Mietintö - A6-0210/2009Mietintö
A6-0210/2009

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta

2.4.2009 - (11783/1/2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD)) - ***II

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Silvia-Adriana Ţicău


Menettely : 2007/0098(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0210/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0210/2009
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta

(11783/1/2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (11783/1/2008 – C6‑0015/2009),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[1] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0263),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0210/2009),

1.  hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 8 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(8) Luonnolliset henkilöt, joilla on vaadittava hyvä maine ja ammatillinen pätevyys, olisi nimettävä selkeästi ja heidät olisi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille. Näiden henkilöiden, jäljempänä 'liikenteestä vastaava henkilö', olisi oltava niitä, jotka tosiasiallisesti ja yhtäjaksoisesti johtavat yrityksen kuljetustoimintoja. On syytä täsmentää, millä edellytyksin henkilön katsotaan johtavan yhtäjaksoisesti ja tosiasiallisesti yrityksen jotain kuljetustoimintaa.

(8) Luonnolliset henkilöt, joilla on vaadittava hyvä maine ja ammatillinen pätevyys, olisi nimettävä selkeästi ja heidät olisi ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille. Näiden henkilöiden, jäljempänä 'liikenteestä vastaava henkilö', olisi asuttava jäsenvaltiossa ja tosiasiallisesti ja yhtäjaksoisesti johdettava yrityksen kuljetustoimintoja. On syytä täsmentää, millä edellytyksin henkilön katsotaan johtavan yhtäjaksoisesti ja tosiasiallisesti yrityksen jotain kuljetustoimintaa.

Tarkistus  2

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 12 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(12) Jotta kilpailu olisi tasapuolista ja maantiekuljetusten sääntöjä noudatettaisiin täysimääräisesti, valvonnan on oltava samantasoista kaikissa jäsenvaltioissa. Tässä suhteessa keskeisessä asemassa ovat kansalliset viranomaiset, joiden tehtävänä on yritysten ja niiden lupien voimassaolon valvonta, ja on aiheellista varmistaa, että nämä viranomaiset toteuttavat tarvittaessa sopivat toimenpiteet, etenkin peruuttamalla lupia määräajaksi tai pysyvästi taikka toteamalla toistuvasti laiminlyönteihin tai tahallisiin rikkomuksiin syyllistyneet liikenteestä vastaavat henkilöt tehtäväänsä soveltumattomiksi.

(12) Jotta kilpailu olisi tasapuolista ja maantiekuljetusten sääntöjä noudatettaisiin täysimääräisesti, valvonnan on oltava samantasoista kaikissa jäsenvaltioissa. Tässä suhteessa keskeisessä asemassa ovat kansalliset viranomaiset, joiden tehtävänä on yritysten ja niiden lupien voimassaolon valvonta, ja on aiheellista varmistaa, että ne toteuttavat tarvittaessa sopivat toimenpiteet, etenkin vakavimmissa tapauksissa peruuttamalla lupia määräajaksi tai pysyvästi taikka toteamalla toistuvasti laiminlyönteihin tai tahallisiin rikkomuksiin syyllistyneet liikenteestä vastaavat henkilöt tehtäväänsä soveltumattomiksi. Tätä ennen toimenpidettä on tarkasteltava asianmukaisesti suhteellisuusperiaatteen kannalta. Yritystä olisi kuitenkin varoitettava etukäteen, ja sille olisi annettava riittävästi aikaa korjata tilanteensa ennen tällaisten seuraamusten määräämistä.

Perustelu

Yrityksiä olisi varoitettava etukäteen, ja niille olisi annettava mahdollisuus korjata puutteet.

Tarkistus  3

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(14 a) Jotta avoimuutta voidaan parantaa ja jotta kuljetusyrityksen asiakas voi tarkistaa, onko kyseisellä yrityksellä asianomainen lupa, tiettyjen kansalliseen sähköiseen rekisteriin sisältyvien tietojen pitäisi olla julkisesti käytettävissä, mikäli tietosuojaa koskevia asiaankuuluvia säännöksiä noudatetaan.

