Betænkning - A6-0210/2009Betænkning
A6-0210/2009

INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF

2.4.2009 - (11783/1/2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD)) - ***II

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Silvia-Adriana Ţicău


Procedure : 2007/0098(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0210/2009
Indgivne tekster :
A6-0210/2009
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF

(11783/1/2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets fælles holdning (11783/1/2008 – C6‑0015/2009),

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0263),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A6‑0210/2009),

1.  godkender den fælles holdning som ændret;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Rådets fælles holdning

Betragtning 8

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(8) De fysiske personer, der opfylder kravene til vandel og faglige kvalifikationer, bør identificeres klart og udpeges over for de kompetente myndigheder. Disse personer ("transportledere") bør være dem, der faktisk og vedvarende leder vejtransportvirksomhedernes transportarbejde. Det bør derfor præciseres, hvornår en person kan anses for faktisk og vedvarende at lede en virksomheds transportarbejde.

(8) De fysiske personer, der opfylder kravene til vandel og faglige kvalifikationer, bør identificeres klart og udpeges over for de kompetente myndigheder. Disse personer (i det følgende benævnt "transportledere") bør have bopæl i en medlemsstat og faktisk og vedvarende lede vejtransportvirksomhedernes transportarbejde. Det bør derfor præciseres, hvornår en person kan anses for faktisk og vedvarende at lede en virksomheds transportarbejde.

Ændringsforslag 2

Rådets fælles holdning

Betragtning 12

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(12) For at sikre loyal konkurrence og at vejtransport foregår i fuld overensstemmelse med reglerne, bør der være et ensartet niveau for tilsyn i medlemsstaterne. De nationale myndigheder, der har til opgave at føre tilsyn med virksomhederne og med gyldigheden af deres tilladelser, spiller her en afgørende rolle, og det bør sikres, at de træffer de foranstaltninger, der måtte blive behov for, herunder at suspendere eller tilbagekalde tilladelser eller at erklære transportledere uegnede, hvis de gentagne gange optræder forsømmeligt eller handler i ond tro.

(12) For at sikre loyal konkurrence og at vejtransport foregår i fuld overensstemmelse med reglerne, er det nødvendigt at have et ensartet niveau for tilsyn i medlemsstaterne. De nationale myndigheder, der har til opgave at føre tilsyn med virksomhederne og med gyldigheden af deres tilladelser, spiller her en afgørende rolle, og det bør sikres, at de træffer de foranstaltninger, der måtte blive behov for, herunder i de mest alvorlige tilfælde ved at suspendere eller tilbagekalde tilladelser eller at erklære transportledere uegnede, hvis de gentagne gange optræder forsømmeligt eller handler i ond tro. Der tages forudgående behørigt hensyn til foranstaltningens forenelighed med proportionalitetsprincippet. Forinden bør virksomheden dog have en advarsel og en rimelig frist til at bringe sine forhold i orden.

Begrundelse

Virksomheder bør have en forudgående advarsel og mulighed for at rette op på fejl.

Ændringsforslag  3

Rådets fælles holdning

Betragtning 14 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(14a) Med henblik på at øge gennemskueligheden og give transportselskabernes kunder mulighed for at fastslå, hvorvidt et givent selskab besidder de rette tilladelser, skal visse data, der opbevares i de nationale elektroniske registre, gøres offentligt tilgængelige, i den udstrækning dette er muligt under hensyntagen til de gældende regler for databeskyttelse.

