SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

2.4.2009 - (KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD)) - ***I

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Michel Teychenné

Postup : 2008/0246(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0209/2009
Predkladané texty :
A6-0209/2009
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

(KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0816),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 71 ods. 1 a článok 80 ods. 2 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0476/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-0209/2009),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Z hľadiska článku 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotnými postihnutiami a aby zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou dostali príležitosti na cestovanie námornou a vnútrozemskou vodnou dopravou porovnateľné s ostatnými občanmi, mali by sa ustanoviť pravidlá pre nediskrimináciu a pomoc počas cesty. Tieto osoby by mali byť preto prijaté na prepravu a doprava by sa im nemala odmietnuť na základe ich postihnutia alebo nedostatočnej pohyblivosti s výnimkou dôvodov, ktoré sú opodstatnené z hľadiska bezpečnosti a predpísané zákonom. Mali by požívať právo na pomoc v prístavoch a na miestach nalodenia/vylodenia tam, kde nie sú prístavy, ako aj na palube osobných lodí. V záujme začlenenia do spoločnosti by dané osoby mali dostávať túto pomoc bezplatne. Dopravcovia by mali ustanoviť pravidlá prístupnosti, predovšetkým pomocou európskeho normalizačného systému.

(4) Z hľadiska článku 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotnými postihnutiami a aby zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou dostali príležitosti na cestovanie námornou a vnútrozemskou vodnou dopravou porovnateľné s ostatnými občanmi, mali by sa ustanoviť pravidlá pre nediskrimináciu a pomoc počas cesty. Tieto osoby by mali byť preto prijaté na prepravu a doprava by sa im nemala odmietnuť na základe ich postihnutia alebo nedostatočnej pohyblivosti. Mali by požívať právo na pomoc v prístavoch a na miestach nalodenia/vylodenia tam, kde nie sú prístavy, ako aj na palube osobných lodí. V záujme začlenenia do spoločnosti by dané osoby mali dostávať túto pomoc bezplatne. Dopravcovia by mali ustanoviť pravidlá prístupnosti, predovšetkým pomocou európskeho normalizačného systému.

Odôvodnenie

Bezpečnostné dôvody platia rovnako pre všetkých cestujúcich, nielen pre osoby so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Pri rozhodovaní o konštrukcii nových prístavov a terminálov, ak budú existovať, a v rámci väčších prestavieb riadiace orgány prístavov a dopravcovia, ktorí ich budú prevádzkovať, by mali v potrených prípadoch zohľadniť potreby zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou. Podobne aj dopravcovia by mali v prípade potreby zohľadniť tieto potreby pri rozhodovaní o novej konštrukcii a znovuvybavenia osobných lodí v súlade so smernicou Rady 98/18/ES zo 17. marca 1998 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode.

(5) Pri rozhodovaní o konštrukcii nových prístavov a terminálov, ak budú existovať, a v rámci väčších prestavieb riadiace orgány prístavov a dopravcovia, ktorí ich budú prevádzkovať, by mali zohľadniť potreby zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou. Podobne aj dopravcovia by mali zohľadniť tieto potreby pri rozhodovaní o novej konštrukcii a znovuvybavenia osobných lodí v súlade so smernicou Rady 98/18/ES zo 17. marca 1998 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode.

Odôvodnenie

Potreby zdravotne postihnutých osôb by sa mali povinne zohľadňovať pri konštrukcii a výstavbe infraštruktúr. Táto potreba je permanentná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Ustanoveniami o nalodení zdravotne postihnutých osôb alebo osôb so zníženou pohyblivosťou nie sú dotknuté všeobecné pravidlá platné pre naloďovanie cestujúcich, ktoré sú stanovené v platných medzinárodných predpisoch, predpisoch Spoločenstva alebo vnútroštátnych predpisoch.

Odôvodnenie

Tento PDN upozorňuje na skutočnosť, že všeobecné pravidlá platia pre všetkých cestujúcich, bez toho, aby bol niekto diskriminovaný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Cestujúci by mali byť úplne informovaní o svojich právach podľa tohto nariadenia, aby tieto práva mohli účinne využívať. Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave by mali zahŕňať prijímanie informácií o službe pred začiatkom a počas cesty. Všetky základné informácie poskytované cestujúcim v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave by sa mali poskytovať aj v alternatívnych formátoch prístupných pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou.

(14) Cestujúci by mali byť úplne informovaní o svojich právach podľa tohto nariadenia, aby tieto práva mohli účinne využívať. Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave by mali zahŕňať prijímanie informácií o službe pred začiatkom a počas cesty. Všetky základné informácie poskytované cestujúcim v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave by sa mali poskytovať aj vo formátoch prístupných pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou.

Odôvodnenie

V texte by sa mala použiť jednotná terminológia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Cestujúci by mali byť schopní uplatniť svoje práva pomocou primeraných postupov podávania sťažností, ktoré vykonajú dopravcovia, alebo prípadne predložením sťažností orgánom, ktorých na tento účel určí príslušný členský štát.

(15) Cestujúci by mali byť schopní uplatniť svoje práva pomocou primeraných postupov podávania sťažností, ktoré vykonajú dopravcovia, alebo prípadne predložením sťažností orgánu, ktorý na tento účel určí príslušný členský štát.

Odôvodnenie

Ide tu o zosúladenie s PDN 33 k návrhu správy. Zdá sa byť jednoduchšie, keď je v každom štáte iba jeden orgán, a nie viaceré.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Sťažnosti týkajúce sa pomoci poskytovanej v prístave alebo v mieste nalodenia/vylodenia by mali byť adresované orgánu alebo orgánom, ktoré určí na presadzovanie tohto nariadenia členský štát, v ktorom sa nachádza prístav. Sťažnosti týkajúce sa pomoci poskytovanej dopravcom na mori by mali byť adresované orgánu alebo orgánom, ktoré určí na presadzovanie tohto nariadenia členský štát, ktorý dopravcovi vydal prevádzkovú licenciu. Orgán určený na presadzovanie tohto nariadenia by mal mať právomoc a spôsobilosť prešetriť jednotlivé sťažnosti a uľahčiť súdne urovnanie sporov.

(16) Sťažnosti týkajúce sa pomoci poskytovanej v prístave alebo v mieste nalodenia/vylodenia by mali byť adresované orgánu, ktorý určí na presadzovanie tohto nariadenia členský štát, v ktorom sa nachádza prístav. Sťažnosti týkajúce sa pomoci poskytovanej dopravcom na mori by mali byť adresované orgánu, ktorý určí na presadzovanie tohto nariadenia členský štát, ktorý dopravcovi vydal prevádzkovú licenciu. Orgán určený na presadzovanie tohto nariadenia by mal mať právomoc a spôsobilosť prešetriť jednotlivé sťažnosti a uľahčiť súdne urovnanie sporov.

Odôvodnenie

Určenie jedného orgánu v každom členskom štáte by viedlo k zjednodušeniu správnej činnosti a väčšej zodpovednosti týchto orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16a) Komisia by mala navrhnúť jasné pravidlá v oblasti práv cestujúcich spojené s povinnosťou, zodpovednosťou, prístupnosťou, právami zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou na miestach prechodu cestujúcich medzi zemou a morom alebo vnútrozemskou vodnou dopravou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19a) Vzhľadom na potrebu využívať kombinovanú dopravu by bolo v prípade budúcej legislatívnej iniciatívy týkajúcej sa práv cestujúcich rozumné zvoliť horizontálny legislatívny prístup, ktorý by sa vzťahoval na všetky druhy dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na komerčné osobné námornévnútrozemské vodné služby vrátane okružných plavieb medzi prístavmi či v prístavoch, alebo na ktoromkoľvek mieste nalodenia/vylodenia, ktoré sa nachádza na území členského štátu, na ktorý sa vzťahuje zmluva.

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na komerčnú prepravu cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave prostredníctvom osobných lodí vrátane okružných plavieb medzi prístavmi či v prístavoch, alebo na ktoromkoľvek mieste nalodenia/vylodenia, ktoré sa nachádza na území členského štátu, na ktorý sa vzťahuje zmluva.

