lisada määratlusse selgesõnaliselt psühhosotsiaalsed puuded (tuntud ka psühhiaatriliste või vaimsete häiretena), kuna puudega isikutele abi tagamisel ja puudega seotud teadlikkuse suurendamise koolituse pakkumisel kiputakse seda rühma unustama.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f) „tegelik vedaja” – isik, kes ei ole vedaja ega reisikorraldaja ja kes tegelikult teostab kogu veo või osa veost;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i) „laev” – mere- või jõelaev, välja arvatud õhkpadjal veesõiduk;

i) „laev” – mere- või siseveelaev, välja arvatud õhkpadjal veesõiduk;

Selgitus

„Siseveelaev” on sobivam termin kui „jõelaev”.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j) „veoleping” – vedu käsitlev leping vedaja või tema volitatud piletimüüja ja reisija vahel ühe või mitme veoteenuse osutamiseks;

j) „veoleping” – vedu käsitlev leping vedaja või tema volitatud piletimüüja ja reisija vahel ühe või mitme veoteenuse osutamiseks olenemata sellest, kas pilet osteti vedajalt, reisikorraldajalt, piletimüüjalt või Interneti teel;

Selgitus

Veolepingu puhul on tarbija lepingupartneriks vedaja, mitte tema volitatud piletimüüja. Piletimüüjad on vahendajad, kes ei sõlmi veolepingut ega müü pileteid enda nimel. Nad üksnes osalevad vedaja ja reisija vahelise veolepingu sõlmimises.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt l

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(l) „piletimüüja” – mereveoteenuste vahendaja, kes sõlmib veolepinguid ja müüb pileteid nii vedaja nimel kui ka enda arvel;

l) „piletimüüja” – vahendaja, kes müüb mereveoteenuseid, kaasa arvatud paketi raames müüdavaid mereveoteenuseid, nii vedaja nimel kui ka reisikorraldaja arvel;

Selgitus

Vahendaja ei sõlmi veolepingut ega müü pileteid enda nimel. Määratlus peaks hõlmama ka pakettreisi raames müüdavaid mereveoteenuseid.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt m

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(m) „reisikorraldaja” – korraldaja või vahendaja direktiivi 90/314/EMÜ artikli 2 punktides 2 ja 3 määratletud tähenduses, välja arvatud vedaja;

m) „reisikorraldaja” – korraldaja direktiivi 90/314/EMÜ artikli 2 punktis 2 määratletud tähenduses, välja arvatud vedaja;

Selgitus

Vahendaja ei ole reisikorraldaja ja tarbija vahel sõlmitava lepingu osapool. Vahendajaid hõlmab juba artikli 3 punktis l esitatud piletimüüja määratlus.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt p

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(p) „ro-ro-reisilaev” – laev, mis on mõeldud rohkem kui 12 reisijale ja millel on ro-ro-lastiruumid või eriruumid, nagu on määratletud 1974. aasta rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel reegli II-2/A/2 muudetud versioonis;

välja jäetud

Selgitus

Kuna mõistet „ro-ro-reisilaev” määruses hiljem ei mainita, ei ole põhjust neid laevu määratleda.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt r a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

r a) „kättesaadaval kujul” – kõigil reisijatel on juurdepääs samale teabele tekstina, pimedate kirjas, helilisel, visuaalsel ja/või elektroonilisel kujul. Kättesaadava kuju näited hõlmavad muu hulgas piktogramme, heliteadaandeid ja subtiitreid ning võivad varieeruda vastavalt tehnoloogia arengule.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt r b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

r b) „reisija” – veolepingu alusel reisiv isik, välja arvatud lasti või kaubana transporditavaid sõidukeid, haagiseid või kaupu saatvad isikud.

Selgitus

Praegusel kujul käsitletaks kaubaveokite juhte käesoleva määruse alusel reisijatena. Ei ole mõeldud, et käesolev õigusakt kehtiks kaubaveokite juhtide suhtes.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt r c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

r c) „saabumine” – tegelik aeg, mil laev kinnitatakse saabumiskaile.

Selgitus

Praegu puudub saabumise määratlus. Eespool nimetatud loogika kehtib ka „saabumiskaile kinnitamise” puhul.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt r d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

r d) „väljumine” – tegelik aeg, mil laev on muudetud merekindlaks.

Selgitus

Praegu puudub väljumise määratlus. Muudetud merekindlaks tähendab, et laev on täielikult valmis kai äärest lahkuma.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt r e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

r e) „piletihind” – transpordi ja pardal majutamise eest makstud hind. See ei sisalda kulutusi einetele, muudele tegevustele ega pardal tehtud ostudele.

Selgitus

Selgitatakse, mis on võimaliku hüvitamise aluseks.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt r f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

r f) „vääramatu jõud” – sündmus või olukord, mida ei oleks saanud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik asjakohased meetmed, nagu sõda, sissetung, välisvaenlaste tegevus, vaenulik tegevus (olenemata sellest, kas sõda on kuulutatud või mitte), kodusõda, mäss, revolutsioon, ülestõus, sõjaline või usurpeeritud võim või konfiskeerimine, terroristlik tegevus, natsionaliseerimine, valitsuse sanktsioon, blokaad, embargo, töövaidlus, streik, elektriblokeering, ‑katkestus või -rike või loodusjõud, kaasa arvatud tulekahju, üleujutus, maavärin, torm, orkaan või muud loodusõnnetused. Vääramatu jõu olukordi võivad põhjustada ka äärmuslikud looded, tugevad tuuled, märkimisväärse lainekõrguse ületamine ja jäätumine.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Puudega ja liikumispuudega isikute broneeringute ning piletite eest ei võeta lisatasu.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Artikli 6 sätetest olenemata võivad vedajad, piletimüüjad või reisikorraldajad keelduda puudega või liikumispuudega isiku broneeringu vastuvõtmisest, talle pileti väljastamisest või tema pardale lubamisest tema puuet või liikumispuuet põhjenduseks tuues järgmistel juhtudel:

1. Artikli 6 sätetest olenemata võivad vedajad, piletimüüjad või reisikorraldajad keelduda puudega või liikumispuudega isiku broneeringu vastuvõtmisest, talle pileti väljastamisest või tema pardale lubamisest järgmistel juhtudel:

Selgitus

Tuleb täpsustada, et pardale lubamisest keeldumise põhjus ei saa olla puue kui selline, vaid üksnes laeva tehnilised omadused, mis ei pruugi olla kohandatavad puudega või liikumispuudega isikute vajadustega.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) et täita rahvusvahelises, ühenduse või riigi õiguses sätestatud asjakohaseid ohutusnõudeid või asjaomasele vedajale laevandusettevõtja sertifikaadi väljastanud asutuse kehtestatud ohutusnõudeid;

välja jäetud

Selgitus

Ohutus ei tohiks olla pardale lubamisest keeldumise põhjus merevedude puhul, kus kõige olulisem määraja on laeva ehitus.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) kui puudega või liikumispuudega isiku pardaleminek või vedamine on füüsiliselt võimatu reisilaeva struktuuri tõttu.

b) kui puudega või liikumispuudega isiku pardaleminek või vedamine on füüsiliselt võimatu reisilaeva struktuuri tõttu ja kui neile ei saa pakkuda tavapärasel tasemel teenindust ohutult, väärikalt ja praktikas teostatavalt.

