Ziņojums - A6-0209/2009Ziņojums
A6-0209/2009

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā

2.4.2009 - (COM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD)) - ***I

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Michel Teychenné

Procedūra : 2008/0246(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0209/2009
Iesniegtie teksti :
A6-0209/2009
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā

(COM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0816),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 71. panta 1. punktu un 80. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6‑0476/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Juridiskās komitejas atzinumu (A6‑0209/2009),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 9. pantu un lai invalīdi un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām varētu izmantot jūras un iekšzemes ūdensceļu transportu tāpat kā citi iedzīvotāji, būtu jāparedz noteikumi par nediskrimināciju un palīdzību ceļojuma laikā. Šīs personas būtu jāpārvadā un nedrīkstētu atteikties tās pārvadāt invaliditātes vai ierobežoto pārvietošanās spēju dēļ, izņemot tādu iemeslu dēļ, kas pamatoti ar drošības apsvērumiem un kas ir paredzēti likumā. Tiem ir jābūt tiesībām uz palīdzību ostās un iekāpšanas/izkāpšanas vietās, ja nav ostas, kā arī uz pasažieru kuģiem. Ņemot vērā sociālās integrācijas aspektus, šīm personām vajadzētu saņemt atbalstu bez maksas. Pārvadātājiem būtu jāizstrādā noteikumi par transporta pieejamību, vēlams izmantojot Eiropas standartizācijas sistēmu.

(4) Ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 9. pantu un lai invalīdi un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām varētu izmantot jūras un iekšzemes ūdensceļu transportu tāpat kā citi iedzīvotāji, būtu jāparedz noteikumi par nediskrimināciju un palīdzību ceļojuma laikā. Šīs personas būtu jāpārvadā un nedrīkstētu atteikties tās pārvadāt invaliditātes vai ierobežoto pārvietošanās spēju dēļ. Tiem ir jābūt tiesībām uz palīdzību ostās un iekāpšanas/izkāpšanas vietās, ja nav ostas, kā arī uz pasažieru kuģiem. Ņemot vērā sociālās integrācijas aspektus, šīm personām vajadzētu saņemt atbalstu bez maksas. Pārvadātājiem būtu jāizstrādā noteikumi par transporta pieejamību, vēlams izmantojot Eiropas standartizācijas sistēmu.

Pamatojums

Drošības apsvērums attiecas vienādi uz visiem pasažieriem, ne tikai personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Lemjot par jaunu ostu vai terminālu plānojumu, ja tādi būs, kā arī veicot pārbūvi, ostu pārvaldes iestādēm un operatoriem, kas apkalpos tās, ja nepieciešams, būtu jāņem vērā invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzības. Līdzīgi arī pārvadātājiem, ja nepieciešams, būtu jāņem vērā šādas vajadzības, pieņemot lēmumus par jaunu un nesen uzlabotu pasažieru kuģu plānojumu saskaņā ar Padomes 1998. gada 17. marta Direktīvu 98/18/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem.

(5) Lemjot par jaunu ostu vai terminālu plānojumu, ja tādi būs, kā arī veicot pārbūvi, ostu pārvaldes iestādēm un operatoriem, kas apkalpos tās, būtu jāņem vērā invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzības. Līdzīgi arī pārvadātājiem, būtu jāņem vērā šādas vajadzības, pieņemot lēmumus par jaunu un nesen uzlabotu pasažieru kuģu plānojumu saskaņā ar Padomes 1998. gada 17. marta Direktīvu 98/18/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem.

Pamatojums

Jābūt prasībai, ka, izstrādājot un veidojot transporta infrastruktūru, ir jāņem vērā invalīdu vajadzības. Tas nepieciešams vienmēr.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8.a) Noteikumi, kas attiecas uz invalīdu vai personu ar ierobežotām kustības spējām iekāpšanu, neskar vispārīgos spēkā esošos starptautiskos, Kopienas vai dalībvalstu pasažieru iekāpšanas noteikumus.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir vērst uzmanību uz to, ka uz visiem pasažieriem bez izņēmumiem attiecas vispārīgie noteikumi.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Pasažieriem jābūt pilnīgi informētiem par savām tiesībām, kas noteiktas šajā regulā, tā, lai tie varētu efektīvi izmanto šīs tiesības. Jūras un iekšzemes ūdensceļu pasažieru tiesībās jābūt ietvertām tiesībām saņemt informāciju par pakalpojumu pirms un pēc ceļojuma. Visa būtiskā informācija, ko sniedz jūras un iekšzemes ūdensceļu pasažieriem, būtu jāsniedz arī alternatīvā veidā, lai tā būtu pieejama invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

(14) Pasažieriem jābūt pilnīgi informētiem par savām tiesībām, kas noteiktas šajā regulā, tā, lai tie varētu efektīvi izmanto šīs tiesības. Jūras un iekšzemes ūdensceļu pasažieru tiesībās jābūt ietvertām tiesībām saņemt informāciju par pakalpojumu pirms un pēc ceļojuma. Visa būtiskā informācija, ko sniedz jūras un iekšzemes ūdensceļu pasažieriem, būtu jāsniedz arī tādos formātos, lai tā būtu pieejama invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Pamatojums

Tekstā jāizmanto vienota terminoloģija.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15) Pasažierim būt jāspēj izmantot savas tiesības, izmantojot atbilstošu sūdzību procedūru, ko ieviesuši pārvadātāji, vai, atbilstīgā gadījumā, iesniedzot sūdzību iestādei vai iestādēm, kuras šajā sakarā norādījusi attiecīgā dalībvalsts.

(15) Pasažierim būt jāspēj izmantot savas tiesības, izmantojot atbilstošu sūdzību procedūru, ko ieviesuši pārvadātāji, vai, atbilstīgā gadījumā, iesniedzot sūdzību iestādei, kuru šajā sakarā norādījusi attiecīgā dalībvalsts.

Pamatojums

Atbilstība ziņojuma projekta 33. grozījumam. Vienkāršāk būtu tad, ja būtu nevis vairākas, bet viena dalībvalsts izraudzīta iestāde.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Sūdzības par palīdzību ostās vai iekāpšanas/izkāpšanas vietās būtu jāadresē iestādei vai iestādēm, ko šīs regulas izpildei norādījusi tā dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas osta. Sūdzības par jūras pārvadātāja sniegto palīdzību būtu jāadresē iestādei vai iestādēm, ko šīs regulas izpildei norādījusi dalībvalsts, kura izsniegusi pārvadātājam uzņēmējdarbības licenci. Iestādei, kas atbildīga par šīs regulas īstenošanu, ir jābūt tiesībām un spējai izskatīt individuālas sūdzības un atvieglot strīdu izskatīšanu tiesās.

(16) Sūdzības par palīdzību ostās vai iekāpšanas/izkāpšanas vietās būtu jāadresē iestādei, ko šīs regulas izpildei norādījusi tā dalībvalsts, kuras teritorijā atrodas osta. Sūdzības par jūras pārvadātāja sniegto palīdzību būtu jāadresē iestādei vai iestādēm, ko šīs regulas izpildei norādījusi dalībvalsts, kura izsniegusi pārvadātājam uzņēmējdarbības licenci. Iestādei, kas atbildīga par šīs regulas īstenošanu, ir jābūt tiesībām un spējai izskatīt individuālas sūdzības un atvieglot strīdu izskatīšanu tiesās.

Pamatojums

Tikai vienas iestādes izvēle ļautu vienkāršot administratīvos pasākumus un padarītu iestādi atbildīgāku.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16.a) Komisijai vajadzētu ierosināt skaidrus noteikumus attiecībā uz pasažieru tiesībām (pienākumi, atbildība, pieejamība, invalīdu tiesības vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības) vietās, kur pasažieri pārsēžas no sauszemes transporta jūras vai iekšzemes ūdensceļu transportā.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a) Jaunas likumdošanas iniciatīvas gadījumā attiecībā uz pasažieru tiesībām daudz saprātīgāka būtu horizontālā pieeja, kas attiektos uz visiem transportlīdzekļu veidiem, ņemot vērā nepieciešamību izmantot kombinētus pārvadājumus.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šo regulu piemēro jūras un iekšzemes ūdensceļu pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumiem, tostarp kruīziem, starp ostām vai jebkurām iekāpšanas/izkāpšanas vietām, kas atrodas dalībvalsts teritorijā, uz kuru attiecas Līgums, vai šādās ostās vai iekāpšanas/izkāpšanas vietās.

1. Šo regulu piemēro ar pasažieru kuģi ceļojošu jūras un iekšzemes ūdensceļu pasažieru komercpārvadājumu pakalpojumiem, tostarp kruīziem, starp ostām vai jebkurām iekāpšanas/izkāpšanas vietām, kas atrodas dalībvalsts teritorijā, uz kuru attiecas Līgums, vai šādās ostās vai iekāpšanas/izkāpšanas vietās.

Pamatojums

Regulā nav pietiekami uzsvērta nepieciešamība nodalīt kuģus no pasažieru kuģiem. Regulā iekļauta atsauce uz pasažieru kuģiem, tā skaidri jānorāda arī attiecībā uz regulas darbības jomu.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 2.a punkts (jauns)

Regula

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Dalībvalstīm ļauj izslēgt pilsētas un piepilsētas transportu no šīs regulas darbības jomas, ja tās apliecina, ka šīs regulas mērķus ir iespējams sasniegt ar regulatīvu pasākumu palīdzību, un nodrošina šīs regulas prasībām līdzvērtīgu pasažieru tiesību aizsardzības līmeni.