Odôvodnenie

V nariadení nie je dostatočne zdôraznená potreba rozlišovať medzi loďami a osobnými loďami. V nariadení sa odkazuje na osobné lode, takže je nutné to zdôrazniť aj v súvislosti s rozsahom pôsobnosti nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – odsek 2a (nový)

Nariadenie

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členské štáty sú oprávnené vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia služby mestskej a prímestskej dopravy, ak zaručia, že stanovené ciele nariadenia sa môžu dosiahnuť prostredníctvom regulačných opatrení, a zabezpečia úroveň práv cestujúcich porovnateľnú s úrovňou požadovanou v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Mestská a prímestská doprava sa môže vylúčiť z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia pod podmienkou, že sa zaručí porovnateľná úroveň práv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) „zdravotne postihnutá osoba“ alebo „osoba so zníženou pohyblivosťou“ je akákoľvek osoba, ktorej pohyblivosť pri používaní dopravy je znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového alebo pohybového, trvalého alebo dočasného), duševného postihnutia alebo poruchy, alebo akejkoľvek príčiny zdravotného postihnutia alebo v dôsledku veku, a ktorej stav potrebuje primeranú pozornosť a prispôsobenie služby, ktorá je sprístupnená všetkým cestujúcim, osobitným potrebám;

(a) „zdravotne postihnutá osoba“ alebo „osoba so zníženou pohyblivosťou“ je akákoľvek osoba, ktorej pohyblivosť pri používaní dopravy je znížená v dôsledku akéhokoľvek telesného postihnutia (zmyslového alebo pohybového, trvalého alebo dočasného), duševného alebo psychosociálneho postihnutia alebo poruchy, alebo akejkoľvek príčiny zdravotného postihnutia alebo v dôsledku veku, a ktorej stav potrebuje primeranú pozornosť a prispôsobenie služby, ktorá je sprístupnená všetkým cestujúcim, osobitným potrebám;

Odôvodnenie

Na účely správneho výkladu nariadenia treba, aby sa do vymedzenia zahrnulo psychosociálne zdravotné postihnutie (známe tiež ako psychiatrická alebo mentálna porucha), keďže táto skupina osôb je často zanedbávaná v prípade poskytovania pomoci zdravotne postihnutým osobám a počas odbornej prípravy zameranej na poznanie zdravotných postihnutí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) „vykonávajúci dopravca“ je osoba, ktorá nie je dopravcom ani organizátorom zájazdu, ale skutočne vykonáva celú prepravu alebo časť prepravy;

(f) (Netýka sa slovenského znenia.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenského znenia.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(i) „loď“ znamená morské alebo riečne plavidlo s výnimkou vozidla na vzduchovom vankúši;

(i) „loď“ znamená morské plavidlo alebo plavidlo na vnútrozemskú dopravu s výnimkou vozidla na vzduchovom vankúši;

Odôvodnenie

Plavidlo na vnútrozemskú dopravu je vhodnejší termín ako riečne plavidlo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(j) „zmluva o doprave“ je zmluva o preprave medzi dopravcom alebo jeho oprávneným predajcom cestovných lístkov a cestujúcim o poskytnutí jednej alebo viac dopravných služieb;

(j) „zmluva o doprave“ je zmluva o preprave medzi dopravcom a cestujúcim o poskytnutí jednej alebo viac dopravných služieb bez ohľadu na to, či bol lístok zakúpený u dopravcu, organizátora zájazdu, predajcu cestových lístkov alebo na internete;

Odôvodnenie

Zmluvným partnerom spotrebiteľa v prípade zmluvy o preprave je dopravca, a nie jeho oprávnený predajca cestovných lístkov. Predajcovia cestovných lístkov, ktorí sú prostredníkmi, neuzatvárajú zmluvy o doprave a nepredávajú lístky vo vlastnom mene. Zúčastňujú sa iba na uzatvorení zmluvy medzi dopravcom a cestujúcim.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(l) „predajca cestovných lístkov“ je akýkoľvek maloobchodník námornej dopravnej služby, ktorý uzatvára zmluvy o doprave a predáva cestovné lístky v mene dopravcu alebo vo vlastnom mene;

(l) „predajca cestovných lístkov“ je akýkoľvek sprostredkovateľ, ktorý predáva námorné dopravné služby v mene dopravcu alebo organizátora zájazdu vrátane služieb, ktoré sa predávajú ako súčasť balíka;

Odôvodnenie

Maloobchodník neuzatvára zmluvu o doprave a nepredáva cestovné lístky vo vlastnom mene. Táto definícia by sa mala vzťahovať aj na námorné dopravné služby, ktoré sa predávajú v rámci cesty s balíkom služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(m) „organizátor zájazdu“ (tour operator) je organizátor alebo maloobchodník, ktorý nie je dopravcom v zmysle článku 2 ods. 2 a ods. 3 smernice 90/314/EHS;

(m) „organizátor zájazdu“ (tour operator) je organizátor, ktorý nie je dopravcom v zmysle článku 2 ods. 2 smernice 90/314/EHS;

Odôvodnenie

Maloobchodník je prostredníkom, ktorý nie je zmluvnou stranou zmluvy o doprave medzi organizátorom zájazdu a spotrebiteľom. Na maloobchodníkov sa už vzťahuje definícia „predajcu cestovných lístkov“ v zmysle článku 3 písm. l).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – písmeno p

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(p) „osobná loď ro-ro“ je loď, ktorá prepravuje viac ako 12 cestujúcich a má priestory na roll-on/roll-off náklad alebo priestory osobitnej kategórie podľa definície v nariadení II-2/A/2 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti života na mori z roku 1974 v znení zmien a doplnení;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Keďže pojem „osobná loď ro-ro“ sa v nariadení už ďalej nevyskytuje, nie je potrebné definovať tieto plavidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – písmeno ra (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ra) „prístupné formáty“ znamenajú, že sa všetkým cestujúcim sprístupnia rovnaké informácie prostredníctvom textu, Braillovho písma, audio záznamu, video záznamu a/alebo elektronickou formou. Ako príklad prístupných formátov môžu poslúžiť piktogramy, zvukové hlásenia a titulky, pričom ich zoznam nie je vyčerpávajúci a môžu sa tiež líšiť v súlade s technickým rozvojom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – písmeno rb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(rb) „cestujúci“ znamená akúkoľvek osobu, ktorá cestuje v rámci zmluvy o doprave, s výnimkou osôb sprevádzajúcich vozidlá, prípojné vozidlá alebo tovar prepravovaný ako náklad alebo obchodný tovar.

Odôvodnenie

Podľa znenia tohto nariadenia by vodiči dopravujúci náklad mali byť považovaní za cestujúcich. V prípade týchto právnych predpisov sa nepredpokladá, že sa budú uplatňovať na vodičov dopravujúcich náklad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – písmeno rc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(rc) „príchod“ znamená skutočný čas, keď loď zakotví v prístavisku.

Odôvodnenie

V súčasnosti neexistuje vymedzenie pojmu „príchod“. Pre pojem „zakotví v prístavisku“ platí rovnaké odôvodnenie ako je uvedené vyššie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – písmeno rd (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(rd) „odchod“ znamená skutočný čas, keď je plavidlo pripravené vyplávať na more.

Odôvodnenie

V súčasnosti neexistuje vymedzenie pojmu odchod. Plavidlo je pripravené vyplávať na more vtedy, keď je celkovo pripravené opustiť prístavisko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – písmeno re (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(re) „cena cestovného lístka“ znamená náklady na dopravu a ubytovanie na lodi. Nezahŕňa náklady na stravu, iné činnosti a akékoľvek nákupy na lodi.

Odôvodnenie

Cieľom je objasniť, z čoho bude vychádzať akékoľvek odškodnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – písmeno rf (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(rf) „vyššia moc“ je udalosť alebo okolnosti, ktorým sa nedá zabrániť ani v prípade, že sa prijmú všetky príslušné opatrenia, ako sú vojna, invázia, činnosť zahraničných nepriateľov, nepriateľské akcie (či už bola vojna vyhlásená, alebo nie), občianska vojna, vzbura, revolúcia, povstanie, vojenská alebo uzurpovaná moc alebo konfiškácia, teroristická činnosť, znárodnenie, vládna sankcia, blokáda, embargo, pracovný spor, štrajk, výluka, prerušenie alebo zlyhanie dodávok elektrického prúdu, alebo prírodné pohromy vrátane požiaru, záplav, zemetrasenia, víchrice, hurikánu alebo iných prírodných katastrof. Prípady vyššej moci môžu byť spôsobené aj extrémnymi podmienkami pri prílive a odlive, silným vetrom, prekročením charakteristickej výšky vĺn a tvorbou ľadových krýh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Rezervácie a cestovné lístky pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou sa ponúkajú bezplatne.

(Netýka sa slovenského znenia.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenského znenia.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 7 – odsek 1 – úvodná veta

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Napriek ustanoveniam článku 6 môžu dopravcovia, predajcovia cestovných lístkov alebo organizátori zájazdov na základe zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti odmietnuť prijať rezerváciu alebo vydať cestovný lístok alebo nalodiť zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivosťou:

1. Napriek ustanoveniam článku 6 môžu dopravcovia, predajcovia cestovných lístkov alebo organizátori zájazdov odmietnuť prijať rezerváciu alebo vydať cestovný lístok alebo nalodiť zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivosťou:

Odôvodnenie

Treba poznamenať, že dôvodom na odmietnutie nalodenia nemôže byť samotné zdravotné postihnutie, ale iba materiálové vlastnosti plavidla, ktoré prípadne neumožňujú nalodiť zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) aby splnili uplatniteľné bezpečnostné požiadavky ustanovené medzinárodným právom, právom Spoločenstva alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo aby splnili bezpečnostné požiadavky ustanovené orgánom, ktorý vydal prevádzkovú licenciu danému dopravcovi;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nalodenie sa nemôže odmietnuť z dôvodu bezpečnosti, keďže bezpečnosť by sa nemala uvádzať ako dôvod odmietnutia nalodenia v rámci námorných dopravných služieb, kde je konštrukcia plavidla najdôležitejším ukazovateľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) ak zloženie cestujúcich na lodi fyzicky znemožňuje nalodenie alebo prepravu zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou.

(b) ak konštrukcia osobnej lode fyzicky znemožňuje nalodenie alebo prepravu zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou a ak sa jej nedá poskytnúť normálna úroveň služieb bezpečným, dôstojným a po operačnej stránke uskutočniteľným spôsobom.