Selgitus

Erand puudega isiku vedamise üldisest kohustusest – kui see oleks „füüsiliselt võimatu” – on liiga kitsalt piiritletud. Peaaegu alati on võimalik isikut vedada, kuid see võib olla ohtlik, ebamugav või diskrimineeriv teiste reisijatega võrreldes erinevate tingimuste tõttu. Toodud täiendav sõnastus võtaks arvesse ka selliseid küsimusi nagu see, kas hädaolukorras on võimalik reisija evakueerimine.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Broneeringu vastuvõtmisest keeldumise korral lõike 1 esimese lõigu punktides a või b esitatud alustel teevad vedajad, piletimüüjad või reisikorraldajad mõistlikke jõupingutusi, et pakkuda kõnealusele isikule vastuvõetavat alternatiivi.

Broneeringu vastuvõtmisest keeldumise korral esimeses lõigus esitatud alustel teevad vedajad, piletimüüjad või reisikorraldajad mõistlikke jõupingutusi, et pakkuda kõnealusele isikule vastuvõetavat alternatiivi.

Selgitus

Vajalik tehniline muudatus, kuna punkt a jäetakse välja.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 1 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Broneerimise korral pakutakse puudega või liikumispuudega isikule, kelle pardalevõtmisest keelduti tema puude või liikumispuude tõttu, ja teda lõike 2 alusel saatvale isikule hüvitist või reisi marsruudi muutmise võimalust vastavalt I lisale. Õigus valida tagasisõit või muuta reisi marsruuti kehtib kõigi ohutusnõuete täitmise korral.

Broneerimise korral pakutakse puudega või liikumispuudega isikule, kelle pardalevõtmisest keelduti, ja teda lõike 2 alusel saatvale isikule hüvitist või reisi marsruudi muutmise võimalust vastavalt I lisale.

Selgitus

Tuleb täpsustada, et pardale lubamisest keeldumise põhjus ei saa olla puue kui selline, vaid üksnes laeva tehnilised omadused, mis ei pruugi olla kohandatavad puudega või liikumispuudega isikute vajadustega. Teksti muudetakse, et viia see kooskõlla raporti projekti muudatusettepanekuga 9.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Samadel tingimustel lõike 1 punktis a esitatuga võib vedaja, piletimüüja või reisikorraldaja nõuda, et puudega või liikumispuudega isikut saadaks teine isik, kes on suuteline osutama sellele isikule vajalikku abi, kui see on tingimata vajalik.

2. Vedaja, piletimüüja või reisikorraldaja võib nõuda, et puudega või liikumispuudega isikut saadaks teine isik, kes on suuteline osutama sellele isikule vajalikku abi, kui see on tingimata vajalik.

Selgitus

Teksti muudetakse, et viia see kooskõlla raporti projekti muudatusettepanekuga 9.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kohaldatavate ohutusnõuete täitmiseks kehtestavad vedajad aktiivses koostöös puudega ja liikumispuudega isikuid esindavate organisatsioonide ning artiklis 26 osutatud täitevasutuste esindajatega võrdse juurdepääsu eeskirjad, mida kohaldatakse puudega ja liikumispuudega isikute veo suhtes, samuti nende või liikumisabivahendite vedamise võimalikud piirangud, mis tulenevad reisilaevade struktuurist. Eeskirjad hõlmavad kõnealuse mereveoteenuse kõiki juurdepääsu tingimusi, sh juurdepääsu kasutatavatele laevadele ja pardal olevatele võimalustele.

1. Kohaldatavate ohutusnõuete täitmiseks kehtestavad vedajad riiklike täitevasutuste järelevalve all ning aktiivses koostöös sadamaid ning puudega ja liikumispuudega isikuid esindavate organisatsioonidega võrdse juurdepääsu eeskirjad, mida kohaldatakse puudega ja liikumispuudega isikute ning neid saatvate isikute veo suhtes, samuti nende või liikumisabivahendite vedamise võimalikud piirangud, mis tulenevad reisilaevade struktuurist. Eeskirjad hõlmavad kõnealuse mereveoteenuse kõiki juurdepääsu tingimusi, sh juurdepääsu kasutatavatele laevadele ja pardal olevatele võimalustele ning paigaldatud abivahenditele.

Selgitus

Kuigi artiklis 8 nimetatud konsultatsiooniprotsess on vajalik, tuleks selgitada selle toimimist tulevikus. Artiklis 26 määratletud riiklik asutus tundub olevat asjakohane organ konsultatsiooni järelevalveks. Lisaks on oluline sadamaid esindavate organisatsioonide osalemine selles protsessis.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Vedajad või piletimüüjad teevad lõikes 1 sätestatud eeskirjad asjakohasel viisil üldsusele kättesaadavaks vähemalt broneeringu tegemise ajal ja samades keeltes kui tavaliselt kõigile reisijatele avaldatav teave. Kõnealust teavet andes pööratakse erilist tähelepanu puudega ja liikumispuudega isikute vajadustele.

2. Vedajad või piletimüüjad teevad lõikes 1 sätestatud eeskirjad kättesaadaval kujul ja asjakohasel viisil üldsusele füüsiliselt või Interneti teel kättesaadavaks vähemalt broneeringu tegemise ajal ja samades keeltes kui tavaliselt kõigile reisijatele avaldatav teave. Kõnealust teavet andes pööratakse erilist tähelepanu puudega ja liikumispuudega isikute vajadustele.

Selgitus

Tekstis tuleks kasutada ühtset sõnastust.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Vedajad teevad taotluse korral kättesaadavaks ohutusnõuded kehtestava rahvusvahelise, ühenduse või riikliku õigusakti, millel võrdse juurdepääsu eeskirjad põhinevad.

3. Vedajad teevad taotluse korral kättesaadaval kujul kättesaadavaks ohutusnõuded kehtestava rahvusvahelise, ühenduse või riikliku õigusakti, millel võrdse juurdepääsu eeskirjad põhinevad.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Vedajad, nende piletimüüjad või reisikorraldajad tagavad, et puudega ja liikumispuudega isikutele on sobivas ja juurdepääsetavas vormis kättesaadav kogu asjakohane teave veotingimuste, reisi ning teenuste juurdepääsetavuse kohta, sealhulgas Interneti teel broneerimine ja Internetis esitatav teave.

5. Vedajad, nende piletimüüjad või reisikorraldajad tagavad, et puudega ja liikumispuudega isikutele on kättesaadaval kujul kättesaadav kogu asjakohane teave veotingimuste, reisi ning teenuste juurdepääsetavuse kohta, sealhulgas Interneti teel broneerimine ja Internetis esitatav teave, ning kirjalik kinnitus abi osutamise kohta.

Selgitus

Broneeringut tegev asutus peab broneeringu tegemisel väljastama kinnituse abi osutamise kohta, mis on oluline paljudele puudega või liikumispuudega isikutele.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 9 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Puudega ja liikumispuudega isiku sadamast väljumisel, sellest läbisõidul või sinna saabumisel vastutab vedaja kõnealusele isikule II lisas täpsustatud abi tasuta osutamise tagamise eest, nii et kõnealune isik saaks siseneda väljuvasse laeva või väljuda saabuvast laevast, millele ta on pileti ostnud, ilma et see piiraks artikli 8 lõikes 1 osutatud juurdepääsu eeskirjade kohaldamist.

