RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile persoanelor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului

2.4.2009 - (COM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD)) - ***I

Comisia pentru transport şi turism
Raportor: Michel Teychenné

Procedură : 2008/0246(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0209/2009

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile persoanelor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului

(COM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0816),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 71 alineatul (1) şi articolul 80 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0476/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru transport şi turism şi avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0209/2009),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În temeiul articolului 9 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap şi pentru a oferi persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă posibilitatea de a călători pe mare şi pe căi navigabile interioare în condiţii comparabile cu cele de care beneficiază ceilalţi cetăţeni, trebuie să se adopte norme referitoare la nediscriminare şi la asistenţa necesară pe durata călătoriei acestora. Aceste persoane trebuie, aşadar, să fie acceptate la bordul navei şi să nu li se refuze dreptul de a călători pe motiv de handicap sau lipsă de mobilitate, cu excepţia cazurilor în care există motive întemeiate de siguranţă şi atunci când legea prevede astfel de excepţii. Aceste persoane trebuie să aibă dreptul la asistenţă în porturi şi în punctele de îmbarcare / debarcare acolo unde nu există porturi, precum şi la bordul navelor de pasageri. În scopul incluziunii sociale, persoanele respective trebuie să beneficieze de această asistenţă gratuit. Transportatorii trebuie să adopte norme privind accesibilitatea, folosind, de preferinţă, sistemul de standardizare european.

(4) În temeiul articolului 9 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap şi pentru a oferi persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă posibilitatea de a călători pe mare şi pe căi navigabile interioare în condiţii comparabile cu cele de care beneficiază ceilalţi cetăţeni, trebuie să se adopte norme referitoare la nediscriminare şi la asistenţa necesară pe durata călătoriei acestora. Aceste persoane trebuie, aşadar, să fie acceptate la bordul navei şi să nu li se refuze dreptul de a călători pe motiv de handicap sau lipsă de mobilitate. Aceste persoane trebuie să aibă dreptul la asistenţă în porturi şi în punctele de îmbarcare/debarcare acolo unde nu există porturi, precum şi la bordul navelor de pasageri. În scopul incluziunii sociale, persoanele respective trebuie să beneficieze de această asistenţă gratuit. Transportatorii trebuie să adopte norme privind accesibilitatea, folosind, de preferinţă, sistemul de standardizare european.

Justificare

Argumentul siguranţei se aplică tuturor pasagerilor în acelaşi fel, nu doar persoanelor cu mobilitate redusă.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În luarea deciziilor cu privire la proiectarea de noi porturi şi terminale, dacă este cazul, şi în cadrul lucrărilor majore de reamenajare, organismele administrative din porturi şi transportatorii care urmează să le exploateze trebuie să ia în considerare, dacă este cazul, nevoile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă. De asemenea, transportatorii trebuie să ţină seama, dacă este cazul, de aceste nevoi şi atunci când iau decizii privind proiectarea unor nave de pasageri noi sau renovate, în conformitate cu Directiva 98/18/CE a Consiliului din 17 martie 1998 privind normele şi standardele de siguranţă privind navele de pasageri.

(5) În luarea deciziilor cu privire la proiectarea de noi porturi şi terminale, dacă este cazul, şi în cadrul lucrărilor majore de reamenajare, organismele administrative din porturi şi transportatorii care urmează să le exploateze trebuie să ia în considerare nevoile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă. De asemenea, transportatorii trebuie să ţină seama de aceste nevoi şi atunci când iau decizii privind proiectarea unor nave de pasageri noi sau renovate, în conformitate cu Directiva 98/18/CE a Consiliului din 17 martie 1998 privind normele şi standardele de siguranţă privind navele de pasageri.

Justificare

Cerinţa de a ţine seama de nevoile persoanelor cu handicap ar trebui să privească proiectarea şi construirea infrastructurii de transport. Astfel, aceasta este întotdeauna necesară.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Dispoziţiile referitoare la îmbarcarea persoanelor cu handicap sau a persoanelor cu mobilitate redusă nu aduc atingere dispoziţiilor generale privind îmbarcarea pasagerilor instituite prin normele internaţionale, comunitare sau naţionale în vigoare.

Justificare

Prezentul amendament atrage atenţia asupra faptului că toţi pasagerii, fără distincţie, se supun unor norme generale.

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Pasagerii trebuie să fie bine informaţi cu privire la drepturile pe care le au în baza prezentului regulament, astfel încât să îşi poată exercita efectiv aceste drepturi. Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi căi navigabile interioare trebuie să includă primirea de informaţii legate de serviciile oferite, înaintea şi în timpul călătoriei. Toate informaţiile importante oferite pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare trebuie să fie oferite, de asemenea, în formate alternative accesibile persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă.

(14) Pasagerii trebuie să fie bine informaţi cu privire la drepturile pe care le au în baza prezentului regulament, astfel încât să îşi poată exercita efectiv aceste drepturi. Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare şi căi navigabile interioare trebuie să includă primirea de informaţii legate de serviciile oferite, înaintea şi în timpul călătoriei. Toate informaţiile importante oferite pasagerilor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare trebuie să fie oferite, de asemenea, în formate accesibile persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă.

Justificare

Ar trebui să se folosească o terminologie uniformă în text.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Pasagerii trebuie să-şi poată exercita drepturile prin intermediul unor proceduri corespunzătoare de depunere a reclamaţiilor implementate de transportatori sau, după caz, prin depunerea reclamaţiilor respective la organismul sau organismele desemnate în acest sens de respectivul stat membru.

(15) Pasagerii trebuie să-şi poată exercita drepturile prin intermediul unor proceduri corespunzătoare de depunere a reclamaţiilor implementate de transportatori sau, după caz, prin depunerea reclamaţiilor respective la organismul desemnat în acest sens de respectivul stat membru.

Justificare

Pentru a garanta consecvenţa cu amendamentul 33 din proiectul de raport. Situaţia ar fi mai simplă dacă ar exista un singur organism desemnat pentru fiecare stat membru, şi nu mai multe.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Reclamaţiile privind asistenţa oferită într-un port sau la punctul de îmbarcare / debarcare trebuie să fie adresate organismului sau organismelor desemnate pentru aplicarea prezentului regulament de către statul membru pe teritoriul căruia se află portul respectiv. Reclamaţiile privind asistenţa oferită de un transportator pe mare trebuie să fie adresate organismului sau organismelor desemnate pentru aplicarea prezentului regulament de către statul membru care a emis licenţa de operare pentru transportator. Organismul desemnat pentru aplicarea prezentului regulament trebuie să aibă puterea şi capacitatea de a examina reclamaţiile individuale şi de a facilita soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă.

(16) Reclamaţiile privind asistenţa oferită într-un port sau la punctul de îmbarcare/debarcare trebuie să fie adresate organismului însărcinat cu aplicarea prezentului regulament desemnat de către statul membru pe teritoriul căruia se află portul respectiv. Reclamaţiile privind asistenţa oferită de un transportator pe mare trebuie să fie adresate organismului însărcinat cu aplicarea prezentului regulament desemnat de către statul membru care a emis licenţa de operare pentru transportator. Organismul desemnat pentru aplicarea prezentului regulament trebuie să aibă puterea şi capacitatea de a examina reclamaţiile individuale şi de a facilita soluţionarea litigiilor pe cale amiabilă.

Justificare

Existenţa unui singur organism pentru fiecare stat membru ar permite o simplificare administrativă şi o mai bună responsabilizare a organizaţiei.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Comisia ar trebui să propună norme clare privind drepturile pasagerilor (referitoare la responsabilitate, răspundere juridică, accesibilitate, drepturile persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă) la punctele de transfer al pasagerilor între mijloacele de transport pe uscat şi mare sau pe căile navigabile interioare.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) În cazul unei iniţiative legislative viitoare privind drepturile pasagerilor, ar fi de preferat o abordare legislativă orizontală care să acopere toate mijloacele de transport, dată fiind nevoia de a utiliza transporturile combinate.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică serviciilor comerciale de transport de pasageri pe mare şi pe căi navigabile interioare, inclusiv croaziere, între sau în porturi sau în orice punct de îmbarcare / debarcare situat pe teritoriul unui stat membru căruia i se aplică tratatul.

(1) Prezentul regulament se aplică transportului comercial de pasageri care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare pe nave de pasageri, inclusiv croaziere, între sau în porturi sau în orice punct de îmbarcare/debarcare situat pe teritoriul unui stat membru căruia i se aplică tratatul.

Justificare

Necesitatea de a face o distincţie între nave şi navele de pasageri nu este suficient de bine evidenţiată în regulament. În regulament se face referire la navele de pasageri, deci acest lucru ar trebui clarificat şi în ceea ce priveşte domeniul de aplicare al regulamentului.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Regulament

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Statele membre sunt autorizate să excludă serviciile de transport urban şi suburban din domeniul de aplicare al prezentului regulament dacă prezintă garanţii că obiectivele prezentului regulament pot fi atinse prin intermediul unor măsuri de reglementare şi garantează drepturi ale pasagerilor comparabile cu cele prevăzute în prezentul regulament.