Tarkistus  4

Neuvoston yhteinen kanta

1 artikla – 4 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

b) yrityksiin, jotka harjoittavat ainoastaan ei-kaupallista tai maksutonta maanteiden henkilöliikennettä tai joiden pääasiallinen toiminta on muu kuin maanteiden henkilöliikenteen harjoittaminen.

b) yrityksiin, jotka harjoittavat ainoastaan ei-kaupallista maanteiden henkilöliikennettä tai joiden pääasiallinen toiminta on muu kuin maanteiden henkilöliikenteen harjoittaminen;

Tarkistus  5

Neuvoston yhteinen kanta

1 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

5. Jäsenvaltiot voivat jättää tämän asetuksen kaikkien tai joidenkin säännösten soveltamisalan ulkopuolelle maantieliikenteen harjoittajat, jotka harjoittavat ainoastaan kansallista liikennettä, jolla on kuljetusmarkkinoihin vain vähäinen vaikutus

5. Jäsenvaltiot voivat jättää tämän asetuksen kaikkien tai joidenkin säännösten soveltamisalan ulkopuolelle vain ne maantieliikenteen harjoittajat, jotka harjoittavat ainoastaan kansallista liikennettä, jolla on kuljetusmarkkinoihin vain vähäinen vaikutus

Tarkistus  6

Neuvoston yhteinen kanta

5 artikla – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

a) oltava tässä jäsenvaltiossa sijaitseva toimipaikka, jonka tiloissa se voi antaa toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä saataville yrityksen asiakirjoja, erityisesti kaikkia kirjanpitoon ja henkilöstöhallintoon liittyviä asiakirjoja, ajo- ja lepoaikoja koskevia tietoja sisältäviä asiakirjoja sekä muita asiakirjoja, jotka toimivaltaisen viranomaisen on voitava saada käyttöönsä tarkistaakseen tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten noudattamisen. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että tällaiset asiakirjat ovat niiden alueella olevien toimipaikkojen tiloissa jatkuvasti saatavilla;

a) oltava tässä jäsenvaltiossa sijaitseva toimipaikka, jonka tiloissa se harjoittaa ydinliiketoimintaansa, erityisesti säilyttää kaikkia kirjanpitoon ja henkilöstöhallintoon liittyviä asiakirjoja, ajo- ja lepoaikoja koskevia tietoja sisältäviä asiakirjoja sekä muita asiakirjoja, jotka toimivaltaisen viranomaisen on voitava saada käyttöönsä tarkistaakseen tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten noudattamisen. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että myös muut asiakirjat ovat niiden alueella olevien toimipaikkojen tiloissa jatkuvasti saatavilla;

Tarkistus  7

Neuvoston yhteinen kanta

5 artikla – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

c) lisäksi yrityksen on ohjattava tosiasiallisesti ja yhtäjaksoisesti liikennöintiään tarvittavin välinein kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevalla varikolla.

c) lisäksi yrityksen on ohjattava tosiasiallisesti ja yhtäjaksoisesti liikennöintiään tarvittavin hallinnollisin välinein b alakohdassa mainittujen ajoneuvojen osalta ja asianmukaisin teknisin välinein ja laitoksin kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevalla varikolla.

Tarkistus  8

Neuvoston yhteinen kanta

6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta – v a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

v a) ihmis- tai huumekauppa.

Perustelu

Tämä peruste on sisällytettävä hyvämaineisuuden menetystä koskeviin perusteisiin.

Tarkistus  9

Neuvoston yhteinen kanta

6 artikla – 2 kohta – b alakohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

b) Komissio hyväksyy luettelon sellaisista yhteisön sääntöjen rikkomusten luokista, tyypeistä ja vakavuusasteista, jotka liitteessä IV olevien lisäksi voivat johtaa hyvämaineisuuden menetykseen. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon näitä rikkomuksia koskevat tiedot, mukaan lukien muista jäsenvaltiosta saadut tiedot, kun ne määrittelevät tarkastusten painopisteitä 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

b) Komissio hyväksyy luettelon sellaisista yhteisön sääntöjen vakavien rikkomusten luokista, tyypeistä ja vakavuusasteista, jotka liitteessä IV olevien lisäksi voivat johtaa hyvämaineisuuden menetykseen. Jäsenvaltioiden on otettava huomioon näitä rikkomuksia koskevat tiedot, mukaan lukien muista jäsenvaltiosta saadut tiedot, kun ne määrittelevät tarkastusten painopisteitä 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  10

Neuvoston yhteinen kanta

7 artikla – 1 ja 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen yrityksen on pystyttävä keskeytyksettä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan vuotuisen tilikauden aikana. Tätä varten yrityksen on osoitettava tilintarkastajan tai asianmukaisesti hyväksytyn henkilön vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen pohjalta, että sillä on kunakin vuonna käytössään pääomaa ja vararahastoja yhteensä vähintään 9 000 euron arvosta, kun käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja vähintään 5 000 euron arvosta kunkin sen lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta.