1. Puudega ja liikumispuudega isiku sadamast väljumisel, sellest läbisõidul või sinna saabumisel vastutab vedaja kõnealusele isikule II lisas täpsustatud abi tasuta osutamise tagamise eest, nii et kõnealune isik saaks siseneda väljuvasse laeva või väljuda saabuvast laevast, millele ta on pileti ostnud, ilma et see piiraks artikli 8 lõikes 1 osutatud juurdepääsu eeskirjade kohaldamist. Abi on kohandatud puudega või liikumispuudega isiku individuaalsetele vajadustele.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Vedajal peab olema vastavalt kehtivatele äritavadele oma muust tegevusest eraldi raamatupidamisarvestus tegevuse kohta, mis on seotud puudega ja liikumispuudega isikutele abi osutamisega.

välja jäetud

Selgitus

Nõue on merendussektori jaoks liiga koormav.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 9 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Kooskõlas artikliga 12 on sadama käitaja ülesanne võimaldada vajaduse korral puudega ja liikumispuudega isikutele juurdepääs sadamale.

Selgitus

On oluline reguleerida sadamaid käitavate asutuste osalemist puudega või liikumispuudega isikute teenindamisel.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) abi antakse tingimusel, et vedajale, piletimüüjale või reisikorraldajale, kelle käest pilet osteti, on asjaomase isiku abivajadustest vähemalt 48 tundi enne abi vajamist ette teatatud. Kui pilet kehtib mitme reisi jaoks, piisab ühest teatest, tingimusel et järgnevate reiside aegade kohta on antud piisavalt teavet;

a) abi antakse tingimusel, et vedajale, piletimüüjale või reisikorraldajale, kelle käest pilet osteti, on asjaomase isiku abivajadustest broneeringu tegemisel ajal või vähemalt 48 tundi enne abi vajamist ette teatatud, välja arvatud juhul, kui abi osutaja ja reisija vahel on lepitud kokku lühem etteteatamistähtaeg. Erandiks on ristlusreisid, mille puhul tuleks abivajadusest teatada broneeringu tegemise ajal. Kui pilet kehtib mitme reisi jaoks, piisab ühest teatest, tingimusel et järgnevate reiside aegade kohta on antud piisavalt teavet;

Selgitus

Broneeringu tegemise hetk tundub olevat kõige sobivam aeg teatada vedajale abivajadusest. Juhul kui kliendi liikumispuue tekib broneerimise ja pardalemineku vahelisel ajal, peaks vedajal olema korralduste tegemiseks siiski 48 tundi aega.

Etteteatamissüsteem peab võimaldama teatud paindlikkust, näiteks juhul, kui isik kasutab sama teenust regulaarselt. Samuti ei oleks mõistlik nõuda vedajatelt etteteatamissüsteemi sisseseadmist, kui sellel puudub nende jaoks tegelik väärtus.

Ristlusreis on transpordi, majutuse ja muude turismiteenuste kombinatsioon, mis kujutab endast reisipakettide direktiivi 90/314 alusel reguleeritud paketti. Selle direktiivi alusel on kliendid kohustatud teavitama reisikorraldajat või vahendajat „erinõuetest” broneeringu tegemise ajal, et reisikorraldaja saaks teha oma klientide jaoks vajalikud korraldused kogu ristlusreisi jooksul.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) vedaja, piletimüüja ja reisikorraldaja võtab kõik vajalikud meetmed puudega ja liikumispuudega isikute abivajadust käsitlevate teadete vastuvõtmiseks. Kõnealust kohustust kohaldatakse kõigis müügipunktides, sealhulgas telefoni ja Interneti teel toimuva müügi suhtes;

b) vedaja, piletimüüja ja reisikorraldaja võtavad kõik vajalikud meetmed puudega ja liikumispuudega isikute abivajadust käsitlevate teadete küsimiseks ja vastuvõtmiseks. Reisijale antakse kinnitus, et abivajadusest on teavitatud. Kõnealuseid kohustusi kohaldatakse kõigis müügipunktides, sealhulgas telefoni ja Interneti teel toimuva müügi suhtes;

Selgitus

On oluline, et vedajad, piletimüüjad ja reisikorraldajad küsiksid aktiivselt, kas reisija vajab abi või mitte, kuna mitte kõik reisijad ei ole teadlikud, et nad peaksid oma vajadustest teatama. Samuti on oluline, et reisijad oleksid võimelised tõendama, et nad teavitasid vedajaid, piletimüüjaid ja reisikorraldajaid oma abivajadusest.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12 – punkt e – esimene taane

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  vedaja poolt määratud ajaks, mis ei ole rohkem kui 60 minutit enne avaldatud väljumisaega, või

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12 – punkt e – teine taane

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 kui aega ei ole määratud, siis hiljemalt 30 minutit enne avaldatud väljumisaega;

 kui aega ei ole määratud, siis hiljemalt 30 minutit enne avaldatud laevale mineku aega, välja arvatud juhul, kui reisija ja abi osutaja vahel on teisiti kokku lepitud;

Selgitus

Meretranspordi tegelikkust arvesse võttes tuleks võrdlusajana käsitada laevale mineku aega. Lisaks luuakse käesoleva muudatusettepanekuga kooskõla lennunduseeskirjadega.

Mõningatel juhtudel, näiteks personalita sadamates, võib olla nii abi osutaja kui ka puudega või liikumispuudega reisija jaoks mugavam saada kokku omavahel kokku lepitud ajal.

(Selgituse teine pool ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12 – punkt e – teine a taane (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– kui aega ei ole määratud, siis hiljemalt 30 minutit enne avaldatud väljumisaega;

– kui aega ei ole määratud, siis hiljemalt 30 minutit enne avaldatud väljumisaega, või

 

– ristluste puhul vedaja poolt määratud ajaks, mis ei ole varem kui 60 minutit enne registreerimisaega;

Selgitus

On oluline eristada ristlusi teistest mereveotüüpidest.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 12 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f) kui puudega või liikumispuudega isikul on vaja kasutada abilooma, tuleb see võimalus tagada, tingimusel et vedajale, piletimüüjale või reisikorraldajale on teatatud kooskõlas tunnustatud abiloomade reisilaeva pardal vedamise suhtes kohaldatavate riiklike eeskirjadega, kui need on olemas.

f) kui puudega või liikumispuudega isikul on vaja kasutada abikoera, tuleb see võimalus tagada, tingimusel et vedajale, piletimüüjale või reisikorraldajale on teatatud kooskõlas tunnustatud abikoerte reisilaeva pardal vedamise suhtes kohaldatavate riiklike eeskirjadega, kui need on olemas.

Selgitus

Teksti tuleb täpsustada.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui abi osutamiseks on sõlmitud allhankeleping ning vedaja, piletimüüja või reisikorraldaja saab teate abivajaduse kohta vähemalt 48 tundi enne avaldatud reisi väljumisaega, edastab ta asjaomase teabe, nii et alltöövõtja saaks selle kätte vähemalt 36 tundi enne avaldatud reisi väljumisaega.

1. Kui abi osutamiseks on sõlmitud allhankeleping ning vedaja saab teate abivajaduse kohta vähemalt 48 tundi enne avaldatud reisi väljumisaega, edastab ta asjaomase teabe, nii et alltöövõtja saaks selle kätte vähemalt 36 tundi enne avaldatud reisi väljumisaega.

2. Kui abi osutamiseks on sõlmitud allhankeleping ning vedaja, piletimüüja või reisikorraldaja saab teate abivajaduse kohta vähem kui 48 tundi enne avaldatud reisi väljumisaega, edastab vedaja, piletimüüja või reisikorraldaja asjaomase teabe alltöövõtjale niipea kui võimalik.

2. Kui abi osutamiseks on sõlmitud allhankeleping ning vedaja saab teate abivajaduse kohta vähem kui 48 tundi enne avaldatud reisi väljumisaega, edastab vedaja asjaomase teabe alltöövõtjale niipea kui võimalik.