Justificare

Serviciile de transport urban şi suburban ar trebui excluse din domeniul de aplicare al regulamentului, cu condiţia să se garanteze un nivel comparabil al drepturilor.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „persoană cu handicap” sau „persoană cu mobilitate redusă” înseamnă orice persoană a cărei mobilitate, atunci când foloseşte mijloacele de transport, este redusă din cauza unei invalidităţi fizice (senzoriale sau locomotorii, permanente sau temporare), a unei dizabilităţi sau deficienţe intelectuale, a oricărui alt tip de dizabilitate sau a vârstei şi a cărei situaţie necesită o atenţie specială şi adaptarea serviciilor puse la dispoziţia tuturor călătorilor la nevoile acesteia;

(a) „persoană cu handicap” sau „persoană cu mobilitate redusă” înseamnă orice persoană a cărei mobilitate, atunci când foloseşte mijloacele de transport, este redusă din cauza unei invalidităţi fizice (senzoriale sau locomotorii, permanente sau temporare), a unei dizabilităţi sau deficienţe intelectuale sau psihosociale, a oricărui alt tip de dizabilitate sau a vârstei şi a cărei situaţie necesită o atenţie specială şi adaptarea serviciilor puse la dispoziţia tuturor călătorilor la nevoile acesteia;

Justificare

Pentru o interpretare corectă a regulamentului este important să se includă explicit în definiţie dizabilităţile de ordin psihosocial (cunoscute şi sub denumirea de afecţiuni psihiatrice sau mentale), dat fiind că acest grup este adesea uitat atunci când se asigură asistenţă pentru persoanele cu dizabilităţi şi când se furnizează cursuri de sensibilizare faţă de persoanele cu handicap.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) „transportator de fapt” înseamnă o persoană, alta decât transportatorul şi operatorul de turism, care efectuează transportul integral sau parţial;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) „navă” înseamnă o navă care circulă pe mare sau pe râu, cu excepţia aeroglisoarelor;

(i) „navă” înseamnă o navă care circulă pe mare sau pe căi navigabile interioare, cu excepţia aeroglisoarelor;

Justificare

„Navă care circulă pe căi navigabile interioare” este o expresie mai potrivită decât „navă care circulă pe râu”.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) „contract de transport” înseamnă un contract de transport între un transportator sau vânzătorul său de bilete autorizat şi un călător, în vederea prestării unuia sau mai multor servicii de transport;

(j) „contract de transport” înseamnă un contract de transport între un transportator şi un călător, în vederea prestării unuia sau mai multor servicii de transport, indiferent dacă biletul a fost cumpărat de la un transportator, de la un operator de turism, de la un vânzător de bilete sau prin internet;

Justificare

Transportatorul este cel care devine parte a unui contract de transport cu consumatorul, nu vânzătorul său de bilete autorizat. Vânzătorii de bilete, care sunt intermediari, nu încheie contracte de transport şi nu vând bilete în nume propriu. Aceştia nu au decât un rol la încheierea unui contract de transport între transportator şi pasager.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l) „vânzător de bilete” înseamnă orice distribuitor cu amănuntul de servicii de transport maritim care încheie contracte de transport şi vinde bilete în numele unui transportator sau în nume propriu;

(l) vânzător de bilete” înseamnă orice intermediar care vinde servicii de transport maritim în numele unui transportator sau al unui operator de turism, inclusiv servicii vândute la un preţ fix;

Justificare

Vânzătorii cu amănuntul nu încheie contracte de transport şi nu vând bilete în nume propriu. Definiţia ar trebui să acopere şi serviciile de transport maritim care sunt vândute în cadrul unui voiaj cu preţ fix.

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m) „operator de turism” înseamnă un organizator sau detailist, altul decât un transportator, în sensul articolului 2 punctele 2 şi 3 din Directiva 90/314/CEE;

(m) „operator de turism” înseamnă un organizator, altul decât un transportator, în sensul articolului 2 punctul 2 din Directiva 90/314/CEE;

Justificare

Un vânzător cu amănuntul este un intermediar care nu este parte a contractului încheiat între operatorul de turism şi consumator. Vânzătorii cu amănuntul sunt deja cuprinşi în definiţia „vânzătorului de bilete” de la articolul 3 litera (l).

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – litera p

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p) „navă de pasageri ro-ro” înseamnă o navă care transportă mai mult de 12 pasageri, având spaţii pentru încărcătură roll-on/roll-off sau spaţii de categorii speciale, conform definiţiei formulate în reglementarea II-2/A/2 a Convenţiei Internaţionale din 1974 privind Siguranţa Vieţii pe Mare, modificată;

eliminat

Justificare

Dat fiind că termenul de „navă de pasageri ro-ro” nu mai apare în continuare în regulament, nu este nevoie de o definiţie a acestor nave.

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – litera ra (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ra) „formate accesibile” înseamnă că toţi pasagerii pot accesa aceleaşi informaţii folosind formate text, Braille, audio, video şi/sau electronice; formatele accesibile pot fi, de exemplu, pictograme, anunţuri vocale şi subtitrare, fără a se limita la acestea, şi pot varia în funcţie de noile descoperiri tehnologice;

Amendamentul  19

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – litera rb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(rb) „pasager” înseamnă orice persoană care călătoreşte în temeiul unui contract de transport, altele decât persoanele care acompaniază vehicule, remorci sau bunuri care sunt transportate ca marfă sau bunuri comerciale;

Justificare

În temeiul textului actual al regulamentului, persoanele care conduc vehiculele de transport de bunuri ar fi trataţi ca pasageri. Nu se intenţionează ca legislaţia să se aplice acestora.

Amendamentul  20

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – litera rc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(rc) „sosire” înseamnă momentul în care nava este amarată corespunzător la dana de sosire;

Justificare

În momentul de faţă nu există o definiţie a termenului „sosire”. În ceea ce priveşte „amarată corespunzător la dana de sosire” se aplică raţionamentul de mai sus.

Amendamentul  21

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – litera rd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(rd) „plecare” înseamnă momentul în care nava este pregătită pentru plecarea pe mare;

Justificare

În momentul de faţă nu există o definiţie a termenului „plecare”. Navă pregătită pentru plecarea pe mare înseamnă că nava este gata să părăsească dana.

Amendamentul  22

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – litera re (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(re) „preţul biletului” înseamnă preţul plătit pentru transport şi cazare la bord; acesta exclude costul meselor, al altor activităţi şi al oricăror cumpărături efectuate la bord;

Justificare

Pentru a clarifica obiectul eventualelor compensaţii ulterioare.

Amendamentul  23

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – litera ra (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(rf) „forţa majoră” este un eveniment sau o circumstanţă care nu ar fi putut fi prevenită, chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile în acest sens, cum ar fi războiul, invazia, acţiunea unor forţe inamice externe, ostilităţile (fie că s-a făcut sau nu o declaraţie de război), războiul civil, răscoala, revoluţia, insurecţia, uzurparea puterii sau confiscarea, inclusiv prin mijloace militare, activităţile teroriste, naţionalizarea, sancţiunile de stat, blocajele, embargourile, disputele cu forţa de muncă, grevele, blocarea sau întreruperea curentului sau penele de curent, precum şi cazurile fortuite, inclusiv incendiul, inundaţiile, cutremurele, furtunile, uraganele sau alte dezastre naturale; cazurile de forţă majoră pot fi cauzate, de asemenea, de forţele mareice extreme, vânturile puternice, valurile care depăşesc înălţimi semnificative şi formarea de gheaţă.

Amendamentul  24

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Rezervările şi biletele se oferă fără costuri suplimentare persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă.

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul  25

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Sub rezerva dispoziţiilor de la articolul 6, transportatorii, vânzătorii de bilete sau operatorii de turism pot refuza, pe motiv de handicap sau mobilitate redusă, să accepte o rezervare, să elibereze un bilet sau să îmbarce o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă:

(1) Sub rezerva dispoziţiilor de la articolul 6, transportatorii, vânzătorii de bilete sau operatorii de turism pot refuza să accepte o rezervare, să elibereze un bilet sau să îmbarce o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă:

Justificare

Ar trebui să se precizeze că motivul de refuzare a îmbarcării nu poate să fie handicapul însuşi, ci doar caracteristicile fizice ale navei, care pot fi incompatibile cu persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă.

Amendamentul  26

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) pentru a îndeplini cerinţele de siguranţă aplicabile stabilite de legislaţia internaţională, comunitară sau naţională sau pentru a îndeplini cerinţele de siguranţă impuse de autoritatea care a emis licenţa de operare a respectivului transportator;

eliminat

Justificare

Motivul siguranţei invocat în cazul refuzării îmbarcării nu este cel care ar trebui să fie aplicabil în transportul maritim, unde structura navei este criteriul cel mai important.

Amendamentul  27

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) atunci când structura navei de pasageri face ca îmbarcarea sau transportul persoanelor cu handicap sau al persoanelor cu mobilitate redusă să fie fizic imposibilă.

(b) atunci când structura navei de pasageri face ca îmbarcarea sau transportul persoanelor cu handicap sau al persoanelor cu mobilitate redusă să fie fizic imposibilă şi dacă acestea nu pot să beneficieze de un nivel acceptabil de servicii de o manieră sigură, demnă şi fezabilă din punct de vedere operaţional;

Justificare

Excepţia de la obligaţia generală de a transporta o persoană cu handicap - adică atunci când acest lucru este imposibil din punct de vedere fizic - este prea restrânsă. Va fi aproape întotdeauna posibil să se transporte persoana respectivă, dar este posibil ca acest lucru să se facă în condiţii nesigure, incomode sau discriminatorii, datorită unor condiţii diferite de cele în care călătoresc alţi pasageri. Această nouă formulare ar ţine seama de probleme cum ar fi posibilitatea de evacuare a pasagerului respectiv în caz de urgenţă.

Amendamentul  28

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul refuzului de a accepta o rezervare pentru unul dintre motivele prezentate la literele (a) sau (b) din primul paragraf, transportatorii, vânzătorii de bilete sau operatorii de turism trebuie să facă tot posibilul pentru a propune o soluţie alternativă acceptabilă persoanei respective.

