Доклад - A6-0210/2009Доклад
A6-0210/2009

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета

2.4.2009 - (11783/1//2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD)) - ***II

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău


Процедура : 2007/0098(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0210/2009
Внесени текстове :
A6-0210/2009
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета

(11783/1/2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (11783/1/2008 – C6‑0015/2009),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене[1] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0263),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A6‑0210/2009),

1.  одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Обща позиция на Съвета

Съображение 8

Обща позиция на Съвета

Изменение

(8) Следва физическите лица, които притежават необходимата добра репутация и професионална компетентност, да бъдат ясно установени и посочени на компетентните органи. Тези лица („ръководители на транспортната дейност“), следва да са лицата, които ръководят действително и постоянно транспортната дейност на предприятия за автомобилни превози. Уместно е да се уточни при какви условия се счита, че дадено лице ръководи действително и постоянно транспортната дейност на дадено предприятие.

(8) Следва физическите лица, които притежават необходимата добра репутация и професионална компетентност, да бъдат ясно установени и посочени на компетентните органи. Тези лица („ръководители на транспортната дейност“), следва да са жители на държава-членка и да ръководят действително и постоянно транспортната дейност на предприятия за автомобилни превози. Уместно е да се уточни при какви условия се счита, че дадено лице ръководи действително и постоянно транспортната дейност на дадено предприятие.

Изменение              2

Обща позиция на Съвета

Съображение 12

Обща позиция на Съвета

Изменение

(12) Лоялната конкуренция и автомобилните превози, при които се спазват изцяло правилата, изискват еднаква степен на мониторинг от страна на държавите-членки. Националните органи, които отговарят за мониторинга на предприятията и следят за валидността на разрешенията им, имат основна роля в това отношение и следва да се гарантира, че при необходимост тези органи вземат подходящи мерки, по-специално за спиране на действието или оттегляне на разрешения, или за обявяване на неспособността на ръководители на транспортната дейност, които системно проявяват небрежност или действат недобросъвестно.

(12) Лоялната конкуренция и автомобилните превози, при които се спазват изцяло правилата, призовава към еднаква степен на мониторинг от страна на държавите-членки. Националните органи, които отговарят за мониторинга на предприятията и следят за валидността на разрешенията им, имат основна роля в това отношение и следва да се гарантира, че при необходимост те вземат подходящи мерки, по-специално в по-сериозните случаи чрез спиране на действието или оттегляне на разрешения, или за обявяване на неспособността на (не касае българската езикова версия) ръководители на транспортната дейност, които системно проявяват небрежност или действат недобросъвестно. Това трябва да бъде предшествано от надлежно разглеждане на мярката, при отчитане на принципа на пропорционалност. Предприятието следва да бъде предупредено предварително и да разполага с разумен срок, за да узакони положението си, преди да му бъдат наложени санкции.

Обосновка

Предприятията следва да бъдат предупреждавани предварително и да имат възможност да узаконят положението си.

Изменение  3

Обща позиция на Съвета

Съображение 14 а (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(14а) С оглед подобряване на прозрачността и позволяване на клиента на транспортно предприятие да провери дали това предприятие притежава подходящото разрешително, някои данни, фигуриращи в националния електронен регистър следва да бъдат публично достъпни, при условие че са спазени съответните разпоредби за защита на данните.

Изменение  4

Обща позиция на Съвета

Член 1 – параграф 4 – буква б

Обща позиция на Съвета

Изменение

(b) предприятия, предоставящи изключително услуги за автомобилен превоз на пътници с нетърговска цел, без заплащане, или предприятията, чиято основна дейност не е тази на автомобилен превозвач на пътници.