Selgitus

Üksnes vedaja, kes kasutab alltöövõtja teenuseid, peaks olema kohustatud teda abivajadusest teavitama. Piletimüüja ega reisikorraldaja ei tea, keda vedaja alltöövõtjana kasutab.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui abi osutamiseks on sõlmitud allhankeleping ning vedaja, piletimüüja või reisikorraldaja saab teate abivajaduse kohta vähemalt 48 tundi enne avaldatud reisi väljumisaega, edastab ta asjaomase teabe, nii et alltöövõtja saaks selle kätte vähemalt 36 tundi enne avaldatud reisi väljumisaega.

1. Kui abi osutamiseks on sõlmitud allhankeleping ning vedaja, piletimüüja või reisikorraldaja saab teate abivajaduse kohta vähemalt 48 tundi enne avaldatud reisi väljumisaega, edastab ta asjaomase teabe, nii et alltöövõtja saaks selle kätte niipea kui võimalik ja igal juhul vähemalt 36 tundi enne avaldatud reisi väljumisaega.

Selgitus

Kui teave on saadud varem kui 48 tundi enne avaldatud väljumisaega, tuleks see edastada alltöövõtjale võimalikult kiiresti, vaatamata määruses sätestatud 36-tunnisele tähtajale.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Vedaja avaldab oma kvaliteedistandardid.

3. Vedaja avaldab oma kvaliteedistandardid kättesaadaval kujul.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 15 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) korraldavad kõikidele sadamas reisijatega vahetult tegelevatele töötajatele IV lisas kirjeldatud koolituse puudega isikute abistamise ja puudega seotud teadlikkuse suurendamise kohta;

b) korraldavad kõikidele oma töötajatele, kes tegelevad sadamas vahetult reisijatega, IV lisas kirjeldatud koolituse puudega isikute abistamise ja puudega seotud teadlikkuse suurendamise kohta;

Selgitus

Tuleb täpsustada, et tegu on artikli alguses mainitud vedajate töötajatega.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 15 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) tagavad, et kõik uued töötajad osaleksid töölevõtmisel puudega inimeste alasel koolitusel ning et töötajatele viidaks vajadusel läbi täiendkoolitused.

c) tagavad, et kõik uued töötajad, kellel on vahetu kokkupuude reisijatega, osaleksid töölevõtmisel puudega inimeste alasel koolitusel ning et töötajatele viidaks vajaduse korral läbi täiendkoolitused.

Selgitus

Suur osa töötajatest ei tegele reisijatega, neilt sellist koolitust nõuda oleks ülearune.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui ratastool või muu liikumisabivahend või selle osa on läinud kaotsi või saanud kahjustada sadamas käitlemise või laevas transportimise ajal kas enne või pärast reisi või selle ajal, maksab reisijale, kellele ese kuulub, hüvitist kas vedaja või sadama käitaja, olenevalt sellest, kes vastutas eseme eest ajal, mil see läks kaotsi või sai kahjustada.

1. Kui ratastool või muu liikumisabivahend või selle osa on läinud kaotsi või saanud kahjustada sadamas käitlemise või laevas transportimise ajal kas enne või pärast reisi või selle ajal, makstakse reisijale, kellele ese kuulub, hüvitist olenevalt sellest, kes vastutas eseme eest ajal, mil see läks kaotsi või sai kahjustada, välja arvatud juhul, kui reisijale, kellele ese kuulub, on juba makstud hüvitist Euroopa Parlamendi ja nõukogu … määruse (reisijate meritsi ja siseveekogudel vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral)1 kohaselt.

________

1 ELT L …, …, lk …

Selgitus

Täpsustus, et rõhutada seost määrusega reisijate meritsi ja siseveekogudel vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral, mis pannakse hääletusele märtsi täiskogu istungil. Lisaks muudetakse teksti, et tuua esile eseme eest vastutav isik.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 16 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vajadusel võetakse kõik abinõud abivahendi kiireks asendamiseks.

Vajaduse korral võetakse kõik abinõud abivahendi kiireks asendamiseks asjaomase reisija vajadustele vastava abivahendiga.

Selgitus

Kuigi asendusabivahend ei saa alati olla originaaliga identne, peab reisijal siiski olema võimalik seda kasutada ja see peab olema talle mugav.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Hilinemise korral teatab vedaja või vajadusel sadama käitaja reisijatele eeldatava väljumis- või saabumisaja niipea, kui see on teada, kuid mitte hiljem kui 30 minutit pärast reisi sõiduplaanijärgset väljumist või üks tund enne reisi sõiduplaanijärgset saabumist.

1. Hilinemise korral teatab vedaja või vajaduse korral sadama käitaja reisijatele sellest hiljemalt 30 minutit pärast reisi sõiduplaanijärgset väljumist või üks tund enne reisi sõiduplaanijärgset saabumist. Kui vastav teave on olemas, teatab vedaja reisijatele eeldatava väljumis- ja saabumisaja.

Selgitus

Teksti ümbersõnastamine. Lisaks ei ole hilinemise täpset kestust puudutav teave alati kättesaadav, kuna enamikul juhtudest on hilinemise põhjuseks ebasoodsad ilmastikutingimused. Seetõttu ei tohiks vedajatelt nõuda võimaliku valeteabe esitamist.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 17 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Vedaja või sadama käitaja tagab, et puudega või liikumispuudega isikutele antakse lõigetes 1 ja 2 nõutud teavet kättesaadaval kujul.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui hilinemise tõttu on vajalik üks või mitu ööbimist või kui lisaks reisija kavandatule on vajalik lisaööbimine, pakutakse reisijatele lisaks lõikes 1 sätestatud einetele ja karastusjookidele tasuta hotelli või muud majutust ning transporti sadama ja majutuskoha vahel, kui see on füüsiliselt võimalik.

2. Kui hilinemise tõttu on vajalik üks või mitu ööbimist või kui lisaks reisija kavandatule on vajalik lisaööbimine, pakutakse reisijatele lisaks lõikes 1 sätestatud einetele ja karastusjookidele tasuta hotelli või muud majutust ning transporti sadama ja majutuskoha vahel. Vedaja kantavad lisamajutuse ja transpordi kulud ei tohi ületada kahekordset piletihinda.

Selgitus

Hüvitise saamine ei tohi sõltuda umbmäärastest materiaalsetest teguritest. On mõeldamatu nõuda tasu kelleltki, kes on juba kannatanud kahju reisi viibimise tõttu ühe päeva võrra. Käesoleva muudatusettepanekuga luuakse seos piletihinna ja majutuskulude vahel, mida vedajad on kohustatud kandma märkimisväärse hilinemise puhul, tagades samas, et nad kannavad vähemalt osa neist kuludest.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 19 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) hüvitatakse reisijale kohe pileti hind, välja arvatud juhul, kui ta nõustub punktis a osutatud muu veoteenusega.

b) pakutakse reisijale kohe pileti hinna hüvitamist, kui ta otsustab vedajaga mitte reisida.

Selgitus

Viib õigused kooskõlla muude transporditeenuste puhul kehtivatega.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 19 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Punktis b sätestatud hüvitise maksmine toimub samadel tingimustel kui artiklis 20 sätestatud hüvitise maksmine.

Punktis b sätestatud hüvitise maksmine toimub samadel tingimustel, kui artikli 20 lõigetes 3, 4 ja 4 a sätestatud hüvitise maksmine.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikliga ettenähtud õigust saada hüvitist ei kohaldata ristlusreisijate suhtes, välja arvatud juhul, kui sellised õigused tulenevad direktiivist 90/314/EMÜ.

