MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta

2.4.2009 - (KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Michel Teychenné

Menettely : 2008/0246(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0209/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0209/2009
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta

(KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0816),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan 1 kohdan ja 80 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0476/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0209/2009),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Vammaisten oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 9 artikla huomioon ottaen ja jotta vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä olisi samat mahdollisuudet matkustamiseen meri- ja sisävesiliikenteessä kuin muillakin kansalaisilla, on syytä vahvistaa säännöt tällaisten henkilöiden syrjimättömyydestä ja avustamisesta matkan aikana. Kyseiset henkilöt olisi näin ollen hyväksyttävä kuljetettavaksi eikä heitä saisi kieltäytyä kuljettamasta heidän vammansa tai liikuntarajoituksensa perusteella lukuun ottamatta tapauksia, joissa se on perusteltua lakisääteisten turvallisuussyiden takia. Heillä olisi oltava oikeus saada apua satamissa ja alukseen nousuun tai aluksesta poistumiseen tarkoitetuissa paikoissa satamien ulkopuolella sekä matkustaja-aluksilla. Yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi kyseisten henkilöiden olisi saatava tätä apua lisämaksutta. Liikenteenharjoittajien olisi vahvistettava esteettömyyttä koskevat säännöt mieluimmin eurooppalaisen standardointijärjestelmän pohjalta.

(4) Vammaisten oikeuksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen 9 artikla huomioon ottaen ja jotta vammaisilla ja liikuntarajoitteisilla henkilöillä olisi samat mahdollisuudet matkustamiseen meri- ja sisävesiliikenteessä kuin muillakin kansalaisilla, on syytä vahvistaa säännöt tällaisten henkilöiden syrjimättömyydestä ja avustamisesta matkan aikana. Kyseiset henkilöt olisi näin ollen hyväksyttävä kuljetettavaksi eikä heitä saisi kieltäytyä kuljettamasta heidän vammansa tai liikuntarajoituksensa perusteella. Heillä olisi oltava oikeus saada apua satamissa ja alukseen nousuun tai aluksesta poistumiseen tarkoitetuissa paikoissa satamien ulkopuolella sekä matkustaja-aluksilla. Yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi kyseisten henkilöiden olisi saatava tätä apua lisämaksutta. Liikenteenharjoittajien olisi vahvistettava esteettömyyttä koskevat säännöt mieluimmin eurooppalaisen standardointijärjestelmän pohjalta.

Perustelu

Turvallisuusargumentti koskee yhtä lailla kaikkia matkustajia, ei pelkästään liikuntarajoitteisia henkilöitä.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Satamien hallintoelinten ja liikenteenharjoittajien olisi mahdollisia uusia satamia ja terminaaleja koskevista suunnitelmista päättäessään ja laajojen kunnostustöiden yhteydessä otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeet. Samoin liikenteenharjoittajien olisi tarvittaessa otettava nämä tarpeet huomioon, kun päätetään uusien matkustaja-alusten suunnittelusta tai alusten korjauksista matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä 17 päivänä maaliskuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/18/EY mukaisesti.

(5) Satamien hallintoelinten ja liikenteenharjoittajien olisi mahdollisia uusia satamia ja terminaaleja koskevista suunnitelmista päättäessään ja laajojen kunnostustöiden yhteydessä otettava huomioon vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeet. Samoin liikenteenharjoittajien olisi otettava nämä tarpeet huomioon, kun päätetään uusien matkustaja-alusten suunnittelusta tai alusten korjauksista matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä 17 päivänä maaliskuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 98/18/EY mukaisesti.

Perustelu

Vammaisten henkilöiden tarpeiden huomioon ottamisen olisi oltava velvollisuus liikenteen infrastruktuuria suunniteltaessa ja rakennettaessa. Se on aina välttämätöntä.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden alukseen nousua koskevat säännökset eivät rajoita voimassa olevissa kansainvälisissä, yhteisön tai kansallisissa määräyksissä vahvistettujen, matkustajien alukseen nousemista koskevien yleisten määräysten soveltamista.

Perustelu

Tarkistuksella muistutetaan, että kaikkiin matkustajiin sovelletaan erotuksetta yleisiä määräyksiä.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Matkustajille olisi tiedotettava kaikista heidän tämän asetuksen mukaisista oikeuksistaan, jotta he voivat käyttää niitä tehokkaasti. Meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeuksiin olisi kuuluttava palvelua koskevien tietojen saanti ennen matkaa ja matkan aikana. Kaikki meri- ja sisävesiliikenteen matkustajille annettavat tiedot olisi annettava myös vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille soveltuvissa vaihtoehtoisissa muodoissa.

(14) Matkustajille olisi tiedotettava kaikista heidän tämän asetuksen mukaisista oikeuksistaan, jotta he voivat käyttää niitä tehokkaasti. Meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeuksiin olisi kuuluttava palvelua koskevien tietojen saanti ennen matkaa ja matkan aikana. Kaikki meri- ja sisävesiliikenteen matkustajille annettavat tiedot olisi annettava myös vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden saavutettavissa olevissa muodoissa.

Perustelu

Tekstissä on käytettävä yhdenmukaista terminologiaa.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Matkustajien olisi voitava käyttää oikeuksiaan liikenteenharjoittajien toteuttamien asianmukaisten valitusmenettelyjen kautta tai tapauksen mukaan tekemällä valitus asianomaisen jäsenvaltion nimeämälle elimelle tai elimille.

(15) Matkustajien olisi voitava käyttää oikeuksiaan liikenteenharjoittajien toteuttamien asianmukaisten valitusmenettelyjen kautta tai tapauksen mukaan tekemällä valitus asianomaisen jäsenvaltion nimeämälle elimelle.

Perustelu

Vastaa mietintöluonnoksen tarkistusta 33. On yksinkertaisempaa, että jäsenvaltio nimeää vain yhden elimen, ei useita.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Satamassa tai alukseen nousuun tai aluksesta poistumiseen tarkoitetussa paikassa annettua apua koskevat valitukset olisi osoitettava sen jäsenvaltion nimeämälle tämän asetuksen täytäntöönpanosta vastaavalle elimelle tai elimille, jossa satama sijaitsee. Liikenteenharjoittajan merellä antamaa apua koskevat valitukset olisi osoitettava tämän asetuksen täytäntöönpanosta vastaavalle elimelle tai elimille, jonka tai jotka kyseiselle liikenteenharjoittajalle liikenneluvan myöntänyt jäsenvaltio on nimennyt. Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten nimetyllä elimellä pitäisi olla valtuudet ja valmiudet tutkia yksittäisiä valituksia ja helpottaa riitojen ratkaisua tuomioistuinten ulkopuolella.

(16) Satamassa tai alukseen nousuun tai aluksesta poistumiseen tarkoitetussa paikassa annettua apua koskevat valitukset olisi osoitettava sen jäsenvaltion nimeämälle tämän asetuksen täytäntöönpanosta vastaavalle elimelle, jossa satama sijaitsee. Liikenteenharjoittajan merellä antamaa apua koskevat valitukset olisi osoitettava tämän asetuksen täytäntöönpanosta vastaavalle elimelle, jonka kyseiselle liikenteenharjoittajalle liikenneluvan myöntänyt jäsenvaltio on nimennyt. Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten nimetyllä elimellä pitäisi olla valtuudet ja valmiudet tutkia yksittäisiä valituksia ja helpottaa riitojen ratkaisua tuomioistuinten ulkopuolella.

Perustelu

Yksi elin jäsenvaltiota kohden olisi hallinnollisesti yksinkertaisempaa ja lisäisi organisaation vastuuta.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Komission olisi ehdotettava matkustajien oikeuksia koskevia selviä sääntöjä vastuusta, vastuuvelvollisuudesta, esteettömyydestä ja saavutettavuudesta sekä vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista, joita sovelletaan matkustajien siirtymiseen maista meri- ja sisävesiliikenteeseen tai päinvastoin.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) Mahdollisissa myöhemmissä lainsäädäntöaloitteissa matkustajien oikeuksista olisi mielekästä soveltaa kaikki liikennemuodot kattavaa horisontaalista lainsäädännöllistä lähestymistapaa, kun otetaan huomioon tarve yhdistää eri liikennemuotoja.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan merten ja sisävesien kaupallisiin matkustajaliikennepalveluihin, risteilyt mukaan luettuina, satamissa tai alukseen nousuun tai aluksesta poistumiseen tarkoitetuissa paikoissa tai niiden välillä perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla jäsenvaltion alueella.

1. Tätä asetusta sovelletaan matkustaja-aluksilla tapahtuvaan merten ja sisävesien kaupalliseen matkustajaliikenteeseen, risteilyt mukaan luettuina, satamissa tai alukseen nousuun tai aluksesta poistumiseen tarkoitetuissa paikoissa tai niiden välillä perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla jäsenvaltion alueella.

Perustelu

Asetuksessa ei korosteta riittävästi alusten ja matkustaja-alusten välistä eroa. Asetuksessa on viitattava matkustaja-aluksiin, jotta sen soveltamisala käy selväksi.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jäsenvaltiot voivat jättää kaupunki- ja esikaupunkiliikenteen palvelut tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, jos ne antavat takeet siitä, että tämän asetuksen tavoitteet voidaan saavuttaa sääntelytoimilla, ja varmistavat tässä asetuksessa vaadittua tasoa vastaavat matkustajien oikeudet.