б) предприятия, предоставящи изключително услуги за автомобилен превоз на пътници с нетърговска цел или предприятията, чиято основна дейност не е тази на автомобилен превозвач на пътници;

Изменение  5

Обща позиция на Съвета

Член 1 - параграф 5 - уводна част

Обща позиция на Съвета

Изменение

5. Държавите-членки могат да освободят от прилагането на всички или на някои разпоредби на настоящия регламент автомобилните превозвачи, осъществяващи изключително вътрешни превози, които имат само незначително влияние върху транспортния пазар поради:

5. Държавите-членки могат да освободят от прилагането на всички или на някои разпоредби на настоящия регламент само онези автомобилни превозвачи, осъществяващи изключително вътрешни превози, които имат само незначително влияние върху транспортния пазар поради:

Изменение  6

Обща позиция на Съвета

Член 5 – буква а

Обща позиция на Съвета

Изменение

а) да разполага с място на дейност, разположено в тази държава-членка, с помещения, в които при искане от компетентния орган се осигурява достъп до търговската документация, по-специално счетоводната му документация, документацията, свързана с управлението на персонала, документация за периодите на управление на превозното средство и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган, при проверки за спазване на условията, предвидени в настоящия регламент, при спазване на всички приложими стандарти за защита на личните данни; държавите-членки поставят изискване установените на тяхна територия предприятия да разполагат с тази документация в своите помещения по всяко време;

а) да разполага с място на дейност, разположено в тази държава-членка, с помещения, в които провежда основната си дейност, по-специално счетоводната му документация, документацията, свързана с управлението на персонала, документация за периодите на управление на превозното средство и почивка, както и всякакви други документи, които трябва да се предоставят на компетентния орган, при проверки за спазване на условията, предвидени в настоящия регламент. държавите-членки поставят изискване установените на тяхна територия предприятия да разполагат също така с друга документация в своите помещения по всяко време;

Изменение  7

Обща позиция на Съвета

Член 5 – буква в

Обща позиция на Съвета

Изменение

в) да извършва действително и постоянно своята дейност с необходимото оборудване в експлоатационен център, разположен в съответната държава-членка.

в) да извършва действително и постоянно с необходимото административно оборудване своята дейност, свързана с посочените превозни средства в буква б), и с подходящото техническо оборудване и съобъжения в експлоатационен център, разположен в съответната държава-членка

Изменение  8

Обща позиция на Съвета

Член 6 – параграф 1 – алинея 3 – буква а – точка v а (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(va) трафика на хора или наркотици;

Обосновка

От съществено значение е този критерий да се включи сред основанията за съмнение в добрата репутация.

Изменение  9

Обща позиция на Съвета

Член 6 – параграф 2 – буква б – алинея 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

б) Не по-късно от 30 октомври 2010 г. Комисията изготвя списък с категории, видове и степени на тежест на нарушенията на разпоредбите на Общността, които наред с предвидените в приложение ІV могат да доведат до загуба на добра репутация. Държавите-членки вземат предвид информацията за тези нарушения, включително информацията, получена от други държави-членки, при определяне на приоритетите за проверки съгласно член 12, параграф 1.

б) Не по-късно от 30 октомври 2010 г. Комисията изготвя списък с категории, видове и степени на тежест на сериозните нарушения на разпоредбите на Общността, които наред с предвидените в приложение ІV могат да доведат до загуба на добра репутация. Държавите-членки вземат предвид информацията за тези нарушения, включително информацията, получена от други държави-членки, при определяне на приоритетите за проверки съгласно член 12, параграф 1.

Изменение  10

Обща позиция на Съвета

Член 7 – параграфи 1 и 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. За да бъде изпълнено изискването, предвидено в член 3, параграф 1, буква в), дадено предприятие трябва да може по всяко време на счетоводната година да посреща своите финансови задължения. За целта предприятието доказва чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполага със собствен капитал, възлизащ най-малко на 9 000 EUR, когато се използва само едно превозно средство и на 5 000 EUR - за всяко следващо използвано превозно средство.

1. За да бъде изпълнено изискването, предвидено в член 3, параграф 1, буква в), дадено предприятие трябва да може по всяко време на счетоводната година да посреща своите финансови задължения. За целта предприятието доказва чрез годишните си счетоводни отчети, заверени от одитор или надлежно акредитирано лице, че всяка година разполага със собствен капитал, възлизащ най-малко на 9 000 EUR, когато се използва само едно превозно средство и на 5 000 EUR - за всяко следващо използвано превозно средство.

За целите на настоящия регламент равностойността на еврото в паричните единици на държавите-членки, които не участват в третия етап на Европейския паричен съюз, се определя на всеки пет години. Прилаганите обменни курсове са тези от първия работен ден на месец октомври, които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Те се прилагат от 1 януари на следващата календарна година.

За целите на настоящия регламент равностойността на еврото в паричните единици на държавите-членки, които не участват в третия етап на Европейския паричен съюз, се определя всяка година. Прилаганите обменни курсове са тези от първия работен ден на месец октомври, които са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Те се прилагат от 1 януари на следващата календарна година.

Счетоводните позиции, посочени в първа алинея, са тези, които са определени в Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества.

Счетоводните позиции, посочени в първа алинея, са тези, които са определени в Четвърта директива 78/660/ЕИО на Съвета от 25 юли 1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества.

2. Чрез дерогация от параграф 1 компетентният орган може да се съгласи или да изиска предприятието да докаже финансовата си стабилност чрез удостоверение като например застраховка за професионална отговорност от една или повече банки или други финансови институции, включително застрахователни дружества, които предоставят солидарно гаранция за предприятието по отношение на сумите, посочени в параграф 1, първа алинея. Държавите-членки могат да решат банковата гаранция да бъде предявена само със съгласието на компетентния орган, който е разрешил упражняването на професията автомобилен превозвач и да не може да бъде освобождавана без съгласието на този орган.

2. Чрез дерогация от параграф 1 компетентният орган може да се съгласи или да изиска предприятието да докаже финансовата си стабилност чрез удостоверение като например банкова гаранция или застраховка, включваща застраховка за професионална отговорност от една или повече банки или други финансови институции, включително застрахователни дружества, които предоставят солидарно гаранция за предприятието по отношение на сумите, посочени в параграф 1, първа алинея.

Обосновка

Застраховката е важен фактор за доказване на способността да се изпълняват финансовите задължения, какъвто е и счетоводният баланс в качеството на доказателство.

Изменение  11

Обща позиция на Съвета

Член 8 – параграф 1 а (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

1а. Засегнатите лица държат изпита в държавата-членка, в която обичайно пребивават или в държавата-членка, в която работят.

 

Обичайно местопребиваване означава мястото, където лицето обичайно живее в продължение на не по-малко от 185 дни за всяка календарна година поради лична обвързаност, които показват близка връзка между това лице и мястото, където то живее.

 

Независимо от това за обичайното местопребиваване на дадено лице, което е професионално свързано с място, различно от това, с което има лична обвързаност, и следователно живее последователно на различни места, намиращи се в две или повече държави-членки, се счита мястото, с което има лична обвързаност, като се има предвид, че това лице редовно се завръща там. Изпълняване на последното условие не се изисква, котаго лицето живее в държава-членка, за да извършва задача с определен срок за изпълнение. Посещаването на университет или училище на налага прехвърляне на обичайното местопребиваване.

Изменение  12

Обща позиция на Съвета

Член 8 – параграф 3

Обща позиция на Съвета

Изменение

3. Държавите-членки могат надлежно да оправомощят по критерии, определени от тях, органите, които да предложат на кандидатите качествено обучение за подготовка за изпитите, както и постоянно обучение за актуализиране на знанията на ръководителите на транспортната дейност, които изявяват желание за това.

3. Държавите-членки могат надлежно да оправомощят по критерии, определени от тях, органите, които да предложат на кандидатите качествено обучение за подготовка за изпитите, както и постоянно обучение за актуализиране на знанията на ръководителите на транспортната дейност, които изявяват желание за това. такива държави-членки следят редовно дали тези органи отговарят на критериите, по които им е било разрешено да упражняват дейността си.

Обосновка

Важно е да се гарантира качеството на изпитите и обучението, предоставяно от органите, на които е разрешено да упражняват такава дейност.

Изменение  13

Обща позиция на Съвета

Член 8 – параграф 4 а (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

4а. Държавите-членки могат да насърчават преминаването през периодично обучение по темите, описани в приложение І, за да се гарантира, че ръководителите на транспортната дейност са запознати с новостите в сектора.

Изменение  14

Обща позиция на Съвета

Член 8 – параграф 4 б (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

4б. Държавите-членки могат да поискат от лицата, притежаващи удостоверение за професионална компетентност, но не са ръководили предприятие за автомобилни превози на товари или за автомобилен превоз на пътници през последните 5 години, да преминат през опреснителни курсове, за да актуализират знанията си, свързани с действащите разпоредби на законодателството, посочено в част І от Приложение І.