Pamatojums

Pilsētas un piepilsētas transports jāizslēdz no šīs regulas darbības jomas ar noteikumu, ka tiek nodrošināts līdzvērtīgs tiesību līmenis.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) “invalīds” vai “persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām” ir jebkura persona, kuras pārvietošanās spējas, izmantojot transportlīdzekļus, ir ierobežotas kādas fiziskas (sensoriskas vai kustību, pastāvīgas vai īslaicīgas) invaliditātes, garīgas invaliditātes vai traucējumu vai jebkādu citu invaliditātes iemeslu, vai vecuma dēļ un kuras stāvoklis prasa atbilstīgu uzmanību un visiem pasažieriem pieejamo pakalpojumu pielāgošanu šīs personas vajadzībām;

(a) “invalīds” vai “persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām” ir jebkura persona, kuras pārvietošanās spējas, izmantojot transportlīdzekļus, ir ierobežotas kādas fiziskas (sensoriskas vai kustību, pastāvīgas vai īslaicīgas) invaliditātes, garīgas vai psihosociālas invaliditātes vai traucējumu vai jebkādu citu invaliditātes iemeslu, vai vecuma dēļ un kuras stāvoklis prasa atbilstīgu uzmanību un visiem pasažieriem pieejamo pakalpojumu pielāgošanu šīs personas vajadzībām;

Pamatojums

Lai regula tiktu pareizi piemērota, ir svarīgi definīcijā nepārprotami iekļaut psihosociālu invaliditāti (ko pazīst arī ar nosaukumu psihiski vai garīgi traucējumi), jo šī iedzīvotāju grupa nereti tiek aizmirsta, sniedzot palīdzību personām ar invaliditāti, kā arī organizējot apmācību, lai palielinātu informētību par invaliditāti.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f) “faktiskais pārvadātājs” ir persona, kas nav pārvadātājs vai ceļojumu rīkotājs un kas faktiski veic visu pārvadājumu vai tā daļu;

(f) “faktiskais pārvadātājs” ir persona, kas nav pārvadātājs vai ceļojumu rīkotājs un kas faktiski veic visu pārvadājumu vai tā daļu;

Pamatojums

Grozījums neattiecas uz latviešu valodas versiju.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i) “kuģis” ir jūras vai iekšzemes ūdeņu kuģis, izņemot transportlīdzekļus uz gaisa spilveniem;

(i) “kuģis” ir jūras vai iekšzemes ūdensceļu kuģis, izņemot transportlīdzekļus uz gaisa spilveniem;

Pamatojums

Iekšzemes ūdensceļu kuģis” ir pareizāks termins.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j) “pārvadājuma līgums” ir pārvadājuma līgums, kas noslēgts starp pārvadātāju vai tā pilnvarotu biļešu pārdevēju un pasažieri par vienu vai vairākiem pārvadājuma pakalpojumiem;

(j) “pārvadājuma līgums” ir pārvadājuma līgums, kas noslēgts starp pārvadātāju vai tā pilnvarotu biļešu pārdevēju un pasažieri par vienu vai vairākiem pārvadājuma pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai biļete pirkta no pārvadātāja, ceļojuma rīkotāja, biļešu pārdevēja vai internetā;

Pamatojums

Pārvadājuma līgumu ar patērētāju slēdz pārvadātājs, nevis viņa pilnvarots biļešu pārdevējs. Biļešu pārdevēji, kuri ir starpnieki, neslēdz pārvadājuma līgumu un nepārdod biļetes savā vārdā. Viņi tikai iesaistās pārvadājuma līguma noslēgšanā starp pārvadātāju un pasažieri.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(l) “biļešu pārdevējs” ir jebkurš ūdenstransporta pakalpojumu mazumtirgotājs, kas noslēdz pārvadājuma līgumus un pārdod biļetes vai nu pārvadātāja vārdā, vai pats savā vārdā;

(l) „biļešu pārdevējs” ir jebkurš starpnieks, kas pārdod ūdenstransporta pakalpojumus pārvadātāja vai ceļojuma rīkotāja vārdā, tostarp tos, kas ir kompleksa pakalpojuma daļa;

Pamatojums

Mazumtirgotājs neslēdz pārvadājuma līgumus un nepārdod biļetes savā vārdā. Definīcijai būtu jāattiecas arī uz jūras transporta pakalpojumiem, kas pārdoti kā kompleksa pakalpojuma daļa.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(m) “ceļojumu rīkotājs” ir organizators vai mazumtirgotājs, kas nav pārvadātājs, Direktīvas 90/314/EEK 2. panta 2. un 3. punkta nozīmē;

(m) „ceļojuma rīkotājs” ir organizators, kas nav pārvadātājs, Direktīvas 90/314/EEK 2. panta 2. punkta nozīmē;

Pamatojums

Mazumtirgotājs ir starpnieks, kas nav starp ceļojuma rīkotāju un patērētāju noslēgtā līguma līgumslēdzēja puse. Uz mazumtirgotājiem attiecas "biļešu pārdevēja" definīcija 3. panta l) apakšpunktā.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(p) “ro–ro pasažieru kuģis” ir kuģis, kurš pārvadā vairāk nekā 12 pasažierus un kuram ir roll–on/roll–off kravas telpas vai īpašas kategorijas telpas, kā noteikts 1974. gada Konvencijas par cilvēka dzīvības aizsardzību uz jūras, ar attiecīgajiem grozījumiem, noteikumos II-2/A/2;

svītrots

Pamatojums

Termins "ro-ro pasažieru kuģis” vēlāk regulā vairs netiek pieminēts, tādēļ nav vajadzības iekļaut šo kuģu definīciju.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – ra apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ra) „piemēroti veidi” ir iespējas visiem pasažieriem piekļūt vienai un tai pašai informācijai, izmantojot tekstu, Braila rakstu, audio, video un/vai elektroniskos formātus. Piemērotu veidu piemēri ietver piktogrammas, balss paziņojumus un subtitrus, bet neaprobežojas ar šiem veidiem un var mainīties atkarībā no tehnikas sasniegumiem.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – rb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(rb) „pasažieris” ir jebkura persona, kas ceļo, pamatojoties uz pārvadājuma līgumu, bet nav persona, kas pavada transportlīdzekļus, piekabes vai preces, ko pārvadā kā kravu vai komerciālas preces.

Pamatojums

Pašreizējā regulas formulējumā kravas automašīnu šoferi arī tiktu uzskatīti par pasažieriem. Šī tiesību akta iecere nav aptvert arī kravas automašīnu šoferus.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – rc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(rc) „ierašanās” ir faktiskais laiks, kad kuģis tiek pietauvots piestātnē.

Pamatojums

Pašlaik jēdziens „ierašanās” nav definēts. Kas attiecas uz jēdzienu „pietauvošanās piestātnē” — tas pats iemesls, kas iepriekš.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – rd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(rd) „izbraukšana” ir faktiskais laiks, kad kuģis ir gatavs doties jūrā.

Pamatojums

Pašlaik jēdziens „izbraukšana” nav definēts. Jēdziens „gatavs doties jūrā” nozīmē to, ka kuģis ir gatavs pamest piestātni.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – re apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(re) „biļetes cena” ir maksa, ko maksā par braucienu un apmešanās vietu uz kuģa. Tajā neietilpst maksa par ēdināšanu, citiem pasākumiem un jebkādiem pirkumiem uz kuģa.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, uz ko būs balstīta jebkāda veida kompensācija.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – rf apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(rf) „nepārvarama vara” ir tāds gadījums vai apstākļi, ko nav bijis iespējams novērst pat, ja būtu veikti piemēroti pasākumi, kā karš, iebrukums, ārvalstu pretinieku darbība, karadarbība (neatkarīgi no tā, vai ir pasludināts karš), pilsoņu karš, sacelšanās, revolūcija, sacelšanās, militārs apvērsums vai varas uzurpēšana vai atņemšana, teroristu darbība, nacionalizācija, valdības noteiktas sankcijas, blokāde, embargo, darba strīds, streiks, elektroenerģijas piegādes pārtraukšana, traucējumi vai avārija vai dabas katastrofas, tostarp, ugunsgrēki, plūdi, zemestrīce, vētra, orkāns vai citas dabas katastrofas. Starp šiem iemesliem ir arī nepārvaramas varas radīti apstākļi, piemēram, krasi paisuma un bēguma apstākļi, stiprs vējš, spēcīgi viļņi un ledus veidojumi.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Rezervāciju un biļetes invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām piedāvā bez papildu maksas.

2. Rezervāciju un biļetes invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām piedāvā bez papildu cenas.

Pamatojums

Tekstam jābūt precīzākam.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

7. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Neskarot 6. panta noteikumus, pārvadātāji, biļešu pārdevēji vai ceļojumu rīkotāji var atteikties apstiprināt rezervāciju vai iekāpšanu invalīdam vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, par iemeslu minot invaliditāti vai ierobežotas pārvietošanās spējas,

1. Neskarot 6. panta noteikumus, pārvadātāji, biļešu pārdevēji vai ceļojumu rīkotāji var atteikties apstiprināt rezervāciju vai iekāpšanu invalīdam vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām:

Pamatojums

Jāprecizē, ka atteikuma apstiprināt iekāpšanu motīvs nedrīkst būt invaliditāte pati par sevi, bet tikai kuģa tehniskās īpatnības, kas eventuāli neatbilst invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) lai ievērotu piemērojamās drošības prasības, ko nosaka starptautiskie, Kopienas vai valstu tiesību akti, vai lai ievērotu drošības prasības, ko nosaka iestāde, kura izdevusi ekspluatanta apliecību attiecīgajam pārvadātājam;

svītrots

Pamatojums

Drošības iemesls, lai atteiktu iekāpšanu, nav iemesls, kas būtu jāievēro attiecībā uz jūras transportu, kam galvenais noteicošais faktors ir kuģa struktūra.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

7. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) ja pasažieru kuģa uzbūves dēļ invalīda vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām iekāpšana vai pārvadāšana ir fiziski neiespējama.

(b) ja pasažieru kuģa uzbūves dēļ invalīda vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām iekāpšana vai pārvadāšana ir fiziski neiespējama un ja šādām personām drošā, cieņpilnā un praktiski izpildāmā veidā nav iespējams piedāvāt normālu pakalpojumu līmeni.

Pamatojums

Formulējums atbrīvojumam no vispārējā pienākuma pārvadāt invalīdu, ja tas ir "fiziski iespējams", ir pārāk šaurs. Gandrīz vienmēr būs iespējams pārvadāt šādu personu, taču brauciens var būt nedrošs, nekomfortabls vai diskriminējošs, jo šāda pasažiera brauciena apstākļi atšķiras no citu pasažieru apstākļiem. Ar šo papildu tekstu tiktu ņemti vērā tādi jautājumi, kā pasažiera evakuācijas iespējamība avārijas gadījumā.

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atsakoties pieņemt rezervāciju pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā minēto iemeslu dēļ, pārvadātāji, biļešu pārdevēji vai ceļojumu rīkotāji pēc iespējas cenšas, lai attiecīgajai personai piedāvātu pieņemamu alternatīvu.

Atsakoties pieņemt rezervāciju pirmajā daļā minēto iemeslu dēļ, pārvadātāji, biļešu pārdevēji vai ceļojumu rīkotāji pēc iespējas cenšas, lai attiecīgajai personai piedāvātu pieņemamu alternatīvu.

Pamatojums

Nepieciešamas tehniskas izmaiņas, jo a) apakšpunkts ir svītrots.

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

7. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iepriekšējas rezervācijas gadījumā invalīdam vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kam ir bijusi liegta iekāpšana kuģī invaliditātes vai ierobežoto pārvietošanās spēju dēļ, un personai, kas pavada šo personu, saskaņā ar šā panta 2. punktu piedāvā tiesības saņemt atlīdzinājumu vai mainīt maršrutu, kā paredzēts I pielikumā. Tiesības izvēlēties braucienu atpakaļ vai maršruta maiņu ir atkarīgas no tā, vai izpildītas visas drošības prasības.

Iepriekšējas rezervācijas gadījumā invalīdam vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kam ir bijusi liegta iekāpšana kuģī un personai, kas pavada šo personu, saskaņā ar šā panta 2. punktu piedāvā tiesības saņemt atlīdzinājumu vai mainīt maršrutu, kā paredzēts I pielikumā.

Pamatojums

Jāprecizē, ka atteikuma apstiprināt iekāpšanu motīvs nedrīkst būt invaliditāte pati par sevi, bet tikai kuģa tehniskās īpatnības, kas eventuāli neatbilst invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām. Teksta pārskatīšana, lai tas atbilstu ziņojuma projekta 9. grozījumam.

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tie, kas minēti 1. punkta a) apakšpunktā, pārvadātāji, biļešu pārdevēji vai ceļojumu rīkotāji var prasīt, lai invalīdu vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pavada kāda persona, kura spēj sniegt šim invalīdam vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām nepieciešamo palīdzību, ja tā noteikti nepieciešama.

2. Pārvadātāji, biļešu pārdevēji vai ceļojumu rīkotāji var prasīt, lai invalīdu vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pavada kāda persona, kura spēj sniegt šim invalīdam vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām nepieciešamo palīdzību, ja tā noteikti nepieciešama.

Pamatojums

Teksta pārskatīšana, lai tas atbilstu ziņojuma projekta 9. grozījumam.

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pārvadātāji, aktīvi iesaistot organizācijas, kas pārstāv invalīdus un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un 26. pantā minētās izpildiestādes, izveido nediskriminējošus transporta piekļuves noteikumus, kas piemērojami attiecībā uz invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadājumiem, kā arī noteikumus, kas ierobežo šādu personu vai viņu pārvietošanās palīglīdzekļu pārvadāšanu pasažieru kuģī tā uzbūves dēļ, lai ievērotu piemērojamās drošības prasības. Šie noteikumi satur visus nosacījumus par attiecīgā ūdenstransporta pārvadājuma pieejamību, tai skaitā par izmantoto kuģu pieejamību un telpām uz kuģa.

1. Valstu izpildiestāžu uzraudzībā pārvadātāji, aktīvi iesaistot organizācijas, kas pārstāv ostas, invalīdus un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām, izveido nediskriminējošus transporta piekļuves noteikumus, kas piemērojami attiecībā uz invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām un pavadošo personu pārvadājumiem, kā arī noteikumus, kas ierobežo šādu personu vai viņu pārvietošanās palīglīdzekļu pārvadāšanu pasažieru kuģī tā uzbūves dēļ, lai ievērotu piemērojamās drošības prasības. Šie noteikumi satur visus nosacījumus par attiecīgā ūdenstransporta pārvadājuma pieejamību, tai skaitā par izmantoto kuģu pieejamību un telpām uz kuģa, kā arī uz tā esošajām palīgierīcēm.

Pamatojums

Ja nepieciešama 8. pantā minētā apspriežu procedūra, tomēr jāprecizē tās turpmākā norise. Tā valsts iestāde, kas minēta 26. pantā ir atbilstošā instance apspriežu pārraudzībai. Turklāt ostas pārstāvošo organizāciju klātbūtne šajā procesā ir svarīga.

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pārvadātāji vai biļešu pārdevēji 1. punktā paredzētos noteikumus dara publiski pieejamus vismaz tajā brīdi, kad tiek veikta rezervācija, piemērotā veidā un tajās pašās valodās, kurās informāciju parasti sniedz visiem pasažieriem. Sniedzot minēto informāciju, īpaša uzmanība jāvelta invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām.

2. Pārvadātāji vai biļešu pārdevēji 1. punktā paredzētos noteikumus dara publiski pieejamus fiziski vai internetā vismaz tajā brīdi, kad tiek veikta rezervācija, pieejamā veidā un tajās pašās valodās, kurās informāciju parasti sniedz visiem pasažieriem. Sniedzot minēto informāciju, īpaša uzmanība jāvelta invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām.

Pamatojums

Tekstā jāizmanto vienota terminoloģija.

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pārvadātāji pēc pieprasījuma sniedz informāciju par starptautiskiem, Kopienas vai valstu tiesību aktiem, kas paredz drošības prasības un uz kuriem balstās nediskriminējošas transporta piekļuves noteikumi.

3. Pārvadātāji pēc pieprasījuma piemērotā veidā sniedz informāciju par starptautiskiem, Kopienas vai valstu tiesību aktiem, kas paredz drošības prasības un uz kuriem balstās nediskriminējošas transporta piekļuves noteikumi.

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Pārvadātāji, to biļešu pārdevēji vai ceļojumu rīkotāji nodrošina, ka visa attiecīgā informācija par pārvadājuma nosacījumiem, informācija par braucienu un pakalpojumu pieejamību, tai skaitā rezervēšana un informācija internetā, ir pieejama invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām atbilstošā un saprotamā veidā.

5. Pārvadātāji, to biļešu pārdevēji vai ceļojumu rīkotāji nodrošina, ka visa attiecīgā informācija par pārvadājuma nosacījumiem, informācija par braucienu un pakalpojumu pieejamību, kā arī rakstisks apstiprinājums par palīdzības sniegšanu, tai skaitā rezervēšana un informācija internetā, ir pieejama invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām pieejamā formātā.

Pamatojums

Palīdzības apstiprinājums, kas ir svarīgs apstiprinājums daudziem pasažieriem invalīdiem vai pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, jāraksta tai struktūrai, kas apstiprina rezervāciju rezervācijas laikā.

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja invalīds vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām izbrauc no ostas, šķērso to tranzītā vai ierodas tajā, pārvadātājs par brīvu sniedz II pielikumā noteikto palīdzību tā, lai attiecīgā persona varētu iekāpt kuģī, kas izbrauc no ostas, vai nokāpt no kuģa, kas ierodas ostā, pārvadājumam, uz kuru tā nopirkusi biļeti, neskarot piekļuves noteikumus, kas minēti 8. panta 1. punktā.

1. Ja invalīds vai persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām izbrauc no ostas, šķērso to tranzītā vai ierodas tajā, pārvadātājs par brīvu sniedz II pielikumā noteikto palīdzību tā, lai attiecīgā persona varētu iekāpt kuģī, kas izbrauc no ostas, vai nokāpt no kuģa, kas ierodas ostā, pārvadājumam, uz kuru tā nopirkusi biļeti, neskarot piekļuves noteikumus, kas minēti 8. panta 1. punktā. Palīdzība ir jāpiemēro personu ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām individuālajām vajadzībām.

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Pārvadātāji atbilstīgi pašreizējai komercdarbības praksei nodrošina atsevišķu uzskaiti darbībām, kuras tie veic saistībā ar palīdzību invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un atsevišķu uzskaiti pārējām darbībām.

svītrots

Pamatojums

Šis pienākums attiecībā uz jūras transportu ir pārmērīgs.

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

9. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Atbilstīgi 12. pantam ostas pārvaldes iestādes uzdevums ir nepieciešamības gadījumā nodrošināt invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļuvi ostai.

Pamatojums

Ir svarīgi noteikt ostas vadības iestāžu līdzdalību, rūpējoties par pasažieriem invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

12. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) palīdzību sniedz ar nosacījumu, ka par personas vajadzību saņemt šādu palīdzību pārvadātājam, biļešu pārdevējam vai ceļojumu rīkotājam, no kura biļete nopirkta, ir paziņots vismaz 48 stundas, pirms palīdzība ir vajadzīga. Ja biļete ir derīga vairākiem braucieniem, pietiek ar vienu paziņojumu, ja ir sniegta attiecīga informācija par turpmāko braucienu laiku;

(a) palīdzību sniedz ar nosacījumu, ka par personas vajadzību saņemt šādu palīdzību pārvadātājam, biļešu pārdevējam vai ceļojumu rīkotājam, no kura biļete nopirkta, ir paziņots, veicot rezervāciju vai vismaz 48 stundas, pirms palīdzība ir vajadzīga, ja vien palīdzības sniedzējs un pasažieris nav vienojušies par īsāku paziņošanas termiņu, izņemot kruīza braucienus, kad par palīdzības nepieciešamību būtu jāziņo rezervācijas brīdī. Ja biļete ir derīga vairākiem braucieniem, pietiek ar vienu paziņojumu, ja ir sniegta attiecīga informācija par turpmāko braucienu laiku;

Pamatojums

Rezervācijas brīdis ir vispiemērotākais, lai brīdinātu pārvadātāju par to, ka būs jāsniedz palīdzība. Ja klients zaudē pārvietošanās spējas laikposmā starp rezervāciju un iekāpšanu, pārvadātāja rīcībā attiecīgo darbību veikšanai tomēr jābūt 48 stundām.