1. Täyttääkseen 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn vaatimuksen yrityksen on pystyttävä keskeytyksettä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan vuotuisen tilikauden aikana. Tätä varten yrityksen on osoitettava tilintarkastajan tai asianmukaisesti hyväksytyn henkilön vahvistaman vuosittaisen tilinpäätöksen pohjalta, että sillä on kunakin vuonna käytössään pääomaa ja vararahastoja yhteensä vähintään 9 000 euron arvosta, kun käytössä on vain yksi ajoneuvo, ja vähintään 5 000 euron arvosta kunkin sen lisäksi käytetyn ajoneuvon osalta.

Tämän asetuksen soveltamiseksi euron arvo niiden jäsenvaltioiden rahayksikköinä, jotka eivät osallistu Euroopan rahaliiton kolmanteen vaiheeseen, vahvistetaan viiden vuoden välein. Sovellettavina kursseina käytetään lokakuun ensimmäisenä työpäivänä todettuja ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuja kursseja. Ne tulevat voimaan seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä.

Tämän asetuksen soveltamiseksi euron arvo niiden jäsenvaltioiden rahayksikköinä, jotka eivät osallistu talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen, vahvistetaan joka vuosi. Sovellettavina kursseina käytetään lokakuun ensimmäisenä työpäivänä todettuja ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuja kursseja. Ne tulevat voimaan seuraavan kalenterivuoden tammikuun 1 päivänä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kirjanpitoerät on ymmärrettävä siten kuin ne määritellään yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla 25 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa neljännessä neuvoston direktiivissä 78/660/ETY.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kirjanpitoerät on ymmärrettävä siten kuin ne määritellään yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla 25 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa neljännessä neuvoston direktiivissä 78/660/ETY.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä tai edellyttää, että yritys osoittaa vakavaraisuutensa esimerkiksi yhden tai useamman pankin tai muun rahoituslaitoksen, vakuutusyhtiöt mukaan luettuina, antamalla todistuksella, esimerkiksi ammatillisella vastuuvakuutuksella, joka osoittaa, että yritykselle on annettu yhteisvastuullinen takaus 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetuille määrille. Jäsenvaltiot voivat päättää, että takaukseen voidaan vedota sen toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella, joka antaa luvan maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamiseen, ja ettei sitä voida vapauttaa ilman tuon toimivaltaisen viranomaisen suostumusta.

2. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä tai edellyttää, että yritys osoittaa vakavaraisuutensa yhden tai useamman pankin tai muun rahoituslaitoksen, vakuutusyhtiöt mukaan luettuina, antamalla todistuksella, esimerkiksi pankkitakauksella tai vakuutuksella, kuten ammatillisella vastuuvakuutuksella, joka osoittaa, että yritykselle on annettu yhteisvastuullinen takaus 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetuille määrille.

Perustelu

Vakuutus on tärkeä tekijä osoitettaessa kykyä vastata taloudellisista velvoitteista, ja sama koskee taseen käyttöä todisteena.

Tarkistus  11

Neuvoston yhteinen kanta

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

1 a. Asianomaisten henkilöiden on suoritettava tutkinto siinä jäsenvaltiossa, jossa heillä on pysyvä asuinpaikka tai jossa he työskentelevät.

 

Pysyvällä asuinpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa henkilö asuu pysyvästi eli vähintään 185 päivää kalenterivuodessa henkilön ja tämän asuinpaikan välisten tiiviiden henkilökohtaisten siteiden vuoksi.

 

Jos henkilön ammatilliset siteet ovat muualla kuin tämän henkilökohtaiset siteet ja tämä sen vuoksi joutuu oleskelemaan vuorotellen kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa sijaitsevissa paikoissa, henkilön pysyvänä asuinpaikkana on pidettävä sitä, jossa tämän henkilökohtaiset siteet ovat, jos tämä palaa sinne säännöllisesti. Viimeksi mainitun edellytyksen täyttymistä ei vaadita, jos henkilö oleskelee jäsenvaltiossa määräaikaisen tehtävän suorittamiseksi. Opiskelu yliopistossa tai koulussa ei ole pysyvän asuinpaikan muutosta.

Tarkistus  12

Neuvoston yhteinen kanta

8 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat määrittelemiensä perusteiden pohjalta hyväksyä asianmukaisesti laitoksia antamaan hakijoille korkealaatuista koulutusta, jotta he voivat valmistautua tehokkaasti tutkintoon, sekä jatkokoulutusta, jotta liikenteestä vastaaville henkilöille koulutusta, jotta he voivat halutessaan saattaa tietonsa ajan tasalle.

3. Jäsenvaltiot voivat määrittelemiensä perusteiden pohjalta hyväksyä asianmukaisesti laitoksia antamaan hakijoille korkealaatuista koulutusta, jotta he voivat valmistautua tehokkaasti tutkintoon, sekä liikenteestä vastaaville henkilöille jatkokoulutusta, jotta he voivat halutessaan saattaa tietonsa ajan tasalle. Kyseisten jäsenvaltioiden on tarkastettava säännöllisesti, että laitokset täyttävät jatkuvasti perusteet, joiden pohjalta ne on hyväksytty.

Perustelu

On tärkeää taata hyväksyttyjen laitosten järjestämien tutkintojen ja niiden antaman koulutuksen laatu.

Tarkistus  13

Neuvoston yhteinen kanta

8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

4 a. Jäsenvaltiot voivat edistää jatkokoulutusta liitteessä I luetelluista aihepiireistä kymmenen vuoden välein, jotta varmistetaan, että liikenteestä vastaavat henkilöt ovat tietoisia alan kehityksestä.

Tarkistus  14

Neuvoston yhteinen kanta

8 artikla – 4 b kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

4 b. Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että henkilöt, joilla on ammatillista pätevyyttä osoittava todistus mutta jotka eivät ole johtaneet maanteiden tavaraliikenteen yritystä tai maanteiden henkilöliikenteen yritystä viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana, osallistuvat uudelleenkoulutukseen saattaakseen ajan tasalle tietonsa liitteessä I olevassa I osassa tarkoitetun lainsäädännön nykyisestä kehityksestä.

Tarkistus  15

Neuvoston yhteinen kanta

9 artikla

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat päättää vapauttaa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta saamiseksi vaaditusta tutkinnosta henkilöt, jotka voivat osoittaa johtaneensa yhtäjaksoisesti maanteiden tavaraliikenteen yritystä tai maanteiden henkilöliikenteen yritystä jossakin jäsenvaltiossa 15:n vuoden ajan ennen…päivää…kuuta….

2. Jäsenvaltiot voivat päättää vapauttaa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tutkinnosta henkilöt, jotka voivat osoittaa johtaneensa yhtäjaksoisesti maanteiden tavaraliikenteen yritystä tai maanteiden henkilöliikenteen yritystä yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa kymmenen vuoden ajan ennen…päivää…kuuta….

Perustelu

Jatkuva käytännön kokemus kymmenen vuoden ajalta olisi otettava perusteeksi, jonka nojalla henkilö voidaan vapauttaa tutkinnosta.

Tarkistus  16

Neuvoston yhteinen kanta

11 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Kuljetusyritykselle, joka täyttää 3 artiklassa säädetyt vaatimukset, on annettava hakemuksen perusteella lupa maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamiseen. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että hakemuksen tehnyt yritys täyttää mainitussa artiklassa säädetyt vaatimukset. Jäsenvaltiot voivat asianomaisessa kansallisessa lainsäädännössä määrittää maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamista koskevien lupien keston.

1. Kuljetusyritykselle, joka täyttää 3 artiklassa säädetyt vaatimukset, on annettava hakemuksen perusteella lupa maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamiseen. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että hakemuksen tehnyt yritys täyttää mainitussa artiklassa säädetyt vaatimukset.

Tämä arviointi voi johtaa yhteisön liikenneluvan myöntämiseen asetusten (EY) N:o …/… ja (EY) N:o …/… mukaisesti. Jäsenvaltio voi myöntää muuntyyppisen luvan kuin yhteisön luvan yrityksille, jotka harjoittavat liikennettä ainoastaan kyseisen jäsenvaltion alueella.

 

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan Euroopan parlamentin kanta. Asetuksessa säädetään vain yhdentyyppisestä luvasta maantieliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyä varten. Hallinnollisen taakan keventämiseksi luvan kestoa ei saa rajoittaa ajallisesti, vaan on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia, joissa tarkistetaan, että yritykset täyttävät maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamista koskevat vaatimukset.

Tarkistus  17

Neuvoston yhteinen kanta

11 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3. Toimivaltaisen viranomaisen on käsiteltävä lupahakemus mahdollisimman nopeasti ja kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun toimivaltainen viranomainen on saanut kaikki hakemuksen arviointiin tarvittavat asiakirjat. Toimivaltainen viranomainen voi pidentää tätä määräaikaa kahdella kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

3. Toimivaltaisen viranomaisen on käsiteltävä lupahakemus mahdollisimman nopeasti ja kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun toimivaltainen viranomainen on saanut kaikki hakemuksen arviointiin tarvittavat asiakirjat. Toimivaltainen viranomainen voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa.

Perustelu

Hallinnollisen taakan keventämiseksi toimivaltaisen viranomaisen on käsiteltävä lupahakemus mahdollisimman nopeasti.

Tarkistus  18

Neuvoston yhteinen kanta

13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

a) enintään kuuden kuukauden määräaika, jota voidaan jatkaa kuudella kuukaudella, jos kyse on liikenteestä vastaavan henkilön kuolemasta tai fyysisestä vammautumisesta, korvaavan liikenteestä vastaavan henkilön palvelukseen ottamiseksi, jos liikenteestä vastaava henkilö ei enää täytä hyvää mainetta tai ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia;

a) enintään kuuden kuukauden määräaika, jota voidaan jatkaa kolmella kuukaudella, jos kyse on liikenteestä vastaavan henkilön kuolemasta tai fyysisestä vammautumisesta, korvaavan liikenteestä vastaavan henkilön palvelukseen ottamiseksi, jos liikenteestä vastaava henkilö ei enää täytä hyvää mainetta tai ammatillista pätevyyttä koskevia vaatimuksia;

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisen käsittelyn kanta.

Tarkistus  19

Neuvoston yhteinen kanta

16 artikla – 1 ja 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Tämän asetuksen ja etenkin sen 11–14 ja 26 artiklan täytäntöönpanemiseksi kunkin jäsenvaltion on ylläpidettävä kansallista sähköistä rekisteriä maantiekuljetusyrityksistä, joille jäsenvaltion nimeämä toimivaltainen viranomainen on antanut luvan harjoittaa maantieliikenteen harjoittajan ammattia. Rekisteriin sisältyviä tietoja on käsiteltävä tätä tarkoitusta varten nimetyn viranomaisen valvonnassa. Kansalliseen sähköiseen rekisteriin sisältyvien tietojen on oltava kaikkien kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä.

1. Tämän asetuksen ja etenkin sen 11–14 ja 26 artiklan täytäntöönpanemiseksi kunkin jäsenvaltion on ylläpidettävä kansallista sähköistä rekisteriä maantiekuljetusyrityksistä, joille jäsenvaltion nimeämä toimivaltainen viranomainen on antanut luvan harjoittaa maantieliikenteen harjoittajan ammattia. Rekisteriin sisältyviä tietoja on käsiteltävä tätä tarkoitusta varten nimetyn viranomaisen valvonnassa. Kansalliseen sähköiseen rekisteriin sisältyvien tietojen on oltava kaikkien kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä.

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2009 suuntaviivat niitä tietoja koskeville vähimmäisvaatimuksille, jotka on tallennettava kansalliseen sähköiseen rekisteriin sen perustamispäivästä lähtien, jotta rekisterien tulevaa yhteenliittämistä voitaisiin helpottaa. Se voi suosittaa ajoneuvon rekisteritunnuksen ottamista mukaan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi.

Komissio tekee viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009 päätöksen niitä tietoja koskevista vähimmäisvaatimuksista, jotka on tallennettava kansalliseen sähköiseen rekisteriin sen perustamispäivästä lähtien, jotta rekisterien tulevaa yhteenliittämistä voitaisiin helpottaa. Se voi suosittaa ajoneuvon rekisteritunnuksen ottamista mukaan 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi.

2. Kansallisissa sähköisissä rekistereissä on oltava ainakin seuraavat tiedot:

2. Kansallisissa sähköisissä rekistereissä on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a) yrityksen nimi ja oikeudellinen muoto;

a) yrityksen nimi ja oikeudellinen muoto;

b) sen toimipaikan osoite;

b) sen toimipaikan osoite;

c) hyvää mainetta ja ammatillista pätevyyttä koskevan vaatimuksen täyttämiseksi nimettyjen liikenteestä vastaavien henkilöiden nimet tai tarvittaessa laillisen edustajan nimi;

c) hyvää mainetta ja ammatillista pätevyyttä koskevan vaatimuksen täyttämiseksi nimettyjen liikenteestä vastaavien henkilöiden nimet tai tarvittaessa laillisen edustajan nimi;

d) lupatyyppi, luvan kattamien ajoneuvojen lukumäärä sekä tarvittaessa yhteisön liikenneluvan ja sen oikeaksi todistettujen jäljennösten sarjanumerot;

d) lupatyyppi, luvan kattamien ajoneuvojen lukumäärä sekä tarvittaessa yhteisön liikenneluvan ja sen oikeaksi todistettujen jäljennösten sarjanumerot;

e) sellaisten 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen vakavien rikkomusten lukumäärä, luokka ja tyyppi, joista on annettu tuomio tai määrätty seuraamus kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana;

e) sellaisten 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen vakavien rikkomusten lukumäärä, luokka ja tyyppi, joista on annettu tuomio tai määrätty seuraamus kahden viimeksi kuluneen vuoden aikana;

f) niiden henkilöiden nimet, jotka on julistettu soveltumattomiksi johtamaan yrityksen kuljetustoimintoja, niin kauan kuin näiden henkilöiden hyvää mainetta ei ole 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti palautettu, sekä sovellettavat korjaavat toimenpiteet.

f) niiden henkilöiden nimet, jotka on julistettu soveltumattomiksi johtamaan yrityksen kuljetustoimintoja, niin kauan kuin näiden henkilöiden hyvää mainetta ei ole 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti palautettu, sekä sovellettavat korjaavat toimenpiteet.

Edellä olevan e alakohdan soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä päättää sisällyttää kansalliseen sähköiseen rekisteriin ainoastaan vakavimmat liitteessä IV esitetyt rikkomukset.

Edellä olevan e alakohdan soveltamiseksi jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 2015 mennessä päättää sisällyttää kansalliseen sähköiseen rekisteriin ainoastaan vakavimmat liitteessä IV esitetyt rikkomukset.

Jäsenvaltiot voivat säilyttää ensimmäisen alakohdan e ja f alakohdassa tarkoitetut tiedot erillisissä rekistereissä. Siinä tapauksessa tietojen on oltava kyseisen jäsenvaltion kaikkien toimivaltaisten viranomaisten saatavilla pyynnöstä tai suoraan niiden käytettävissä. Pyydetyt tiedot on toimitettava 30 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Jäsenvaltiot voivat säilyttää ensimmäisen alakohdan e ja f alakohdassa tarkoitetut tiedot erillisissä rekistereissä. Siinä tapauksessa tietojen on oltava kyseisen jäsenvaltion kaikkien toimivaltaisten viranomaisten saatavilla pyynnöstä tai suoraan niiden käytettävissä. Pyydetyt tiedot on toimitettava 30 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Edellä a–d alakohdassa tarkoitettujen tietojen on oltava julkisesti käytettävissä henkilötietojen suojaa koskevien asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

Joka tapauksessa ensimmäisen alakohdan e ja f alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat muiden viranomaisten kuin toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä ainoastaan siinä tapauksessa, että niillä on asianmukainen toimivalta tehdä tarkastuksia ja määrätä seuraamuksia tieliikenteen alalla ja niiden virkamiehet ovat valantehneitä tai heitä muutoin koskee virallinen salassapitovelvollisuus.

Joka tapauksessa ensimmäisen alakohdan e ja f alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat muiden viranomaisten kuin toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä ainoastaan siinä tapauksessa, että niillä on asianmukainen toimivalta tehdä tarkastuksia ja määrätä seuraamuksia tieliikenteen alalla ja niiden virkamiehet ovat valantehneitä tai heitä muutoin koskee virallinen salassapitovelvollisuus.

Tarkistus  20

Neuvoston yhteinen kanta

16 artikla – 5 ja 6 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kansallisiin sähköisiin rekistereihin on pääsy koko yhteisössä 18 artiklassa tarkoitettujen kansallisten yhteispisteiden kautta sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 ja 2 kohdan soveltamista. Pääsy kansallisten yhteyspisteiden kautta on toteutettava 31 päivään joulukuuta 2012 mennessä siten, että kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hakea tietoja kaikkien jäsenvaltioiden kansallisista sähköisistä rekistereistä.

5. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kansalliset sähköiset rekisterit on liitetty yhteen ja niihin on pääsy koko yhteisössä 18 artiklassa tarkoitettujen kansallisten yhteispisteiden kautta sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 ja 2 kohdan soveltamista. Pääsy kansallisten yhteyspisteiden kautta ja yhteenliittäminen on toteutettava 31 päivään joulukuuta 2012 mennessä siten, että kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hakea tietoja kaikkien jäsenvaltioiden kansallisista sähköisistä rekistereistä.

6. Komissio päättää 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen 5 kohdan täytäntöönpanoa koskevista yhteisistä säännöistä, kuten vaihdettavien tietojen muodosta, muiden jäsenvaltioiden kansallisissa sähköisissä rekistereissä tehtäviin automaattisiin tiedonhakuihin liittyvistä teknisistä menettelyistä sekä näiden rekistereiden ja muiden asianomaisten tietokantojen välisen yhteentoimivuuden edistämisestä. Näissä yhteisissä säännöissä on määritettävä, mikä viranomainen on vastuussa tietojen saatavuudesta, niiden myöhemmästä käytöstä ja ajan tasalle saattamisesta niiden saannin jälkeen, ja tätä varten niiden on sisällettävä tietojen kirjausta ja valvontaa koskevia sääntöjä.

6. Komissio päättää 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen ja ensimmäisen kerran 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä 5 kohdan täytäntöönpanoa koskevista yhteisistä säännöistä, kuten vaihdettavien tietojen muodosta, muiden jäsenvaltioiden kansallisissa sähköisissä rekistereissä tehtäviin automaattisiin tiedonhakuihin liittyvistä teknisistä menettelyistä sekä näiden rekistereiden ja muiden asianomaisten tietokantojen välisen yhteentoimivuuden edistämisestä. Näissä yhteisissä säännöissä on määritettävä, mikä viranomainen on vastuussa tietojen saatavuudesta, niiden myöhemmästä käytöstä ja ajan tasalle saattamisesta niiden saannin jälkeen, ja tätä varten niiden on sisällettävä tietojen kirjausta ja valvontaa koskevia sääntöjä.

Tarkistus  21

Neuvoston yhteinen kanta

17 artikla – d a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

d a) yritykset noudattavat soveltuvin osin asiaankuuluvia säännöksiä.

PERUSTELUT

Johdanto

Komission mukaan ehdotetulla asetuksella oli kaksi tavoitetta. Ensinnäkin siinä haluttiin hyödyntää nykyisen direktiivin 96/26/EY soveltamisesta saatuja kokemuksia muotoilemalla uudelleen tiettyjä säännöksiä, ja toiseksi sillä haluttiin varmistaa säännösten entistä yhdenmukaisempi täytäntöönpano valitsemalla säädökseksi direktiivin sijaan asetus.

Ehdotetussa asetuksessa vahvistettiin (sijoittautumista, hyvämaineisuutta, vakavaraisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat) edellytykset, jotka henkilön on täytettävä saadakseen luvan maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamiseen. Lisäksi siinä määritettiin ehdot, joiden mukaisesti yritys voi palkata liikenteestä vastaavan henkilön, vahvistettiin lupien myöntämistä ja valvontaa koskevia menettelyjä, säädettiin sähköisistä rekistereistä ja henkilötietojen suojasta, käsiteltiin seuraamuksia tapauksissa, joissa asetusta ei noudateta, sekä perustettiin tutkintotodistusten ja vakiintuneiden oikeuksien vastavuoroisen tunnustamisen järjestelmä.

Parlamentin ensimmäinen käsittely

Parlamentti laajensi asetuksen soveltamisalaa koskemaan yrityksiä, jotka aikovat ryhtyä harjoittamaan ammattia, mutta poisti soveltamisalan piiristä yritykset, jotka harjoittavat ammattia ajoneuvoilla, joiden suurin sallittu nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa. Parlamentti vaati, että liikenteestä vastaavalla henkilöllä on oltava tosiasiallinen yhteys yritykseen, ja asetti ylärajan niiden ajoneuvojen määrälle, joita yksi henkilö voi hoitaa. Ehdotukseen tehtiin myös tarkistuksia, joilla vahvistettiin sijoittautumisvaatimusta.

Hyvämaineisuus voitiin menettää ihmis- tai huumekauppaan osallistumisen vuoksi. Ehdotukseen laadittiin luettelo vakavista rikkomuksista, joiden perusteella ammattia ei voida enää harjoittaa, ja siitä poistettiin vähäisiä rikkomuksia koskevia säännöksiä. Vakuutus hyväksyttiin todisteeksi vakavaraisuudesta, ja varojen ns. quick ratio -suhde velkoihin poistettiin.

Pakollinen kirjallinen tutkinto asuinmaassa säilytettiin vaatimuksena ammattiin pääsylle, mutta henkilö voitiin vapauttaa vaatimuksesta, jos hänellä on jatkuva käytännön kokemus kymmenen vuoden ajalta.

Komission piti määritellä kansallisten rekisterien tietorakenne vuoden 2009 loppuun mennessä. Näiden rekisterien, joissa oli oltava julkinen ja luottamuksellinen osa, piti olla käytössä viimeistään 30. huhtikuuta 2011, ja niiden piti olla yhteenliitettyjä.

Vakiintuneet oikeudet poistettiin, ja komissiota pyydettiin julkaisemaan 1. kesäkuuta 2010 mennessä kertomus mahdollisista vaikutuksista, joita aiheutuisi tämän asetuksen soveltamisalan laajentamisesta koskemaan myös kaupallisia kuljetuksia asianmukaisesti suunnitelluilla ja varustelluilla ajoneuvoilla, joilla voidaan kuljettaa enintään yhdeksää henkilöä, kuljettaja mukaan luettuna.

Neuvoston yhteinen kanta

Yhteisessä kannassa hyväksyttiin kokonaan tai olennaisilta osin 70 parlamentin 113 tarkistuksesta. Näihin sisältyivät tarkistukset, jotka koskivat vähäisiä rikkomuksia, yritysten ja liikenteestä vastaavien henkilöiden välisen yhteyden määrittelyä, liikenteestä vastaavien henkilöiden oikeutta hakea muutosta toimintaansa koskevaan päätökseen, todistusten ja vakiintuneiden oikeuksien vastavuoroista tunnustamista, toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa sekä huume- ja ihmiskauppaa perusteena, jonka takia ammattia ei voida enää harjoittaa.

Rekisterien osalta sekä parlamentti että neuvosto ovat yhtä mieltä asteittaisesta lähestymistavasta, mutta ne ehdottavat erilaisia aikatauluja, ja neuvosto haluaa tosiasiallisesti lykätä asetuksen täytäntöönpanoa.

Neuvoston kanta poikkeaa edelleen parlamentin kannasta useassa kysymyksessä. Neuvosto on sitä mieltä, että jäsenvaltiot voivat asianomaisessa kansallisessa lainsäädännössä määrittää lupien keston ja että henkilön sisällyttäminen uudelleen rekisteriin edellyttää hyvämaineisuuden palauttamista. Neuvosto ei hyväksy parlamentin ehdotusta rekisterin julkisesta ja yksityisestä osasta eikä liikenteestä vastaavien henkilöiden rekisterin perustamisesta. Neuvosto ei myöskään hyväksy, että sähköisessä rekisterissä pitäisi olla ajoneuvon rekisteritunnus. Muut näkemyserot koskevat pysäköintipaikkojen käyttöä "tosiasiallisen" sijoittautumisen määrittämiseksi, ei-kaupallista liikennettä koskevan poikkeuksen soveltamisalaa, riittävien varojen osoittamiseksi käytettäviä todisteita ja ammatillisen tutkinnon suorittamista siinä jäsenvaltiossa, jossa henkilö asuu.

Esittelijän ehdotus

Tässä vaiheessa parlamentin ja neuvoston välillä on vielä merkittäviä näkemyseroja, vaikka edistymistä onkin selkeästi tapahtunut. Esittelijä keskittyy näihin osa-alueisiin ehdottaessaan tarkistuksia yhteiseen kantaan. Sähköisen rekisterin käyttöönoton ja toiminnan täsmällisestä aikataulusta sekä eräistä muista kysymyksistä voidaan mahdollisesti päästä yksimielisyyteen nopeasti. Esittelijä luonnollisesti selvittää näitä mahdollisuuksia neuvoston kanssa ja komission avulla tiiviissä yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa. Esittelijä ehdottaa yhteiseen kantaan toistaiseksi tarkistuksia, jotka kattavat seuraavat pääaiheet:

·   hallinnollisen taakan keventäminen

·   yhteisön liikenneluvan voimassaoloaika ja säännölliset tarkastukset

·   rekisterin perustamista ja käyttöönottoa koskeva aikataulu

·   julkisen ja luottamuksellisen osan sisältävän rekisterin perustaminen

·   ei-kaupallisen liikenteen määrittely poikkeuksia varten

·   pysäköintipaikkoihin liittyvän "sijoittautumisen" valvonnan tiukentaminen

·   vakuutuksen käyttö rahoitusvälineenä vakavaraisuuden osoittamiseksi

·   ammattiin perehdyttävän koulutuksen edistäminen

·   henkilötietojen suoja.

Esittelijä selvittää mahdollisuutta saada aikaan kaikkia näitä seikkoja koskeva kattava sopimus ennen parlamentin toista käsittelyä myös varjoesittelijöiden kanssa käytävissä keskusteluissa.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytykset

Viiteasiakirjat

11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

21.5.2008                     T6-0217/2008

Komission ehdotus

KOM(2007)0263 – C6-0145/2007

Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

15.1.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.1.2009

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Silvia-Adriana Ţicău

19.1.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

17.2.2009

16.3.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

31.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.4.2009