Изменение  15

Обща позиция на Съвета

Член 9

Обща позиция на Съвета

Изменение

           Държавите-членки могат да освободят от полагане на изпити, посочени в член 8, параграф 1, лица, които представят доказателство, че са управлявали по продължаващ начин предприятие за превоз на товари или предприятие за превоз на пътници в държава-членка през периода от 15 години преди ... .

2. Държавите-членки могат да освободят от полагане на изпити, посочени в член 8, параграф 1, лица, които представят доказателство, че са управлявали без прекъсване предприятие за превоз на товари или предприятие за превоз на пътници в една или няколко държави-членки през периода от 10 години преди ... .

Обосновка

Десетгодишната практика без прекъсване следва да бъде критерий за освобождаване от изпит.

Изменение  16

Обща позиция на Съвета

Член 11 – параграф 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Предприятие за превози, което отговаря на изискванията, предвидени в член 3, при подаване на заявление, получава разрешение за упражняване на професията автомобилен превозвач. Компетентният орган удостоверява, че предприятието, което подава заявление, отговаря на изискванията, предвидени в този член. Държавите-членки могат, в съответното национално законодателство, да посочат срока на валидност на разрешенията за упражняване на професията автомобилен превозвач.

1. Предприятие за превози, което отговаря на изискванията, предвидени в член 3, при подаване на заявление, получава разрешение за упражняване на професията автомобилен превозвач. Компетентният орган удостоверява, че предприятието, което подава заявление, отговаря на изискванията, предвидени в този член.

Тази оценка на заявлението може да доведе до издаване на лиценз на Общността в съответствие с Регламенти (EО)№ …/… и (EО) №…/…. Държава-членка може да даде разрешение, различно от лиценза на Общността, за предприятия, които извършват превози само на територията на тази държава-членка.

 

Обосновка

European Parliament's position restored. Регламентът установява само един вид лиценз за достъп до професията на автомобилен превозвач. С оглед намаляване на административната тежест срокът на валидност на разрешението е неограничен, но се извършват редовни проверки, за да се установи, че предприятията спазват изискванията за упражняване на професията автомобилен превозвач.

Изменение  17

Обща позиция на Съвета

Член 11 – параграф 3

Обща позиция на Съвета

Изменение

3. Срокът за разглеждане на заявление за разрешение от компетентен орган е възможно най-кратък и не надхвърля три месеца, считано от датата, на която компетентният орган е получил всички документи, необходими за разглеждане на заявлението. Компетентният орган може да удължи този срок с два месеца в надлежно обосновани случаи..

3. Срокът за разглеждане на заявление за разрешение от компетентен орган е възможно най-кратък и не надхвърля три месеца, считано от датата, на която компетентният орган е получил всички документи, необходими за разглеждане на заявлението. Компетентният орган може да удължи този срок с един месец в надлежно обосновани случаи.

Обосновка

С оглед намаляване на административната тежест, срокът за разглеждане на заявление за разрешение от компетентен орган е възможно най-кратък

Изменение  18

Обща позиция на Съвета

Член 13 – параграф 1 – буква а

Обща позиция на Съвета

Изменение

(a) срок до шест месеца, който може да бъде удължен с шест месеца в случай на смърт или физическа неспособност на ръководителя на транспортната дейност - за наемане на заместник на ръководителя на транспортната дейност, когато ръководителят на транспортната дейност вече не отговаря на изискванията за добра репутация или професионална компетентност;

а) срок до три месеца, който може да бъде удължен с три месеца в случай на смърт или физическа неспособност на ръководителя на транспортната дейност – за наемане на заместник на ръководителя на транспортната дейност, когато ръководителят на транспортната дейност вече не отговаря на изискванията за добра репутация или професионална компетентност;

Обосновка

Възстановява се позицията от първо четене.

Изменение  19

Обща позиция на Съвета

Член 16 – параграфи 1 и 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. За целите на прилагането на настоящия регламент, по-специално членове от 11 до 14 и член 26 от него, всяка държава-членка поддържа национален електронен регистър на предприятията за автомобилни превози и ръководителите на транспортната дейност, които са получили разрешение от упълномощен от нея компетентен орган за упражняване на професията на автомобилен превозвач. Обработката на данните, които се съдържат в този регистър, се извършва под надзора на орган на публичната власт, определен за тази цел. Всички компетентни органи на въпросната държава-членка имат онлайн достъп до съответните данни, които се съдържат в националния електронен регистър.