Jāpieļauj zināms paziņošanas sistēmas elastīgums gadījumos, kad persona, piemēram, regulāri izmanto vienu un to pašu pakalpojumu. Būtu nesaprātīgi prasīt, lai pārvadātāji ievieš paziņošanas sistēmu, kura viņiem nemaz nav nepieciešama.

Kruīza brauciens ir transporta, izmitināšanas un citu tūrisma pakalpojumu kombinācija, kas veido ceļojuma kompleksu, ko reglamentē Direktīva 90/314; saskaņā ar šo direktīvu klientiem ir jāpaziņo organizatoram vai mazumtirgotājam par „īpašām prasībām” rezervācijas brīdī, lai organizatori var veikt nepieciešamos pasākumus un nodrošināt patērētāju vajadzību izpildi visā kruīza brauciena laikā.

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

12. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) pārvadātāji, biļešu pārdevēji un ceļojumu rīkotāji veic visus vajadzīgos pasākumus, lai saņemtu invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām izdarītu paziņojumu par palīdzības nepieciešamību. Šis pienākums attiecas uz visām to tirdzniecības vietām, tai skaitā pārdošanu, izmantojot telefonu vai internetu;

(b) pārvadātāji, biļešu pārdevēji un ceļojumu rīkotāji veic visus vajadzīgos pasākumus, lai pieprasītu un saņemtu invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām izdarītu paziņojumu par palīdzības nepieciešamību. Pasažieris saņem apstiprinājumu par to, ka ir paziņots par palīdzības nepieciešamību. Šie pienākumi attiecas uz visām to tirdzniecības vietām, tai skaitā pārdošanu, izmantojot telefonu vai internetu;

Pamatojums

Ir būtiski svarīgi, lai pārvadātāji, biļešu pārdevēji un ceļojumu rīkotāji aktīvi pieprasa pasažierim informāciju par to, vai viņam ir nepieciešama palīdzība, jo ne visi pasažieri zina, ka viņiem ir jāpaziņo par savām vajadzībām. Ir svarīgi arī nodrošināt to, ka pasažieris spēj pierādīt, ka ir paziņojis pārvadātājiem, biļešu pārdevējiem un ceļojumu rīkotājiem, ka ir paziņojis par palīdzības nepieciešamību.

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

12. pants – e apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  pārvadātāja iepriekš noteiktā laikā, kas nevar būt ilgāks par 60 minūtēm pirms publicētā atiešanas laika, vai

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

12. pants – e apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– vēlākais 30 minūtes pirms publicētā atiešanas laika, ja nav iepriekš noteikts laiks;

– vēlākais 30 minūtes pirms publicētā pasažieru uzņemšanas laika, ja nav iepriekš noteikts laiks, izņemot gadījumus, kad pasažieris un palīdzības nodrošinātājs ir vienojušies savādāk;

Pamatojums

Lai atspoguļotu jūras transporta faktisko situāciju, par atskaites punktu ir jāuzskata iekāpšanas laiki. Turklāt šis grozījums nodrošina atbilstību noteikumiem, kuri attiecas uz gaisa transportu.

Dažos gadījumos, piemēra, ostās, kurās nav personāla, gan palīdzības sniedzējam, gan pasažierim ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām būtu ērtāk tikties laikā, par kuru abi iepriekš vienojušies.

Vārds „uiterlijk”(vēlākais) var radīt sajukumu. Šajā grozījumā, ja laiks nav noteikts, personai ar kustību ierobežojumiem būtu jāierodas 30 minūtes pirms atiešanas; citos gadījumos viņam jāierodas pārvadātāja noteiktajā laikā, bet ne agrāk kā 60 minūtes pirms atiešanas. Komisijas priekšlikumā vārds „uiterlijk" ir lietots divās pretrunīgās situācijās.

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

12. pants – e apakšpunkts – 2.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– vēlākais 30 minūtes pirms publicētā atiešanas laika, ja nav iepriekš noteikts laiks;

– vēlākais 30 minūtes pirms publicētā atiešanas laika, ja nav iepriekš noteikts laiks vai;

 

– kruīzu ceļojumu gadījumā pārvadātāja iepriekš noteiktā laikā, kas nevar būt ilgāks par 60 minūtēm pirms publicētā atiešanas laika.

Pamatojums

Ir svarīgi kruīzus nošķirt no citiem jūras transporta veidiem.

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

12. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f) ja invalīdam vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām nepieciešama dzīvnieka–pavadoņa palīdzība, šim dzīvniekam nodrošina vietu ar noteikumu, ka pārvadātājam, biļešu pārdevējam vai ceļojumu rīkotājam ir paziņots saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, kas reglamentē dzīvnieku–pavadoņu pārvadāšanu ar pasažieru kuģi, ja ir šādi tiesību akti.

(f) ja invalīdam vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām nepieciešama suņa–pavadoņa palīdzība, šim dzīvniekam nodrošina vietu ar noteikumu, ka pārvadātājam, biļešu pārdevējam vai ceļojumu rīkotājam ir paziņots saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, kas reglamentē suņu–pavadoņu pārvadāšanu ar pasažieru kuģi, ja ir šādi tiesību akti.

Pamatojums

Teksts jāprecizē.

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

13. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja ir noslēgts apakšuzņēmuma līgums par palīdzības sniegšanu un pārvadātājs, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs vismaz 48 stundas pirms paziņotā atiešanas laika saņem paziņojumu, ka ir nepieciešama palīdzība, tas attiecīgo informāciju nosūta tā, lai apakšuzņēmējs saņem to vismaz 36 stundas pirms paziņotā atiešanas laika.

1. Ja ir noslēgts apakšuzņēmuma līgums par palīdzības sniegšanu un pārvadātājs vismaz 48 stundas pirms paziņotā atiešanas laika saņem paziņojumu, ka ir nepieciešama palīdzība, tas attiecīgo informāciju nosūta tā, lai apakšuzņēmējs saņem to vismaz 36 stundas pirms paziņotā atiešanas laika.

2. Ja ir noslēgts apakšuzņēmuma līgums par palīdzības sniegšanu un pārvadātājs, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs paziņojumu, ka ir nepieciešama palīdzība, nesaņem vismaz 48 stundas pirms paziņotā atiešanas laika, tas informāciju nosūta apakšuzņēmējam iespējami īsā laikā.

2. Ja ir noslēgts apakšuzņēmuma līgums par palīdzības sniegšanu un pārvadātājs paziņojumu, ka ir nepieciešama palīdzība, nesaņem vismaz 48 stundas pirms paziņotā atiešanas laika, tas informāciju nosūta apakšuzņēmējam iespējami īsā laikā.

Pamatojums

Pienākums ziņot par palīdzības nepieciešamību ir tikai pārvadātājam, kurš izmanto apakšuzņēmumu pakalpojumus. Nedz biļešu pārdevējs, nedz ceļojumu rīkotājs nezina, kas ir pārvadātāja apakšuzņēmējs.

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja ir noslēgts apakšuzņēmuma līgums par palīdzības sniegšanu un pārvadātājs, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs vismaz 48 stundas pirms paziņotā atiešanas laika saņem paziņojumu, ka ir nepieciešama palīdzība, tas attiecīgo informāciju nosūta tā, lai apakšuzņēmējs saņem to vismaz 36 stundas pirms paziņotā atiešanas laika.

1. Ja ir noslēgts apakšuzņēmuma līgums par palīdzības sniegšanu un pārvadātājs, biļešu pārdevējs vai ceļojumu rīkotājs vismaz 48 stundas pirms paziņotā atiešanas laika saņem paziņojumu, ka ir nepieciešama palīdzība, tas attiecīgo informāciju nosūta tā, lai apakšuzņēmējs saņem to pēc iespējas ātrāk, bet jebkurā gadījumā vismaz 36 stundas pirms paziņotā atiešanas laika.

Pamatojums

Ja informācija ir pieejama ātrāk nekā 48 stundas pirms publicētā izbraukšanas laika, tā pēc iespējas ātrāk jānosūta apakšuzņēmējam neatkarīgi no šajā regulā noteiktā 36 stundu termiņa.

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Pārvadātāji publicē savus kvalitātes standartus.

3. Pārvadātāji piemērotos veidos publicē savus kvalitātes standartus.

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

15. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) visiem ostas darbiniekiem, kuri ir tiešā saskarsmē ar ceļotājiem, nodrošina IV pielikumā noteikto apmācību jautājumos par palīdzību invalīdiem un invaliditātes izpratni;

(b) ( neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā)

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

15. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) pieņemot darbā jaunus darbiniekus, nodrošina viņiem invaliditātes jautājumiem veltītu apmācību un vajadzības gadījumā nodrošina personālam zināšanu pilnveidošanas apmācību kursus.

(c) pieņemot darbā jaunus darbiniekus, kuri tieši saskaras ar ceļotājiem, nodrošina viņiem invaliditātes jautājumiem veltītu apmācību un vajadzības gadījumā nodrošina personālam zināšanu pilnveidošanas apmācību kursus.

Pamatojums

Liela daļa darbinieku nesaskaras ar ceļotājiem, tāpēc viņiem uzspiest šādu apmācību būtu lieki.