Ændringsforslag  4

Rådets fælles holdning

Artikel 1 – stk. 4 – litra b

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(b) der udelukkende udøver ikke-erhvervsmæssig eller gratis buskørsel, eller hvis hovedaktivitet ikke er buskørsel

(b) der udelukkende udøver ikke-erhvervsmæssig buskørsel, eller hvis hovedaktivitet ikke er buskørsel

Ændringsforslag  5

Rådets fælles holdning

Artikel 1 – stk. 5 – indledning

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne kan helt eller delvis fritage udøvere af vejtransporterhvervet fra at opfylde alle eller visse af bestemmelserne i dette direktiv, når de udelukkende udfører indenlandske transporter, som kun har ringe betydning for transportmarkedet som følge af:

5. Medlemsstaterne kan kun helt eller delvis fritage udøvere af vejtransporterhvervet fra at opfylde alle eller visse af bestemmelserne i dette direktiv, når de udelukkende udfører indenlandske transporter, som kun har ringe betydning for transportmarkedet som følge af:

Ændringsforslag  6

Rådets fælles holdning

Artikel 5 – litra a

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(a) råde over et forretningssted i denne medlemsstat med lokaler, hvor virksomhedens dokumenter kan fremvises efter anmodning fra den kompetente myndighed, herunder navnlig alle dokumenter vedrørende regnskaber og personaleforvaltning, dokumenter med oplysninger om køre- og hviletid samt andre dokumenter, som den kompetente myndighed skal have adgang til for at kunne kontrollere, om kravene i denne forordning er opfyldt. Medlemsstaterne kan kræve, at virksomhederne på deres område til enhver tid kan fremvise sådanne dokumenter i deres lokaler

(a) råde over et forretningssted i denne medlemsstat med lokaler, der fungerer som dets hovedsæde og navnlig ligger inde med alle dokumenter vedrørende regnskaber og personaleforvaltning, dokumenter med oplysninger om køre- og hviletid samt andre dokumenter, som den kompetente myndighed skal have adgang til for at kunne kontrollere, om kravene i denne forordning er opfyldt. Medlemsstaterne kan kræve, at virksomhederne på deres område til enhver tid også kan fremvise andre dokumenter i deres lokaler

Ændringsforslag  7

Rådets fælles holdning

Artikel 5 – litra c

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(c) effektivt og vedvarende drive en driftscentral beliggende i denne medlemsstat med det nødvendige udstyr.

(c) være i besiddelse af det påkrævede administrative apparatur og effektivt og vedvarende drive en driftscentral for de i litra b) nævnte køretøjer beliggende i denne medlemsstat og med det hensigtsmæssige udstyr og de hensigtsmæssige faciliteter.

Ændringsforslag  8

Rådets fælles holdning

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a ‑ nr. v a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(va) menneskehandel eller narkotikahandel

Begrundelse

Det er vigtigt at medtage dette kriterium for, om vandelskravet er opfyldt.

Ændringsforslag  9

Rådets fælles holdning

Artikel 6 – stk. 2 – litra b – afsnit 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(b) Kommissionen opstiller en liste over, hvilke kategorier, hvilke typer og hvilken grovhed af overtrædelser af fællesskabsreglerne der ud over overtrædelserne i bilag IV kan indebære en konstatering af, at en vejtransportvirksomhed ikke længere opfylder vandelskravet. Medlemsstaterne tager hensyn til oplysninger om sådanne overtrædelser, herunder oplysninger fra andre medlemsstater, når de fastsætter prioriteter for kontrol efter artikel 12, stk. 1.

(b) Kommissionen opstiller en liste over, hvilke kategorier, hvilke typer og hvilken grovhed af alvorlige overtrædelser af fællesskabsreglerne der ud over overtrædelserne i bilag IV kan indebære en konstatering af, at en vejtransportvirksomhed ikke længere opfylder vandelskravet. Medlemsstaterne tager hensyn til oplysninger om sådanne overtrædelser, herunder oplysninger fra andre medlemsstater, når de fastsætter prioriteter for kontrol efter artikel 12, stk. 1.

Ændringsforslag  10

Rådets fælles holdning

Artikel 7 – stk. 1 og 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra c), skal en virksomhed i hele regnskabsåret kunne opfylde sine økonomiske forpligtelser. Virksomheden skal på grundlag af sit årsregnskab, som skal være attesteret af en revisor eller anden autoriseret person, godtgøre, at den årligt råder over kapital og reserver af en værdi på mindst 9 000 EUR, når den benytter et enkelt køretøj, og 5 000 EUR for hvert derudover benyttet køretøj.