Perustelu

Kaupunki- ja esikaupunkiliikenteen palvelut olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle edellyttäen, että oikeuksien vastaava taso taataan.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

3 artikla – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) 'vammaisella' tai 'liikuntarajoitteisella henkilöllä' henkilöä, jonka liikuntakyky on hänen kulkuneuvoja käyttäessään rajoittunut (pysyvän tai väliaikaisen sensorisen tai motorisen) fyysisen vamman, kehitysvamman tai älyllisen vajavaisuuden tai jonkin muun vamman tai iän takia ja jonka tilanne edellyttää asianmukaista huomiota ja kaikille matkustajille tarjolla olevien palvelujen mukauttamista kyseisen henkilön erityisiin tarpeisiin;

a) 'vammaisella' tai 'liikuntarajoitteisella henkilöllä' henkilöä, jonka liikuntakyky on hänen kulkuneuvoja käyttäessään rajoittunut (pysyvän tai väliaikaisen sensorisen tai motorisen) fyysisen vamman, kehitysvamman tai psykososiaalisen vamman tai älyllisen vajavaisuuden tai jonkin muun vamman tai iän takia ja jonka tilanne edellyttää asianmukaista huomiota ja kaikille matkustajille tarjolla olevien palvelujen mukauttamista kyseisen henkilön erityisiin tarpeisiin;

Perustelu

Jotta asetusta tulkittaisiin asianmukaisesti, on tärkeää sisällyttää määritelmään myös psykososiaaliset vammat (jotka tunnetaan myös psykiatrisina ongelmina tai mielenterveysongelmina), koska tämä ryhmä tuntuu unohtuvan kun vammaisten henkilöiden avustamista varmistetaan tai kun järjestetään vammaisuudesta valistavaa koulutusta.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

3 artikla – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) 'kuljetuksesta vastaavalla liikenteenharjoittajalla' henkilöä, joka ei ole liikenteenharjoittaja eikä matkanjärjestäjä ja joka tosiasiallisesti suorittaa kuljetuksen kokonaan tai osittain;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

3 artikla – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i) 'aluksella' meri- ja jokialuksia, lukuun ottamatta ilmatyynyaluksia;

i) 'aluksella' meri- ja sisävesialuksia, lukuun ottamatta ilmatyynyaluksia;

Perustelu

Sisävesialus on terminä asianmukaisempi kuin jokialus.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

3 artikla – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j) 'kuljetussopimuksella' liikenteenharjoittajan tai sen valtuutetun lipunmyyjän matkustajan kanssa tekemää sopimusta, joka koskee yhden tai useamman kuljetuspalvelun suorittamista;

j) 'kuljetussopimuksella' liikenteenharjoittajan matkustajan kanssa tekemää sopimusta, joka koskee yhden tai useamman kuljetuspalvelun suorittamista, riippumatta siitä, onko lippu ostettu liikenteenharjoittajalta, matkanjärjestäjältä, lipunmyyjältä vai internetistä;

Perustelu

Kuljetussopimuksessa kuluttajan sopimuskumppanina on liikenteenharjoittaja, ei tämän valtuutettu lipunmyyjä. Lipunmyyjät toimivat välikätenä eivätkä tee kuljetussopimuksia tai myy lippuja omiin nimiinsä. He välittävät liikenteenharjoittajan ja matkustajan välisiä kuljetussopimuksia.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

3 artikla – l alakohta

Komission teksti

Tarkistus

l) 'lipunmyyjällä' vesiliikennepalvelujen vähittäismyyjää, joka tekee kuljetussopimuksia ja myy lippuja liikenteenharjoittajan puolesta tai omaan lukuunsa;

l) 'lipunmyyjällä' välittäjää, joka myy vesiliikennepalveluja liikenteenharjoittajan tai matkanjärjestäjän puolesta, osana suurempaa kokonaisuutta myydyt palvelut mukaan lukien;

Perustelu

Vähittäismyyjä ei tee kuljetussopimuksia eikä myy lippuja omaan lukuunsa. Määritelmän on katettava myös vesiliikennepalvelut, jotka myydään osana suurempaa kokonaisuutta.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

3 artikla – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m) 'matkanjärjestäjällä' direktiivin 90/314/ETY 2 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua matkanjärjestäjää tai välittäjää, joka ei ole liikenteenharjoittaja;

m) 'matkanjärjestäjällä' direktiivin 90/314/ETY 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua matkanjärjestäjää, joka ei ole liikenteenharjoittaja;

Perustelu

Vähittäismyyjä on välittäjä, joka ei ole sopimuspuolena matkanjärjestäjän ja kuluttajan välisessä sopimuksessa. Lipunmyyjän määritelmä 3 artiklan l alakohdassa kattaa jo vähittäismyyjät.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

3 artikla – p alakohta

Komission teksti

Tarkistus

p) 'ro-ro-matkustaja-aluksella' alusta, joka kuljettaa enemmän kuin kaksitoista matkustajaa ja jossa on ro-ro-lastitilat tai erityistilat, jotka määritellään ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen säännössä II-2/A/2;

Poistetaan.

Perustelu

Ro-ro-matkustaja-alusta ei tarvitse määritellä, koska niitä ei mainita muualla asetuksessa.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

3 artikla – r a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

r a) 'saavutettavissa olevalla muodolla' muotoa, jonka ansiosta samat tiedot ovat kaikkien matkustajien saatavilla tekstinä, sokeainkirjoituksena, äänitallenteena, kuvatallenteena ja/tai sähköisessä muodossa. Esimerkkejä saavutettavissa olevista muodoista, jotka voivat vaihdella tekniikan kehityksen mukaan, ovat muun muassa kuvat, kuulutukset ja tekstitys.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

3 artikla – r b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

r b) 'matkustajalla' henkilöä, joka matkustaa kuljetussopimuksen mukaisesti, ei kuitenkaan henkilöä, joka matkustaa rahtina tai kauppatavarana kuljetettavien ajoneuvojen, perävaunujen tai tavaroiden mukana;

Perustelu

Jos asetus pidetään nykymuodossaan, rahdinkuljettajia kohdeltaisiin matkustajina. Tätä lainsäädäntöä ei ole tarkoitus soveltaa rahdinkuljettajiin.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

3 artikla – r c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

r c) 'saapumisella' ajankohtaa, jolloin alus on kiinnitetty tulosatamaan;

Perustelu

Saapumiselle ei ole toistaiseksi määritelmää. "Kiinnitetty tulosatamaan" – sama perustelu kuin edellä.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

3 artikla – r d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

r d) 'lähdöllä' ajankohtaa, jolloin alus on valmis lähtemään satamasta;

Perustelu

Lähdölle ei ole toistaiseksi määritelmää. Lähtövalmis tarkoittaa täyttä valmiutta lähteä satamasta.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

3 artikla – r e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

r e) 'lipun hinnalla' kuljetuksesta ja aluksella majoituksesta maksettuja kustannuksia. Lipun hintaan eivät kuulu aterioista, muista toiminnoista tai aluksella tehdyistä ostoksista aiheutuvat kustannukset;

Perustelu

Täsmennetään, mihin mahdollinen korvaus perustuu.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

3 artikla – r f alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

r f) 'ylivoimaisella esteellä' tapahtumaa tai olosuhdetta, jota ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu, kuten sotaa, maahanhyökkäystä, ulkomaisten vihollisten toimintaa, vihollisuuksia (riippumatta siitä, onko sota julistettu vai ei), sisällissotaa, kapinaa, vallankumousta, kansannousua, sotilasvaltaa tai kaapattua valtaa taikka takavarikointia, terroristien toimintaa, kansallistamista, hallituksen langettamia seuraamuksia, saartoa, kauppasaartoa, työriitaa, lakkoa, työsulkua, sähkönjakelun keskeytymistä tai toimintahäiriötä taikka tulipalon, tulvan, maanjäristyksen, myrskyn ja hurrikaanin kaltaisia luonnonilmiöitä tai muita luonnonkatastrofeja. Ylivoimaisen esteen voivat aiheuttaa myös rajut vuorovesiolosuhteet, voimakas tuuli, merkittävien aallonkorkeuksien ylittyminen ja jääolosuhteet.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille on tarjottava varauksia ja lippuja ilman lisäkustannuksia.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

7 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Sen estämättä, mitä 6 artiklassa säädetään, liikenteenharjoittajat, lipunmyyjät tai matkanjärjestäjät voivat kieltäytyä hyväksymästä varausta tai kirjoittamasta lippua vammaisuuden tai liikuntarajoitteisuuden perusteella tai evätä vammaiselta tai liikuntarajoitteiselta henkilöltä pääsyn alukseen

1. Sen estämättä, mitä 6 artiklassa säädetään, liikenteenharjoittajat, lipunmyyjät tai matkanjärjestäjät voivat kieltäytyä hyväksymästä varausta tai kirjoittamasta lippua tai evätä vammaiselta tai liikuntarajoitteiselta henkilöltä pääsyn alukseen

Perustelu

On täsmennettävä, ettei vammaisuus sinänsä voi olla peruste alukseen pääsyn epäämiselle, vaan pelkästään aluksen fyysiset ominaisuudet, jotka eivät kenties sovellu vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) jos se on välttämätöntä kansainvälisissä, yhteisön tai kansallisissa säädöksissä vahvistettujen sovellettavien turvallisuusvaatimusten tai kyseiselle liikenteenharjoittajalle liikenneluvan myöntäneen viranomaisen vahvistamien turvallisuusvaatimusten noudattamiseksi,

Poistetaan.

Perustelu

Turvallisuutta ei pitäisi vesiliikenteessä käyttää alukseen pääsyn epäämisen perusteena, koska kaikkein tärkein tekijä on aluksen rakenne.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) jos vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön alukseen nousu ja kuljettaminen on matkustaja-aluksen rakenteen vuoksi fyysisesti mahdotonta.

b) jos vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön alukseen nousu ja kuljettaminen on matkustaja-aluksen rakenteen vuoksi fyysisesti mahdotonta ja jos hänelle ei voida tarjota tavanomaisen tasoista palvelua turvallisesti, ihmisarvon mukaisesti ja toiminnan kannalta toteuttamiskelpoisesti.

