Postopek : 2008/0246(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0209/2009

Predložena besedila :

A6-0209/2009

Razprave :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Glasovanja :

PV 23/04/2009 - 8.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0280

POROČILO     ***I
PDF 252kWORD 534k
2.4.2009
PE 418.200v02-00 A6-0209/2009

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

(KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Michel Teychenné

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za pravne zadeve
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

(KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0816),

–   ob upoštevanju členov 251(2), 71(1) in 80(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0476/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem ter mnenja Odbora za pravne zadeve (A6-0209/2009),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 4

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(4) Glede na člen 9 Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov ter z namenom, da se invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo zagotovijo možnosti prevoza po morju in celinskih plovnih poteh, primerljive možnostim drugih državljanov, je treba določiti pravila o nediskriminaciji in pomoči med potovanjem. Te osebe je torej treba sprejeti in se jim ne sme zavrniti prevoza na podlagi invalidnosti ali omejene mobilnosti, razen v primerih upravičenih varnostnih razlogov, določenih z zakonom. Zagotoviti jim je treba pravico do pomoči v pristaniščih in pri vkrcanju/izkrcanju, če to ne poteka v pristanišču, ter na krovu potniških ladij. Za doseganje socialne vključenosti morajo zadevne osebe prejemati pomoč brezplačno. Prevozniki morajo določiti pravila o dostopnosti, po možnosti z uporabo evropskega sistema standardizacije.

(4) Glede na člen 9 Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov ter z namenom, da se invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo zagotovijo možnosti prevoza po morju in celinskih plovnih poteh, primerljive možnostim drugih državljanov, je treba določiti pravila o nediskriminaciji in pomoči med potovanjem. Te osebe je torej treba sprejeti in se jim ne sme zavrniti prevoza na podlagi invalidnosti ali omejene mobilnosti. Zagotoviti jim je treba pravico do pomoči v pristaniščih in pri vkrcanju/izkrcanju, če to ne poteka v pristanišču, ter na krovu potniških ladij. Za doseganje socialne vključenosti morajo zadevne osebe prejemati pomoč brezplačno. Prevozniki morajo določiti pravila o dostopnosti, po možnosti z uporabo evropskega sistema standardizacije.

Obrazložitev

Varnostni razlogi se na enak način nanašajo na vse potnike in ne posebej na potnike z omejeno mobilnostjo.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 5

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(5) Pri odločitvah glede načrta novih pristanišč in terminalov ter pri velikih prenovah morajo upravni organi pristanišč, ki jih bodo upravljali, upoštevati potrebe invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo, kadar je to potrebno. Podobno morajo take potrebe upoštevati prevozniki, kadar je to potrebno, pri odločitvah o načrtu novih in prenovljenih potniških ladij v skladu z Direktivo Sveta 98/18/ES z dne 17. marca 1998 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje.

(5) Pri odločitvah glede načrta novih pristanišč in terminalov ter pri velikih prenovah morajo upravni organi pristanišč, ki jih bodo upravljali, upoštevati potrebe invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo. Podobno morajo take potrebe upoštevati prevozniki pri odločitvah o načrtu novih in prenovljenih potniških ladij v skladu z Direktivo Sveta 98/18/ES z dne 17. marca 1998 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje.

Obrazložitev

Pri načrtovanju in gradnji infrastrukture mora postati upoštevanje potreb invalidov nujno in je torej vedno potrebno.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 8 a (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

(8a) Določbe v zvezi z vkrcavanjem invalidov ali oseb z omejeno mobilnostjo ne posegajo v splošna pravila, ki se uporabljajo pri vkrcavanju potnikov, kot jih določajo veljavni mednarodni in nacionalni predpisi ter zakonodaja Skupnosti.

Obrazložitev

Predlog spremembe opozarja na dejstvo, da veljajo splošna pravila za vse potnike brez diskriminacije.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 14

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(14) Potnike je treba v celoti obveščati o njihovih pravicah v skladu s to uredbo, da jih lahko učinkovito uveljavljajo. Pravice potnikov po morju in celinskih plovnih poteh morajo vključevati prejem informacij o storitvah pred in med potovanjem. Vse bistvene informacije, ki so zagotovljene potnikom po morju in celinskih plovnih poteh, je treba zagotoviti tudi v nadomestnih oblikah, ki so dostopne invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo.

(14) Potnike je treba v celoti obveščati o njihovih pravicah v skladu s to uredbo, da jih lahko učinkovito uveljavljajo. Pravice potnikov po morju in celinskih plovnih poteh morajo vključevati prejem informacij o storitvah pred in med potovanjem. Vse bistvene informacije, ki so zagotovljene potnikom po morju in celinskih plovnih poteh, je treba zagotoviti tudi v oblikah, ki so dostopne invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo.

Obrazložitev

V besedilu je treba uporabljati enotno terminologijo.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 15

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(15) Potnikom je treba omogočiti uveljavljanje njihovih pravic z ustreznim pritožbenim postopkom, ki ga izvajajo prevozniki, ali z vložitvijo pritožb pri organu ali organih, ki jih v ta namen imenuje zadevna država članica.

(15) Potnikom je treba omogočiti uveljavljanje njihovih pravic z ustreznim pritožbenim postopkom, ki ga izvajajo prevozniki, ali z vložitvijo pritožb pri organu, ki ga v ta namen imenuje zadevna država članica.

Obrazložitev

Skladnost s predlogom spremembe 33 iz osnutka poročila. Bolj preprosto bi bilo, če bi namesto več organov v posamezni državi članici obstajal le eden.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 16

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(16) Pritožbe v zvezi s pomočjo v pristanišču ali pri vkrcanju/izkrcanju se morajo predložiti organu ali organom, ki jih država članica, v kateri se nahaja zadevno pristanišče, imenuje za izvajanje te uredbe. Pritožbe v zvezi s pomočjo prevoznika na morju se morajo predložiti organu ali organom, ki jih država članica, ki je prevozniku izdala dovoljenje za poslovanje, imenuje za izvajanje te uredbe. Organ, imenovan za izvajanje te uredbe, je pristojen za preiskovanje posameznih pritožb in pospešitev sodne poravnave sporov.

(16) Pritožbe v zvezi s pomočjo v pristanišču ali pri vkrcanju/izkrcanju se morajo predložiti organu, ki ga država članica, v kateri se nahaja zadevno pristanišče, imenuje za izvajanje te uredbe. Pritožbe v zvezi s pomočjo prevoznika na morju se morajo predložiti organu, ki ga država članica, ki je prevozniku izdala dovoljenje za poslovanje, imenuje za izvajanje te uredbe. Organ, imenovan za izvajanje te uredbe, je pristojen za preiskovanje posameznih pritožb in pospešitev sodne poravnave sporov.

Obrazložitev

Uvedba enega samega organa na državo članico bi omogočila upravno poenostavitev in večjo odgovornost organizacije.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 16 a (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

(16a) Komisija naj na mestih, kjer potniki prehajajo s kopenskega na morski prevoz ali prevoz po celinskih plovnih poteh, predlaga jasna pravila o pravicah potnikov v zvezi z odgovornostjo, dostopnostjo, pravicami invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 19 a (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

(19a) Glede na nujnost uporabe kombiniranega prevoza je v primeru nove zakonodajne pobude o pravicah potnikov smiselno sprejeti horizontalni zakonodajni pristop, ki bi zajemal vse načine prevoza.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2 – odstavek 1

Predlog Komisije

Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za komercialne storitve za potnike po morju in celinskih plovnih poteh, vključno s križarjenji, med pristanišči ali v pristaniščih ali kjer koli na mestu izkrcanja/vkrcanja, ki se nahaja na ozemlju države članice, za katero velja Pogodba.

1. Ta uredba se uporablja za komercialni prevoz potnikov po morju in celinskih plovnih poteh s potniško ladjo, vključno s križarjenji, med pristanišči ali v pristaniščih ali kjer koli na mestu izkrcanja/vkrcanja, ki se nahaja na ozemlju države članice, za katero velja Pogodba.

Obrazložitev

V uredbi ni dovolj jasno izpostavljena razlika med ladjami in potniškimi ladjami. V uredbi se govori o potniških ladjah, kar bi moralo biti jasno izraženo tudi v zvezi s področjem uporabe te uredbe.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Uredba

 

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

2a. Države članice lahko iz izvajanja določb uredbe izvzamejo storitve mestnega in primestnega prometa, če lahko zagotovijo, da bodo cilji uredbe doseženi z regulativnimi ukrepi, in če zajamčijo, da bo raven pravic potnikov primerljiva z ravnjo, zahtevano v uredbi.