În cazul refuzului de a accepta o rezervare pentru unul dintre motivele prezentate la primul paragraf, transportatorii, vânzătorii de bilete sau operatorii de turism trebuie să facă tot posibilul pentru a propune o soluţie alternativă acceptabilă persoanei respective.

Justificare

Modificare tehnică necesară datorită eliminării literei (a).

Amendamentul  29

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În caz de rezervare în avans, o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă căreia i s-a refuzat îmbarcarea pe motiv de handicap sau mobilitate redusă şi orice însoţitor al acestei persoane în conformitate cu alineatul (2), are dreptul să i se ramburseze costul biletului sau să fie redirecţionată conform anexei I. Dreptul de a alege rambursarea banilor sau redirecţionarea este condiţionat de îndeplinirea tuturor cerinţelor de siguranţă.

În caz de rezervare în avans, o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă căreia i s-a refuzat îmbarcarea şi orice însoţitor al acestei persoane în conformitate cu alineatul (2), are dreptul să i se ramburseze costul biletului sau să fie redirecţionată conform anexei I.

Justificare

Ar trebui să se precizeze că motivul de refuzare a îmbarcării nu poate să fie handicapul însuşi, ci doar caracteristicile fizice ale navei, care pot fi incompatibile cu persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă. De asemenea, acesta reprezintă o revizuire a textului pentru a-l alinia cu amendamentul 9 din proiectul de raport.

Amendamentul  30

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În aceleaşi condiţii ca cele menţionate la alineatul (1) litera (a), un transportator sau un vânzător de bilete sau un operator de turism poate cere ca o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă să fie însoţită de o altă persoană care să poată oferi asistenţa de care respectiva persoană are nevoie, dacă acest lucru este cu adevărat necesar.

(2) Un transportator sau un vânzător de bilete sau un operator de turism poate cere ca o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă să fie însoţită de o altă persoană care să poată oferi asistenţa de care respectiva persoană are nevoie, dacă acest lucru este cu adevărat necesar.

Justificare

Revizuire a textului pentru a-l alinia cu amendamentul 9 din proiectul de raport.

Amendamentul  31

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Transportatorii stabilesc, cu sprijinul activ al reprezentanţilor organizaţiilor persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă şi al organismelor de punere în aplicare menţionate la articolul 26, norme cu privire la accesul nediscriminatoriu care se aplică transportului persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă, precum şi restricţiile privind transportul acestora sau al echipamentelor de deplasare, justificate de structura navelor de pasageri, în scopul îndeplinirii cerinţelor de siguranţă aplicabile. Aceste norme trebuie să conţină toate condiţiile de acces la serviciul de transport maritim respectiv, inclusiv accesibilitatea navelor exploatate şi facilităţile pe care le oferă acestea la bord.

(1) Sub controlul organismelor naţionale de punere în aplicare, transportatorii stabilesc, cu sprijinul activ al organizaţiilor care reprezintă porturile, al persoanelor cu handicap şi al persoanelor cu mobilitate redusă, norme cu privire la accesul nediscriminatoriu care se aplică transportului persoanelor cu handicap, persoanelor cu mobilitate redusă şi persoanelor însoţitoare, precum şi restricţiile privind transportul acestora sau al echipamentelor de deplasare, justificate de structura navelor de pasageri, în scopul îndeplinirii cerinţelor de siguranţă aplicabile. Aceste norme trebuie să conţină toate condiţiile de acces la serviciul de transport maritim respectiv, inclusiv accesibilitatea navelor exploatate şi facilităţile pe care le oferă acestea la bord, precum şi accesibilitatea echipamentului de asistenţă instalat.

Justificare

Dacă procesul de consultare enunţat la articolul 8 este necesar, ar trebui totuşi să se clarifice derularea sa viitoare. Organismul naţional definit la articolul 26 ar putea fi entitatea potrivită pentru supravegherea acestor consultări. În plus, participarea la acest proces a organizaţiilor care reprezintă porturile este importantă.

Amendamentul  32

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Normele prevăzute la alineatul (1) trebuie puse la dispoziţia publicului de către transportatori sau vânzătorii de bilete cel puţin la momentul rezervării, în moduri adecvate şi în aceleaşi limbi în care informaţiile sunt, în general, puse la dispoziţia tuturor pasagerilor. Atunci când se oferă aceste informaţii, se acordă o atenţie specială nevoilor persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă.

(2) Normele prevăzute la alineatul (1) trebuie puse la dispoziţia publicului de către transportatori sau vânzătorii de bilete, fizic sau pe internet, cel puţin la momentul rezervării, în formate accesibile, în moduri adecvate şi în aceleaşi limbi în care informaţiile sunt, în general, puse la dispoziţia tuturor pasagerilor. Atunci când se oferă aceste informaţii, se acordă o atenţie specială nevoilor persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă.

Justificare

Ar trebui să se folosească o terminologie uniformă în text.

Amendamentul  33

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La cerere, transportatorii furnizează textele legislative internaţionale, comunitare sau naţionale prin care se stabilesc cerinţele de siguranţă pe care se bazează normele privind accesul nediscriminatoriu.

(3) La cerere, transportatorii furnizează, în formate accesibile, textele legislative internaţionale, comunitare sau naţionale prin care se stabilesc cerinţele de siguranţă pe care se bazează normele privind accesul nediscriminatoriu.

Amendamentul  34

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Transportatorii, vânzătorii de bilete sau operatorii de turism se asigură că toate informaţiile pertinente privind condiţiile de transport, informaţiile despre călătorie şi informaţiile privind accesibilitatea serviciilor sunt disponibile în formate corespunzătoare şi accesibile persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv în ceea ce priveşte rezervarea şi informaţiile online.

(5) Transportatorii, vânzătorii de bilete sau operatorii de turism se asigură că toate informaţiile pertinente privind condiţiile de transport, informaţiile despre călătorie şi informaţiile privind accesibilitatea serviciilor, precum şi o confirmare scrisă a asistenţei oferite, sunt disponibile în formate accesibile persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv în ceea ce priveşte rezervarea şi informaţiile online.

Justificare

Confirmarea asistenţei, confirmare importantă pentru numeroşi pasageri cu handicap sau cu mobilitate redusă, trebuie să fie formulată de entitatea care emite rezervarea în momentul rezervării.

Amendamentul  35

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La plecarea din, trecerea prin sau sosirea într-un port, transportatorul răspunde de asigurarea, gratuit, a asistenţei prevăzute în anexa II pentru persoanele cu handicap şi persoanele cu mobilitate redusă, astfel încât persoanele respective să se poată îmbarca în cadrul serviciului la plecare sau să poată debarca în cadrul serviciului la sosire pentru care au cumpărat bilet fără a se aduce atingere normelor privind accesul, menţionate la articolul 8 alineatul (1).

(1) La plecarea din, trecerea prin sau sosirea într-un port, transportatorul răspunde de asigurarea, gratuit, a asistenţei prevăzute în anexa II pentru persoanele cu handicap şi persoanele cu mobilitate redusă, astfel încât persoanele respective să se poată îmbarca în cadrul serviciului la plecare sau să poată debarca în cadrul serviciului la sosire pentru care au cumpărat bilet fără a se aduce atingere normelor privind accesul, menţionate la articolul 8 alineatul (1). Asistenţa este adaptată la nevoile individuale ale persoanei cu handicap sau cu mobilitate redusă.

Amendamentul  36

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Transportatorii trebuie să separe conturile activităţilor referitoare la asistenţa oferită persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă de conturile aferente celorlalte activităţi, în conformitate cu practicile comerciale curente.

eliminat

Justificare

Această obligaţie este excesivă pentru sectorul maritim.

Amendamentul  37

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 9 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5a) În conformitate cu articolul 12, organismul administrativ al unui port este responsabil, acolo unde este cazul, de asigurarea faptului că acesta este accesibil persoanelor cu handicap şi celor cu mobilitate redusă.

Justificare

Este important să se precizeze participarea organismelor administrative portuare la operaţiile de asistare a pasagerilor cu handicap sau mobilitate redusă.

Amendamentul  38

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 12 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) asistenţa se asigură cu condiţia ca transportatorul, vânzătorul de bilete sau operatorul de turism de la care a fost cumpărat biletul să fie informat(ă) cu privire la faptul că persoana respectivă are nevoie de asistenţă cu cel puţin 48 de ore înainte de momentul în care este necesară asistenţa. Dacă biletul permite mai multe călătorii, este suficientă o singură notificare, cu condiţia să se ofere informaţiile necesare privind orarele următoarelor călătorii;

(a) asistenţa se asigură cu condiţia ca transportatorul, vânzătorul de bilete sau operatorul de turism de la care a fost cumpărat biletul să fie informat(ă) cu privire la faptul că persoana respectivă are nevoie de asistenţă în momentul efectuării rezervării sau cu cel puţin 48 de ore înainte de momentul în care este necesară asistenţa, în cazul în care furnizorul de asistenţă şi pasagerul nu au convenit o perioadă de notificare mai scurtă, cu excepţia croazierelor, unde nevoia de asistenţă ar trebui menţionată în momentul rezervării. Dacă biletul permite mai multe călătorii, este suficientă o singură notificare, cu condiţia să se ofere informaţiile necesare privind orarele următoarelor călătorii;

Justificare

Momentul rezervării pare a fi cel mai potrivit pentru a preveni transportatorul că va trebui să furnizeze asistenţă. În cazul în care între momentul rezervării şi cel al îmbarcării se schimbă gradul de mobilitate al clientului, transportatorul trebuie să dispună totuşi de 48 de ore pentru a lua măsurile organizatorice care se impun.

