ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου

2.4.2009 - (11783/1//2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD)) - ***II

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău

Διαδικασία : 2007/0098(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0210/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0210/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου

(11783/1/2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (11783/1/2008 – C6‑0015/2009),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0263),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0210/2009),

1.  εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 8

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(8) Φυσικά πρόσωπα με τα απαιτούμενα εχέγγυα αξιοπιστίας και επαγγελματικής επάρκειας θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς και να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές. Τα πρόσωπα αυτά («διαχειριστές μεταφορών»), θα πρέπει να είναι εκείνα που διαχειρίζονται συνεχώς και πραγματικά τις δραστηριότητες μεταφορών των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών. Είναι σκόπιμο, επομένως, να διευκρινισθούν οι όροι υπό τους οποίους θεωρείται ότι ένα πρόσωπο που διαχειρίζεται συνεχώς και πραγματικά τις μεταφορικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης.

(8) Φυσικά πρόσωπα με τα απαιτούμενα εχέγγυα αξιοπιστίας και επαγγελματικής επάρκειας θα πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς και να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές. Τα πρόσωπα αυτά («διαχειριστές μεταφορών»), θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι κράτους μέλους της Κοινότητας και να διαχειρίζονται συνεχώς και πραγματικά τις δραστηριότητες μεταφορών των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών . Είναι σκόπιμο, επομένως, να διευκρινισθούν οι όροι υπό τους οποίους θεωρείται ότι ένα πρόσωπο διαχειρίζεται συνεχώς και πραγματικά τις μεταφορικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης.

Τροπολογία  2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 12

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(12) Η άσκηση θεμιτού ανταγωνισμού και η πλήρης τήρηση των κανόνων που ισχύουν στις οδικές μεταφορές απαιτούν την ύπαρξη ομοιογενούς επιπέδου επιτήρησης και παρακολούθησης στα κράτη μέλη. Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιτήρηση των επιχειρήσεων και για την εγκυρότητα της άδειάς τους έχουν καίριο ρόλο να διαδραματίσουν και θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι, εφόσον χρειάζεται, οι εν λόγω αρχές θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ιδίως την αναστολή ή την αφαίρεση αδειών, ή την κήρυξη ακαταλληλότητας των κατ’ εξακολούθηση αμελών ή ενεργούντων κακή τη πίστει διαχειριστών μεταφορών.

(12) Η άσκηση θεμιτού ανταγωνισμού και η πλήρης τήρηση των κανόνων που ισχύουν στις οδικές μεταφορές απαιτούν την ύπαρξη ομοιογενούς επιπέδου επιτήρησης και παρακολούθησης στα κράτη μέλη. Οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιτήρηση των επιχειρήσεων και για την εγκυρότητα της άδειάς τους έχουν καίριο ρόλο να διαδραματίσουν και θα πρέπει να εξασφαλισθεί ότι, εφόσον χρειάζεται, θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ιδίως, ιδίως στις σοβαρότερες περιπτώσεις, την αναστολή ή την αφαίρεση αδειών, ή την κήρυξη ακαταλληλότητας των κατ’ εξακολούθηση αμελών ή ενεργούντων κακή τη πίστει διαχειριστών μεταφορών. Των ανωτέρω πρέπει να προηγείται η δέουσα εξέταση του μέτρου σε σχέση με την αρχή της αναλογικότητας. Πάντως, προτού της επιβληθούν τέτοιες κυρώσεις μία επιχείρηση πρέπει να προειδοποιείται εκ των προτέρων και να διαθέτει εύλογη προθεσμία ώστε να τακτοποιεί την κατάστασή της.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προειδοποιούνται εκ των προτέρων οι επιχειρήσεις και να έχουν τη δυνατότητα επανόρθωσης των ελλείψεων.

Τροπολογία  3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(14a) προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και να επιτραπεί στον πελάτη της επιχείρησης μεταφορών να επαληθεύσει εάν η συγκεκριμένη επιχείρηση κατέχει την κατάλληλη άδεια, ορισμένα δεδομένα που περιέχονται στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο θα πρέπει να είναι προσβάσιμα στο κοινό, στο βαθμό που υπάρχει συμμόρφωση με τις οικείες διατάξεις για την προστασία δεδομένων·.