1. За целите на прилагането на настоящия регламент, по-специално членове от 11 до 14 и член 26 от него, всяка държава-членка поддържа национален електронен регистър на предприятията за автомобилни превози и ръководителите на транспортната дейност, които са получили разрешение от упълномощен от нея компетентен орган за упражняване на професията на автомобилен превозвач. Обработката на данните, които се съдържат в този регистър, се извършва под надзора на орган на публичната власт, определен за тази цел. Всички компетентни органи на въпросната държава-членка имат онлайн достъп до съответните данни, които се съдържат в националния електронен регистър.

До 1 юни 2009 г. Комисията издава насоки относно минималните изисквания по отношение на данните, които трябва да се вписват в националния електронен регистър от датата на неговото създаване с цел да се улесни свързването на регистрите.. Тя може да препоръча включване и на регистрационните номера на превозните средства в допълнение към данните, посочени в параграф 2.

До 31 декември 2009 г. Комисията приема решение относно минималните изисквания по отношение на данните, които трябва да се вписват в националния електронен регистър от датата на неговото създаване, с цел да се улесни бъдещото свързване на регистрите. Тя може да препоръча включване и на регистрационните номера на превозните средства в допълнение към данните, посочени в параграф 2.

2. Националните електронни регистри съдържа най-малко следните данни:

2. Националните електронни регистри съдържа най-малко следните данни:

а) наименование и правна форма на предприятието;

а) наименование и правна форма на предприятието;

б) адрес на мястото на дейност;

б) адрес на мястото на дейност;

в) имена на ръководителите на транспортната дейност, определени като изпълняващи условията за добра репутация и професионална компетентност, или, когато е целесъобразно, името на законен представител;

в) имена на ръководителите на транспортната дейност, определени като изпълняващи условията за добра репутация и професионална компетентност, или, когато е целесъобразно, името на законен представител;

г) вид на разрешението, брой на обхванатите от него превозни средства, и по целесъобразност, сериен номер на лиценза на Общността и на заверените копия от него;

г) вид на разрешението, брой на обхванатите от него превозни средства, и по целесъобразност, сериен номер на лиценза на Общността и на заверените копия от него;

д) брой, категория и вид тежки нарушения, посочени в член 6, параграф 1, буква б), които са довели до постановяването на присъда или налагане на санкция през последните две години;

д) брой, категория и вид тежки нарушения, посочени в член 6, параграф 1, буква б), които са довели до постановяването на присъда или налагане на санкция през последните две години;

е) имена на лица, които са обявени за неспособни да ръководят транспортната дейност на предприятие, докато не бъде възстановена добрата репутация на тези лица съгласно член 6, параграф 3, както и приложимите мерки за възстановяване на правата.

е) имена на лица, които са обявени за неспособни да ръководят транспортната дейност на предприятие, докато не бъде възстановена добрата репутация на тези лица съгласно член 6, параграф 3, както и приложимите мерки за възстановяване на правата.

За целите на буква д) държавите-членки могат до 31 декември 2015 г. да решат да включат в националния електронен регистър само най-тежките нарушения, които са предвидени в приложение ІV.

За целите на буква д) държавите-членки могат до 31 декември 2015 г. да решат да включат в националния електронен регистър само най-тежките нарушения, които са предвидени в приложение ІV.

Държавите-членки могат да решат дали да съхраняват в отделни регистри данните, посочени в алинея първа, букви д) и е). В такъв случай, всички компетентни органи на въпросната държава-членка имат пряк достъп или достъп при поискване до съответните данни. Поисканата информация се предоставя в срок от 30 работни дни след получаване на искането.

Държавите-членки могат да решат дали да съхраняват в отделни регистри данните, посочени в алинея първа, букви д) и е). В такъв случай, всички компетентни органи на въпросната държава-членка имат пряк достъп или достъп при поискване до съответните данни. Поисканата информация се предоставя в срок от 30 работни дни след получаване на искането. Данните, посочени в букви а) до г) са публично достъпни, в съответствие със съответните разпоредби относно защитата на личните данни.