Trebuie să se permită o anume flexibilitate a sistemului de notificare, de exemplu în cazul în care persoana foloseşte acelaşi serviciu în mod regulat. De asemenea, nu ar fi rezonabil să se solicite transportatorilor să instituie un sistem de notificare cu excepţia cazului în care acesta le-ar fi de un folos real.

O croazieră este o combinaţie de transport, cazare şi alte servicii turistice, ceea ce constituie un pachet reglementat în conformitate cu Directiva 90/314/CEE privind pachetele de servicii pentru călători, vacanţe şi circuite; în conformitate cu directiva respectivă, clienţii sunt obligaţi să comunice organizatorului sau detailistului, în momentul rezervării, eventualele „cerinţe speciale”, astfel încât organizatorul să poată lua măsurile necesare pentru clienţii săi pe întreaga durată a croazierei.

Amendamentul  39

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 12 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) transportatorii, vânzătorii de bilete şi operatorii de turism iau toate măsurile necesare pentru primirea notificărilor cu privire la nevoia de asistenţă a persoanelor cu handicap sau a persoanelor cu mobilitate redusă. Această obligaţie se aplică la toate punctele lor de vânzare, inclusiv în cazul vânzărilor prin telefon şi prin Internet;

(b) transportatorii, vânzătorii de bilete şi operatorii de turism iau toate măsurile necesare pentru cererea şi primirea notificărilor cu privire la nevoia de asistenţă a persoanelor cu handicap sau a persoanelor cu mobilitate redusă. Pasagerul primeşte o confirmare, în care se precizează că nevoile de asistenţă au fost anunţate. Aceste obligaţii se aplică la toate punctele lor de vânzare, inclusiv în cazul vânzărilor prin telefon şi prin Internet;

Justificare

Este esenţial ca transportatorii, vânzătorii de bilete şi operatorii de turism să întrebe explicit dacă un pasager are sau nu nevoie de asistenţă, dat fiind faptul că nu toţi pasagerii ştiu că ar trebui să informeze cu privire la aceasta. De asemenea, este important ca pasagerii să poată demonstra că au anunţat transportatorii, vânzătorii de bilete şi operatorii de turism cu privire la nevoia lor de asistenţă.

Amendamentul  40

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 12 – litera e – liniuţa 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  la momentul prevăzut de transportator, care trebuie să fie cu cel mult 60 de minute înainte de ora de plecare anunţată, sau

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Justificare

Termenul „uiterlijk” (cu cel mult) ar putea duce la confuzii. În prezentul amendament, dacă nu s-a stipulat un interval de timp, o persoană cu mobilitate redusă trebuie să se prezinte cu 30 de minute înainte de plecare; altfel, trebuie să se prezinte în momentul menţionat de transportator, care precede plecarea cu maximum 60 minute. În propunerea Comisiei, termenul „uiterlijk” este folosit în două situaţii incompatibile.

Amendamentul  41

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 12 – litera e – liniuţa 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– dacă nu s-a stabilit nicio oră, cu cel puţin 30 de minute înainte de ora de plecare anunţată.

– dacă nu s-a stabilit nicio oră, cu cel puţin 30 de minute înainte de ora de îmbarcare anunţată, cu excepţia cazului în care pasagerul şi furnizorul de asistenţă convin altfel.

Justificare

Ţinând seama de realităţile transportului maritim, orele de îmbarcare ar trebui considerate puncte de referinţă. În plus, acest amendament asigură consecvenţa cu regulamentul privind transportul aerian.

În anumite cazuri, de exemplu în cazul porturilor fără personal fix, ar putea fi mai convenabil atât pentru furnizorul de asistenţă, cât şi pentru pasagerul cu handicap sau cu mobilitate redusă să se întâlnească într-un moment convenit între ei.

Termenul „uiterlijk” (cu cel mult) ar putea duce la confuzii. În prezentul amendament, dacă nu s-a stipulat un interval de timp, o persoană cu mobilitate redusă trebuie să se prezinte cu 30 de minute înainte de plecare; altfel, trebuie să se prezinte în momentul menţionat de transportator, care precede plecarea cu maximum 60 minute. În propunerea Comisiei, termenul „uiterlijk” este folosit în două situaţii incompatibile.

Amendamentul  42

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 12 – litera e – liniuţa 2a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

dacă nu s-a stabilit nicio oră, cu cel puţin 30 de minute înainte de ora de plecare anunţată.

dacă nu s-a stabilit nicio oră, cu cel puţin 30 de minute înainte de ora de plecare anunţată sau

 

în cazul croazierelor, la momentul prevăzut de transportator, care nu trebuie să depăşească 60 de minute înainte de ora de înregistrare anunţată.

Justificare

Este important să se distingă cazul croazierelor de alte tipuri de transport maritim.

Amendamentul  43

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 12 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) Dacă o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă solicită folosirea unui animal-însoţitor, respectivul animal este acceptat cu condiţia ca transportatorul, vânzătorul de bilete sau operatorul de turism să fie informat în conformitate cu normele naţionale aplicabile referitoare la transportul animalelor-însoţitor recunoscute la bordul navelor de pasageri, dacă există asemenea norme.

(f) Dacă o persoană cu handicap sau o persoană cu mobilitate redusă solicită folosirea unui câine însoţitor, respectivul animal este acceptat cu condiţia ca transportatorul, vânzătorul de bilete sau operatorul de turism să fie informat în conformitate cu normele naţionale aplicabile referitoare la transportul câinilor însoţitori recunoscuţi la bordul navelor de pasageri, dacă există asemenea norme.

Justificare

Textul trebuie să fie mai precis.

Amendamentul  44

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă asigurarea asistenţei a fost subcontractată şi dacă transportatorul, vânzătorul de bilete sau operatorul de turism primeşte o notificare cu privire la nevoia de asistenţă cu cel puţin 48 de ore înainte de ora de plecare anunţată, acesta transmite informaţiile necesare astfel încât subcontractatul să le primească cu cel puţin 36 de ore înainte de ora de plecare anunţată.

(1) Dacă asigurarea asistenţei a fost subcontractată şi dacă transportatorul primeşte o notificare cu privire la nevoia de asistenţă cu cel puţin 48 de ore înainte de ora de plecare anunţată, acesta transmite informaţiile necesare astfel încât subcontractatul să le primească cu cel puţin 36 de ore înainte de ora de plecare anunţată.

(2) Dacă asigurarea asistenţei a fost subcontractată şi dacă transportatorul, vânzătorul de bilete sau operatorul de turism nu primeşte o notificare cu privire la nevoia de asistenţă cu cel puţin 48 de ore înainte de ora de plecare anunţată, acesta transmite subcontractatului informaţiile cât mai curând posibil.

(2) Dacă asigurarea asistenţei a fost subcontractată şi dacă transportatorul nu primeşte o notificare cu privire la nevoia de asistenţă cu cel puţin 48 de ore înainte de ora de plecare anunţată, acesta transmite subcontractatului informaţiile cât mai curând posibil.

Justificare

Doar transportatorul, care contractează serviciile subcontractantului, ar trebui să fie obligat să-l informeze pe acesta cu privire la nevoia de asistenţă. Nici vânzătorul de bilete şi nici operatorul de turism nu ştiu cine este subcontractantul angajat de transportator.

Amendamentul  45

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă asigurarea asistenţei a fost subcontractată şi dacă transportatorul, vânzătorul de bilete sau operatorul de turism primeşte o notificare cu privire la nevoia de asistenţă cu cel puţin 48 de ore înainte de ora de plecare anunţată, acesta transmite informaţiile necesare astfel încât subcontractatul să le primească cu cel puţin 36 de ore înainte de ora de plecare anunţată.

(1) Dacă asigurarea asistenţei a fost subcontractată şi dacă transportatorul, vânzătorul de bilete sau operatorul de turism primeşte o notificare cu privire la nevoia de asistenţă cu cel puţin 48 de ore înainte de ora de plecare anunţată, acesta transmite informaţiile necesare astfel încât subcontractatul să le primească cât mai curând posibil şi, în orice caz, cu cel puţin 36 de ore înainte de ora de plecare anunţată.

Justificare

În cazul în care informaţia este disponibilă cu mai mult de 48 de ore înainte de ora de plecare anunţată, aceasta ar trebui transmisă subcontractantului cât mai curând posibil, chiar dacă prezentul regulament prevede un termen de 36 de ore.

Amendamentul  101

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Transportatorii trebuie să îşi publice standardele privind calitatea.

(3) Transportatorii trebuie să îşi publice standardele privind calitatea în formate accesibile.

Amendamentul  47

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 15 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) asigură cursuri de asistenţă pentru persoane cu handicap şi de sensibilizare în ceastă privinţă, conform anexei IV, pentru întregul personal care lucrează în port şi care se ocupă direct de publicul călător;

(b) (Nu priveşte versiunea în limba română.)

Justificare

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Amendamentul  48

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 15 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) se asigură că, la recrutare, toţi noii angajaţi participă la cursuri de pregătire privind handicapurile şi că personalul beneficiază de cursuri de recalificare atunci când este cazul.

(c) se asigură că, la recrutare, toţi noii angajaţi care au contacte directe cu călătorii participă la cursuri de pregătire privind handicapurile şi că personalul beneficiază de cursuri de recalificare atunci când este cazul.

Justificare

O mare parte a personalului nu are contact cu călătorii şi nu este necesar să li se impună să efectueze această formare.