Τροπολογία  4

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

β) στις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές μεταφορές επιβατών αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς ή δωρεάν ή των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι οι οδικές μεταφορές επιβατών·

β) στις επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές μεταφορές επιβατών αποκλειστικά για μη εμπορικούς σκοπούς ή των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι οι οδικές μεταφορές επιβατών·

Τροπολογία  5

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάξουν από την εφαρμογή όλων ή μέρους των διατάξεων του παρόντος κανονισμού τους οδικούς μεταφορείς οι οποίοι εκτελούν αποκλειστικά εθνικές μεταφορές που έχουν μικρό μόνον αντίκτυπο στην αγορά των μεταφορών λόγω:

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάξουν από την εφαρμογή όλων ή μέρους των διατάξεων του παρόντος κανονισμού μόνον εκείνους τους οδικούς μεταφορείς οι οποίοι εκτελούν αποκλειστικά εθνικές μεταφορές που έχουν μικρό μόνον αντίκτυπο στην αγορά των μεταφορών λόγω:

Τροπολογία  6

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 5 – στοιχείο α

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

α) να διαθέτει εγκατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος, με χώρο όπου μπορεί να επιδεικνύει, κατόπιν αιτήματος, στην αρμόδια αρχή τα έγγραφα της επιχείρησης, ιδίως τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του προσωπικού, τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά με το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους να διαθέτουν αυτά τα έγγραφα στο χώρο τους ανά πάσα στιγμή·

α) να διαθέτει εγκατάσταση στο εν λόγω κράτος μέλος, με χώρο όπου διατηρεί τη βασική του επιχείρηση, ιδίως τα λογιστικά έγγραφα, τα έγγραφα διαχείρισης του προσωπικού, τα έγγραφα που περιέχουν στοιχεία σχετικά με το χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης και κάθε άλλο έγγραφο στο οποίο πρέπει να έχει πρόσβαση η αρμόδια αρχή για να ελέγξει τη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη ζητούν από τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους να διαθέτουν επίσης άλλα έγγραφα στο χώρο τους ανά πάσα στιγμή·

Τροπολογία  7

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 5 – στοιχείο γ

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

γ) να εκτελεί τις εργασίες της πραγματικά και συνεχώς με τον αναγκαίο εξοπλισμό από κέντρο επιχειρήσεων στο εν λόγω κράτος μέλος.

γ) να εκτελεί πραγματικά και συνεχώς με τον αναγκαίο διοικητικό εξοπλισμό τις εργασίες της όσον αφορά τα οχήματα που αναφέροντα στο εδάφιο β) και με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις από κέντρο επιχειρήσεων στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία  8

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 - στοιχείο α – σημείο v α (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(v a) την εμπορία ανθρώπων ή ναρκωτικών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί αυτό το κριτήριο για την απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας.

Τροπολογία  9

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – πρώτο εδάφιο

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

β) η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των κατηγοριών, των τύπων και των βαθμών σοβαρότητας των παραβάσεων των κοινοτικών κανόνων οι οποίες πέραν των παραβάσεων του Παραρτήματος ΙV ενδέχεται να οδηγούν σε απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας. Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τους ελέγχους δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες σχετικά με αυτές τις παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που δέχονται από άλλα κράτη μέλη.

β) η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των κατηγοριών, των τύπων και των βαθμών σοβαρότητας των σοβαρών παραβάσεων των κοινοτικών κανόνων οι οποίες πέραν των παραβάσεων του Παραρτήματος ΙV ενδέχεται να οδηγούν σε απώλεια των εχεγγύων αξιοπιστίας. Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τους ελέγχους δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες σχετικά με αυτές τις παραβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που δέχονται από άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία  10

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφοι 1 και 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της ετήσιας λογιστικής χρήσης. Προς τούτο, η επιχείρηση αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι κάθε χρόνο διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικά συνολικής αξίας τουλάχιστον ίσης προς 9 000 ευρώ όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και 5 000 ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.

1. Για να πληροί την απαίτηση του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), μια επιχείρηση οφείλει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αντιμετωπίζει τις οικονομικές υποχρεώσεις της κατά τη διάρκεια της ετήσιας λογιστικής χρήσης. Προς τούτο, η επιχείρηση αποδεικνύει με βάση τους ετήσιους λογαριασμούς της, έπειτα από επικύρωσή τους από ελεγκτή ή από δεόντως διαπιστευμένο πρόσωπο, ότι κάθε χρόνο διαθέτει κεφάλαιο και αποθεματικά συνολικής αξίας τουλάχιστον ίσης προς 9 000 ευρώ όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και 5 000 ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η τιμή του ευρώ στα νομίσματα των κρατών μελών που δεν συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης καθορίζεται ανά πενταετία. Οι εφαρμοστέες ισοτιμίες είναι αυτές της πρώτης εργάσιμης ημέρας του μηνός Οκτωβρίου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η τιμή του ευρώ στα νομίσματα των κρατών μελών που δεν συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης καθορίζεται κάθε έτος. Οι εφαρμοστέες ισοτιμίες είναι αυτές της πρώτης εργάσιμης ημέρας του μηνός Οκτωβρίου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

