Pranešimas - A6-0209/2009Pranešimas
A6-0209/2009

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstančių keleivių teisių, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo

2.4.2009 - (COM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Michel Teychenné

Procedūra : 2008/0246(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0209/2009
Pateikti tekstai :
A6-0209/2009
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstančių keleivių teisių, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo

(COM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0816),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnio 1 dalį ir 80 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija Parlamentui pateikė pasiūlymą (C6-0476/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6‑0209/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 9 straipsnį ir siekiant suteikti neįgaliesiems asmenims ir riboto judumo asmenims panašias galimybes keliauti jūrų ir vidaus vandenų maršrutais kaip ir kitiems piliečiams, turėtų būti nustatytos nediskriminavimo ir pagalbos keliaujant taisyklės. Todėl tokie asmenys turėtų būti priimami vežti ir jiems neturėtų būti neleista naudotis transporto priemonėmis dėl jų negalios arba riboto judumo, nebent tai būtų daroma dėl saugumo sumetimais pagrįstų ir teisės aktuose nustatytų priežasčių. Jie turėtų turėti teisę naudotis pagalba uostuose, kur uostų nėra – įlaipinimo ir (arba) išlaipinimo vietose, taip pat keleiviniuose laivuose. Socialinės įtraukties sumetimais atitinkami asmenys šią pagalbą turėtų gauti nemokamai. Vežėjai turėtų nustatyti prieinamumo taisykles, pageidautina remdamiesi Europos standartizacijos sistema.

(4) Atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 9 straipsnį ir siekiant suteikti neįgaliesiems asmenims ir riboto judumo asmenims panašias galimybes keliauti jūrų ir vidaus vandenų maršrutais kaip ir kitiems piliečiams, turėtų būti nustatytos nediskriminavimo ir pagalbos keliaujant taisyklės. Todėl tokie asmenys turėtų būti priimami vežti ir jiems neturėtų būti neleista naudotis transporto priemonėmis dėl jų negalios arba riboto judumo. Jie turėtų turėti teisę naudotis pagalba uostuose, kur uostų nėra – įlaipinimo ir (arba) išlaipinimo vietose, taip pat keleiviniuose laivuose. Socialinės įtraukties sumetimais atitinkami asmenys šią pagalbą turėtų gauti nemokamai. Vežėjai turėtų nustatyti prieinamumo taisykles, pageidautina remdamiesi Europos standartizacijos sistema.

Pagrindimas

Šis saugumo argumentas taikomas visiems keleiviams, o ne tik riboto judumo asmenims.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Priimdami sprendimus dėl naujų uostų arba terminalų projektų arba iš esmės juos atnaujindami, uostus valdančios įstaigos ir vežėjai, kurie teiks paslaugas tuose uostuose ir terminaluose, prireikus turėtų atsižvelgti į neįgaliųjų asmenų ir riboto judumo asmenų poreikius. Be to, vežėjai prireikus turėtų atsižvelgti į šiuos poreikius priimdami sprendimus dėl naujų arba atnaujinamų keleivinių laivų projektų, vadovaudamiesi 1998 m. kovo 17 d. Tarybos direktyva 98/18/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų.

(5) Priimdami sprendimus dėl naujų uostų arba terminalų projektų arba iš esmės juos atnaujindami, uostus valdančios įstaigos ir vežėjai, kurie teiks paslaugas tuose uostuose ir terminaluose, turėtų atsižvelgti į neįgaliųjų asmenų ir riboto judumo asmenų poreikius. Be to, vežėjai turėtų atsižvelgti į šiuos poreikius priimdami sprendimus dėl naujų arba atnaujinamų keleivinių laivų projektų, vadovaudamiesi 1998 m. kovo 17 d. Tarybos direktyva 98/18/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų.

Pagrindimas

Būtina atsižvelgti į neįgaliųjų asmenų poreikius, kuriant ir projektuojant transporto infrastruktūrą. Taigi tai visada būtina.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Nuostatos, reglamentuojančios neįgaliųjų asmenų ar riboto judumo asmenų įlaipinimą, nepažeidžia bendrųjų nuostatų, taikomų keleivių įlaipinimui, išdėstytų galiojančiose tarptautinėse, Bendrijos ar nacionalinėse taisyklėse.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atkreipiamas dėmesys į tai, kad visiems be išimties keleiviams taikomos bendrosios taisyklės.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Keleiviams turėtų būti suteikta visa informacija apie šiuo reglamentu jiems suteikiamas teises, kad jie galėtų jomis veiksmingai pasinaudoti. Jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstantys keleiviai turėtų turėti teisę gauti informaciją apie teikiamą paslaugą prieš kelionę ir per ją. Be to, visa svarbiausia jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstantiems keleiviams teikiama informacija turėtų būti teikiama įvairiais būdais, kad būtų prieinama neįgaliesiems asmenims ir riboto judumo asmenims.

(14) Keleiviams turėtų būti suteikta visa informacija apie šiuo reglamentu jiems suteikiamas teises, kad jie galėtų jomis veiksmingai pasinaudoti. Jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstantys keleiviai turėtų turėti teisę gauti informaciją apie teikiamą paslaugą prieš kelionę ir per ją. Be to, visa svarbiausia jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstantiems keleiviams teikiama informacija turėtų būti taip pat teikiama neįgaliesiems asmenims ir riboto judumo asmenims prieinamais būdais.

Pagrindimas

Tekste reikėtų vartoti vienodus terminus.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) Keleiviai turėtų galėti pasinaudoti savo teisėmis, remdamiesi atitinkamomis vežėjų nustatytomis skundų procedūromis arba, jei to prireiktų, pateikdami skundą atitinkamos valstybės narės tam paskirtai įstaigai ar įstaigoms.

(15) Keleiviai turėtų galėti pasinaudoti savo teisėmis, remdamiesi atitinkamomis vežėjų nustatytomis skundų procedūromis arba, jei to prireiktų, pateikdami skundą atitinkamos valstybės narės tam paskirtai įstaigai.

Pagrindimas

Atitinka pranešimo projekto 33 pakeitimą. Situacija būtų paprastesnė jei valstybėje narėje būtų ne kelios, o tik viena paskirtoji įstaiga.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) Skundus dėl uoste arba įlaipinimo ir (arba) išlaipinimo vietoje teikiamos pagalbos reikėtų pateikti įstaigai ar įstaigoms, kurias šio reglamento vykdymui paskiria valstybė narė, kurioje šis uostas yra. Skundus dėl vežėjo jūroje teikiamos pagalbos reikėtų pateikti įstaigai ar įstaigoms, kurias šio reglamento vykdymui paskiria valstybė narė, išdavusi tam vežėjui veiklos licenciją. Šio reglamento vykdymui paskirta įstaiga turėtų būti įgaliota ir kompetentinga tirti atskirus skundus ir palengvinti ginčų sprendimą ne teismo tvarka.

(16) Skundus dėl uoste arba įlaipinimo ir (arba) išlaipinimo vietoje teikiamos pagalbos reikėtų pateikti įstaigai, kuriai vykdyti šį reglamentą paskiria valstybė narė, kurioje šis uostas yra. Skundus dėl vežėjo jūroje teikiamos pagalbos reikėtų pateikti įstaigai, kuriai vykdyti šį reglamentą paskiria valstybė narė, išdavusi tam vežėjui veiklos licenciją. Šio reglamento vykdymui paskirta įstaiga turėtų būti įgaliota ir kompetentinga tirti atskirus skundus ir palengvinti ginčų sprendimą ne teismo tvarka.

Pagrindimas

Tai, kad valstybėse narėse būtų tik po vieną įstaigą, kuriai paskirta vykdyti šį reglamentą, padėtų pasiekti administracinio paprastumo ir didesnio atsakomybės jausmo.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) Komisija turi pasiūlyti aiškias taisykles, reglamentuojančias keleivių teises, susijusias su atsakomybe, prieinamumu, neįgaliųjų ar riboto judumo asmenų teisėmis keleivių pervežimo punktuose (iš sausumos transporto į jūrų arba vidaus vandens transportą).

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a) Atsižvelgiant į poreikį per vieną kelionę naudoti kelių rūšių transporto priemones, numatant būsimas teisėkūros iniciatyvas, susijusias su keleivių teisėmis, protingiau būtų taikyti horizontalųjį teisėkūros metodą reglamentuojant visas transporto priemones.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas komercinėms keleivių vežimo jūrų ir vidaus vandenų maršrutais paslaugoms, įskaitant kruizus, vežimą tarp uostų, uostuose arba bet kurioje įlaipinimo ir (arba) išlaipinimo vietoje, esančioje valstybės narės, kuriai taikoma Sutartis, teritorijoje.

1. Šis reglamentas taikomas komerciniams keleivių vežimo jūrų ir vidaus vandenų keleiviniais laivais transporto maršrutams, įskaitant kruizus, vežimą tarp uostų, uostuose arba bet kurioje įlaipinimo ir (arba) išlaipinimo vietoje, esančioje valstybės narės, kuriai taikoma Sutartis, teritorijoje.

Pagrindimas

Reglamente nėra pakankamai apibrėžtas skirtumas tarp laivų ir keleivinių laivų, todėl būtina tai padaryti. Reglamente yra nuoroda į keleivinius laivus, todėl taip pat būtina išaiškinti ir dėl reglamento taikymo srities.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Reglamentuojantys teisės aktai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Valstybės narės turi teisę į šio reglamento taikymo sritį neįtraukti miesto ir priemiesčių transporto paslaugų, jei jos užtikrina, kad šio reglamento tikslai bus pasiekti reguliavimo priemonėmis, ir garantuoja keleivių teisių lygį, kuris atitiktų šiame reglamente numatytą lygį.