2. Erandina lõikest 1 muudetakse ristlusreisijate marsruuti või makstakse neile hüvitist kooskõlas direktiiviga 90/314/EMÜ.

Selgitus

Viitega direktiivile 90/314/EMÜ tagatakse, et ristlusreisijatel on täielik õigus direktiivi alusel ette nähtud kaitsele.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 20 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kaotamata õigust transpordile, võib reisija taotleda vedajalt hüvitist reisi tühistamise või hilinemise tõttu saabumise hilinemise eest. Hüvitise miinimummäärad on järgmised:

1. Kaotamata õigust transpordile, võib reisija taotleda vedajalt hüvitist saabumise hilinemise eest. Hüvitise miinimummäärad on järgmised:

Selgitus

Ei ole vaja täpsustada saabumise hilinemise võimalikke põhjuseid. Reisijal peab igal juhul olema õigus saada hüvitist.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikliga ettenähtud õigust saada hüvitist ei kohaldata ristlusreisijate suhtes, välja arvatud juhul, kui sellised õigused tulenevad direktiivist 90/314/EMÜ.

2. Lõiget 1 ei kohaldata ristlusreisijate suhtes. Ristlusreisijad võivad nõuda hüvitist kooskõlas direktiiviga 90/314/EMÜ.

Selgitus

Viitega direktiivile 90/314/EMÜ tagatakse, et ristlusreisijatel on täielik õigus direktiivi alusel ette nähtud kaitsele.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 20 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a. Kui vedaja on teatanud ülesõidu tühistamisest või edasilükkumisest või ülesõidu kestuse pikenemisest vähemalt 3 päeva enne sõiduplaanijärgset väljumist, õigus hüvitist saada puudub.

Selgitus

Analoogiliselt lennureisidega peaks vedajal olema võimalus, võttes samas arvesse laevaliikluse eripära, teatada sõiduplaani muutusest õigeaegselt ette nii, et võimalike hüvitusjuhtude aluseks oleks uus sõiduplaan.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 20 a

 

Vääramatu jõud

 

Artiklites 18, 19 ja 20 sätestatud kohustused ei kehti, kui transporditeenuse osutamist takistab vääramatu jõud, mida ei oleks saanud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik sobivad meetmed.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolev määrus ei takista reisijaid liikmesriigi kohtus nõudmast veoteenuste tühistamise või hilinemise tõttu tekkinud kahju hüvitamist.

Käesolev määrus ei takista reisijaid liikmesriigi kohtus nõudmast veoteenuste tühistamise või hilinemise tõttu tekkinud kahju hüvitamist. Käesoleva määruse alusel antud hüvitise võib täiendavast hüvitisest maha arvata.

Selgitus

Tuleb vältida hüvitise kahekordset maksmist. Käesolev muudatusettepanek võimaldab kohtutel arvata hüvitis vajaduse korral maha.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vedajad teevad koostööd, et võtta sidusrühmi, kutseliite ning tarbijate, reisijate ja puudega isikute ühendusi kaasates vastu riigi või Euroopa tasandil eeskirjad. Kõnealused meetmed peaksid olema suunatud reisijatele osutatava teeninduse parandamisele, eelkõige pikaajaliste hilinemiste ja reisi katkemise või tühistamise korral.

Vedajad teevad riiklike täitevasutuste järelevalve all koostööd, et võtta sidusrühmi, kutseorganisatsioone ning tarbijate, reisijate, sadamate ja puudega isikute ühendusi kaasates vastu riigi või Euroopa tasandi eeskirjad. Kõnealused meetmed peaksid olema suunatud reisijatele osutatava teeninduse parandamisele, eelkõige pikaajaliste hilinemiste ja reisi katkemise või tühistamise korral.

Selgitus

Artiklis 26 määratletud riiklik asutus tundub olevat asjakohane organ koostööprotsessi sujuva toimimise tagamiseks. Lisaks on oluline sadamaid käitavate organisatsioonide osalemine selles protsessis.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sadamate käitajad ja vedajad annavad reisijatele kogu reisi vältel kõige sobivamas vormis asjakohast reisiteavet. Seejuures pööratakse erilist tähelepanu puudega ja liikumispuudega isikute vajadustele.

Sadamate käitajad ja vedajad annavad reisijatele kogu reisi vältel kättesaadaval kujul ja tavapärastes keeltes asjakohast reisiteavet. Seejuures pööratakse erilist tähelepanu puudega ja liikumispuudega isikute vajadustele.

Selgitus

Tekstis tuleks kasutada ühtset sõnastust.

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Vedaja tagab, et reisijatele antakse hiljemalt väljumisel asjakohast ja arusaadavat teavet käesolevast määrusest tulenevate õiguste kohta. Kui kõnealuse teabe on esitanud kas vedaja või tegelik vedaja, ei ole teised kohustatud kõnealust teavet andma. Teavet antakse kõige sobivamas vormis. Kõnealust teavet andes pööratakse erilist tähelepanu puudega ja liikumispuudega isikute vajadustele.

1. Vedaja tagab, et reisijatele antakse hiljemalt väljumisel asjakohast ja arusaadavat teavet käesolevast määrusest tulenevate õiguste kohta. Kui kõnealuse teabe on esitanud kas vedaja või tegelik vedaja, ei ole teised kohustatud kõnealust teavet andma. Teavet antakse kättesaadaval kujul ja tavapärastes keeltes. Kõnealust teavet andes pööratakse erilist tähelepanu puudega ja liikumispuudega isikute vajadustele.

Selgitus

Tekstis tuleks kasutada ühtset sõnastust ja viidata ka keeleküsimusele.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Vedajad kehtestavad mehhanismi, et käsitleda kaebusi seoses käesoleva määrusega hõlmatud õiguste ja kohustustega.

1. Liikmesriikide asutused kehtestavad kõikidele reisijatele, kaasa arvatud puudega ja liikumispuudega isikutele kättesaadava sõltumatu mehhanismi, et käsitleda kaebusi seoses käesoleva määrusega hõlmatud õiguste ja kohustustega.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab asutuse või asutused, kes vastutavad käesoleva määruse jõustamise eest. Iga asutus võtab meetmed, mis on vajalikud reisijate õiguste kaitse tagamiseks, sealhulgas artiklis 8 osutatud juurdepääsueeskirjade täitmiseks. Iga asutus on oma organisatsiooni, rahastamisotsuste, juriidilise struktuuri ja otsuste tegemise poolest vedajatest sõltumatu.

1. Iga liikmesriik määrab asutuse, kes vastutab käesoleva määruse jõustamise eest. Iga asutus võtab meetmed, mis on vajalikud artiklis 8 osutatud juurdepääsueeskirjade kehtestamise ning nimetatud eeskirjade ja reisijate õiguste järgimise tagamiseks. Iga asutus on oma organisatsiooni, rahastamisotsuste, juriidilise struktuuri ja otsuste tegemise poolest ärihuvidest sõltumatu.

Selgitus

Ühest asutusest piisab nimetatud ülesannete täitmiseks. Kuna määruse teiste artiklite alusel võivad mitmel osalisel olla reisijate õiguste küsimuses erilised huvid, tuleks täpsustada riikliku asutuse sõltumatust ärihuvidest.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni vastavalt käesolevale artiklile määratud asutusest või asutustest ja nende kohustustest.

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni vastavalt käesolevale artiklile määratud asutusest ja tema kohustustest.