Amendamentul  49

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă scaunele cu rotile sau alte echipamente folosite pentru deplasare sau piese ale acestora se pierd sau sunt avariate în timpul manevrării lor în port sau al transportării lor la bordul navei, înainte, în timpul sau după terminarea călătoriei, pasagerul căruia îi aparţine echipamentul respectiv este despăgubit de către transportator sau de organismul administrativ al portului, în funcţie de partea care răspundea de echipament la momentul pierderii sau deteriorării lui.

(1) Cu excepţia cazului în care pasagerul căruia îi aparţine echipamentul a fost deja despăgubit în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului din ... privind răspunderea în caz de accident a societăţilor de transport de persoane pe mare sau pe căi navigabile interioare, dacă scaunele cu rotile sau alte echipamente folosite pentru deplasare sau piese ale acestora se pierd sau sunt avariate în timpul manevrării lor în port sau al transportării lor la bordul navei, înainte, în timpul sau după terminarea călătoriei, pasagerul căruia îi aparţine echipamentul respectiv este despăgubit în funcţie de partea care răspundea de echipament la momentul pierderii sau deteriorării lui.

_________________

1JO L...., ....., p...

Justificare

O precizare pentru a sublinia raportul cu regulamentul privind răspunderea în caz de accident a societăţilor de transport de persoane pe mare sau pe căi navigabile interioare, care va fi votat în plen în martie. În plus, acest text este modificat pentru a preciza cine este persoana responsabilă pentru echipament.

Amendamentul  50

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă este cazul, se vor lua măsurile necesare pentru înlocuirea rapidă a echipamentului.

Dacă este cazul, se vor lua măsurile necesare pentru înlocuirea rapidă a echipamentului cu echipamente potrivite pentru nevoile pasagerului respectiv.

Justificare

Deşi echipamentele de înlocuire nu pot fi întotdeauna identice cu cele originale, acestea trebuie totuşi să fie confortabile şi să poată fi folosite de pasagerul respectiv.

Amendamentul  51

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În caz de întârziere, transportatorul sau, dacă este cazul, organismul administrativ al portului informează pasagerii cu privire la orele estimative ale plecării şi sosirii, imediat ce dispune de aceste informaţii, dar în maxim 30 de minute de la ora programată pentru plecare sau respectiv cu o oră înainte de ora stabilită pentru sosire.

(1) În caz de întârziere, transportatorul sau, dacă este cazul, organismul administrativ al portului informează pasagerii în maximum 30 de minute de la ora programată pentru plecare sau cu o oră înainte de ora stabilită pentru sosire. Dacă informaţia respectivă este disponibilă, transportatorul informează pasagerii cu privire la orele estimative ale plecării şi sosirii.

Justificare

Amendament reformulat. Totuşi, în majoritatea cazurilor, întârzierile se datorează unor condiţii atmosferice nefavorabile, ceea ce înseamnă că nu întotdeauna sunt disponibile informaţii privind întârzierea exactă. Din acest motiv, transportatorii nu ar trebui să fie obligaţi să dea informaţii potenţial false.

Amendamentul  52

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Transportatorul sau organismul administrativ portuar garantează că pasagerii cu handicap sau cu mobilitate redusă primesc informaţiile cerute în temeiul alineatelor (1) şi (2) în formate accesibile.

Amendamentul  53

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care apare o întârziere în care este necesar ca, pentru o noapte sau mai multe, pasagerii să rămână în locaţia respectivă sau ca şederea să se prelungească mai mult peste perioada dorită de pasageri, unde şi atunci când este fizic posibil, acestora li se va oferi cazare gratuită la hotel sau în alte locaţii, precum şi transport între port şi locul de cazare, pe lângă mesele şi băuturile răcoritoare menţionate la alineatul (1).

(2) În cazul în care apare o întârziere în care este necesar ca, pentru o noapte sau mai multe, pasagerii să rămână în locaţia respectivă sau ca şederea să se prelungească mai mult peste perioada dorită de pasageri, acestora li se va oferi cazare gratuită la hotel sau în alte locaţii, precum şi transport între port şi locul de cazare, pe lângă mesele şi băuturile răcoritoare menţionate la alineatul (1). Costurile suplimentare legate de cazare şi transport suportate de transportator nu pot depăşi o sumă egală cu de două ori costul biletului.

Justificare

Acordarea despăgubirii nu trebuie să fie condiţionată de factori fizici imprecişi. Este inacceptabil ca o persoană care a suferit deja prejudiciile generate de o întârziere de o zi să fie obligată să plătească.

Prezentul amendament stabileşte, de asemenea, o legătură între preţul biletului şi costurile de cazare pe care transportatorii sunt obligaţi să le suporte în caz de întârziere gravă, garantând, în acelaşi timp, că transportatorii suportă cel puţin un procentaj din costurile respective.

Amendamentul  54

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să beneficieze de rambursarea costului biletului în cazul în care nu acceptă serviciile alternative de transport menţionate la litera (a).

(b) să beneficieze de rambursarea costului biletului în cazul în care decide să nu călătorească cu transportatorul.

Justificare

Amendamentul aliniază drepturile cu cele valabile în cazul altor servicii de transport.

Amendamentul  55

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rambursarea menţionată la litera (b) se face în aceleaşi condiţii ca şi plata despăgubirilor prevăzută la articolul 20.

Rambursarea menţionată la litera (b) se face în aceleaşi condiţii ca şi plata despăgubirilor prevăzută la articolul 20 alineatele (3), (4) şi (4a).

Amendamentul  56

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Dreptul la rambursare conform prezentului articol nu se aplică pasagerilor aflaţi într-o croazieră decât în cazul în care astfel de drepturi sunt prevăzute în conformitate cu Directiva 90/314/CEE.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), pasagerii aflaţi într-o croazieră sunt redirecţionaţi sau rambursaţi în conformitate cu Directiva 90/314/CEE.

Justificare

Referinţa la Directiva 90/314/CEE garantează că pasagerii aflaţi într-o croazieră vor beneficia de ansamblul protecţiei care le este acordată prin directiva respectivă.

Amendamentul  57

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 20 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fără a-şi pierde dreptul la transport, un pasager poate cere despăgubiri de la transportator dacă apare o întârziere la sosire determinată de o anulare sau de o întârziere la plecare. Nivelurile minime ale despăgubirilor sunt următoarele:

(1) Fără a-şi pierde dreptul la transport, un pasager poate cere despăgubiri de la transportator dacă apare o întârziere la sosire. Nivelurile minime ale despăgubirilor sunt următoarele:

Justificare

Nu este necesar să se precizeze motivele potenţiale ale unei întârzieri la sosire. Este necesar ca pasagerul să poată fi despăgubit orice s-ar întâmpla.

Amendamentul  58

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Dreptul la despăgubiri în conformitate cu prezentul articol nu se aplică pasagerilor aflaţi într-o croazieră decât dacă aceste drepturi sunt prevăzute în conformitate cu Directiva 90/314/CEE.

(2) Alineatul (1) nu se aplică pasagerilor aflaţi într-o croazieră. Aceştia pot solicita despăgubiri în conformitate cu Directiva 90/314/CEE.

Justificare

Referinţa la Directiva 90/314/CEE garantează că pasagerii aflaţi într-o croazieră vor beneficia de ansamblul protecţiei care le este acordată prin directiva respectivă.

Amendamentul  59

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 20 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În cazul în care transportatorul a anunţat anularea sau amânarea traversării sau o creştere a timpului de traversare cu trei zile sau mai mult înainte de momentul preconizat al plecării, atunci nu se aplică dreptul la compensare.

Justificare

Prin analogie cu transportul aerian, ţinând seama, de asemenea, de contextul specific al transportului pe apă, transportatorii ar trebui să aibă opţiunea de a anunţa o modificare a orarului cu suficient de mult timp înainte, astfel încât noul orar să devină noua bază pentru stabilirea eventualelor drepturi la compensaţie.

Amendamentul  60

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 20a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 20a

 

Forţă majoră

 

Obligaţiile prevăzute la articolele 18, 19 şi 20 nu se aplică în cazuri de forţă majoră ce împiedică furnizarea serviciului de transport şi care nu ar fi putut fi evitate, chiar dacă s-ar fi luat toate măsurile posibile.

Amendamentul  61

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Nicio dispoziţie din prezentul regulament nu poate împiedica pasagerii să solicite, prin intermediul instanţelor competente naţionale, daune pentru pierderi generate de anularea sau întârzierea serviciilor de transport.

Nicio dispoziţie din prezentul regulament nu poate împiedica pasagerii să solicite, prin intermediul instanţelor competente naţionale, daune pentru pierderi generate de anularea sau întârzierea serviciilor de transport. Despăgubirea acordată în conformitate cu prezentul regulament poate fi dedusă dintr-o despăgubire suplimentară.

Justificare

Pentru a se evita dublarea plăţilor de despăgubiri, prezentul amendament ar permite instanţelor să deducă despăgubirile acordate în temeiul prezentului regulament din alte despăgubiri acordate.

Amendamentul  62

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Transportatorii colaborează în vederea adoptării de acorduri la nivel naţional sau european cu participarea părţilor interesate, a asociaţiilor profesionale şi a asociaţilor de consumatori, pasageri şi persoane cu handicap. Aceste măsuri trebuie să se concentreze asupra îmbunătăţirii atenţiei acordate pasagerilor, în special în cazul întârzierilor îndelungate şi al întreruperii sau anulării călătoriei.

Sub controlul organismelor naţionale de punere în aplicare, transportatorii colaborează în vederea adoptării de acorduri la nivel naţional sau european cu participarea părţilor interesate, a organizaţiilor profesionale şi a asociaţiilor de consumatori, a pasagerilor, a porturilor şi a persoanelor cu handicap. Aceste măsuri trebuie să se concentreze asupra îmbunătăţirii atenţiei acordate pasagerilor, în special în cazul întârzierilor îndelungate şi al întreruperii sau anulării călătoriei.