Odôvodnenie

Výnimka zo všeobecnej povinnosti prepravovať zdravotne postihnutú osobu, ak je to fyzicky nemožné, je formulovaná príliš stručne. Skoro vždy bude možné prepravovať takúto osobu, ale môže to byť nebezpečné, nepohodlné a diskriminačné, pretože podmienky sa budú odlišovať od podmienok poskytovaných iným cestujúcim. Táto doplnková formulácia zohľadňuje také problémy, ako je možnosť evakuácie cestujúcich v naliehavých prípadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade odmietnutia prijať rezerváciu na základoch uvedených v písmenách a) alebo b) prvého pododseku, dopravcovia, predajcovia cestovných lístkov alebo organizátori zájazdov vynaložia celé primerané úsilie, aby danej osobe navrhli prijateľnú alternatívu.

V prípade odmietnutia prijať rezerváciu na základoch uvedených v prvom pododseku dopravcovia, predajcovia cestovných lístkov alebo organizátori zájazdov vynaložia všetko primerané úsilie, aby danej osobe navrhli prijateľnú alternatívu.

Odôvodnenie

Keďže písmeno a) sa vypúšťa, treba urobiť technickú úpravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade rezervácie vopred sa zdravotne postihnutej osobe alebo osobe so zníženou pohyblivosťou, ktorej bolo odmietnuté nalodenie na základe zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti, a akejkoľvek osobe, ktorá túto osobu sprevádza podľa odseku 2, ponúkne právo na refundáciu alebo presmerovanie trasy, ako je uvedené v prílohe I. Právo na možnosť spiatočnej cesty alebo presmerovania je podmienené splnením všetkých bezpečnostných požiadaviek.

V prípade rezervácie vopred sa zdravotne postihnutej osobe alebo osobe so zníženou pohyblivosťou, ktorej bolo odmietnuté nalodenie, a akejkoľvek osobe, ktorá túto osobu sprevádza podľa odseku 2, ponúkne právo na refundáciu alebo presmerovanie trasy, ako je uvedené v prílohe I.

Odôvodnenie

Treba poznamenať, že dôvodom na odmietnutie nalodenia nemôže byť samotné zdravotné postihnutie, ale iba materiálové vlastnosti plavidla, ktoré prípadne neumožňujú nalodiť zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou. Cieľom úpravy je aj zosúladenie s PDN 9 k návrhu správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Za rovnakých podmienok ako v odseku 1 písm. a) môžu dopravcovia alebo predajcovia cestovných lístkov vyžadovať, aby zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivosťou sprevádzala iná osoba, ktorá je schopná poskytnúť pomoc, ktorú si táto osoba vyžaduje, ak je to nevyhnutne potrebné.

2. Dopravcovia alebo predajcovia cestovných lístkov môžu vyžadovať, aby zdravotne postihnutú osobu alebo osobu so zníženou pohyblivosťou sprevádzala iná osoba, ktorá je schopná poskytnúť pomoc, ktorú si táto osoba vyžaduje, ak je to nevyhnutne potrebné.

Odôvodnenie

Cieľom úpravy je zosúladenie s PDN 9 k návrhu správy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Dopravcovia za aktívnej účasti zástupcov organizácií zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou a orgánov na presadzovanie uvedených ustanovení uvedených v článku 26 ustanovia nediskriminačné pravidlá prístupu, ktoré sa vzťahujú na prepravu zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou, ako aj všetky obmedzenia ich prepravy alebo prepravy zdravotníckych potrieb z dôvodu konštrukcie osobnej lode, aby spĺňali platné bezpečnostné požiadavky. Tieto pravidlá obsahujú všetky podmienky prístupu k danej námornej službe vrátane prístupnosti prevádzkovaných lodí a ich zariadení na palube.

1. Dopravcovia pod dohľadom vnútroštátnych orgánov zodpovedných za presadzovanie uvedených ustanovení a za aktívnej účasti zastupiteľských organizácií prístavov, zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou ustanovia nediskriminačné pravidlá prístupu, ktoré sa vzťahujú na prepravu zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou a sprevádzajúcich osôb, ako aj všetky obmedzenia ich prepravy alebo prepravy zdravotníckych potrieb z dôvodu konštrukcie osobnej lode, aby spĺňali platné bezpečnostné požiadavky. Tieto pravidlá obsahujú všetky podmienky prístupu k danej námornej službe vrátane prístupnosti prevádzkovaných lodí a ich zariadení na palube a nainštalovanej pomocnej výbavy.

Odôvodnenie

Konzultačný postup uvedený v článku 8 je síce potrebný, ale malo by sa objasniť jeho budúce uplatňovanie. Vnútroštátny orgán uvedený v článku 26 sa javí ako vhodný subjekt, ktorý by dohliadal nad týmito konzultáciami. Okrem toho je dôležitá účasť organizácií zastupujúcich prístavy v tomto procese.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pravidlá uvedené v odseku 1 dopravcovia alebo predajcovia cestovných lístkov zverejnia najneskôr v čase rezervácie vhodnými spôsobmi a v rovnakých jazykoch ako sú jazyky, v ktorých sú informácie zvyčajne sprístupňované cestujúcim. Pri poskytovaní týchto informácií sa osobitná pozornosť venuje potrebám ľudí so zdravotnými postihnutiami a osobám so zníženou pohyblivosťou.

2. Pravidlá uvedené v odseku 1 dopravcovia alebo predajcovia cestovných lístkov zverejnia fyzicky alebo na internete najneskôr v čase rezervácie v prístupných formátoch, vhodnými spôsobmi a v rovnakých jazykoch ako sú jazyky, v ktorých sú informácie zvyčajne sprístupňované cestujúcim. Pri poskytovaní týchto informácií sa osobitná pozornosť venuje potrebám ľudí so zdravotnými postihnutiami a osobám so zníženou pohyblivosťou.

Odôvodnenie

V texte by sa mala použiť jednotná terminológia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na požiadanie sprístupnia dopravcovia medzinárodné právne predpisy, právne predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne právne predpisy ustanovujúce bezpečnostné požiadavky, z ktorých vychádzajú nediskriminačné pravidlá prístupu.

3. Na požiadanie a v prístupných formátoch sprístupnia dopravcovia medzinárodné právne predpisy, právne predpisy Spoločenstva alebo vnútroštátne právne predpisy ustanovujúce bezpečnostné požiadavky, z ktorých vychádzajú nediskriminačné pravidlá prístupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Dopravcovia, ich predajcovia cestovných lístkov alebo organizátori zájazdov zabezpečia, aby všetky príslušné informácie týkajúce sa podmienok prepravy, informácie o ceste a informácie o prístupnosti služieb boli k dispozícii vo vhodných a prístupných formátoch pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou vrátane on-line rezervácie a informácií.

5. Dopravcovia, ich predajcovia cestovných lístkov alebo organizátori zájazdov zabezpečia, aby všetky príslušné informácie týkajúce sa podmienok prepravy, informácie o ceste, informácie o prístupnosti služieb a písomné potvrdenie o poskytnutí pomoci boli k dispozícii v prístupných formátoch pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou vrátane on-line rezervácie a informácií.

Odôvodnenie

Potvrdenie o poskytnutí pomoci je dôležité pre mnohých cestujúcich so zdravotným postihnutím alebo so zníženou pohyblivosťou a subjekt, ktorý vydáva rezerváciu, ho musí vypracovať v čase rezervácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pri odchode z prístavu, tranzite alebo pri príchode do prístavu dopravca zodpovedá za zabezpečenie pomoci definovanej v prílohe II pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou bezplatne tak, aby bola táto osoba schopná nalodiť sa na odchádzajúci prostriedok alebo vylodiť sa z prichádzajúceho prostriedku, na ktorý si zakúpila cestovný lístok, bez toho, aby došlo k poškodeniu pravidiel prístupu uvedených v článku 8 ods. 1.

1. Pri odchode z prístavu, tranzite alebo pri príchode do prístavu dopravca zodpovedá za zabezpečenie pomoci definovanej v prílohe II pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou bezplatne tak, aby bola táto osoba schopná nalodiť sa na odchádzajúci prostriedok alebo vylodiť sa z prichádzajúceho prostriedku, na ktorý si zakúpila cestovný lístok, bez toho, aby došlo k poškodeniu pravidiel prístupu uvedených v článku 8 ods. 1. Táto pomoc musí byť prispôsobená individuálnym potrebám zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Dopravcovia oddelia účty svojich činností týkajúcich sa pomoci poskytovanej zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou od účtov svojich ostatných činností v súlade s bežnou obchodnou praxou.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Táto povinnosť je v prípade odvetvia námornej dopravy nadbytočná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 9 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. V súlade s článkom 12 je riadiaci orgán prístavu povinný v prípade potreby sprístupniť prístav osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou.

Odôvodnenie

Je dôležité vymedziť účasť orgánov spravujúcich prístavy na zodpovednosti za osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 12 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) pomoc sa poskytuje za podmienky, že dopravca, predajca cestovných lístkov alebo organizátor zájazdu, u ktorého bol zakúpený cestovný lístok, je oboznámený s potrebou takejto pomoci pre túto osobu najneskôr 48 hodín pred potrebou pomoci. Ak cestovný lístok umožňuje viac ciest, jedno oznámenie je dostatočné za predpokladu, že sú poskytnuté primerané informácie o termínoch následných ciest;

(a) pomoc sa poskytuje za podmienky, že dopravca, predajca cestovných lístkov alebo organizátor zájazdu, u ktorého bol zakúpený cestovný lístok, je oboznámený s potrebou takejto pomoci pre túto osobu v čase rezervácie alebo najneskôr 48 hodín pred potrebou pomoci, ak sa poskytovateľ pomoci a cestujúci nedohodli na kratšej lehote na oznámenie, s výnimkou okružných plavieb, v prípade ktorých by sa potreba pomoci mala oznámiť v čase rezervácie. Ak cestovný lístok umožňuje viac ciest, jedno oznámenie je dostatočné za predpokladu, že sú poskytnuté primerané informácie o termínoch následných ciest;

Odôvodnenie

Čas rezervácie sa javí ako najvhodnejšia príležitosť na oboznámenie dopravcu s potrebou pomoci. V prípade vzniku zníženej pohyblivosti zákazníka medzi časom rezervácie a nalodením musí však dopravca disponovať časom 48 hodín, aby mohol zabezpečiť poskytnutie pomoci.