Perustelu

Tämä poikkeus velvollisuudesta vammaisen henkilön kuljettamiseen – kun se olisi "fyysisesti mahdotonta" – ilmaistu liian kapea-alaisesti. Henkilön kuljettaminen on lähes aina mahdollista, mutta se voi olla turvatonta, epämukavaa tai syrjivää, koska olosuhteet poikkeavat muiden matkustajien olosuhteista. Lisäyksellä otettaisiin huomioon erilaisia kysymyksiä, kuten kysymys siitä, onko matkustajan evakuointi mahdollista hätätilanteessa.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos varausta on kieltäydytty hyväksymästä ensimmäisen alakohdan a tai b alakohdan mukaisten syiden perusteella, liikenteenharjoittajien, lipunmyyjien tai matkanjärjestäjien on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, jotta kyseiselle henkilölle voidaan tarjota hyväksyttävissä oleva vaihtoehto.

Jos varausta on kieltäydytty hyväksymästä ensimmäisen alakohdan mukaisten syiden perusteella, liikenteenharjoittajien, lipunmyyjien tai matkanjärjestäjien on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, jotta kyseiselle henkilölle voidaan tarjota hyväksyttävissä oleva vaihtoehto.

Perustelu

Tekninen mukautus, joka johtuu a alakohdan poistamisesta.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle henkilölle, jolta evätään pääsy alukseen vammaisuuden tai liikuntakyvyttömyyden perusteella, sekä hänen seurassaan tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti olevalle henkilölle on tarjottava oikeus varatun lipun hinnan palautukseen tai uuteen matkareittiin liitteen I mukaisesti. Paluumatkaa tai uutta matkareittiä koskeva oikeus edellyttää kaikkien turvallisuusvaatimusten täyttämistä.

Vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle henkilölle, jolta evätään pääsy alukseen, sekä hänen seurassaan tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti olevalle henkilölle on tarjottava oikeus varatun lipun hinnan palautukseen tai uuteen matkareittiin liitteen I mukaisesti.

Perustelu

On täsmennettävä, ettei vammaisuus sinänsä voi olla peruste alukseen pääsyn epäämiselle, vaan pelkästään aluksen fyysiset ominaisuudet, jotka eivät kenties sovellu vammaisille tai liikuntarajoitteisille henkilöille. Tarkistetaan tekstiä mietintöluonnoksen tarkistukseen 9 mukauttamiseksi.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Liikenteenharjoittaja, lipunmyyjä tai matkanjärjestäjä voi 1 kohdan a alakohdan mukaisten ehtojen täyttyessä edellyttää, että vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden seurassa matkustaa toinen henkilö, joka kykenee antamaan kyseisen henkilön tarvitsemaa apua, jos tämä on ehdottoman välttämätöntä.

2. Liikenteenharjoittaja, lipunmyyjä tai matkanjärjestäjä voi edellyttää, että vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden seurassa matkustaa toinen henkilö, joka kykenee antamaan kyseisen henkilön tarvitsemaa apua, jos tämä on ehdottoman välttämätöntä.

Perustelu

Tarkistetaan tekstiä mietintöluonnoksen tarkistukseen 9 mukauttamiseksi.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Liikenteenharjoittajien on sovellettavien turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi laadittava vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavien järjestöjen ja 26 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanoelinten aktiivisella myötävaikutuksella palvelun esteettömyyttä ja syrjimättömyyttä koskevat säännöt, joita sovelletaan vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljetukseen, sekä kyseisten henkilöiden tai liikkumisvälineiden kuljettamista koskevat mahdolliset rajoitukset, jotka johtuvat matkustaja-aluksen rakenteesta. Näihin sääntöihin on sisällyttävä kaikki kyseisen vesiliikennepalvelun esteettömyyttä koskevat ehdot, mukaan luettuina pääsy käytettyihin aluksiin ja mahdollisuus käyttää aluksissa olevia tiloja.

1. Liikenteenharjoittajien on sovellettavien turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi laadittava kansallisten täytäntöönpanoelinten valvonnassa sekä satamia, vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä edustavien järjestöjen aktiivisella myötävaikutuksella palvelun esteettömyyttä ja syrjimättömyyttä koskevat säännöt, joita sovelletaan vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden ja heidän seurassaan matkustavien henkilöiden kuljetukseen, sekä kyseisten henkilöiden tai liikkumisvälineiden kuljettamista koskevat mahdolliset rajoitukset, jotka johtuvat matkustaja-aluksen rakenteesta. Näihin sääntöihin on sisällyttävä kaikki kyseisen vesiliikennepalvelun esteettömyyttä koskevat ehdot, mukaan luettuina pääsy käytettyihin aluksiin ja mahdollisuus käyttää aluksissa olevia tiloja ja henkilökohtaisia apuvälineitä.

Perustelu

Sinänsä tarpeellisen 8 artiklassa mainitun kuulemismenettelyn tulevaa toteutusta on selkiytettävä. 26 artiklassa määritelty kansallinen elin vaikuttaisi sopivalta valvomaan kuulemisia. Myös satamia edustavien järjestöjen on tärkeää osallistua prosessiin.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Liikenteenharjoittajien tai lipunmyyjien on asetettava 1 kohdassa tarkoitetut säännöt yleisesti saataville vähintään varausta tehtäessä asianmukaisin tavoin ja samoilla kielillä kuin muut kaikille matkustajille yleensä annettavat tiedot. Näitä tietoja annettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin.

2. Liikenteenharjoittajien tai lipunmyyjien on asetettava 1 kohdassa tarkoitetut säännöt yleisesti saataville joko fyysisesti tai internetissä vähintään varausta tehtäessä saavutettavissa olevissa muodoissa, asianmukaisin tavoin ja samoilla kielillä kuin muut kaikille matkustajille yleensä annettavat tiedot. Näitä tietoja annettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin.

Perustelu

Tekstissä on käytettävä yhdenmukaista terminologiaa.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Liikenteenharjoittajien on pyynnöstä asetettava saataville ne kansainvälisissä, yhteisön tai kansallisissa säädöksissä vahvistetut turvallisuusvaatimukset, joihin palvelun esteettömyyttä ja syrjimättömyyttä koskevat säännöt perustuvat.

3. Liikenteenharjoittajien on pyynnöstä asetettava saavutettavissa olevissa muodoissa saataville ne kansainvälisissä, yhteisön tai kansallisissa säädöksissä vahvistetut turvallisuusvaatimukset, joihin palvelun esteettömyyttä ja syrjimättömyyttä koskevat säännöt perustuvat.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

8 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Liikenteenharjoittajien, niiden lipunmyyjien tai matkanjärjestäjien on varmistettava, että kaikki kuljetusehtoja koskevat tarpeelliset tiedot, matkatiedot ja palvelujen esteettömyyttä koskevat tiedot ovat saatavilla vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille soveltuvissa asianmukaisissa muodoissa, myös verkkovaraus- ja verkkotietopalveluissa.

5. Liikenteenharjoittajien, niiden lipunmyyjien tai matkanjärjestäjien on varmistettava, että kaikki kuljetusehtoja koskevat tarpeelliset tiedot, matkatiedot ja palvelujen esteettömyyttä koskevat tiedot sekä kirjallinen vahvistus avunannosta ovat saatavilla vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden saavutettavissa olevissa muodoissa, myös verkkovaraus- ja verkkotietopalveluissa.

Perustelu

Varauksen vastaanottajan on varaushetkellä annettava vahvistus avunannosta, joka on tärkeä monille vammaisille ja liikuntarajoitteisille matkustajille.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön lähtiessä satamasta, matkustaessa sataman kautta tai saapuessa satamaan liikenteenharjoittajan vastuulla on tarjota vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille sellaista apua, että nämä voivat nousta lähtevään kulkuneuvoon tai poistua saapuvasta kulkuneuvosta matkalla, jota varten he ovat ostaneet lipun, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen esteettömyyttä koskevien sääntöjen soveltamista.

1. Vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön lähtiessä satamasta, matkustaessa sataman kautta tai saapuessa satamaan liikenteenharjoittajan vastuulla on tarjota vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille sellaista liitteessä II tarkoitettua apua, että nämä voivat nousta lähtevään kulkuneuvoon tai poistua saapuvasta kulkuneuvosta matkalla, jota varten he ovat ostaneet lipun, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen esteettömyyttä koskevien sääntöjen soveltamista. Apu on mukautettava vammaisen tai liikuntarajoitteisen henkilön yksilöllisiin tarpeisiin.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Liikenteenharjoittajien on pidettävä vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden avustustoimintojen kirjanpito erillään muiden toimintojensa kirjanpidosta vallitsevan liiketavan edellyttämällä tavalla.

Poistetaan.

Perustelu

Vesiliikenteessä tämä olisi liikaa vaadittu.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

9 artikla – 5a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

5 a. Sataman hallintoelimen on 12 artiklan mukaisesti tarvittaessa tehtävä satamasta esteetön vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille.

Perustelu

Sataman hallintoviranomaisten osallistumiselle vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden avustamiseen on luotava puitteet.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

12 artikla – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) Apua annetaan sillä ehdolla, että liikenteenharjoittajalle, lipunmyyjälle tai matkanjärjestäjälle, jolta lippu on ostettu, on ilmoitettu kyseisen henkilön avuntarpeesta vähintään 48 tuntia ennen kuin apua tarvitaan. Silloin kun samalla lipulla voidaan matkustaa useita matkoja, yksi ilmoitus riittää, edellyttäen, että seuraavien matkojen aikataulusta annetaan asianmukaiset tiedot;

a) Apua annetaan sillä ehdolla, että liikenteenharjoittajalle, lipunmyyjälle tai matkanjärjestäjälle, jolta lippu on ostettu, on ilmoitettu kyseisen henkilön avuntarpeesta varausta tehtäessä tai vähintään 48 tuntia ennen kuin apua tarvitaan, paitsi jos avun antaja ja matkustaja ovat sopineet lyhyemmästä ilmoitusajasta, ja lukuun ottamatta risteilymatkoja, joiden yhteydessä avuntarpeesta olisi ilmoitettava varausta tehtäessä. Silloin kun samalla lipulla voidaan matkustaa useita matkoja, yksi ilmoitus riittää, edellyttäen, että seuraavien matkojen aikataulusta annetaan asianmukaiset tiedot;

Perustelu

Varaushetki vaikuttaisi sopivimmalta vaiheelta ilmoittaa liikenteenharjoittajalle avuntarpeesta. Jos asiakkaan liikuntakyky heikkenee varauksen teon ja alukseen nousun välisenä aikana, liikenteenharjoittajalle on annettava vähintään 48 tuntia varautua tilanteeseen.