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

16. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja pirms vai pēc brauciena vai tā laikā, pārvietojot ostā vai pārvadājot kuģī, tiek bojāti vai nozaudēti ratiņkrēsli vai citi pārvietošanās palīglīdzekļi, vai to daļas, pasažierim, kuram pieder šis aprīkojums, ir tiesības saņemt kompensāciju no pārvadātāja vai ostas pārvaldes iestādes atkarībā no tā, kurš bija atbildīgs par pārvietošanās līdzekļu novietošanu to bojāšanas vai nozaudēšanas laikā.

1. Izņemot gadījumus, ja pasažieris, kas ir aprīkojuma īpašnieks, jau ir saņēmis atlīdzību atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes ....Regulai par to uzņēmumu atbildību, kas nodrošina pasažieru transportu pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, nelaimes gadījumos,¹ja pirms vai pēc brauciena vai tā laikā, pārvietojot ostā vai pārvadājot kuģī, tiek bojāti vai nozaudēti ratiņkrēsli vai citi pārvietošanās palīglīdzekļi, vai to daļas, pasažierim, kuram pieder šis aprīkojums, ir tiesības saņemt kompensāciju atkarībā no tā, kurš bija atbildīgs par pārvietošanās līdzekļu novietošanu to bojāšanas vai nozaudēšanas laikā.

_________________

¹OV L......lpp.

Pamatojums

Precizējums, kas uzsver saistību ar regulu par to uzņēmumu atbildību, kas nodrošina pasažieru transportu pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, nelaimes gadījumos, par kuru balsos marta pirmajā plenārsēdē. Turklāt teksts ir grozīts, lai izceltu personu, kas ir atbildīga par aprīkojumu.

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

16. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Nepieciešamības gadījumā jādara viss iespējamais, lai ātri nodrošinātu aizstājējus pārvietošanās līdzekļus.

Nepieciešamības gadījumā jādara viss iespējamais, lai ātri nodrošinātu aizstājējus pārvietošanās līdzekļus, kas piemēroti attiecīgā pasažiera vajadzībām.

Pamatojums

Lai gan aizstājošais aprīkojums ne vienmēr var būt identisks sākotnējam aprīkojumam, tam tomēr ir jābūt tādam, ko attiecīgais pasažieris var izmantot un kas ir ērts.

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Kavēšanās gadījumā pārvadātājs vai attiecīgā gadījumā ostas pārvaldes iestāde informē pasažierus par paredzēto atiešanas un ierašanās laiku, tiklīdz šāda informācija ir pieejama, bet ne vēlāk kā 30 minūtes pirms publicētā atiešanas laika vai attiecīgi vienu stundu pirms publicētā ierašanās laika.

1. Kavēšanās gadījumā pārvadātājs vai attiecīgā gadījumā ostas pārvaldes iestāde informē pasažierus vismaz 30 minūtes pirms publicētā atiešanas laika vai vienu stundu pirms publicētā ierašanās laika Ja šī informācija ir pieejama, pārvadātājs informē pasažierus par plānotajiem izbraukšanas un ierašanās laikiem.

Pamatojums

Jauns formulējums. Turklāt vairumā gadījumu kavēšanās iemesls ir nelabvēlīgi laikapstākļi, tādēļ informācija par kavēšanās ilgumu ne vienmēr ir pieejama. Šī iemesla dēļ no pārvadātājiem nedrīkst prasīt, lai tie sniegtu nepatiesu informāciju.

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Pārvadātājs vai ostas pārvalde nodrošina, ka pasažieri ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām piemērotā veidā saņem nepieciešamo informāciju, kas minēta 1. un 2. punktā.

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Visos kavēšanās gadījumos, ja ir jāpārnakšņo viena vai vairākas naktis vai ja ir jāuzturas ilgāk, nekā pasažieris bija paredzējis, pasažieriem papildus 1. punktā paredzētajai ēdināšanai un atspirdzinājumiem bez maksas piedāvā arī izmitināšanu viesnīcā vai citur un pārvadāšanu starp ostu un izmitināšanas vietu, kur un ja vien tas fiziski iespējams.

2. Visos kavēšanās gadījumos, ja ir jāpārnakšņo viena vai vairākas naktis vai ja ir jāuzturas ilgāk, nekā pasažieris bija paredzējis, pasažieriem papildus 1. punktā paredzētajai ēdināšanai un atspirdzinājumiem bez maksas piedāvā arī izmitināšanu viesnīcā vai citur un pārvadāšanu starp ostu un izmitināšanas vietu. Papildu ēdināšanas un izmitināšanas izmaksas, kas rodas pārvadātājam, nedrīkst vairāk nekā divas reizes pārsniegt biļetes cenu.

Pamatojums

Kompensācijai nav jābūt atkarīgai no neprecīziem fiziskiem faktoriem. Nav pieņemams, ka būtu jāmaksā tam, kas jau ir cietis no dienu ilgas kavēšanās.

Grozījums nodrošina saikni starp biļetes cenu un izmitināšanas izdevumiem, kas nopietnas kavēšanās gadījumā jāsedz pārvadātājam, tajā pašā laikā nodrošinot, ka pārvadātāji sedz vismaz daļu no šīm izmaksām.

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

19. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) atlīdzina biļetes cenu, ja vien viņš nav piekritis a) apakšpunktā norādītiem alternatīviem transporta pakalpojumiem.

(b) piedāvā atlīdzināt biļetes cenu, ja viņš nolemj nedoties ceļā, izmantojot šī pārvadātāja pakalpojumus.

Pamatojums

Saskaņo tiesības ar tiesībām pārējās transporta pakalpojumu jomās.

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

19. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atlīdzinājuma izmaksu, kā norādīts b) apakšpunktā, veic saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem kā 20. pantā minētās kompensācijas izmaksu.

Atlīdzinājuma izmaksu, kā norādīts b) apakšpunktā, veic saskaņā ar tiem pašiem nosacījumiem kā 20. panta 3., 4. un 4.a punktā minētās kompensācijas izmaksu.

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šajā pantā noteiktās tiesības uz atlīdzinājumu nepiemēro pasažieriem, kas atrodas kruīza ceļojumā, ja vien tiem šādas tiesības nerodas saskaņā ar Direktīvu 90/314/EEK.

2. Atkāpjoties no 1. panta, pasažieriem, kas atrodas kruīza ceļojumā piemēro maršruta maiņu vai atlīdiznājumu atbilstīgi Direktīvai 90/314/EEK.

Pamatojums

Atsauce uz Direktīvu 90/314/EEK nodrošina, ka pasažieri, kas atrodas kruīza ceļojumā saņem visu aizsardzību, ko piešķir šī direktīva.

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

20. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Nezaudējot tiesības uz pārvadāšanu, pasažieris var pieprasīt kompensāciju no pārvadātāja, ja viņš saskaras ar ierašanās kavējumu, kas radies dēļ atcelšanas vai izbraukšanas kavējuma. Minimālās kompensācijas ir šādas:

1. Nezaudējot tiesības uz pārvadāšanu, pasažieris var pieprasīt kompensāciju no pārvadātāja, ja viņš saskaras ar ierašanās kavējumu. Minimālās kompensācijas ir šādas:

Pamatojums

Nav jāprecizē iespējamie kavēšanās iemesli. Pasažierim kompensācija jāsaņem jebkurā gadījumā.

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šajā pantā noteiktās tiesības uz kompensāciju nepiemēro pasažieriem, kas atrodas kruīza ceļojumā, ja vien tiem šādas tiesības nerodas saskaņā ar Direktīvu 90/314/EEK.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro pasažieriem, kas atrodas kruīza ceļojumā. Viņi var pretendēt uz atlīdzinājumu atbilstīgi Direktīvai 90/314/EEK.

Pamatojums

Atsauce uz Direktīvu 90/314/EEK nodrošina, ka pasažieri, kas atrodas kruīza ceļojumā saņem visu aizsardzību, ko piešķir šī direktīva.

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

20. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Ja pārvadātājs vismaz trīs dienas pirms paredzētās izbraukšanas paziņojis par brauciena atcelšanu vai pārcelšanu vai par to, ka brauciens būs ilgāks, uz kompensācijām pretendēt nevar.

Pamatojums

Līdzīgi noteikumi attiecas uz gaisa pārvadājumiem, un, ņemot vērā kuģošanas specifiku, pārvadātājiem ir jābūt iespējai savlaicīgi paziņot par izmaiņām grafikā, lai jaunais grafiks kļūtu par pamatu tiesībām uz kompensāciju.

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

20.a pants

 

Nepārvarama vara

 

Saistības, kas noteiktas 19. un 20. pantā netiek piemērotas nepārvaramas varas gadījumos, kas traucē sniegt atbilstošu pārvadājuma pakalpojumu, un no kuras nav bijis iespējams izvairīties pat, ja veikti visi piemērotie pasākumi.

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

21. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Nekas šajā regulā neierobežo pasažierus valstu tiesās prasīt atlīdzināt kaitējumu, kas radies transporta pakalpojumu atcelšanas vai kavēšanās rezultātā.

Nekas šajā regulā neierobežo pasažierus valstu tiesās prasīt atlīdzināt kaitējumu, kas radies transporta pakalpojumu atcelšanas vai kavēšanās rezultātā. Kompensāciju, kas piešķirta saskaņā ar šo regulu, var atskaitīt no papildu kompensācijas.

Pamatojums

Jāizvairās no dubulta atlīdzinājuma. Šis grozījums ļauj tiesām vajadzības gadījumā atskaitīt kompensāciju.

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

22. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārvadātāji, iesaistot ieinteresētās personas, profesionālās asociācijas un patērētāju, pasažieru un invalīdu asociācijas, sadarbojas, lai pieņemtu valstu vai Eiropas līmeņa pasākumus. Šo pasākumu mērķis ir uzlabot pasažieriem piedāvāto aprūpi, īpaši ilgas kavēšanās, ceļojuma pārtraukuma vai atcelšanas gadījumā.