V systéme oznamovania musí byť určitá pružnosť, napríklad ak osoba pravidelne využíva rovnakú službu. Je tiež zbytočné požadovať, aby dopravcovia zavádzali systém oznamovania, ak nie je pre nich skutočným prínosom.

Okružná plavba je spojením dopravy, ubytovania a iných služieb cestovného ruchu, ktoré predstavujú súbor upravený smernicou 90/314 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb; podľa tejto smernice sa od zákazníkov požaduje, aby oznámili „osobitné požiadavky“ organizátorovi alebo maloobchodníkovi v čase rezervácie, aby organizátor mohol prijať opatrenia potrebné na uspokojenie svojich zákazníkov počas celej cesty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 12 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) dopravcovia, predajcovia cestovných lístkov a organizátori zájazdov urobia všetky opatrenia potrebné na prijímanie oznámení o potrebe pomoci pre zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky ich predajné miesta vrátane predaja cez telefón a internet;

(b) dopravcovia, predajcovia cestovných lístkov a organizátori zájazdov urobia všetky opatrenia potrebné na vyžiadanie a prijímanie oznámení o potrebe pomoci pre zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou. Cestujúci dostane potvrdenie o tom, že potreba poskytnutia pomoci bola oznámená. Tieto povinnosti sa vzťahujú na všetky ich predajné miesta vrátane predaja cez telefón a internet;

Odôvodnenie

Dopravcovia, predajcovia cestovných lístkov a organizátori zájazdov musia aktívne zisťovať, či cestujúci potrebujú pomoc, alebo nie, pretože nie všetci cestujúci si budú vedomí toho, že by mali oznámiť svoje potreby. Cestujúci musia mať tiež dôkaz o tom, že oznámili dopravcom, predajcom cestovných lístkov a organizátorom zájazdov svoje potreby pomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 12 – písmeno e – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

–  v čase určenom dopravcom, ktorý nesmie byť dlhší ako 60 minút pred uverejneným časom odchodu, alebo

(Netýka sa slovenského znenia.)

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenského znenia.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 12 – písmeno e – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– ak nie je určený čas, najneskôr 30 minút pred uverejneným časom odchodu.

– ak nie je určený čas, najneskôr 30 minút pred uverejneným časom nalodenia, ak nedošlo k inej dohode medzi cestujúcim a poskytovateľom pomoci.

Odôvodnenie

Vzhľadom na situáciu v námornej doprave by sa mal zohľadňovať čas nalodenia a celý tento proces. Ide o zosúladenie s leteckým nariadením.

V niektorých prípadoch, napríklad v prístavoch bez personálu, by bolo tak pre poskytovateľa služieb, ako aj pre zdravotne postihnutého cestujúceho alebo cestujúceho so zníženou pohyblivosťou praktickejšie stretnúť sa v dohodnutom čase.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 12 – písmeno e – zarážka 2a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– ak nie je určený čas, najneskôr 30 minút pred uverejneným časom odchodu.

– ak nie je určený čas, najneskôr 30 minút pred uverejneným časom odchodu, alebo

 

– v prípade okružných plavieb loďou v čase určenom dopravcom, ktorý nesmie byť dlhší ako 60 minút pred časom registrácie.

Odôvodnenie

Je dôležité odlíšiť okružné plavby od ostatných druhov námornej dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 12 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) Ak zdravotne postihnutá osoba alebo osoba so zníženou pohyblivosťou vyžaduje pomoc asistenčného zvieraťa, toto zviera bude nalodené za predpokladu, že dopravca alebo predajca cestovných lístkov alebo organizátor zájazdu bol na to upozornený v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi pravidlami týkajúcimi sa prepravy uznaných asistenčných zvierat na palube osobných lodí, ak takéto pravidlá existujú.

(f) Ak zdravotne postihnutá osoba alebo osoba so zníženou pohyblivosťou vyžaduje pomoc asistenčného psa, tento pes bude nalodený za predpokladu, že dopravca alebo predajca cestovných lístkov alebo organizátor zájazdu bol na to upozornený v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi pravidlami týkajúcimi sa prepravy uznaných asistenčných psov na palube osobných lodí, ak takéto pravidlá existujú.

Odôvodnenie

Zmena slúži na vyjasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak bolo poskytovanie pomoci dohodnuté zmluvne a dopravca, predajca cestovných lístkov alebo organizátor zájazdu dostane upozornenie na potrebu pomoci najneskôr 48 hodín pred uverejneným časom odchodu na cestu, príslušné informácie zašle tak, aby ich subdodávateľ dostal najneskôr 36 hodín pred uverejneným časom odchodu na cestu.

1. Ak bolo poskytovanie pomoci dohodnuté zmluvne a dopravca dostane upozornenie na potrebu pomoci najneskôr 48 hodín pred uverejneným časom odchodu na cestu, príslušné informácie zašle tak, aby ich subdodávateľ dostal najneskôr 36 hodín pred uverejneným časom odchodu na cestu.

2. Ak bolo poskytovanie pomoci dohodnuté zmluvne a dopravca, predajca cestovných lístkov alebo organizátor zájazdu nedostane upozornenie na potrebu pomoci najneskôr 48 hodín pred uverejneným časom odchodu na cestu, dopravca predajca alebo organizátor zájazdu odošle informácie subdodávateľovi čo najskôr.

2. Ak bolo poskytovanie pomoci dohodnuté zmluvne a dopravca nedostane upozornenie na potrebu pomoci najneskôr 48 hodín pred uverejneným časom odchodu na cestu, odošle informácie subdodávateľovi čo najskôr.

Odôvodnenie

Len dopravca, ktorý využíva služby subdodávateľa, by mal byť povinný informovať tohto subdodávateľa o potrebe pomoci. Predajca cestovných lístkov ani organizátor zájazdu nevedia, ktorého subdodávateľa dopravca poveril.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak bolo poskytovanie pomoci dohodnuté zmluvne a dopravca, predajca cestovných lístkov alebo organizátor zájazdu dostane upozornenie na potrebu pomoci najneskôr 48 hodín pred uverejneným časom odchodu na cestu, príslušné informácie zašle tak, aby ich subdodávateľ dostal najneskôr 36 hodín pred uverejneným časom odchodu na cestu.

1. Ak bolo poskytovanie pomoci dohodnuté zmluvne a dopravca, predajca cestovných lístkov alebo organizátor zájazdu dostane upozornenie na potrebu pomoci najneskôr 48 hodín pred uverejneným časom odchodu na cestu, príslušné informácie zašle tak, aby ich subdodávateľ dostal čo najskôr a v každom prípade najneskôr 36 hodín pred uverejneným časom odchodu na cestu.

Odôvodnenie

Ak by informácia bola k dispozícii skôr ako 48 hodín pred uverejneným časom odchodu, mala by sa čo najrýchlejšie oznámiť subdodávateľovi bez toho, aby bolo potrebné čakať do 36 hodín pred uverejneným časom odchodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Dopravcovia uverejnia svoje normy kvality.

3. Dopravcovia uverejnia svoje normy kvality v prístupných formátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 15 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) zabezpečia odbornú prípravu zameranú na pomoc zdravotne postihnutým a poznanie zdravotných postihnutí podľa opisu v prílohe IV pre všetkých zamestnancov pracujúcich v prístave, ktorí prichádzajú do priameho styku s cestujúcou verejnosťou;

(b) zabezpečia odbornú prípravu zameranú na pomoc zdravotne postihnutým a poznanie zdravotných postihnutí podľa opisu v prílohe IV pre všetkých svojich zamestnancov pracujúcich v prístave, ktorí prichádzajú do priameho styku s cestujúcou verejnosťou;

Odôvodnenie

Objasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 15 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) zabezpečia, aby všetci noví zamestnanci absolvovali po prijatí do pracovného pomeru odbornú prípravu o zdravotných postihnutiach a aby zamestnanci absolvovali v prípade potreby obnovujúcu odbornú prípravu.

(c) zabezpečia, aby všetci noví zamestnanci, ktorí prichádzajú do priameho styku s cestujúcimi, absolvovali po prijatí do pracovného pomeru odbornú prípravu o zdravotných postihnutiach a aby zamestnanci absolvovali v prípade potreby obnovujúcu odbornú prípravu.

Odôvodnenie

Bolo by zbytočné vyžadovať od všetkých zamestnancov, aby absolvovali túto odbornú prípravu, keďže nie všetci zamestnanci prichádzajú do priameho styku s cestujúcimi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 16 – odsek 1 – prvý pododsek

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa invalidné vozíky alebo iné zdravotnícke potreby, alebo ich časti stratia či poškodia pri manipulácii v prístave alebo pri preprave na palube lode pred cestou, počas cesty alebo po ceste, cestujúci, ktorému vybavenie patrí, musí dopravca alebo riadiaci orgán prístavu odškodniť v závislosti od toho, kto bol zodpovedný za umiestnenie vybavenia v čase straty alebo poškodenia.