Selgitus

Ainult ühe asutuse määramine liikmesriigi kohta võimaldaks lihtsustada haldamist ja suurendada asutuse vastutust.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Iga reisija võib esitada kaebusi käesoleva määruse väidetava rikkumise kohta igale lõike 1 alusel määratud asjaomasele asutusele või muule liikmesriigi määratud asjaomasele asutusele.

3. Iga reisija võib esitada kaebusi käesoleva määruse väidetava rikkumise kohta igale lõike 1 alusel liikmesriigi määratud asjaomasele asutusele.

Selgitus

Ühest asutusest piisab nimetatud ülesande täitmiseks.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 27 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) koondandmed kaebuste kohta;

d) koondandmed kaebuste, kaasa arvatud nende tulemuste ja lahendamise tähtaegade kohta;

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse sätete rikkumise puhul kohaldatavate karistuste kohta ja võtavad kõnealuste eeskirjade rakendamise tagamiseks kõik vajalikud meetmed. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid edastavad nimetatud sätted komisjonile ja teavitavad komisjoni viivitamatult kõikidest nimetatud sätteid puudutavatest hilisematest muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad käesoleva määruse sätete rikkumise puhul kohaldatavate karistuste kohta ja võtavad kõnealuste eeskirjade rakendamise tagamiseks kõik vajalikud meetmed. Karistused, mille hulka võib kuuluda asjaomasele isikule hüvitise maksmine, peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid edastavad nimetatud sätted komisjonile ja teavitavad komisjoni viivitamatult kõikidest nimetatud sätteid puudutavatest hilisematest muudatustest.

Selgitus

Põhjenduses 18 sedastatakse, et karistuste hulka võib kuuluda kannatanule hüvitise maksmine. Seda tasub korrata ka õigusloomega seotud teksti põhiosas.

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

II lisa – esimene lõik – viies taane

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  minna laeva pardale, vajadusel lifti, ratastooli või muu vajaliku abiga;

– minna laeva pardale vajalike vahendite abil;

Selgitus

Tundub mõttetu sätestada kallihinnaliste seadmete olemasolu, mida paljudel laevadel ja sadamatel ei ole.

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

II lisa – neljas lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kahjustatud või kaotsiläinud liikumisabivahendite ajutine asendamine (kuid mitte tingimata identsetega).

Kahjustatud või kaotsiläinud liikumisabivahendite ajutine asendamine mitte tingimata identsete, kuid sarnaste tehniliste ja talitluslike omadustega vahenditega.

Selgitus

See on oluline, kuna vastasel korral ei pruugi abivahendeid vajavad isikud olla võimelised neid kasutama, kuna vahendid ei ole kohandatud nende konkreetsetele vajadustele.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

II lisa – viies lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vajaduse korral tunnustatud abiloomade maapealne teenindamine.

Vajaduse korral tunnustatud abikoerte maapealne teenindamine.

Selgitus

Teksti tuleb täpsustada.

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IV lisa – teine osa – teine taane

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  tunnustatud abiloomaga reisivate liikumispuudega isikute abistamise oskused, sealhulgas abiloomade ülesanded ja vajadused;

–  abikoeraga reisivate liikumispuudega isikute abistamise oskused, sealhulgas nende loomade ülesanded ja vajadused;

Selgitus

Artikli 12 punkti f muudetud versiooniga kooskõlla viimiseks; mõiste „abiloom” asendatakse mõistega „abikoer”, et teksti selgemaks muuta.

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

IV lisa – teine osa – kolmas taane

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– pimedate ja nägemispuudega reisijate saatmiseks ning tunnustatud abiloomadega tegelemiseks ja transportimiseks vajalikud võtted;

– pimedate ja nägemispuudega reisijate saatmiseks vajalikud võtted;

Selgitus

Abikoertel tuleks lubada omanikku saata ja tööülesannete täitmise ajal ei peaks töötajad nendega tegelema. Abikoerad on treenitud kuuletuma üksnes omaniku käsklustele.

SELETUSKIRI

Taust: reisijate õiguste parandamise suunas kõigis transpordiliikides

Euroopa Liit on võtnud ülesande parandada reisijate õigusi alates 2000. aastate algusest, nagu on sätestatud Euroopa Komisjoni avaldatud valges raamatus „Euroopa transpordipoliitika aastani 2010: aeg otsustada”[1].

Sellest lähtuvalt võtsid liidu institutsioonid hiljuti vastu sätted reisijate õiguste reguleerimiseks lennu- ja raudteeveo puhul. Ettevõetud õigusloometöö lõpuleviimiseks saatis Euroopa Komisjon nõukogule ja Euroopa Parlamendile kaks määruse ettepanekut – bussireisijate ning meritsi ja siseveeteedel reisijate õiguste kohta. Raporti projekt on seega panus reisijate õiguste suurendamisse, aga ka eri transpordiliikide kasutamisel Euroopa tarbijatele võrdsete õiguste tagamisse.

Raporti eesmärk on seega liikuda reisijate õiguste seisukohast transpordiliikide vahelise suurema võrdsuse suunas, kuna eri transpordiliigid sageli konkureerivad omavahel. Teisalt tuleb reisijate õiguste praktilise kohaldamise puhul võtta arvesse mere- ja siseveeteede sektori eripärasid.

Komisjoni ettepanek

Komisjoni ettepanekus on lähtutud reisijate õigusi käsitlevast kahest olemasolevast määrusest, s.o lennu- ja raudteetranspordi valdkonna määrustest. Ettepanek hõlmab reisijate õigusi laiemalt ning puudega ja liikumispuudega isikute õigusi. Ettepaneku eesmärk on kõrvaldada tõkked, mis takistavad puudega ning liikumispuudega isikutel Euroopas laevaga reisida. See sisaldab muu hulgas üldisemaid sätteid reisijate õiguste kohta, eelkõige seoses reiside hilinemise ja tühistamisega.

Õiguslike meetmete põhiteljed on järgmised:

– puudega ja liikumispuudega isikute eriõigused, pidades silmas nende juurdepääsu, mittediskrimineerimise ja abistamise põhimõtte järgimist;

– vedajate kohustused reisi tühistamise või hilinemise korral;

– reisijate teavitamine nende õigustest ning kaebuste käsitlemine;

– määruse kohaldamine riikide pädevate asutuste poolt.

Ettepaneku kohaldamisala hõlmab riigisiseseid ja rahvusvahelisi reisijate meritsi ja siseveeteedel vedamise teenuseid.

Raportööri seisukoht

Üldiselt tundub, et komisjoni tehtud ettepanek põhineb suures osas lennureisijate õigusi käsitleval õigusaktil. Seoses sellega on tehtud mõned tehnilist laadi muudatusettepanekud. Näiteks soovis raportöör võtta seoses reisijate teavitamise vormiga kasutusele ühesuguse teabemehhanismi. Institutsioonidevahelise koostöö raames töötas Euroopa Parlament muide sageli selles suunas, et kujundada komisjoni pakutud ettepanekuid reisijate huvidega arvestavamaks. Seda traditsiooni soovis täielikult jätkata ka raportöör.

Kuna käes on käesoleva ametiaja lõpusirge, tegutseb Euroopa Parlament esimesel lugemisel kiiresti. Seega uurib raportöör ettepaneku sätteid edasi ning teeb vajaduse korral täiendavaid muudatusettepanekuid. Olulisemate muudatusettepanekute sisu on järgmine:

1.  Liikumispuudega isikud ja reisijad laiemalt – teatava arvu uute sätete eesmärk on tagada, et nimetatud isikute õigusi ei saaks seada kahtluse alla erandite tõttu, mille motiivid on väljapakutud versioonis liiga laialivalguvad. Näiteks on selgemalt piiritletud puudega isiku laeva pardalevõtmisest keeldumise juhtumid.