Obrazložitev

Iz uredbe bi bilo primerno izključiti mestni in primestni promet, pod pogojem da se zagotovi primerljiva raven pravic.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 3 – točka a

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(a) „invalid“ ali „oseba z omejeno mobilnostjo“ pomeni katero koli osebo, katere mobilnost je pri uporabi prevoza zmanjšana zaradi telesne invalidnosti (čutilne ali gibalne, stalne ali začasne), duševne prizadetosti ali katerega koli drugega vzroka invalidnosti ali zaradi starosti ter katere položaj zahteva posebno pozornost in prilagajanje storitev, ki so na voljo vsem potnikom, njenim posebnim potrebam;

(a) „invalid“ ali „oseba z omejeno mobilnostjo“ pomeni katero koli osebo, katere mobilnost je pri uporabi prevoza zmanjšana zaradi telesne invalidnosti (čutilne ali gibalne, stalne ali začasne), duševne ali psihosocialne prizadetosti ali katerega koli drugega vzroka invalidnosti ali zaradi starosti ter katere položaj zahteva posebno pozornost in prilagajanje storitev, ki so na voljo vsem potnikom, njenim posebnim potrebam;

Obrazložitev

Za ustrezno razlago uredbe je treba v opredelitev izrecno vključiti osebe s psihosocialno prizadetostjo (psihiatrične ali duševne motnje), saj se pri zagotavljanju pomoči invalidom in pri usposabljanju za povečanje ozaveščenosti o invalidnosti na omenjeno skupino ljudi pogosto pozabi.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 3 – točka f

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(f) „dejanski prevoznik“ pomeni osebo, ki ni prevoznik in je lahko organizator potovanja, ki dejansko opravi celoten prevoz ali del prevoza;

(f) (Ne zadeva slovenske različice.)

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 3 – točka (i)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(i) „ladja“ pomeni morsko ali rečno plovilo, razen plovila z zračno blazino;

(i) „ladja“: pomeni morsko plovilo ali plovilo za plovbo po celinskih plovnih poteh, razen plovila z zračno blazino;

Obrazložitev

„Plovilo za plovbo po celinskih plovnih poteh” je bolj primeren izraz kot pa „rečno plovilo”.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 3 – točka (j)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(j) „pogodba o prevozu“ pomeni pogodbo o prevozu med prevoznikom ali njegovim pooblaščenim prodajalcem vozovnic in potnikom o zagotovitvi ene ali več prevoznih storitev;

(j) „pogodba o prevozu“ pomeni pogodbo o prevozu med prevoznikom in potnikom o zagotovitvi ene ali več prevoznih storitev, ne glede na to, ali je bila vozovnica kupljena pri prevozniku, organizatorju potovanj, prodajalcu vozovnic ali prek interneta;

Obrazložitev

S stranko sklene pogodbo o prevozu prevoznik in ne njegov pooblaščeni prodajalec vozovnic. Prodajalci vozovnic, ki so posredniki, ne sklepajo pogodb o prevozu in ne prodajajo v svojem imenu, pri sklenitvi pogodbe o prevozu med prevoznikom in potnikom le sodelujejo.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 3 – točka (l)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(l) „prodajalec vozovnic“ pomeni vsakega prodajalca storitev pomorskega prometa na drobno, ki sklepa pogodbe o prevozu in prodaja vozovnice v imenu prevoznika ali za svoj račun;

(l) „prodajalec vozovnic“ pomeni vsakega posrednika, ki prodaja storitve pomorskega prometa v imenu prevoznika ali organizatorja potovanj, vključno s storitvami, ki se prodajo kot del paketa;

Obrazložitev

Prodajalec na drobno ne sklepa pogodb o prevozu in ne prodaja vozovnic za svoj račun; ta opredelitev bi morala vključevati tudi storitve pomorskega prevoza, ki so prodane v okviru turističnih paketov.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 3 – točka m

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(m) „organizator potovanja“ pomeni organizatorja ali prodajalca na drobno, ki ni prevoznik, v smislu člena 2(2) in (3) Direktive 90/314/EGS;

(m) „organizator potovanja“ pomeni organizatorja, ki ni prevoznik, v smislu člena 2(2) Direktive 90/314/EGS;

Obrazložitev

Prodajalec na drobno je posrednik, ki ni stranka pri pogodbi, sklenjeni med organizatorjem potovanja in potrošnikom. Prodajalce na drobno obravnava že opredelitev „prodajalca vozovnic“ v členu 3(1).

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 3 – točka p

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(p) „ro-ro potniška ladja“ pomeni ladjo za prevoz več kot 12 potnikov z ro-ro prostori za tovor ali prostori posebne kategorije, kot je opredeljeno v pravilu II-2/A/2 Mednarodne konvencije o varnosti človeškega življenja na morju iz leta 1974, kakor je bila spremenjena;

črtano

Obrazložitev

Izraz „ro-ro potniška ladja“ se v uredbi kasneje ne omenja, zato teh plovil ni potrebno opredeliti.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 3 – točka r a (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

(ra) „dostopne oblike” pomeni, da so vsem potnikom na voljo enake informacije v pisni obliki, Braillovi pisavi ter zvočni, video- in/ali elektronski obliki. Primeri dostopnih oblik vključujejo piktograme, glasovne objave in podnaslavljanje, vendar niso omejeni le na to in se spreminjajo glede na tehnološki razvoj.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 3 – točka r b (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

(rb) „potnik” pomeni osebo, ki potuje po pogodbi o prevozu in ni ena izmed oseb, ki spremlja vozilo, priklopnik ali blago, ki se prevaža kot tovor ali trgovsko blago.

Obrazložitev

Glede na sedanje stanje bi se skladno s to uredbo prevozniki blaga obravnavali kot potniki, namen te zakonodaje pa ni, da bi jo uporabljali za prevoznike.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 3 – točka r c (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

(rc) „prihod” pomeni dejansko zasidranje plovila na privezu;

Obrazložitev

V sedanjem besedilu ni opredeljeno, kaj je to prihod. Pri „zasidranju plovila na privezu” velja ista razlaga kot zgoraj.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 3 – točka r d (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

(rd) „odhod” pomeni dejansko opremljenost plovila za plovbo.

Obrazložitev

V sedanjem besedilu ni opredeljeno, kaj je to odhod. „Opremljenost plovila za plovbo” pomeni, da je plovilo popolnoma pripravljeno, da zapusti privez.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 3 – točka r e (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

(re) „cena vozovnice” pomeni strošek, ki se plača za prevoz in nastanitev na ladji. Ne vključuje stroškov obrokov ter drugih dejavnosti ali nakupov na ladji.

Obrazložitev

Treba je pojasniti, na čemu temelji nadomestilo.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 3 – točka r f (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

(rf) „višja sila” pomeni dogodke ali okoliščine, ki jih ne bi mogli preprečiti, tudi če bi sprejeli vse ustrezne ukrepe, na primer vojna, invazija, dejanje tujega sovražnika, sovražnosti (z vojno napovedjo ali brez nje), državljanska vojna, upor, revolucija, vstaja, vojaški ali nasilni prevzem oblasti ali zaplemba, teroristične dejavnosti, nacionalizacija, vladna odredba, blokada, embargo, delovni spor, stavka, začasni odklop, prekinitev ali izpad električnega toka ali naravne katastrofe, kot so požari, poplave, potresi, nevihte, orkani in druge naravne katastrofe. Primer višje sile lahko nastane tudi zaradi zelo visokega plimovanja, močnih vetrov, zelo visokih valov in zamrzovanja.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 6 – odstavek 2

Predlog Komisije

Predlog spremembe

2. Rezervacije in vozovnice se ponudijo invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo brez dodatnih stroškov.

(Ne zadeva slovenske različice)

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice)

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Predlog Komisije

Predlog spremembe

1. Ne glede na določbe člena 6 lahko prevozniki ali prodajalci vozovnic ali organizatorji potovanj zaradi invalidnosti ali omejene mobilnosti zavrnejo sprejetje rezervacije, izdajo vozovnice ali vkrcanje invalida ali osebe z omejeno mobilnostjo:

1. Ne glede na določbe člena 6 lahko prevozniki ali prodajalci vozovnic ali organizatorji potovanj zavrnejo sprejetje rezervacije, izdajo vozovnice ali vkrcanje invalida ali osebe z omejeno mobilnostjo:

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da razlog zavrnitve vkrcanja ne more biti invalidnost sama po sebi, temveč le fizične lastnosti plovila, ki morebiti niso primerne za invalide ali osebe z omejeno mobilnostjo.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(a) da upoštevajo veljavne varnostne zahteve, ki jih določa mednarodna zakonodaja, zakonodaja Skupnosti ali nacionalna zakonodaja, ali da izpolnijo varnostne zahteve, ki jih določa organ, ki je izdal spričevalo zadevnemu prevozniku;

črtano

Obrazložitev

V pomorskem prometu, kjer je najpomembnejši faktor struktura plovila, se za zavrnitev vkrcanja ne bi smeli uporabljati varnostni razlogi.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(b) če struktura potniške ladje fizično onemogoča vkrcanje ali prevoz invalida ali osebe z omejeno mobilnostjo.

(b) če struktura potniške ladje fizično onemogoča vkrcanje ali prevoz invalida ali osebe z omejeno mobilnostjo ali če se tem osebam ne more omogočiti običajne ravni storitve na varen, dostojanstven in izvedljiv način.