1. S výnimkou prípadov, keď cestujúci, ktorému vybavenie patrí, už bol odškodnený podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z ... o zodpovednosti osobných dopravcov v lodnej preprave po mori a vnútrozemských vodných cestách v prípade nehôd1 , ak sa invalidné vozíky alebo iné zdravotnícke potreby alebo ich časti stratia či poškodia pri manipulácii v prístave alebo pri preprave na palube lode pred cestou, počas cesty alebo po ceste, cestujúci, ktorému vybavenie patrí, musí byť odškodnený v závislosti od toho, kto bol zodpovedný za umiestnenie vybavenia v čase straty alebo poškodenia.

_________________

1Ú. v. EÚ L ..., ..., s ... .

Odôvodnenie

Toto spresnenie sa uvádza kvôli zdôrazneniu súvislosti s nariadením o zodpovednosti osobných dopravcov v lodnej preprave po mori a vnútrozemských vodných cestách v prípade nehôd, o ktorom sa bude hlasovať na plenárnej schôdzi v marci. Navyše sa text mení a dopĺňa, aby sa sústredila pozornosť na pojem „osoba, ktorá je zodpovedná za vybavenie“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 16 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade potreby sa vynaloží maximálne úsilie na urýchlené poskytnutie náhradného vybavenia.

V prípade potreby sa vynaloží maximálne úsilie na urýchlené poskytnutie náhradného vybavenia v súlade s potrebami príslušného cestujúceho.

Odôvodnenie

Aj keď náhradné vybavenie nemôže byť vždy rovnaké ako pôvodné, musí však byť použiteľné a pohodlné pre príslušného cestujúceho.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade meškania oznámi dopravca, alebo vo vhodných prípadoch riadiaci orgán prístavu cestujúcim odhadované časy odchodu a príchodu ihneď ako dostane túto informáciu, ale najneskôr 30 minút po plánovanom odchode alebo jednu hodinu pred plánovaným príchodom.

1. V prípade meškania informuje dopravca, alebo vo vhodných prípadoch riadiaci orgán prístavu, cestujúcich najneskôr 30 minút po plánovanom odchode alebo jednu hodinu pred plánovaným príchodom. Ak sú tieto informácie k dispozícii, dopravca oznámi cestujúcim predpokladaný čas odchodu a príchodu.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh slúžiaci na preformulovanie. Vo väčšine prípadov je meškanie spôsobené nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Informácie o trvaní meškania nie sú vždy k dispozícii. Malo by sa zabrániť tomu, aby dopravca poskytoval nesprávne informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 17 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Dopravca alebo riadiaci orgán prístavu zabezpečia, aby zdravotne postihnutí cestujúci a cestujúci so zníženou pohyblivosťou získali informácie požadované podľa odseku 1 a 2 v prístupných formátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade akéhokoľvek meškania, kedy je potrebné ubytovať sa na jednu noc alebo viac nocí, alebo predĺžiť pobyt, ktorý cestujúci plánoval, ak a keď je to fyzicky možné, cestujúcim sa okrem jedál a občerstvenia uvedeného v odseku 1 ponúkne bezplatne hotel alebo iné ubytovanie a doprava medzi prístavom a miestom ubytovania.

2. V prípade akéhokoľvek meškania, kedy je potrebné ubytovať sa na jednu noc alebo viac nocí, alebo predĺžiť pobyt, ktorý cestujúci plánoval, cestujúcim sa okrem jedál a občerstvenia uvedeného v odseku 1 ponúkne bezplatne hotel alebo iné ubytovanie a doprava medzi prístavom a miestom ubytovania. Náklady na dodatočné ubytovanie a dopravu hradené dopravcom nemôžu prevyšovať dvojnásobok ceny lístka.

Odôvodnenie

Odškodnenie nesmie byť podmienené nepresnými hmotnými faktormi. Zdá sa nepredstaviteľné požadovať platbu od niekoho, kto už utrpel škodu spôsobenú meškaním o jeden deň.

Cieľom tohto PDN je tiež zohľadniť pomer medzi cenou lístka a nákladmi na ubytovanie a dopravu, ktoré musí hradiť dopravca v prípade veľkého meškania, a pritom zachovať minimálnu úroveň starostlivosti poskytovanej dopravcom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 19 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) refunduje cenu cestovného lístka, pokiaľ neprijmú alternatívne dopravné služby uvedené v písmene a).

(b) ponúkne refundáciu ceny cestovného lístka, ak sa rozhodnú necestovať s týmto dopravcom.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh prispôsobuje práva právam poskytovaným v rámci ostatných dopravných služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Refundácia uvedená v písmene b) sa vypláca za rovnakých podmienok ako výplata odškodnenia uvedeného v článku 20.

Refundácia uvedená v písmene b) sa vypláca za rovnakých podmienok ako výplata odškodnenia uvedeného v článku 20 ods. 3, 4 a 4a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Právo na refundáciu podľa tohto článku sa nevzťahuje na cestujúcich na okružnej plavbe, pokiaľ takéto práva nevyplývajú zo smernice 90/314/EHS.

2. Odchylne od odseku 1 sa cestujúcim na okružnej plavbe ponúkne presmerovanie trasy alebo refundácia v súlade s ustanoveniami smernice 90/314/EHS.

Odôvodnenie

Odkaz na smernicu 90/314/EHS je zárukou, že sa cestujúcim na okružnej plavbe zaručí ochrana, ktorú v ich prípade stanovuje smernica.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 20 – odsek 1 – úvod

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby cestujúci stratil právo na dopravu, môže dopravcu požiadať o kompenzáciu, ak čelí meškaniu pri príchode z dôvodu zrušeniu ale posunutia odchodu. Minimálna výška kompenzácie je:

1. Bez toho, aby cestujúci stratil právo na dopravu, môže dopravcu požiadať o kompenzáciu, ak čelí meškaniu pri príchode. Minimálna výška kompenzácie je:

Odôvodnenie

Netreba presne uvádzať možné dôvody meškania pri príchode. Cestujúci musí mať právo na odškodnenie bez ohľadu na situáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Právo na kompenzáciu podľa tohto článku sa nevzťahuje na cestujúcich na okružnej plavbe, pokiaľ takéto práva nevyplývajú zo smernice 90/314/EHS.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na cestujúcich na okružnej plavbe. Títo cestujúci môžu žiadať odškodnenie v súlade so smernicou 90/314/EHS.

Odôvodnenie

Odkaz na smernicu 90/314/EHS je zárukou, že sa cestujúcim na okružnej plavbe zaručí ochrana, ktorú v ich prípade stanovuje smernica.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 20 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Ak prepravca do troch dní pred plánovaným odchodom oznámil zrušenie, resp. posunutie cesty alebo predĺženie trvania cesty, nevzniká nárok na náhradu.

Odôvodnenie

Analogicky k leteckej doprave a so zreteľom na osobitosti lodnej dopravy by prepravca mal mať možnosť dostatočne včas ohlásiť zmenu cestovného poriadku, takže nový cestovný poriadok bude základom pre stanovenie prípadných nárokov na náhradu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 20a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 20 a

 

Vyššia moc

 

Povinnosti stanovené v článkoch 18, 19 a 20 sa nevzťahujú na prípady vyššej moci brániacej vykonaniu dopravnej služby, ktorým sa nedalo vyhnúť ani prijatím všetkých primeraných opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nič v tomto nariadení nebráni cestujúcim uplatniť si nárok na odškodnenie v súvislosti so stratou vyplývajúcou zo zrušenia alebo meškania dopravných služieb pred vnútroštátnymi súdmi.

Nič v tomto nariadení nebráni cestujúcim uplatniť si nárok na odškodnenie v súvislosti so stratou vyplývajúcou zo zrušenia alebo meškania dopravných služieb pred vnútroštátnymi súdmi. Odškodnenie poskytnuté podľa tohto nariadenia sa môže odpočítať od dodatočného poskytnutého odškodnenia.

Odôvodnenie

Malo by sa zabrániť možnosti vyplácania dvojitého odškodnenia. Tento PDN by súdom umožnil odpočítavať odškodnenie poskytnuté podľa tohto nariadenia od odškodnení, ktoré tieto súdy priznávajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dopravcovia prijmú opatrenia na vnútroštátnej alebo európskej úrovni za účasti zainteresovaných strán, profesijných združení a združení zákazníkov, cestujúcich a zdravotne postihnutých osôb. Tieto opatrenia by mali byť zamerané na zlepšenie starostlivosti o cestujúcich, najmä v prípade dlhých meškaní a prerušenia alebo zrušenia cesty.

Pod dohľadom vnútroštátnych orgánov zodpovedných za presadzovanie tohto nariadenia dopravcovia spolupracujú s cieľom prijať opatrenia na vnútroštátnej alebo európskej úrovni za účasti zainteresovaných strán, profesijných organizácií a združení zákazníkov, cestujúcich, prístavov a zdravotne postihnutých osôb. Tieto opatrenia by mali byť zamerané na zlepšenie starostlivosti o cestujúcich, najmä v prípade dlhých meškaní a prerušenia alebo zrušenia cesty.