2.  Selgelt on välja toodud kohustus küsida reisijatelt, kas nad vajavad abilist, samuti kohustus saata abistamisteenuse kohta kirjalik kinnitus.

3.  Mereveod, k.a ristlused, on reguleeritud 1991. aasta eridirektiiviga[2]. Raportöör pidas vajalikuks tuletada meelde nimetatud direktiivis sätestatud hüvitamise ja marsruudi muutmise põhimõtteid.

4.  Puudega isikute abistamise kohustus sadamas on pandud täielikult vedajatele. Selleks et protsessi oleksid kaasatud ka sadamate käitajad, tehti kompromissettepanek, mille eesmärk on lülitada sadamaid senisest enam sektori osalejate omavahelisse nõupidamisse.

5.  Tulevase määruse kohaldamise eest vastutavate riigisiseste pädevate asutuste rolli on tugevdatud ja täpsustatud. Raportöör teeb ettepaneku, et liikmesriigid määravad nimetatud ülesande vaid ühele pädevale asutusele.

6.  Asjaomaste asutuste vastutust on suurendatud, eriti puudega ja liikumispuudega isikute vedamise suhtes mittediskrimineeriva juurdepääsu eeskirjade kehtestamise valdkonnas. Ka soovis raportöör tagada asjaomaste asutuste sõltumatuse ärihuvidest.

7.  Raportöör soovis määratleda täpsemalt mõisteid nagu veoleping, piletimüüja ja reisikorraldaja.

  • [1]  KOM(2001) 370 lõplik, 12.9.2001.
  • [2]  Direktiiv 90/314/EMÜ reisipakettide, puhkusepakettide ja ekskursioonipakettide kohta (EÜT L 158, 23.6.1990, lk 59).

õiguskomisjoni ARVAMUS  (10.3.2009)

transpordi- ja turismikomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta
(KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

Arvamuse koostaja: Georgios Papastamkos

LÜHISELGITUS

Käesoleva määruse ettepaneku eesmärk on reguleerida küsimusi, mis käsitlevad reisijate, sh puudega või liikumispuudega isikute õigusi riigisisestel ja rahvusvahelistel merevedudel.

Raportööri arvates tuleks süstemaatiliselt eelistada eraldi ettepanekute esitamist ühelt poolt reisijate ja teiselt poolt liikumispuudega isikute õiguste kohta. Selle põhjus on kummalgi juhul kehtestatava korra eesmärgi ja adressaatide erinevus. Õhutranspordi puhul on ühenduse õiguslooja otsustanud reguleerida eranditult kõiki reisijaid puudutavaid küsimusi ilma reisijate kategooriaid eristamata.

Raportöör on seisukohal, et vedaja mõiste puhul tekitab segadust asjaolu, et mereveoteenuse kohustuse võtnud isikute puhul viidatakse vedajale ja tegelikule vedajale. See tekitab õiguslikku segadust lepingu sõlminud reisija jaoks, eriti küsimuses, kelle poole pöörduda, kui transpordilepingut nõuetekohaselt ei täideta. Sätteid, mis reguleerivad reisijate teavitamise kohustust väljasõidu hilinemise korral, tuleks seetõttu täiendada nii, et mitmete liikmesriikide eeskujul võivad reisijaid teavitada peale vedaja ja sadama käitaja ka reisikorraldaja või volitatud piletimüüja. Lisaks tuleks selgitada hilinemise mõistet ja eristada hilinemist, milles ei ole asjaosalistel süüd.

Lisaks on hilinemine väga kitsalt piiritletud (60 minutit). Saarestike puhul, näiteks Egeuse meres, kus laevad võivad silduda viiel-kuuel erineval saarel, on üks tund liiga lühike aeg. Õhutransporti reguleerivas analoogilises korras viidatakse hilinemisele „üle kahe tunni”. Ilmselt peetakse komisjoni ettepanekus silmas Põhja-Euroopa tavapäraseid laevaliine (praamiliinid jms). Ettepanek ei kajasta aga üldse meretransporditeenuste osutamise tingimusi Vahemerel.

Hüvitamise küsimuses oleks parim ja subsidiaarsuse põhimõttele vastav lahendus näha ette, et liikmesriigid määravad ise hilinemisaja piirid. Hüvitus tuleks arvutada mitte „piletihinna” põhjal nagu ettepanekus, vaid pileti netohinna alusel, millest on lahutatud käibemaks ja kolmandate osapoolte mahaarvamised. Põhjus on selles, et hüvituse maksmisel teenuse hilinemise või tühistamise korral võib näiteks tekkida probleeme laevafirma poolt juba tasutud käibemaksu tagastamisega.

Viide erakorralistele asjaoludele on ebapiisav ja ebaselge ning vastav mõiste vajab selgitamist. Ettepanekus mõeldakse ilmselt selliseid asjaolusid nagu halvad ilmastikuolud või laeva rikked jms. Kuid on ka muid asjaolusid, mille korral on raske või võimatu transporditeenust osutada, näiteks marsruudi erakorraline muutmine mõne teise saare teenindamiseks jms. Tuleb püüda selgitada, kas konkreetne säte hõlmab ka sedalaadi asjaolusid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval transpordi- ja turismikomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a) Tulevaste reisijate õigusi käsitlevate õigusloomega seotud algatuste puhul oleks kombineeritud vedude kasutamise vajadust arvestades mõistlikum horisontaalne, kõiki transpordivahendeid hõlmav lähenemine õigusloomele;

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad teha erandi avaliku teenindamise lepingutega hõlmatud teenuste suhtes, kui nimetatud lepingutega tagatakse reisijate õigused käesolevas määruses nõutavaga samaväärsel tasemel.

2. Liikmesriigid võivad teha erandi avaliku teenindamise lepingutega hõlmatud teenuste suhtes, kui nimetatud lepingutega tagatakse reisijate õigused käesolevas määruses nõutavaga samaväärsel tasemel, samuti väikese tonnaažiga või vähesel arvul reisijaid vedavate ja lähisõite tegevate laevade osutatud teenuste suhtes.

Selgitus

Liikmesriigid peavad saama teha erandeid väikese tonnaažiga reisi- või kruiisilaevadele või vähesel arvul reisijaid vedavatele lähisõite tegevatele laevadele nende teenuste erilise iseloomu tõttu, tavaliselt toimivad nad „meretaksodena”.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f) „tegelik vedaja” – isik, kes ei ole vedaja ega reisikorraldaja ja kes tegelikult teostab kogu veo või osa veost;

f) „tegelik vedaja“ – isik, kes ei ole vedaja ega reisikorraldaja, vaid laeva omanik, prahtija või operaator ja kes tegelikult teostab kogu veo või osa veost;

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a. Vedajad jälgivad, et laevade ja kiirreisilaevade pardal antaks reisijatele üldteavet laeva või kiirlaeva pardal puudega ja liikumispuudega isikutele osutatavate teenuste ja abi kohta.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 15 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) tagavad, et kõik uued töötajad osaleksid töölevõtmisel puudega inimeste alasel koolitusel ning et töötajatele viidaks vajadusel läbi täiendkoolitused.

c) tagavad, et kõik uued töötajad, kes peavad puudega ja liikumispuudega isikuid vahetult abistama, osaleksid töölevõtmisel puudega inimeste alasel koolitusel ning et töötajatele viidaks vajaduse korral läbi täiendkoolitused.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesoleva artikli alusel makstava hüvitise summa ei ole piiratud.

välja jäetud

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Hilinemise korral teatab vedaja või vajadusel sadama käitaja reisijatele eeldatava väljumis- või saabumisaja niipea, kui see on teada, kuid mitte hiljem kui 30 minutit pärast reisi sõiduplaanijärgset väljumist või üks tund enne reisi sõiduplaanijärgset saabumist.

1. Hilinemise korral teatab vedaja või vajaduse korral sadama käitaja, reisikorraldaja või vedaja volitatud piletimüüja reisijatele eeldatava väljumis- või saabumisaja niipea, kui see on teada, kuid mitte hiljem kui 30 minutit pärast reisi sõiduplaanijärgset väljumist või üks tund enne reisi sõiduplaanijärgset saabumist.

Selgitus

„Vedaja” ja „tegeliku vedaja” mõiste segasus tekitab õiguslikku ebaselgust küsimuses, kes on mereveo eest vastutav isik. Artiklit tuleb täiendada ning sarnaselt mitmete liikmesriikidega näha ette, et reisijaid teavitab lisaks vedajale või sadama käitajale ka reisikorraldaja või piletimüüja.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui reisijad jäävad hilinemise tõttu ühendusreisist maha, teeb tegelik vedaja mõistlikke pingutusi, et teavitada asjaomaseid reisijaid muudest ühendusreisidest.

2. Kui reisijad jäävad hilinemise tõttu mereühendusreisist maha, teeb vedaja, tegelik vedaja, sadama käitaja, reisikorraldaja või piletimüüja mõistlikke pingutusi, et teavitada asjaomaseid reisijaid muudest ühendusreisidest.

Selgitus

„Vedaja” ja „tegeliku vedaja” mõiste ja määratluse segasus tekitab õiguslikku ebaselgust küsimuses, kes on mereveo eest vastutav isik. Artiklit tuleb täiendada ning sarnaselt mitmete liikmesriikidega näha ette, et reisijaid teavitab lisaks vedajale või sadama käitajale ka reisikorraldaja või piletimüüja.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Juhul kui vedajal on alust arvata, et reisijate mereveoteenus hilineb sõiduplaanijärgsest väljumisajast rohkem kui 60 minutit, pakutakse reisijatele tasuta einet ja karastusjooke ootamisajale vastaval hulgal, kui need on laeva pardal või sadamas kättesaadavad või neid on võimalik mõistlikul viisil muretseda.

1. Juhul kui vedajal on alust arvata, et reisijate mereveoteenus hilineb tema süül sõiduplaanijärgsest väljumisajast rohkem kui 120 minutit, pakutakse reisijatele tasuta einet ja karastusjooke ootamisajale vastaval hulgal, kui need on laeva pardal või sadamas kättesaadavad või neid on võimalik mõistlikul viisil muretseda.

Selgitus

Hilinemisaeg on äärmiselt lühike. Nii on saarestikus, näiteks Egeuse merel, kus laevad võivad ühe sõidu jooksul silduda 5–6 saarel, ühetunnine hilinemisaja piir ebaproportsionaalselt lühike. Vastavates õhutransporti reguleerivates sätetes viidatakse rohkem kui kahetunnisele hilinemisele. Komisjoni ettepanek võib sobida küll Põhja-Euroopa tavapärastele laevaliinidele, kuid kindlasti mitte meretranspordi tingimustele Vahemerel.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 18 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Lisaks pakutakse reisijatele tungiva vajaduse korral võimalust sooritada tasuta telefonikõnesid, saata tasuta teleksi- ja faksiteateid või elektronkirju.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 19 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Juhul kui vedajal on alust arvata, et reisijate mereveoteenus hilineb sõiduplaanijärgsest väljumisajast rohkem kui 120 minutit:

1. Juhul kui vedajal on alust arvata, et reisijate mereveoteenus hilineb tema süül sõiduplaanijärgsest väljumisajast rohkem kui 180 minutit:

Selgitus

Hilinemisaeg on äärmiselt lühike. Nii on saarestikus, näiteks Egeuse merel, kus laevad võivad ühe sõidu jooksul silduda 5–6 saarel, ühetunnine hilinemisaja piir ebaproportsionaalselt lühike. Vastavates õhutransporti reguleerivates sätetes viidatakse rohkem kui kahetunnisele hilinemisele. Komisjoni ettepanek võib sobida küll Põhja-Euroopa tavapärastele laevaliinidele, kindlasti aga mitte meretranspordi tingimustele Vahemerel.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 20 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) 25 % piletihinnast 60- kuni 119-minutilise hilinemise korral;

a) 25 % pileti netohinnast 120- kuni 179-minutilise hilinemise korral;

Selgitus

Hilinemisaja piiride kohta vt muudatusettepanekute 5 ja 6 selgitust. Kõige õigem ja subsidiaarsuse põhimõttega kõige paremini kooskõlas olev lahendus oleks jätta ajapiiride määramine liikmesriikide otsustada. Lisaks tuleb hüvitused arvutada mitte ”piletihinna”, vaid reisi netohinna põhjal, millest on lahutatud käibemaks jms.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 20 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) 50 % piletihinnast 120-minutilise või pikema hilinemise korral;

b) 50 % piletihinnast 180-minutilise või pikema hilinemise korral;

Selgitus

Hilinemisaja piiride kohta vt muudatusettepanekute 5 ja 6 selgitust.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Käesolevat artiklit ei kohaldata, kui hilinemise või tühistamise põhjuseks on transporditeenuse osutamist takistavad erakorralised asjaolud, mida ei oleks saanud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik sobivad meetmed.

4. Käesolevat artiklit ei kohaldata, kui hilinemise või tühistamise põhjuseks on mitte vedaja süü, vaid transporditeenuse osutamist takistavad erakorralised asjaolud, mida ei oleks saanud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik sobivad meetmed.

Selgitus

Artikli 20 lõige 4 on puudulik ja ähmane. Erakorraliste asjaolude mõistet selgitab lisatud viide vedaja süü puudumisele.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Artikli 26 alusel määratud täitevasutused avaldavad iga aasta 1. juunil oma eelneva aasta tegevuse kohta aruande, mis sisaldab muu hulgas järgmist:

välja jäetud

(a) käesoleva määruse sätete rakendamiseks võetud meetmete kirjeldus;

 

(b) viide üksikkaebuste lahendamise menetlusele;

 

(c) kokkuvõte liikmesriigis kohaldatavatest puudega ja liikumispuudega isikute juurdepääsu eeskirjadest;

 

(d) koondandmed kaebuste kohta;

 

(e) kohaldatavate sanktsioonide üksikasjad;

 

(f) muud käesoleva määruse parema täitmise seisukohalt olulised küsimused.

 

Selgitus

Artikli 27 lõige 1 tõstab oluliselt halduskoormust ega anna mingit lisandväärtust.

MENETLUS

Pealkiri

Meritsi ja siseveekogudel reisivate isikute õigused

Viited

KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Vastutav komisjon

TRAN

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

18.12.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Georgios Papastamkos

19.1.2009

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

12.2.2009

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

9.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

16

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Bill Newton Dunn

MENETLUS

Pealkiri

Meritsi ja siseveekogudel reisivate isikute õigused

Viited

KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

EP-le esitamise kuupäev

4.12.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

18.12.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

18.12.2008

JURI

18.12.2008

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

IMCO

27.2.2009

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Michel Teychenné

8.12.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

31.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

18

0

14

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Esitamise kuupäev

2.4.2009