Ilmoitusjärjestelmässä on sallittava tietty joustavuus esimerkiksi silloin, kun henkilö käyttää samaa palvelua säännöllisesti. Lisäksi olisi kohtuutonta edellyttää liikenteenharjoittajilta ilmoitusjärjestelmän käyttöön ottamista, jos se ei tuota niille todellista arvoa.

Risteilymatka on kuljetuksen, majoituksen ja muiden matkailupalvelujen yhdistelmä, josta koostuvaa pakettia säännellään matkapaketteja koskevalla direktiivillä 90/314/ETY. Asiakkailta edellytetään tämän direktiivin nojalla erityistoivomusten ilmoittamista matkanjärjestäjälle tai välittäjälle varausta tehtäessä, jotta matkanjärjestäjä voi toteuttaa asiakkailleen tarvittavat järjestelyt koko risteilymatkan aikana.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

12 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) liikenteenharjoittajien, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden avuntarvetta koskevien ilmoitusten vastaanottamiseksi. Tätä velvollisuutta sovelletaan kaikissa myyntipisteissä, puhelin- ja internet-myynti mukaan luettuina;

b) liikenteenharjoittajien, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet vammaisten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden avuntarvetta koskevien ilmoitusten pyytämiseksi ja vastaanottamiseksi. Matkustajan on saatava vahvistus sille, että avuntarve on otettu huomioon. Näitä velvollisuuksia sovelletaan kaikissa myyntipisteissä, puhelin- ja internet-myynti mukaan luettuina;

Perustelu

On tärkeää, että liikenteenharjoittajat, lipunmyyjät ja matkanjärjestäjät tiedustelevat aktiivisesti, tarvitseeko matkustaja apua vai ei, sillä kaikki matkustajat eivät tiedä, että heidän pitäisi ilmoittaa tarpeistaan. Lisäksi on tärkeää, että matkustaja pystyy osoittamaan ilmoittaneensa avuntarpeestaan liikenteenharjoittajille, lipunmyyjille ja matkanjärjestäjille.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

12 artikla – e alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  viimeistään liikenteenharjoittajan ilmoittamana määräaikana, joka ei saa olla enemmän kuin 60 minuuttia ennen ilmoitettua lähtöaikaa, tai

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

12 artikla – e alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, viimeistään 30 minuuttia ennen ilmoitettua lähtöaikaa;

– jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, viimeistään 30 minuuttia ennen ilmoitettua alukseennousuaikaa, paitsi jos matkustaja ja avun antaja ovat toisin sopineet;

Perustelu

Viiteajankohtana olisi käytettävä alukseen nousemista, kun otetaan huomioon vesiliikenteen realiteetit. Tarkistus lisää myös johdonmukaisuutta lentoasemia koskevien säännösten kanssa.

Toisinaan (esimerkiksi kun satamassa ei ole henkilökuntaa) saattaa olla kätevämpää sekä avun antajalle että vammaiselle tai liikuntarajoitteiselle matkustajalle, että he tapaavat keskenään sopimanaan aikana.

Ilmaisu 'uiterlijk' (viimeistään) saattaa aiheuttaa sekaannusta. Tämän tarkistuksen mukaan, jos määräaikaa ei aseteta, liikuntarajoitteisen henkilön olisi saavuttava paikalle 30 minuuttia ennen lähtöaikaa; muutoin hänen on saavuttava paikalle liikenteenharjoittajan ilmoittamana määräaikana, joka voi olla enintään 60 minuuttia. Komission ehdotuksessa ilmaisua 'uiterlijk' käytetään kahdessa, keskenään ristiriidassa olevassa tilanteessa.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

12 artikla – e alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

– jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, viimeistään 30 minuuttia ennen ilmoitettua lähtöaikaa;

– jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, viimeistään 30 minuuttia ennen ilmoitettua lähtöaikaa, tai

 

– risteilyn tapauksessa viimeistään liikenteenharjoittajan ilmoittamana määräaikana, joka ei saa olla enemmän kuin 60 minuuttia ennen lähtöselvitysaikaa.

Perustelu

Risteilyt on syytä erottaa muista vesiliikennepalveluista.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

12 artikla – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) jos vammainen tai liikuntarajoitteinen henkilö tarvitsee avustajaeläintä, kyseinen eläin on päästettävä kulkuneuvoon, edellyttäen, että liikenteenharjoittajalle, lipunmyyjälle tai matkanjärjestäjälle on ilmoitettu tästä niiden kansallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat hyväksyttyjen avustajaeläinten kuljettamista matkustaja-aluksilla, jos tällaisia sääntöjä on olemassa.

f) jos vammainen tai liikuntarajoitteinen henkilö tarvitsee avustajakoiraa, kyseinen koira on päästettävä kulkuneuvoon, edellyttäen, että liikenteenharjoittajalle, lipunmyyjälle tai matkanjärjestäjälle on ilmoitettu tästä niiden kansallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat hyväksyttyjen avustajakoirien kuljettamista matkustaja-aluksilla, jos tällaisia sääntöjä on olemassa.

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun avunanto teetetään alihankintana ja liikenteenharjoittaja, lipunmyyjä tai matkanjärjestäjä saa ilmoituksen avuntarpeesta vähintään 48 tuntia ennen matkan ilmoitettua lähtöaikaa, sen on välitettävä kyseinen ilmoitus alihankkijalle siten, että tämä saa sen vähintään 36 tuntia ennen matkan ilmoitettua lähtöaikaa.

1. Kun avunanto teetetään alihankintana ja liikenteenharjoittaja saa ilmoituksen avuntarpeesta vähintään 48 tuntia ennen matkan ilmoitettua lähtöaikaa, sen on välitettävä kyseinen ilmoitus alihankkijalle siten, että tämä saa sen vähintään 36 tuntia ennen matkan ilmoitettua lähtöaikaa.

2. Kun avunanto teetetään alihankintana ja liikenteenharjoittaja, lipunmyyjä tai matkanjärjestäjä ei saa ilmoitusta avuntarpeesta vähintään 48 tuntia ennen matkan ilmoitettua lähtöaikaa, liikenteenharjoittajan, lipunmyyjän tai matkanjärjestäjän on välitettävä tieto alihankkijalle niin pian kuin se on mahdollista.

2. Kun avunanto teetetään alihankintana ja liikenteenharjoittaja ei saa ilmoitusta avuntarpeesta vähintään 48 tuntia ennen matkan ilmoitettua lähtöaikaa, liikenteenharjoittajan, lipunmyyjän tai matkanjärjestäjän on välitettävä tieto alihankkijalle niin pian kuin se on mahdollista.

Perustelu

Alihankkijalle avuntarpeesta tiedottaminen on jätettävä pelkästään liikenteenharjoittajalle, koska tämä on antanut toimeksiannon alihankkijalle. Sen paremmin lipunmyyjä kuin matkanjärjestäjäkään eivät tiedä, kenet liikenteenharjoittaja on palkannut alihankkijaksi.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun avunanto teetetään alihankintana ja liikenteenharjoittaja, lipunmyyjä tai matkanjärjestäjä saa ilmoituksen avuntarpeesta vähintään 48 tuntia ennen matkan ilmoitettua lähtöaikaa, sen on välitettävä kyseinen ilmoitus alihankkijalle siten, että tämä saa sen vähintään 36 tuntia ennen matkan ilmoitettua lähtöaikaa.

1. Kun avunanto teetetään alihankintana ja liikenteenharjoittaja, lipunmyyjä tai matkanjärjestäjä saa ilmoituksen avuntarpeesta vähintään 48 tuntia ennen matkan ilmoitettua lähtöaikaa, sen on välitettävä kyseinen ilmoitus alihankkijalle siten, että tämä saa sen mahdollisimman pian ja joka tapauksessa vähintään 36 tuntia ennen matkan ilmoitettua lähtöaikaa.

Perustelu

Jos tiedot ovat saatavilla yli 48 tuntia ennen julkaistua lähtöaikaa, se olisi ilmoitettava alihankkijalle mahdollisimman pian huolimatta asetuksessa säädetystä 36 tunnin määräajasta.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Liikenteenharjoittajien on julkistettava laatuvaatimuksena.

3. Liikenteenharjoittajien on julkistettava laatuvaatimuksensa saavutettavissa olevissa muodoissa.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

15 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) tarjottava kaikelle henkilöstölleen, joka on suoraan tekemisissä matkustajien kanssa, liitteessä IV kuvailtua vammaisten avustamista koskevaa ja vammaisuuteen liittyvää tietoisuutta lisäävää koulutusta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

15 artikla – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) varmistettava, että kaikki uudet työntekijät osallistuvat työhönoton yhteydessä vammaisuuteen liittyvään koulutukseen ja että henkilöstölle järjestetään tarvittaessa täydennyskoulutusta.

c) varmistettava, että kaikki uudet työntekijät, jotka ovat suorassa vuorovaikutuksessa matkustajien kanssa, osallistuvat työhönoton yhteydessä vammaisuuteen liittyvään koulutukseen ja että henkilöstölle järjestetään tarvittaessa täydennyskoulutusta.