Odôvodnenie

Vnútroštátny orgán uvedený v článku 26 sa javí ako najvhodnejší subjekt na zabezpečenie riadneho priebehu tejto spolupráce. Okrem toho je dôležitá účasť riadiacich orgánov prístavov v tomto procese.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Riadiace orgány prístavov a dopravcovia poskytujú cestujúcim primerané informácie počas celej cesty v najvhodnejšom formáte. Osobitná pozornosť sa venuje potrebám ľudí so zdravotnými postihnutiami a osobám so zníženou pohyblivosťou.

Riadiace orgány prístavov a dopravcovia poskytujú cestujúcim primerané informácie počas celej cesty v dostupných formátoch a v jazykoch, v ktorých sú informácie zvyčajne sprístupňované. Osobitná pozornosť sa venuje potrebám ľudí so zdravotnými postihnutiami a osobám so zníženou pohyblivosťou.

Odôvodnenie

V texte by sa mala použiť jednotná terminológia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Dopravcovia zabezpečia, aby sa cestujúcim poskytli vhodné a komplexné informácie pokiaľ ide o ich práva podľa tohto nariadenia najneskôr pri odchode. Ak poskytol informácie dopravca, tieto informácie nie je povinný poskytnúť v tomto rozsahu vykonávajúci dopravca a naopak. Informácie sa poskytujú v najvhodnejšom formáte. Pri poskytovaní týchto informácií sa osobitná pozornosť venuje potrebám ľudí so zdravotnými postihnutiami a osobám so zníženou pohyblivosťou.

1. Dopravcovia zabezpečia, aby sa cestujúcim poskytli vhodné a komplexné informácie, pokiaľ ide o ich práva podľa tohto nariadenia, najneskôr pri odchode. Ak poskytol informácie dopravca, tieto informácie nie je povinný poskytnúť v tomto rozsahu vykonávajúci dopravca a naopak. Informácie sa poskytujú v dostupných formátoch a v jazykoch, v ktorých sú informácie zvyčajne sprístupňované. Pri poskytovaní týchto informácií sa osobitná pozornosť venuje potrebám ľudí so zdravotnými postihnutiami a osobám so zníženou pohyblivosťou.

Odôvodnenie

V texte by sa mala použiť jednotná terminológia. Treba poukázať aj na otázku jazykov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Dopravcovia vytvoria mechanizmus vybavovania sťažností na práva a povinnosti, ktorých sa týka toto nariadenie.

1. Orgány členských štátov vytvoria nezávislý mechanizmus vybavovania sťažností, prístupný pre všetkých cestujúcich vrátane zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou, v súvislosti s právami a povinnosťami, ktorých sa týka toto nariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát určí orgán alebo orgány zodpovedné za presadzovanie tohto nariadenia. Každý orgán urobí potrebné opatrenia, aby zabezpečil rešpektovanie práv cestujúcich vrátane dodržiavania pravidiel prístupnosti uvedených v článku 8. Organizácia, rozhodnutia o financovaní, právna štruktúra a rozhodovanie každého orgánu je nezávislé od dopravcov.

1. Každý členský štát určí orgán zodpovedný za presadzovanie tohto nariadenia. Každý orgán prijme potrebné opatrenia, aby zabezpečil vypracovanie pravidiel prístupnosti uvedených v článku 8 a zaručil dodržiavanie týchto pravidiel a rešpektovanie práv cestujúcich. Organizácia, rozhodnutia o financovaní, právna štruktúra a rozhodovanie každého orgánu je nezávislé od obchodných záujmov.

Odôvodnenie

Na vykonávanie týchto úloh stačí jeden orgán. Pokiaľ sa v ostatných článkoch nariadenia uvádza, že viaceré strany majú osobitné záujmy v súvislosti s právami cestujúcich, je vhodné jasnejšie definovať nezávislosť vnútroštátneho orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty informujú Komisiu o orgáne alebo orgánoch určených v súlade s týmto článkom a o ich príslušných zodpovednostiach.

2. Členské štáty informujú Komisiu o orgáne určenom v súlade s týmto článkom a o jeho príslušných zodpovednostiach.

Odôvodnenie

Určenie jedného orgánu v každom členskom štáte by viedlo k zjednodušeniu správnej činnosti a väčšej zodpovednosti týchto orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 26 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Každý cestujúci sa môže sťažovať na údajné porušenie tohto nariadenia na príslušný orgán určený podľa odseku 1 alebo na akýkoľvek vhodný orgán, ktorý určí členský štát.

3. Každý cestujúci sa môže sťažovať na údajné porušenie tohto nariadenia na príslušný orgán, ktorý podľa odseku 1 určí členský štát.

Odôvodnenie

Na vykonávanie tejto úlohy stačí jeden orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 27 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) súhrnné údaje o sťažnostiach;

(d) súhrnné údaje o sťažnostiach vrátane lehôt stanovených na ich riešenie a rozhodnutie o nich;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty ustanovia pravidlá pre tresty uplatniteľné na porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili vykonávanie týchto pravidiel. Uvedené tresty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii a bezodkladne ju informujú o každej následnej zmene a doplnení, ktorá ich ovplyvňuje.

Členské štáty ustanovia pravidlá pre tresty uplatniteľné na porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili vykonávanie týchto pravidiel. Uvedené tresty, ktoré môžu zahŕňať príkaz na zaplatenie odškodného danej osobe, musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii a bezodkladne ju informujú o každej následnej zmene a doplnení, ktorá ich ovplyvňuje.

Odôvodnenie

V preambule 18 je stanovené, že odškodnenie obete sa môže zahrnúť do sankcií. Je vhodné to zopakovať v základnom legislatívnom texte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha II – odsek 1 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

–  nalodiť sa pomocou výťahov, invalidných vozíkov alebo s inou potrebnou pomocou, ktorá je vhodná,

– nalodiť sa pomocou potrebných prostriedkov,

Odôvodnenie

Zdá sa, že je zbytočné požadovať prítomnosť nákladných prístrojov, ktoré mnohé lode alebo prístavy nemajú k dispozícii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha II – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dočasná náhrada za poškodené alebo stratené zdravotnícke potreby, aj keď nie nevyhnutne za rovnaký typ.

Dočasná náhrada za poškodené alebo stratené zdravotnícke potreby, nie nevyhnutne za rovnaký typ, ale s podobnými technickými a funkčnými charakteristikami.

Odôvodnenie

Toto spresnenie je dôležité, keďže v opačnom prípade by požadované zariadenie mohlo byť zbytočné pre danú osobu, pretože by nemuselo zodpovedať jej osobitným potrebám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha II – pododsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V relevantných prípadoch postarať sa o uznané asistenčné zvieratá na pevnine.

Prípadná pozemná obsluha asistenčných psov s osvedčením.

Odôvodnenie

Zmena slúži na vyjasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IV – časť 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

–  zručnosti pri poskytovaní pomoci osobám so zníženou pohyblivosťou, ktoré cestujú s uznaným asistenčným zvieraťom, vrátane úlohy a potrieb týchto zvierat,

–  zručnosti pri poskytovaní pomoci osobám so zníženou pohyblivosťou, ktoré cestujú s asistenčným psom, vrátane úlohy a potrieb týchto zvierat,

Odôvodnenie

V súlade s pozmeneným a doplneným článkom 12 písmeno (f) je na spresnenie textu pojem „asistenčné zviera“ nahradený pojmom „asistenčný pes“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Príloha IV – časť 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– techniky sprevádzania zrakovo postihnutých a čiastočne zrakovo postihnutých cestujúcich a manipulácie s uznanými asistenčnými zvieratami a ich prepravy,

– techniky sprevádzania zrakovo postihnutých a čiastočne zrakovo postihnutých cestujúcich,

Odôvodnenie

Je potrebné povoliť, aby asistenčné psy mohli sprevádzať majiteľa, pričom zamestnanci v službe by s nimi nemali manipulovať. Asistenčné psy sú cvičené tak, aby poslúchali výlučne príkazy svojho majiteľa.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecný kontext: smerom k zlepšeniu práv cestujúcich vo všetkých druhoch dopravy.

Už od začiatku tohto desaťročia sa EÚ v súlade s bielou knihou Komisie s názvom Európska dopravná politika do roku 2010: čas rozhodnúť[1] vydala na cestu zlepšovania práv cestujúcich.

V súvislosti s týmto rozhodnutím európske inštitúcie nedávno prijali ustanovenia v oblasti práv cestujúcich v leteckej a železničnej doprave. S cieľom ukončiť tento legislatívny postup zaslala Európska komisia Európskemu parlamentu a Rade dva ďalšie návrhy nariadení o právach cestujúcich v autobusovej doprave a o právach cestujúcich v námornej alebo vnútrozemskej vodnej doprave. Tento návrh správy sa preto predkladá v rámci pokroku v oblasti zlepšenia práv cestujúcich, ale aj zabezpečenia rovnosti práv európskych spotrebiteľov v rôznych druhoch dopravy.

Cieľom predloženej správy je teda pokročiť smerom k väčšej rovnosti v oblasti práv cestujúcich medzi rôznymi formami dopravy, ktoré sú často konkurenčné. Okrem toho treba vziať do úvahy osobitosti odvetví riečnej a námornej dopravy pri konkrétnom uplatňovaní práv cestujúcich.