Obrazložitev

Izjema od splošnega pravila o prevažanju invalidov, kadar je to fizično onemogočeno, je preveč ozko opredeljena. Prevoz je sicer skoraj vedno mogoč, vendar je lahko nevaren, neudoben ali diskriminatoren, saj ne poteka v enakih pogojih kot za ostale potnike. V dodatnem besedilu bi se naj upoštevalo vprašanja, kot je, ali je evakuacija potnikov mogoča v primeru nesreče.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Predlog Komisije

Predlog spremembe

Prevozniki, prodajalci vozovnic ali organizatorji potovanj si, če zavrnejo sprejetje rezervacije zaradi razlogov iz točke (a) ali (b) prvega pododstavka, razumno prizadevajo, da zadevni osebi predlagajo sprejemljivo nadomestno rešitev.

Prevozniki, prodajalci vozovnic ali organizatorji potovanj si, če zavrnejo sprejetje rezervacije zaradi razlogov iz prvega pododstavka, razumno prizadevajo, da zadevni osebi predlagajo sprejemljivo nadomestno rešitev.

Obrazložitev

Tehnična sprememba, potrebna zaradi črtanja točke (a).

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 3

Predlog Komisije

Predlog spremembe

Pri predhodni rezervaciji imata invalid ali oseba z omejeno mobilnostjo, katere vkrcanje je bilo zavrnjeno zaradi invalidnosti ali omejene mobilnosti, in vsaka oseba, ki jo spremlja v skladu z odstavkom 2, pravico do povračila stroškov ali spremembe poti, kot je določeno v Prilogi I. Pravica do možnosti povratnega potovanja ali spremembe poti je pogojena z izpolnjevanjem vseh varnostnih zahtev.

Pri predhodni rezervaciji imata invalid ali oseba z omejeno mobilnostjo, katere vkrcanje je bilo zavrnjeno, in vsaka oseba, ki jo spremlja v skladu z odstavkom 2, pravico do povračila stroškov ali spremembe poti, kot je določeno v Prilogi I.

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da razlog zavrnitve vkrcanja ne more biti invalidnost sama po sebi, temveč le fizične lastnosti plovila, ki morebiti niso primerne za invalide ali osebe z omejeno mobilnostjo. Gre torej za revizijo besedila zaradi uskladitve s predlogom spremembe 9 iz osnutka poročila.

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 7 – odstavek 2

Predlog Komisije

Predlog spremembe

2. Pod enakimi pogoji iz odstavka 1(a) lahko prevoznik ali prodajalec vozovnic ali organizator potovanja zahteva, da invalida ali osebo z omejeno mobilnostjo spremlja druga oseba, ki lahko tej osebi zagotovi potrebno pomoč, če je ta nujno potrebna.

2. Prevoznik ali prodajalec vozovnic ali organizator potovanja lahko zahteva, da invalida ali osebo z omejeno mobilnostjo spremlja druga oseba, ki lahko tej osebi zagotovi potrebno pomoč, če je ta nujno potrebna.

Obrazložitev

Revizija besedila za njegovo uskladitev s predlogom spremembe 9 iz osnutka poročila.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 8 – odstavek 1

Predlog Komisije

Predlog spremembe

1. Prevozniki ob dejavnem sodelovanju predstavnikov organizacij invalidov, oseb z omejeno mobilnostjo ter izvršnih organov iz člena 26 določijo pravila o nediskriminatornem dostopu, ki veljajo za prevoz invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo, ter tudi vse morebitne omejitve v zvezi s prevozom teh oseb ali z opremo za gibanje zaradi strukture potniške ladje, da se izpolnijo veljavne varnostne zahteve. Ta pravila vključujejo vse pogoje dostopa zadevnih pomorskih storitev, vključno z dostopnostjo ladij, ki se uporabljajo, in njihovih zmogljivosti na krovu.

1. Prevozniki pod nadzorom nacionalnih izvršnih organov ob dejavnem sodelovanju predstavnikov organizacij invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo določijo pravila o nediskriminatornem dostopu, ki veljajo za prevoz invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo in njihove spremljevalce, ter tudi vse morebitne omejitve v zvezi s prevozom teh oseb ali z opremo za gibanje zaradi strukture potniške ladje, da se izpolnijo veljavne varnostne zahteve. Ta pravila vključujejo vse pogoje dostopa zadevnih pomorskih storitev, vključno z dostopnostjo ladij, ki se uporabljajo, in njihovih zmogljivosti na krovu ter ustrezno medicinsko-tehnično opremo.

Obrazložitev

Če je potreben postopek posvetovanja iz člena 8, je gotovo treba pojasniti njegov nadaljnji potek. Nacionalni organ, opredeljen v členu 26, se zdi primeren organ za nadzor teh posvetovanj. Poleg tega je sodelovanje predstavnikov organizacij pristanišč v tem postopku velikega pomena.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 8 – odstavek 2

Predlog Komisije

Predlog spremembe

2. Prevozniki ali prodajalci vozovnic javno objavijo pravila iz odstavka 1 vsaj takrat, ko se opravi rezervacija, na ustrezen način in v vseh jezikih, v katerih se običajno objavljajo informacije za vse potnike. Pri zagotavljanju teh informacij je treba posebno pozornost nameniti potrebam invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo.

2. Prevozniki ali prodajalci vozovnic javno objavijo pravila iz odstavka 1, fizično ali na internetu, vsaj takrat, ko se opravi rezervacija, v dostopnih oblikah, na ustrezen način in v vseh jezikih, v katerih se običajno objavljajo informacije za vse potnike. Pri zagotavljanju teh informacij je treba posebno pozornost nameniti potrebam invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo.

Obrazložitev

V besedilu je treba uporabljati enotno terminologijo.

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 8 – odstavek 3

Predlog Komisije

Predlog spremembe

3. Prevozniki na zahtevo objavijo mednarodno zakonodajo, zakonodajo Skupnosti ali nacionalno zakonodajo, ki določa varnostne zahteve, na katerih temeljijo pravila o nediskriminatornem dostopu.

3. Prevozniki na zahtevo v dostopnih oblikah objavijo mednarodno zakonodajo, zakonodajo Skupnosti ali nacionalno zakonodajo, ki določa varnostne zahteve, na katerih temeljijo pravila o nediskriminatornem dostopu.

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 8 – odstavek 5

Predlog Komisije

Predlog spremembe

5. Prevozniki, prodajalci njihovih vozovnic ali organizatorji potovanj zagotovijo, da so vse zadevne informacije o pogojih prevoza, informacije o potovanju ali informacije o dostopnosti storitev na voljo v obliki, ki je ustrezna in dostopna za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo, vključno z rezervacijami in informacijami prek spleta.

5. Prevozniki, prodajalci njihovih vozovnic ali organizatorji potovanj zagotovijo, da so vse zadevne informacije o pogojih prevoza, informacije o potovanju, informacije o dostopnosti storitev in pisno potrdilo o zagotavljanju pomoči na voljo v obliki, ki je dostopna za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo, vključno z rezervacijami in informacijami prek spleta.

Obrazložitev

Potrdilo o pomoči, ki je pomembno potrdilo za številne potnike invalide in osebe z omejeno mobilnostjo, mora takrat, ko je rezervacija opravljena, izdati organ, ki izda tudi rezervacijo.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 9 – odstavek 1

Predlog Komisije

Predlog spremembe

1. Prevoznik je ob odhodu, prehodu ali prihodu v pristanišče odgovoren za zagotavljanje brezplačne pomoči invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo, kot je določeno v Prilogi II, na tak način, da lahko oseba vstopi na odhodno ladjo, za katero je kupila vozovnico, ali se izkrca z nje brez poseganja v predpise o dostopu iz člena 8(1).

1. Prevoznik je ob odhodu, prehodu ali prihodu v pristanišče odgovoren za zagotavljanje brezplačne pomoči invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo, kot je določeno v Prilogi II, na tak način, da lahko oseba vstopi na odhodno ladjo, za katero je kupila vozovnico, ali se izkrca z nje brez poseganja v predpise o dostopu iz člena 8(1). Pomoč je prilagojena individualnim potrebam invalida ali osebe z omejeno mobilnostjo.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 9 – odstavek 4

Predlog Komisije

Predlog spremembe

4. Prevozniki v skladu s trenutno poslovno prakso ločujejo računovodske izkaze svojih dejavnosti, ki so povezane s pomočjo invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo, od računovodskih izkazov ostalih dejavnosti.

črtano

Obrazložitev

Ta določba je za pomorski sektor pretirana.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 9 – odstavek 5a (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

5a. V skladu s členom 12 je upravni organ pristanišča odgovoren, da, kadar je to potrebno, zagotovi dostop do pristanišča invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo.