Pagrindimas

Jei užtikrinamas numatytas teisių lygis, miesto ir priemiesčių transporto paslaugos turėtų būti išbrauktos iš šio reglamento taikymo srities.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) „neįgalusis asmuo“ ar „riboto judumo asmuo“ – bet kuris asmuo, kurio judumas naudojantis transporto priemone yra ribotas dėl bet kokios fizinės negalios (sensorinės arba motorinės, nuolatinės arba laikinos), intelekto negalios arba sutrikimo ar bet kurios kitos negalios arba amžiaus ir kuriam dėl jo būklės reikia atitinkamo dėmesio, o paslaugas, teikiamas visiems keleiviams, reikia pritaikyti prie jo specialių poreikių;

a) „neįgalusis asmuo“ ar „riboto judumo asmuo“ – bet kuris asmuo, kurio judumas naudojantis transporto priemone yra ribotas dėl bet kokios fizinės negalios (sensorinės arba motorinės, nuolatinės arba laikinos), intelekto ar psichosocialinės negalios arba sutrikimo ar bet kurios kitos negalios arba amžiaus ir kuriam dėl jo būklės reikia atitinkamo dėmesio, o paslaugas, teikiamas visiems keleiviams, reikia pritaikyti prie jo specialių poreikių;

Pagrindimas

Norint tinkamai išaiškinti reglamentą svarbu į apibrėžtį aiškiai įtraukti psichosocialinę negalią (vadinamuosius psichikos sutrikimus), nes šią grupę dažnai pamirštama įtraukti, užtikrinant pagalbą neįgaliems asmenims ir rengiant mokymą apie neįgaliuosius asmenis.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) „vykdomasis vežėjas“ – asmuo, išskyrus vežėją ir kelionių operatorių, faktiškai vykdantis visą vežimą arba jo dalį;

f) Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) „laivas“ – jūrų arba upių transporto priemonė, išskyrus transporto priemonę su oro pagalve;

i) „laivas“ – jūrų arba vidaus vandenų transporto priemonė, išskyrus transporto priemonę su oro pagalve;

Pagrindimas

„Vidaus vandenų transporto priemonė“ yra tinkamesnė sąvoka nei „upių transporto priemonė“.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j) „transporto sutartis“ – vežimo sutartis, kurią sudarė vežėjas arba jo įgaliotasis bilietų pardavėjas ir keleivis vienai ar daugiau transporto paslaugų suteikti;

j) „transporto sutartis“ – vežimo sutartis, kurią sudarė vežėjas ir keleivis vienai ar daugiau transporto paslaugų suteikti, neatsižvelgiant į tai, ar bilietas pirktas iš vežėjo, kelionių operatoriaus, bilietų pardavėjo ar internetu;

Pagrindimas

Vežėjas sudaro transporto sutartį su keleiviu, o ne jo įgaliotas bilietų pardavėjas. Bilietų pardavėjai, kurie yra tarpininkai, nesudaro transporto sutarties ir neparduoda savo vardu. Jie tik dalyvauja sudarant vežėjo ir keleivio transporto sutartį.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l) „bilietų pardavėjas“ – bet kuris jūrų transporto paslaugų pardavėjas, kuris sudaro transporto sutartis ir vežėjo ar savo vardu parduoda bilietus;

l) „bilietų pardavėjas“ – bet kuris tarpininkas, vežėjo ar kelionių operatoriaus vardu parduodantis jūrų transporto paslaugas, įskaitant tas paslaugas, kurios parduodamos kaip paketo dalis;

Pagrindimas

Pardavėjas nesudaro transporto sutarties ir neparduoda bilietų savo vardu. Apibrėžtis turėtų taip pat apimti jūrų transporto paslaugas, kurios parduodamos kaip kelionės paketo dalis.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m) ,,kelionių operatorius“ – kelionės organizatorius arba pardavėjas, kaip apibrėžta Direktyvos 90/314/EEB 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse, išskyrus vežėją;

m) ,,kelionių operatorius“ – kelionės organizatorius, kaip apibrėžta Direktyvos 90/314/EEB 2 straipsnio 2 dalyje, išskyrus vežėją;

Pagrindimas

Pardavėjas – tai tarpininkas, kuris nėra kelionių operatoriaus ir vartotojo sudarytos sutarties šalis. Pardavėjus jau apima 3 straipsnio l punkto apibrėžtis „bilietų pardavėjas“.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio p punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

p) „ro-ro keleivinis laivas“ – laivas, kuriuo vežama daugiau nei 12 keleivių ir kuris turi erdves ro-ro kroviniams arba specialių kategorijų erdves, kaip apibrėžta iš dalies pakeistos 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje II-2/A/2 taisyklėje;

išbraukta

Pagrindimas

Kadangi sąvoka „ro-ro keleivinis laivas“ daugiau nėra minima reglamente, nėra būtina apibrėžti šio tipo laivus.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio r a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ra) „prieinamas būdas“–būdas, kuriuo tą pačią informaciją gali pasiekti visi keleiviai, naudodami teksto, Brailio kalbos, garso, vaizdo ir (arba)elektroninį formatą. Prieinamų būdų pavyzdžiai nėra ribojami ir gali apimti įvairias formas priklausomai nuo technologinės pažangos: piktogramas, balso skelbimus ir subtitrus.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio r b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

rb) „keleivis“–asmuo, kuris keliauja pagal vežimo sutartį, bet nėra asmuo lydintis transporto priemonę, vilkikus ar prekes, kurie gabenami kaip kroviniai ar komercinės prekės.

Pagrindimas

Pagal tai krovinius gabenantys vairuotojai šiame reglamente būtų laikomi keleiviais. Šis teisės aktas nėra skirtas krovinius gabenantiems vairuotojams.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio r c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

rc) „atvykimas“ –tikrasis laikas, kai laivas pritvirtinamas atvykimo prieplaukoje.

Pagrindimas

Šiuo metu nėra apibrėžties, atitinkančios atvykimą. „Pritvirtinamas atvykimo prieplaukoje“ tai logiškai paaiškina.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio r d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

rd) „išvykimas“ – tikrasis laikas, kai laivas pasirengęs išplaukti į jūrą.

Pagrindimas

Šiuo metu nėra apibrėžties, atitinkančios išvykimą. Pasirengimas išplaukti į jūrą reiškia, kad laivas visiškai pasirengęs palikti prieplauką.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio r e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

re) „bilieto kaina“–kaina, sumokėta už transportą ir apgyvendinimą laive. Ji neapima maisto, kitos veiklos ar pirkinių laive išlaidų.

Pagrindimas

Paaiškinama, kuo remtųsi kompensacija.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio r f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

rf) „Force Majeure“– įvykis ar aplinkybės, kurių nebuvo galima išvengti net taikant visas būtinas priemones, t. y. karas, įsiveržimas, užsienio priešų veikla, karo veiksmai (paskelbus ar nepaskelbus karą), pilietinis karas, sukilimas, revoliucija, maištas, karinė ar grobikiška veikla ar konfiskavimas, teroristų veiksmai, nacionalizavimas, vyriausybės sankcijos, blokada, embargas, darbo konfliktas, streikai, lokautas, elektros energijos tiekimo pertrūkiai ar nutraukimas, ar gaivalinės nelaimės, įskaitant gaisrą, potvynį, žemės drebėjimą, audrą, uraganą ar kitas gaivalines nelaimes. Force Majeure atvejams taip pat priklauso ekstremalios potvynių sąlygos, stiprus vėjas, per didelis bangų aukštis ir ledo formavimasis.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

Article 6 – paragraph 2

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Rezervacijos ir bilietai neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims teikiami be papildomo mokesčio.

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepaisant 6 straipsnio nuostatų, vežėjai, bilietų pardavėjai arba kelionių operatoriai dėl keleivio neįgalumo arba riboto judumo gali atsisakyti patvirtinti rezervaciją ar atsisakyti įlaipinti neįgalųjį asmenį arba riboto judumo asmenį:

1. Nepaisant 6 straipsnio nuostatų, vežėjai, bilietų pardavėjai arba kelionių operatoriai gali atsisakyti patvirtinti rezervaciją ar parduoti bilietą, ar atsisakyti įlaipinti neįgalųjį asmenį arba riboto judumo asmenį:

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad atsisakymo įlaipinti priežastis negali būti pati negalia, bet tik laivo materialinės charakteristikos, kurios gali netikti neįgaliesiems ar riboto judumo asmenims.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kad patenkintų taikomus saugumo reikalavimus, nustatytus tarptautiniuose, Bendrijos ar nacionaliniuose teisės aktuose, arba kad patenkintų saugumo reikalavimus, kuriuos nustatė veiklos leidimą atitinkamam vežėjui išdavusi valdžios institucija;

išbraukta

Pagrindimas

Jūrų transporto sektoriuje su saugumu susijusios priežastys neturėtų būti atsisakymo įlaipinti priežastys, nes šiame sektoriuje laivo struktūra yra svarbesnis kriterijus.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) kai dėl keleivinio laivo konstrukcijos neįgaliojo asmens arba riboto judumo asmens įlaipinimas ar vežimas fiziškai neįmanomas.

b) kai dėl keleivinio laivo konstrukcijos neįgaliojo asmens arba riboto judumo asmens įlaipinimas ar vežimas fiziškai neįmanomas ir kai jiems saugiu, pagarbiu ir veiksmingu būdu negali būti pasiūlyta įprastinio lygio paslauga.

Pagrindimas

Išimtis iš bendrojo įsipareigojimo vežti neįgalųjį asmenį, kai to „fiziškai neįmanoma“ padaryti, yra per siaura. Beveik visada įmanoma vežti asmenis, tačiau tai gali būti nesaugu, nepatogu ar jie gali būti diskriminuojami dėl skirtingų keleiviams sudaromų sąlygų. Todėl papildant formuluotę atsižvelgiama į minėtuosius klausimus, pavyzdžiui, į tai, ar įmanoma evakuoti keleivį avarijos metu.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu dėl pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytų priežasčių vežėjai, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai atsisako priimti rezervaciją, jie deda visas įmanomas pastangas, kad tam asmeniui pasiūlytų priimtiną alternatyvą.

Jeigu dėl pirmoje pastraipoje nurodytų priežasčių vežėjai, bilietų pardavėjai ar kelionių operatoriai atsisako priimti rezervaciją, jie deda visas įmanomas pastangas, kad tam asmeniui pasiūlytų priimtiną alternatyvą.

Pagrindimas

Reikalingas techninis pakeitimas, nes išbraukiamas a punktas.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu bilietas užsakytas iš anksto, neįgaliajam asmeniui arba riboto judumo asmeniui, kurį atsisakyta įlaipinti dėl neįgalumo ar riboto judumo, ir bet kuriam asmeniui, kuris lydi tokį asmenį, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, suteikiama teisė gauti kompensaciją arba teisė vykti kitu maršrutu, kaip numatyta I priede. Teisė pasirinkti kelionę į pirmąją išvykimo vietą arba vykti kitu maršrutu egzistuoja su sąlyga, kad bus įvykdyti visi saugos reikalavimai.

Jeigu bilietas užsakytas iš anksto, neįgaliajam asmeniui arba riboto judumo asmeniui, kurį atsisakyta įlaipinti, ir bet kuriam asmeniui, kuris lydi tokį asmenį, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, suteikiama teisė gauti kompensaciją arba teisė vykti kitu maršrutu, kaip numatyta I priede.

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti, kad atsisakymo įlaipinti priežastis negali būti pati negalia, bet tik laivo materialinės charakteristikos, kurios gali netikti neįgaliesiems ar riboto judumo asmenims. Taip pat pataisomas tekstas, siekiant, kad jis atitiktų pranešimo projekto 9 pakeitimą.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pagal tas pačias 1 dalies a punkte nurodytas sąlygas vežėjas, bilietų pardavėjas arba kelionių operatorius gali reikalauti, jei tai tikrai būtina, kad neįgalųjį asmenį ar riboto judumo asmenį lydėtų kitas asmuo, galintis suteikti tam asmeniui reikalingą pagalbą.

2. Vežėjas, bilietų pardavėjas arba kelionių operatorius gali reikalauti, jei tai tikrai būtina, kad neįgalųjį asmenį ar riboto judumo asmenį lydėtų kitas asmuo, galintis suteikti tam asmeniui reikalingą pagalbą.

Pagrindimas

Teksto pataisomas, siekiant, kad jis atitiktų pranešimo projekto 9 pakeitimą.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Vežėjai kartu su aktyviai dalyvaujančiais neįgaliųjų asmenų ir riboto judumo asmenų organizacijų atstovais ir 26 straipsnyje nurodytomis vykdymo kontrolės įstaigomis nustato nediskriminuojamas vežimo paslaugų prieinamumo neįgaliesiems asmenims ir riboto judumo asmenims, taip pat jų vežimo arba su keleivinio laivo konstrukcija susijusius judumo įrangos apribojimus, kad atitiktų taikomus saugumo reikalavimus. Šiose taisyklėse nurodomos visos atitinkamos keleivių vežimo jūra paslaugų prieinamumo sąlygos, įskaitant laivų, kuriais keliaujama, prieinamumą ir juose teikiamus patogumus.

1. Prižiūrint nacionalinėms vykdymo kontrolės įstaigoms, vežėjai kartu su aktyviai dalyvaujančiomis uostams, neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims atstovaujančiomis organizacijomis nustato nediskriminuojamas vežimo paslaugų prieinamumo neįgaliesiems asmenims ir riboto judumo asmenims bei lydintiems asmenims taisykles, taip pat jų vežimo arba su keleivinio laivo konstrukcija susijusius judumo įrangos apribojimus siekiant, kad ji atitiktų taikomus saugumo reikalavimus. Šiose taisyklėse nurodomos visos atitinkamos keleivių vežimo jūra paslaugų prieinamumo sąlygos, įskaitant laivų, kuriais keliaujama, prieinamumą ir juose teikiamus patogumus, ir juose įrengtos pagalbos įrangos prieinamumą.

Pagrindimas

Nors reikalinga 8 straipsnyje nurodyta konsultacija, vis dėlto reikia paaiškinti jos būsimą eigą. 26 straipsnyje nurodytos nacionalinės įstaigos atrodo tinkamos šioms konsultacijoms prižiūrėti. Be to, svarbu, kad šiame procese dalyvautų uostams atstovaujančios organizacijos.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vežėjai ar bilietų pardavėjai privalo viešai skelbti 1 dalyje numatytas taisykles bent tada, kai atliekama rezervacija, tinkamais būdais ir tokiomis pačiomis kalbomis, kokiomis informacija paprastai teikiama visiems keleiviams. Teikiant tokią informaciją, ypatingas dėmesys skiriamas neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų poreikiams.

2. Vežėjai ar bilietų pardavėjai privalo viešai fizine forma ar internete skelbti 1 dalyje numatytas taisykles bent tada, kai atliekama rezervacija, prieinamais ir tinkamais būdais ir tokiomis pačiomis kalbomis, kokiomis informacija paprastai teikiama visiems keleiviams. Teikiant tokią informaciją, ypatingas dėmesys skiriamas neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų poreikiams.

Pagrindimas

Tekste reikėtų vartoti vienodus terminus.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Paprašyti vežėjai suteikia galimybę susipažinti su tarptautiniais, Bendrijos ar nacionaliniais saugumo reikalavimus nustatančiais teisės aktais, kuriais jie rėmėsi, numatydami nediskriminuojamas prieinamumo taisykles.

3. Paprašyti vežėjai suteikia galimybę prieinamais būdais susipažinti su tarptautiniais, Bendrijos ar nacionaliniais saugumo reikalavimus nustatančiais teisės aktais, kuriais jie rėmėsi, numatydami nediskriminuojamas prieinamumo taisykles.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Vežėjai, jų bilietų pardavėjai arba kelionių operatoriai užtikrina, kad visa svarbi informacija apie vežimo sąlygas, kelionę ir paslaugų prieinamumą būtų teikiama neįgaliesiems asmenims ir riboto judumo asmenims tinkamais ir prieinamais būdais, įskaitant galimybę užsisakyti bilietą ir gauti informaciją internetu.

5. Vežėjai, jų bilietų pardavėjai arba kelionių operatoriai užtikrina, kad visa svarbi informacija apie vežimo sąlygas, kelionę, paslaugų prieinamumą ir pagalbos teikimo patvirtinimas raštu būtų teikiami neįgaliesiems asmenims ir riboto judumo asmenims prieinamais būdais, įskaitant galimybę užsisakyti bilietą ir gauti informaciją internetu.

Pagrindimas

Pagalbos teikimo patvirtinimą, kuris yra svarbus daugeliui neįgalių ar riboto judumo keleivių, atlikdamas rezervaciją turi pateikti rezervaciją atliekantis subjektas.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei neįgalusis ar riboto judumo asmuo išvyksta iš uosto, vyksta per jį ar atvyksta į jį, vežėjas, nepažeisdamas 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų prieinamumo taisyklių, atsakingas už tai, kad neįgaliesiems asmenims ir riboto judumo asmenims būtų užtikrintas nemokamas II priede nurodytos pagalbos suteikimas tokiu būdu, kad asmuo galėtų įlipti į išplaukiantį laivą arba išlipti iš atplaukusio laivo, į kurį jis nusipirko bilietą.

1. Jei neįgalusis ar riboto judumo asmuo išvyksta iš uosto, vyksta per jį ar atvyksta į jį, vežėjas, nepažeisdamas 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų prieinamumo taisyklių, atsakingas už tai, kad neįgaliesiems asmenims ir riboto judumo asmenims būtų užtikrintas nemokamas II priede nurodytos pagalbos suteikimas tokiu būdu, kad asmuo galėtų įlipti į išplaukiantį laivą arba išlipti iš atplaukusio laivo, į kurį jis nusipirko bilietą. Pagalba pritaikoma individualiems neįgalaus ar riboto judumo asmens poreikiams.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Vežėjai, vadovaudamiesi esama komercine praktika, atskiria veiklos, susijusios su pagalbos teikimu neįgaliesiems asmenims ir riboto judumo asmenims, ir kitos savo veiklos sąskaitas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Jūros sektoriui šis reikalavimas pernelyg didelis.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

9 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5a. Pagal 12 straipsnį uostą valdanti įstaiga prireikus yra atsakinga už tai, kad uostas taptų prieinamas neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims.

Pagrindimas

Svarbu įtraukti nuostatą, apimančią uostus valdančių įstaigų atsakomybę teikiant pagalbą neįgaliesiems asmenims ir riboto judumo asmenims.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

12 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) pagalba teikiama, jei vežėjui, bilietų pardavėjui ar kelionių operatoriui, iš kurio pirktas bilietas, pranešama apie tai, kad asmeniui reikės tokios pagalbos, bent 48 valandas prieš tai, kai reikės suteikti pagalbą. Kai įsigijus bilietą galima vykti daugkartiniais reisais, užtenka vieno pranešimo, jei pateikiama tinkama informacija apie vėlesnius reisus;

a) pagalba teikiama, jei vežėjui, bilietų pardavėjui ar kelionių operatoriui, iš kurio pirktas bilietas, atliekant rezervaciją pranešama apie tai, kad asmeniui reikės tokios pagalbos, bent 48 valandas prieš tai, kai reikės suteikti pagalbą, nebent pagalbos teikėjas ir keleivis susitartų dėl trumpesnio pranešimo laikotarpio, išskyrus kruizines keliones, kurių atveju pagalbos poreikis turėtų būti nurodomas atliekant rezervaciją. Kai įsigijus bilietą galima vykti daugkartiniais reisais, užtenka vieno pranešimo, jei pateikiama tinkama informacija apie vėlesnius reisus;

Pagrindimas

Atrodo, kad tinkamiausias laikas įspėti vežėją, kad bus reikalinga pagalba, yra tada, kai atliekama rezervacija. Tais atvejais, kai kliento judumas tampa ribotas laikotarpiu tarp rezervacijos ir įlaipinimo, vežėjui vis tiek turi būti suteikiamos 48 valandos, kad šis galėtų pasirengti.

Pranešimo sistemai reikėtų suteikti tam tikrą lankstumą, pavyzdžiui, jei asmuo reguliariai naudojasi ta pačia paslauga. Taip pat būtų nepagrįsta reikalauti, kad vežėjai sukurtų pranešimo sistemą, jeigu pastaroji jiems būtų praktiškai nevertinga.

Kruizinė kelionė yra transporto, apgyvendinimo ir kitų turizmo paslaugų mišinys, kuris sudaro kelionių paketą, kurį reguliuoja Kelionių paketų direktyva 90/314/EEB. Pagal šios direktyvos nuostatas, keleiviai užsisakydami kelionės organizatoriui ar pardavimo agentui turi pranešti apie „ypatingus poreikius“, kad organizatorius galėtų imtis tinkamų priemonių, skirtų šiems klientams kelionės metu.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

12 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) vežėjai, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai imasi visų būtinų priemonių, kad gautų neįgaliųjų asmens ar riboto judumo asmenų pranešimą apie pagalbos poreikį. Šis įsipareigojimas taikomas visose jų prekybos vietose, įskaitant pardavimą telefonu ir internete;

b) vežėjai, bilietų pardavėjai ir kelionių operatoriai imasi visų būtinų priemonių, kad paprašytų neįgaliųjų asmenų ar riboto judumo asmenų pateikti pranešimą apie pagalbos poreikį ir jį gautų. Keleivis gauna patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad buvo pranešta apie pagalbos poreikį. Šie įsipareigojimai taikomi visose jų prekybos vietose, įskaitant pardavimą telefonu ir internete;

Pagrindimas

Labai svarbu, kad vežėjai, bilietų pardavėjai ir kelionių organizatoriai aktyviai prašytų informacijos, ar keleiviui reikia pagalbos, nes ne visi keleiviai žino, kad jie turėtų pranešti apie savo poreikius. Taip pat svarbu, kad keleiviai galėtų įrodyti vežėjams, bilietų pardavėjams ir kelionių organizatoriams, kad apie savo pagalbos poreikius jie pranešė.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

12 straipsnio e punkto 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

-  vežėjo nurodytu laiku, bet ne anksčiau kaip likus 60 minučių iki paskelbto išvykimo laiko; arba

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pagrindimas

Žodis „uiterlijk“ gali sukelti nesusipratimų. Pagal šį pakeitimą, jei laikas nenurodomas, riboto judumo asmuo turėtų atvykti likus 30 minučių iki paskelbto išvykimo laiko. Antraip, jis turi atvykti vežėjo nurodytu laiku, daugiausiai likus 60 minučių. Komisijos pasiūlyme tas pats žodis „uiterlijk“ naudojamas dviem vienas kitam prieštaraujančiais atvejais.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

12 straipsnio e punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus 30 minučių iki paskelbto išvykimo laiko.

– jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus 30 minučių iki paskelbto įlaipinimo laiko, nebent keleivis ir pagalbos teikėjas susitartų kitaip.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į jūrų transporto tikrovę, atskaitos tašku turėtų būti įlaipinimo laikas. Be to, šiuo pakeitimu tekstas suderinamas su reglamentu, taikomu oro transportui.

Kai kuriais atvejais, pvz. uostuose, kuriuose nėra darbuotojų, pagalbos teikėjui ir neįgaliajam ar riboto judumo keleiviui gali būti patogiau atskirai susitarti dėl atvykimo laiko.

Žodis „uiterlijk“ gali sukelti nesusipratimų. Pagal šį pakeitimą, jei laikas nenurodomas, riboto judumo asmuo turėtų atvykti likus 30 minučių iki paskelbto išvykimo laiko. Antraip, jis tusi atvykti vežėjo nurodytu laiku, daugiausiai likus 60 minučių. Komisijos pasiūlyme tas pats žodis „uiterlijk“ naudojamas dviem vienas kitam prieštaraujančiais atvejais.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

12 straipsnio e punkto 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus 30 minučių iki paskelbto išvykimo laiko.

– jei laikas nenurodytas, ne vėliau kaip likus 30 minučių iki paskelbto išvykimo laiko arba

 

 

– kruizinių kelionių atveju – vežėjo nurodytu laiku, bet ne anksčiau kaip likus 60 minučių iki registracijos laiko.

 

Pagrindimas

Svarbu kruizines keliones atskirti nuo kitų rūšių jūrų transporto.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

12 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) Kai neįgaliajam asmeniui arba riboto judumo asmeniui reikia gyvūno vedlio pagalbos, toks gyvūnas į laivą priimamas su sąlyga, kad vežėjui, bilietų pardavėjui arba kelionių operatoriui apie tai pranešta vadovaujantis galiojančiomis nacionalinėmis taisyklėmis dėl pripažintų gyvūnų vedlių vežimo keleiviniais laivais, jeigu tokių taisyklių esama.

f) Kai neįgaliajam asmeniui arba riboto judumo asmeniui reikia šuns vedlio pagalbos, toks gyvūnas į laivą priimamas su sąlyga, kad vežėjui, bilietų pardavėjui arba kelionių operatoriui apie tai pranešta vadovaujantis galiojančiomis nacionalinėmis taisyklėmis dėl pripažintų šunų vedlių vežimo keleiviniais laivais, jeigu tokių taisyklių esama.

Pagrindimas

Reikėtų patikslinti tekstą.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kai dėl pagalbos teikimo sudaroma subrangos sutartis ir vežėjas, bilietų pardavėjas ar kelionių operatorius likus ne mažiau nei 48 valandoms iki paskelbto kelionės pradžios laiko gauna pranešimą, kad reikės suteikti pagalbą, jis perduoda reikalingą informaciją subrangovui likus ne mažiau nei 36 valandoms iki paskelbto kelionės pradžios laiko.

1. Kai dėl pagalbos teikimo sudaroma subrangos sutartis ir vežėjas likus ne mažiau nei 48 valandoms iki paskelbto kelionės pradžios laiko gauna pranešimą, kad reikės suteikti pagalbą, jis perduoda reikalingą informaciją subrangovui likus ne mažiau nei 36 valandoms iki paskelbto kelionės pradžios laiko.

2. Kai dėl pagalbos teikimo sudaroma sutartis su trečiąja šalimi ir vežėjas, bilietų pardavėjas ar kelionių operatorius negauna pranešimo, kad reikės suteikti pagalbą, likus ne mažiau nei 48 valandoms iki numatyto kelionės pradžios laiko, vežėjas ar kelionių operatorius kuo greičiau perduoda informaciją trečiajai šaliai.

2. Kai dėl pagalbos teikimo sudaroma sutartis su trečiąja šalimi ir vežėjas negauna pranešimo, kad reikės suteikti pagalbą, likus ne mažiau nei 48 valandoms iki numatyto kelionės pradžios laiko, vežėjas ar bilietų pardavėjas, ar kelionių operatorius kuo greičiau perduoda informaciją trečiajai šaliai.

Pagrindimas

Tik vežėjas, besinaudojantis subrangovo paslaugomis, turėtų jį informuoti apie pagalbos poreikį. Nei bilietų pardavėjas, nei kelionių operatorius nežino, ar vežėjas naudojasi subrangovo paslaugomis.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kai dėl pagalbos teikimo sudaroma subrangos sutartis ir vežėjas, bilietų pardavėjas ar kelionių operatorius likus ne mažiau nei 48 valandoms iki paskelbto kelionės pradžios laiko gauna pranešimą, kad reikės suteikti pagalbą, jis perduoda reikalingą informaciją subrangovui likus ne mažiau nei 36 valandoms iki paskelbto kelionės pradžios laiko.

1. Kai dėl pagalbos teikimo sudaroma subrangos sutartis ir vežėjas, bilietų pardavėjas ar kelionių operatorius likus ne mažiau nei 48 valandoms iki paskelbto kelionės pradžios laiko gauna pranešimą, kad reikės suteikti pagalbą, jis kuo greičiau perduoda reikalingą informaciją subrangovui ir bet kokiu atveju likus ne mažiau nei 36 valandoms iki paskelbto kelionės pradžios laiko.

Pagrindimas

Jei informacija gaunama anksčiau nei prieš 48 valandas iki paskelbto išvykimo laiko, ji turėtų būti kuo greičiau perduodama subrangovui nepaisant reglamente nustatytos 36 valandų ribos.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Vežėjai skelbia savo kokybės standartus.

3. Vežėjai prieinamais būdais skelbia savo kokybės standartus.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

15 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) visam uoste dirbančiam personalui, tiesiogiai bendraujančiam su keleiviais, rengia IV priede nurodytą mokymą apie pagalbą neįgaliesiems ir žinių apie neįgaliuosius asmenis gerinimo mokymą;

b) visam uoste dirbančiam savo personalui, tiesiogiai bendraujančiam su keleiviais, rengia IV priede nurodytą mokymą apie pagalbą neįgaliesiems ir gerina jo žinias apie neįgaliuosius asmenis;

Pagrindimas

Svarbu patikslinti, kad kalbama būtent apie vežėjų, kurie minimi straipsnio pradžioje, personalą.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

15 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) užtikrina, kad visi naujai įdarbinti darbuotojai dalyvautų mokyme apie neįgaliuosius ir kad prireikus personalui būtų rengiamas mokymas žinioms atnaujinti.

c) užtikrina, kad visi naujai įdarbinti darbuotojai, tiesiogiai bendraujantys su keleiviais, dalyvautų mokyme apie neįgaliuosius ir kad prireikus personalui būtų rengiamas mokymas žinioms atnaujinti.

Pagrindimas

Nemažai darbuotojų nebendrauja su keleiviais ir jiems privalomai rengti šį mokymą nereikalinga.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

16 straipsnio 1 dalis pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kai vežimėliai, kita judumo įranga arba jų dalys pametami arba sugadinami uoste ar laive prieš, per ir po kelionės, keleiviui, kuriam ši įranga priklauso, vežėjas ar uostą valdanti įstaiga, t. y. šalis, kuri buvo atsakinga už įrangą, kai ji buvo pamesta ar sugadinta, išmoka kompensaciją.

1. Išskyrus tuos atvejus, kai keleiviui, kuriam ši įranga priklauso, kompensacija jau išmokėta pagal .... d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl keleivių vežėjų jūra ir vidaus vandenimis atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju1, kai vežimėliai, kita judumo įranga arba jų dalys pametami arba sugadinami uoste ar laive prieš, per kelionę ir po jos, keleiviui, kuriam ši įranga priklauso, šalis, kuri buvo atsakinga už įrangą, kai ji buvo pamesta ar sugadinta, išmoka kompensaciją.

_________________

1OL, ...., ....., p...

Pagrindimas

Pakeitime pateikiamas patikslinamas, siekiant pabrėžti ryšį su reglamentu dėl keleivių vežėjų jūra ir vidaus vandenimis atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju, dėl kurio bus balsuojama per kovo mėnesio plenarinį posėdį. Be to, šis tekstas keičiamas siekiant pabrėžti už įrangą tuo metu atsakingo asmens atsakomybę.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu reikia, dedamos visos pastangos greitai suteikti pakaitinę įrangą.

Jeigu reikia, dedamos visos pastangos greitai suteikti pakaitinę įrangą, tinkamą siekiant patenkinti atitinkamo keleivio poreikius.

Pagrindimas

Nors pakaitinė įranga ne visada gali būti identiška originaliajai, atitinkamam keleiviui turi būti įmanoma ją naudoti ir ji turėtų būti patogi.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu vėluojama atvykti arba išvykti, vežėjas arba, kai įmanoma, uostą valdanti įstaiga praneša keleiviams apie numatomą išvykimo ir atvykimo laiką, kai tik turi tokią informaciją, bet ne vėliau kaip praėjus 30 minučių po numatyto išvykimo ar atitinkamai ne vėliau kaip likus vienai valandai iki numatyto atvykimo.

1. Jeigu vėluojama atvykti arba išvykti, vežėjas arba, kai tinkama, uostą valdanti įstaiga apie tai praneša keleiviams ne vėliau kaip praėjus 30 minučių po numatyto išvykimo ar ne vėliau kaip likus vienai valandai iki numatyto atvykimo. Vežėjas praneša keleiviams apie numatomą išvykimo ir atvykimo laiką, jei jis turi tokią informaciją.

Pagrindimas

Performulavimo pakeitimas. Be to, daugeliu atvejų vėluojama dėl nepalankų oro sąlygų, todėl ne visada turima informacijos apie tikslų vėlavimo laiką. Todėl iš vežėjų neturėtų būti reikalaujama pateikti informaciją, kuri gali būti neteisinga.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Vežėjas arba uostą valdanti įstaiga užtikrina, kad neįgalieji ar riboto judumo keleiviai prieinamais būdais gautų pagal 1 ir 2 dalis reikalaujamą informaciją.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kai dėl vėlavimo būtina pasilikti vieną ar daugiau naktų arba būtina pasilikti ilgiau nei keleivis ketino, esant fizinei galimybei keleiviams, be 1 dalyje nurodyto maisto ir gaiviųjų gėrimų, nemokamai pasiūlomas viešbutis ar kita apgyvendinimo vieta ir transportas iš uosto į apgyvendinimo vietą.

2. Kai dėl vėlavimo būtina pasilikti vieną ar daugiau naktų arba būtina pasilikti ilgiau nei keleivis ketino, keleiviams, be 1 dalyje nurodyto maisto ir gaiviųjų gėrimų, nemokamai pasiūlomas viešbutis ar kita apgyvendinimo vieta ir transportas iš uosto į apgyvendinimo vietą. Papildomos apgyvendinimo ir transporto išlaidos, kurias padengia vežėjas, negali būti didesnės už dvigubą bilieto kainą.

Pagrindimas

Nuostolių atlyginimas neturi priklausyti nuo netikslių fizinių veiksnių. Nesuprantama, kaip galima priversti mokėti asmenį, kuriam jau ir taip padaryta žala dėl vėlavimo visą dieną.

Šiuo pakeitimu taip pat sukuriamas ryšys tarp bilieto kainos ir apgyvendinimo išlaidų, kurias turi padengti vežėjas, jei labai vėluojama, ir užtikrinama, kad būtų padengiama bent dalis šių išlaidų.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

19 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) keleiviai atgauna už bilietą sumokėtus pinigus, nebent jie sutinka pasinaudoti kitomis transporto paslaugomis, nurodytomis a punkte.

b) pasiūloma grąžinti už bilietą sumokėtus pinigus, jei jie nusprendžia nebekeliauti naudodamiesi vežėjo paslaugomis.

Pagrindimas

Teisės tampa panašios į teises, naudojantis kitų rūšių transporto paslaugomis.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

19 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompensacija, numatyta b punkte, išmokama tokiomis pačiomis kompensacijų išmokėjimo sąlygomis, kaip numatyta 20 straipsnyje.

Kompensacija, numatyta b punkte, išmokama tokiomis pačiomis kompensacijų išmokėjimo sąlygomis, kaip numatyta 20 straipsnio 3, 4 ir 4a dalyse.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šiame straipsnyje numatyta teisė gauti kompensaciją netaikoma kruizinės kelionės keleiviams, nebent tokios teisės įgyjamos pagal Direktyvą 90/314/EEB.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies nuostatų, kruizinės kelionės keleiviai nukreipiami kitu maršrutu arba jiems skiriama kompensacija pagal Direktyvą 90/314/EEB.

Pagrindimas

Pateikiant nuorodą į Direktyvą 90/314/EEB, užtikrinama, kad kruizinės kelionės keleiviams būtų suteikiama visa pagal šią direktyvą jiems skiriama apsauga.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

20 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Neprarasdamas teisės keliauti transportu, keleivis iš vežėjo gali reikalauti kompensacijos už vėlavimą, jei jis vėluoja atvykti dėl išvykimo atšaukimo arba vėlavimo. Minimalios kompensacijos už vėlavimą yra:

1. Neprarasdamas teisės keliauti transportu, keleivis iš vežėjo gali reikalauti kompensacijos už vėlavimą, jei jis vėluoja atvykti. Minimalios kompensacijos už vėlavimą yra:

Pagrindimas

Nebūtina nurodyti galimų vėlavimo atvykti priežasčių. Kad ir kas atsitiktų, keleiviui turi būti suteikiama galimybė gauti kompensaciją.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šiame straipsnyje numatyta teisė gauti kompensaciją netaikoma kruizinės kelionės keleiviams, nebent tokios teisės įgyjamos pagal Direktyvą 90/314/EEB.

2. 1 dalis netaikoma kruizinės kelionės keleiviams. Kruizinės kelionės keleiviai gali siekti kompensacijos pagal Direktyvą 90/314/EEB.

Pagrindimas

Pateikiant nuorodą į Direktyvą 90/314/EEB, užtikrinama, kad kruizinės kelionės keleiviams būtų suteikiama visa pagal šią direktyvą jiems skiriama apsauga.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

20 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Jeigu vežėjas prieš tris ar daugiau dienų iki numatyto išvykimo paskelbė, kad kelionė atšaukta ar atidėta, teisė į kompensaciją nesuteikiama.

Pagrindimas

Taip pat kaip oro transportui ir atsižvelgiant į atskiras laivybos aplinkybes, vežėjams turėtų būti suteikiama galimybė pakankamai anksti paskelbti apie tvarkaraščio pasikeitimą, taip naujas tvarkaraštis taptų pagrindu suteikiant bet kokias teises į kompensaciją.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

20 a straipsnis

 

Force majeure

 

18, 19 ir 20 straipsniuose nurodyti įsipareigojimai netaikomi force majeure atvejais, kai trukdoma teikti transporto paslaugą, kai tokių aplinkybių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nė viena šio reglamento nuostata netrukdoma keleiviams siekti žalos, atsiradusios atšaukus transporto paslaugas ar pavėlavus jas suteikti, atlyginimo nacionaliniuose teismuose.

Nė viena šio reglamento nuostata netrukdoma keleiviams siekti žalos, atsiradusios atšaukus transporto paslaugas ar pavėlavus jas suteikti, atlyginimo nacionaliniuose teismuose. Pagal šį reglamentą gautos kompensacijos suma gali būti atimama iš suteiktos papildomos kompensacijos sumos.

Pagrindimas

Siekiant išvengti dvigubo kompensavimo, šis pakeitimas suteikia galimybę teismams prireikus iš jų suteikiamos kompensacijos atimti pagal šį reglamentą suteiktos kompensacijos sumą.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vežėjai bendradarbiauja, kad nustatytų priemones nacionaliniu ar Europos lygmeniu, kartu dalyvaujant suinteresuotosioms šalims, profesinėms asociacijoms ir vartotojų asociacijoms, keleiviams bei neįgaliesiems asmenims. Šiomis priemonėmis turėtų būti siekiama pagerinti rūpinimąsi keleiviais, ypač daug vėluojant ir pertraukus arba atšaukus kelionę.

Prižiūrint nacionalinėms vykdymo kontrolės įstaigoms, vežėjai bendradarbiauja, kad nustatytų priemones nacionaliniu ar Europos lygmeniu, kartu dalyvaujant suinteresuotosioms šalims, profesinėms organizacijoms ir vartotojų asociacijoms, keleiviams, uostams bei neįgaliesiems asmenims. Šiomis priemonėmis turėtų būti siekiama pagerinti rūpinimąsi keleiviais, ypač daug vėluojant ir pertraukus arba atšaukus kelionę.

Pagrindimas

Atrodo, kad 26 straipsnyje nurodytos nacionalinės vykdymo kontrolės įstaigos yra tinkamos institucijos siekiant užtikrinti šio bendradarbiavimo proceso eigą. Be to, svarbu, kad šiame procese dalyvautų uostų valdymo organizacijos.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Uostus valdančios įstaigos ir vežėjai pačiu tinkamiausiu būdu per visą kelionę teikia keleiviams reikalingą informaciją. Ypatingas dėmesys skiriamas neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų poreikiams.

Uostus valdančios įstaigos ir vežėjai per visą kelionę prieinamais būdais ir įprastomis kalbomis teikia keleiviams reikalingą informaciją. Ypatingas dėmesys skiriamas neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų poreikiams.

Pagrindimas

Tekste reikėtų vartoti vienodus terminus.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Vežėjai užtikrina, kad keleiviams būtų suteikta tinkama ir suprantama informacija apie jų teises pagal šį reglamentą ne vėliau, nei jiems išvykstant. Vežėjui suteikus būtiną informaciją, vykdomasis vežėjas neprivalo jos teikti, ir atvirkščiai. Informacija suteikiama tinkamiausiu būdu. Teikiant tokią informaciją, ypatingas dėmesys skiriamas neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų poreikiams.

1. Vežėjai užtikrina, kad keleiviams būtų suteikta tinkama ir suprantama informacija apie jų teises pagal šį reglamentą ne vėliau, nei jiems išvykstant. Vežėjui suteikus būtiną informaciją, vykdomasis vežėjas neprivalo jos teikti, ir atvirkščiai. Informacija suteikiama prieinamais būdais ir įprastomis kalbomis. Teikiant tokią informaciją, ypatingas dėmesys skiriamas neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų poreikiams.

Pagrindimas

Tekste reikėtų vartoti vienodus terminus. Taip pat reikia paminėti kalbos klausimą.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Vežėjai nustato skundų nagrinėjimo tvarką, skirtą šiame reglamente numatytoms teisėms ir pareigoms užtikrinti.

1. Valstybių narių valdžios institucijos nustato nepriklausomą skundų nagrinėjimo tvarką, prieinamą visiems keleiviams, įskaitant neįgaliuosius ir riboto judumo asmenis, skirtą šiame reglamente numatytoms teisėms ir pareigoms užtikrinti.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria įstaigą ar įstaigas, atsakingas už šio reglamento vykdymą. Kiekviena įstaiga imasi keleivių teisėms užtikrinti reikalingų priemonių, įskaitant prieinamumo taisyklių pagal 8 straipsnį atitikimo užtikrinimą. Kiekvienos įstaigos veiklos organizavimas, finansavimo sprendimai, teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas yra nepriklausomi nuo vežėjų.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria įstaigą, atsakingą už šio reglamento vykdymą. Kiekviena įstaiga imasi priemonių, reikalingų siekiant užtikrinti, kad būtų nustatytos 8 straipsnyje nurodytos prieinamumo taisyklės, kad jų būtų laikomasi ir kad būtų gerbiamos keleivių teisės. Kiekvienos įstaigos veiklos organizavimas, finansavimo sprendimai, teisinė struktūra ir sprendimų priėmimas yra nepriklausomi nuo komercinių interesų.

Pagrindimas

Šioms pareigoms atlikti pakanka vienos įstaigos. Kadangi kituose reglamento straipsniuose pripažįstama tai, kad įvairios šalys turi konkrečių interesų keleivių teisių klausimu, reikia geriau patikslinti, kad nacionalinė įstaiga turi būti nepriklausoma nuo komercinių interesų.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

26 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie įstaigą ar įstaigas, paskirtas remiantis šiuo straipsniu, bei atitinkamas funkcijas.

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie įstaigą, paskirtą remiantis šiuo straipsniu, bei jos atitinkamas funkcijas.

Pagrindimas

Tai, kad valstybėse narėse būtų tik po vieną įstaigą, padėtų pasiekti administracinio paprastumo ir didesnio atsakomybės jausmo.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

26 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Bet kuris keleivis dėl įtariamų šio reglamento pažeidimų gali pateikti skundą pagal 1 dalį paskirtai atitinkamai įstaigai arba bet kuriai kitai valstybės narės paskirtai atitinkamai įstaigai.

3. Bet kuris keleivis dėl įtariamų šio reglamento pažeidimų gali pateikti skundą pagal 1 dalį valstybės narės paskirtai atitinkamai įstaigai.

Pagrindimas

Šiai užduočiai įveikti pakanka vienos įstaigos.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

27 straipsnio – 1 dalies– d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) apibendrinti skundų duomenys,

d) apibendrinti skundų duomenys, įskaitant jų rezultatus ir sprendimo terminus,

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl nuobaudų už šio reglamento pažeidimus ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų tų taisyklių įgyvendinimą. Numatytos nuobaudos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės Komisijai praneša apie šias nuostatas ir nedelsdamos praneša apie bet kokį vėliau padarytą su jomis susijusį pakeitimą.

Valstybės narės nustato taisykles dėl nuobaudų už šio reglamento pažeidimus ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų tų taisyklių įgyvendinimą. Numatytos nuobaudos, kurios galėtų apimti nurodymą išmokėti kompensaciją susijusiam asmeniui, turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės Komisijai praneša apie šias nuostatas ir nedelsdamos praneša apie bet kokį vėliau padarytą su jomis susijusį pakeitimą.

Pagrindimas

18 konstatuojamoje dalyje nurodoma, kad į nuobaudas galėtų būti įtraukiama kompensacija aukai. Tai verta pakartoti ir pagrindiniame teisės akto tekste.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

II Priedo 1 pastraipos 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  įlipti į laivą, naudojantis pakylomis, vežimėliais ar kita reikiama pagalba,

– įlipti į laivą, naudojantis reikiamomis priemonėmis,

Pagrindimas

Netikslinga nurodyti, kad turi būti suteikiama brangi įranga, kurios daugelyje laivų ar uostų nėra.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

II priedo 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikinas sugadintos arba pamestos judumo įrangos pakeitimas, bet nebūtinai tokia pačia.

Laikinas sugadintos arba pamestos judumo įrangos pakeitimas, nebūtinai tokia pačia, bet panašių techninių ir funkcinių charakteristikų įranga.

Pagrindimas

Ši nuostata reikalinga, nes kitaip asmenims, kuriems reikia šios įrangos, gali būti neįmanoma jos naudoti, jei ji nepritaikyta prie jų ypatingų poreikių.

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

II priedo penkta pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai reikia, pripažintų gyvūnų vedlių priežiūra sausumoje.

Kai reikia, pripažintų šunų vedlių priežiūra sausumoje.

Pagrindimas

Siekiama aiškumo.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

IV priedo 2 punkto 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  įgūdžių, kaip suteikti pagalbą riboto judumo asmenims, keliaujantiems su pripažintu gyvūnu vedliu, įskaitant tokių gyvūnų vaidmenį ir poreikius,

–  įgūdžių, kaip suteikti pagalbą riboto judumo asmenims, keliaujantiems su šunimi vedliu, įskaitant tokių gyvūnų vaidmenį ir poreikius,

Pagrindimas

Siekiant darnos su pakeistu 12 straipsnio f punktu ir teksto išaiškinimo, terminas „gyvūnas vedlys“ pakeičiamas terminu „šuo vedlys“.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

IV priedo 2 punkto 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– būdų, kaip lydėti akluosius ir silpnaregius keleivius bei kaip elgtis su pripažintais gyvūnais vedliais ir juos vežti,

– būdų, kaip lydėti akluosius ir silpnaregius keleivius,

Pagrindimas

Šunims vedliams turėtų būti leidžiama lydėti savo šeimininkus ir šiems šunims atliekant savo pareigas, įgula turėtų juos palikti su jų šeimininkais. Šunys vedliai išmokyti klausyti tik šeimininko nurodymų.

AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės: siekis suteikti daugiau teisių visų rūšių transporto keleiviams

Nuo 2000 m. pradžios pagal Europos Komisijos išleistą Baltąją knygą „Europos transporto politika 2010 m. – metas spręsti“[1] ES įsipareigojo suteikti daugiau teisių keleiviams.

Taigi Europos institucijos neseniai priėmė nuostatas dėl keleivių teisių keliaujant oro ir geležinkelių transportu. Siekdama užbaigti šį pradėtą teisinį darbą, Europos Komisija nusiuntė Europos Parlamentui ir Tarybai du reglamento pasiūlymus dėl autobusu vykstančių keleivių ir dėl jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstančių keleivių teisių. Taigi šis pranešimo projektas svarstomas būtent atsižvelgiant į pažangą, padarytą suteikiant daugiau teisių keleiviams ir suvienodinant įvairių rūšių transporto Europos vartotojų teises.