Perustelu

Osa henkilöstöstä ei ole suorassa vuorovaikutuksessa matkustajien kanssa, joten heiltä on turha vaatia tätä koulutusta.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos pyörätuoli tai jokin muu liikkumisväline tai sellaisen osa katoaa tai vahingoittuu satamassa tapahtuvan käsittelyn tai aluksella kuljettamisen aikana ennen matkaa, sen kuluessa tai matkan jälkeen, välineen omistavalle matkustajalle on maksettava korvaus, jonka maksaa liikenteenharjoittaja tai sataman hallintoelin riippuen siitä, kumpi oli vastuussa välineestä katoamisen tai vahingoittumisen tapahtuessa.

1. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa välineen omistavalle matkustajalle on jo maksettu korvaus merten ja sisävesien matkustajaliikenteen harjoittajien vastuusta onnettomuustapauksissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ...1 nojalla, jos pyörätuoli tai jokin muu liikkumisväline tai sellaisen osa katoaa tai vahingoittuu satamassa tapahtuvan käsittelyn tai aluksella kuljettamisen aikana ennen matkaa, sen kuluessa tai matkan jälkeen, välineen omistavalle matkustajalle on maksettava korvaus sen mukaan, kuka oli vastuussa välineestä katoamisen tai vahingoittumisen tapahtuessa.

_________________

1EUVL L ..., ..., s. ....

Perustelu

Täsmennyksellä painotetaan suhdetta asetukseen merten ja sisävesien matkustajaliikenteen harjoittajien vastuusta onnettomuustapauksissa, josta äänestetään maaliskuun täysistunnossa. Tarkistetussa kiinnitetään myös huomio henkilöön, jolla oli vastuu välineestä.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tarvittaessa on tehtävä kaikki mahdollinen korvaavan välineen saamiseksi pikaisesti kyseisen matkustajan käyttöön.

Tarvittaessa on tehtävä kaikki mahdollinen kyseisen matkustajan tarpeita vastaavan korvaavan välineen saamiseksi pikaisesti hänen käyttöönsä.

Perustelu

Vaikka korvaavat välineet eivät aina voi olla täysin alkuperäistä vastaavia, niiden on kuitenkin oltava kyseisen matkustajan mukavasti käytettävissä.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Viivästymistapauksessa liikenteenharjoittajan tai tapauksen mukaan sataman hallintoelimen on tiedotettava matkustajille arvioidusta lähtö- ja saapumisajasta heti, kun kyseiset tiedot ovat saatavissa, mutta viimeistään 30 minuuttia aikataulun mukaisen lähtöajan jälkeen tai yksi tunti ennen aikataulun mukaista saapumisaikaa.

1. Viivästymistapauksessa liikenteenharjoittajan tai tapauksen mukaan sataman hallintoelimen on tiedotettava matkustajille viimeistään 30 minuuttia aikataulun mukaisen lähtöajan jälkeen tai yksi tunti ennen aikataulun mukaista saapumisaikaa. Liikenteenharjoittajan on tiedotettava matkustajille arvioiduista lähtö- ja saapumisajoista, jos kyseiset tiedot ovat saatavilla.

Perustelu

Tarkistus muotoillaan uudelleen. Useimmat viivästymiset johtuvat epäsuotuisista sääoloista, joten viivästymää koskevia tarkkoja tietoja ei ole aina saatavilla. Liikenteenharjoittajilta ei siksi pitäisi edellyttää mahdollisesti virheellisten tietojen ilmoittamista.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Liikenteenharjoittajan tai sataman hallintoelimen on varmistettava, että vammaiset tai liikuntarajoitteiset matkustajat saavat 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot saavutettavissa olevissa muodoissa.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos viivästymisen yhteydessä on välttämätöntä majoittua yhdeksi tai useammaksi yöksi tai jos matkustajan aikomusta pitempi oleskelu osoittautuu välttämättömäksi, matkustajille on 1 kohdassa säädettyjen aterioiden ja virvokkeiden lisäksi tarjottava, silloin kun se on fyysisesti mahdollista, veloituksetta hotelli- tai muu majoitus sekä sataman ja majoituspaikan välinen kuljetus.

2. Jos viivästymisen yhteydessä on välttämätöntä majoittua yhdeksi tai useammaksi yöksi tai jos matkustajan aikomusta pitempi oleskelu osoittautuu välttämättömäksi, matkustajille on 1 kohdassa säädettyjen aterioiden ja virvokkeiden lisäksi tarjottava veloituksetta hotelli- tai muu majoitus sekä sataman ja majoituspaikan välinen kuljetus. Liikenteenharjoittajan maksamat ylimääräiset majoitus- ja kuljetuskustannukset eivät saa olla suuremmat kuin lipun kaksinkertainen hinta.

Perustelu

Hyvityksen ei pidä riippua epätäsmällisistä fyysisistä tekijöistä. Olisi käsittämätöntä vaatia maksua henkilöltä, joka joutuu jo kärsimään vuorokauden viivästyksestä.

Tarkistuksella luodaan yhteys lipun hinnan ja liikenteenharjoittajan maksettaviksi koituvien majoituskustannusten välillä, kun viivästyminen on huomattava. Samalla taataan, että liikenteenharjoittajat vastaavat edes jossain määrin näistä kustannuksista.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

19 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) palautettava lipun hinta, paitsi jos he hyväksyvät a alakohdassa tarkoitetut vaihtoehtoiset liikennepalvelut.

b) tarjottava lipun hinnan palautusta, jos matkustaja päättää olla käyttämättä liikenteenharjoittajaa matkallaan.

Perustelu

Matkustajan oikeudet saatetaan yhdenmukaisiksi muiden liikennepalvelujen yhteydessä sovellettavien säännösten kanssa.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

19 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä b alakohdassa tarkoitettu lipun hinnan palautus on suoritettava samoilla ehdoilla kuin 20 artiklassa tarkoitetun korvauksen maksaminen.

Edellä b alakohdassa tarkoitettu lipun hinnan palautus on suoritettava samoilla ehdoilla kuin 20 artiklan 3, 4 ja 4 a kohdassa tarkoitetun korvauksen maksaminen.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Oikeutta tämän artiklan mukaiseen lipun hinnan palautukseen ei sovelleta risteilymatkustajiin, elleivät kyseiset oikeudet perustu direktiiviin 90/314/ETY.

2. Edellä 1 kohdasta poiketen risteilymatkustajille tarjotaan uusi matkareitti tai palautetaan lipun hinta direktiivin 90/314/ETY mukaisesti.

Perustelu

Viittaus direktiiviin 90/314/ETY takaa, että risteilymatkustajat nauttivat kyseisessä direktiivissä säädettyä suojaa täysimittaisena.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Matkustaja voi kuljetusoikeutta menettämättä vaatia liikenteenharjoittajalta korvausta, jos saapumisaika viivästyy lähdön peruuttamisesta tai viivästymisestä. Korvauksen vähimmäismäärät ovat seuraavat:

1. Matkustaja voi kuljetusoikeutta menettämättä vaatia liikenteenharjoittajalta korvausta, jos saapumisaika viivästyy. Korvauksen vähimmäismäärät ovat seuraavat:

Perustelu

Saapumisajan viivästymisen syitä ei tarvitse ilmoittaa. Matkustajan on voitava saada korvaus, olipa syy mikä hyvänsä.

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Oikeutta tämän artiklan mukaiseen korvaukseen ei sovelleta risteilymatkustajiin, elleivät kyseiset oikeudet perustu direktiiviin 90/314/ETY.

2. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta risteilymatkustajiin. Risteilymatkustajat voivat hakea korvausta direktiivin 90/314/ETY nojalla.

Perustelu

Viittaus direktiiviin 90/314/ETY takaa, että risteilymatkustajat nauttivat kyseisessä direktiivissä säädettyä suojaa täysimittaisena.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

20 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Oikeutta korvauksiin ei synny, jos liikenteenharjoittaja on ilmoittanut vähintään kolme päivää ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa matkan peruuttamisesta tai viivästymisestä tai matkan keston pidentymisestä.

Perustelu

Ilmailun tapaan ja laivaliikenteen erityispiirteet huomioon ottaen liikenteenharjoittajan on voitava ilmoittaa aikataulumuutoksista ajoissa, jolloin uusi aikataulu muodostaa perustan mahdollisten korvaustapausten todentamiselle.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

20 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 a artikla

 

Ylivoimainen este

 

Edellä 18, 19 ja 20 artiklassa vahvistettuja velvollisuuksia ei sovelleta, kun liikennepalvelun suorittamista haittaa ylivoimainen este, jota ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

21 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetus ei estä matkustajia hakemasta korvausta liikennepalvelujen peruuntumisesta tai viivästymisestä aiheutuneesta vahingosta kansalliselta tuomioistuimelta.

Tämä asetus ei estä matkustajia hakemasta korvausta liikennepalvelujen peruuntumisesta tai viivästymisestä aiheutuneesta vahingosta kansalliselta tuomioistuimelta. Tämän asetuksen nojalla myönnetty korvaus voidaan vähentää mahdollisesti myönnettävästä täydentävästä korvauksesta.

Perustelu

Kaksinkertaisten korvausten maksamista on vältettävä. Tarkistuksen ansiosta tuomioistuimet voivat tarvittaessa vähentää asetuksen nojalla myönnetyn korvauksen myöntämästään vahingonkorvauksesta.

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

22 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Liikenteenharjoittajien on tehtävä yhteistyötä ottaakseen käyttöön kansalliset tai eurooppalaiset järjestelyt sidosryhmien, ammattijärjestöjen ja asiakas-, matkustaja- ja vammaisjärjestöjen myötävaikutuksella. Näillä toimenpiteillä olisi pyrittävä parantamaan matkustajista huolehtimista etenkin pitkäaikaisten viivästysten ja matkan keskeytymisen tai peruuntumisen yhteydessä.

Liikenteenharjoittajien on tehtävä yhteistyötä kansallisten täytäntöönpanoelinten valvonnassa ottaakseen käyttöön kansalliset tai eurooppalaiset järjestelyt sidosryhmien, ammattiala- ja toimialajärjestöjen sekä kuluttajia, matkustajia, satamia ja vammaisia henkilöitä edustavien järjestöjen myötävaikutuksella. Näillä toimenpiteillä olisi pyrittävä parantamaan matkustajista huolehtimista etenkin pitkäaikaisten viivästysten ja matkan keskeytymisen tai peruuntumisen yhteydessä.

Perustelu

26 artiklassa määritelty kansallinen elin vaikuttaisi sopivalta varmistamaan yhteistyöprosessin moitteettoman kulun. Myös satamia hallinnoivien järjestöjen on tärkeää osallistua prosessiin.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

23 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Satamien hallintoelinten ja liikenteenharjoittajien on annettava matkustajille riittävästi tietoja koko heidän matkansa ajan tarkoituksenmukaisimmassa muodossa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin.

Satamien hallintoelinten ja liikenteenharjoittajien on annettava matkustajille riittävästi tietoja koko heidän matkansa ajan saavutettavissa olevissa muodoissa ja tavanomaisilla kielillä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin.

Perustelu

Tekstissä on käytettävä yhdenmukaista terminologiaa.

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Liikenteenharjoittajien on varmistettava, että matkustajille annetaan viimeistään lähtöhetkellä asianmukaista ja ymmärrettävää tietoa heille tämän asetuksen nojalla kuuluvista oikeuksista. Jos joko liikenteenharjoittaja tai kuljetuksesta vastaava liikenteenharjoittaja on antanut kyseiset tiedot, toisella näistä ei ole velvollisuutta antaa niitä. Tieto on annettava tarkoituksenmukaisimmassa muodossa. Näitä tietoja annettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin.

1. Liikenteenharjoittajien on varmistettava, että matkustajille annetaan viimeistään lähtöhetkellä asianmukaista ja ymmärrettävää tietoa heille tämän asetuksen nojalla kuuluvista oikeuksista. Jos joko liikenteenharjoittaja tai kuljetuksesta vastaava liikenteenharjoittaja on antanut kyseiset tiedot, toisella näistä ei ole velvollisuutta antaa niitä. Tieto on annettava saavutettavissa olevissa muodoissa ja tavanomaisilla kielillä. Näitä tietoja annettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin.

Perustelu

Tekstissä on käytettävä yhdenmukaista terminologiaa. Myös kielikysymykseen on viitattava.

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Liikenteenharjoittajien on perustettava valitustenkäsittelymenettely tämän asetuksen kattamia oikeuksia ja velvoitteita varten.

1. Jäsenvaltioiden viranomaisten on perustettava riippumaton ja kaikkien matkustajien, vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt mukaan lukien, saavutettavissa oleva valitustenkäsittelymenettely tämän asetuksen kattamia oikeuksia ja velvoitteita varten.

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

26 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi elin, joka vastaa tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Kunkin elimen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että matkustajien oikeuksia kunnioitetaan, mukaan luettuna 8 artiklassa tarkoitettujen esteettömyyssääntöjen noudattaminen. Kunkin elimen on oltava organisaatioltaan, rahoituspäätöksiltään, oikeudelliselta rakenteeltaan ja päätöksenteoltaan riippumaton liikenteenharjoittajista.

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä elin, joka vastaa tämän asetuksen täytäntöönpanosta. Kunkin elimen on tarpeellisin toimin varmistettava, että 8 artiklassa tarkoitetut esteettömyyssäännöt laaditaan ja niitä noudatetaan, sekä turvattava matkustajien oikeudet. Kunkin elimen on oltava organisaatioltaan, rahoituspäätöksiltään, oikeudelliselta rakenteeltaan ja päätöksenteoltaan riippumaton kaupallisista eduista.

Perustelu

Tehtävän suorittamiseen riittää yksi elin. Koska asetuksen muiden artiklojen perusteella useilla osapuolilla on matkustajien oikeuksiin liittyviä intressejä, kansallisen elimen riippumattomuuden luonnetta on täsmennettävä.

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän artiklan mukaisesti nimetty elin tai elimet sekä sen tai niiden vastuualueet.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän artiklan mukaisesti nimetty elin sekä sen vastuualueet.

Perustelu

Yksi elin jäsenvaltiota kohden olisi hallinnollisesti yksinkertaisempaa ja lisäisi organisaation vastuuta.

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

26 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Matkustaja voi valittaa 1 kohdan mukaisesti nimetylle asianmukaiselle elimelle tai muulle jäsenvaltion nimeämälle asianmukaiselle elimelle tämän asetuksen väitetystä rikkomisesta.

3. Matkustaja voi valittaa jäsenvaltion 1 kohdan mukaisesti nimeämälle asianmukaiselle elimelle tämän asetuksen väitetystä rikkomisesta.

Perustelu

Tehtävän suorittamiseen riittää yksi elin.

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

27 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) koostetiedot valituksista,

d) koostetiedot valituksista, niiden tuloksista ja ratkaisujen aikatauluista,

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

29 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava sääntöjä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että säännöt pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi kyseiset säännökset ja ilmoitettava sille viipymättä niiden muutoksista.

Jäsenvaltioiden on annettava sääntöjä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että säännöt pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia, ja niihin voi kuulua velvollisuus maksaa korvauksia henkilölle, jota asia koskee. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi kyseiset säännökset ja ilmoitettava sille viipymättä niiden muutoksista.

Perustelu

Johdanto-osan 18 kappaleessa todetaan, että seuraamuksiin voi kuulua myös velvoite maksaa korvauksia henkilölle, jota asia koskee. Tämä kannattaa toistaa itse lainsäädäntötekstissä.

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite II – 1 kohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  nousta alukseen siten, että käytössä on hissi, pyörätuoli tai muuta tarvittavaa apua tarpeen mukaan

– nousta alukseen siten, että käytössä on tarvittavat välineet

Perustelu

Lienee epätarkoituksenmukaista säätää kalliiden varusteiden käytettävissä olosta, sillä niitä ei ole monissa aluksissa eikä satamissa.

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite II – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Vaurioituneiden tai kadonneiden liikkumisvälineiden tilapäinen korvaaminen, tosin ei välttämättä aivan vastaavilla välineillä.

Vaurioituneiden tai kadonneiden liikkumisvälineiden tilapäinen korvaaminen, tosin ei välttämättä aivan vastaavilla välineillä, joilla on samanlaiset tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet.

Perustelu

Tämä on tarpeen, koska muutoin välinettä vaativat henkilöt eivät ehkä pysty käyttämään sitä, koska se ei vastaa heidän erityistarpeitaan.

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite II – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Hyväksyttyjen avustajaeläinten maahuolinta tarvittaessa.

Hyväksyttyjen avustajakoirien maahuolinta tarvittaessa.

Perustelu

Tekstiä on syytä täsmentää.

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite IV – 2 osa – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– taidot avun antamiseksi hyväksytyn avustajaeläimen kanssa matkustaville liikuntarajoitteisille henkilöille, mukaan luettuina näiden eläinten tehtävä ja tarpeet;

– taidot avun antamiseksi avustajakoiran kanssa matkustaville liikuntarajoitteisille henkilöille, mukaan luettuina näiden eläinten tehtävä ja tarpeet;

Perustelu

Yhdenmukaisuus 12 artiklan f kohdan tarkistetun version kanssa edellyttää, että avustajaeläin korvataan avustajakoiralla, millä selkeytetään tekstiä.

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Liite IV – 2 osa – 3 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

– tekniikat sokeiden ja näkövammaisten matkustajien saattamista ja hyväksyttyjen avustajaeläinten käsittelyä ja kuljetusta varten;

– tekniikat sokeiden ja heikkonäköisten matkustajien saattamista varten;

Perustelu

Opaskoirien olisi voitava saattaa omistajaansa ja henkilöstön ei pitäisi käsitellä niitä kun ne hoitavat tehtäviään. Opaskoirat on koulutettu ottamaan vastaan käskyjä pelkästään omistajaltaan.

PERUSTELUT

Asiayhteys: matkustajien oikeuksien parantaminen kaikissa liikennemuodoissa

Euroopan unioni on 2000-luvulta alkaen Euroopan komission valkoisen kirjan "Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika"[1] mukaisesti sitoutunut parantamaan matkustajien oikeuksia..

Yhteisön toimielimet ovatkin viime aikoina hyväksyneet säännöksiä matkustajien oikeuksista lento- ja rautatieliikenteessä. Aloitetun lainsäädäntötyön päätteeksi komissio on antanut Euroopan parlamentille ja neuvostolle kaksi muuta asetusehdotusta, jotka koskevat matkustajien oikeuksia linja-autoliikenteessä ja meri- ja sisävesiliikenteessä. Käsillä oleva mietintöluonnos liittyy siis yleiseen päämäärään parantaa matkustajien oikeuksia ja turvata eurooppalaisille kuluttajille yhtäläiset oikeudet eri liikennemuodoissa.

Mietinnön tavoitteena on tasoittaa eroja, joita on usein keskenään kilpailevien liikennemuotojen käyttäjien oikeuksissa. Lisäksi siinä varmistetaan, että meri- ja sisävesiliikenteen erityispiirteet otetaan huomioon matkustajien oikeuksien käytännön soveltamisessa.

Komission ehdotus

Komission ehdotus perustuu kahteen olemassa olevaan asetukseen matkustajien oikeuksista lento- ja rautatieliikenteessä. Se kattaa sekä matkustajien oikeudet että vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudet. Ehdotuksella halutaan poistaa esteet, jotka haittaavat vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden matkustamista meri- ja sisävesialuksilla Euroopassa. Siinä on myös yleisiä säännöksiä matkustajien oikeuksista esimerkiksi matkan viivästymisen tai peruuntumisen tapauksessa.

Lainsäädäntötoimet kattavat pääasiassa seuraavat:

– vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden erityiset oikeudet, joiden yhteydessä pyritään varmistamaan syrjimättömyysperiaate ja painotetaan saavutettavuutta ja avunantoa liikuntarajoitteisille henkilöille

– liikenteenharjoittajan velvollisuudet, kun matka viivästyy tai peruuntuu

– tiedottaminen matkustajille ja valitusten käsittely

– asetuksen täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset elimet.

Ehdotuksen soveltamisala on maiden sisäisen ja kansainvälisen kaupallisen matkustajavesiliikenteen palvelut.

Esittelijän kanta

Komission ehdotuksen teksti näyttäisi pääpiirteissään perustuvan melko laajalti matkustajien oikeuksia lentoliikenteessä koskevaan säädökseen. Siihen esitetään tiettyjä teknisiä muutoksia. Esittelijä haluaa esimerkiksi, että matkustajille tiedottamisen muotoihin viitataan aina samoin. Euroopan parlamentin ansiosta toimielinten välisessä työskentelyssä on voitu kehittää komission ehdottamaa lainsäädäntöä matkustajien etuja noudattavaan suuntaan. Esittelijä on halunnut kaikin puolin jatkaa tätä perinnettä.

Vaalikauden lopun lähestyminen motivoi Euroopan parlamenttia nopeaan työskentelyyn ensimmäisessä käsittelyssä. Esittelijä aikoo jatkaa tekstin säännösten tarkastelua ja esittää siihen tarvittaessa lisää tarkistuksia. Tärkeimmät tarkistukset koskevat seuraavia asioita:

1. Liikuntarajoitteisia henkilöitä ja yleensä matkustajia varten on lisätty tietty määrä uusia säännöksiä, joilla pyritään antamaan varmuus siitä, ettei heidän oikeuksiaan voida kyseenalaistaan poikkeuksin, joiden perusteet ovat ehdotetussa tekstissä paikoin liian epämääräisiä. Esimerkiksi säännöstä, joka koskee mahdollisuutta evätä vammaiselta henkilöltä pääsy alukseen, on selvennetty.

2. Velvollisuus kysyä matkustajilta, tarvitsevatko he apua, on ilmaistu selvästi, samoin kuin velvollisuus vahvistaa kirjallisesti avun antaminen.

3. Risteilyliikenteestä on säädetty erillisessä direktiivissä[2] vuonna 1991. Esittelijä halusi ehdottomasti, että tekstiin otetaan direktiivissä vahvistetut periaatteet uudesta matkareitistä ja lipun hinnan palauttamisesta.

4. Vastuu liikuntarajoitteisten henkilöiden avustamisesta satamassa on täysin liikenteenharjoittajilla. Jotta satamien hallintoelimet saataisiin mukaan menettelyyn, esitetään kompromissia, joka edellyttää satamien ottamista tiiviimmin mukaan alan toimijoiden kuulemiseen.

5. Tulevan asetuksen täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten elinten tehtävää lujitetaan ja täsmennetään. Esittelijä ehdottaa, että kukin jäsenvaltio nimeää tehtävään vain yhden elimen.

6. Elimillä on aiempaa suurempi vastuu, etenkin kun laaditaan esteettömyyttä ja syrjimättömyyttä koskevia sääntöjä, joita sovelletaan vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamiseen. Esittelijä halusi myös varmistaa kyseisten elinten riippumattomuuden kaupallisista eduista.

7. Esittelijä on täsmentänyt kuljetussopimusten, lipunmyyjien ja matkanjärjestäjien määritelmiä.

  • [1]  KOM(2001)0370, 12.9.2001.
  • [2]  Direktiivi 90/314/ETY matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista (EYVL 158, 23.6.1990, s. 59).

oikeudellisten asioiden valiokunnaN LAUSUNTO (10.3.2009)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta
(KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

Valmistelija: Georgios Papastamkos

LYHYET PERUSTELUT

Asetusehdotuksen tavoitteena on säännellä kysymyksiä, jotka koskevat matkustajien – vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt mukaan luettuina – oikeuksia maiden sisäisessä ja kansainvälisessä meriliikenteessä.

Lausunnon valmistelija katsoo, että olisi kokonaisuuden kannalta järjestelmällisempää laatia erillisiä ehdotuksia, jotka koskisivat toisaalta matkustajia ja toisaalta liikuntarajoitteisia henkilöitä sen vuoksi, että kutakin osa-aluetta koskevilla säädöksillä pyritään saavuttamaan eri tavoitteita ja ne on suunnattu eri kohderyhmille. Lentoliikenteen osalta yhteisön lainsäätäjä päätti säädellä kaikkia matkustajia koskevat lainsäädännölliset puitteet, jotka koskevat poikkeuksetta kaikkia matkustajia erottelematta toisistaan tiettyjä ryhmiä.

Valmistelija katsoo, että "liikenteenharjoittajan" määritelmä, toisin sanoen viittaukset "liikenteenharjoittajaan" ja "kuljetuksesta vastaavaan liikenteenharjoittajaan", aiheuttaa epäselvyyttä siitä, kuka on vastuussa meriliikenteestä. Tämä puolestaan aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta matkustajalle erityisesti, kun on kyse siitä, kenen puoleen tämä voi kääntyä, jos kuljetussopimusta ei noudateta sen edellyttämällä tavalla. Sen vuoksi matkustajien tiedotusta koskevia säännöksiä on täydennettävä siten, että liikenteenharjoittajan tai satamaa hallinnoivan tahon lisäksi myös matkanjärjestäjän tai valtuutetun lipunmyyjän on tiedotettava matkustajille lähdön viivästymisestä, kuten joissakin jäsenvaltiossa on tapana. Lisäksi termiä "viivästyminen" on tarkennettava ja on yksilöitävä tarkemmin, missä tapauksissa viivästyminen on perusteetonta.

Myös viivästymistä koskevat aikarajat ovat erittäin rajoitetut (60 minuuttia). Esimerkkinä mainittakoon saaristot, kuten Egeanmeren saaristo, jossa samalla aluksella saatetaan suorittaa 5–6 saaren liikennepalvelu samalla matkalla. Tällöin yhden tunnin aikaraja on suhteettoman lyhyt. Vastaavissa lentoliikenteen säädöksissä viivästymisellä viitataan yli kahden tunnin viiveeseen. Komission ehdotus heijastaa ilmeisesti vesiliikenteen matkoja ja liikennepalveluja, jotka ovat tyypillisiä Pohjois-Euroopan olosuhteissa (esimerkiksi lauttayhteyksiä). Ehdotus ei kuitenkaan sovellu missään tapauksessa Välimerellä suoritettavien liikennepalvelujen olosuhteisiin.

Mitä tulee korvauksiin, kaikkein sopivin ja toissijaisuusperiaatetta parhaiten vastaava käytäntö olisi laatia säädökset, joiden perusteella jäsenvaltiot voisivat itse määritellä aikarajat. Lisäksi korvaukset on arvioitava nettohinnan eikä lipun lopullisen hinnan mukaan, toisin sanoen laskematta hintaan mukaan arvonlisäveroa ja kolmansien osapuolten tekemiä pidätyksiä, kuten ehdotetussa säännöksessä säädetään. Näin sen vuoksi, että sellaisissa tapauksissa, joissa ostohinta joudutaan palauttamaan, esimerkiksi lähdön viivästymisen tai liikennepalvelun peruuntumisen vuoksi, saattaa syntyä palautusta koskevia ongelmia, jos laivayhtiö on jo maksanut arvonlisäveron.

Viittaus termiin "poikkeukselliset olosuhteet" on puutteellinen ja epäselvä, joten termiä on syytä tarkentaa. Ilmauksella viitataan ilmeisesti esimerkiksi epäsuotuisiin sääolosuhteisiin tai aluksessa ilmenevään vikaan. Edellä mainittujen lisäksi on kuitenkin myös muita syitä, joiden vuoksi liikennepalvelun toteutus vaikeutuu tai peruuntuu esimerkiksi siinä tapauksessa, että alus on mukana pelastusoperaatiossa tai palvelua muutetaan jonkin tietyn saaren kattamiseksi. Vastaavissa tapauksissa on täsmennettävä, sovelletaanko kyseistä säännöstä myös näissä tapauksissa.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) Mikäli matkustajien oikeuksista tehdään lainsäädäntöaloitteita jatkossa, kaikki liikennemuodot kattava horisontaalinen lainsäädännöllinen lähestymistapa olisi järkevämpi, kun otetaan huomioon tarve yhdistää eri liikennemuotoja.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten piiriin kuuluvan liikennepalvelun tämän asetuksen soveltamisesta, jos näissä sopimuksissa taataan tässä asetuksessa vaadittua tasoa vastaavat matkustajien oikeudet.

2. Jäsenvaltiot voivat vapauttaa julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten piiriin kuuluvan liikennepalvelun, mukaan lukien tilavuudeltaan pienillä aluksilla tai pientä matkustajamäärää kuljettavilla ja lyhyitä matkoja suorittavilla aluksilla toteutettavat palvelut, tämän asetuksen soveltamisesta, jos näissä sopimuksissa taataan tässä asetuksessa vaadittua tasoa vastaavat matkustajien oikeudet.

Perustelu

Jäsenvaltioiden on kyettävä vapauttamaan asetuksen soveltamisesta tilavuudeltaan pienet matkustaja- tai risteilyalukset tai pientä matkustajamäärää kuljettavat ja lyhyitä matkoja toteuttavat alukset niillä harjoitettavan liikenteen erityisluonteen vuoksi, sillä yleensä niitä käytetään "vesitakseina".