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti sodelovanje pristaniških upravnih organov pri oskrbi potnikov invalidov ali oseb z omejeno mobilnostjo.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 12 – točka a

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(a) pomoč se zagotovi, če je prevoznik, prodajalec vozovnic ali organizator potovanj, pri katerem je bila vozovnica kupljena, obveščen o potrebah osebe po taki pomoči vsaj 48 ur, preden oseba potrebuje pomoč. Kadar vozovnica dovoljuje več potovanj, zadostuje eno obvestilo, če se zagotovijo ustrezne informacije o času naslednjih potovanj;

(a) pomoč se zagotovi, če je prevoznik, prodajalec vozovnic ali organizator potovanj, pri katerem je bila vozovnica kupljena, obveščen o potrebah osebe po taki pomoči, ko se opravi rezervacija ali vsaj 48 ur, preden oseba potrebuje pomoč, razen če se ponudnik pomoči in potnik dogovorita o krajšem roku obvestitve, z izjemo križarjenj, kjer je treba sporočiti, da je potrebna pomoč, ob rezervaciji. Kadar vozovnica dovoljuje več potovanj, zadostuje eno obvestilo, če se zagotovijo ustrezne informacije o času naslednjih potovanj;

Obrazložitev

Ko se opravi rezervacija je najbolj primeren čas za obvestitev prevoznika, da bo potrebna pomoč. Če do omejene mobilnosti stranke pride med rezervacijo in vkrcanjem, mora imeti prevoznik za organizacijo pomoči na voljo vsaj 48 ur.

Omogočiti je treba določeno mero prožnosti v sistemu obveščanja, na primer če oseba redno uporablja isto storitev. Prav tako bi bilo od prevoznikov nerazumno zahtevati, da vzpostavijo sistem obveščanja, razen če bi jim ta koristil.

Križarjenje je kombinacija prevoza, nastanitve in drugih turističnih storitev, ki tvorijo paket, ki ga ureja direktiva o paketnem potovanju št. 90/314. V skladu s to direktivo se od strank zahteva, da organizatorju ali prodajalcu na drobno ob rezervaciji sporočijo posebne zahteve, zato da lahko organizator strankam priskrbi vse potrebno ves čas križarjenja.

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 12 – točka b

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(b) prevozniki, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj sprejmejo vse ukrepe, potrebne za sprejemanje obvestil o potrebi po pomoči, ki jih pošljejo invalidi ali osebe z omejeno mobilnostjo. Ta obveznost velja na vseh njihovih prodajnih točkah, vključno s prodajo po telefonu in prek interneta;

(b) prevozniki, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zahtevanje in sprejemanje obvestil o potrebi po pomoči, ki jih pošljejo invalidi ali osebe z omejeno mobilnostjo. Potnik prejme potrdilo, da je bila potreba po pomoči sporočena. Ta obveznost velja na vseh prodajnih točkah, vključno s prodajo po telefonu in prek interneta;

Obrazložitev

Bistveno je, da prevozniki, prodajalci vozovnic in organizatorji od potnika izrecno zahtevajo, da sporoči, ali potrebuje pomoč, saj vsi potniki ne vedo, da morajo to storiti. Prav tako je pomembno, da potniki lahko dokažejo, da so prevoznike, prodajalce vozovnic in organizatorje obvestili o potrebni pomoči.

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 12 – točka e – alinea 1

Predlog Komisije

Predlog spremembe

-  ob uri, ki jo določi prevoznik, pri čemer je lahko to največ 60 minut pred objavljeno uro odhoda, ali

(Ne zadeva slovenske različice.)

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 12 – točka e – alinea 2

Predlog Komisije

Predlog spremembe

– če ura ni določena, najpozneje 30 minut pred objavljeno uro odhoda.

– če ura ni določena, najpozneje 30 minut pred objavljeno uro vkrcanja, razen če se potnik in ponudnik pomoči dogovorita drugače.

Obrazložitev

Glede na razmere v pomorskem prometu bi bilo smiselno upoštevati čas vkrcanja. Predlog spremembe je namenjen uskladitvi z uredbo o letalstvu.

V nekaterih primerih, na primer v brezpilotnih pristaniščih, bi bilo za ponudnika pomoči in potnika, ki je invalid ali oseba z omejeno mobilnostjo, bolj praktično, da se o času srečanja sama dogovorita.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 12 – točka e – alinea 2 a (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

če ura ni določena, najpozneje 30 minut pred objavljeno uro odhoda;

če ura ni določena, najpozneje 30 minut pred objavljeno uro odhoda, ali

 

– v primeru križarjenj ob uri, ki jo določi prevoznik, pri čemer je lahko to največ 60 minut pred začetkom časa za prijavo;

Obrazložitev

Treba je razlikovati med križarjenji in drugimi vrstami pomorskega prometa.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 12 – točka f

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(f) če invalid ali oseba z omejeno mobilnostjo zahteva spremstvo živali vodnice, se zahtevi ugodi, če je prevoznik ali prodajalec vozovnic ali organizator potovanj obveščen v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili, ki urejajo prevoz priznanih živali vodnic na potniških ladjah, če taka pravila obstajajo.

(f) če invalid ali oseba z omejeno mobilnostjo zahteva spremstvo psa vodnika, se zahtevi ugodi, če je prevoznik ali prodajalec vozovnic ali organizator potovanj obveščen v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili, ki urejajo prevoz priznanih psov vodnikov na potniških ladjah, če taka pravila obstajajo.

Obrazložitev

Pojasnilo.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 13

Predlog Komisije

Predlog spremembe

1. Kadar za zagotavljanje pomoči skrbi podpogodbenik in prevoznik ali prodajalec vozovnic ali organizator potovanj prejme obvestilo o potrebi po pomoči vsaj 48 ur pred objavljeno uro odhoda na pot, to obvestilo posreduje podpogodbeniku tako, da ga ta prejme vsaj 36 ur pred objavljeno uro odhoda na pot.

1. Kadar za zagotavljanje pomoči skrbi podpogodbenik in prevoznik prejme obvestilo o potrebi po pomoči vsaj 48 ur pred objavljeno uro odhoda na pot, to obvestilo posreduje podpogodbeniku tako, da ga ta prejme vsaj 36 ur pred objavljeno uro odhoda na pot.

2. Kadar za zagotavljanje pomoči skrbi podpogodbenik in prevoznik ali prodajalec vozovnic ali organizator potovanj ne prejme obvestila o potrebi za pomoč vsaj 48 ur pred objavljeno uro odhoda na pot, prevoznik ali prodajalec vozovnic ali organizator potovanja to obvestilo posreduje podpogodbeniku takoj, ko je to mogoče.

2. Kadar za zagotavljanje pomoči skrbi podpogodbenik in prevoznik ne prejme obvestila o potrebi za pomoč vsaj 48 ur pred objavljeno uro odhoda na pot, prevoznik ali prodajalec vozovnic ali organizator potovanja to obvestilo posreduje podpogodbeniku takoj, ko je to mogoče.

Obrazložitev

Le prevoznik, ki najame storitve podpogodbenika, je slednjega dolžan obvestiti, da je potrebna pomoč. Prodajalec vozovnic in organizator potovanj ne moreta vedeti, koga je ne prevoznik najel kot podpogodbenika.

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 13 – odstavek 1

Predlog Komisije

Predlog spremembe

1. Kadar za zagotavljanje pomoči skrbi podpogodbenik in prevoznik ali prodajalec vozovnic ali organizator potovanj prejme obvestilo o potrebi po pomoči vsaj 48 ur pred objavljeno uro odhoda na pot, to obvestilo posreduje podpogodbeniku tako, da ga ta prejme vsaj 36 ur pred objavljeno uro odhoda na pot.

1. Kadar za zagotavljanje pomoči skrbi podpogodbenik in prevoznik ali prodajalec vozovnic ali organizator potovanj prejme obvestilo o potrebi po pomoči vsaj 48 ur pred objavljeno uro odhoda na pot, to obvestilo posreduje podpogodbeniku, tako, da ga ta prejme čimprej in vsakem primeru vsaj 36 ur pred objavljeno uro odhoda na pot.

Obrazložitev

Če je informacija na voljo prej kot v 48 urah, je zaželeno, da se jo podpogodbeniku posreduje čim prej, ne da bi čakali do roka 36 ur pred objavljeno uro odhoda.

Predlog spremembe  101

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 14 – odstavek 3

Predlog Komisije

Predlog spremembe

3. Prevozniki svoje standarde kakovosti objavijo.

3. Prevozniki svoje standarde kakovosti objavijo v dostopnih oblikah.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 15 – točka b

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(b) zagotovijo usposabljanje za pomoč invalidom in glede ozaveščanja o invalidnosti, kot je opisano v Prilogi IV, za vse svoje uslužbence v pristanišču, ki delajo neposredno s potniki;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 15 – točka c

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(c) zagotovijo, da se ob zaposlitvi vsi novi uslužbenci udeležijo usposabljanja glede invalidnosti ter da se osebje udeležuje osvežitvenih tečajev, kadar je to primerno.

(c) zagotovijo, da se ob zaposlitvi vsi novi uslužbenci, ki so v neposrednem stiku s potniki, udeležijo usposabljanja glede invalidnosti ter da se osebje udeležuje osvežitvenih tečajev, kadar je to primerno.

Obrazložitev

Del osebja ni v stiku s potniki, zato ni potrebno tudi od njih zahtevati, da se udeležijo teh tečajev.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1

Predlog Komisije

Predlog spremembe

1. Kadar se invalidski vozički ali druga oprema za gibanje ali njihovi deli izgubijo ali poškodujejo pri oskrbi v pristanišču ali na ladji pred potovanjem, med njim in po njem, potniku, ki je lastnik zadevne opreme, prevoznik ali upravni organ pristanišča, odvisno od tega, kdo je bil odgovoren za opremo med izgubo ali poškodbo, izplača odškodnino.

1. Če potnik, ki je lastnik opreme, še ni dobil odškodnine v skladno z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta z dne ... o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju in celinskih plovnih poteh v primeru nesreč1, se, kadar se invalidski vozički ali druga oprema za gibanje ali njihovi deli izgubijo ali poškodujejo pri oskrbi v pristanišču ali na ladji pred potovanjem, med njim in po njem, potniku, ki je lastnik zadevne opreme, odvisno od tega, kdo je bil odgovoren za opremo med izgubo ali poškodbo, izplača odškodnina.

_________________

1 UL L...., z dne....., str...

Obrazložitev

Natančnejša opredelitev, ki poudari povezavo z uredbo o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju in celinskih plovnih poteh v primeru nesreč, ki bo dana na plenarno glasovanje v marcu. Poleg tega sprememba daje poudarek tudi na osebo, ki je bila odgovorna za opremo.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2

Predlog Komisije

Predlog spremembe

Kadar je to potrebno, si je treba čim bolj prizadevati za hitro zagotovitev nadomestne opreme.

Kadar je to potrebno, si je treba čim bolj prizadevati za hitro zagotovitev nadomestne opreme, ki ustreza potrebam potnika.

Obrazložitev

Čeprav nadomestna oprema ne more biti vedno enaka originalni, mora vseeno biti uporabna in udobna za potnika.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 17 – odstavek 1

Predlog Komisije

Predlog spremembe

1. V primeru zamude prevoznik ali upravni organ pristanišča, kadar je to primerno, obvesti potnike o predvideni uri odhoda in prihoda, takoj ko je ta informacija na voljo, vendar ne pozneje kot 30 minut po uri odhoda iz voznega reda ali eno uro pred uro prihoda iz voznega reda.

1. V primeru zamude prevoznik ali upravni organ pristanišča, kadar je to primerno, obvesti potnike vsaj 30 minut po uri odhoda iz voznega reda ali eno uro pred uro prihoda iz voznega reda. Če so informacije na voljo, prevoznik potnike obvesti o predvidenih urah odhoda in prihoda.

Obrazložitev

Predlog spremembe za preoblikovanje besedila. Zamude so v večini primerov posledica neugodnih vremenskih razmer, zato natančne informacije o zamudi niso vedno na voljo. Pametno bi se bilo izogniti temu, da bi bil prevoznik postavljen v položaj, ko bi dajal zmotne informacije.

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 17 – odstavek 2 a (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

2a. Prevoznik ali upravni organ pristanišča zagotovi, da prejmejo potniki, ki so invalidi ali osebe z omenjeno mobilnostjo, informacije, predpisane v 1. in 2. odstavku, v dostopnih oblikah.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 18 – odstavek 2

Predlog Komisije

Predlog spremembe

2. V primeru zamude, zaradi katere je potrebna nastanitev za eno ali več noči ali dodatna nastanitev poleg tiste, ki so jo potniki načrtovali, se potnikom poleg obrokov in osvežilne pijače iz odstavka 1 ponudita brezplačna nastanitev v hotelu ali drugje ter prevoz med pristaniščem in krajem nastanitve, kjer in kadar je to fizično mogoče.

2. V primeru zamude, zaradi katere je potrebna nastanitev za eno ali več noči ali dodatna nastanitev poleg tiste, ki so jo potniki načrtovali, se potnikom poleg obrokov in osvežilne pijače iz odstavka 1 ponudita brezplačna nastanitev v hotelu ali drugje ter prevoz med pristaniščem in krajem nastanitve. Dodatni stroški nastanitve in prevoza, ki jih krije prevoznik, ne smejo preseči dvakratne cene vozovnice.

Obrazložitev

Odškodnina ne sme biti pogojena z nedoločnimi fizičnimi možnostmi. Nepojmljivo bi bilo od nekoga, ki je na svojem potovanju že utrpel zamudo, zahtevati še plačilo.

Poleg tega predlog spremembe vzpostavlja povezavo med ceno vozovnice in stroški nastanitve, ki jih morajo prevozniki plačati v primeru večje zamude, obenem pa zagotavlja, da ti krijejo vsaj del stroškov.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 19 – odstavek 1 – točka b

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(b) povrnejo stroški nakupa vozovnice, razen če potnik sprejme nadomestno prevozno storitev iz točke (a).

(b) ponudi povračilo stroškov nakupa vozovnice, če se potnik odloči, da ne bo potoval s prevoznikom.

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja pravice v skladu z drugimi prometnimi storitvami.

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 2

Predlog Komisije

Predlog spremembe

Plačilo stroškov iz točke (b) se izvede pod istimi pogoji kot plačilo nadomestila iz člena 20.

Plačilo stroškov iz točke (b) se izvede pod istimi pogoji kot plačilo nadomestila iz odstavkov 3, 4 in 4a člena 20.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 19 – odstavek 2

Predlog Komisije

Predlog spremembe

2. Pravica do povračila stroškov v skladu s tem členom ne velja za potnike na križarjenju, razen če take pravice izhajajo iz Direktive 90/314/EGS.

2. Ne glede na odstavek 1 se potnike na križarjenju preusmeri ali se jim povrne škodo v skladu z določili Direktive 90/314/EGS.

Obrazložitev

Sklic na direktivo 90/314/EGS zagotavlja, da bodo potniki na križarjenju uživali vso zaščito, ki jim pripada v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 20 – odstavek 1 – uvod

Predlog Komisije

Predlog spremembe

1. Ne da bi izgubil pravico do prevoza, lahko potnik od prevoznika zahteva nadomestilo v primeru zamude pri prihodu zaradi odpovedi ali zamude pri odhodu. Najnižje nadomestilo je:

1. Ne da bi izgubil pravico do prevoza, lahko potnik od prevoznika zahteva nadomestilo v primeru zamude pri prihodu. Najnižje nadomestilo je:

Obrazložitev

Navajanje morebitnih razlogov za zamudo pri prihodu ni potrebno. Potnik mora imeti možnost, da zahteva nadomestilo, ne glede na to, kaj se je zgodilo.

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 20 – odstavek 2

Predlog Komisije

Predlog spremembe

2. Pravica do nadomestila v skladu s tem členom ne velja za potnike na križarjenju, razen če take pravice izhajajo iz Direktive 90/314/EGS.

2. Odstavek 1 ne velja za potnike na križarjenju. Ti lahko zahtevajo nadomestilo v skladu z Direktivo 90/314/EGS.

Obrazložitev

Sklic na direktivo 90/314/EGS zagotavlja, da bodo potniki na križarjenju uživali vso zaščito, ki jim pripada v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 20 – odstavek 4 a (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

4a. Če je prevoznik odpoved ali preložitev plovbe ali podaljšano trajanje plovbe napovedal tri ali več dni pred predvidenim odhodom, potnik ni upravičen do nadomestila.

Obrazložitev

Prevozniki imajo možnost, da tako, kot to velja v letalskem prometu – pri čemer se upoštevajo posebne okoliščine v ladijskem prometu –, napovedo spremembo v voznem redu dovolj zgodaj, tako da novi vozni red postane osnova za zahteve po nadomestilu.

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 20 a (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

Člen 20 a

 

Višja sila

 

Obveznosti iz členov 18, 19 in 20 ne veljajo v primeru višje sile, ki prepreči izvedbo prevozne storitve, in ki se ji ne mogli izogniti, tudi če bi sprejeli vse razumne ukrepe.

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 21

Predlog Komisije

Predlog spremembe

Ta uredba potnikom na noben način ne onemogoča, da na nacionalnih sodiščih zahtevajo odškodnino za izgubo zaradi odpovedi ali zamude pri prevoznih storitvah.

Ta uredba potnikom na noben način ne onemogoča, da na nacionalnih sodiščih zahtevajo odškodnino za izgubo zaradi odpovedi ali zamude pri prevoznih storitvah. Nadomestilo, ki je dodeljeno na podlagi te uredbe, se lahko odšteje od dodatnega nadomestila.

Obrazložitev

Da bi se izognili izplačilu dvojne odškodnine, bi bilo v skladu s tem predlogom spremembe sodiščem omogočeno, da nadomestilo, ki je dodeljeno na podlagi te uredbe, odštejejo od odškodnine, ki jo odobrijo.

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 22

Predlog Komisije

Predlog spremembe

Prevozniki sodelujejo z zainteresiranimi stranmi, strokovnimi združenji ter združenji strank, potnikov in invalidov, da se sprejmejo ureditve na nacionalni ali evropski ravni. Ti ukrepi morajo biti namenjeni izboljševanju oskrbe potnikov, zlasti v primeru daljših zamud in prekinitev ali odpovedi potovanja.