Taigi šiuo pranešimu siekiama kuo vienodesnių teisių visų transporto rūšių keleiviams, kadangi šių rūšių konkurencija yra dažna. Be to, konkrečiai suteikiant keleiviams teises, reikia atsižvelgti į jūrų ir upių sektoriaus ypatumus.

Komisijos pasiūlymas

Komisijos pasiūlymas grindžiamas dviem reglamentais dėl oro sektoriaus ir dėl geležinkelių sektoriaus keleivių teisių. Juose apimamos keleivių teisės ir neįgalių asmenų bei riboto judumo asmenų teisės. Pasiūlymo tikslas – pašalinti kliūtis, trukdančias neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims keliauti laivais Europoje. Be to, apimamos ir nuostatos dėl bendresnių keleivių teisių, būtent vėlavimo ar atšaukimo atvejais.

Svarbios teisinių priemonių kryptys:

– specialiosios neįgaliųjų asmenų ir riboto judumo asmenų teisės ir kartu siekis atsižvelgti į nediskriminavimo, pabrėžiant prieinamumą, ir pagalbos riboto judumo asmenims principą;

– vežėjų pareigos vėlavimo ar kelionės atšaukimo atvejais;

– pareiga informuoti keleivius ir skundų nagrinėjimo tvarka;

– nacionalinių įstaigų taikomas reglamentas.

Siūlomo reglamento taikymo sritis apima komercines keleivių vežimo jūrų ir vidaus vandenų vidaus ir tarptautiniais maršrutais paslaugas.

Pranešėjo pasiūlymas

Apskritai, Komisijos pasiūlytame tekste gana daug remiamasi dokumentu dėl oro transporto keleivių teisių. Taigi pranešėjas siūlo keletą techninių pakeitimų. Pavyzdžiui, pranešėjas norėjo suvienodinti nuorodas, susijusias su keleiviams teikiamos informacijos būdais. Be to, dėl tarpinstitucinio darbo Europos Parlamentas Komisijos siūlomus teisės aktus dažnai pakreipdavo keleivių naudai. Tai tradicija, kuriai pranešėjas visiškai pritaria.

Dėl artėjančios kadencijos pabaigos Europos Parlamento darbas pirmojo svarstymo metu vyksta greitai. Vadinasi, pranešėjas ir toliau nagrinės teksto nuostatas ir pateiks papildomų pakeitimų, jei manys, kad to reikia. Pagrindiniai pakeitimai:

1.  Tam tikromis naujomis nuostatomis siekiama riboto judumo asmenims ir keleiviams apskritai užtikrinti, kad jų teisėms įtakos neturės nukrypimai nuo nuostatų, kurių priežastys pasiūlytoje teksto redakcijoje kartais yra per daug miglotos. Kaip pavyzdį galima pateikti atsisakymo priimti į laivą neįgalų asmenį atvejų aiškesnę apibrėžtį.

2.  Aiškiai išreikšta atsakomybė suteikti keleiviams prašomą pagalbą, taip pat privalomas pagalbos paslaugos suteikimo patvirtinimas raštu.

3.  Specialioje 1991 m. direktyvoje[2] apibrėžiamas kruizinių laivų jūrų transportas. Pranešėjas norėjo priminti remiantis ta direktyva užtikrinamus vykimo kitu maršrutu ar kompensacijos principus.

4.  Vežėjų atsakomybė yra visapusiškai pasirūpinti, kad būtų suteikta pagalba riboto judumo asmenims, nuo pat jų atvykimo į uostą. Siekdamas įtraukti į šį veiksmą uostų valdytojus, pranešėjas pateikė kompromisinį pasiūlymą, kuris padėtų užtikrinti, kad uostai labiau tartųsi su jūrų transporto sektoriaus subjektais.

5.  Nacionalinių įstaigų, atsakingų už būsimo reglamento vykdymo kontrolę, vaidmuo yra didesnis ir patikslintas. Pranešėjas siūlo, kad valstybė narė skirtų tik po vieną įstaigą.

6.  Nacionalinėms įstaigoms suteikta dar didesnė atsakomybė, visų pirma susijusi su nediskriminuojamų transporto prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims taisyklių, taikomų neįgalių asmenų vežimui, nustatymu. Pranešėjas taip pat siekia užtikrinti, kad šios įstaigos nepriklausytų nuo komercinių interesų.

7.  Pranešėjas taip pat siekia patikslinti transporto sutarčių, bilietų pardavėjų ir kelionių operatorių apibrėžtis.

  • [1] 2001 m. rugsėjo 12 d. COM (2001) 370.
  • [2]  Direktyva 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (OL L 158, 1990 m. birželio 23 d., p. 59).

Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (10.3.2009)

pateikta Transporto ir turizmo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jūrų ir vidaus vandenų maršrutais vykstančių keleivių teisių, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo
(COM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

Nuomonės referentas: Georgios Papastamkos

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šio pasiūlymo dėl reglamento tikslas – reglamentuoti klausimus, susijusius su vidaus ir tarptautinio jūrų transporto keleivių, įskaitant neįgaliuosius ir riboto judumo asmenis, teisėmis.

Pranešėjas mano, kad sisteminiu atžvilgiu būtų labiau pageidautina, jei būtų pateikti du skirtingi pasiūlymai – vienas dėl keleivių teisių, kitas dėl riboto judumo asmenų. Tai pagrįsta tuo, kad konkretūs veiksmai turi skirtingas paskirtis ir skirtingas tikslines grupes. Nustatydama oro transporto politiką Bendrijos teisėkūros institucija nusprendė be išimčių vienodai reglamentuoti su visais keleiviais susijusius klausimus neišskirdama konkrečių kategorijų.

Pranešėjas mano, jog dėl to, kad apibrėžiant sąvoką „vežėjas“ nurodomos sąvokos „vežėjas“ ir „vykdomasis vežėjas“, kyla neaiškumų dėl asmenų, kurie įsipareigoja teikti jūrų transporto paslaugas. Dėl to sutartį sudarantiems keleiviams atsiranda teisinis netikrumas, ypač dėl to, į kurį asmenį kreiptis, jei vežimo sutartis nėra tinkamai vykdoma. Taigi nuostatos dėl pareigos informuoti keleivius, jei atidėtas išvykimas, turėtų būti papildytos taip, kad informaciją keleiviams teiktų ne tik vežėjas arba uosto valdytojas, tačiau taip pat operatorius arba įgaliotas bilietų pardavėjas, kaip tai numatyta kai kuriose valstybėse narėse. Be to, turėtų būti paaiškinta sąvoka „vėlavimas“ ir aiškiau apibrėžti atvejai, kai vėluojama be kaltės.

Be to, sąvoka „vėlavimas“ apibrėžta labai griežtai (60 minučių). Salynuose, kaip Egėjo jūroje, kur laivai gali sustoti penkiose ar šešiose skirtingose salose, viena valanda yra per trumpas laikotarpis. Lygiavertėse nuostatose dėl oro transporto nurodomas vėlavimas daugiau kaip dvi valandas. Komisijos pasiūlyme tikriausiai atsižvelgiama į įprastines maršrutines laivų paslaugas Šiaurės Europoje (keltų linijos ir t. t.). Tačiau visiškai neatsižvelgiama į sąlygas, kurioms esant teikiamos jūrų transporto paslaugos Viduržemio jūroje.

Numatant kompensaciją geriausias variantas, kurį nustačius nebūtų pažeidžiamas subsidiarumo principas – nurodyti, kad terminus nustato valstybės narės. Kompensacija turėtų būti apskaičiuojama pagal grynąjį mokestį, t. y. mokestį be PVM ir trečiųjų šalių atskaitymų, o ne pagal bilieto kainą, kaip numatyta pasiūlyme. Tai reikalinga, kadangi grąžinant sumokėtus pinigus, pvz., dėl vėlavimo arba paslaugos atšaukimo, gali kilti sunkumų, pvz., susijusių su laivybos bendrovės jau sumokėto PVM grąžinimu.

Nuoroda į ypatingas aplinkybes neatitinka reikalavimų ir neaiški, o terminas turi būti apibrėžtas. Pasiūlyme tikriausiai kalbama apie blogas oro sąlygas arba laivo gedimą ir panašias aplinkybes. Tačiau yra kitokių aplinkybių, kai būtų sunku ar neįmanoma vykdyti transporto paslaugas – dėl gelbėjimo veiksmų, kai paslaugos pakeistos siekiant pasiekti kitą salą ir t. t. Turi būti stengiamasi nustatyti, ar šie atvejai taip pat patenka į atitinkamos konkrečios nuostatos taikymo sritį.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

19a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a) Atsižvelgiant į poreikį vienoje kelionėje naudoti kelių rūšių transporto priemones, numatant būsimas teisėkūros iniciatyvas, susijusias su keleivių teisėmis, būtų labiau pagrįsta taikyti horizontalųjį teisėkūros metodą reglamentuojant visas transporto priemones.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės gali šio reglamento netaikyti viešųjų paslaugų sutartyse numatytoms paslaugoms, jei šiomis sutartimis užtikrinamas keleivių teisių lygis atitinka šiame reglamente reikalaujamą lygį.

2. Valstybės narės gali šio reglamento netaikyti viešųjų paslaugų sutartyse numatytoms paslaugoms, jei šiomis sutartimis užtikrinamas keleivių teisių lygis atitinka šiame reglamente reikalaujamą lygį, taip pat paslaugoms, kurios teikiamos mažos talpos laivais arba laivais, kuriais gabenama nedaug keleivių ir kurie plaukioja nedidelio nuotolio maršrutais.

Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti sudarytos galimybės suteikti išimtis nedidelės talpos keleiviniams arba kruizo laivams, kuriais gabenama nedaug keleivių ir kurie plaukioja nedidelio nuotolio maršrutais, dėl specialaus jų teikiamų vežimo paslaugų pobūdžio – jie paprastai veikia kaip „jūros taksi“.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) „vykdomasis vežėjas“ – asmuo, išskyrus vežėją ir kelionių operatorių, faktiškai vykdantis visą vežimą arba jo dalį;

f) „vykdomasis vežėjas“ – asmuo, kuris faktiškai vykdo visą vežimą arba jo dalį, išskyrus vežėją ir kelionių operatorių, t. y. laivo savininkas, frachtuotojas ar kitas teisėtas laivo valdytojas;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Vežėjai užtikrina, kad jų keleiviniuose laivuose ir greitaeigiuose keleiviniuose laivuose keleiviams būtų teikiama pagrindinė informacija apie šiuose laivuose esantiems neįgaliems ar riboto judumo keleiviams teikiamas paslaugas ir pagalbą.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

15 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) užtikrina, kad visi naujai įdarbinti darbuotojai dalyvautų mokyme apie neįgaliuosius ir kad prireikus personalui būtų rengiamas mokymas žinioms atnaujinti.

c) užtikrina, kad visi naujai įdarbinti darbuotojai, kurie turi tiesiogiai teikti pagalbą neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, dalyvautų mokymuose apie neįgaliuosius ir kad prireikus personalui būtų rengiami mokymai žinioms atnaujinti.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Pagal šį straipsnį išmokama kompensacijos suma neribojama.

Išbraukta.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu vėluojama atvykti arba išvykti, vežėjas arba, kai įmanoma, uostą valdanti įstaiga praneša keleiviams apie numatomą išvykimo ir atvykimo laiką, kai tik turi tokią informaciją, bet ne vėliau kaip praėjus 30 minučių po numatyto išvykimo ar atitinkamai ne vėliau kaip likus vienai valandai iki numatyto atvykimo.

1. Jeigu vėluojama atvykti arba išvykti, vežėjas arba, kai įmanoma, uostą valdanti įstaiga, arba kelionių operatorius arba vežėjo įgaliotas bilietų pardavėjas praneša keleiviams apie numatomą išvykimo ir atvykimo laiką, kai tik turi tokią informaciją, bet ne vėliau kaip praėjus 30 minučių po numatyto išvykimo ar atitinkamai ne vėliau kaip likus vienai valandai iki numatyto atvykimo.

Pagrindimas

Dėl sąvokų „vežėjas“ ir „vykdomasis vežėjas“ neaiškumo atsiranda teisinis netikrumas dėl to, kuris asmuo atsakingas už jūrų vežimo paslaugas. Šio straipsnio nuostatos turėtų būti papildytos taip, kad informaciją keleiviams privalėtų teikti ne tik vežėjas arba uosto valdymo įstaiga, tačiau taip pat operatorius arba bilietų pardavėjas, kaip tai numatyta įvairiose valstybėse narėse.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu keleiviai dėl vėlavimo nespėja persėsti, kad keliautų toliau, vykdomasis vežėjas deda visas pastangas, kad atitinkamiems keleiviams praneštų apie kitas persėdimo galimybes.

2. Jeigu keleiviai dėl vėlavimo nespėja persėsti, kad keliautų jūrų transportu toliau, vykdomasis vežėjas, uostą valdanti įstaiga, kelionių operatorius arba bilietų pardavėjas deda visas pastangas, kad atitinkamiems keleiviams praneštų apie kitas persėdimo galimybes.

Pagrindimas

Dėl sąvokų „vežėjas“ ir „vykdomasis vežėjas“ ir jų apibrėžties atsiranda teisinis netikrumas dėl to, kuris asmuo atsakingas už jūrų vežimo paslaugas. Šio straipsnio nuostatos turėtų būti papildytos taip, kad informaciją keleiviams privalėtų teikti ne tik vežėjas arba uosto valdymo įstaiga, tačiau taip pat operatorius arba bilietų pardavėjas, kaip tai numatyta įvairiose valstybėse narėse.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kai vežėjas pagrįstai numato, kad keleivių vežimo jūra paslauga bus pradėta teikti vėliau kaip 60 minučių už numatytą išvykimo laiką, keleiviams, atsižvelgiant į laukimo laiką, nemokamai pasiūloma maisto ir gaiviųjų gėrimų, jei jų yra laive ar uoste ar jei jų galima pristatyti.

1. Kai vežėjas numato, kad dėl jo kaltės keleivių vežimo jūra paslauga bus pradėta teikti vėliau kaip 120 minučių už numatytą išvykimo laiką, keleiviams, atsižvelgiant į laukimo laiką, nemokamai pasiūloma maisto ir gaiviųjų gėrimų, jei jų yra laive ar uoste ar jei jų galima pristatyti.

Pagrindimas

Vėlavimo terminas labai trumpas. Pvz., salynuose, kaip Egėjo jūroje, kur laivai gali teikdami paslaugas vieno maršruto metu sustoti penkiose ar šešiose salose, vienos valandos terminas yra neproporcingai trumpas. Atitinkamose nuostatose dėl oro transporto nurodomas vėlavimas daugiau kaip dvi valandas. Komisijos pasiūlyme galbūt gerai atspindėta padėtis įprastuose maršrutuose Šiaurės Europoje, tačiau tikrai ne sąlygos, kurioms esant teikiamos jūrų transporto paslaugos Viduržemio jūroje.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2 a. Be to, siekiant patenkinti skubius poreikius, keleiviams pasiūloma galimybė nemokamai paskambinti telefonu, išsiųsti telekso, fakso pranešimus arba elektroninius laiškus.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

19 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kai vežėjas pagrįstai numato, kad keleivių vežimo jūra paslauga bus pradėta teikti vėliau kaip 120 minučių už numatytą išvykimo laiką, keleiviams nedelsiant:

1. Kai vežėjas numato, kad dėl jo kaltės keleivių vežimo jūra paslauga bus pradėta teikti vėliau kaip 180 minučių už numatytą išvykimo laiką, keleiviams nedelsiant:

Pagrindimas

Vėlavimo terminas labai trumpas. Pvz., salynuose, kaip Egėjo jūroje, kur laivai gali teikdami paslaugas vieno maršruto metu sustoti penkiose ar šešiose salose, vienos valandos terminas yra neproporcingai trumpas. Atitinkamose nuostatose dėl oro transporto nurodomas vėlavimas daugiau kaip dvi valandas. Komisijos pasiūlyme galbūt gerai atspindėta padėtis įprastuose maršrutuose Šiaurės Europoje, tačiau tikrai ne sąlygos, kurioms esant teikiamos jūrų transporto paslaugos Viduržemio jūroje.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

20 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) 25 % bilieto kainos, kai vėluojama nuo 60 iki 119 minučių;

a) 25 % grynosios bilieto kainos, kai vėluojama nuo 120 iki 179 minučių;

Pagrindimas

Žr. 5 ir 6 pakeitimų pagrindimą dėl vėlavimo terminų. Tinkamiausias ir labiausiai suderintas su subsidiarumo principu sprendimas – nurodyti, kad terminus nustato valstybės narės. Be to, kompensacija turi būti apskaičiuojama pagal grynąją kelionės kainą, išskaičiuojant PVM ir t. t., o ne pagal bilieto kainą.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

20 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) 50 % bilieto kainos, kai vėluojama 120 ar daugiau minučių;

b) 50 % bilieto kainos, kai vėluojama 180 ar daugiau minučių;

Pagrindimas

Žr. 5 ir 6 pakeitimų pagrindimą dėl vėlavimo terminų.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Šis straipsnis netaikomas, kai vėlavimo ar atšaukimo priežastis yra ypatingos aplinkybės, trukdančios teikti transporto paslaugą, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių.

4. Šis straipsnis netaikomas, kai vėlavimo ar atšaukimo priežastis yra ne paties vežėjo kaltė, bet ypatingos aplinkybės, trukdančios teikti transporto paslaugą, kurių nebūtų buvę galima išvengti net ir imantis visų pagrįstų priemonių.

Pagrindimas

Ši 20 straipsnio 4 dalies nuostata neužbaigta ir neaiški. Sąvoka „ypatingos aplinkybės“ paaiškinama papildomai nurodant, kad nėra paties vežėjo kaltės.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekvienų metų birželio 1 d. 26 straipsnyje nurodytos vykdymo kontrolės įstaigos paskelbia savo praėjusiųjų metų veiklos ataskaitą, kurioje, inter alia, turėtų būti:

Išbraukta.

a) aprašyti veiksmai, kurių imtasi įgyvendinant šio reglamento nuostatas,

 

b) nurodyta procedūra, kuri taikoma sprendžiant atskirus skundus,

 

c) pateikta toje valstybėje narėje taikomų prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims taisyklių santrauka,

 

d) apibendrinti skundų duomenys,

 

e) duomenys apie pritaikytas sankcijas,

 

f) nurodyti kiti klausimai, svarbūs siekiant geriau vykdyti šį reglamentą.

 

Pagrindimas

Dėl 27 straipsnio 1 dalies nuostatos gerokai padidėja administravimo našta, tačiau nesukuriama pridėtinės vertės.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Jūra ar vidaus vandenimis keliaujančių keleivių teisės

Nuorodos

COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Atsakingas komitetas

TRAN

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

18.12.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

 Paskyrimo data

Georgios Papastamkos

19.1.2009

 

 

Svarstymas komitete

12.2.2009

 

 

 

Priėmimo data

9.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Bill Newton Dunn

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Jūra ar vidaus vandenimis keliaujančių keleivių teisės

Nuorodos

COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

4.12.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

18.12.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

18.12.2008

JURI

18.12.2008

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

27.2.2009

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Michel Teychenné

8.12.2008

 

 

Svarstymas komitete

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Priėmimo data

31.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

0

14

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pateikimo data

2.4.2009