Ως λογιστικά στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο νοούνται εκείνα που καθορίζονται στην τετάρτη οδηγία 78/660/EOK του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών.

Ως λογιστικά στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο νοούνται εκείνα που καθορίζονται στην τετάρτη οδηγία 78/660/EOK του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί ή να απαιτεί να αποδεικνύει μια επιχείρηση την οικονομική της επιφάνεια με βεβαίωση όπως ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης από μία ή περισσότερες τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εταιριών, τα οποία εγγυώνται εις ολόκληρον για την επιχείρηση τα ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι η εγγύηση δύναται να αποτελέσει το αντικείμενο αιτήματος κατάπτωσης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής που έδωσε την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα και δε δύναται να αποδεσμευθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη αυτής της αρχής.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή μπορεί να δεχθεί ή να απαιτεί να αποδεικνύει μια επιχείρηση την οικονομική της επιφάνεια με βεβαίωση, όπως τραπεζική εγγύηση ή ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης από μία ή περισσότερες τράπεζες ή άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εταιριών, τα οποία εγγυώνται εις ολόκληρον για την επιχείρηση τα ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1.

Αιτιολόγηση

Η ασφάλιση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την απόδειξη της ικανότητας κάλυψης των οικονομικών υποχρεώσεων, όπως και ο ισολογισμός ως απόδειξη.

Τροπολογία  11

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

1α. Οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονται στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η συνήθης κατοικία τους ή στο κράτος μέλος στο οποίο εργάζονται.

 

Ως συνήθης κατοικία νοείται ο τόπος στο οποίο το άτομο διαμένει συνήθως, ήτοι επί 185 ημέρες τουλάχιστον ανά ημερολογιακό έτος, λόγω προσωπικών δεσμών οι οποίοι παραπέμπουν σε στενούς δεσμούς μεταξύ ατόμου και τόπου διαμονής.

 

Εντούτοις, η συνήθης κατοικία ατόμου, του οποίου οι επαγγελματικοί δεσμοί βρίσκονται σε τόπο άλλον από τον τόπο των προσωπικών του δεσμών και το οποίο, για το λόγο αυτό, υποχρεώνεται να διαμένει διαδοχικά σε διάφορους τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, θεωρείται ότι βρίσκεται στον τόπο των προσωπικών του δεσμών, με την προϋπόθεση ότι επιστρέφει τακτικά στον τόπο αυτό. Η τελευταία αυτή προϋπόθεση δεν είναι απαραίτητη όταν το άτομο διαμένει σε κράτος μέλος για την εκτέλεση αποστολής συγκεκριμένης διάρκειας. Η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή άλλη σχολή δεν συνεπάγεται τη μεταφορά της συνήθους κατοικίας.

Τροπολογία  12

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξουσιοδοτούν δεόντως, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζουν τα ίδια, τους οργανισμούς που μπορούν να παρέχουν στους υποψήφιους εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, προκειμένου να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις και στους διαχειριστές μεταφορών συνεχή εκπαίδευση που να τους επιτρέπει να ανανεώνουν τις γνώσεις τους εφόσον το επιθυμούν.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξουσιοδοτούν δεόντως, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζουν τα ίδια, τους οργανισμούς που μπορούν να παρέχουν στους υποψήφιους εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, προκειμένου να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις και στους διαχειριστές μεταφορών συνεχή εκπαίδευση που να τους επιτρέπει να ανανεώνουν τις γνώσεις τους εφόσον το επιθυμούν. Αυτά τα κράτη μέλη ελέγχουν τακτικά κατά πόσον οι οργανισμοί αυτοί πληρούν όλα τα κριτήρια με βάση τα οποία διαπιστεύτηκαν.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται η ποιότητα της εξέτασης και εκπαίδευσης που παρέχουν οι διαπιστευμένοι οργανισμοί.

Τροπολογία  13

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν να προωθήσουν την περιοδική εκπαίδευση για θέματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι ανά δεκαετία, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι διαχειριστές μεταφορών γνωρίζουν τις εξελίξεις στον τομέα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προωθηθεί και ενθαρρυνθεί η εκπαίδευση.

Τροπολογία  14

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

4β. Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτήσουν από άτομα που διαθέτουν πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας αλλά δεν έχουν εργαστεί ως διαχειριστές επιχείρησης οδικών μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών τα τελευταία πέντε έτη να επανεκπαιδευτούν προκειμένου να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις εξελίξεις στη νομοθεσία που αναφέρονται στο Τμήμα Ι του Παραρτήματος Ι.

Τροπολογία  15

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από την εξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 τα πρόσωπα τα οποία αποδεικνύουν ότι εργάζονταν συνεχώς ως διαχειριστές επιχείρησης οδικών μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών σε κράτος μέλος κατά τα τελευταία 15 έτη πριν από …

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από την εξέταση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 τα πρόσωπα τα οποία αποδεικνύουν ότι εργάζονταν συνεχώς ως διαχειριστές επιχείρησης οδικών μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη κατά τα τελευταία 10 έτη πριν από …

Αιτιολόγηση

Η συνεχής πρακτική εμπειρία επί 10 έτη πρέπει να αποτελεί το κριτήριο για την απαλλαγή από την εξέταση.

Τροπολογία  16

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Επιχείρηση μεταφορών η οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 μπορεί, κατόπιν αιτήσεως, να λάβει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα. Η αρμόδια αρχή βεβαιώνει ότι η επιχείρηση η οποία έχει υποβάλει αίτηση πληροί τις απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν σε συναφή εθνική νομοθεσία τη διάρκεια των αδειών άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα.

1. Επιχείρηση μεταφορών η οποία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 μπορεί, κατόπιν αιτήσεως, να λάβει άδεια άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα. Η αρμόδια αρχή βεβαιώνει ότι η επιχείρηση η οποία έχει υποβάλει αίτηση πληροί τις απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου.

Η αξιολόγηση σχετικής αιτήσεως είναι δυνατόν να οδηγήσει στη χορήγηση κοινοτικής άδειας σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. …/… και (ΕΚ) αριθ. …/… . Ένα κράτος μέλος δύναται να χορηγήσει άδεια πλην της κοινοτικής για τις επιχειρήσεις οι οποίες εκτελούν δραστηριότητες μεταφορών μόνον εντός του εδάφους του οικείου κράτους μέλους.

 

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου. Ο κανονισμός θεσπίζει ένα μόνο τύπο άδειας για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα. Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, η διάρκεια της άδειας δεν περιορίζεται χρονικά, αλλά διεξάγονται τακτικοί έλεγχοι ούτως ώστε να επαληθεύεται ότι οι επιχειρήσεις πληρούν τις απαιτήσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα.

Τροπολογία  17

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Ο χρόνος εξέτασης αίτησης αδείας από την αρμόδια αρχή είναι ο δυνατόν συντομότερος και δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες αρχής γενομένης από την ημερομηνία κατά την οποία η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία έγγραφα ώστε να αξιολογήσει την αίτηση. Η αρμόδια αρχή δύναται να παρατείνει την προθεσμία αυτή για συμπληρωματική περίοδο δύο μηνών σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

3. Ο χρόνος εξέτασης αίτησης αδείας από την αρμόδια αρχή είναι ο δυνατόν συντομότερος και δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες αρχής γενομένης από την ημερομηνία κατά την οποία η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα αναγκαία έγγραφα ώστε να αξιολογήσει την αίτηση. Η αρμόδια αρχή δύναται να παρατείνει την προθεσμία αυτή για συμπληρωματική περίοδο ενός μηνός σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Αιτιολόγηση

Για να περιοριστεί το διοικητικό άχθος, η προθεσμία για την εξέταση μιας αίτησης αδείας από την αρμόδια αρχή πρέπει να διατηρηθεί όσο το δυνατόν μικρότερη.

Τροπολογία  18

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

α) εντός περιόδου έξι το πολύ μηνών, η οποία δύναται να παραταθεί κατά έξι μήνες σε περίπτωση θανάτου ή φυσικής αδυναμίας του διαχειριστή μεταφορών, για την πρόσληψη αντικαταστάτη του διαχειριστή μεταφορών, σε περίπτωση που ο διαχειριστής μεταφορών δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις εχεγγύων αξιοπιστίας ή επαγγελματικής επάρκειας·

α) εντός περιόδου έξι το πολύ μηνών, η οποία δύναται να παραταθεί κατά τρεις μήνες σε περίπτωση θανάτου ή φυσικής αδυναμίας του διαχειριστή μεταφορών, για την πρόσληψη αντικαταστάτη του διαχειριστή μεταφορών, σε περίπτωση που ο διαχειριστής μεταφορών δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις εχεγγύων αξιοπιστίας ή επαγγελματικής επάρκειας·

Αιτιολόγηση

Αποκαθιστά τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  19

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 16 – παράγραφοι 1 και 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και ιδίως των άρθρων 11 έως 14 και 26, κάθε κράτος μέλος τηρεί εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα από αρμόδια αρχή που αυτό έχει καθορίσει. Η επεξεργασία των δεδομένων του μητρώου πραγματοποιείται προς το σκοπό αυτό υπό τον έλεγχο της δημόσιας αρχής. Στα δεδομένα που περιέχονται στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο έχουν πρόσβαση όλες οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους.

1. Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και ιδίως των άρθρων 11 έως 14 και 26, κάθε κράτος μέλος τηρεί εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα από αρμόδια αρχή που αυτό έχει καθορίσει. Η επεξεργασία των δεδομένων του μητρώου πραγματοποιείται προς το σκοπό αυτό υπό τον έλεγχο της δημόσιας αρχής. Στα δεδομένα που περιέχονται στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο έχουν πρόσβαση όλες οι αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους.

Το αργότερο την 1η Ιουνίου 2009, η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τις στοιχειώδεις απαιτήσεις των δεδομένων που θα πρέπει να εισαχθούν στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο από την ημερομηνία δημιουργίας του, προκειμένου να διευκολυνθεί η μελλοντική διασύνδεση μητρώων. Μπορεί να συστήσει να περιληφθεί ο αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2009, η Επιτροπή εγκρίνει απόφαση για τις στοιχειώδεις απαιτήσεις των δεδομένων που θα πρέπει να εισαχθούν στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο από την ημερομηνία δημιουργίας του, προκειμένου να διευκολυνθεί η μελλοντική διασύνδεση μητρώων. Μπορεί να συστήσει να περιληφθεί ο αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

2. Τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα περιέχουν τουλάχιστον τα εξής δεδομένα:

2. Τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα περιέχουν τουλάχιστον τα εξής δεδομένα:

α) την ονομασία και τη νομική μορφή της επιχείρησης,

α) την ονομασία και τη νομική μορφή της επιχείρησης,

β) τη διεύθυνση της εγκατάστασης,

β) τη διεύθυνση της εγκατάστασης,

γ) το ονοματεπώνυμο των καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών που πρέπει να πληρούν τον όρο των εχεγγύων αξιοπιστίας και τον όρο της επαγγελματικής επάρκειας και, εφόσον πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο του νόμιμου αντιπροσώπου,

γ) το ονοματεπώνυμο των καθορισμένων διαχειριστών μεταφορών που πρέπει να πληρούν τον όρο των εχεγγύων αξιοπιστίας και τον όρο της επαγγελματικής επάρκειας και, εφόσον πρόκειται για άλλο πρόσωπο, το ονοματεπώνυμο του νόμιμου αντιπροσώπου,

δ) τον τύπο αδείας, τον αριθμό οχημάτων που καλύπτει η άδεια και ενδεχομένως τον αύξοντα αριθμό της κοινοτικής αδείας και τον αριθμό των επικυρωμένων αντιγράφων,

δ) τον τύπο αδείας, τον αριθμό οχημάτων που καλύπτει η άδεια και ενδεχομένως τον αύξοντα αριθμό της κοινοτικής αδείας και τον αριθμό των επικυρωμένων αντιγράφων,

ε) τον αριθμό, την κατηγορία και τον τύπο σοβαρών παραβάσεων και επανειλημμένων μικρών παραβάσεων, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), για τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις τα τελευταία δύο χρόνια,

ε) τον αριθμό, την κατηγορία και τον τύπο σοβαρών παραβάσεων και επανειλημμένων μικρών παραβάσεων, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), για τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις τα τελευταία δύο χρόνια,

στ) το ονοματεπώνυμο των προσώπων που έχουν κηρυχθεί ακατάλληλα να διευθύνουν τις μεταφορικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης εφόσον δεν έχουν αποκατασταθεί τα εχέγγυα αξιοπιστίας τους δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 3, καθώς και τα εφαρμοστέα μέτρα αποκατάστασης.

στ) το ονοματεπώνυμο των προσώπων που έχουν κηρυχθεί ακατάλληλα να διευθύνουν τις μεταφορικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης εφόσον δεν έχουν αποκατασταθεί τα εχέγγυα αξιοπιστίας τους δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 3, καθώς και τα εφαρμοστέα μέτρα αποκατάστασης.

Για τους σκοπούς του στοιχείου ε), τα κράτη μέλη μπορούν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, να επιλέγουν να περιλαμβάνουν στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο μόνον τις πλέον σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα IV.

Για τους σκοπούς του στοιχείου ε), τα κράτη μέλη μπορούν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, να επιλέγουν να περιλαμβάνουν στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο μόνον τις πλέον σοβαρές παραβάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα IV.

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) και στ) του πρώτου εδαφίου σε ξεχωριστά μητρώα. Στην περίπτωση αυτή, τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως ή είναι απευθείας προσβάσιμα από όλες τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. Οι ζητηθείσες πληροφορίες παρέχονται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) και στ) του πρώτου εδαφίου σε ξεχωριστά μητρώα. Στην περίπτωση αυτή, τα σχετικά δεδομένα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήσεως ή είναι απευθείας προσβάσιμα από όλες τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους. Οι ζητηθείσες πληροφορίες παρέχονται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία (a) έως (δ) θα είναι στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) και στ) του πρώτου εδαφίου έχουν πρόσβαση μόνον όσες αρχές, πέραν των αρμοδίων, έχουν τις δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και οι υπάλληλοί τους είναι ορκωτοί ή άλλως δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας.

Σε κάθε περίπτωση, στις πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία ε) και στ) του πρώτου εδαφίου έχουν πρόσβαση μόνον όσες αρχές, πέραν των αρμοδίων, έχουν τις δέουσες εξουσίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων στις οδικές μεταφορές και οι υπάλληλοί τους είναι ορκωτοί ή άλλως δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας.

Τροπολογία  20

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 16 – παράγραφοι 5 και 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

5. Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα σε επίπεδο Κοινότητας μέσω των εθνικών σημείων επαφής που ορίζονται στο άρθρο 18. Η προσβασιμότητα μέσω εθνικών σημείων επαφής εφαρμόζεται το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 κατά τρόπο ώστε η αρμόδια αρχή οποιουδήποτε κράτους μέλους να μπορεί να συμβουλεύεται τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα κάθε κράτους μέλους.

5. Υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της διασύνδεσης και της προσβασιμότητας στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα σε επίπεδο Κοινότητας μέσω των εθνικών σημείων επαφής που ορίζονται στο άρθρο 18. Η προσβασιμότητα μέσω εθνικών σημείων επαφής και η διασύνδεση εφαρμόζονται το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012 κατά τρόπο ώστε η αρμόδια αρχή οποιουδήποτε κράτους μέλους να μπορεί να συμβουλεύεται τα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα κάθε κράτους μέλους.

6. Κοινές διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή της παραγράφου 5, όπως τον μορφότυπο των ανταλλασσόμενων δεδομένων, τις τεχνικές διαδικασίες ηλεκτρονικής διαβούλευσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων των άλλων κρατών μελών και την προώθηση της διαλειτουργικότητας αυτών των μητρώων με άλλες βάσεις δεδομένων θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφος 2. Οι εν λόγω κοινές διατάξεις καθορίζουν την αρχή η οποία είναι αρμόδια για την πρόσβαση στα δεδομένα, για την περαιτέρω χρήση και για την επικαιροποίηση των δεδομένων μετά την πρόσβαση σε αυτά και προς το σκοπό αυτό περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με την είσοδο στο σύστημα και την παρακολούθηση των δεδομένων.

6. Κοινές διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή της παραγράφου 5, όπως τον μορφότυπο των ανταλλασσόμενων δεδομένων, τις τεχνικές διαδικασίες ηλεκτρονικής διαβούλευσης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων των άλλων κρατών μελών και την προώθηση της διαλειτουργικότητας αυτών των μητρώων με άλλες βάσεις δεδομένων θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 25 παράγραφος 2 και για πρώτη φορά πριν την 31η Δεκεμβρίου 2010. Οι εν λόγω κοινές διατάξεις καθορίζουν την αρχή η οποία είναι αρμόδια για την πρόσβαση στα δεδομένα, για την περαιτέρω χρήση και για την επικαιροποίηση των δεδομένων μετά την πρόσβαση σε αυτά και προς το σκοπό αυτό περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με την είσοδο στο σύστημα και την παρακολούθηση των δεδομένων.

Τροπολογία  21

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 17 – στοιχείο δα) (νέο)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(δα) οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται, κατά περίπτωση, με τις αντίστοιχες διατάξεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η δεδηλωμένη πρόθεση της Επιτροπής με την πρόταση του παρόντος κανονισμού είναι διττή. Πρώτον, να εκμεταλλευθούμε την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της ισχύουσας οδηγίας 96/26/ΕΚ αναδιατυπώνοντας ορισμένες νομοθετικές διατάξεις και δεύτερον να διασφαλίσουμε πιο ενιαία εφαρμογή χρησιμοποιώντας ως νομική πράξη ένα κανονισμό αντί οδηγίας.

Το σχέδιο κανονισμού θεσπίζει τις προϋποθέσεις (εγκατάσταση, εχέγγυα αξιοπιστίας, οικονομική επιφάνεια και επαγγελματική επάρκεια) που πρέπει να πληροί κάποιος για να γίνει δεκτός στο επάγγελμα του διαχειριστή οδικών μεταφορών. Θεσπίζει επίσης τους όρους υπό τους οποίους μπορεί μια επιχείρηση να προσλάβει ένα διαχειριστή μεταφορών, ενισχυμένες διαδικασίες εξουσιοδότησης και παρακολούθησης, τους κανόνες για τα ηλεκτρονικά μητρώα και την προστασία των ηλεκτρονικών δεδομένων, εξετάζει το θέμα των κυρώσεων για παραβάσεις του κανονισμού και θεσπίζει σύστημα αμοιβαίας αναγνώρισης διπλωμάτων και ιστορικών δικαιωμάτων.

Πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο διεύρυνε το πεδίο ώστε να καλύπτει τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να εισέλθουν στο επάγγελμα, αλλά αφαίρεσε τις επιχειρήσεις με οχήματα των οποίων η μέγιστη ταχύτητα ήταν μικρότερη των 40 χλμ/ώρα. Το Κοινοβούλιο επέμεινε ότι ο διαχειριστής μεταφορών πρέπει να έχει πραγματική συμβατική σχέση με την επιχείρηση και επέβαλε ανώτερο όριο στον αριθμό των οχημάτων που μπορεί να διαχειρίζεται ένας διαχειριστής. Υποβλήθηκαν επίσης τροπολογίες προς ενίσχυση των απαιτήσεων εγκατάστασης.

Τα εχέγγυα αξιοπιστίας μπορεί να απωλεσθούν λόγω συμμετοχής σε εμπορία ανθρώπων ή ναρκωτικών. Θεσπίστηκε κατάλογος σοβαρών παραβάσεων που επιφέρουν τον αποκλεισμό από το επάγγελμα σε συνδυασμό με την άρση των διατάξεων για παραβάσεις ήσσονος σημασίας. Έγινε δεκτή η ασφάλιση ως απόδειξη χρηματοπιστωτικής ικανότητας, ενώ εγκαταλείφθηκε ο δείκτης ρευστότητας έναντι των χρεών.

Η υποχρεωτική γραπτή εξέταση, στη χώρα διαμονής, διατηρήθηκε ως απαίτηση για την είσοδο στο επάγγελμα, με τη δυνατότητα εξαίρεσης όταν διαθέτουν συνεχή πρακτική πείρα 10 ετών.

Η Επιτροπή έπρεπε να προσδιορίσει τη δομή των δεδομένων των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων μέχρι το τέλος του 2009 και τα μητρώα αυτά, που περιλαμβάνουν δημόσια και εμπιστευτικά τμήματα, έπρεπε να είναι λειτουργικά μέχρι τις 30 Απριλίου 2011 και να είναι διασυνδεδεμένα.

Τέλος, καταργούντο τα ιστορικά δικαιώματα και καλείτο η Επιτροπή να υποβάλει μέχρι την 1η Ιουνίου 2010 έκθεση για την πιθανή επίπτωση της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού σε εμπορικές μεταφορές με οχήματα κατάλληλου σχεδιασμού και εξοπλισμού, τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά έως εννέα επιβατών συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Η κοινή θέση υιοθετεί ολόκληρο το κείμενο ή την ουσία 70 εκ των 113 τροπολογιών του Κοινοβουλίου. Σε αυτές περιλαμβάνονται τροπολογίες για τις ήσσονος σημασίας παραβάσεις, τον ορισμό της σχέσης μεταξύ επιχειρήσεων και διαχειριστών μεταφορών, το δικαίωμα προσφυγής των ατόμων που αφορούν αποφάσεις για τη δράση ως διαχειριστή μεταφορών, την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών, τα ιστορικά δικαιώματα, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών και την εμπορία ναρκωτικών και ανθρώπων ως λόγο αποκλεισμού από το επάγγελμα.

Όσον αφορά τα μητρώα, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο συμφωνούν ότι χρειάζεται μια σταδιακή προσέγγιση, αλλά προτείνουν διαφορετικά χρονοδιαγράμματα, με το Συμβούλιο να καθυστερεί στην πράξη την εφαρμογή.

Παραμένουν διάφορα ζητήματα στα οποία η θέση του Συμβουλίου διίσταται από αυτήν του Κοινοβουλίου. Για το Συμβούλιο τα κράτη μέλη δύνανται, με κατάλληλη εθνική νομοθεσία, να προσδιορίζουν τη διάρκεια της άδειας, ενώ η επανεγγραφή σε μητρώο εξαρτάται από την αποκατάσταση των εχεγγύων αξιοπιστίας. Το Συμβούλιο δεν δέχτηκε την πρόταση του Κοινοβουλίου για την ύπαρξη δημοσίου και εμπιστευτικού τμήματος του μητρώου, ούτε τη δημιουργία μητρώου των διαχειριστών μεταφορών. Επίσης το Συμβούλιο δεν δέχτηκε τη συμπερίληψη στα ηλεκτρονικά μητρώα των αριθμών κυκλοφορίας των οχημάτων. Άλλες διαφορές αφορούν τη χρήση των τόπων στάθμευσης για τον προσδιορισμό της ‘πραγματικής’ εγκατάστασης, το εύρος της εξαίρεσης των μη εμπορικών μεταφορών, το τί λαμβάνεται υπόψη για την απόδειξη της επάρκειας οικονομικών πόρων και τη διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων στο κράτος μέλος διαμονής.

Η πρόταση της εισηγήτριας

Στο στάδιο αυτό, παρότι έχει σαφώς επιτευχθεί πρόοδος, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Προτείνοντας τροπολογίες επί της κοινής θέσης, η εισηγήτρια εφιστά την προσοχή στους εν λόγω τομείς. Είναι ίσως δυνατή η ταχεία επίτευξη συμφωνίας επί του ακριβούς χρονοδιαγράμματος εισαγωγής και λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου, καθώς και επί μερικών άλλων θεμάτων. Η εισηγήτρια θα διερευνήσει βεβαίως τις δυνατότητες αυτές με το Συμβούλιο, με τη βοήθεια της Επιτροπής και σε στενή συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές. Εν τω μεταξύ, η εισηγήτρια προτείνει τροπολογίες επί της κοινής θέσης που καλύπτουν τους κάτωθι βασικούς τομείς:

· τη μείωση του διοικητικού άχθους

· την περίοδο εγκυρότητας της κοινοτικής άδειας και τους τακτικούς ελέγχους

· το χρονοδιάγραμμα σύστασης και λειτουργίας του μητρώου

· τη δημιουργία μητρώου με ένα δημόσιο και ένα εμπιστευτικό τμήμα

· τον ορισμό του ‘μη εμπορικού’ για τους σκοπούς της εξαίρεσης

· τον αυστηρότερο έλεγχο της ‘εγκατάστασης’ σε σχέση με τους χώρους στάθμευσης

· την ασφάλιση ως χρηματοοικονομικό μέσο προς επιβεβαίωση της χρηματοπιστωτικής ικανότητας

· την ενθάρρυνση της εκπαίδευσης για το επάγγελμα

· την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η εισηγήτριά σας θα διερευνήσει τη δυνατότητα συνεκτικής συμφωνίας εφ’ όλων αυτών των σημείων πριν από τη δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης με τους σκιώδεις εισηγητές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

΄Όροι που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα

Έγγραφα αναφοράς

11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD)

Ημερ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

21.5.2008                     T6-0217/2008

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2007)0263 - C6-0145/2007

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

15.1.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.1.2009

Εισηγητής(ές)

  Ημερομηνία ορισμού

Silvia-Adriana Ţicău

19.1.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

17.2.2009

16.3.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Ημερομηνία κατάθεσης

2.4.2009