Във всеки случай органи, различни от компетентните органи, имат достъп до данните, посочени в алинея първа, букви д) и е), само ако надлежно са им предоставени правомощия за надзор и налагане на наказания в сектора на автомобилните превози и ако служителите им са положили клетва или по друг начин са официално задължени да пазят тайна.

Във всеки случай органи, различни от компетентните органи, имат достъп до данните, посочени в алинея първа, букви д) и е), само ако надлежно са им предоставени правомощия за надзор и налагане на наказания в сектора на автомобилните превози и ако служителите им са положили клетва или по друг начин са официално задължени да пазят тайна.

Изменение  20

Обща позиция на Съвета

Член 16 – параграфи 5 и 6

Обща позиция на Съвета

Изменение

5. Без да се засягат параграфи 1 и 2, държавите-членки вземат всички необходими мерки за осигуряване на достъп до националните електронни регистри в Общността чрез национални звена за контакт, определени в член 18. В срок до 31 декември 2012 г. се осигурява достъп чрез национални звена за контакт, така че компетентен орган в която и да е държава-членка да може да извършва справки в националния електронен регистър на всяка държава-членка.

5. Без да се засягат параграфи 1 и 2, държавите-членки вземат всички необходими мерки за осигуряване на връзка и достъп до националните електронни регистри в Общността чрез национални звена за контакт, определени в член 18. В срок до 31 декември 2012 г. се осигурява достъп и свързване чрез национални звена за контакт, така че компетентен орган в която и да е държава-членка да може да извършва справки в националния електронен регистър на всяка държава-членка..

6. Общите правила относно прилагането на параграф 5, като формат на обменяните данни, технически процедури за електронна справка в националните електронни регистри на други държави-членки и насърчаване на оперативната съвместимост на тези регистри с други свързани бази данни, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 25, параграф 2. Тези общи правила определят органа, който е отговорен за достъпа, по-нататъшното използване и актуализиране на данните след предоставяне на достъп до данните, и за тази цел включват правила относно регистрирането и проследяването на данните.

6. Общите правила относно прилагането на параграф 5, като формат на обменяните данни, технически процедури за електронна справка в националните електронни регистри на други държави-членки и насърчаване на оперативната съвместимост на тези регистри с други свързани бази данни, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 25, параграф 2 и за първи път преди 31 декември 2010 г.. Тези общи правила определят органа, който е отговорен за достъпа, по-нататъшното използване и актуализиране на данните след предоставяне на достъп до данните, и за тази цел включват правила относно регистрирането и проследяването на данните.

Изменение  21

Обща позиция на Съвета

Член 17 – буква г a (нова)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

га) предприятията се съобразяват със съответните разпоредби, при необходимост.

  • [1]  Приети текстове от 21.5.2008 г., P6_TA#NRTA#.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Заявеното от Комисията намерение, свързано с предложението за настоящия регламент, е двупластово. На първо място, за оползотворяване на опита от прилагането на действащата Директива 96/26/ЕО, като се пренапишат някои законодателни разпоредби и, на второ място, за гарантиране на по-информирано прилагане, като за законов акт се използва по-скоро регламент, отколкото директива.

Проектът на регламент определя условията (установяване, репутация, финансова стабилност и професионални умения), които трябва да изпълнява една личност, за да й бъде разрешено да упражнява професията на автомобилен превозвач. В него се посочват също условията, съобразно които едно предприятие може да назначи ръководител на транспортната дейност; по-строги правила за издаване на разрешение и процедури за надзор; регулирани електронни регистри и защита на електронните данни; засегнат е въпросът за санкциите при неспазване на регламента и се въвежда система за взаимно признаване на дипломи и предходни права.

Първо четене в Парламента

Парламентът разширява обхвата, така че да включи предприятия, възнамерявали да започнат да упражняват такава дейност, и да изключи онези, чиито превозни средства се движат с максимална скорост под 40 км/ч. Парламентът настоява ръководителят на транспортната дейност да е наистина договорно обвързан с предприятието и налага горна граница на броя превозни средства, управлявани от един ръководител. Въвеждат се и изменения за укрепване на изискванията за установяването.

Добрата репутация може да бъде загубена поради участие в трафик на хора или наркотици. Изготвен е списък със сериозни нарушения, които водят до изключване от професията, като в същото време се премахват разпоредби, свързани с дребни нарушения. Застраховката се приема като доказателство за финансова стабилност, а коефициентът за бърза ликвидност отпада.

Задължителният писмен изпит, полаган в държавата на местопребиваване, се запазва като изискване за приемане в професията с възможност за освобождаване при 10 години практика без прекъсване.

Комисията следва да определи структурата на данните в националните електронни регистри до края на 2009 г. и тези регистри, които следва да съдържат един публичен и един поверителен раздел, следва да заработят до 30 април 2011 г. и да бъдат свързани помежду си.

В крайна сметка предишните права се премахват и се отправя искане към Комисията да докладва за възможното въздействие, в случай че преди 1 юни 2010 г. в обхвата на регламента бъдат включени търговските превози, извършвани с превозни средства с подходящ дизайн и оборудване, проектирани за превоз на най-много девет лица, в това число водача.

Обща позиция на Съвета

Общата позиция приема като цяло или по същество 70 от общо 113-те изменения на Парламента. Това включва измененията относно дребните нарушения, определението на връзката между предприятията и ръководителите на транспортната дейност; правото на обжалване на онези, които са предмет на вземане на решение за упражняване на дейност като ръководител на транспортната дейност, взаимно признаване на удостоверения, предишни права, обмен на информация между компетентни органи и определяне на трафика с хора или наркотици като основание за изключване от професията.

По отношение на регистрите Парламентът и Съветът са съгласни да се прилага поетапен подход, но предлагат различни графици, като Съветът действително отлага прилагането.

Остават редица въпроси, по които позицията на Съвета се различава от позицията на Парламента. Според Съвета държавите-членки могат да определят, в подходящото национално законодателство, срока на валидност на разрешението, а повторното включване в регистъра зависи от възстановяването на добрата репутация. Съветът не приема предложението на Парламента за един публичен и един поверителен раздел на регистъра или за създаването също на регистър на ръководителите на транспортната дейност. Съветът не приема също в електронния регистър да бъдат включени регистрационните номера на превозните средства. Други различия касаят използването на местата за паркиране за определяне на „действителното“ установяване; обхвата на освобождаването на нетърговските превози; какво е от значение за доказване на адекватни финансови ресурси и успешно полагане на професионални изпити в държавата-членка на местопребиваване.

Предложение на докладчика

На този етап, въпреки безспорния напредък, все още съществуват значителни различия между Парламента и Съвета. В предложените изменения към общата позиция, докладчикът се съсредоточава именно върху тези области. Възможно е бързо да се постигне споразумение относно точния график за прилагане и привеждане в оперативно състояние на електронния регистър, както и по някои други въпроси. Естествено докладчикът ще проучи тези възможности със Съвета и с помощта на Комисията, в тясно сътрудничество с докладчиците в сянка. Междувременно тя предлага изменения към общата позиция, които обхващат следните основни области:

· намаляване на административната тежест;

· срок на валидност на лиценза на Общността спрямо редовните проверки;

· график за изграждане и пускане в действие на регистъра;

· създаване на регистър с един публичен и един поверителен раздел;

· определение за „нетърговски“ за целите на освобождаването;

· по-строг контрол на „установяването“, свързан с местата за паркиране;

· застрахователната полица се приема за финансов инструмент, който потвърждава финансовата стабилност;

· насърчаване на обучението за упражняване на професията;

· защита на личните данни.

Докладчикът ще проучи възможността за постигане на цялостно споразумение по всички тези въпроси преди второто четене в Парламента, включително чрез обсъждане с докладчиците в сянка.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се упражнява професията пътен превозвач

Позовавания

11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

21.5.2008                     T6-0217/2008

Предложение на Комисията

COM(2007)0263 - C6-0145/2007

Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

15.1.2009 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.1.2009 г.

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Silvia-Adriana Ţicău

19.1.2009

 

 

Разглеждане в комисия

17.2.2009 г.

16.3.2009 г.

 

 

Дата на приемане

31.3.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Дата на внасяне

2.4.2009 г.