Prevozniki pod nadzorom nacionalnih izvršnih organov sodelujejo z zainteresiranimi stranmi, strokovnimi organizacijami ter združenji strank, potnikov, pristanišč in invalidov, da se sprejmejo ureditve na nacionalni ali evropski ravni. Ti ukrepi morajo biti namenjeni izboljševanju oskrbe potnikov, zlasti v primeru daljših zamud in prekinitev ali odpovedi potovanja.

Obrazložitev

Nacionalni organ, opredeljen v členu 26, se zdi primeren organ za zagotavljanje pravilne izvedbe sodelovalnega postopka. Poleg tega je sodelovanje organizacij upravnih organov pristanišč v tem postopku velikega pomena.

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 23

Predlog Komisije

Predlog spremembe

Upravni organi pristanišč in prevozniki potnikom med potovanjem zagotavljajo ustrezne informacije v najustreznejši obliki. Posebna pozornost se nameni potrebam invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo.

Upravni organi pristanišč in prevozniki potnikom med potovanjem zagotavljajo ustrezne informacije v dostopnih oblikah in običajnih jezikih. Posebna pozornost se nameni potrebam invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo.

Obrazložitev

V besedilu je treba uporabljati enotno terminologijo.

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 24 – odstavek 1

Predlog Komisije

Predlog spremembe

1. Prevozniki zagotovijo, da se potnikom najpozneje ob odhodu predložijo ustrezne in izčrpne informacije o njihovih pravicah iz te uredbe. Če informacije predloži prevoznik ali prevoznik izvajalec, drugemu teh informacij ni treba predložiti. Informacije se zagotovijo v najustreznejši obliki. Pri zagotavljanju teh informacij je treba posebno pozornost nameniti potrebam invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo.

1. Prevozniki zagotovijo, da se potnikom najpozneje ob odhodu predložijo ustrezne in izčrpne informacije o njihovih pravicah iz te uredbe. Če informacije predloži prevoznik ali prevoznik izvajalec, drugemu teh informacij ni treba predložiti. Informacije se zagotovijo v dostopnih oblikah in običajnih jezikih. Pri zagotavljanju teh informacij je treba posebno pozornost nameniti potrebam invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo.

Obrazložitev

V besedilu je treba uporabljati enotno terminologijo. Omeniti je treba tudi vprašanje jezika.

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 25 – odstavek 1

Predlog Komisije

Predlog spremembe

1. Prevozniki uvedejo mehanizem za obravnavo pritožb v zvezi s pravicami in obveznostmi iz te uredbe.

1. Organi držav članic uvedejo neodvisni mehanizem za obravnavo pritožb, dostopen vsem potnikom, tudi invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo, v zvezi s pravicami in obveznostmi iz te uredbe.

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 26 – odstavek 1

Predlog Komisije

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica imenuje organ ali organe, odgovorne za izvajanje te uredbe. Vsak organ sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da se pravice potnikov spoštujejo, vključno s skladnostjo s pravili glede dostopnosti iz člena 8. Vsak organ je glede svoje organizacije, odločitev o financiranju, pravne strukture in sprejemanja odločitev neodvisen od prevoznikov.

1. Vsaka država članica imenuje organ, odgovoren za izvajanje te uredbe. Vsak organ sprejme ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev, da se pripravijo pravila glede dostopnosti iz člena 8 ter da se zagotovi spoštovanje teh pravil ter spoštovanje pravic potnikov. Vsak organ je glede svoje organizacije, odločitev o financiranju, pravne strukture in sprejemanja odločitev neodvisen od komercialnih interesov.

Obrazložitev

Za izvajanje teh nalog zadostuje ena sama organizacija. Treba je natančneje določiti neodvisnost nacionalnega organa, saj drugi členi uredbe priznavajo, da ima več strani lastne interese pri vprašanju pravic potnikov.

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 26 – odstavek 2

Predlog Komisije

Predlog spremembe

2. Države članice obvestijo Komisijo glede organa ali organov, imenovanih v skladu s tem členom, ter o njihovi odgovornosti.

2. Države članice obvestijo Komisijo glede organa, imenovanega v skladu s tem členom, ter o njegovi odgovornosti.

Obrazložitev

Uvedba enega samega organa na državo članico bi omogočila upravno poenostavitev in večjo odgovornost organizacije.

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 26 – odstavek 3

Predlog Komisije

Predlog spremembe

3. Vsak potnik se lahko glede domnevne kršitve te uredbe pritoži pri ustreznem organu, imenovanem na podlagi odstavka 1, ali vsakem drugem pristojnem organu, ki ga je določila država članica.

3. Vsak potnik se lahko glede domnevne kršitve te uredbe pritoži pri ustreznem organu, ki ga je na podlagi odstavka 1 imenovala država članica.

Obrazložitev

Za izvajanje teh nalog zadostuje ena sama organizacija.

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 27 – odstavek 1 – točka (d)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(d) zbranimi podatki o pritožbah;

(d) zbranimi podatki o pritožbah, vključno s podatki o njihovem izidu in časovnem poteku reševanja;

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 29

Predlog Komisije

Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo izvajanje. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice o teh določbah obvestijo Komisijo in ji nemudoma sporočijo kakršne koli naknadne spremembe, ki vplivajo nanje.

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo izvajanje. Predpisane kazni, ki lahko vključujejo odredbo plačila odškodnine zadevni osebi, morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice o teh določbah obvestijo Komisijo in ji nemudoma sporočijo kakršne koli naknadne spremembe, ki vplivajo nanje.

Obrazložitev

V uvodni izjavi pod 18. točko je zapisano, da je odškodnina, plačana žrtvi, lahko vključena v kazen. To velja ponoviti tudi v osrednjem zakonodajnem besedilu.

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga II – odstavek 1 – alinea 5

Predlog Komisije

Predlog spremembe

–  vkrcanje na ladjo z zagotavljanjem dvigal, invalidskih vozičkov in druge potrebne pomoči, če je to primerno,

– vkrcanje na ladjo z zagotavljanjem potrebnih sredstev,

Obrazložitev

Nesmiselno bi bilo predpisovati drage naprave, ki jih veliko plovil in pristanišč nima.

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga II – odstavek 4

Predlog Komisije

Predlog spremembe

Začasna nadomestitev poškodovane ali izgubljene opreme za gibanje, čeprav ne nujno zamenjava enakega z enakim.

Začasna nadomestitev poškodovane ali izgubljene opreme za gibanje, in sicer ne nujno zamenjava enakega z enakim, ampak z opremo s podobnimi tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi.

Obrazložitev

To je potrebno, saj osebe, ki potrebujejo opremo, to lahko uporabljajo le, če ustreza njihovim posebnim potrebam.

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga II – pododstavek 5

Predlog Komisije

Predlog spremembe

Zemeljska oskrba s priznanimi živalmi vodnicami, kadar je to primerno.

Zemeljska oskrba s priznanimi psi vodniki, kadar je to primerno.

Obrazložitev

Namen spremembe je razjasnitev.

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga IV – del 2 – alinea 2

Predlog Komisije

Predlog spremembe

–  spretnosti za zagotavljanje pomoči osebam z omejeno mobilnostjo, ki potujejo s priznano živaljo vodnico, vključno z vlogo in potrebami teh živali;

–  spretnosti za zagotavljanje pomoči osebam z omejeno mobilnostjo, ki potujejo s psom vodnikom, vključno z vlogo in potrebami živali;

Obrazložitev

V skladu s spremenjenim členom 12 (f) se za večjo natančnost besedila izraz žival vodnica nadomesti z izrazom pes vodnik.

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga IV – del 2 – alinea 3

Predlog Komisije

Predlog spremembe

– tehnike za spremljanje slepih in slabovidnih potnikov ter za ravnanje s priznanimi živalmi vodnicami in njihov prevoz;

– tehnike za spremljanje slepih in slabovidnih potnikov;

Obrazložitev

Psom vodnikom mora biti omogočeno, da spremljajo lastnika, in za njih ni pristojno osebje. Ti psi so trenirani tako, da ubogajo le ukaze lastnika.


OBRAZLOŽITEV

Splošno ozadje: k izboljšanju pravic potnikov v vseh načinih prevoza

Od začetka tega desetletja je EU, v skladu z belo knjigo Evropske komisije „Evropska prometna politika za leto 2010: čas odločitve“, zavezana k izboljšanju pravic potnikov(1).

Tako so evropske institucije pred kratkim sprejele predpise na področju pravic potnikov v zračnem in železniškem prometu. Da bi zaključili začete zakonodajne pobude, je Evropska komisija Evropskemu parlamentu in Svetu poslala dva druga predloga uredb, in sicer o pravicah potnikov, ki potujejo z avtobusi, in o pravicah potnikov, ki potujejo po morju ali celinskih plovnih poteh. Ta predlog poročila se torej obravnava v okviru prizadevanj za večje pravice potnikov, pa tudi potrebe po izenačenju pravic evropskih potrošnikov v različnih načinih prevoza.

Cilj tega poročila je torej večja izenačenost pravic potnikov v različnih načinih prevoza, saj si ti načini prevoza pogosto konkurirajo. Poleg tega je treba upoštevati posebnosti pomorskega prevoznega sektorja in prevoznega sektorja celinskih plovnih poti ter njihov vpliv na uveljavljanje pravic potnikov.

Predlog Komisije

Predlog Komisije temelji na dveh obstoječih uredbah o pravicah potnikov, in sicer v zračnem in železniškem sektorju, obravnava pa pravice potnikov in pravice invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo. Cilj predloga je odpraviti ovire, s katerimi se soočajo invalidi in osebe z omejeno mobilnostjo pri potovanjih z ladjo v Evropi. Poleg tega vsebuje tudi bolj splošne določbe o pravicah potnikov, zlasti glede zamud in odpovedi.

Glavne značilnosti zakonodaje so:

– posebne pravice invalidov in oseb z omejeno mobilnostjo, skladno z načelom nediskriminacije in s poudarkom na dostopnosti in zagotavljanju pomoči za osebe z omejeno mobilnostjo;

– obveznosti prevoznikov v primeru zamude ali odpovedi potovanja;

– zagotavljanje informacij potnikom in obravnava pritožb;

– izvajanje uredbe s strani pristojnih nacionalnih organov.

Kar zadeva področje uporabe, ta predlog zajema storitve domačega in mednarodnega komercialnega potniškega pomorskega prometa ter prometa po celinskih plovnih poteh.

Stališče poročevalca

Na splošno se zdi, da se predlog Evropske komisije zgleduje po zakonodaji o pravicah potnikov v zračnem prometu. Poročevalec predlaga več predlogov sprememb tehnične narave. Poročevalec je na primer želel poenotiti sklicevanja na predpisane oblike informacij za potnike. Evropski parlament je v okviru medinstitucionalnega dela večkrat uspel zagotoviti, da je interes potnikov v zakonodajnih predlogih Komisije dobil večji pomen – tradicija, ki jo je želel poročevalec v celoti podpreti.

Ker se bliža konec tega mandata, je Evropski parlament pospešil delo v prvi obravnavi. Poročevalec bo torej nadaljeval s preučevanjem določb besedila in po potrebi vložil dodatne predloge sprememb. Glavni predlogi sprememb so:

1.  Določeno število novih določb si prizadeva za to, da pravic oseb z omejeno mobilnostjo in potnikov na splošno ni mogoče izpodbijati z izjemami, katerih razlogi so v predlagani obliki včasih preveč nedoločni. Jasneje so na primer opisane okoliščine zaradi katerih se lahko zavrne vkrcanje invalidne osebe

2.  Jasno je izražena odgovornost, da je treba potnike vprašati, če potrebujejo pomoč, kot tudi obveznost pisnega potrdila zagotavljanja pomoči.

3.  Pomorski prevoz v okviru križarjenja je predmet specifične direktive, ki je začela veljati leta 1991(2). Poročevalec je ponovno opozoril na načelo, da je treba v skladu z določbami te direktive potnike preusmeriti in jim, kadar je to potrebno, povrniti škodo.

4.  Za pomoč osebam z omejeno mobilnostjo v pristaniščih so v celoti odgovorni prevozniki. Da bi v ta prizadevanja vključili tudi pristaniške upravne organe, je poročevalec predlagal kompromisno rešitev, ki bo pristaniške organe v večji meri vključevala v posvetovanja med interesnimi skupinami v pomorskem prevoznem sektorju.

5.  Nacionalni organi, ki bodo nadzorovali izvajanje bodoče uredbe, imajo večjo in natančneje opredeljeno vlogo, poročevalec pa predlaga tudi, da vsaka država članica imenuje le en organ.

6.  Nacionalni organi nosijo večjo odgovornost, zlasti zadevajoč uvedbo nediskriminacijskih pravil o dostopu do prevoza za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo. Poročevalec je želel zagotoviti tudi neodvisnost teh organov od gospodarskih interesov.

7.  Poročevalec je želel natančneje opredeliti pogodbe o prevozu, prodajalce vozovnic in organizatorje potovanj.

(1)

KOM(2001) 370, 12.9.2001.

(2)

Direktiva 90/314/EGS o paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih (UL L 158, 23.6.1990, str. 59).


MNENJE Odbora za pravne zadeve (10.3.2009)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ter spremembi Uredbe(ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov

(KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

Poročevalec: Georgios Papastamkos

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga uredbe je ureditev vprašanj, povezanih s pravicami domačih in tujih potnikov v pomorskem prometu, tudi invalidov ali oseb z omejeno mobilnostjo.

Poročevalec meni, da bi bilo zaradi sistematičnosti bolje, če bi bili vloženi ločeni predlogi glede pravic potnikov in glede pravic oseb z omejeno mobilnostjo, saj imajo posamezne ureditve različen namen in različne naslovnike. Na področju letalskega prometa se je zakonodajalec Skupnosti odločil za urejanje vprašanj v zvezi s potniki brez izjem, torej brez ločevanja na posamezne skupine.

Poročevalec je mnenja, da pri opredelitvi prevoznika sklicevanje na „prevoznika” in „prevoznika izvajalca” ustvarja zmedo glede tega, kdo prevzema odgovornost za izvedbo storitve pomorskega prometa. To pri potniku, ki je naročnik storitve, ustvarja pravno negotovost, še posebej glede tega, na katero osebo naj se obrne, če pogodba o prevozni storitvi ni bila ustrezno izvršena. Določbe o dolžnosti obveščanja potnikov v primeru zamude pri odhodu bi bilo treba nadomestiti tako, da informacij potnikom ne bi nudil le prevoznik ali upravni organ pristanišča, temveč tudi organizator potovanj ali pooblaščeni prodajalec vozovnic, kot to že velja v številnih državah članicah. Nadalje bi bilo treba razjasniti izraz „zamuda” in natančneje opredeliti primere, ko za zamudo ni kriv prevoznik.

Poleg tega je „zamuda” zelo strogo opredeljena (60 minut). V primeru skupin otokov, kakršne najdemo v Egejskem morju, kjer se ladje ustavijo na 5 ali 6 otokih, je enourna omejitev prekratka. Podobne ureditve za letalski promet govorijo o zamudi, ki je daljša od dveh ur. Predlog Komisije se verjetno nanaša na običajne ladijske proge v severni Evropi (trajekti itd.), nikakor pa ne ustreza razmeram, v katerih potekajo storitve pomorskega prometa v Sredozemlju.

V zvezi z vprašanjem odškodnin bi bila najboljša rešitev, ki bila tudi v skladu z načelom subsidiarnosti, če bi časovne omejitve določale države članice. Odškodnine bi bilo mogoče izračunati na podlagi neto prevoznine, torej prevoznine brez DDV in odbitkov tretjih strank, in ne na podlagi cene vozovnice, kot je predlagano v predlogu. To je potrebno, saj bi v primeru povračila denarja zaradi zamude ali odpovedi storitve nastali problemi, na primer v zvezi s povračilom DDV, ki ga je ladijska družba že plačala.

Sklicevanje na „izredne okoliščine” je neustrezno in nejasno, zato je treba izraz pojasniti. Predlog verjetno govori o okoliščinah, kot so slabe vremenske razmere, neustrezno delovanje plovila itd. Vendar pa obstajajo tudi druge okoliščine, v katerih bi bila izvedba prometne storitve težka ali nemogoča, na primer če se storitev zaradi poskusa reševanja spremeni in razširi še na en otok itd. Prizadevati si je treba, da se ugotovi, ali so v področju delovanja določbe zajete tudi te okoliščine.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Uvodna izjava 19 a (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

(19a) V primeru nove zakonodajne pobude o pravicah potnikov bi bilo glede na nujnost uporabe kombiniranega prevoza bolj smiselno sprejeti horizontalni zakonodajni pristop, ki bi zajemal vse načine prevoza.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 2 – odstavek 2

Predlog Komisije

Predlog spremembe

2. Države članice lahko izvzamejo storitve, vključene v pogodbe za opravljanje storitev po javnem naročilu, če te pogodbe zagotavljajo raven pravic potnikov, ki je primerljiva z ravnjo iz te uredbe.

2. Države članice lahko izvzamejo storitve, vključene v pogodbe za opravljanje storitev po javnem naročilu, če te pogodbe zagotavljajo raven pravic potnikov, ki je primerljiva z ravnjo iz te uredbe, in storitve ladij z majhno tonažo ali ladij, ki prevažajo majhno število potnikov in plujejo na kratkih progah.

Obrazložitev

Države članice morajo imeti možnost, da izvzamejo potniške ladje in ladje za križarjenje z majhno tonažo ali ladje, ki prevažajo majhno število potnikov in plujejo na kratkih progah, saj te nudijo posebno obliko prevoza in običajno delujejo kot „morski taksiji”.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 3 – točka f

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(f) „dejanski prevoznik“ pomeni osebo, ki ni prevoznik in je lahko organizator potovanja, ki dejansko opravi celoten prevoz ali del prevoza;

(f) „dejanski prevoznik“ pomeni osebo, ki ni prevoznik in je lahko organizator potovanja – ne glede na to, ali je to lastnik, najemnik ali upravljavec – , ki dejansko opravi celoten prevoz ali del prevoza;

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

5 a. Prevozniki zagotovijo, da so potniki na njihovih ladjah in visokohitrostnih potniških plovilih seznanjeni s splošnimi informacijami o storitvah in pomoči, ki so na voljo invalidom ali osebam z omejeno mobilnostjo na teh ladjah ali plovilih.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 15 – točka c

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(c) zagotovijo, da se ob zaposlitvi vsi novi uslužbenci udeležijo usposabljanja glede invalidnosti ter da se osebje udeležuje osvežitvenih tečajev, kadar je to primerno.