1. For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra c), skal en virksomhed i hele regnskabsåret kunne opfylde sine økonomiske forpligtelser. Virksomheden skal på grundlag af sit årsregnskab, som skal være attesteret af en revisor eller anden autoriseret person, godtgøre, at den årligt råder over kapital og reserver af en værdi på mindst 9 000 EUR, når den benytter et enkelt køretøj, og 5 000 EUR for hvert derudover benyttet køretøj.

Med henblik på anvendelsen af denne forordning fastsættes euroens værdi for de nationale valutaer i de medlemsstater, der ikke deltager i Den Europæiske Monetære Unions tredje fase, hvert femte år. Hertil anvendes de kurser, der gælder den første hverdag i oktober måned, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. De træder i kraft den 1. januar i det følgende kalenderår.

Med henblik på anvendelsen af denne forordning fastsættes euroens værdi for de nationale valutaer i de medlemsstater, der ikke deltager i Den Europæiske Monetære Unions tredje fase, hvert år. Hertil anvendes de kurser, der gælder den første hverdag i oktober måned, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. De træder i kraft den 1. januar i det følgende kalenderår.

De i første afsnit omhandlede regnskabsposter forstås som defineret i Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer.

De i første afsnit omhandlede regnskabsposter forstås som defineret i Rådets fjerde direktiv 78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag af traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om årsregnskaberne for visse selskabsformer.

2. Uanset stk. 1 kan den kompetente myndighed anerkende eller kræve, at en virksomhed dokumenterer sit økonomiske grundlag ved en erklæring, som f.eks. en erhvervsmæssig ansvarsforsikring, fra en eller flere banker eller andre pengeinstitutter, inkl. forsikringsselskaber, om, at de hæfter solidarisk for virksomheden for de beløb, der er fastsat i stk. 1, første afsnit. Medlemsstaterne kan beslutte, at garantien kan indkræves med samtykke fra den kompetente myndighed, der har udstedt vejtransporttilladelsen og kun kan frigøres med myndighedens samtykke.

2. Uanset stk. 1 kan den kompetente myndighed anerkende eller kræve, at en virksomhed dokumenterer sit økonomiske grundlag ved en erklæring, som f.eks. en bankgaranti eller forsikring, såsom en erhvervsmæssig ansvarsforsikring, fra en eller flere banker eller andre pengeinstitutter, inkl. forsikringsselskaber, om, at de hæfter solidarisk for virksomheden for de beløb, der er fastsat i stk. 1, første afsnit.

Begrundelse

Forsikring er en vigtig faktor, når evnen til at leve op til økonomiske forpligtelser skal dokumenteres, ligesom en statusopgørelse er det med hensyn til dokumentation.

Ændringsforslag  11

Rådets fælles holdning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

1a. Prøven finder sted i den medlemsstat, hvor de berørte personer har deres sædvanlige opholdssted, eller i den medlemsstat, hvor de arbejder.

 

Sædvanligt opholdssted er det sted, hvor en person normalt bor i mindst 185 dage i hvert kalenderår på grund af personlige tilknytningsforhold, som viser tætte forbindelser mellem den pågældende person og det sted, hvor han/hun bor.

 

Det sædvanlige opholdssted for en person, hvis erhvervsmæssige tilknytning findes et andet sted end det personlige tilknytningsforhold, og som derfor skiftevis opholder sig forskellige steder i to eller flere medlemsstater, anses dog for at være det sted, hvortil den pågældende har sit personlige tilknytningsforhold, såfremt vedkommende med regelmæssige mellemrum vender tilbage hertil. Sidstnævnte betingelse kræves ikke opfyldt, når den pågældende opholder sig i en medlemsstat med henblik på udførelse af en arbejdsopgave af en bestemt varighed. Universitetsophold eller skolegang medfører ikke ændring af det sædvanlige opholdssted.

Ændringsforslag  12

Rådets fælles holdning

Artikel 8 – stk. 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan på grundlag af kriterier, som de selv opstiller, behørigt godkende de organisationer, der kan tilbyde ansøgerne kurser af god kvalitet, som effektivt forbereder dem til prøven, samt efteruddannelseskurser til ajourføring af kundskaberne for de transportledere, der ønsker det.

3. Medlemsstaterne kan på grundlag af kriterier, som de selv opstiller, behørigt godkende de organisationer, der kan tilbyde ansøgerne kurser af god kvalitet, som effektivt forbereder dem til prøven, samt efteruddannelseskurser til ajourføring af kundskaberne for de transportledere, der ønsker det. Sådanne medlemsstater kontrollerer regelmæssigt, at disse organisationer stadig opfylder de kriterier, der lå til grund for godkendelsen.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre kvaliteten af de prøver og den efteruddannelse, som de godkendte organisationer udbyder.

Ændringsforslag  13

Rådets fælles holdning

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

4a. Medlemsstaterne kan tilskynde til, at der med ti års mellemrum afholdes uddannelseskurser i de fag, der er beskrevet i bilag I, for at sikre, at transportledere er orienteret om udviklingen i sektoren.

Ændringsforslag  14

Rådets fælles holdning

Artikel 8 – stk. 4 b (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

4b. Medlemsstaterne kan kræve, at personer, der har bevis for faglige kvalifikationer, men som ikke de seneste fem år har ledet en virksomhed, der driver godskørsel eller buskørsel i en medlemsstat, skal gennemgå genopfriskningskurser for at ajourføre deres kundskaber vedrørende udviklingen i den lovgivning, der er nævnt i del I i bilag I.

Ændringsforslag  15

Rådets fælles holdning

Artikel 9

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fritage personer, der kan dokumentere, at de i de sidste 15 år forud for … vedvarende har ledet en virksomhed, der udfører godskørsel eller buskørsel i en medlemsstat, fra den prøve, som omhandlet i artikel 8, stk. 1.

2. Medlemsstaterne kan fritage personer, der kan dokumentere, at de i de sidste ti år forud for … vedvarende har ledet en virksomhed, der udfører godskørsel eller buskørsel i en eller flere medlemsstater, fra den prøve, som omhandlet i artikel 8, stk. 1.

Begrundelse

Vedvarende praktisk erfaring gennem 10 år bør være kriteriet for prøvefritagelse.

Ændringsforslag  16

Rådets fælles holdning

Artikel 11 – stk. 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. En transportvirksomhed, der opfylder kravene i artikel 3, får efter ansøgning tilladelse til at udøve vejtransporterhvervet. Den kompetente myndighed sikrer sig, at en virksomhed, der indgiver en ansøgning, opfylder kravene i artikel 3. Medlemsstaterne kan i den relevante nationale lovgivning specificere varigheden af tilladelserne til at udøve vejtransporterhvervet.

1. En transportvirksomhed, der opfylder kravene i artikel 3, får efter ansøgning tilladelse til at udøve vejtransporterhvervet. Den kompetente myndighed sikrer sig, at en virksomhed, der indgiver en ansøgning, opfylder kravene i artikel 3.

Vurderingen af en ansøgning kan føre til udstedelsen af en fællesskabstilladelse i overensstemmelse med forordning (EF) nr. .../2009 og forordning (EF) nr. .../2009. En medlemsstat kan udstede en anden type tilladelse end en fællesskabstilladelse til virksomheder, der kun udfører transport inden for den pågældende medlemsstats område.

 

Begrundelse

Genindsættelse af Parlamentets holdning. Med forordningen etableres kun én slags tilladelse, der giver adgang til vejtransporterhvervet. Med henblik på at nedbringe den administrative byrde skal tilladelsen ikke være tidsbegrænset, men der skal udføres regelmæssige kontroller for at sikre, at virksomhederne opfylder kravene til udøvelse af vejtransporterhvervet.

Ændringsforslag  17

Rådets fælles holdning

Artikel 11 – stk. 3

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3. Den kompetente myndighed behandler ansøgninger om vejtransporttilladelse hurtigst muligt og inden tre måneder fra den dato, hvor den kompetente myndighed har modtaget alle de dokumenter, der er nødvendige for at vurdere ansøgningen. Den kompetente myndighed kan forlænge denne frist med to måneder i behørigt begrundede tilfælde.

3. Den kompetente myndighed behandler ansøgninger om vejtransporttilladelse hurtigst muligt og inden tre måneder fra den dato, hvor den kompetente myndighed har modtaget alle de dokumenter, der er nødvendige for at vurdere ansøgningen. Den kompetente myndighed kan forlænge denne frist med én måned i behørigt begrundede tilfælde.

Begrundelse

For at nedbringe den administrative byrde gøres fristen for den kompetente myndigheds behandlingstid for ansøgninger om vejtransporttilladelse så kort som mulig.

Ændringsforslag  18

Rådets fælles holdning

Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(a) højst seks måneder til at ansætte en afløser for transportlederen, hvis denne ikke længere opfylder vandelskravet eller kravet til faglige kvalifikationer, idet fristen kan forlænges med seks måneder, hvis transportlederen afgår ved døden eller bliver fysisk uskikket til at varetage sit hverv

(a) højst seks måneder til at ansætte en afløser for transportlederen, hvis denne ikke længere opfylder vandelskravet eller kravet til faglige kvalifikationer, idet fristen kan forlænges med tre måneder, hvis transportlederen afgår ved døden eller bliver fysisk uskikket til at varetage sit hverv

Begrundelse

Genindsætter Parlamentets holdning fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag  19

Rådets fælles holdning

Artikel 16 - stk. 1 og 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

1. Med henblik på gennemførelsen af denne forordning, særlig artikel 11- 14 og artikel 26, fører hver medlemsstat et nationalt elektronisk register over vejtransportvirksomheder, der har fået vejtransporttilladelse af en kompetent myndighed, som medlemsstaten har udpeget. Behandlingen af de data, dette register indeholder, sker under kontrol af den myndighed, som er udpeget hertil. Alle den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder har adgang til de relevante data i det nationale elektroniske register.

1. Med henblik på gennemførelsen af denne forordning, særlig artikel 11- 14 og artikel 26, fører hver medlemsstat et nationalt elektronisk register over vejtransportvirksomheder, der har fået vejtransporttilladelse af en kompetent myndighed, som medlemsstaten har udpeget. Behandlingen af de data, dette register indeholder, sker under kontrol af den myndighed, som er udpeget hertil. Alle den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder har adgang til de relevante data i det nationale elektroniske register.

Senest den 1. juni 2009 udsteder Kommissionen retningslinjer for mindstekravene til de data, der skal indføres i det nationale elektroniske register fra datoen for dets oprettelse, for at gøre den fremtidige sammenkobling af registrene lettere, og den kan anbefale, at der ud over de data, der er omhandlet i stk. 2, medtages registreringsmærker for køretøjer.

Senest den 31. december 2009 vedtager Kommissionen en afgørelse om mindstekravene til de data, der skal indføres i det nationale elektroniske register fra datoen for dets oprettelse, for at gøre den fremtidige sammenkobling af registrene lettere, og den kan anbefale, at der ud over de data, der er omhandlet i stk. 2, medtages registreringsmærker for køretøjer.

2. Nationale elektroniske registre skal mindst indeholde følgende data:

2. Nationale elektroniske registre skal mindst indeholde følgende data:

(a) virksomhedens navn og retlige form

(a) virksomhedens navn og retlige form

(b) adressen på dens forretningssted

(b) adressen på dens forretningssted

(c) navnet på de transportledere, der er udpeget for at opfylde vandelskravet og kvalifikationskravet, samt eventuelt navnet på en retlig repræsentant

(c) navnet på de transportledere, der er udpeget for at opfylde vandelskravet og kvalifikationskravet, samt eventuelt navnet på en retlig repræsentant

(d) tilladelsens type, antallet af køretøjer, der er omfattet af den, og, hvor det er relevant, løbenummeret på fællesskabstilladelsen og på de bekræftede kopier

(d) tilladelsens type, antallet af køretøjer, der er omfattet af den, og, hvor det er relevant, løbenummeret på fællesskabstilladelsen og på de bekræftede kopier

(e) antal, kategori og type af alvorlige overtrædelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), som har medført en straffedom eller sanktion inden for de sidste to år

(e) antal, kategori og type af alvorlige overtrædelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), som har medført en straffedom eller sanktion inden for de sidste to år

(f) navn på enhver person, der er erklæret uegnet til at lede en virksomheds transportarbejde, så længe denne person ikke er blevet rehabiliteret, jf. artikel 6, stk. 3, og de rehabiliteringsforanstaltninger, der finder anvendelse.

(f) navn på enhver person, der er erklæret uegnet til at lede en virksomheds transportarbejde, så længe denne person ikke er blevet rehabiliteret, jf. artikel 6, stk. 3, og de rehabiliteringsforanstaltninger, der finder anvendelse.

Med hensyn til litra e) kan medlemsstaterne indtil den 31. december 2015 vælge kun at medtage de alvorligste overtrædelser, som er nævnt i bilag IV, i det nationale elektroniske register.

Med hensyn til litra e) kan medlemsstaterne indtil den 31. december 2015 vælge kun at medtage de alvorligste overtrædelser, som er nævnt i bilag IV, i det nationale elektroniske register.

Medlemsstaterne kan vælge at opbevare de i første afsnit, litra e) og f) omhandlede data i separate registre. I så tilfælde skal de relevante data stilles til rådighed efter anmodning, eller den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder skal have direkte adgang til dem. De ønskede data fremsendes inden 30 arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen.

Medlemsstaterne kan vælge at opbevare de i første afsnit, litra e) og f) omhandlede data i separate registre. I så tilfælde skal de relevante data stilles til rådighed efter anmodning, eller den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder skal have direkte adgang til dem. De ønskede data fremsendes inden 30 arbejdsdage fra modtagelsen af anmodningen. De i litra a) og b) nævnte data gøres offentligt tilgængelige i henhold til de relevante bestemmelser om beskyttelse af personfølsomme oplysninger.

Andre myndigheder end de kompetente myndigheder skal i alle tilfælde kun have adgang til de data, der er omhandlet i første afsnit, litra e) og f), hvis de har kontrol- og sanktionsbeføjelser inden for vejtransport, og deres ansatte er edsvorne eller på anden måde formelt har tavshedspligt.

Andre myndigheder end de kompetente myndigheder skal i alle tilfælde kun have adgang til de data, der er omhandlet i første afsnit, litra e) og f), hvis de har kontrol- og sanktionsbeføjelser inden for vejtransport, og deres ansatte er edsvorne eller på anden måde formelt har tavshedspligt.

Ændringsforslag  20

Rådets fælles holdning

Artikel 16 – stk. 5 og 6

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

5. Med forbehold af stk. 1 og 2 træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de nationale elektroniske registre er tilgængelige i hele Fællesskabet gennem nationale kontaktpunkter, jf. artikel 18. Adgangen gennem de nationale kontaktpunkter gennemføres senest den 31. december 2012 således, at en kompetent myndighed i enhver medlemsstat kan søge i alle medlemsstaternes nationale elektroniske registre.

5. Med forbehold af stk. 1 og 2 træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de nationale elektroniske registre er sammenkoblede og tilgængelige i hele Fællesskabet gennem nationale kontaktpunkter, jf. artikel 18. Adgangen gennem de nationale kontaktpunkter og sammenkoblingen gennemføres senest den 31. december 2012 således, at en kompetent myndighed i enhver medlemsstat kan søge i alle medlemsstaternes nationale elektroniske registre.

6. De fælles regler for gennemførelsen af stk. 4, som f.eks. formatet af de udvekslede data, tekniske procedurer for elektronisk søgning i andre medlemsstaters nationale elektroniske registre og fremme af disse registres interoperabilitet med andre relevante databaser vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 25, stk. 2. Disse fælles bestemmelser skal fastsætte, hvilken myndighed der er ansvarlig for adgang, senere anvendelse og ajourføring af dataene efter adgang, og de bør med henblik herpå omfatte bestemmelser om dataregistrering og -tilsyn.

6. De fælles regler for gennemførelsen af stk. 4, som f.eks. formatet af de udvekslede data, tekniske procedurer for elektronisk søgning i andre medlemsstaters nationale elektroniske registre og fremme af disse registres interoperabilitet med andre relevante databaser vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 25, stk. 2, og første gang inden den 31. december 2010. Disse fælles bestemmelser skal fastsætte, hvilken myndighed der er ansvarlig for adgang, senere anvendelse og ajourføring af dataene efter adgang, og de bør med henblik herpå omfatte bestemmelser om dataregistrering og -tilsyn.

Ændringsforslag  21

Rådets fælles holdning

Artikel 17 – litra d a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(da) virksomhederne overholder de respektive bestemmelser i det omfang, disse er relevante.

BEGRUNDELSE

Indledning

Kommissionens erklærede sigte med forslaget til forordning var dobbelt. Den ønskede for det første at udnytte de erfaringer, der er gjort med gennemførelsen af det nuværende direktiv 96/26/EF ved at omformulere visse lovgivningsbestemmelser og for det andet at sikre en mere ensartet gennemførelse ved at gøre det til en forordning i stedet for et direktiv.

Forslaget til forordning opstiller de krav (vedrørende etablering, hæderlig vandel, økonomisk grundlag og faglige kvalifikationer), som en person skal opfylde for at få adgang til at udøve vejtransporterhvervet. I forslaget opstilledes også de betingelser, der skal være opfyldt, for at en virksomhed kan ansætte en transportleder, tilladelses- og overvågningsprocedurer styrkedes, der fastsattes bestemmelser om elektroniske registre og beskyttelsen af elektroniske data, spørgsmålet om sanktioner for manglende overholdelse af forordningen blev behandlet, og der blev indført en ordning for gensidig anerkendelse af kvalifikationsbeviser og tidligere rettigheder.

Parlamentets førstebehandling

Parlamentet udvidede anvendelsesområdet til også at omfatte virksomheder, der havde til hensigt at udøve erhvervet, men undtog de virksomheder, hvis køretøjers tophastighed ikke overskred 40 km/t. Parlamentet insisterede på, at transportlederen skulle have et reelt kontraktuelt forhold til virksomheden og fastsatte en øvre grænse for det antal køretøjer, en transportleder kan forvalte. Der blev også fremsat ændringsforslag til styrkelse af etableringskravene.

Hæderlig vandel kan mistes i tilfælde af deltagelse i menneskehandel eller narkotikahandel. Der blev opstillet en liste over alvorlige overtrædelser, der fører til udelukkelse fra erhvervet, samtidig med at en række bestemmelser om mindre overtrædelser blev fjernet. En forsikringsgaranti blev accepteret som godtgørelse for virksomhedens økonomiske grundlag, og likviditetsgraden på kort sigt (quick ratio) mellem omsætningsaktiver og gæld blev afskaffet.

En obligatorisk skriftlig prøve i bopælslandet blev bevaret som et krav for at få adgang til erhvervet med mulighed for fritagelse i tilfælde af ti års sammenhængende praktisk erfaring.

Kommissionen skulle fastsætte datastrukturen for de nationale elektroniske registre inden udgangen af 2009, og disse registre, der skulle indeholde offentlige og fortrolige afdelinger, skulle være operationelle inden den 30. april 2011 samt være sammenkoblede.

Endelig blev tidligere hævdvundne rettigheder fjernet, og Kommissionen blev anmodet om inden den 1. juni 2010 at orientere om de forventede virkninger af at udvide denne forordnings anvendelsesområde til også at omfatte erhvervsmæssig transport med køretøjer med hensigtsmæssigt design og udstyr, og som er beregnet til befordring af op til ni personer inklusive føreren.

Rådets fælles holdning

I den fælles holdning indgik 70 af Parlamentets 113 ændringsforslag ordret eller indholdsmæssigt. De omfatter ændringsforslag om mindre overtrædelser, definitionen af forbindelsen mellem virksomheder og transportledere, appelrettigheder for personer omfattet af beslutninger om varetagelse af hvervet som transportleder, gensidig anerkendelse af attester, tidligere rettigheder, udveksling af informationer mellem kompetente myndigheder og menneskesmugling og narkotikahandel som grunde til udelukkelse fra erhvervet.

Hvad registrene angår, er Parlamentet og Rådet enige om en gradvis tilgang, men foreslår forskellige frister. Rådets forslag vil reelt forsinke gennemførelsen.

Der er stadig en række spørgsmål, hvor Rådets holdning er forskellig fra Parlamentets. Rådet har den holdning, at medlemsstaterne i relevant national lovgivning kan specificere varigheden af tilladelserne, og genoptagelse i registeret er afhængig af genetableringen af hæderlig vandel. Rådet har ikke accepteret Parlamentets forslag om, at registret skal indeholde en offentlig og fortrolig afdeling, eller at der skal etableres et register over transportledere. Rådet har heller ikke villet acceptere, at registreringsmærker for køretøjer skulle medtages i elektroniske registre. Andre forskelle omfatter anvendelsen af parkeringspladser til at fastslå, om en virksomhed er etableret på en given adresse, muligheden for fritagelse for ikke-erhvervsmæssig buskørsel, hvad der skal gælde for godtgørelse af tilstrækkelige finansielle ressourcer, samt betingelserne for beståelse af prøver vedrørende faglige kompetencer i den medlemsstat, hvor vedkommende har sin bopæl.

Ordførerens forslag

Der er fortsat betydelige forskelle mellem Parlamentet og Rådet på dette stade, selvom der er sket tydelige fremskridt. Ordføreren fokuserer på disse spørgsmål i forbindelse med fremsættelsen af ændringsforslag til den fælles holdning. Det er antageligt mulighed for at nå hurtigt til enighed om den præcise tidsplan for indførelsen og driften af det elektroniske register og en række andre spørgsmål. Ordføreren vil selvfølgelig undersøge disse muligheder sammen med Rådet og med hjælp fra Kommissionen samt i tæt samarbejde med skyggeordførerne. I mellemtiden stiller ordføreren forslag om ændringer af den fælles holdning inden for følgende hovedområder:

· reduktion af den administrative byrde

· gyldigheden af fællesskabstilladelsen kontra regelmæssig kontrol

· tidsplanen for etableringen og driften af registret

· oprettelsen af et register med en offentlig og en fortrolig afdeling

· definitionen af "ikke-erhvervsmæssig" med henblik på fritagelse

· strammere kontrol af etablering gennem sammenkædning med parkeringspladser

· forsikringer som finansielt instrument med henblik på påvisning af det økonomiske grundlag

· opfordring til efteruddannelse til branchen

· beskyttelse af personoplysninger.

Ordføreren vil undersøge muligheden for en samlet aftale om alle disse punkter inden Parlamentets andenbehandling, bl.a. efter drøftelser med skyggeordførerne.

PROCEDURE

Titel

Betingelser for udøvelse af landevejstransporterhvervet

Referencer

11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

21.5.2008                     T6-0217/2008

Kommissionens forslag

COM(2007)0263 - C6-0145/2007

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

15.1.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

15.1.2009

Ordfører

       Dato for valg

Silvia-Adriana Ţicău

19.1.2009

 

 

Behandling i udvalg

17.2.2009

16.3.2009

 

 

Dato for vedtagelse

31.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Dato for indgivelse

2.4.2009