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

3 artikla – f kohta

Komission teksti

Tarkistus

f) "kuljetuksesta vastaavalla liikenteenharjoittajalla" henkilöä, joka ei ole liikenteenharjoittaja eikä matkanjärjestäjä ja joka tosiasiallisesti suorittaa kuljetuksen kokonaan tai osittain;

f) "kuljetuksesta vastaavalla liikenteenharjoittajalla" henkilöä, joka ei ole liikenteenharjoittaja eikä matkanjärjestäjä vaan aluksen omistaja, rahdinantaja tai laivaisäntä ja joka tosiasiallisesti suorittaa kuljetuksen kokonaan tai osittain;

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Liikenteenharjoittajien on varmistettava matkustaja-aluksillaan ja suurnopeusaluksillaan, että vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille aluksilla tarjottavia palveluja ja avustusta koskevat yleiset tiedot asetetaan matkustajien saataville.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

15 artikla – c kohta

Komission teksti

Tarkistus

c) varmistettava, että kaikki uudet työntekijät osallistuvat työhönoton yhteydessä vammaisuuteen liittyvään koulutukseen ja että henkilöstölle järjestetään tarvittaessa täydennyskoulutusta.

c) varmistettava, että kaikki uudet työntekijät, jotka antavat suoraa apua vammaisille ja liikuntarajoitteisille henkilöille, osallistuvat työhönoton yhteydessä vammaisuuteen liittyvään koulutukseen ja että henkilöstölle järjestetään tarvittaessa täydennyskoulutusta.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Tämän artiklan nojalla maksettavalla korvauksella ei ole ylärajaa.

Poistetaan.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Viivästymistapauksessa liikenteenharjoittajan tai tapauksen mukaan sataman hallintoelimen on tiedotettava matkustajille arvioidusta lähtö- ja saapumisajasta heti, kun kyseiset tiedot ovat saatavissa, mutta viimeistään 30 minuuttia aikataulun mukaisen lähtöajan jälkeen tai yksi tunti ennen aikataulun mukaista saapumisaikaa.

1. Viivästymistapauksessa liikenteenharjoittajan tai tapauksen mukaan sataman hallintoelimen tai matkanjärjestäjän tai liikenteenharjoittajan valtuuttaman lipunmyyjän on tiedotettava matkustajille arvioidusta lähtö- ja saapumisajasta heti, kun kyseiset tiedot ovat saatavissa, mutta viimeistään 30 minuuttia aikataulun mukaisen lähtöajan jälkeen tai yksi tunti ennen aikataulun mukaista saapumisaikaa.

Perustelu

Määritelmät "liikenteenharjoittaja" ja "kuljetuksesta vastaava liikenteenharjoittaja" aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta siitä, kuka on vastuussa meriliikenteestä. Artiklan säännöksiä on täydennettävä siten, että liikenteenharjoittajan tai sataman hallintoelimen lisäksi myös matkanjärjestäjän tai lipunmyyjän on huolehdittava matkustajille tiedottamisesta eri jäsenvaltioissa käytössä olevan tavan mukaan.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos matkustajat menettävät jatkoyhteyden viivästymisen takia, kuljetuksesta vastaavan liikenteenharjoittajan on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet tiedottaakseen asianomaisille matkustajille vaihtoehtoisista yhteyksistä.

2. Jos matkustajat menettävät meriliikennejatkoyhteyden viivästymisen takia, liikenteenharjoittajan tai kuljetuksesta vastaavan liikenteenharjoittajan tai sataman hallintoelimen tai lipunmyyjän on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet tiedottaakseen asianomaisille matkustajille vaihtoehtoisista yhteyksistä.

Perustelu

Määritelmät "liikenteenharjoittaja" ja "kuljetuksesta vastaava liikenteenharjoittaja" aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta siitä, kuka on vastuussa meriliikenteestä. Artiklan säännöksiä on täydennettävä siten, että liikenteenharjoittajan tai sataman hallintoelimen lisäksi myös matkanjärjestäjän tai lipunmyyjän on huolehdittava matkustajille tiedottamisesta eri jäsenvaltioissa käytössä olevan tavan mukaan.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun liikenteenharjoittaja perustellusti arvioi olevan todennäköistä, että matkustajavesiliikennepalvelu viivästyy enemmän kuin 60 minuuttia aikataulun mukaisesta lähtöajastaan, matkustajille on tarjottava veloituksetta aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan, jos niitä on saatavissa aluksella tai satamassa tai niitä voidaan kohtuudella toimittaa sinne.

1. Kun liikenteenharjoittaja itse aiheutetun syyn takia arvioi olevan todennäköistä, että matkustajavesiliikennepalvelu viivästyy enemmän kuin 120 minuuttia aikataulun mukaisesta lähtöajastaan, matkustajille on tarjottava veloituksetta aterioita ja virvokkeita kohtuullisessa suhteessa odotusaikaan, jos niitä on saatavissa aluksella tai satamassa tai niitä voidaan kohtuudella toimittaa sinne.

Perustelu

Viivästymistä koskevat aikarajat ovat erittäin lyhyet. Esimerkiksi saaristoissa, kuten Egeanmeren saaristossa, jossa yhdellä aluksella saatetaan toteuttaa 5–6 saaren kuljetuspalvelu samalla matkalla, tunnin aikaraja on suhteettoman lyhyt. Lentoliikenteen vastaavissa säädöksissä viivästymisellä viitataan "yli kahden tunnin viiveeseen". Komission ehdotus saattaa hyvinkin soveltua Pohjois-Euroopan reitteihin mutta ei missään tapauksessa Välimeren meriliikenteen olosuhteisiin.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Lisäksi matkustajille on tarjottava ilmaiseksi mahdollisuus soittaa puheluja tai lähettää teleksejä, telekopioviestejä tai sähköpostiviestejä kiireellisten tarpeiden hoitamiseksi.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

19 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun liikenteenharjoittaja perustellusti arvioi olevan todennäköistä, että matkustajavesiliikennepalvelu viivästyy enemmän kuin 120 minuuttia aikataulun mukaisesta lähtöajastaan, matkustajalle on viipymättä:

1. Kun liikenteenharjoittaja itse aiheutetun syyn takia arvioi olevan todennäköistä, että matkustajavesiliikennepalvelu viivästyy enemmän kuin 180 minuuttia aikataulun mukaisesta lähtöajastaan, matkustajalle on viipymättä:

Perustelu

Viivästymistä koskevat aikarajat ovat erittäin lyhyet. Esimerkiksi saaristoissa, kuten Egeanmeren saaristossa, jossa yhdellä aluksella saatetaan toteuttaa 5–6 saaren kuljetuspalvelu samalla matkalla, tunnin aikaraja on suhteettoman lyhyt. Lentoliikenteen vastaavissa säädöksissä viivästymisellä viitataan "yli kahden tunnin viiveeseen". Komission ehdotus saattaa hyvinkin soveltua Pohjois-Euroopan reitteihin mutta ei missään tapauksessa Välimeren meriliikenteen olosuhteisiin.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) 25 prosenttia matkalipun hinnasta 60–119 minuutin viivästymisestä,

a) 25 prosenttia matkalipun nettohinnasta 120–179 minuutin viivästymisestä,

Perustelu

Viivästymistä koskevien aikarajojen osalta katso tarkistusten 5 ja 6 perustelut. Asianmukaisin ja toissijaisuusperiaatetta parhaiten vastaava ratkaisu olisi se, että jäsenvaltiot saisivat itse määrittää aikarajat. Korvaus puolestaan on laskettava lipun nettohinnan perusteella, ennen arvonlisäveroa, eikä lopullisen lipun hinnan perusteella.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

20 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) 50 prosenttia matkalipun hinnasta 120 minuutin tai sitä pidemmästä viivästymisestä,

b) 50 prosenttia matkalipun hinnasta 180 minuutin tai sitä pidemmästä viivästymisestä,

Perustelu

Viivästymistä koskevien aikarajojen osalta katso tarkistusten 5 ja 6 perustelut.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

20 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Tätä artiklaa ei sovelleta, jos viivästyminen tai peruutus johtuu liikennepalvelun suorittamista haittaavista poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu.

4. Tätä artiklaa ei sovelleta, jos viivästyminen tai peruutus ei ole liikenteenharjoittajan itse aiheuttama vaan johtuu liikennepalvelun suorittamista haittaavista poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei olisi voitu välttää, vaikka kaikki kohtuudella edellytettävät toimenpiteet olisi toteutettu.

Perustelu

Tämä 20 artiklan 4 kohdan säännös on epätäydellinen ja epäselvä. Käsitettä "poikkeukselliset olosuhteet" on selvennetty lisäämällä viittaus liikenteenharjoittajan vastuusta.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

27 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tämän asetuksen 26 artiklan mukaisesti nimetyn täytäntöönpanoelimen on julkaistava kunkin vuoden kesäkuun 1 päivänä edellisen vuoden toiminnastaan kertomus, johon on sisällyttävä muun muassa seuraavat tiedot:

Poistetaan.

a) kuvaus tämän asetuksen säännösten täytäntöönpanemiseksi toteutetuista toimista,

 

b) tiedot yksittäisten valitusten käsittelyyn sovellettavasta menettelystä,

 

c) yhteenveto kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettavista, vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden esteettömyyttä koskevista säännöistä,

 

d) koostetiedot valituksista,

 

e) yksityiskohtaiset tiedot sovelletuista seuraamuksista,

 

f) muut tämän asetuksen paremman täytäntöönpanon kannalta olennaiset seikat.

 

Perustelu

27 artiklan 1 kohta lisää hallinnollista taakkaa eikä tuota minkäänlaista lisäarvoa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Matkustajien oikeudet meri- ja sisävesiliikenteessä

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

TRAN

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

18.12.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Georgios Papastamkos

19.1.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

12.2.2009

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

9.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Bill Newton Dunn

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Matkustajien oikeudet meri- ja sisävesiliikenteessä

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

4.12.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

18.12.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

18.12.2008

JURI

18.12.2008

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

IMCO

27.2.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Michel Teychenné

8.12.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

31.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

0

14

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.4.2009