(c) zagotovijo, da se ob zaposlitvi vsi novi uslužbenci, ki nudijo neposredno pomoč invalidom in osebam z omejeno mobilnostjo, udeležijo usposabljanja glede invalidnosti ter da se osebje udeležuje osvežitvenih tečajev, kadar je to primerno.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 16 – odstavek 2

Predlog Komisije

Predlog spremembe

2. Znesek odškodnine, ki se izplača na podlagi tega člena, ni omejen.

črtano

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 17 – odstavek 1

Predlog Komisije

Predlog spremembe

1. V primeru zamude prevoznik ali upravni organ pristanišča, kadar je to primerno, obvesti potnike o predvideni uri odhoda in prihoda, takoj ko je ta informacija na voljo, vendar ne pozneje kot 30 minut po uri odhoda iz voznega reda ali eno uro pred uro prihoda iz voznega reda.

1. V primeru zamude prevoznik ali, kadar je to primerno, upravni organ pristanišča ali organizator potovanj ali prodajalec vozovnic, ki ga je pooblastil prevoznik, obvesti potnike o predvideni uri odhoda in prihoda, takoj ko je ta informacija na voljo, vendar ne pozneje kot 30 minut po uri odhoda iz voznega reda ali eno uro pred uro prihoda iz voznega reda.

Obrazložitev

Nejasnost opredelitev „prevoznik” ali „prevoznik izvajalec” povzroča pravno negotovost glede osebe, ki naj bi bila odgovorna za pomorski promet. Določbe člena je treba dopolniti, da bodo potniki prejeli informacije ne le od prevoznika ali upravnega organa pristanišča, temveč tudi od organizatorja potovanj ali prodajalca vozovnic, kot to že velja v nekaterih državah članicah.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 17 – odstavek 2

Predlog Komisije

Predlog spremembe

2. Če potniki zaradi zamude zamudijo povezavo, si prevoznik izvajalec ustrezno prizadeva, da prizadete potnike seznani z nadomestnimi povezavami.

2. Če potniki zaradi zamude zamudijo pomorsko povezavo, si prevoznik, prevoznik izvajalec, upravni organ pristanišča, organizator potovanj ali prodajalec vozovnic ustrezno prizadeva, da prizadete potnike seznani z nadomestnimi povezavami.

Obrazložitev

Pojem in opredelitev izrazov „prevoznik” ali „prevoznik izvajalec” povzročata pravno negotovost glede osebe, ki naj bi bila odgovorna za pomorski promet. Določbe člena je treba dopolniti, da bodo potniki prejeli informacije ne le od prevoznika ali upravnega organa pristanišča, temveč tudi od organizatorja potovanj ali prodajalca vozovnic, kot to že velja v nekaterih državah članicah.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 18 – odstavek 1

Predlog Komisije

Predlog spremembe

1. Kadar prevoznik utemeljeno pričakuje, da bo zamuda storitve pomorskega potniškega prometa daljša od 60 minut glede na uro odhoda iz voznega reda, potniki dobijo brezplačne obroke in osvežilne pijače, primerne glede na čakalno dobo, če so na voljo na ladji ali v pristanišču ali jih je možno razumno nabaviti.

1. Kadar prevoznik zaradi lastne krivde pričakuje, da bo zamuda storitve pomorskega potniškega prometa daljša od 120 minut glede na uro odhoda iz voznega reda, potniki dobijo brezplačne obroke in osvežilne pijače, primerne glede na čakalno dobo, če so na voljo na ladji ali v pristanišču ali jih je možno razumno nabaviti.

Obrazložitev

Časovni roki pri zamudah so izjemno kratki. Ko gre za otočja, kot je na primer Egejsko, kjer ladje nudijo storitve, ki zajemajo 5 do 6 otokov na eni progi, je enourna omejitev nesorazmerno kratka. Podobne določbe za letalski promet govorijo o zamudi, ki je daljša od dveh ur. Predlog Komisije morebiti upošteva običajne proge v severni Evropi, vsekakor pa ne ustreza razmeram pomorskega prometa v Sredozemlju.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

Predlog Komisije

Predlog spremembe

 

2 a. Poleg tega se potnikom za reševanje nujnih zadev ponudi, da brezplačno telefonirajo ali pošiljajo sporočila po teleksu, faksu ali elektronski pošti.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 19 – odstavek 1 – uvodni del

Predlog Komisije

Predlog spremembe

1. Kadar prevoznik utemeljeno pričakuje, da bo zamuda storitve pomorskega potniškega prometa daljša od 120 minut glede na uro odhoda iz voznega reda, se potniku takoj:

1. Kadar prevoznik zaradi lastne krivde pričakuje, da bo zamuda storitve pomorskega potniškega prometa daljša od 180 minut glede na uro odhoda iz voznega reda, se potniku takoj:

Obrazložitev

Časovni roki pri zamudah so izjemno kratki. Ko gre za otočja, kot je na primer Egejsko, kjer ladje nudijo storitve, ki zajemajo 5 do 6 otokov na eni progi, je enourna omejitev nesorazmerno kratka. Podobne določbe za letalski promet govorijo o zamudi, ki je daljša od dveh ur. Predlog Komisije morebiti upošteva običajne proge v severni Evropi, vsekakor pa ne ustreza razmeram pomorskega prometa v Sredozemlju.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 20 – odstavek 1 – točka a

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(a) 25 % cene vozovnice za zamude od 60 do 119 minut;

(a) 25 % neto cene vozovnice za zamude od 120 do 179 minut;

Obrazložitev

V zvezi s časovnimi omejitvami za zamude glej obrazložitev k predlogom sprememb 5 in 6. Najbolj primerna rešitev, ki bi bila tudi najbolj v skladu z načelom subsidiarnosti, bi bila, da bi časovne omejitve določile države članice. Poleg tega bi bilo treba odškodnino zaračunati na podlagi neto cene potovanja, brez DDV itd., in ne na podlagi cene vozovnice

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 20 – odstavek 1 – točka b

Predlog Komisije

Predlog spremembe

(b) 50 % cene vozovnice za zamude 120 minut ali več;

(b) 50 % cene vozovnice za zamude 180 minut ali več;

Obrazložitev

V zvezi s časovnimi omejitvami za zamude glej obrazložitev k predlogom sprememb 5 in 6.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 20 – odstavek 4

Predlog Komisije

Predlog spremembe

4. Ta člen se ne uporablja, kadar zamuda ali odpoved nastane zaradi izrednih okoliščin, ki preprečujejo izvajanje prevoznih storitev in ki se jim ni bilo mogoče izogniti, tudi če so bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi.

4. Ta člen se ne uporablja, kadar zamuda ali odpoved ne nastane po krivdi prevoznika, temveč zaradi izrednih okoliščin, ki preprečujejo izvajanje prevoznih storitev in ki se jim ni bilo mogoče izogniti, tudi če so bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi.

Obrazložitev

Določba člena 20(4) je nepopolna in nejasna. Pojem „izredne okoliščine” se dodatno pojasni z omembo, da prevoznik ne nosi odgovornosti.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe – akt o spremembi

Člen 27 – odstavek 1

Predlog Komisije

Predlog spremembe

1. Izvršni organi, imenovani v skladu s členom 26, vsako leto 1. junija objavijo poročilo o svoji dejavnosti v preteklem letu, vključno med drugim z:

črtano

(a) opisom ukrepov, sprejetih za izvajanje določb te uredbe;

 

(b) sklicevanjem na postopke, ki so se uporabili za poravnavo posameznih pritožb;

 

(c) povzetkom pravil o dostopnosti za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo, ki veljajo v tej državi članici;

 

(d) zbranimi podatki o pritožbah;

 

(e) podrobnostmi o uveljavljenih kaznih;

 

(f) drugimi pomembnimi vprašanji za boljše izvajanje te uredbe.

 

Obrazložitev

Določba člena 27(1) zelo povečuje administrativno breme, ne da bi pri tem imela kaj dodatne vrednosti.

POSTOPEK

Naslov

Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Pristojni odbor

TRAN

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

18.12.2008

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Georgios Papastamkos

19.1.2009

 

 

Obravnava v odboru

12.2.2009

 

 

 

Datum sprejetja

9.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bill Newton Dunn


POSTOPEK

Naslov

Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh

Referenčni dokumenti

KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Datum predložitve EP

4.12.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

18.12.2008

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

18.12.2008

JURI

18.12.2008

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

IMCO

27.2.2009

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Michel Teychenné

8.12.2008

 

 

Obravnava v odboru

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Datum sprejetja

31.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

0

14

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Datum predložitve

2.4.2009

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov