Förfarande : 2008/0246(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0209/2009

Ingivna texter :

A6-0209/2009

Debatter :

PV 22/04/2009 - 13
CRE 22/04/2009 - 13

Omröstningar :

PV 23/04/2009 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0280

BETÄNKANDE     ***I
PDF 243kWORD 508k
2.4.2009
PE 418.200v02-00 A6-0209/2009

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

(KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Michel Teychenné

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

(KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0816),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 71.1 och 80.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0476/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6‑0209/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Mot bakgrund av artikel 9 i Förenta nationernas konvention om funktionshindrades rättigheter och för att ge personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet de möjligheter till resor till sjöss och på inre vattenvägar som är jämförbara med övriga medborgares möjligheter, bör det fastställas regler för icke-diskriminering och assistans under resan. Dessa personer bör därför accepteras för transport och inte vägras transport på grund av sitt funktions- eller rörelsehinder, utom när detta är motiverat at säkerhetsskäl och föreskrivs i lagstiftning. De ska ha rätt till assistans i hamnar och vid påstignings- och avstigningspunkter i fall där det inte finns någon hamn, och ombord på passagerarfartyg. Med tanke på social integration bör dessa personer få denna assistans kostnadsfritt. Trafikföretagen bör fastställa regler om tillgänglighet, helst med användning av det europeiska standardiseringssystemet.

(4) Mot bakgrund av artikel 9 i Förenta nationernas konvention om funktionshindrades rättigheter och för att ge personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet de möjligheter till resor till sjöss och på inre vattenvägar som är jämförbara med övriga medborgares möjligheter, bör det fastställas regler för icke-diskriminering och assistans under resan. Dessa personer bör därför accepteras för transport och inte vägras transport på grund av sitt funktions- eller rörelsehinder. De ska ha rätt till assistans i hamnar och vid påstignings- och avstigningspunkter i fall där det inte finns någon hamn, och ombord på passagerarfartyg. Med tanke på social integration bör dessa personer få denna assistans kostnadsfritt. Trafikföretagen bör fastställa regler om tillgänglighet, helst med användning av det europeiska standardiseringssystemet.

Motivering

Säkerhetsaspekten gäller på samma sätt för alla passagerare och inte specifikt för personer med nedsatt rörlighet.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) I samband med beslut om utformning av nya hamnar och terminaler och vid större renoveringar bör hamnarnas ledningsgrupper och trafikföretagen som kommer att använda dem när så är möjligt ta hänsyn till behoven hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Trafikföretagen bör på liknande sätt när så är nödvändigt ta hänsyn till sådana behov när de fattar beslut om nya fartyg eller renovering av fartyg, i enlighet med rådets direktiv 98/18/EG av den 17 mars 1998 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg.

(5) I samband med beslut om utformning av nya hamnar och terminaler och vid större renoveringar bör hamnarnas ledningsgrupper och trafikföretagen som kommer att använda dem ta hänsyn till behoven hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Trafikföretagen bör på liknande sätt ta hänsyn till sådana behov när de fattar beslut om nya fartyg eller renovering av fartyg, i enlighet med rådets direktiv 98/18/EG av den 17 mars 1998 om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg.

Motivering

Vid utformningen och uppförandet av infrastruktur måste hänsyn tas till funktionshindrade personers behov. Det är således alltid nödvändigt.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Bestämmelserna om ombordstigning för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska inte påverka de allmänna reglerna om passagerares ombordstigning som fastställts via befintliga internationella eller nationella regler, eller gemenskapsregler.

Motivering

Genom detta ändringsförslag lyfts det fram att alla passagerare, utan åtskillnad, omfattas av allmänna regler.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Passagerarna bör få full information om sina rättigheter enligt denna förordning så att de kan utöva rättigheterna på ett effektivt sätt. Rättigheterna för passagerare till sjöss och på inre vattenvägar bör inbegripa erhållandet av information om tjänsten före och under resan. All viktig information som lämnas till passagerare till sjöss och på inre vattenvägar bör också lämnas i alternativa format som är tillgängliga för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

(14) Passagerarna bör få full information om sina rättigheter enligt denna förordning så att de kan utöva rättigheterna på ett effektivt sätt. Rättigheterna för passagerare till sjöss och på inre vattenvägar bör inbegripa erhållandet av information om tjänsten före och under resan. All viktig information som lämnas till passagerare till sjöss och på inre vattenvägar bör också lämnas i format som är tillgängliga för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Motivering

Terminologin bör förenhetligas.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Passagerarna ska kunna utöva sina rättigheter med hjälp av lämpliga klagomålsförfaranden som trafikföretagen har lagt upp eller, i förekommande fall, genom att lämna klagomål till det eller de organ som den relevanta medlemsstaten har utsett för detta ändamål.

(15) Passagerarna ska kunna utöva sina rättigheter med hjälp av lämpliga klagomålsförfaranden som trafikföretagen har lagt upp eller, i förekommande fall, genom att lämna klagomål till det organ som den relevanta medlemsstaten har utsett för detta ändamål.

Motivering

Genom detta ändringsförslag sker en anpassning till ändringsförslag 33 i förslaget till betänkande. Det förefaller enklare att det bara finns ett organ per medlemsstat i stället för flera stycken.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Klagomål rörande assistans vid en hamn eller påstignings- eller avstigningspunkt bör riktas till det eller de organ som den medlemsstat där hamnen är belägen har utsett för att genomföra denna förordning. Klagomål rörande trafikföretagets assistans till sjöss ska riktas till det eller de organ som den medlemsstat som har utfärdat drifttillståndet till trafikföretaget har utsett för att genomföra denna förordning. Det organ som har ansvar för att genomföra denna förordning bör ha behörighet och kapacitet att undersöka enskilda klagomål och tillhandahålla tvistlösning utanför domstol.

(16) Klagomål rörande assistans vid en hamn eller påstignings- eller avstigningspunkt bör riktas till det organ som den medlemsstat där hamnen är belägen har utsett för att genomföra denna förordning. Klagomål rörande trafikföretagets assistans till sjöss ska riktas till det organ som den medlemsstat som har utfärdat drifttillståndet till trafikföretaget har utsett för att genomföra denna förordning. Det organ som har ansvar för att genomföra denna förordning bör ha behörighet och kapacitet att undersöka enskilda klagomål och tillhandahålla tvistlösning utanför domstol.

Motivering

Ett enda organ per medlemsstat skulle möjliggöra administrativ förenkling och ökat ansvar för det berörda organet.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) Kommissionen bör föreslå klara regler för passagerares rättigheter i fråga om ansvar, skadeståndsansvar, tillgänglighet, rättigheter för personer med funktionshinder eller personer med nedsatt rörlighet på platser där omstigning sker från landtrafikmedel till transport till sjöss eller på inre vattenvägar.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) Vid ett eventuellt framtida lagstiftningsinitiativ om passagerarrättigheter vore det lämpligare med en övergripande lagstiftningsstrategi som omfattar alla transportmedel, med hänsyn till behovet av att kunna använda kombinerad transport.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Denna förordning gäller kommersiella tjänster för passagerare till sjöss och på inrikes vattenvägar, inbegripet kryssningar, mellan eller vid hamnar eller påstignings- eller avstigningspunkter belägna inom en medlemsstats territorium där fördraget är tillämpligt.

1. Denna förordning gäller kommersiella tjänster för passagerare till sjöss och på inrikes vattenvägar med passagerarfartyg, inbegripet kryssningar, mellan eller vid hamnar eller påstignings- eller avstigningspunkter belägna inom en medlemsstats territorium där fördraget är tillämpligt.

Motivering

Det kommer inte tillräckligt klart fram i förordningen, att det är nyttigt att skilja mellan fartyg och passagerarfartyg. I förordningen hänvisas det till passagerarfartyg och därför måste detta också komma fram i förordningens tillämpningsområde.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa bestämmelserna i denna förordning på stads- och förortstrafik om de kan garantera att förordningens mål uppnås via andra lagstiftningsåtgärder och att passagerarna har samma typ av rättigheter som de som fastställs via denna förordning.

Motivering

Det är lämpligt att undanta stads- och förortstrafiken från denna förordning, förutsatt att jämförbara rättigheter kan garanteras.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) person med funktionshinder eller person med nedsatt rörlighet: en person vars rörlighet är nedsatt vid användning av transporter på grund av någon form av fysiskt funktionshinder (sensoriskt eller motoriskt, bestående eller tillfälligt), psykiskt funktionshinder eller psykisk funktionsnedsättning eller på grund av annat funktionshinder eller ålder och vars situation kräver lämplig uppmärksamhet och anpassning till denna persons särskilda behov av de tjänster som är tillgängliga för alla passagerare.

(a) person med funktionshinder eller person med nedsatt rörlighet: en person vars rörlighet är nedsatt vid användning av transporter på grund av någon form av fysiskt funktionshinder (sensoriskt eller motoriskt, bestående eller tillfälligt), psykiskt eller psykosocialt funktionshinder eller psykisk eller psykosocial funktionsnedsättning eller på grund av annat funktionshinder eller ålder och vars situation kräver lämplig uppmärksamhet och anpassning till denna persons särskilda behov av de tjänster som är tillgängliga för alla passagerare.

Motivering

För att förordningen ska tolkas som sig bör är det viktigt att också psykosociala funktionshinder (som också kallas psykiatriska eller mentala störningar) tas med i definitionen, eftersom denna grupp brukar glömmas bort då det ordnas med assistans till funktionshindrade personer och utbildning till ökad medvetenhet om funktionshinder.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) verkställande trafikföretag: en person som är annan än transportföretaget eller researrangören och som i praktiken utför hela eller en del av transporten.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i) fartyg: havsgående eller flodgående fartyg, med undantag av luftkuddefartyg.

(i) fartyg: havsgående fartyg eller fartyg som går på inre vattenvägar, med undantag av luftkuddefartyg.

Motivering

Fartyg som går på inre vattenvägar är en lämpligare term än flodgående fartyg.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j) transportavtal: ett transportavtal mellan ett trafikföretag eller av detta auktoriserad biljettutfärdare och en passagerare om tillhandahållandet av en eller flera transporttjänster.

(j) transportavtal: ett transportavtal mellan ett trafikföretag och en passagerare om tillhandahållandet av en eller flera transporttjänster, oavsett om biljetten har köpts hos ett trafikföretag, en researrangör, en biljettutfärdare eller via Internet.

Motivering

Det är trafikföretaget och inte företagets auktoriserade biljettutfärdare som sluter transportavtalet med konsumenten. Biljettutfärdare är mellanled som inte sluter transportavtal och inte säljer biljetter för egen räkning. De kan endast medverka vid ingåendet av ett transportavtal mellan trafikföretag och passagerare.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l) biljettutfärdare: återförsäljare av sjötransporter som sluter transportavtal och säljer biljetter för ett trafikföretag eller för egen räkning.

(l) biljettutfärdare: mellanled för försäljning av sjötransporter för ett trafikföretag eller en researrangör, medräknat sjötransporter som säljs inom ramen för ett paketarrangemang.

Motivering

En återförsäljare sluter inte transportavtal och säljer inte biljetter för egen räkning. Definitionen bör även täcka sjötransporttjänster som säljs inom ramen för en paketresa.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m) researrangör: en arrangör eller återförsäljare, annan än trafikföretaget, i den bemärkelse som avses i artikel 2.2 och 2.3 i direktiv 90/314/EEG.

(m) researrangör: en arrangör, annan än trafikföretaget, i den bemärkelse som avses i artikel 2.2 i direktiv 90/314/EEG.

Motivering

En återförsäljare är ett mellanled som inte ingår i det kontrakt som sluts mellan researrangören och konsumenten. Återförsäljare omfattas redan av definitionen av biljettutfärdare i artikel 3 l.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led p

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(p) roropassagerarfartyg: ett fartyg som kan ta mer än 12 passagerare och som har rorolastutrymmen eller utrymmen för särskilda lastkategorier såsom de definieras i förordning II-2/A/2 i 974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS 1974), i sin ändrade form;

utgår

Motivering

Eftersom termen roropassagerarfartyg sedan inte används längre fram i förordningen är det onödigt att definiera sådana fartyg här.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led ra (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ra) lättillgängligt format: att alla passagerare kan komma åt samma information med hjälp av text, punktskrift, audio-, video-, och/eller elektroniska format. Exemplen på lättillgängliga format omfattar symboler, högtalarmeddelanden och textning, men inskränker sig inte till dessa och kan variera utgående från teknikens utveckling.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led rb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(rb) passagerare: var och en som reser med stöd av ett transportavtal, utom personer som medföljer fordon, släpvagnar eller gods som befordras som frakt eller handelsvaror.

Motivering

Med förordningens nuvarande lydelse skulle nyttofordonsförare komma att betraktas som passagerare. Det är inte meningen att förordningen ska gälla för dem.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led rc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(rc) ankomst: den faktiska tidpunkt då fartyget förtöjts vid ankomstkajen.

Motivering

För närvarande finns det ingen definition av vad som utgör ankomst. För begreppet ”fartyget förtöjts vid ankomstkajen”: samma motivering som ovan.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led rd (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(rd) avgång: den faktiska tidpunkt då fartyget är avseglingsklart.

Motivering

För närvarande finns det ingen definition av vad som utgör avgång. Med ”avseglingsklart” menas att fartyget är fullt berett att lägga ut från kajen.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led re (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(re) biljettpris: det pris som betalats för transport och inkvartering ombord. I biljettpriset ingår inte kostnader för måltider, andra aktiviteter och eventuella köp ombord.

Motivering

För att klarlägga grunden för eventuell ersättning.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led rf (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(rf) force majeure: en händelse eller omständighet som inte kunnat förebyggas, ens om alla lämpliga åtgärder vidtagits, såsom krig, invasion, handling förövad av utländska fiender, krigshandlingar (med eller utan krigsförklaring), inbördeskrig, uppror, revolution, folkresning, militärkupp eller annan statskupp eller konfiskering, terrordåd, nationalisering, sanktioner från statsmakternas sida, blockad, embargo, facklig stridsåtgärd, strejk, lockout, avbrott i eller bortfall av elförsörjningen eller katastrofer, bland dem eldsvåda, översvämning, jordbävning, storm, orkan eller annan naturkatastrof; force majeure kan även orsakas av extrema tidvattenförhållanden, kraftiga vindar, avsevärda våghöjder som överskrids och isbildning.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Reservationer och biljetter ska utan extra kostnad erbjudas till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

2. Bokningar och biljetter ska utan extra prispåslag erbjudas till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Motivering

Texten bör preciseras.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 7 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 6 får trafikföretag, biljettutfärdare eller researrangörer med hänvisning till funktionshinder eller nedsatt rörlighet vägra att godkänna en reservation eller att ge ut en biljett eller neka ombordstigning för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 6 får trafikföretag, biljettutfärdare eller researrangörer vägra att godkänna en reservation eller att ge ut en biljett eller neka ombordstigning för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet

Motivering

Man bör precisera att motivet att neka ombordstigning inte får vara funktionshindret i sig, utan endast fartygets materiella karaktärsdrag, som eventuellt inte lämpar sig för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) när det gäller att uppfylla tillämpliga säkerhetskrav som fastställts i internationell lagstiftning, gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning eller för att uppfylla säkerhetskrav som fastställts av den myndighet som utfärdade drifttillståndet för det berörda trafikföretaget,

utgår

Motivering

Att neka ombordstigning av säkerhetsskäl bör inte tillämpas inom sjöfarten, eftersom fartygets struktur är den allra viktigaste faktorn.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) om passagerarfartygets struktur gör det fysiskt omöjligt att ta ombord eller transportera personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

(b) om passagerarfartygets struktur gör det fysiskt omöjligt att ta ombord eller transportera personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och dessa personer inte kan erbjudas normal service under säkra och värdiga former som rimligen går att förena med fartygsdriftens krav.

Motivering

Undantaget från skyldigheten att transportera en person med funktionshinder – alltså att det ska vara ”fysiskt omöjligt” – är alltför snävt formulerat. Man kommer nästan alltid att kunna transportera dessa personer, men transporten kan bli osäker, obekväm eller diskriminerande på grund av att villkoren skiljer sig från de villkor som gäller för övriga passagerare. Med de ord som lagts till blir det möjligt att ta hänsyn till om det till exempel går att evakuera passageraren i en nödsituation.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om vägran att godta en reservation grundas på de skäl som anges i första stycket led a eller b ska trafikföretag, biljettutfärdare eller researrangörer göra rimliga ansträngningar för att föreslå ett godtagbart alternativ för den berörda personen.

Om vägran att godta en reservation grundas på de skäl som anges i första stycket ska trafikföretag, biljettutfärdare eller researrangörer göra rimliga ansträngningar för att föreslå ett godtagbart alternativ för den berörda personen.

Motivering

Teknisk ändring som krävs för att led a utgår.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När det gäller förhandsbokning ska en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet som har vägrats ombordstigning på grund av funktionshinder eller nedsatt rörlighet och eventuella beledsagare enligt punkt 2 erbjudas rättigheten till ersättning eller ombokning enligt det som anges i bilaga I. Rättigheten till en returresa eller ombokning gäller under förutsättning att alla säkerhetskrav uppfylls.

När det gäller förhandsbokning ska en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet som har vägrats ombordstigning och eventuella beledsagare enligt punkt 2 erbjudas rättigheten till ersättning eller ombokning enligt det som anges i bilaga I.

Motivering

Man bör precisera att motivet för att neka ombordstigning inte får vara funktionshindret i sig, utan endast fartygets materiella karaktärsdrag, som eventuellt inte lämpar sig för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Omarbetning av texten för att anpassa den till ändringsförslag 9 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Under samma villkor som avses i punkt 1 a kan trafikföretag, biljettutfärdare eller researrangörer kräva att en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ledsagas av en annan person som kan ge den assistans som krävs när detta är absolut nödvändigt.

2. Trafikföretag, biljettutfärdare eller researrangörer kan kräva att en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ledsagas av en annan person som kan ge den assistans som krävs när detta är absolut nödvändigt.

Motivering

Omarbetning av texten för att anpassa den till ändringsförslag 9 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Trafikföretagen ska, med aktivt deltagande av företrädare för organisationer för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet samt de tillsynsorgan som avses i artikel 26, fastställa icke-diskriminerande tillgänglighetsregler som tillämpas på transport av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, såväl som alla eventuella begränsningar när det gäller transport av dessa personer eller rörelsehjälpmedel som beror på passagerarfartygens struktur och vars syfte är att uppfylla tillämpliga säkerhetskrav. Dessa regler ska innehålla alla villkor för tillträde till den berörda sjöfartstjänsten, inbegripet tillträde till de fartyg som används och fartygens möjligheter ombord.

1. Under de nationella tillsynsorganens kontroll ska trafikföretagen, med aktivt deltagande av företrädare för hamnorganisationer och för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, fastställa icke-diskriminerande tillgänglighetsregler som tillämpas på transport av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, och deras ledsagare, såväl som alla eventuella begränsningar när det gäller transport av dessa personer eller rörelsehjälpmedel som beror på passagerarfartygens struktur och vars syfte är att uppfylla tillämpliga säkerhetskrav. Dessa regler ska innehålla alla villkor för tillträde till den berörda sjöfartstjänsten, inbegripet tillträde till de fartyg som används och fartygens möjligheter ombord. samt de hjälpmedel de utrustats med.

Motivering

Om samrådet enligt artikel 8 är nödvändigt bör man även klargöra hur det ska genomföras i framtiden. Det nationella organ som fastställs i artikel 26 förefaller att vara rätt organ för att övervaka samrådet. Det är också viktigt att företrädare för hamnorganisationerna deltar i förfarandet.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Trafikföretagen eller biljettutfärdarna ska senast vid reserveringstidpunkten på lämpligt sätt ge ut de regler som anges i punkt 1, på samma språk som information i allmänhet görs tillgänglig för alla passagerare. När denna information tillhandahålls ska särskild vikt läggas vid behoven hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

2. Trafikföretagen eller biljettutfärdarna ska senast vid reserveringstidpunkten på lämpligt sätt, fysiskt eller över Internet, och i lättillgängliga format ge ut de regler som anges i punkt 1, på samma språk som information i allmänhet görs tillgänglig för alla passagerare. När denna information tillhandahålls ska särskild vikt läggas vid behoven hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Motivering

Terminologin bör förenhetligas.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Trafikföretagen ska på begäran tillhandahålla de internationella, gemenskapens eller nationella lagar i vilka säkerhetskraven fastställs och på vilka de icke-diskriminerande tillgänglighetsreglerna grundar sig.

3. Trafikföretagen ska på begäran i lättillgängliga format tillhandahålla de internationella, gemenskapens eller nationella lagar i vilka säkerhetskraven fastställs och på vilka de icke‑diskriminerande tillgänglighetsreglerna grundar sig.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Trafikföretag, deras biljettutfärdare eller researrangörer ska se till att all relevant information om transportvillkoren, information om resan och information om tillgängligheten för tjänster finns att tillgå i lämpliga och lättillgängliga format för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. I detta ska ingå bokning och information över nätet.

5. Trafikföretag, deras biljettutfärdare eller researrangörer ska se till att all relevant information om transportvillkoren, information om resan och information om tillgängligheten för tjänster samt en skriftlig bekräftelse över tillhandahållande av assistans finns i lättillgängliga format för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. I detta ska ingå bokning och information över nätet.

Motivering

En bekräftelse över assistans, som är viktig för många passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, bör utfärdas då bokningen görs av den som har hand om bokningen.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid avfärd från, transitering genom eller ankomst till en hamn ska trafikföretaget ha ansvaret för att personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kostnadsfritt får den assistans som definieras i bilaga II, på ett sådant sätt att personen i fråga kan ta sig ombord på den avgående tjänst eller ta sig i land från den ankommande tjänst för vilken personen har köpt en biljett, utan att detta påverkar de tillgänglighetsregler som avses i artikel 8.1.

1. Vid avfärd från, transitering genom eller ankomst till en hamn ska trafikföretaget ha ansvaret för att personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kostnadsfritt får den assistans som definieras i bilaga II, på ett sådant sätt att personen i fråga kan ta sig ombord på den avgående tjänst eller ta sig i land från den ankommande tjänst för vilken personen har köpt en biljett, utan att detta påverkar de tillgänglighetsregler som avses i artikel 8.1. Assistansen bör anpassas efter de individuella behoven hos personen med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 9 – punkt 4 (punkt 5 i sv. versionen)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Trafikföretagen ska i enlighet med gängse affärspraxis föra separata räkenskaper för verksamhet som rör assistans för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet i förhållande till övrig verksamhet.

utgår

Motivering

Den här skyldigheten är alltför omfattande för sjöfartssektorn.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. I enlighet med artikel 12 ska hamnarnas ansvariga ledningsgrupper om nödvändigt göra hamnarna tillgängliga för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Motivering

Det är viktigt att fastställa ramar för vilka skyldigheter som hamnarnas ledningsgrupper har gentemot passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 12 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Assistans ska tillhandahållas förutsatt att trafikföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören hos vilken biljetten köptes underrättas om personens behov av sådan assistans minst 48 timmar innan assistansen behövs. Om biljetten omfattar flera resor ska det vara tillräckligt med en enda underrättelse förutsatt att tillbörlig information lämnas om tidpunkterna för efterföljande resor.

(a) Assistans ska tillhandahållas förutsatt att trafikföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören hos vilken biljetten köptes underrättas om personens behov av sådan assistans då bokningen görs eller minst 48 timmar innan assistansen behövs, såvida inte passageraren och den som tillhandahåller assistansen kommit överens om en kortare frist för underrättelsen, med undantag för kryssningar, varvid underrättelsen om behovet av assistans ska göras i samband med bokningen. Om biljetten omfattar flera resor ska det vara tillräckligt med en enda underrättelse förutsatt att tillbörlig information lämnas om tidpunkterna för efterföljande resor.