Valstu izpildiestāžu pārraudzībā pārvadātāji, iesaistot ieinteresētās personas, profesionālās organizācijas un patērētāju, pasažieru, ostu un invalīdu asociācijas, sadarbojas, lai pieņemtu valstu vai Eiropas līmeņa pasākumus. Šo pasākumu mērķis ir uzlabot pasažieriem piedāvāto aprūpi, īpaši ilgas kavēšanās, ceļojuma pārtraukuma vai atcelšanas gadījumā.

Pamatojums

Valsts iestāde, kas minēta 26. pantā, ir atbilstošā instance, lai nodrošinātu sadarbības veiksmīgu norisi. Turklāt ostas pārstāvošo organizāciju klātbūtne šajā procesā ir svarīga.

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

23. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ostas pārvaldes iestādes un pārvadātāji brauciena laikā sniedz pasažieriem atbilstošu informāciju visatbilstīgākajā formātā. Attiecīga uzmanība jo īpaši jāpievērš invalīdu vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām.

Ostas pārvaldes iestādes un pārvadātāji brauciena laikā sniedz pasažieriem atbilstošu informāciju pieejamos formātos un ierastajās valodās. Attiecīga uzmanība jo īpaši jāpievērš invalīdu vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām.

Pamatojums

Tekstā jāizmanto vienota terminoloģija.

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pārvadātāji nodrošina, ka pasažieriem ne vēlāk kā pirms kuģa atiešanas sniedz pienācīgu un saprotamu informāciju par viņu tiesībām saskaņā ar šo regulu. Ciktāl pienākumu sniegt informāciju ir ievērojis pārvadātājs vai faktiskais pārvadātājs, otram nav pienākuma sniegt šo informāciju. Minēto informāciju sniedz vispiemērotākajā formā. Sniedzot šo informāciju, attiecīga uzmanība jāpievērš invalīdu vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām.

1. Pārvadātāji nodrošina, ka pasažieriem ne vēlāk kā pirms kuģa atiešanas sniedz pienācīgu un saprotamu informāciju par viņu tiesībām saskaņā ar šo regulu. Ciktāl pienākumu sniegt informāciju ir ievērojis pārvadātājs vai faktiskais pārvadātājs, otram nav pienākuma sniegt šo informāciju. Minēto informāciju sniedz pieejamos formātos un ierastajās valodās. Sniedzot šo informāciju, attiecīga uzmanība jāpievērš invalīdu vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām vajadzībām.

Pamatojums

Tekstā jāizmanto vienota terminoloģija un jāatsaucas uz valodu jautājumu.

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pārvadātāji izveido sūdzību izskatīšanas mehānismus attiecībā uz šajā regulā paredzētajām tiesībām un pienākumiem.

1. Dalībvalstu iestādes izveido neatkarīgu sūdzību izskatīšanas mehānismu, kas pieejami visiem pasažieriem, tostarp invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām attiecībā uz šajā regulā paredzētajām tiesībām un pienākumiem.

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katra dalībvalsts izraugās iestādi vai iestādes, kas ir atbildīgas par šīs regulas izpildi. Šīs iestādes veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas pasažieru tiesības, tostarp atbilstība 8. pantā minētajiem noteikumiem par transporta pieejamību. Katra iestāde organizatoriski, lēmumos par finansējumu, juridiskā formā un lēmumu pieņemšanā ir neatkarīga no pārvadātājiem.

1. Katra dalībvalsts izraugās iestādi, kas ir atbildīga par šīs regulas izpildi. Šī iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 8. pantā minēto pieejamības noteikumu izstrādi, kā arī, lai nodrošinātu šo noteikumu un pasažieru tiesību ievērošanu. Katra iestāde organizatoriski, lēmumos par finansējumu, juridiskā formā un lēmumu pieņemšanā ir neatkarīga no komerciālām interesēm.

Pamatojums

Šā uzdevuma veikšanai pietiek ar vienu iestādi. Tā kā citos regulas pantos ir pieļauts, ka vairākām pusēm ir īpašas intereses attiecībā uz pasažieru tiesībām, skaidrāk jāprecizē valsts iestādes neatkarība.

Grozījums Nr.  67

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis informē Komisiju par iestādi vai iestādēm, kas izraudzītas saskaņā ar šo pantu, un par to attiecīgo kompetenci.

2. Dalībvalstis informē Komisiju par iestādi, kas izraudzīta saskaņā ar šo pantu, un par to attiecīgo kompetenci.

Pamatojums

Tikai vienas iestādes izvēle ļautu vienkāršot administratīvos pasākumus un padarītu iestādi atbildīgāku.

Grozījums Nr.  68

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Par šīs regulas varbūtēju pārkāpumu ikviens pasažieris var iesniegt sūdzību attiecīgajai iestādei, kas izraudzīta saskaņā ar 1. punktu, vai kādai citai dalībvalsts izraudzītai atbilstīgai iestādei.

3. Par šīs regulas varbūtēju pārkāpumu ikviens pasažieris var iesniegt sūdzību attiecīgajai iestādei, ko dalībvalsts izraudzījusi saskaņā ar 1. punktu.

Pamatojums

Šā uzdevuma veikšanai pietiek ar vienu iestādi.

Grozījums Nr.  69

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

27. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) apkopotus datus par sūdzībām;

(d) apkopotus datus par sūdzībām, tostarp par to rezultātiem un izskatīšanas termiņiem;

Grozījums Nr.  70

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

29. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas jāpiemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka šie noteikumi tiek īstenoti. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstis paziņo Komisijai par šiem noteikumiem un nekavējoties ziņo par jebkurām turpmākām izmaiņām šajos noteikumos.

Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas jāpiemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka šie noteikumi tiek īstenoti. Paredzētajām sankcijām, kuras varētu ietvert kompensācijas izmaksas attiecīgajām personām, jābūt efektīvām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstis paziņo Komisijai par šiem noteikumiem un nekavējoties ziņo par jebkurām turpmākām izmaiņām šajos noteikumos.

Pamatojums

Preambulā (18. apsvērumā) teikts, ka kompensāciju, kas jāizmaksā cietušajam, var iekļaut sodā. To vajadzētu atkārtot tiesību akta pamattekstā.

Grozījums Nr.  71

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

II pieikums – 1. punkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  iekāpt kuģī, izmantojot liftu, ratiņkrēslu vai citu attiecīgā gadījumā vajadzīgo palīdzību;

– iekāpt kuģī, izmantojot nepieciešamos līdzekļus,

Pamatojums

Ir bezjēdzīgi prasīt, lai būtu pieejams dārgs aprīkojums, kura uz daudziem kuģiem un daudzās ostās nav.

Grozījums Nr.  72

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

II pieikums – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Bojātu vai nozaudētu pārvietošanās palīglīdzekļu pagaidu aizstāšana, atzīstot, ka tos ne vienmēr ir iespējams aizstāt tieši ar tādiem pašiem palīglīdzekļiem.

Bojātu vai nozaudētu pārvietošanās palīglīdzekļu pagaidu aizstāšana, atzīstot, ka tos ne vienmēr ir iespējams aizstāt tieši ar tādiem pašiem palīglīdzekļiem, ar, tehniski un funkcionāli līdzīgiem palīglīdzekļiem.

Pamatojums

Šis noteikums ir nepieciešams, jo pretējā gadījumā persona, kurai nepieciešams aprīkojums, var nespēt to izmantot, jo tas nav piemērots šīs personas īpašajām vajadzībām.

Grozījums Nr.  73

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

II pieikums – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vajadzības gadījumā darbības ar atzītiem dzīvniekiem–pavadoņiem.

Vajadzības gadījumā rūpes par īpaši apmācītiem suņiem-pavadoņiem.

Pamatojums

Teksts jāprecizē.

Grozījums Nr.  74

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

IV pielikums – 2. daļa – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

–  prasmes, lai sniegtu palīdzību personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kuras ceļo kopā ar atzītiem dzīvniekiempavadoņiem, tai skaitā šo dzīvnieku loma un vajadzības;

–  prasmes, lai sniegtu palīdzību personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kuras ceļo kopā ar sunipavadoni, tai skaitā šo dzīvnieku loma un vajadzības;

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt atbilsmi 12. panta f) apakšpunkta grozītajai versijai; precizitātes labad termins „dzīvnieks-pavadonis” ir aizstāts ar terminu „suns-pavadonis”.

Grozījums Nr.  75

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

IV pielikums – 2. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

– aklu un daļēji neredzīgu pasažieru pavadīšanas veidi un rīcības veidi ar atzītiem dzīvniekiem–pavadoņiem, un to pārvadāšanas veidi;

– aklu un daļēji neredzīgu pasažieru pavadīšanas veidi;

Pamatojums

Pavadoņsuņiem ir jāļauj pavadīt saimnieku un, dzīvniekam pildot savus pienākumus, personālam nevajadzētu ar to apieties. Pavadoņsuņi ir apmācīti klausīt tikai sava saimnieka komandām.

PASKAIDROJUMS

Konteksts: ceļā uz pasažieru tiesību uzlabošanu visos transporta veidos.

Kopš 2000. gadu sākuma saskaņā ar Eiropas Komisijas publicēto Balto grāmatu „Eiropas transporta politika līdz 2010. gadam — laiks pieņemt lēmumu”[1] ES ir uzsākusi pasažieru tiesību uzlabošanu.

Eiropas institūcijas nesen ir pieņēmušas noteikumus par pasažieru tiesībām attiecībā uz gaisa un dzelzceļa transportu. Lai pabeigtu šo uzsākto likumdošanas darbu, Eiropas Komisija ir nosūtījusi Eiropas Parlamentam un Padomei divus citus Regulas priekšlikumus — par pasažieru tiesībām, ceļojot ar autobusu, un pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru vai iekšzemes ūdensceļiem. Tātad priekšlikumi saistīti ar virzību uz pasažieru tiesību palielināšanu un arī Eiropas patērētāju tiesību vienādošanu dažādos transporta veidos, kas aplūkoti šajā ziņojuma projektā.

Tātad šī ziņojuma mērķis ir tiekties pēc lielākas vienlīdzības starp transporta veidiem pasažieru tiesību jomā, jo šie veidi bieži ir konkurējoši. Pasažieru tiesību konkrētā piemērošanā jāņem vērā arī jūras un upju transporta nozaru specifika.

Komisijas priekšlikums

Komisijas priekšlikums pamatojas uz divām esošām regulām par pasažieru tiesībām gaisa un dzelzceļa transporta nozarē. Tas attiecas uz pasažieru tiesībām, kā arī uz invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām. Priekšlikuma mērķis ir novērst šķēršļus, kas traucē invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām Eiropā ceļot ar kuģi. Turklāt tajā ietverti vispārīgāki noteikumi par pasažieru tiesībām, īpaši attiecībā uz kavēšanos un atcelšanu.

Galvenie tiesību aktu pasākumu virzieni ir šādi:

- specifiskas invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības, rūpējoties par nediskriminācijas principa ievērošanu, īpašu uzmanību pievēršot pieejamībai un palīdzībai personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām;

- pārvadātāju pienākumi ceļojuma kavēšanās vai atcelšanas gadījumā;

- ceļotājiem sniegtā informācija, kā arī sūdzību izskatīšana;

- valsts iestāžu veiktā regulas piemērošana.

Jautājumā par darbības jomu priekšlikums attiecas uz iekšējiem un starptautiskiem jūras un iekšzemes ūdensceļu transporta pasažieru komercpārvadājumiem.

Referenta nostāja

Kopumā šķiet, ka Eiropas Komisijas ierosinātais teksts visai daudz ietekmējies no teksta par pasažieru tiesībām gaisa transportā. Attiecīgi ir ieviestas zināmas tehniska rakstura izmaiņas. Piemēram, referents ir vēlējies ieviest norāžu vienveidību attiecībā uz pasažieriem sniegtās informācijas formātiem. Turklāt starpiestāžu darba ietvaros Eiropas Parlaments bieži ļāvis izcelt Komisijas ierosinātos tiesību aktus pasažieru interešu labā. Referents vēlējies pilnībā ievērot šo tradīciju.

Tā kā šī sasaukuma termiņš tuvojas noslēgumam, Eiropas Parlaments ātri strādā pirmajā lasījumā. Referents turpinās izskatīt teksta noteikumus un iesniegs papildu grozījumus, ja uzskatīs to par nepieciešamu. Galvenie grozījumi ir šādi:

1.  Attiecībā uz personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām un pasažieriem kopumā ieviests noteikts skaits jaunu noteikumu ar mērķi nodrošināt, ka viņu tiesības nevar tikt apšaubītas, izmantojot atkāpes tādu iemeslu dēļ, kas ierosinātajā redakcijā vietām ir pārāk neskaidri. Piemēram, ir skaidrāk noteikta iespēja atteikties uzņemt uz kuģa klāja invalīdu.

2.  Skaidri noformulēta atbildība jautāt pasažieriem, vai viņiem nepieciešama palīdzība, kā arī pienākums rakstiski apstiprināt palīdzības sniegšanu.

3.  Uz jūras transportu, kas veic kruīza ceļojumus, attiecas īpaša 1991. gada direktīva[2]. Referents atgādināja maršruta maiņas un atlīdzināšanas principus, ko nodrošina direktīva.

4.  Uz pārvadātājiem gulstas pilna atbildība sniegt palīdzību personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kas atrodas ostās. Lai šajā pasākumā iekļautu ostas pārvaldes iestādes, ir izvirzīts kompromisa risinājums, kas apspriežu procesā starp nozares dalībniekiem vairāk iesaistītu ostas.

5.  Nostiprināta un precizēta valsts izpildiestāžu loma, kuras, domājams, uzraudzīs nākamās regulas piemērošanu. Referents ierosina, lai direktīvā tiktu noteikta viena izpildiestāde katrā dalībvalstī.

6.  Izpildiestādēm ir piešķirta lielāka atbildība, īpaši attiecībā uz noteikumu par nediskriminējošu piekļuvi ieviešanu, kas jāpiemēro invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanā. Tāpat referents ir vēlējies nodrošināt šo izpildiestāžu neatkarību pret komerciālām interesēm.

7.  Referents ir vēlējies sniegt lielāku precizitāti definīcijām par pārvadājuma līgumiem, biļešu pārdevējiem un ceļojumu rīkotājiem.

  • [1]  COM(2001) 370, 12.9.2001.
  • [2]  Direktīva 90/314/EEK par kompleksiem ceļojumiem, kompleksām brīvdienām un kompleksām ekskursijām (OV L 158, 23.6.1990., 59. lpp.)

JuridiskāS komitejaS ATZINUMS (10.3.2009)

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā
(COM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

Atzinumu sagatavoja: Georgios Papastamkos

ĪSS PAMATOJUMS

Šī regulas priekšlikuma mērķis ir regulēt ar vietējā un starptautiskā ūdenstransporta pasažieru, tajā skaitā invalīdu vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām, tiesībām saistītos jautājumus.

Referents uzskata, ka no sistēmas viedokļa būtu labāk, ja tiktu iesniegti atsevišķi priekšlikumi: viens par pasažieru tiesībām un otrs par personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Tas skaidrojams ar to, ka katram noteikumu kopumam ir savs mērķis un sava mērķauditorija. Gaisa satiksmes gadījumā Kopienas likumdevējs ir nolēmis regulēt jautājumus, kas saistīti ar visiem pasažieriem bez izņēmuma, neizšķirot atsevišķas viņu kategorijas.

Referents uzskata, ka „pārvadātāja” definīcijā pieminētais „pārvadātājs” un „faktiskais pārvadātājs” rada neskaidrības par personu, kas uzņemas pienākumu veikt ūdenstransporta pakalpojumu. Tas līgumslēdzējam pasažierim rada juridiskas neskaidrības, jo īpaši saistībā ar to, pie kuras personas jāvēršas gadījumā, kad pārvadājumu līgums netiek atbilstoši izpildīts. Tāpēc noteikumi par atbildību informēt pasažieri gadījumā, kad izbraukšana kavējas, jāpapildina tā, lai pasažiera informēšana tiek nodrošināta ne tikai no pārvadātāja vai ostas vadītāja, bet arī no tirgus dalībnieka vai pilnvarotā biļešu izsniedzēja puses, kā tas ir pieņemts daudzās dalībvalstīs. Turklāt termins „kavējums” jāpaskaidro un kavējuma gadījumi, kuros neviens nav vainojams, jāprecizē sīkāk.

Turklāt „kavējums” ir definēts ļoti šauri (60 minūtes). Tādu salu grupu gadījumā, kādas ir Egejas jūrā, kad kuģi var piestāt piecās vai sešās salās, viena stunda ir pārāk īss laika posms. Līdzīgi noteikumi, kas ir spēkā gaisa satiksmē, attiecas uz kavējumu, kas „pārsniedz divas stundas”. Komisijas priekšlikums, iespējams, ataino situāciju gadījumā ar parastiem kuģu maršrutiem Ziemeļeiropā (prāmju satiksmi u. c.). Taču tas nemaz neataino tos apstākļus, kuros ūdenstransporta pakalpojumi tiek veikti Vidusjūrā.

Attiecībā uz kompensāciju labākais risinājums, kas atbilstu subsidiaritātes principam, būtu paredzēt to, ka laika periodu nosaka dalībvalstis. Kompensācija būtu jāaprēķina, par pamatu ņemot neto izmaksas, tas ir, izmaksas bez PVN un trešo pušu ieturējumiem, un nevis „biļetes cena”, kā paredzēts priekšlikumā. Tā jādara tāpēc, ka tajā gadījumā, kad nauda jāatdod reisa kavēšanās vai atcelšanas u. c. iemeslu dēļ, var rasties sarežģījumi saistībā ar, piemēram, kuģniecības uzņēmuma jau samaksātā PVN atdošanu.

Atsauce uz „ārkārtas apstākļiem” ir neatbilstoša un neskaidra, un šis termins ir jāprecizē. Priekšlikumā, iespējams, domāti tādi apstākļi kā slikti laika apstākļi vai kuģa tehniska kļūme u. c. Taču pastāv arī citi apstākļi, kuros pārvadājuma pakalpojuma veikšana būtu apgrūtināta vai neiespējama glābšanas mēģinājuma dēļ, kad maršruts ticis mainīts, lai piestātu citā salā u. c. Jānosaka, vai šī noteikuma darbības joma attiecas arī uz šiem apstākļiem.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a) Jaunas likumdošanas iniciatīvas gadījumā attiecībā uz pasažieru tiesībām daudz saprātīgāka būtu horizontālā pieeja, kas attiektos uz visiem transportlīdzekļu veidiem, ņemot vērā nepieciešamību izmantot kombinētus pārvadājumus.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis var atbrīvot no šīs regulas prasībām pakalpojumus, uz kuriem attiecas pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi, ja šādi līgumi nodrošina līdzvērtīgu pasažieru tiesību līmeni tam, ko nosaka šī regula.

2. Dalībvalstis var atbrīvot no šīs regulas prasībām pakalpojumus, uz kuriem attiecas pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi, ja šādi līgumi nodrošina līdzvērtīgu pasažieru tiesību līmeni tam, ko nosaka šī regula, kā arī pakalpojumus, ko sniedz nelielas tilpības kuģi vai kuģi, kas pārvadā nelielu pasažieru skaitu un veic īsus maršrutus.

Pamatojums

Dalībvalstīm jābūt iespējai atbrīvot no šīs regulas prasībām pasažieru vai nelielas tilpības kruīza kuģus vai kuģus, kuri pārvadā nelielu pasažieru skaitu un veic īsus maršrutus, ņemot vērā īpašo pārvadājuma veidu, ko tie nodrošina, parasti nodrošinot jūras taksometru darbību.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

“faktiskais pārvadātājs” ir persona, kas nav pārvadātājs vai ceļojumu rīkotājs un kas faktiski veic visu pārvadājumu vai tā daļu;

(f) “faktiskais pārvadātājs” ir persona, kas nav pārvadātājs vai ceļojumu rīkotājs, bet kas var būt kuģa īpašnieks, fraktētājs vai operators un kas faktiski veic visu pārvadājumu vai tā daļu;

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Pārvadātāji nodrošina, lai uz viņu kuģiem un ātrgaitas pasažieru kuģiem pasažieru zināšanai tiktu nodota vispārēja informācija par invalīdu un to personu, kurām ir ierobežotas pārvietošanās spējas, rīcībā nodotajiem pakalpojumiem.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

15. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

pieņemot darbā jaunus darbiniekus, nodrošina viņiem invaliditātes jautājumiem veltītu apmācību un vajadzības gadījumā nodrošina personālam zināšanu pilnveidošanas apmācību kursus.

(c) pieņemot darbā jaunus darbiniekus, kuriem jāsniedz tieša palīdzība invalīdiem vai personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, nodrošina viņiem invaliditātes jautājumiem veltītu apmācību un vajadzības gadījumā nodrošina personālam zināšanu pilnveidošanas apmācību kursus.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Saskaņā ar šo pantu izmaksājamai kompensācijas summai nav noteikti ierobežojumi.

svītrots

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Kavēšanās gadījumā pārvadātājs vai attiecīgā gadījumā ostas pārvaldes iestāde informē pasažierus par paredzēto atiešanas un ierašanās laiku, tiklīdz šāda informācija ir pieejama, bet ne vēlāk kā 30 minūtes pirms publicētā atiešanas laika vai attiecīgi vienu stundu pirms publicētā ierašanās laika.

1. Kavēšanās gadījumā pārvadātājs vai attiecīgā gadījumā ostas pārvaldes iestāde vai ceļojuma rīkotājs vai pārvadātāja pilnvarots biļešu pārdevējs informē pasažierus par paredzēto atiešanas un ierašanās laiku, tiklīdz šāda informācija ir pieejama, bet ne vēlāk kā 30 minūtes pirms publicētā atiešanas laika vai attiecīgi vienu stundu pirms publicētā ierašanās laika.

Pamatojums

„Pārvadātāja” un ‘faktiskā pārvadātāja” definīciju neskaidrības rada juridisku nenoteiktību attiecībā uz to personu, kurai jāuzņemas atbildība par jūras pārvadājumiem. Panta noteikumi jāpapildina tā, lai nodrošinātu, ka pasažierus informē ne vien pārvadātājs vai ostas pārvaldes iestāde, bet arī ceļojuma rīkotājs vai biļešu pārdevējs, kā tas ir dažās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja pasažieri nokavē pārsēšanos kavēšanās rezultātā, faktiskais pārvadātājs veic pamatotus pasākumus, lai informētu attiecīgos pasažieru par alternatīvām pārsēšanās iespējām.

2. Ja pasažieri nokavē pārsēšanos kuģī kavēšanās rezultātā, pārvadātājs, faktiskais pārvadātājs vai ostas pārvaldes iestādes, vai ceļojuma rīkotājs vai biļešu pārdevējs veic pamatotus pasākumus, lai informētu attiecīgos pasažieru par alternatīvām pārsēšanās iespējām.

Pamatojums

„Pārvadātāja” un ‘faktiskā pārvadātāja” definīciju neskaidrības rada juridisku nenoteiktību attiecībā uz to personu, kurai jāuzņemas atbildība par jūras pārvadājumiem. Panta noteikumi jāpapildina tā, lai nodrošinātu, ka pasažierus informē ne vien pārvadātājs vai ostas pārvaldes iestāde, bet arī ceļojuma rīkotājs vai biļešu pārdevējs, kā tas ir dažās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja pārvadātājs pamatoti paredz ūdenstransporta pasažieru pārvadājuma pakalpojuma kavēšanos ilgāk nekā 60 minūtes pēc publicētā atiešanas laika, pasažieriem bez maksas piedāvā ēdināšanu un atspirdzinājumus samērīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku, ja ēdināšana un atspirdzinājumi ir pieejami uz kuģa vai ostā vai var tikt samērīgi piegādāti.

1. Ja pārvadātājs savas vainas dēļ paredz ūdenstransporta pasažieru pārvadājuma pakalpojuma kavēšanos ilgāk nekā 120 minūtes pēc publicētā atiešanas laika, pasažieriem bez maksas piedāvā ēdināšanu un atspirdzinājumus samērīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku, ja ēdināšana un atspirdzinājumi ir pieejami uz kuģa vai ostā vai var tikt samērīgi piegādāti.

Pamatojums

Attiecībā uz kavējumiem laiks ir ļoti ierobežots. Ja runa ir par arhipelāgu, piemēram, Egejas jūras arhipelāgu, kurā kuģi vienā maršrutā piestāj 5–6 salās, viena stunda ir nesamērīgi īss laika ierobežojums. Atbilstošos noteikumos attiecībā uz gaisa transportu minēts termiņš „vairāk nekā 2 stundas”. Komisijas priekšlikums var labi atspoguļot ierastos maršrutus Ziemeļeiropā, taču ne jūras transporta nosacījumus Vidusjūrā.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

18. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a. Turklāt jāsniedz iespēja pasažieriem bez maksas zvanīt vai sūtīt teleksus un faksus vai elektroniskās vēstules saistībā ar ārkārtas gadījumiem.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

19. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja pārvadātājs pamatoti paredz ūdenstransporta pasažieru pārvadājuma pakalpojuma kavēšanos ilgāk nekā 120 minūtes par publicēto atiešanas laiku, pasažierim tūlīt:

1. Ja pārvadātājs paša vainas dēļ paredz ūdenstransporta pasažieru pārvadājuma pakalpojuma kavēšanos ilgāk nekā 180 minūtes par publicēto atiešanas laiku, pasažierim tūlīt:

Pamatojums

Attiecībā uz kavējumiem laiks ir ļoti ierobežots. Ja runa ir par arhipelāgu, piemēram, Egejas jūras arhipelāgu, kurā kuģi vienā maršrutā piestāj 5–6 salās, viena stunda ir nesamērīgi īss laika ierobežojums. Atbilstošos noteikumos attiecībā uz gaisa transportu minēts termiņš „vairāk nekā 2 stundas”. Komisijas priekšlikums var labi atspoguļot ierastos maršrutus Ziemeļeiropā, taču ne jūras transporta nosacījumus Vidusjūrā.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

20. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

25 % no biļetes cenas, ja kavējums ir 60 līdz 119 minūtes;

(a) 25 % no biļetes neto cenas, ja kavējums ir 120 līdz 179 minūtes;

Pamatojums

Attiecībā uz laika ierobežojumiem saistībā ar kavējumiem, sk. pamatojumu 5. un 6. grozījumam. Subsidiaritātes principam visatbilstošākais un konsekventākais risinājums būtu, ja laika ierobežojumus noteiktu dalībvalstis. Turklāt kompensācija jāaprēķina, pamatojoties uz ceļojuma neto cenu, bez PVN utt., nevis uz "biļetes cenu".

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

20. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

50 % no biļetes cenas, ja kavējums ir 120 minūtes vai ilgāks;

(b) 50 % no biļetes cenas, ja kavējums ir 180 minūtes vai ilgāks;

Pamatojums

Attiecībā uz laika ierobežojumiem saistībā ar kavējumiem, sk. pamatojumu 5. un 6. grozījumam.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Šo pantu nepiemēro, ja kavēšanās vai atcelšana notikusi ārkārtējos apstākļos, kas traucēja transporta pakalpojuma izpildi un no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus.

4. Šo pantu nepiemēro, ja kavēšanās vai atcelšana notikusi nevis pārvadātāja paša vainas dēļ, bet ārkārtējos apstākļos, kas traucēja transporta pakalpojuma izpildi un no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja veiktu visus iespējamos pasākumus.

Pamatojums

This provision of Article 20(4) is incomplete and vague. Jēdziens „ārkārtēji apstākļi” tiek precizēts, pievienojot atsauci par to, ka par kavējumu nav atbildīgs pārvadātājs.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katra gada 1. jūnijā izpildiestādes, kas izraudzītas saskaņā ar 26. pantu, publicē ziņojumu par to darbību iepriekšējā gadā, tajā inter alia ietver:

svītrots

aprakstu par darbībām, kas veiktas, lai īstenotu šīs regulas noteikumus;

 

norādi uz procedūru, kas piemērojama individuālo sūdzību atrisināšanai;

 

to noteikumu kopsavilkumu par transporta pieejamību invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kas piemērojami šajā dalībvalstī;

 

apkopotus datus par sūdzībām;

 

informāciju par piemērotajām sankcijām;

 

citus jautājumus, kas ir nozīmīgi šīs regulas labākai izpildei.

 

Pamatojums

Noteikumi, kas minēti 27. panta 1. punktā ievērojami palielina administratīvo slogu, neradot nekādu pievienoto vērtību.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem

Atsauces

COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Atbildīgā komiteja

TRAN

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

18.12.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Georgios Papastamkos

19.1.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

12.2.2009

 

 

 

Pieņemšanas datums

9.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

16

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bill Newton Dunn

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pasažieru tiesības, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem

Atsauces

COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

4.12.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

18.12.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

18.12.2008

JURI

18.12.2008

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

IMCO

27.2.2009

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Michel Teychenné

8.12.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Pieņemšanas datums

31.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

0

14

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Iesniegšanas datums

2.4.2009