Justificare

Organismul naţional definit la articolul 26 ar putea fi entitatea potrivită pentru a asigura buna desfăşurare a acestui proces de cooperare. În plus, participarea organizaţiilor de administrare a porturilor la acest proces este importantă.

Amendamentul  63

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Organismele administrative din porturi şi transportatorii oferă pasagerilor informaţii adecvate pe toată durata călătoriei acestora, în formatul potrivit. O atenţie deosebită va fi acordată nevoilor persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă.

Organismele administrative din porturi şi transportatorii oferă pasagerilor informaţii adecvate pe toată durata călătoriei acestora, în formate accesibile şi în limbile obişnuite. O atenţie deosebită va fi acordată nevoilor persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă.

Justificare

Ar trebui să se folosească o terminologie uniformă în text.

Amendamentul  64

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Transportatorii se asigură că pasagerii primesc informaţii adecvate şi clare privind drepturile pe care le au în conformitate cu prezentul regulament, cel mai târziu în momentul plecării. În măsura în care transportatorul a pus la dispoziţie aceste informaţii, transportatorul de fapt nu trebuie să le ofere la rândul său, şi invers. Informaţiile sunt puse la dispoziţie în cel mai potrivit format. Atunci când se oferă aceste informaţii, se acordă o atenţie specială nevoilor persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă.

(1) Transportatorii se asigură că pasagerii primesc informaţii adecvate şi clare privind drepturile pe care le au în conformitate cu prezentul regulament, cel mai târziu în momentul plecării. În măsura în care transportatorul a pus la dispoziţie aceste informaţii, transportatorul de fapt nu trebuie să le ofere la rândul său, şi invers. Informaţiile sunt puse la dispoziţie în formate accesibile şi în limbile obişnuite. Atunci când se oferă aceste informaţii, se acordă o atenţie specială nevoilor persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă.

Justificare

Ar trebui să se folosească o terminologie uniformă în text. Este, de asemenea, necesar, să se facă referinţă la limbi.

Amendamentul  65

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Transportatorii pun la punct un mecanism pentru soluţionarea reclamaţiilor legate de drepturile şi obligaţiile acoperite prin prezentul regulament.

(1) Autorităţile statelor membre pun la punct un mecanism independent, accesibil tuturor pasagerilor, inclusiv persoanelor cu handicap şi celor cu mobilitate redusă, pentru soluţionarea reclamaţiilor legate de drepturile şi obligaţiile acoperite prin prezentul regulament.

Amendamentul  66

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fiecare stat membru numeşte un organism sau mai multe organisme care să răspundă de aplicarea prezentului regulament. Fiecare organism ia măsurile necesare pentru a se asigura că drepturile pasagerilor sunt respectate, inclusiv respectarea normelor privind accesibilitatea menţionate la articolul 8. Fiecare organism trebuie să fie independent de transportatori în ce priveşte organizarea, deciziile de finanţare, structura juridică şi mecanismul de luare a deciziilor.

(1) Fiecare stat membru numeşte un organism care să răspundă de aplicarea prezentului regulament. Fiecare organism ia măsurile necesare pentru elaborarea normelor referitoare la accesibilitate menţionate la articolul 8, precum şi pentru a garanta respectarea acestora şi a drepturilor pasagerilor. Fiecare organism trebuie să fie independent de interesele comerciale în ceea ce priveşte organizarea, deciziile de finanţare, structura juridică şi mecanismul de luare a deciziilor.

Justificare

Pentru îndeplinirea acestor sarcini este suficient un singur organism. Dat fiind că în alte articole din regulament se admite că mai multe părţi au interese specifice privind drepturile pasagerilor, ar trebui să se precizeze mai bine independenţa organismului naţional.

Amendamentul  67

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre informează Comisia cu privire la organismul sau organismele desemnate în conformitate cu prezentul articol şi la responsabilităţile aferente.

(2) Statele membre informează Comisia cu privire la organismul desemnat în conformitate cu prezentul articol şi la responsabilităţile aferente.

Justificare

Desemnarea unui singur organism pentru fiecare stat membru ar permite o simplificare administrativă şi o mai bună responsabilizare a organizaţiei.

Amendamentul  68

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Orice pasager poate depune o reclamaţie la organismul desemnat conform alineatului (1) sau la orice alt organism competent desemnat de un stat membru, referitor la o presupusă încălcare a prezentului regulament.

(3) Orice pasager poate depune o reclamaţie la organismul desemnat de un stat membru conform alineatului (1) referitor la o presupusă încălcare a prezentului regulament.

Justificare

Pentru îndeplinirea acestei sarcini este suficient un singur organism.

Amendamentul  69

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 27 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) datele agregate referitoare la reclamaţii;

(d) datele agregate referitoare la reclamaţii, inclusiv la termenele de cercetare şi soluţionare a reclamaţiei;

Amendamentul  70

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre stabilesc norme cu privire la penalităţile aplicabile pentru încălcarea prezentului regulament şi iau toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea acestor norme. Penalităţile stabilite trebuie să fie eficiente, proporţionale şi disuasive. Statele membre notifică Comisiei aceste dispoziţii şi îi comunică prompt orice modificare ulterioară a acestora.

Statele membre stabilesc norme cu privire la penalităţile aplicabile pentru încălcarea prezentului regulament şi iau toate măsurile necesare pentru a asigura implementarea acestor norme. Penalităţile stabilite, care ar putea include obligarea la plata unei compensaţii în favoarea persoanei în cauză, trebuie să fie eficiente, proporţionale şi disuasive. Statele membre notifică Comisiei aceste dispoziţii şi îi comunică prompt orice modificare ulterioară a acestora.

Justificare

Considerentul (18) menţionează că penalităţile pot include despăgubirile plătite victimei. Merită ca acest lucru să fie repetat în partea dispozitivă a textului.

Amendamentul  71

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa II – punctul 1 – liniuţa 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  să se îmbarce pe navă, folosindu-se de ascensoare, de scaune cu rotile sau de alte mijloace de asistenţă necesare, după caz,

–         să se îmbarce pe navă, folosindu-se de mijloacele necesare;

Justificare

Este inutil să se menţioneze că trebuie să fie puse la dispoziţie echipamente costisitoare, de care multe nave şi porturi nu dispun.

Amendamentul  72

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa II – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înlocuirea temporară a echipamentelor defecte sau pierdute, folosite pentru deplasare, chiar dacă nu neapărat cu echipamente identice.

Înlocuirea temporară a echipamentelor defecte sau pierdute, folosite pentru deplasare, nu neapărat cu echipamente identice, dar care să aibă caracteristici tehnice şi funcţionale similare.

Justificare

Acest lucru este necesar deoarece, în caz contrar, este posibil ca persoanele care au nevoie de echipament să nu îl poată utiliza deoarece nu este potrivit pentru nevoile lor specifice.

Amendamentul  73

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa III - alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Preluarea la sol a animalelor-însoţitor recunoscute, atunci când nevoie.

Preluarea la sol a câinilor însoţitori recunoscuţi, atunci când nevoie.

Justificare

Textul trebuie să fie mai precis.

Amendamentul  74

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IV – partea 2 – liniuţa 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  cunoştinţele necesare pentru asigurarea asistenţei pentru persoanele cu mobilitate redusă care călătoresc împreună cu un animal-însoţitor, inclusiv rolul şi nevoile acestor animale;

–  cunoştinţele necesare pentru asigurarea asistenţei pentru persoanele cu mobilitate redusă care călătoresc împreună cu un câine însoţitor, inclusiv rolul şi nevoile acestor animale;

Justificare

Pentru a asigura consecvenţa cu versiunea modificată a articolului 12 litera (f), termenul „animal‑însoţitor” este înlocuit cu termenul „câine însoţitor”, pentru a clarifica textul.

Amendamentul  75

Propunere de regulament – act de modificare

Anexa IV – partea 2 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

– tehnicile pentru însoţirea pasagerilor nevăzători şi a celor cu probleme de vedere şi pentru preluarea şi transportarea animalelor-însoţitor recunoscute;

– tehnicile pentru însoţirea pasagerilor nevăzători şi a celor cu probleme de vedere;

Justificare

Câinilor însoţitori ar trebui să li se permită să-şi însoţească proprietarul şi ar trebui să nu fie manevraţi de personalul aflat în exerciţiul funcţiunii. Câinii însoţitori sunt antrenaţi să asculte exclusiv de comenzile proprietarului.

EXPUNERE DE MOTIVE

Context: către o îmbunătăţire a drepturilor pasagerilor în toate modurile de transport

De la începutul actualei decade, UE s-a concentrat asupra îmbunătăţirii drepturilor pasagerilor, în conformitate cu Cartea albă a Comisiei intitulată „Politica europeană în domeniul transporturilor în perspectiva anului 2010: momentul deciziilor”[1].

Astfel, instituţiile europene au adoptat recent dispoziţii privind drepturilor pasagerilor în transportul aerian şi feroviar. În vederea finalizării acestui demers legislativ, Comisia Europeană a trimis Parlamentului European şi Consiliului alte două propuneri de regulament referitoare la drepturile cetăţenilor care călătoresc cu autobuzul şi la drepturile pasagerilor ce călătoresc pe mare sau folosind o cale navigabilă interioară. Prin urmare, contextul acestui raport este îmbunătăţirea treptată a drepturilor pasagerilor şi necesitatea asigurării egalităţii de drepturi pentru toţi consumatorii europeni în diferitele moduri de transport.

Obiectivul raportul este, prin urmare, acela de a asigura o mai mare egalitate între modurile de transport în materie de drepturi ale pasagerilor, pentru că aceste moduri sunt adesea în concurenţă. Pe de altă parte, este necesar să se ia în considerare caracteristicile speciale ale sectorului maritim şi fluvial şi implicaţiile acestora pentru punerea în aplicare a drepturilor pasagerilor.

Propunerea Comisiei

Propunerea Comisiei se bazează pe cele două regulamente existente privind drepturile pasagerilor în sectorul aerian şi în sectorul feroviar. Propunerea vizează atât drepturile pasagerilor, cât şi pe cele ale persoanelor cu handicap şi cu mobilitate redusă (PMR). Propunerea are drept scop înlăturarea obstacolelor care împiedică persoanele cu handicap şi cele cu mobilitate redusă să călătorească cu vaporul în Europa. Pe lângă aceasta, documentul conţine dispoziţii mai generale privind drepturile pasagerilor, mai ales în caz de întârziere sau anulare a călătoriei.

Principalele domenii în care se propun măsuri legislative sunt:

– drepturile specifice ale persoanelor cu handicap şi PMR, din dorinţa de a respecta principiul nediscriminării, punându-se accentul pe accesul şi asistenţa acordată persoanelor cu mobilitate redusă;

– obligaţiile transportatorilor în caz de întârziere sau de anulare a călătoriei;

– informaţiile transmise călătorilor, precum şi gestionarea plângerilor;

– punerea în aplicare a regulamentului de către organismele naţionale competente.

Din punctul de vedere al domeniului de aplicare, propunerea se referă la serviciile naţionale şi internaţionale de transport comercial de pasageri pe mare sau pe căi navigabile interioare.

Poziţia raportorului

În general, textul propus de către Comisia Europeană pare să se inspire destul de mult din cel referitor la dreptul pasagerilor din transportul aerian. Totuşi, sunt aduse o serie de modificări de ordin tehnic. De exemplu, raportorul a dorit să introducă o uniformitate de referinţă în ceea ce priveşte formatele comunicărilor către pasageri. Pe parcursul colaborării interinstituţionale, Parlamentul European a reuşit adesea să facă în aşa fel încât legislaţia propusă de Comisie să ţină seama într-o măsură mai mare de interesele pasagerilor. Raportorul intenţionează cu fermitate să susţină această tradiţie.

Apropierea sfârşitului acestei legislaturi face ca Parlamentul European să lucreze rapid la prima lectură. Raportorul va continua, aşadar, să examineze dispoziţiile textului şi va prezenta amendamente suplimentare, dacă va fi necesar. Principalele amendamente prezentate sunt următoarele:

1.  Pentru persoanele cu mobilitate redusă şi pasageri în general, sunt propuse o serie de dispoziţii noi care vizează asigurarea faptului că drepturile lor nu vor putea fi încălcate pe motive insuficient de clare incluse în propunerea Comisiei. De exemplu, sunt precizate cu mai multă claritate condiţiile în care unei persoane cu handicap i se poate refuza dreptul de a urca la bordul unui vas;

2.  Obligaţia de a întreba pasagerii dacă au nevoie de asistenţă este clar prevăzută, la fel ca şi obligaţia de a confirma în scris furnizarea asistenţei;

3.  Transporturile maritime incluse în croaziere sunt reglementate printr-o directivă specifică care a intrat în vigoare în 1991[2]. Raportorul a ţinut să reamintească principiul garantat de directivă conform căruia pasagerii trebuie redirecţionaţi şi rambursaţi, dacă este necesar;

4.  Responsabilitatea asistenţei acordate persoanelor cu mobilitate redusă atunci când se află în porturi este atribuită transportatorilor. Pentru a implica administratorii porturilor în acest demers, a fost propusă o soluţie de compromis, care ar implica şi mai mult porturile în consultarea dintre actorii sectorului transportului maritim;

5.  Rolul organismelor naţionale, obligate să vegheze la aplicarea viitorului regulament, este întărit şi precizat. Raportorul propune să nu desemneze decât un singur organism pentru fiecare stat membru;

6.  Organismelor li se conferă o responsabilitate mai mare în ceea ce priveşte stabilirea normelor de acces nediscriminatorii aplicabile transportului persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă. Raportorul a dorit astfel să asigure independenţa acestor organisme faţă de interesele comerciale;

7.  Raportorul a dorit să clarifice definiţiile contractelor de transport, ale vânzătorilor de bilete şi ale operatorilor de turism.

  • [1]  COM(2001)0370, 12.9.2001.
  • [2]  Directiva 90/314/CEE privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite (JO L 158, 23.6.1990, p. 59).

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (10.3.2009)

destinat Comisiei pentru transport şi turism

privind propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind drepturile persoanelor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului

(COM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

Raportor pentru aviz: Georgios Papastamkos

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezenta propunere de regulament are ca scop reglementarea unor aspecte privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul maritim intern şi internaţional, inclusiv ale persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă.

Raportorul pentru aviz consideră că ar fi de preferat să se depună sistematic propuneri separate privind drepturile pasagerilor, pe de o parte, şi ale persoanelor cu mobilitate redusă, pe de altă parte. Motivul este acela că reglementările individuale au obiective diferite, precum şi beneficiari diferiţi. În cazul transportului aerian, legislatorul comunitar a ales să reglementeze aspecte care vizează toţi pasagerii, fără excepţie şi fără a face diferenţa între diferite categorii.

Raportorul consideră că în definiţia termenului „transportator”, referirea la „transportator” şi „transportator de fapt” creează confuzie în ceea ce priveşte persoana care îşi asumă obligaţia de a efectua servicii de transport maritim. Acest fapt creează o incertitudine juridică în cazul pasagerului care este parte contractantă, în special referitor la persoana căreia i se poate adresa în cazul aplicării necorespunzătoare a contractului de transport. În consecinţă, ar trebui suplimentat numărul dispoziţiilor privind responsabilitatea de a informa pasagerii în cazul întârzierii plecării, astfel încât pasagerii să fie informaţi nu numai de către transportator sau de către organismul administrativ al portului, ci şi de către operatorul de turism sau distribuitorul autorizat al biletelor, aşa cum se întâmplă într-o serie de state membre. Mai mult, este necesară clarificarea termenului „întârziere” şi specificarea suplimentară a cazurilor de întârziere nevinovată.

De asemenea, durata întârzierii este deosebit de redusă (60 de minute). De exemplu, în cazul unui arhipelag ca Arhipelagul Mării Egee, unde navele pot deservi 5‑6 insule la fiecare cursă, durata de timp de o oră este disproporţional de mică. Reglementările echivalente pentru transportul aerian prevăd o întârziere „mai mare de 2 ore”. Este posibil ca propunerea Comisiei să reflecte realitatea curselor obişnuite din nordul Europei (feriboturi etc.). În niciun caz, însă, aceasta nu corespunde condiţiilor de efectuare a serviciilor de transport maritim din zona Mării Mediterane.

În ceea ce priveşte despăgubirile, opţiunea cea mai indicată care să respecte principiul subsidiarităţii ar fi să se prevadă ca durata întârzierii să fie stabilită de către statele membre. De asemenea, despăgubirile ar trebui să se calculeze pe baza tarifului net de transport, adică a tarifului de transport fără TVA şi contribuţiile către părţi terţe, şi nu pe baza „preţului biletului”, aşa cum se prevede în propunere. Acest lucru se datorează faptului că, în cazul returnării banilor, de exemplu, din cauza întârzierii sau a anulării unei curse etc., s-ar putea ivi probleme referitoare, de exemplu, la returnarea TVA-ului care a fost deja achitat de către compania maritimă.

Referirea la termenul „împrejurări excepţionale” este considerată incompletă şi neclară. Este nevoie ca sensul acestui termen să fie clarificat. Propunerea se referă probabil la evenimente, cum ar fi condiţii meteorologice nefavorabile sau o defecţiune a navei etc. Există, totuşi, şi alte cazuri în care efectuarea serviciului de transport este îngreunată sau chiar imposibilă din cauza unei acţiuni de salvare sau din cauza modificării traseului pentru deservirea unei alte insule etc. Sunt necesare eforturi pentru a stabili dacă sfera de aplicare a respectivei dispoziţii se extinde şi asupra acestor cazuri.

amendamente

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru transport şi turism, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) În cazul unei iniţiative legislative viitoare privind drepturile pasagerilor, ar fi de preferat o abordare legislativă orizontală care să acopere toate mijloacele de transport, dată fiind nevoia de a utiliza transporturile combinate.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre pot acorda o derogare pentru serviciile acoperite de contractele de servicii publice, dacă aceste contracte asigură un nivel al drepturilor pasagerilor similar cu cel impus prin prezentul regulament.

(2) Statele membre pot acorda o derogare pentru serviciile acoperite de contractele de servicii publice, dacă aceste contracte asigură un nivel al drepturilor pasagerilor similar cu cel impus prin prezentul regulament, precum şi pentru serviciile furnizate de navele de tonaj mic sau de navele care transportă un număr mic de pasageri şi care deservesc rute scurte.

Justificare

Statele membre trebuie să poată scuti navele de pasageri sau de croazieră de tonaj mic sau navele care transportă un număr mic de pasageri şi care deservesc rute scurte datorită naturii speciale a tipului de transport pe care-l furnizează, dat fiind faptul că funcţionează de obicei în calitate de „taxiuri maritime”.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) „transportator de fapt” înseamnă o persoană, alta decât transportatorul şi operatorul de turism, care efectuează transportul integral sau parţial;

(f) „transportator de fapt” înseamnă o persoană, alta decât transportatorul şi operatorul de turism, fie că este proprietarul, navlositorul sau exploatatorul unei nave, care efectuează transportul integral sau parţial;

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 8 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Transportatorii se asigură că la bordul navelor şi ambarcaţiunilor lor de mare viteză destinate transportului de pasageri se aduc la cunoştinţa pasagerilor informaţii generale privind serviciile şi mijloacele de asistenţă puse la dispoziţia persoanelor cu handicap sau a persoanelor cu mobilitate redusă aflate la bord.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 15 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) se asigură că, la recrutare, toţi noii angajaţi participă la cursuri de pregătire privind handicapurile şi că personalul beneficiază de cursuri de recalificare atunci când este cazul.

(c) se asigură că, la recrutare, toţi noii angajaţi care urmează să acorde asistenţă directă persoanelor cu handicap şi persoanelor cu mobilitate redusă participă la cursuri de pregătire privind handicapurile şi că personalul beneficiază de cursuri de recalificare atunci când este cazul.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Nu va exista nicio limită privind valoarea despăgubirilor acordate în conformitate cu prezentul articol.

eliminat

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În caz de întârziere, transportatorul sau, dacă este cazul, organismul administrativ al portului informează pasagerii cu privire la orele estimative ale plecării şi sosirii, imediat ce dispune de aceste informaţii, dar în maxim 30 de minute de la ora programată pentru plecare sau respectiv cu o oră înainte de ora stabilită pentru sosire.

(1) În caz de întârziere, transportatorul sau, dacă este cazul, organismul administrativ al portului sau operatorul de turism sau vânzătorul de bilete autorizat de transportator informează pasagerii cu privire la orele estimative ale plecării şi sosirii, imediat ce dispune de aceste informaţii, dar în maxim 30 de minute de la ora programată pentru plecare sau respectiv cu o oră înainte de ora stabilită pentru sosire.

Justificare

Ambiguitatea definiţiilor termenilor „transportator” şi „transportator de fapt” produce incertitudine juridică cu privire la persoana care urmează să fie responsabilă pentru transportul maritim. Dispoziţiile prezentului articol trebuie să fie completate pentru a prevedea ca pasagerii să fie informaţi nu doar de transportator sau de organismul administrativ portuar, ci şi de operatorul de turism sau de vânzătorul de bilete, astfel cum se întâmplă în diverse state membre.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care pasagerii pierd o legătură din cauza unei întârzieri, transportatorul de fapt face tot posibilul pentru a informa pasagerii respectivi despre legăturile alternative.

(2) În cazul în care pasagerii pierd o legătură maritimă din cauza unei întârzieri, transportatorul sau transportatorul de fapt sau organismul administrativ portuar sau operatorul de turism sau vânzătorul de bilete face tot posibilul pentru a informa pasagerii respectivi despre legăturile alternative.

Justificare

Ambiguitatea termenilor „transportator” şi „transportator de fapt” şi a definiţiilor acestora produce incertitudine juridică cu privire la persoana care urmează să fie responsabilă pentru transportul maritim. Dispoziţiile prezentului articol trebuie să fie completate pentru a prevedea ca pasagerii să fie informaţi nu doar de transportator sau de organismul administrativ portuar, ci şi de operatorul de turism sau de vânzătorul de bilete, astfel cum se întâmplă în diverse state membre.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă un transportator estimează că un serviciu de transport maritim de pasageri va avea o întârziere mai mare de 60 de minute de la ora stabilită pentru plecare, pasagerilor li se vor oferi, gratuit, mâncare şi băuturi răcoritoare, proporţional cu durata aşteptării, dacă acestea sunt disponibile la bordul navei sau în port sau dacă pot fi livrate într-o manieră rezonabilă.

(1) Dacă un transportator estimează că un serviciu de transport maritim de pasageri va avea, din vina proprie, o întârziere mai mare de 120 de minute de la ora stabilită pentru plecare, pasagerilor li se vor oferi, gratuit, mâncare şi băuturi răcoritoare, proporţional cu durata aşteptării, dacă acestea sunt disponibile la bordul navei sau în port sau dacă pot fi livrate într-o manieră rezonabilă.

Justificare

Intervalul de timp pentru întârzieri este extrem de scurt. De exemplu, în cazul arhipelagurilor, cum ar fi în Marea Egee, unde se poate întâmpla ca navele care deservesc 5‑6 insule la fiecare cursă, termenul de o oră este disproporţionat de scurt. Dispoziţia echivalentă pentru transportul aerian menţionează o întârziere „mai mare de două ore”. Propunerea Comisiei este adecvată pentru rutele obişnuite din nordul Europei, dar cu siguranţă că nu se pretează pentru condiţiile transportului maritim din Marea Mediterană.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 18 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În plus, pasagerilor li se oferă posibilitatea de a efectua gratuit apeluri telefonice sau de a transmite gratuit telexuri, faxuri sau mesaje electronice în caz de urgenţă.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă un transportator estimează, în mod rezonabil, că serviciul de transport maritim de pasageri va întârzia cu peste 120 de minute peste ora stabilită pentru plecare, pasagerii trebuie deîndată:

(1) Dacă un transportator estimează că serviciul de transport maritim de pasageri va întârzia, din vina proprie, cu peste 180 de minute peste ora stabilită pentru plecare, pasagerii trebuie deîndată:

Justificare

Intervalul de timp pentru întârzieri este extrem de scurt. De exemplu, în cazul arhipelagurilor, cum ar fi în Marea Egee, unde se poate întâmpla ca navele care deservesc 5-6 insule la fiecare cursă, termenul de o oră este disproporţionat de scurt. Dispoziţia echivalentă pentru transportul aerian menţionează o întârziere „mai mare de două ore”. Propunerea Comisiei este adecvată pentru rutele obişnuite din nordul Europei, dar cu siguranţă că nu se pretează pentru condiţiile transportului maritim din Marea Mediterană.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 20 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) 25 % din preţul biletului pentru o întârziere de 60 până la 119 minute;

(a) 25 % din preţul net al biletului pentru o întârziere de 120 până la 179 minute;

Justificare

În ceea ce priveşte intervalele de timp pentru întârzieri, a se vedea justificarea la amendamentele 5 şi 6. Soluţia cea mai potrivită şi cea care ar respecta cel mai îndeaproape principiul subsidiarităţii ar fi ca intervalele de timp respective să fie stabilite de statele membre. În plus, compensaţia trebuie calculată pe baza preţului net al călătoriei, exclusiv TVA etc., şi nu pe baza „preţului biletului”.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 20 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) 50 % din preţul biletului pentru o întârziere de 120 de minute sau mai mult;

(b) 50 % din preţul biletului pentru o întârziere de 180 de minute sau mai mult;

Justificare

În ceea ce priveşte intervalele de timp pentru întârzieri, a se vedea justificarea la amendamentele 5 şi 6.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prezentul articol nu se aplică în cazul în care întârzierea sau anularea este generată de împrejurări excepţionale, care împiedică derularea serviciului de transport, care nu ar fi putut fi evitate chiar dacă ar fi fost luate toate măsurile rezonabile.

(4) Prezentul articol nu se aplică în cazul în care întârzierea sau anularea este generată nu din vina proprie a transportatorului, ci de împrejurări excepţionale, care împiedică derularea serviciului de transport, care nu ar fi putut fi evitate chiar dacă ar fi fost luate toate măsurile rezonabile.

Justificare

Dispoziţiile articolului 20 alineatul (4) sunt incomplete şi vagi. Conceptul de „circumstanţe excepţionale” este clarificat prin adăugarea referinţei la lipsa unei responsabilităţi a transportatorului.

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La data de 1 iunie a fiecărui an, organismele de punere în aplicare desemnate în conformitate cu articolul 26 publică un raport referitor la activitatea desfăşurată în anul precedent, raport care conţine, printre altele:

eliminat

(a) o descriere a măsurilor luate pentru implementarea dispoziţiilor prezentului regulament,

 

(b) o trimitere la procedura aplicabilă în cazul soluţionării fiecărei reclamaţii în parte,

 

(c) un rezumat al normelor privind accesibilitatea pentru persoanele cu handicap şi persoanele cu mobilitate redusă, aplicabile în respectivul stat membru;

 

(d) datele agregate referitoare la reclamaţii;

 

(e) detaliile cu privire la sancţiunile aplicate;

 

(f) alte aspecte importante pentru o mai bună aplicare a prezentului regulament.

 

Justificare

Dispoziţiile articolului 27 alienatul (1) cresc în mod semnificativ sarcina administrativă, fără a produce o valoare adăugată.

PROCEDURĂ

Titlu

Drepturile persoanelor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare

Referinţe

COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Comisia competentă în fond

TRAN

Aviz emis de către              

        Data anunţului în plen

JURI

18.12.2008

 

 

 

Raportor pentru aviz:        

        Data numirii

Georgios Papastamkos

19.1.2009

 

 

Examinare în comisie

12.2.2009

 

 

 

Data adoptării

9.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Bill Newton Dunn

PROCEDURĂ

Titlu

Drepturile persoanelor care călătoresc pe mare şi pe căi navigabile interioare

Referinţe

COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Data prezentării la PE

4.12.2008

Comisia competentă în fond

  Data anunţului în plen

TRAN

18.12.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunţului în plen

IMCO

18.12.2008

JURI

18.12.2008

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

IMCO

27.2.2009

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Michel Teychenné

8.12.2008

 

 

Examinare în comisie

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Data adoptării

31.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

0

14

Membri titulari prezenţi la votul final

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Data depunerii

2.4.2009