Návrh Komisie

Návrh Komisie sa zakladá na dvoch existujúcich nariadeniach o právach cestujúcich v leteckej a železničnej doprave. Vzťahuje sa na práva cestujúcich, ako aj na práva osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou. Cieľom návrhu je odstrániť prekážky, ktoré bránia osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou cestovať loďou po Európe. Návrh navyše obsahuje ustanovenia týkajúce sa všeobecnejšej stránky práv cestujúcich, najmä čo sa týka meškania a zrušenia cesty.

Kľúčovými bodmi legislatívnych opatrení sú:

– osobitné práva osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou s prihliadnutím na zásadu nediskriminácie, pričom sa kladie dôraz na prístupnosť a pomoc pre osoby so zníženou pohyblivosťou;

– povinnosti dopravcov v prípade meškania alebo zrušenia cesty;

– informácie poskytované cestujúcim, ako aj vybavovanie sťažností;

– vykonávanie nariadenia príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Z hľadiska pôsobnosti sa tento návrh týka služieb v domácej a komerčnej medzinárodnej osobnej námornej doprave a vnútrozemskej vodnej doprave.

Stanovisko spravodajcu

Celkovo sa zdá, že návrh Komisie vychádzal vo veľkej miere z nariadenia o právach cestujúcich v leteckej doprave. Obsahuje však niekoľko úprav technického charakteru. Spravodajca si napríklad želal zaviesť jednotnosť odkazov v súvislosti s formátmi oznámení pre cestujúcich. Okrem toho Európsky parlament v rámci medziinštitucionálnej činnosti často umožnil zlepšiť obsah legislatívnych návrhov Komisie v prospech cestujúcich. Spravodajca mieni plne podporovať túto tradíciu.

Keďže sa blíži koniec funkčného obdobia, Európsky parlament urýchlene napreduje v prvom čítaní. Spravodajca preto bude pokračovať v skúmaní ustanovení textu a predloží dodatočné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré bude považovať za potrebné. Hlavné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú tieto:

1.  Čo sa týka osôb so zníženou pohyblivosťou a cestujúcich vo všeobecnosti, niektoré nové ustanovenia sa zameriavajú na zabezpečenie toho, aby ich práva nemohli byť spochybnené na základe výnimiek, ktoré často obsahujú v navrhovanom znení príliš nejasné dôvody. Ako príklad možno uviesť jasnejšie vymedzenie možnosti odmietnuť nalodiť zdravotne postihnutú osobu.

2.  Zodpovednosť za opýtanie sa cestujúcich, či potrebujú pomoc, ako aj povinnosť písomne potvrdiť poskytnutie pomoci sú jasne vyjadrené.

3.  Služby námornej dopravy v rámci okružných plavieb sa riadia osobitnou smernicou, ktorá nadobudla účinnosť v roku 1991[2]. Spravodajca pripomenul zásady presmerovania trasy a refundácie, ktoré stanovuje smernica.

4.  Zodpovednosť za poskytnutie pomoci osobám so zníženou pohyblivosťou v prístave prislúcha dopravcom. S cieľom začleniť riadiace orgány prístavov do tohto postupu spravodajca predložil kompromisné riešenie zamerané na väčšiu účasť orgánov prístavov na konzultáciách medzi aktérmi v rámci odvetvia námornej dopravy.

5.  Úloha vnútroštátnych orgánov zodpovedných za presadzovanie budúceho nariadenia je posilnená a presnejšie vymedzená. Spravodajca navrhuje, aby každý členský štát určil iba jeden orgán zodpovedný za presadzovanie nariadenia.

6.  Vnútroštátnym orgánom zodpovedným za presadzovanie nariadenia sa pridelila väčšia zodpovednosť, najmä pokiaľ ide o stanovenie nediskriminačných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na prepravu zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou. Spravodajca tiež vyslovil želanie, aby sa zabezpečila nezávislosť týchto orgánov od obchodných záujmov.

7.  Spravodajca vyjadril želanie, aby sa spresnila definícia v súvislosti so zmluvami o doprave, predajcami cestovných lístkov a organizátormi zájazdu.

  • [1]  KOM(2001) 370 z 12.9.2001.
  • [2]  Smernica 90/314/EHS o balíku cestovných dovolenkových a výletných služieb (Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 59).

STANOVISKO Výboru pre právne veci (10.3.2009)

pre Výbor pre dopravu a cestovný ruch

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ES č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa
(KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Georgios Papastamkos

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom tohto návrhu nariadenia je regulovať práva cestujúcich vo vnútroštátnej a medzinárodnej námornej doprave vrátane práv zdravotne postihnutých osôb alebo osôb so zníženou pohyblivosťou.

Spravodajca sa domnieva, že zo systematického hľadiska by bolo vhodnejšie predložiť osobitne návrhy týkajúce sa práv cestujúcich a osobitne návrhy týkajúce sa osôb so zníženou pohyblivosťou. Dôvodom takéhoto prístupu je, že jednotlivé ustanovenia majú rôzny účel a sú zamerané na rôzne cieľové skupiny. V prípade leteckej dopravy sa zákonodarné orgány Spoločenstva rozhodli regulovať otázky týkajúce sa všetkých cestujúcich bez výnimky a nevytvárať žiadne osobitné kategórie.

Spravodajca zastáva názor, že súčasné použitie výrazov „dopravca“ a „vykonávajúci dopravca“ vo vymedzení pojmu „dopravca“ spôsobuje nejasnosti, keďže nie je zrejmé, kto je vlastne zodpovedný za služby námornej dopravy. To má za následok právnu neistotu zmluvných cestujúcich, najmä ak nevedia, na koho sa majú obrátiť v prípade, že podmienky prepravnej zmluvy neboli riadne splnené. Mali by sa preto doplniť ustanovenia o zodpovednosti informovať cestujúcich v prípade oneskorenia odchodu tak, aby cestujúcim poskytoval informácie nielen dopravca alebo riadiaci orgán prístavu, ale aj organizátor zájazdu alebo autorizovaný predajca cestovných lístkov, ako je bežnou praxou v mnohých členských štátoch. Okrem toho by sa mal objasniť výraz „meškanie“ a mali by sa presnejšie vymedziť prípady nezavineného meškania.

V definícii meškania sa stanovuje príliš obmedzená lehota (60 minút). V prípade súostroví, akými sú napríklad súostrovia v Egejskom mori, kde sa lode môžu zastaviť na piatich alebo šiestich rôznych ostrovoch, predstavuje jedna hodina veľmi krátky čas. V podobných ustanoveniach vzťahujúcich sa na leteckú dopravu sa uvádza meškanie presahujúce dve hodiny. Návrh Komisie pravdepodobne odráža situáciu bežných lodných trás v severnej Európe (trajektové linky atď.). Vôbec však nezohľadňuje podmienky, za ktorých sa služby námornej dopravy vykonávajú v Stredozemnom mori.

Čo sa týka vyplácania odškodného, najlepším riešením, ktoré by bolo v súlade so zásadou subsidiarity, by bolo ponechať zodpovednosť za stanovenie časových limitov na členských štátoch. Odškodné by sa malo vypočítať na základe tzv. čistej ceny, t. j. ceny cestovného po odpočítaní DPH a odvodov v prospech tretích strán, a nie na základe ceny lístka, ako sa uvádza v návrhu. Toto riešenie je vhodnejšie vzhľadom na prípady, keď pri vyplácaní náhrady, napríklad z dôvodu meškania, zrušenia služby atď. môžu nastať problémy napríklad v súvislosti s vrátením DPH, ktorú už lodná spoločnosť zaplatila.

Odkaz na mimoriadne okolnosti je nevhodný a nejasný a význam tohto výrazu treba objasniť. Pojem mimoriadne okolnosti pravdepodobne znamená situácie, ako sú zlé poveternostné podmienky alebo poruchy na plavidle. Existujú však aj iné okolnosti, ktoré sťažujú alebo znemožňujú poskytovanie dopravných služieb, napríklad záchranná akcia, počas ktorej sa trasa plavidla zmení s cieľom pristáť na inom ostrove, atď. Treba určiť, či sa toto konkrétne ustanovenie vzťahuje aj na uvedené okolnosti.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(19a) Vzhľadom na potrebu využívať kombinovanú dopravu by bolo v prípade budúcej legislatívnej iniciatívy týkajúcej sa práv cestujúcich rozumnejšie zvoliť horizontálny legislatívny prístup, ktorý by sa vzťahoval na všetky druhy dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu vyňať služby, ktorých sa týkajú zmluvy o službe vo verejnom záujme, ak tieto zmluvy zabezpečujú porovnateľnú úroveň práv cestujúcich s úrovňou, ktorá sa vyžaduje týmto nariadením.

2. Členské štáty môžu vyňať služby, ktorých sa týkajú zmluvy o službe vo verejnom záujme, ak tieto zmluvy zabezpečujú porovnateľnú úroveň práv cestujúcich s úrovňou, ktorá sa vyžaduje týmto nariadením, ako aj služby, ktoré poskytujú nízkotonážne lode alebo lode, ktoré prevážajú nízky počet cestujúcich a zaisťujú dopravu na krátkych trasách.

Odôvodnenie

Členské štáty musia mať možnosť udeliť výnimku osobným alebo výletným nízkotonážnym lodiam alebo lodiam, ktoré prevážajú nízky počet cestujúcich a plavia sa na krátke vzdialenosti, keďže tieto lode poskytujú osobitný druh dopravných služieb a zvyčajne fungujú ako tzv. námorná taxislužba.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) „vykonávajúci dopravca“ je osoba, ktorá nie je dopravcom ani organizátorom zájazdu, ale skutočne vykonáva celú prepravu alebo časť prepravy;

(f) „vykonávajúci dopravca“ je osoba, ktorá nie je dopravcom ani organizátorom zájazdu, bez ohľadu na to, či je vlastníkom, nájomcom alebo prevádzkovateľom lode, ale ktorá skutočne vykonáva celú prepravu alebo časť prepravy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 8 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Dopravcovia zabezpečia, aby boli cestujúci na palube ich lodí a vysokorýchlostných osobných plavidiel oboznámení so všeobecnými informáciami o dostupných službách a pomoci poskytovaných na palube lodí alebo vysokorýchlostných osobných plavidiel zdravotne postihnutým osobám alebo osobám so zníženou pohyblivosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 15 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) zabezpečia, aby všetci noví zamestnanci absolvovali po prijatí do pracovného pomeru odbornú prípravu o zdravotných postihnutiach a aby zamestnanci absolvovali v prípade potreby obnovujúcu odbornú prípravu.

(c) zabezpečia, aby všetci noví zamestnanci, ktorí majú poskytovať priamu pomoc zdravotne postihnutým osobám alebo osobám so zníženou pohyblivosťou, absolvovali po prijatí do pracovného pomeru odbornú prípravu o zdravotných postihnutiach a aby zamestnanci absolvovali v prípade potreby obnovujúcu odbornú prípravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Výška odškodnenia splatného podľa tohto článku nie je obmedzená.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade meškania oznámi dopravca, alebo vo vhodných prípadoch riadiaci orgán prístavu cestujúcim odhadované časy odchodu a príchodu ihneď ako dostane túto informáciu, ale najneskôr 30 minút po plánovanom odchode alebo jednu hodinu pred plánovaným príchodom.

1. V prípade meškania oznámi dopravca, alebo vo vhodných prípadoch riadiaci orgán prístavu alebo organizátor zájazdu či subjekt oprávnený dopravcom na predaj cestovných lístkov, cestujúcim odhadované časy odchodu a príchodu, ihneď ako dostane túto informáciu, ale najneskôr 30 minút po plánovanom odchode alebo jednu hodinu pred plánovaným príchodom.

Odôvodnenie

Nejasnosť vymedzenia pojmov „dopravca“ a „vykonávajúci dopravca“ spôsobuje právnu neistotu v súvislosti s otázkou, kto v skutočnosti nesie zodpovednosť za námornú dopravu. Tento článok sa musí doplniť tak, aby obsahoval ustanovenia o tom, že cestujúcim musí poskytovať informácie nielen dopravca alebo riadiaci orgán prístavu, ale aj organizátor zájazdu alebo predajca cestovných lístkov, ako je tomu v prípade mnohých členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak cestujúci zmeškajú spojenie z dôvodu meškania, vykonávajúci dopravca vynaloží primerané úsilie, aby príslušných cestujúcich informoval o alternatívnych spojeniach.

2. Ak cestujúci zmeškajú námorné spojenie z dôvodu meškania, dopravca alebo vykonávajúci dopravca či riadiaci orgán prístavu alebo organizátor zájazdu či predajca cestovných lístkov vynaložia primerané úsilie, aby príslušných cestujúcich informovali o alternatívnych spojeniach.

Odôvodnenie

Pojmy „dopravca“ a „vykonávajúci dopravca“ a ich vymedzenie spôsobujú právnu neistotu v súvislosti s otázkou, kto v skutočnosti nesie zodpovednosť za námornú dopravu. Tento článok sa musí doplniť tak, aby obsahoval ustanovenia o tom, že cestujúcim musí poskytovať informácie nielen dopravca alebo riadiaci orgán prístavu, ale aj organizátor zájazdu alebo predajca cestovných lístkov, ako je tomu v prípade mnohých členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak dopravca odôvodnene očakáva, že osobná námorná služba bude meškať viac ako 60 minút po plánovanom čase odchodu, cestujúcim ponúkne zdarma jedlo a občerstvenie primerané času čakania, ak je k dispozícii na palube alebo v prístave, alebo ho možno primerane dodať.

1. Ak dopravca očakáva, že osobná námorná služba bude jeho vlastným zavinením meškať viac ako 120 minút po plánovanom čase odchodu, cestujúcim ponúkne zdarma jedlo a občerstvenie primerané času čakania, ak je k dispozícii na palube alebo v prístave, alebo ho možno primerane dodať.

Odôvodnenie

Časové limity pre meškanie sú príliš obmedzené. Napríklad v prípade súostroví, akými sú súostrovia v Egejskom mori, kde jedna trasa lode môže zahŕňať päť až šesť ostrovov, je hodinový limit neprimerane krátky. V príslušných ustanoveniach vzťahujúcich sa na leteckú dopravu sa uvádza meškanie presahujúce dve hodiny. Návrh Komisie možno zodpovedá bežným trasám v severnej Európe, ale rozhodne nie podmienkam námornej dopravy v Stredozemnom mori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 18 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Okrem toho sa cestujúcim poskytne v súvislosti s naliehavými záležitosťami možnosť bezplatných telefónnych hovorov alebo bezplatného zaslania telexov, faxov alebo e-mailov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 19 – odsek 1 – úvodná veta

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak dopravca odôvodnene očakáva meškanie osobnej námornej služby oproti plánovanému času odchodu o viac ako 120 minút, cestujúcim okamžite:

1. Ak dopravca očakáva, že osobná námorná služba bude jeho vlastným zavinením oproti plánovanému času odchodu meškať o viac ako 180 minút, cestujúcim okamžite:

Odôvodnenie

Časové limity pre meškanie sú príliš obmedzené. Napríklad v prípade súostroví, akými sú súostrovia v Egejskom mori, kde jedna trasa lode môže zahŕňať päť až šesť ostrovov, je hodinový limit neprimerane krátky. V príslušných ustanoveniach vzťahujúcich sa na leteckú dopravu sa uvádza meškanie presahujúce dve hodiny. Návrh Komisie možno zodpovedá bežným trasám v severnej Európe, ale rozhodne nie podmienkam námornej dopravy v Stredozemnom mori.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 20 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) 25 % ceny cestovného lístka za meškanie 60119 minút;

(a) 25 % čistej ceny cestovného lístka za meškanie 120179 minút;

Odôvodnenie

Vysvetlenie zmeny časových limitov pre meškanie sa uvádza v odôvodnení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 5 a 6. Najlepším riešením, ktoré by bolo v súlade so zásadou subsidiarity, by bolo ponechať zodpovednosť za stanovenie časových limitov na členských štátoch. Okrem toho by sa náhrada mala vypočítať na základe tzv. čistej ceny cesty, t. j. ceny cestovného po odpočítaní DPH atď., a nie na základe ceny lístka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 20 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) 50 % ceny cestovného lístka za meškanie 120 minút a viac;

(b) 50 % ceny cestovného lístka za meškanie 180 minút a viac;

Odôvodnenie

Vysvetlenie zmeny časových limitov pre meškanie sa uvádza v odôvodnení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 5 a 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Tento článok sa neuplatňuje, ak meškanie alebo zrušenie cesty zapríčinili mimoriadne okolnosti brániace vykonaniu dopravnej služby, ktorým sa nedalo vyhnúť ani prijatím všetkých primeraných opatrení.

4. Tento článok sa neuplatňuje, ak meškanie alebo zrušenie cesty nezapríčinil vlastným zavinením dopravca, ale mimoriadne okolnosti brániace vykonaniu dopravnej služby, ktorým sa nedalo vyhnúť ani prijatím všetkých primeraných opatrení.

Odôvodnenie

Znenie článku 20 ods. 4 je neúplné a nejasné. Pojem „mimoriadne okolnosti“ sa objasňuje odkazom na to, že dopravca nie je za danú záležitosť nijako zodpovedný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Orgány na presadzovanie uvedených ustanovení určené podľa článku 26 uverejnia 1. júna každého roku správu o svojej činnosti v predchádzajúcom roku, ktorá okrem iného obsahuje:

vypúšťa sa

(a) opis opatrení, ktoré prijal na vykonávanie ustanovení tohto nariadenia;

 

(b) odkaz na postup uplatniteľný na vybavovanie jednotlivých sťažností;

 

(c) súhrn pravidiel prístupnosti pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou, ktoré sú uplatniteľné v tomto členskom štáte;

 

(d) súhrnné údaje o sťažnostiach;

 

(e) podrobné údaje o uplatnených sankciách;

 

(f) iné veci dôležité pre lepšie presadzovanie tohto nariadenia.

 

Odôvodnenie

Znenie článku 27 ods. 1 výrazne zvyšuje administratívne zaťaženie bez toho, aby vytváralo akúkoľvek pridanú hodnotu.

POSTUP

Názov

Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave

Referenčné čísla

KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Gestorský výbor

TRAN

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

JURI

18.12.2008

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

dátum menovania

Georgios Papastamkos

19.1.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.2.2009

 

 

 

Dátum prijatia

9.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Náhradník (čl. 178 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Bill Newton Dunn

POSTUP

Názov

Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave

Referenčné čísla

KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

Dátum predloženia v EP

4.12.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

18.12.2008

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

18.12.2008

JURI

18.12.2008

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

27.2.2009

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Michel Teychenné

8.12.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Dátum prijatia

31.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

0

14

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Dátum predloženia

2.4.2009