Motivering

Bokningstidpunkten tycks vara det lämpligaste tillfället att meddela trafikföretaget om att assistans ska tillhandahållas, och kravet ska komma från trafikföretaget, enligt artikel 8.5. Om kundens rörlighet blir nedsatt mellan det att bokningen görs och fartyget avgår bör trafikföretaget ändå ha 48 timmar på sig att reda ut vad det ska göra.

En viss flexibilitet måste tillåtas i systemet med underrättelser, till exempel om personen i fråga regelbundet anlitar samma tjänst. Det vore också orimligt att kräva att trafikföretagen ska inrätta ett system för underrättelser, om de inte har någon verklig nytta av systemet.

En kryssning är en kombination av transport, inkvartering och andra turisttjänster, som tillsammans utgör en paketresa av det slag som det finns bestämmelser om i paketresedirektivet, 90/314/EG. I det direktivet föreskrivs det att kunderna ska meddela arrangören eller återförsäljaren sina ”speciella önskemål” när de gör sina bokningar, så att arrangören kan vidta de åtgärder som behövs för kunderna i samband med kryssningen.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 12 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Trafikföretag, biljettutfärdare och researrangörer ska vidta alla åtgärder som behövs för mottagning av de underrättelser om behovet av assistans som kommer från personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Denna skyldighet ska gälla vid alla deras försäljningspunkter, inbegripet försäljning per telefon och över internet.

(b) Trafikföretag, biljettutfärdare och researrangörer ska vidta alla åtgärder som behövs för begäran om och mottagning av de underrättelser om behovet av assistans som kommer från personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Passageraren ska få en bekräftelse på att underrättelsen om behovet av assistans mottagits. Dessa skyldigheter ska gälla vid alla deras försäljningspunkter, inbegripet försäljning per telefon och över Internet.

Motivering

Det är viktigt att trafikföretag, biljettutfärdare och researrangörer aktivt frågar om någon passagerare behöver assistans eller inte, eftersom inte alla passagerare vet om att de själva förutsätts underrätta om sina behov. Det är också viktigt att passagerarna kan bevisa att de underrättat trafikföretagen, biljettutfärdarna och researrangörerna om sina behov av assistans.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 12 – led e – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– vid den tidpunkt som trafikföretaget har fastställt, dock inte mer än 60 minuter före angiven avgångstid, eller

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 12 – led e – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– om ingen tidpunkt har fastställts, senast 30 minuter före den angivna avgångstiden.

– om ingen tidpunkt har fastställts, senast 30 minuter före den angivna ombordstigningstiden, om inte annat överenskommits mellan passageraren och den som tillhandahåller assistansen.

Motivering

För att ta hänsyn till den situation som råder inom sjötransportsektorn är det lämpligt att utgå från tidpunkterna för ombordstigning och att ta hänsyn till denna process. Det rör sig för övrigt om en anpassning till luftfartsförordningen.

I vissa fall, till exempel i hamnar som saknar bemanning, kan det vara enklare både för den som tillhandahåller assistansen och för passageraren med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, att de möts vid en tidpunkt de själva kommit överens om.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 12 – led e – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– när det gäller kryssningsresor, vid den tidpunkt som trafikföretaget har fastställt, dock inte mer än 60 minuter före incheckningstid.

Motivering

Det är viktigt att göra åtskillnad mellan kryssningar och andra typer av sjöfart.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 12 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) När en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet måste använda ett assistansdjur ska detta få delta i transporten förutsatt att trafikföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören underrättas i enlighet med tillämpliga nationella regler om transport av erkända assistansdjur ombord på passagerarfartyg, i den mån sådana regler finns.

(f) När en person med funktionshinder eller nedsatt rörlighet måste använda hundar ska dessa få delta i transporten förutsatt att trafikföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören underrättas i enlighet med tillämpliga nationella regler om transport av erkända assistanshundar ombord på passagerarfartyg, i den mån sådana regler finns.

Motivering

Texten bör preciseras.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När tillhandahållandet av assistans har lagts ut hos en underleverantör och trafikföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören får en underrättelse om assistansbehovet minst 48 timmar före resans angivna avgångstid ska den relevanta informationen förmedlas så att underleverantören får den minst 36 timmar före resans angivna avgångstid.

1. När tillhandahållandet av assistans har lagts ut hos en underleverantör och trafikföretaget får en underrättelse om assistansbehovet minst 48 timmar före resans angivna avgångstid ska den relevanta informationen förmedlas så att underleverantören får den minst 36 timmar före resans angivna avgångstid.

2. När tillhandahållandet av assistans har lagts ut hos en underleverantör och trafikföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören inte får underrättelse om assistansbehovet minst 48 timmar före resans angivna avgångstid, ska den relevanta informationen förmedlas till underleverantören så snart det är möjligt.

2. När tillhandahållandet av assistans har lagts ut hos en underleverantör och trafikföretaget inte får underrättelse om assistansbehovet minst 48 timmar före resans angivna avgångstid, ska den relevanta informationen förmedlas till underleverantören så snart det är möjligt.

Motivering

Skyldigheten att underrätta en underleverantör om assistansbehovet bör gälla bara för det trafikföretag som anlitar underleverantören. Varken biljettutfärdaren eller researrangören vet vem trafikföretaget anlitat som underleverantör.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När tillhandahållandet av assistans har lagts ut hos en underleverantör och trafikföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören får en underrättelse om assistansbehovet minst 48 timmar före resans angivna avgångstid ska den relevanta informationen förmedlas så att underleverantören får den minst 36 timmar före resans angivna avgångstid.

1. När tillhandahållandet av assistans har lagts ut hos en underleverantör och trafikföretaget, biljettutfärdaren eller researrangören får en underrättelse om assistansbehovet minst 48 timmar före resans angivna avgångstid ska den relevanta informationen förmedlas så att underleverantören får den så snart som möjligt och under alla omständigheter minst 36 timmar före resans angivna avgångstid.

Motivering

Om informationen finns tillgänglig tidigare än den fastställda gränsen på 48 timmar är det lämpligt att underrätta underleverantören så snart som möjligt, utan att nödvändigtvis vänta fram till 36 timmar före resans angivna avgångstid.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Trafikföretagen ska offentliggöra sina kvalitetsnormer.

3. Trafikföretagen ska offentliggöra sina kvalitetsnormer i lättillgängliga format.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 15 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) ge utbildning om assistans till funktionshindrade personer och om handikappfrågor enligt det som beskrivs i bilaga IV, till all sådan personal som arbetar i hamnen och som kommer i direkt kontakt med resenärerna,

(b) ge utbildning om assistans till funktionshindrade personer och om handikappfrågor enligt det som beskrivs i bilaga IV, till all dess personal som arbetar i hamnen och som kommer i direkt kontakt med resenärerna,

Motivering

Det är skäl att precisera att det handlar om trafikföretagets personal, vilket anges i början av artikeln.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 15 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) se till att all ny personal vid anställningen får utbildning om funktionshinder och att personalen när så är lämpligt genomgår fortbildningskurser.

(c) se till att all ny personal som kommer i direkt kontakt med passagerarna vid anställningen får utbildning om funktionshinder och att personalen när så är lämpligt genomgår fortbildningskurser.

Motivering

En del av personalen kommer inte i kontakt med passagerarna, och det vore onödigt att ge den personalen utbildning av denna typ.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om rullstolar, andra rörelsehjälpmedel eller delar av dem förloras eller skadas medan de hanteras i hamnen eller transporteras ombord på fartyget före, under och efter resan, ska den passagerare som äger utrustningen få ersättning från trafikföretaget eller från hamnens ledningsgrupp, beroende på vem som hade ansvaret för utrustningen när den förlorades eller skadades.

1. Utom i de fall då en passagerare som äger rullstolar, andra rörelsehjälpmedel eller delar av dem vilka förloras eller skadas medan de hanteras i hamnen eller transporteras ombord på fartyget före, under och efter resan redan har fått ersättning i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning av den… om bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss och på inre vattenvägar1, ska passageraren få ersättning, beroende på vem som hade ansvaret för utrustningen när den förlorades eller skadades.

 

________

1 EUT L ..., ..., s. ...

Motivering

Ett förtydligande för att framhäva sambandet mellan förordningen om bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss och på inre vattenvägar, som kommer att tas upp till plenaromröstning i mars. Texten ändras också för att betona vem som ansvarar för utrustningen.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid behov ska alla ansträngningar göras för att snabbt få fram ersättande utrustning.

Vid behov ska alla ansträngningar göras för att snabbt få fram ersättande utrustning, som lämpar sig efter den berörda passagerarens behov.

Motivering

Den ersättande utrustningen kan visserligen inte alltid vara identisk med den ursprungliga men ändå måste den bekvämt kunna användas av den berörda passageraren.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I fall av försening ska trafikföretaget, eller där det är lämpligt hamnens ledningsgrupp, underrätta passagerarna om uppskattade avgångs- och ankomsttider så snart som denna information finns till hands, dock inte senare än 30 minuter efter angiven avgångstid eller en timme före angiven ankomsttid.

1. I fall av försening ska trafikföretaget, eller där det är lämpligt hamnens ledningsgrupp, underrätta passagerarna senast 30 minuter efter angiven avgångstid eller en timme före angiven ankomsttid. Om sådan information finns tillgänglig ska trafikföretaget underrätta passagerarna om beräknade avgångs- och ankomsttider.

Motivering

Ändringsförslag som syftar till en omformulering. I de flesta fall beror förseningar dessutom på ogynnsamma väderleksförhållanden. Uppgifter om exakt hur lång förseningen kommer att bli finns således inte alltid till hands. Det är därför lämpligt att undvika att trafikföretaget ser sig nödsakat att lämna felaktiga uppgifter.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Trafikföretaget eller hamnens ledningsgrupp ska se till att passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet får den information som krävs i punkterna 1 och 2 i lättillgängliga format.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om förseningen medför att övernattning under en eller flera nätter blir nödvändig eller då en längre vistelse än den passageraren planerat blir nödvändig, ska passagerarna kostnadsfritt erbjudas, när och om det är fysisk möjligt, hotell eller annan inkvartering och transport mellan hamnen och inkvarteringsplatsen, utöver de måltider och förfriskningar som föreskrivs i punkt 1.

2. Om förseningen medför att övernattning under en eller flera nätter blir nödvändig eller då en längre vistelse än den passageraren planerat blir nödvändig, ska passagerarna kostnadsfritt erbjudas hotell eller annan inkvartering och transport mellan hamnen och inkvarteringsplatsen, utöver de måltider och förfriskningar som föreskrivs i punkt 1. Trafikföretagets kostnad för inkvartering och ombokning får inte vara högre än två gånger biljettpriset.

Motivering

Ersättningen får inte villkoras av oklara materiella faktorer. Det vore otänkbart att låta en person som redan drabbats av ett dygns försening, betala för detta.

Detta ändringsförslag gör det möjligt att införa en koppling mellan biljettpriset och trafikföretagets kostnad för inkvartering i samband med en större försening, samtidigt som det säkerställs en miniminivå för trafikföretagets skyldigheter.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 19 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) ersättning för biljettpriset utom om passageraren godtar de alternativa transporttjänster som avses i led a).

(b) erbjudas ersättning för biljettpriset om passageraren beslutar att inte resa med trafikföretaget.

Motivering

Skapar överensstämmelse mellan passagerares rättigheter i sjöfarten och vid anlitandet av andra transporttjänster.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 19 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Betalningen av ersättningen enligt led b) ska göras på samma villkor som betalningen av ersättningen enligt artikel 20.

Betalningen av ersättningen enligt led b ska göras på samma villkor som betalningen av ersättningen enligt artikel 20.3–4a.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Rätten till ersättning enligt denna artikel ska inte gälla passagerare på en kryssningsresa utom om sådana rättigheter uppstår enligt direktiv 90/314/EEG.

2. Utan hinder av punkt 1 ska passagerare på en kryssningsresa erbjudas ombokning eller ersättning enligt direktiv 90/314/EEG.

Motivering

Hänvisningen till direktiv 90/314 EEG garanterar att passagerare på en kryssningsresa kan dra full nytta av det skydd som tillskrivs dem i detta direktiv.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 20 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En passagerare kan, utan att mista rätten till transport, anhålla om ersättning från trafikföretaget om passageraren drabbas av försening till följd av en inställd tur eller en försening av avresan. Ersättningen ska ha följande miniminivåer:

1. En passagerare kan, utan att mista rätten till transport, anhålla om ersättning från trafikföretaget. Ersättningen ska ha följande miniminivåer:

Motivering

Det är inte nödvändigt att specificera eventuella orsaker till en försening. Passageraren bör kunna få ersättning vad som än sker.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Rätten till ersättning enligt denna artikel ska inte gälla passagerare på en kryssningsresa utom om sådana rättigheter uppstår enligt direktiv 90/314/EEG.

2. Punkt 1 ska inte gälla passagerare på en kryssningsresa. Dessa kan göra anspråk på ersättning enligt direktiv 90/314/EEG.

Motivering

Hänvisningen till direktiv 90/314 EEG garanterar att passagerare på en kryssningsresa kan dra full nytta av det skydd som tillskrivs dem i detta direktiv.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 20 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Om trafikföretaget senast 3 dagar före planerad avgång tillkännagett en inställelse eller en senareläggning av en tur eller en förlängd transporttid föreligger inga anspråk på kompensation.

Motivering

Precis såsom fallet är inom flygtrafiken bör, med samtidig hänsyn tagen till sjöfartens särdrag, trafikföretaget ha möjlighet att tillkännage en tidtabellsändring i rätt tid, så att den nya tidtabellen kommer att utgöra grunden för fastställandet av eventuella fall av ersättning.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 20a

 

Force majeure

 

De skyldigheter som fastställs i artiklarna 18, 19 och 20 ska inte gälla vid force majeure som hindrar genomförandet av en transporttjänst och som inte kunnat förebyggas, ens om alla lämpliga åtgärder vidtagits.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inget i denna förordning ska hindra passagerare från att inför nationella domstolar söka skadestånd när det gäller förluster till följd av inställda turer eller förseningar av transporttjänster.

Inget i denna förordning ska hindra passagerare från att inför nationella domstolar söka skadestånd när det gäller förluster till följd av inställda turer eller förseningar av transporttjänster. Kompensation som beviljas i enlighet med denna förordning får räknas av från sådan kompletterande kompensation.

Motivering

Dubbel kompensation bör undvikas. Ändringsförslaget gör det möjligt för domstolarna att minska kompensationen i förekommande fall.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Trafikföretagen ska samarbeta för att anta arrangemang på nationell eller europeisk nivå med aktörer, yrkesorganisationer, kundorganisationer, passagerare och personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet som deltagare. Dessa åtgärder ska vara inriktade på att förbättra omhändertagandet av passagerare, särskilt i fall av kraftiga förseningar, störningar eller inställda turer.

Under nationella tillsynsorganens kontroll ska trafikföretagen samarbeta för att anta arrangemang på nationell eller europeisk nivå med aktörer, yrkesorganisationer, kundorganisationer, passagerare, hamnar och personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet som deltagare. Dessa åtgärder ska vara inriktade på att förbättra omhändertagandet av passagerare, särskilt i fall av kraftiga förseningar, störningar eller inställda turer.

Motivering

Det nationella organ som fastställs i artikel 26 förefaller att vara rätt organ för att garantera ett vällyckat samarbetsförfarande. Det är också viktigt att hamnarnas ledningsgrupper deltar i förfarandet.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Hamnarnas ledningsgrupper och trafikföretagen ska förse passagerarna med tillbörlig information i lämpligt format under hela resan. Särskild vikt ska fästas vid behoven hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Hamnarnas ledningsgrupper och trafikföretagen ska förse passagerarna med tillbörlig information i lättillgängliga format och på gängse språk under hela resan. Särskild vikt ska fästas vid behoven hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Motivering

Terminologin bör förenhetligas.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Trafikföretagen ska se till att passagerarna senast vid avresan förses med lämplig och förståelig information om deras rättigheter enligt denna förordning. Om informationen har lämnats antingen av ett trafikföretag eller av ett verkställande trafikföretag, ska endast den ena av dem vara skyldig att tillhandahålla informationen. Informationen ska tillhandahållas i det format som är lämpligast. När informationen tillhandahålls ska särskild vikt läggas vid behoven hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

1. Trafikföretagen ska se till att passagerarna senast vid avresan förses med lämplig och förståelig information om deras rättigheter enligt denna förordning. Om informationen har lämnats antingen av ett trafikföretag eller av ett verkställande trafikföretag, ska endast den ena av dem vara skyldig att tillhandahålla informationen. Informationen ska tillhandahållas i lättillgängliga format och på gängse språk. När denna information tillhandahålls ska särskild vikt läggas vid behoven hos personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Motivering

Terminologin bör förenhetligas och det bör hänvisas till valet av språk.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Trafikföretagen ska inrätta en mekanism för hantering av klagomål rörande rättigheter och skyldigheter som omfattas av denna förordning.

1. Medlemsstaternas myndigheter ska inrätta en oberoende mekanism för hantering av klagomål rörande rättigheter och skyldigheter som omfattas av denna förordning och den ska finnas tillgänglig för alla passagerare, också personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse ett eller flera organ med ansvar för att denna förordning genomförs. Vart och ett organ ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att passagerarnas rättigheter respekteras, inbegripet efterlevnad av de tillgänglighetsregler som avses i artikel 8. Varje organ ska vad gäller organisation, beslut om finansiering, rättslig struktur och beslutsfattande vara oberoende av trafikföretagen.

1. Varje medlemsstat ska utse ett organ med ansvar för att denna förordning genomförs. Vart och ett organ ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att övervaka att tillgänglighetsreglerna enligt artikel 8 inrättas och för att garantera respekten för reglerna och trygga passagerarnas rättigheter. Varje organ ska vad gäller organisation, beslut om finansiering, rättslig struktur och beslutsfattande vara oberoende av kommersiella intressen.

Motivering

Ett enda organ räcker för denna uppgift. Om det erkänns i andra artiklar i förordningen att flera parter har särskilda intressen i fråga om passagerarnas rättigheter, bör det nationella organets oberoende förtydligas.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om det organ eller de organ som de har utsett enligt denna artikel och organens respektive behörigheter.

2. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om det organ som de har utsett enligt denna artikel och organens respektive behörigheter.

Motivering

Ett enda organ per medlemsstat skulle möjliggöra administrativ förenkling och ökat ansvar för det berörda organet.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Alla passagerare kan lämna klagomål till ett lämpligt organ som har utsetts enligt punkt 1 eller till ett annat lämpligt organ som en medlemsstat har utsett, när det gäller en påstådd överträdelse av denna förordning.

3. Alla passagerare kan lämna klagomål till ett lämpligt organ som har utsetts enligt punkt 1 av en medlemsstat när det gäller en påstådd överträdelse av denna förordning.

Motivering

Ett enda organ räcker för denna uppgift.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 27 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Samlade uppgifter om klagomål.

(d) Samlade uppgifter om klagomål, också om vad de resulterat i och hur länge det tagit innan de färdigbehandlats.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder som tillämpas vid överträdelse av denna förordning och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att reglerna genomförs. Påföljderna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser och ska utan dröjsmål anmäla alla ändringar som påverkar dem.

Medlemsstaterna ska fastställa regler om påföljder som tillämpas vid överträdelse av denna förordning och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att reglerna genomförs. Påföljderna, som kan bestå av ersättning till den berörda personen, bör vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser och ska utan dröjsmål anmäla alla ändringar som påverkar dem.

Motivering

I skäl 18 står det att påföljderna kan bestå av ersättning till den berörda personen. Det är skäl att upprepa detta i själva lagstiftningsdelen.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga II – stycke 1 – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– gå ombord på fartyget, med hjälp av hissar, rullstolar eller annan assistans som i förekommande fall kan behövas,

– gå ombord på fartyget, med hjälp av nödvändiga hjälpmedel,

Motivering

Det är onödigt att kräva att det ska finnas dyra apparater som många fartyg eller hamnar inte har tillgång till.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga II – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillfällig ersättning av skadade eller förlorade rörelsehjälpmedel, dock inte nödvändigtvis identiska sådana.

Tillfällig ersättning av skadade eller förlorade rörelsehjälpmedel, dock inte nödvändigtvis identiska sådana. De måste dock ha liknande tekniska egenskaper och liknande funktion.

Motivering

Om så inte är fallet kanske den person som behöver hjälpmedlet inte kan använda det eller så är det av ingen nytta för personen i fråga då det inte är anpassat till dennes specifika behov.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga II – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Markhantering av erkända assistansdjur, i förekommande fall.

Markhantering av erkända assistanshundar, i förekommande fall.

Motivering

Texten bör preciseras.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga IV – avsnitt 2 – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Hur man ger assistans till personer med nedsatt rörlighet som reser med ett erkänt assistansdjur, inbegripet dessa djurs roll och behov.

– Hur man ger assistans till personer med nedsatt rörlighet som reser med en assistanshund, inbegripet dessa djurs roll och behov.

Motivering

I enlighet med den ändrade artikel 12 f ersätts assistansdjur med assistanshund för att göra texten tydligare.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning – ändringsakt

Bilaga IV – avsnitt 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Tekniker för att eskortera blinda personer och personer med nedsatt syn och för hantering och transport av erkända assistansdjur.

– Tekniker för att eskortera blinda personer och personer med nedsatt syn.

Motivering

Assistanshundarna bör få ledsaga sin ägare och bör inte hanteras av besättningen i tjänsten. Assistanshundar är utbildade för att lyda endast ägarens tillsägelser.


MOTIVERING

Bakgrund: bättre rättigheter för passagerarna inom samtliga tranportsätt

Sedan början av 2000-talet har EU, i enlighet med kommissionens vitbok Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden(1), engagerat sig i att förbättra passagerarnas rättigheter.

EU-institutionerna har därför nyligen antagit bestämmelser om passagerarnas rättigheter i samband med flygresor och tågresor. För att avsluta detta lagstiftningsinitiativ har kommissionen förelagt Europaparlamentet och rådet två andra förordningsförslag som avser passagerarnas rättigheter dels vid bussresor, dels vid resor till havs eller på inre vattenvägar. Detta förslag till betänkande bör därför behandlas som en av åtgärderna för att öka passagerarnas rättigheter men även för att harmonisera de europeiska konsumenternas rättigheter inom de olika transportsätten.

Det här betänkandet syftar således till att harmonisera passagerarnas rättigheter inom de olika transportsätten, eftersom tranportsätten ofta konkurrerar med varandra. Dessutom bör man i samband med ett konkret genomförande av passagerarnas rättigheter också beakta särdragen hos sjötransporter och transporter på inre vattenvägar.

Kommissionens förslag

Kommissionens förslag grundar sig på de två befintliga förordningarna om passagerarnas rättigheter inom luftfartssektorn och järnvägssektorn. Förslaget handlar om passagerarnas rättigheter och rättigheterna för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, och syftar till att avskaffa det som hindrar personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet från att resa med fartyg i Europa. Dessutom innehåller förslaget bestämmelser om passagerarnas rättigheter mer generellt, särskilt i fråga om förseningar och inställda turer.

De viktigaste lagstiftningsåtgärderna är följande:

–   Särskilda rättigheter för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, i syfte att värna om principen icke-diskriminering, med särskild fokusering på tillgänglighet och assistans för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

–   Trafikföretagens skyldigheter om resan försenas eller ställs in.

–   Information till passagerare och hantering av klagomål.

–   Nationella organs genomförande av förordningen.

Det framgår av tillämpningsområdet att förslaget avser nationella och internationella kommersiella transporttjänster för passagerare till havs och på inre vattenvägar.

Föredragandens ståndpunkt

Generellt ser det ut som om kommissionens förslag har hämtat en hel del inspiration ur förslaget om passagerarnas rättigheter inom luftfartssektorn. Det har därför gjorts ett antal tekniska ändringar. Föredraganden har till exempel försökt förenhetliga terminologin när det gäller olika sätt att informera passagerarna. För övrigt har Europaparlamentet inom ramen för det interinstitutionella arbetet ofta gjort det möjligt att förbättra kommissionens lagstiftningsförslag i passagerarnas intresse. Detta är en tradition som föredraganden vill tillstyrka fullt ut.

Den nuvarande valperioden närmar sig sitt slut, och Europaparlamentet måste därför arbeta snabbt under första behandlingen. Föredraganden kommer därför att fortsätta gå igenom bestämmelserna i förslaget och lägga fram ytterligare ändringsförslag om han ser det som nödvändigt. De viktigaste ändringarna är följande:

1.  För personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet generellt finns det ett antal nya bestämmelser för att säkra att deras rättigheter inte kommer att kunna äventyras genom undantagsbestämmelser med ett innehåll som ofta är för vagt formulerat. Till exempel har möjligheten att neka en funktionshindrad ombordstigning på ett fartyg fått en klarare utformning.

2.  Skyldigheten att fråga om passagerarna behöver assistans uttrycks klart och tydligt, liksom skyldigheten att bekräfta tillhandahållandet av assistens skriftligen.

3.  Sjötransport i form av kryssningsresor omfattas av ett särskilt direktiv från 1991(2). Föredragandens avsikt har varit att erinra om de bestämmelser om omläggning av resan och ersättningar som fastställs i detta direktiv.

4.  Trafikföretagen åläggs hela ansvaret för att tillhandahålla personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet assistans i hamnarna. För att göra hamnarnas ledningsgrupper delaktiga har man utarbetat en kompromisslösning som går ut på att hamnarna i högre grad ska involveras i samrådet med aktörerna inom denna sektor.

5.  Rollen för de nationella organ som ska övervaka genomförandet av den framtida förordningen stärks och preciseras. Föredraganden föreslår att ett enda organ per medlemsstat ska utses för detta ändamål.

6.  Organens ansvar utökas, särskilt när det gäller fastställande av icke-diskriminerande bestämmelser om transport av personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet. Föredraganden har även försökt se till att dessa organ är oberoende av kommersiella intressen.

7.  Slutligen har föredraganden strävat efter att precisera definitionerna av transportavtal, biljettutfärdare och researrangör.

(1)

KOM(2001)0370, 12.9.2001.

(2)

Direktiv 90/314/EEG om paketresor, semesterpaket och andra paketarrangemang (EGT L 158, 23.6.1991, s. 59).


YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (10.3.2009)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen

(KOM(2008)0816 – C6‑0476/2008 – 2008/0246(COD))

Föredragande: Georgios Papastamkos

KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med detta förslag till förordning är att reglera frågor som rör rättigheterna för sjöfartspassagerare i inrikes och internationell trafik, däribland passagerare med funktionshinder eller nedsatt rörlighet.

Föredraganden anser att det systematiskt sett skulle vara att föredra om det lades fram separata förslag om å ena sidan passagerares rättigheter, å andra sidan personer med nedsatt rörlighet. Anledningen till det är att de enskilda bestämmelserna har olika syfte och riktar sig till olika grupper. På luftfartsområdet har man i gemenskapslagstiftningen valt att reglera frågorna för alla passagerare utan undantag och utan att skilja mellan olika kategorier.

Föredraganden anser att hänvisningen till ”utförande företag” och ”verkställande trafikföretag” i definitionen av ”trafikföretag” skapar förvirring när det gäller vem som förbinder sig att utföra en sjötransport. Detta skapar rättslig ovisshet för passagerare som ingår ett transportavtal, särskilt när det gäller vem som ska kontaktas om transportavtalet inte skulle genomföras på rätt sätt. Bestämmelserna om ansvaret att informera passagerarna om en avresa skulle försenas bör därför kompletteras, så att passagerarna kan informeras inte enbart av trafikföretaget eller hamnens ledningsgrupp utan även av researrangören eller den auktoriserade biljettutfärdaren, vilket är praxis i ett antal medlemsstater. Dessutom bör begreppet ”försening” klargöras och de olika fallen av förseningar som trafikföretaget inte självt har orsakat specificeras ytterligare.

Vidare är definitionen av ”försening” väldig smal (60 minuter). När det gäller ögrupper som exempelvis öarna i Egeiska havet, där fartyg kan lägga till vid fem eller sex olika öar, är en timma alldeles för kort tid. Motsvarande bestämmelser på luftfartsområdet gäller för förseningar på över två timmar. Kommissionens förslag återspeglar troligtvis normala fartygsrutter i norra Europa (färjelinjer m.m.). Förslaget lyckas dock inte alls återspegla de förhållanden som råder för sjötransporter i Medelhavet.

I fråga om ersättning vore den bästa lösningen att, i enlighet med subsidiaritetsprincipen, låta medlemsstaterna fastställa tidsgränserna. Ersättningen bör beräknas på grundval av biljettens nettopris, dvs. biljettpriset exklusive moms och utan avdrag av tredje part, och inte ”biljettens pris”, såsom som det anges i förslaget. Anledningen till detta är att det vid en eventuell återbetalning, t.ex. på grund av att transporten försenats eller ställts in, kan uppstå problem exempelvis i fråga om återbetalningen av moms som redan betalats av trafikföretaget.

Hänvisningen till ”undantagsomständigheter” är olämplig och otydlig, och detta begrepp måste klargöras. I förslaget avses troligtvis omständigheter som beror på dåliga väderförhållanden eller tekniska problem med fartyget osv. Det finns dock andra omständigheter som skulle kunna göra det svårt eller omöjligt att utföra transporttjänsten, t.ex. beroende på en räddningsinsats som innebär att en tjänst har ändrats för att täcka en annan ö. Det måste fastställas om tillämpningsområdet för denna bestämmelse även omfattar sådana omständigheter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) Vid ett eventuellt framtida lagstiftningsinitiativ om passagerarrättigheter vore det lämpligare med en övergripande lagstiftningsstrategi som omfattar alla transportmedel, med hänsyn till behovet av att kunna använda kombinerad transport.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna kan undanta tjänster som omfattas av avtal om allmännyttiga tjänster, om dessa avtal säkerställer en jämförbar nivå av passagerarrättigheter enligt det som krävs genom denna förordning.

2. Medlemsstaterna kan undanta tjänster som omfattas av avtal om allmännyttiga tjänster, om dessa avtal säkerställer en jämförbar nivå av passagerarrättigheter enligt det som krävs genom denna förordning samt tjänster som tillhandahålls av små fartyg eller fartyg som transporterar ett litet antal passagerare och trafikerar korta sträckor.

Motivering

Medlemsstaterna måste kunna undanta passagerar‑ eller kryssningsfartyg med litet tonnage respektive fartyg som transporterar ett litet antal passagerare och trafikerar korta sträckor, eftersom den transport som de tillhandahåller är av speciell karaktär och dessa fartyg ofta fungerar som ”taxibåtar”.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) verkställande trafikföretag: en person som är annan än transportföretaget eller researrangören och som i praktiken utför hela eller en del av transporten.

(f) verkställande trafikföretag: en person som är annan än transportföretaget eller researrangören, som äger, hyr eller har hand om driften av ett fartyg, och som i praktiken utför hela eller en del av transporten.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Trafikföretagen ska se till att passagerarna ombord på deras fartyg och höghastighetspassagerarfartyg erhåller allmän information om de tjänster och den assistans som erbjuds personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet som finns ombord på det berörda fartyget.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 15 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) se till att all ny personal vid anställningen får utbildning om funktionshinder och att personalen när så är lämpligt genomgår fortbildningskurser.

(c) se till att all ny personal som ska ge direkt assistans till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet vid anställningen får utbildning om funktionshinder och att personalen när så är lämpligt genomgår fortbildningskurser.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det ska inte finnas någon gräns för det ersättningsbelopp som betalas enligt denna artikel.

utgår

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I fall av försening ska trafikföretaget, eller där det är lämpligt hamnens ledningsgrupp, underrätta passagerarna om uppskattade avgångs- och ankomsttider så snart som denna information finns till hands, dock inte senare än 30 minuter efter angiven avgångstid eller en timme före angiven ankomsttid.

1. I fall av försening ska trafikföretaget, eller där det är lämpligt hamnens ledningsgrupp, researrangören eller den auktoriserade biljettutfärdaren, underrätta passagerarna om uppskattade avgångs- och ankomsttider så snart som denna information finns till hands, dock inte senare än 30 minuter efter angiven avgångstid eller en timme före angiven ankomsttid.

Motivering

De otydliga definitionerna av ”trafikföretag” och ”verkställande trafikföretag” skapar rättslig ovisshet när det gäller vem som ska bära ansvaret för sjötransporten. Bestämmelserna i artikeln måste kompletteras för att passagerarna ska kunna informeras inte enbart av trafikföretaget eller hamnens ledningsgrupp utan även av researrangören eller biljettutfärdaren, vilket är fallet i ett antal medlemsstater.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om passagerare går miste om en anslutning på grund av en försening ska det verkställande trafikföretaget göra rimliga ansträngningar för att underrätta berörda passagerare om alternativa anslutningar.

2. Om passagerare går miste om en sjötransportanslutning på grund av en försening ska trafikföretaget, det verkställande trafikföretaget, hamnens ledningsgrupp, researrangören eller biljettutfärdaren göra rimliga ansträngningar för att underrätta berörda passagerare om alternativa anslutningar.

Motivering

Begreppen ”trafikföretag” och ”verkställande trafikföretag” och definitionen av dessa begrepp skapar rättslig ovisshet när det gäller vem som ska bära ansvaret för sjötransporten. Bestämmelserna i artikeln måste kompletteras för att passagerarna ska kunna informeras inte enbart av trafikföretaget eller hamnens ledningsgrupp utan även av researrangören eller biljettutfärdaren, vilket är fallet i ett antal medlemsstater.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När ett trafikföretag på skäliga grunder kan anta att en sjöfartstjänst för passagerare blir försenad med mer än 60 minuter från den angivna avgångstiden ska passagerarna kostnadsfritt erbjudas måltider och förfriskningar som står i rimlig proportion till väntetiden, om sådana finns tillgängliga ombord eller i hamnen eller på ett rimligt sätt kan levereras.

1. När ett trafikföretag av orsaker som företaget självt bär ansvaret för kan anta att en sjöfartstjänst för passagerare blir försenad med mer än 120 minuter från den angivna avgångstiden ska passagerarna kostnadsfritt erbjudas måltider och förfriskningar som står i rimlig proportion till väntetiden, om sådana finns tillgängliga ombord eller i hamnen eller på ett rimligt sätt kan levereras.

Motivering

Tidsgränserna för förseningar är extremt korta. Om fartyg trafikerar ögrupper som exempelvis i Egeiska havet och deras transporttjänster täcker 5–6 öar under en rutt, är tidsgränsen på en timma oproportionerligt kort. Motsvarande bestämmelser på luftfartsområdet gäller för förseningar på ”mer än två timmar”. Kommissionens förslag kan mycket väl tänkas återspegla villkoren för de vanliga rutterna i norra Europa men definitivt inte de förhållanden som råder för sjötransport i Medelhavet.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Passagerare ska dessutom erbjudas att utan kostnad ringa telefonsamtal eller skicka telex, fax eller e-postmeddelanden om det finns akuta skäl för detta.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 19 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När ett trafikföretag på skäliga grunder kan anta att en sjöfartstjänst för passagerare blir försenad med mer än 120 minuter från den angivna avgångstiden ska passagerarna omedelbart

1. När ett trafikföretag av orsaker som företaget självt bär ansvaret för kan anta att en sjöfartstjänst för passagerare blir försenad med mer än 180 minuter från den angivna avgångstiden ska passagerarna omedelbart

Motivering

Tidsgränserna för förseningar är extremt korta. Om fartyg trafikerar ögrupper som exempelvis i Egeiska havet och deras transporttjänster täcker 5–6 öar under en rutt, är tidsgränsen på en timma oproportionerligt kort. Motsvarande bestämmelser på luftfartsområdet gäller för förseningar på ”mer än två timmar”. Kommissionens förslag kan mycket väl tänkas återspegla villkoren för de vanliga rutterna i norra Europa men definitivt inte de förhållanden som råder för sjötransport i Medelhavet.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 20 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) 25 % av biljettens pris för en försening på 60–119 minuter.

(a) 25 % av biljettens nettopris för en försening på 120–179 minuter.

Motivering

När det gäller tidsgränserna för förseningar, se motiveringen till ändringsförslag 5 och 6. Den bästa lösningen och den lösning som är mest förenlig med subsidiaritetsprincipen skulle vara att låta medlemsstaterna fastställa tidsgränserna. Dessutom måste ersättningen beräknas på grundval av biljettens nettopris för resan, dvs. biljettpriset exklusive moms etc., och inte på grundval av ”biljettens pris”.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 20 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) 50 % av biljettens pris för en försening på 120 minuter eller mer.

(b) 50 % av biljettens pris för en försening på 180 minuter eller mer.

Motivering

När det gäller tidsgränserna för förseningar, se motiveringen till ändringsförslag 5 och 6.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Denna artikel ska inte tillämpas när förseningen eller den inställda turen beror på undantagsomständigheter som står i vägen för utförandet av transporttjänsten och som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

4. Denna artikel ska inte tillämpas när förseningen eller den inställda turen inte orsakas av trafikföretaget självt utan beror på undantagsomständigheter som står i vägen för utförandet av transporttjänsten och som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Motivering

Bestämmelsen i artikel 20.4 är ofullständig och vag. Begreppet ”undantagsomständigheter” klargörs genom tillägget att trafikföretaget inte bär ansvaret för förseningen eller den inställda turen.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den 1 juni varje år ska de tillsynsorgan som har utsetts enligt artikel 26 ge ut en rapport om sin verksamhet under föregående år. Rapporten ska innehålla bland annat följande:

utgår

(a) En beskrivning av åtgärder som har vidtagits för att genomföra bestämmelserna i denna förordning.

 

(b) En hänvisning till det förfarande som tillämpas på lösning av individuella klagomål.

 

(c) En sammanfattning av tillgänglighetsreglerna som gäller för personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet och som tillämpas i den medlemsstaten.

 

(d) Samlade uppgifter om klagomål.

 

(e) Uppgifter om påföljder som har tillämpats.

 

(f) Andra frågor av betydelse för bättre genomförande av denna förordning.

 

Motivering

Bestämmelsen i artikel 27.1 ökar den administrativa bördan avsevärt utan att ge något mervärde.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

Referensnummer

KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Ansvarigt utskott

TRAN

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

JURI

18.12.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Georgios Papastamkos

19.1.2009

 

 

Behandling i utskott

12.2.2009

 

 

 

Antagande

9.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

16

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Bill Newton Dunn


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Rättigheter för passagerare som reser till havs eller på inre vattenvägar*

Referensnummer

KOM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD)

Framläggande för parlamentet

4.12.2008

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

TRAN

18.12.2008

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

IMCO

18.12.2008

JURI

18.12.2008

 

 

Inget yttrande avges

      Beslut

IMCO

27.2.2009

 

 

 

Föredragande

      Utnämning

Michel Teychenné

8.12.2008

 

 

Behandling i utskott

17.2.2009

30.3.2009

 

 

Antagande

31.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

0

14

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ingivande

2.4.2009

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy