Procedūra : 2007/0098(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0210/2009

Pateikti tekstai :

A6-0210/2009

Debatai :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Balsavimas :

PV 23/04/2009 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0276

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
2.4.2009
PE 418.445v02-00 A6-0210/2009

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles ir panaikinantį Tarybos direktyvą 96/26/EB

(11783/1/2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėja: Silvia-Adriana Ţicău

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, nustatantį profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų bendrąsias taisykles ir panaikinantį Tarybos direktyvą 96/26/EB

(11783/1/2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (11783/1/2008 – C6 ‑ 0015/2009),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją(1) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0263) per pirmąjį svarstymą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A6‑0210/2009),

1.  pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Tarybos bendroji pozicija

8 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(8) Fizinių asmenų, turinčių reikalaujamą nepriekaištingą reputaciją ir profesinę kompetenciją, tapatybė turėtų būti aiškiai nustatyta ir nurodyta kompetentingoms valdžios institucijoms. Šie asmenys (toliau – transporto vadybininkai) turėtų faktiškai ir nuolatos vadovauti kelių transporto įmonių veiklai. Todėl reikėtų patikslinti sąlygas, pagal kurias galima laikyti, kad asmuo faktiškai ir nuolatos vadovauja įmonės transporto veiklai.

(8) Fizinių asmenų, turinčių reikalaujamą nepriekaištingą reputaciją ir profesinę kompetenciją, tapatybė turėtų būti aiškiai nustatyta ir nurodyta kompetentingoms valdžios institucijoms. Šie asmenys (toliau – transporto vadybininkai) turėtų gyventi valstybėje narėje ir faktiškai ir nuolatos vadovauti kelių transporto įmonių veiklai. Todėl reikėtų patikslinti sąlygas, pagal kurias galima laikyti, kad asmuo faktiškai ir nuolatos vadovauja įmonės transporto veiklai.

Pakeitimas                2

Tarybos bendroji pozicija

12 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(12) Siekiant sąžiningos konkurencijos ir visiško taisyklių laikymosi kelių transporto sektoriuje, reikia, kad visose valstybėse narėse stebėsenos lygis būtų vienodas. Nacionalinių valdžios institucijų, atsakingų už įmonių stebėseną ir jų leidimų galiojimą, vaidmuo šiuo požiūriu yra esminis, todėl reikia užtikrinti, kad prireikus tos valdžios institucijos imtųsi atitinkamų priemonių, ypač sustabdytų ar panaikintų leidimus arba paskelbtų, kad pakartotinai aplaidžiai ar nesąžiningai dirbantys transporto vadybininkai yra netinkami eiti pareigas.

(12) Siekiant sąžiningos konkurencijos ir visiško taisyklių laikymosi kelių transporto sektoriuje, reikia, kad visose valstybėse narėse stebėsenos lygis būtų vienodas. Nacionalinių valdžios institucijų, atsakingų už įmonių stebėseną ir jų leidimų galiojimą, vaidmuo šiuo požiūriu yra esminis, todėl reikia užtikrinti, kad prireikus jos imtųsi atitinkamų priemonių, ypač sustabdytų ar panaikintų leidimus pačiais rimčiausiais atvejais arba paskelbtų, kad pakartotinai aplaidžiai ar nesąžiningai dirbantys transporto vadybininkai yra netinkami eiti pareigas. Prieš tai turi būti deramai apsvarstyta, ar šios priemonės atitinka proporcingumo principą. Tačiau įmonė apie tai turi būti iš anksto įspėjama, ir jai turi būti leista per pagrįstą laiką pašalinti pažeidimus, kad tokių sankcijų taikyti neprireiktų.

Pagrindimas

Įmonės turėtų būti įspėtos iš anksto ir joms turi būti leista pasitaisyti.

Pakeitimas  3

Tarybos bendroji pozicija

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

(14a) Siekiant padidinti skaidrumą ir leisti transporto įmonės klientui patikrinti, ar ši įmonė turi atitinkamą leidimą, tam tikri nacionalinio elektroninio registro duomenys turėtų būti skelbiami viešai, laikantis atitinkamų duomenų apsaugos nuostatų.

Pakeitimas  4

Tarybos bendroji pozicija

1 straipsnio 4 dalies b punktas

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

b) įmonėms, teikiančioms keleivių vežimo kelių transportu paslaugas tik ne komerciniais tikslais arba nemokamai, arba kurioms keleivių vežimas kelių transportu nėra pagrindinė veikla;

b) įmonėms, teikiančioms keleivių vežimo kelių transportu paslaugas tik ne komerciniais tikslais arba kurioms keleivių vežimas kelių transportu nėra pagrindinė veikla;

Pakeitimas  5

Tarybos bendroji pozicija

1 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

5. Valstybės narės gali leisti netaikyti visų ar tam tikrų šio reglamento nuostatų tiems vežėjams kelių transportu, kurie užsiima tik nacionalinėmis vežimo operacijomis ir turi tik nedidelį poveikį transporto rinkai dėl:

5. Valstybės narės gali leisti netaikyti visų ar tam tikrų šio reglamento nuostatų tik tiems vežėjams kelių transportu, kurie užsiima tik nacionalinėmis vežimo operacijomis ir turi tik nedidelį poveikį transporto rinkai dėl:

Pakeitimas  6

Tarybos bendroji pozicija

5 straipsnio a punktas

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

a) turėti buveinę toje valstybėje narėje ir patalpas, kuriose kompetentingos valdžios institucijos prašymu ji gali pateikti savo įmonės dokumentus, ypač visus apskaitos, personalo valdymo dokumentus, dokumentus, kuriuose yra duomenų apie vairavimo ir poilsio laiką, ir kitus dokumentus, su kuriais kompetentinga valdžios institucija turi turėti galimybę susipažinti, kad galėtų patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų sąlygų. Valstybės narės gali pareikalauti, kad jų teritorijoje esančių buveinių patalpose su tokiais dokumentais būtų galima susipažinti bet kuriuo metu;

a) turėti buveinę toje valstybėje narėje ir patalpas, kuriose ji vykdo savo pagrindinę veiklą, ypač turi visus apskaitos, personalo valdymo dokumentus, dokumentus, kuriuose yra duomenų apie vairavimo ir poilsio laiką, ir kitus dokumentus, su kuriais kompetentinga valdžios institucija turi turėti galimybę susipažinti, kad galėtų patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų sąlygų. Valstybės narės gali pareikalauti, kad jų teritorijoje esančių buveinių patalpose bet kuriuo metu būtų galima susipažinti ir su kitais dokumentais;

Pakeitimas  7

Tarybos bendroji pozicija

5 straipsnio c punktas

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

c) faktiškai ir nuolatos vykdyti savo veiklą toje valstybėje narėje esančiame veiklos centre su būtina įranga.

c) faktiškai ir nuolatos vykdyti savo veiklą, susijusią su b dalyje minėtomis transporto priemonėmis, toje valstybėje narėje esančiame veiklos centre su būtina administracine įranga ir tinkama technine įranga bei priemonėmis.

Pakeitimas  8

Tarybos bendroji pozicija

6 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos a punkto v a papunktis (naujas)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

va) prekyba žmonėmis ar narkotikais;

Pagrindimas

Svarbu įtraukti šį kriterijų, kadangi įmonės gali prarasti reputaciją, jei jis nevykdomas.

Pakeitimas  9

Tarybos bendroji pozicija

6 straipsnio 2 dalies b punkto 1 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

b) Komisija parengia Bendrijos taisyklių pažeidimų, be IV priede nustatytų pažeidimų, dėl kurių gali būti prarasta nepriekaištinga reputacija, kategorijų, rūšių ir sunkumo lygių sąrašą. Nustatydamos prioritetinius patikrinimus pagal 12 straipsnio 1 dalį valstybės narės atsižvelgia į informaciją apie šiuos pažeidimus, įskaitant iš kitų valstybių narių gautą informaciją.

b) Komisija parengia Bendrijos taisyklių didelių pažeidimų, be IV priede nustatytų pažeidimų, dėl kurių gali būti prarasta nepriekaištinga reputacija, kategorijų, rūšių ir sunkumo lygių sąrašą. Nustatydamos prioritetinius patikrinimus pagal 12 straipsnio 1 dalį valstybės narės atsižvelgia į informaciją apie šiuos pažeidimus, įskaitant iš kitų valstybių narių gautą informaciją.

Pakeitimas  10

Tarybos bendroji pozicija

7 straipsnio 1 ir 2 dalys

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1. Siekiant atitikti 3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytus reikalavimus, įmonė bet kuriuo metu turi galėti įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus per finansinius metus. Todėl įmonė turi įrodyti, remdamasi savo metine atskaitomybe, patvirtinta auditoriaus arba tinkamai akredituoto asmens, kad kiekvienais metais ji disponuoja kapitalu ir rezervais, kurių vertė ne mažesnė kaip 9 000 EUR, kai naudojama tik viena transporto priemonė, ir po 5 000 EUR kiekvienai papildomai naudojamai transporto priemonei.

1. Siekiant atitikti 3 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytus reikalavimus, įmonė bet kuriuo metu turi galėti įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus per finansinius metus. Todėl įmonė turi įrodyti, remdamasi savo metine atskaitomybe, patvirtinta auditoriaus arba tinkamai akredituoto asmens, kad kiekvienais metais ji disponuoja kapitalu ir rezervais, kurių vertė ne mažesnė kaip 9 000 EUR, kai naudojama tik viena transporto priemonė, ir po 5 000 EUR kiekvienai papildomai naudojamai transporto priemonei.

Taikant šį reglamentą, euro vertė nustatoma kas penkerius metus pagal valstybių narių, nedalyvaujančių Europos pinigų sąjungos įgyvendinimo trečiajame etape, valiutų kursą. Taikomas pirmąją spalio mėn. darbo dieną nustatytas ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas kursas. Jis įsigalioja nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 d.

Taikant šį reglamentą, euro vertė nustatoma kasmet pagal valstybių narių, nedalyvaujančių Europos pinigų sąjungos įgyvendinimo trečiajame etape, valiutų kursą. Taikomas pirmąją spalio mėn. darbo dieną nustatytas ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamas kursas. Jis įsigalioja nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 d.

Pirmoje pastraipoje nurodyti atskaitomybės straipsniai suprantami, kaip apibrėžta 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtojoje Tarybos direktyvoje, grindžiamoje Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių.

Pirmoje pastraipoje nurodyti atskaitomybės straipsniai suprantami, kaip apibrėžta 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtojoje Tarybos direktyvoje, grindžiamoje Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentinga valdžios institucija gali leisti ar pareikalauti, kad įmonė savo finansinę būklę įrodytų pateikdama vieno ar kelių bankų ar kitų finansų įstaigų, įskaitant draudimo bendroves, suteikiančių įmonei solidarią garantiją, išduotą pažymėjimą, pavyzdžiui, profesinės atsakomybės draudimą, patvirtinantį 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą sumą. Valstybės narės gali nuspręsti, kad garantija galima pasinaudoti gavus leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla suteikiančios kompetentingos valdžios institucijos sutikimą, ir tokia garantija gali būti atšaukta tik gavus tos valdžios institucijos sutikimą.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, kompetentinga valdžios institucija gali leisti ar pareikalauti, kad įmonė savo finansinę būklę įrodytų pateikdama vieno ar kelių bankų ar kitų finansų įstaigų, įskaitant draudimo bendroves, suteikiančių įmonei solidarią garantiją, išduotą pažymėjimą, pavyzdžiui, banko garantiją arba draudimą, taip pat profesinės atsakomybės draudimą, patvirtinantį 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytą sumą.

Pagrindimas

Draudimas yra svarbus veiksnys, įrodantis sugebėjimą prisiimti finansinius įsipareigojimus; tai gali įrodyti ir balanso ataskaita.

Pakeitimas  11

Tarybos bendroji pozicija

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

1a. Atitinkami asmenys šiuos egzaminus laiko valstybėje narėje, kurioje nuolat gyvena, arba valstybėje narėje, kurioje dirba.

 

Nuolatinė gyvenamoji vieta yra vieta, kurioje asmuo paprastai, t. y. bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais, gyvena turėdamas asmeninių ryšių, kurie jį artimai sieja su šia vieta.

 

Tačiau nuolatinė gyvenamoji vieta asmens, kuris darbo ryšiais susijęs su kita vieta nei ta, su kuria jį sieja asmeniniai ryšiai, ir kuris dėl šios priežasties gyvena pakaitomis tai vienoje, tai kitoje vietoje dviejose ar daugiau valstybių narių, turėtų būti laikoma ta, su kuria jį sieja asmeniniai ryšiai, jei jis nuolat grįžta į šią vietą. Pastarosios sąlygos nesilaikoma, jeigu asmuo valstybėje narėje gyvena, kad įvykdytų apibrėžtos trukmės užduotį. Universiteto ar mokyklos lankymas nereiškia įprastinės gyvenamosios vietos pakeitimo.

Pakeitimas  12

Tarybos bendroji pozicija

8 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

3. Valstybės narės pagal savo nustatytus kriterijus gali suteikti tinkamus įgaliojimus įstaigoms, galinčioms prašymą pateikusiems asmenims teikti aukštą kokybę užtikrinantį veiksmingai egzaminui parengiantį mokymą, taip pat tobulinimo kursus, per kuriuos atnaujinamos to pageidaujančių transporto vadybininkų žinios.

3. Valstybės narės pagal savo nustatytus kriterijus gali suteikti tinkamus įgaliojimus įstaigoms, galinčioms prašymą pateikusiems asmenims teikti aukštą kokybę užtikrinantį veiksmingai egzaminui parengiantį mokymą, taip pat tobulinimo kursus, per kuriuos atnaujinamos to pageidaujančių transporto vadybininkų žinios. Šios valstybės narės reguliariai tikrina, ar šios organizacijos visada atitinka kriterijus, pagal kuriuos joms buvo suteiktas leidimas.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti autorizuotų įstaigų teikiamų mokymo paslaugų ir egzaminų kokybę.

Pakeitimas  13

Tarybos bendroji pozicija

8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

4a. Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad transporto vadybininkai žinotų sektoriaus naujienas, gali skatinti periodiškai kas 10 metų rengti mokymo kursus I priede išvardytomis temomis.

Pakeitimas  14

Tarybos bendroji pozicija

8 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

4b. Valstybės narės gali reikalauti, kad asmenys, kurie turi profesinės kompetencijos pažymėjimą, tačiau per pastaruosius penkerius metus nevadovavo įmonei, kuri verčiasi krovinių arba keleivių vežimo kelių transportu veikla, išklausytų pakartotinio mokymo kursus, kad atnaujintų žinias, susijusias su I priedo I dalyje nurodytų teisės aktų naujausiais pakeitimais.

Pakeitimas  15

Tarybos bendroji pozicija

9 straipsnis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

Valstybė narė gali nuspręsti atleisti nuo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų egzaminų asmenis, kurie pateikia įrodymą, kad jie nuolat vadovavo krovinių vežimo kelių transportu arba keleivių vežimo kelių transportu įmonei valstybėje narėje 15 metų laikotarpiu iki … .

2. Valstybė narė gali nuspręsti atleisti nuo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų egzaminų asmenis, kurie pateikia įrodymą, kad jie nuolat vadovavo krovinių vežimo kelių transportu arba keleivių vežimo kelių transportu įmonei vienoje ar keliose valstybėse narėse 10 metų laikotarpiu iki … .

Pagrindimas

10 metų nepertraukiama profesinė veikla turėtų būti atleidimo nuo egzaminų kriterijus.

Pakeitimas  16

Tarybos bendroji pozicija

11 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1. Transporto įmonei, kuri atitinka 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus, pateikus prašymą leidžiama verstis profesine vežimo kelių transportu veikla. Kompetentinga valdžios institucija įsitikina, kad prašymą teikianti įmonė atitinka tame straipsnyje nustatytus reikalavimus. Valstybės narės atitinkamuose nacionalinės teisės aktuose gali nustatyti leidimų verstis profesine vežimo kelių transportu veikla galiojimo trukmę.

1. Transporto įmonei, kuri atitinka 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus, pateikus prašymą leidžiama verstis profesine vežimo kelių transportu veikla. Kompetentinga valdžios institucija įsitikina, kad prašymą teikianti įmonė atitinka tame straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Remiantis prašymo įvertinimu gali būti išduota Bendrijos licencija pagal Reglamentus (EB) Nr. .../... ir (EB) Nr. .../...*. Valstybė narė gali išduoti kitą leidimą, o ne Bendrijos licenciją, įmonėms, kurios vykdo vežimo operacijas tik tos valstybės narės teritorijoje.

 

Pagrindimas

Grįžtama prie Parlamento pozicijos. Reglamente nustatoma, kad įmonei, kuri verčiasi komercine vežimo kelių transportu veikla, gali būti išduodama tik vieno tipo licencija. Siekiant sumažinti administracinę naštą, leidimo galiojimas neturėtų būti ribojamas, bet reikėtų atlikti reguliarius patikrinimus, kad būtų užtikrinama, jog įmonė laikosi vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla reikalavimų.

Pakeitimas  17

Tarybos bendroji pozicija

11 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

3. Kompetentinga valdžios institucija prašymą leisti verstis profesine veikla turi išnagrinėti kuo greičiau ir ne per ilgiau nei tris mėnesius nuo tos dienos, kai ji gavo visus būtinus dokumentus prašymui įvertinti. Kompetentinga valdžios institucija tinkamai pagrįstais atvejais gali pratęsti šį laikotarpį dar dviem mėnesiams.

3. Kompetentinga valdžios institucija prašymą leisti verstis profesine veikla turi išnagrinėti kuo greičiau ir ne per ilgiau nei tris mėnesius nuo tos dienos, kai ji gavo visus būtinus dokumentus prašymui įvertinti. Kompetentinga valdžios institucija tinkamai pagrįstais atvejais gali pratęsti šį laikotarpį dar vienam mėnesiui.

Pagrindimas

Siekiant sumažinti administracinę naštą, kompetentinga institucija prašymą leisti verstis profesine veikla turi išnagrinėti kuo greičiau.

Pakeitimas  18

Tarybos bendroji pozicija

13 straipsnio 1 dalies a punktas

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(a) ne ilgesnį kaip šešių mėnesių terminą, kuris gali būti pratęsiamas dar šešiems mėnesiams transporto vadybininko mirties arba fizinės negalios atveju, naujam transporto vadybininkui pasamdyti, jei transporto vadybininkas nebeatitinka nepriekaištingos reputacijos ar profesinės kompetencijos reikalavimų;

(a) ne ilgesnį kaip šešių mėnesių terminą, kuris gali būti pratęsiamas dar trims mėnesiams transporto vadybininko mirties arba fizinės negalios atveju, naujam transporto vadybininkui pasamdyti, jei transporto vadybininkas nebeatitinka nepriekaištingos reputacijos ar profesinės kompetencijos reikalavimų;

Pagrindimas

Grįžtama prie pirmojo svarstymo metu pasiūlytos pozicijos.

Pakeitimas  19

Tarybos bendroji pozicija

16 straipsnio 1 ir 2 dalys

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1. Šio reglamento, ypač jo 11–14 ir 26 straipsnių įgyvendinimo tikslais kiekviena valstybė narė pildo nacionalinį elektroninį kelių transporto įmonių, kurioms valstybės narės įgaliota kompetentinga valdžios institucija yra išdavusi leidimus verstis profesine vežimo kelių transportu veikla, registrą. Šio registro duomenų tvarkymą prižiūri specialiai tam paskirta vieša valdžios institucija. Atitinkamais nacionalinio elektroninio registro duomenimis gali naudotis visos atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos.

1. Šio reglamento, ypač jo 11–14 ir 26 straipsnių įgyvendinimo tikslais kiekviena valstybė narė pildo nacionalinį elektroninį kelių transporto įmonių, kurioms valstybės narės įgaliota kompetentinga valdžios institucija yra išdavusi leidimus verstis profesine vežimo kelių transportu veikla, registrą. Šio registro duomenų tvarkymą prižiūri specialiai tam paskirta vieša valdžios institucija. Atitinkamais nacionalinio elektroninio registro duomenimis gali naudotis visos atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos.

Ne vėliau kaip 2009 m. birželio 1 d. Komisija pateikia gaires apie duomenų, kurie turi būti įvedami į nacionalinį elektroninį registrą nuo jo sukūrimo siekiant sudaryti palankesnes sąlygas registrų sujungimui ateityje, minimalius reikalavimus. Ji gali rekomenduoti įtraukti ne tik 2 dalyje nurodytus duomenis, bet ir transporto priemonių registracijos numerius.

Ne vėliau kaip 2009 m. gruodžio 31 d. Komisija priima sprendimą dėl duomenų, kurie turi būti įvedami į nacionalinį elektroninį registrą nuo jo sukūrimo siekiant sudaryti palankesnes sąlygas registrų sujungimui ateityje, minimalius reikalavimus. Ji gali rekomenduoti įtraukti ne tik 2 dalyje nurodytus duomenis, bet ir transporto priemonių registracijos numerius.

2. Nacionaliniuose elektroniniuose registruose turi būti bent šie duomenys:

2. Nacionaliniuose elektroniniuose registruose turi būti bent šie duomenys:

a) įmonės pavadinimas ir juridinis statusas;

a) įmonės pavadinimas ir juridinis statusas;

b) įmonės buveinės adresas;

b) įmonės buveinės adresas;

c) transporto vadybininkų, nurodytų kaip atitinkančių nepriekaištingos reputacijos ir profesinės kompetencijos reikalavimus, vardai, pavardės arba tam tikrais atvejais teisinio atstovo vardas, pavardė;

c) transporto vadybininkų, nurodytų kaip atitinkančių nepriekaištingos reputacijos ir profesinės kompetencijos reikalavimus, vardai, pavardės arba tam tikrais atvejais teisinio atstovo vardas, pavardė;

d) leidimo rūšis, transporto priemonių, kurioms leidimas išduotas, skaičius ir atitinkamais atvejais Bendrijos licencijos bei patvirtintų kopijų serijos numeriai;

d) leidimo rūšis, transporto priemonių, kurioms leidimas išduotas, skaičius ir atitinkamais atvejais Bendrijos licencijos bei patvirtintų kopijų serijos numeriai;

e) sunkių pažeidimų, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalies b punkte, už kuriuos per paskutinius dvejus metus buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis ar taikytos sankcijos, skaičius, kategorija ir rūšis;

e) sunkių pažeidimų, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalies b punkte, už kuriuos per paskutinius dvejus metus buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis ar taikytos sankcijos, skaičius, kategorija ir rūšis;

f) visų asmenų, kurie buvo paskelbti netinkamais vadovauti įmonės transporto veiklai tol, kol jie atgaus nepriekaištingą reputaciją pagal 6 straipsnio 3 dalį, vardai, pavardės ir taikytos reabilitavimo priemonės.

f) visų asmenų, kurie buvo paskelbti netinkamais vadovauti įmonės transporto veiklai tol, kol jie atgaus nepriekaištingą reputaciją pagal 6 straipsnio 3 dalį, vardai, pavardės ir taikytos reabilitavimo priemonės.

Taikydamos e punktą, valstybės narės gali iki 2015 m. gruodžio 31 d. nuspręsti įtraukti į nacionalinį elektroninį registrą tik IV priede nurodytus sunkiausius pažeidimus.

Taikydamos e punktą, valstybės narės gali iki 2015 m. gruodžio 31 d. nuspręsti įtraukti į nacionalinį elektroninį registrą tik IV priede nurodytus sunkiausius pažeidimus.

Valstybės narės gali nuspręsti, kad pirmos pastraipos e ir f punktuose nurodyti duomenys būtų saugomi atskiruose registruose. Tokiu atveju visos atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos atitinkamais duomenimis gali naudotis pateikusios prašymą arba tiesiogiai. Prašoma informacija pateikiama per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

Valstybės narės gali nuspręsti, kad pirmos pastraipos e ir f punktuose nurodyti duomenys būtų saugomi atskiruose registruose. Tokiu atveju visos atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos atitinkamais duomenimis gali naudotis pateikusios prašymą arba tiesiogiai. Prašoma informacija pateikiama per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Duomenys, nurodyti a–d punktuose skelbiami viešai, laikantis atitinkamų asmens duomenų apsaugos nuostatų.

Bet kokiu atveju pirmos pastraipos e ir f punktuose nurodytais duomenimis kitos nei kompetentingos valdžios institucijos gali naudotis tik tada, jei joms suteikti tinkami įgaliojimai dėl priežiūros ir sankcijų skyrimo kelių transporto sektoriuje, o jų pareigūnai yra prisaikdinti arba yra jiems taikomas oficialus reikalavimas saugoti profesinę paslaptį.

Bet kokiu atveju pirmos pastraipos e ir f punktuose nurodytais duomenimis kitos nei kompetentingos valdžios institucijos gali naudotis tik tada, jei joms suteikti tinkami įgaliojimai dėl priežiūros ir sankcijų skyrimo kelių transporto sektoriuje, o jų pareigūnai yra prisaikdinti arba yra jiems taikomas oficialus reikalavimas saugoti profesinę paslaptį.

Pakeitimas  20

Tarybos bendroji pozicija

16 straipsnio 5 ir 6 dalys

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

5. Nepažeidžiant 1 ir 2 dalių, valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad nacionaliniais elektroniniais registrais būtų galima naudotis visoje Bendrijoje per nacionalinius ryšių palaikymo punktus, kaip apibrėžta 18 straipsnyje. Galimybė naudotis registrais per nacionalinius ryšių palaikymo punktus įgyvendinama iki 2012 m. gruodžio 31 d. taip, kad bet kurios valstybės narės kompetentinga valdžios institucija galėtų susipažinti su bet kurios valstybės narės nacionaliniu elektroniniu registru.

5. Nepažeidžiant 1 ir 2 dalių, valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad nacionaliniai elektroniniai registrai būtų tarpusavyje sujungti ir jais būtų galima naudotis visoje Bendrijoje per nacionalinius ryšių palaikymo punktus, kaip apibrėžta 18 straipsnyje. Galimybė naudotis registrais per nacionalinius ryšių palaikymo punktus įgyvendinama ir registrai sujungiami iki 2012 m. gruodžio 31 d. taip, kad bet kurios valstybės narės kompetentinga valdžios institucija galėtų susipažinti su bet kurios valstybės narės nacionaliniu elektroniniu registru.

6. Komisija 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka patvirtina bendrąsias taisykles dėl 5 dalies įgyvendinimo, pavyzdžiui, dėl duomenų, kuriais keičiamasi, formato, elektroninio prisijungimo prie kitų valstybių narių nacionalinių elektroninių registrų techninės tvarkos bei šių registrų sąveikos su kitomis atitinkamomis duomenų bazėmis skatinimo. Šiose bendrosiose taisyklėse nustatoma, kuri valdžios institucija atsakinga už prieigą prie duomenų, tolesnį naudojimąsi jais ir jų atnaujinimą po to, kai jais buvo pasinaudota, bei šiuo tikslu šios taisyklės apima duomenų registravimo ir stebėsenos taisykles.

6. Komisija 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka ir pirmą kartą iki 2010 m. gruodžio 31 d. patvirtina bendrąsias taisykles dėl 5 dalies įgyvendinimo, pavyzdžiui, dėl duomenų, kuriais keičiamasi, formato, elektroninio prisijungimo prie kitų valstybių narių nacionalinių elektroninių registrų techninės tvarkos bei šių registrų sąveikos su kitomis atitinkamomis duomenų bazėmis skatinimo. Šiose bendrosiose taisyklėse nustatoma, kuri valdžios institucija atsakinga už prieigą prie duomenų, tolesnį naudojimąsi jais ir jų atnaujinimą po to, kai jais buvo pasinaudota, bei šiuo tikslu šios taisyklės apima duomenų registravimo ir stebėsenos taisykles.

Pakeitimas  21

Tarybos bendroji pozicija

17 straipsnio d a punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

da) įmonės laikosi atitinkamų nuostatų, jei jos taikomos.

(1)

Priimti tekstai, 2008 05 21, P6_TA(2008)0217.


AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

Komisijos ketinimas siūlant šį reglamentą buvo dvejopas. Pirmiausia, pasinaudoti patirtimi, įgyta taikant dabar galiojančią Direktyvą 96/26/EB, ir suformuluoti tam tikras teisės aktų nuostatas; antra, užtikrinti vienodesnį įgyvendinimą ir kaip teisės aktu naudotis ne direktyva, bet reglamentu.

Reglamento projekte nustatomos sąlygos (steigimas, reputacija, finansinis pajėgumas ir profesinė kompetencija), kurias asmuo turi atitikti, kad gautų leidimą verstis profesine vežimo kelių transportu veikla. Reglamente taip pat nustatomos sąlygos, kuriomis įmonė galėtų samdyti transporto vadybininką; sugriežtinamos įgaliojimų išdavimo ir stebėjimo procedūros; reglamentuojami elektroniniai registrai ir elektroninių duomenų apsauga; nagrinėjamas nuobaudų už reglamento nesilaikymą klausimas ir nustatoma abipusio diplomų ir ankstesnių teisių pripažinimo sistema.

Pirmasis svarstymas Parlamente

Parlamentas išplėtė taikymo sritį ir įtraukė įmones, kurios ketina verstis verslu, bet neįtraukė tų įmonių, kurios naudoja transporto priemones, kurių didžiausias greitis – 40 km/h. Parlamentas primygtinai reikalavo, kad transporto vadybininkas turėtų tikrą sutartinį ryšį su įmone, ir nustatė didžiausią transporto priemonių, kurias gali valdyti vienas vadybininkas, skaičių. Taip pat padaryti pakeitimai, kuriais sugriežtinami steigimo reikalavimai.

Gerą reputaciją galima prarasti įsitraukus į prekybą narkotikais ar žmonėmis. Sudarytas sunkių pažeidimų, dėl kurių nebeleidžiama verstis profesine veikla, sąrašas, kartu panaikintos nuostatos dėl smulkių pažeidimų. Sutikta, kad draudimas yra finansinio pajėgumo įrodymas, ir atsisakyta turto bei įsiskolinimo skubaus likvidumo rodiklio.

Privalomas egzaminas raštu gyvenamosios vietos valstybėje paliktas kaip reikalavimas, kuris turi būti įvykdytas siekiant gauti leidimą verstis profesine veikla, bet yra galimybė netaikyti šio reikalavimo, jei turima 10 metų nepertraukiamos praktinės patirties.

Komisija iki 2009 m. pabaigos turėtų apibrėžti nacionalinių elektroninių registrų duomenų struktūrą, o tie registrai, kuriuos turėtų sudaryti viešos ir konfidencialios dalys, turėtų pradėti veikti iki 2011 m. balandžio 30 d. ir turėtų būti sujungti.

Galiausiai, buvusių ankstesnių teisių nebėra, ir Komisija paprašyta parengti šio reglamento išplėtimo, iki 2010 m. birželio 1 d. įtraukiant komercinio transporto įmones, turinčias transporto priemonių, kurių modelis ir įranga atitinka reikalavimus ir kurios skirtos vežti iki devynių žmonių, įskaitant vairuotoją, galimo poveikio ataskaitą.

Tarybos bendroji pozicija

Bendrojoje pozicijoje visiškai arba iš esmės perteikiant esmę priimta 70 iš 113 Parlamento pakeitimų. Tai yra pakeitimai dėl smulkių pažeidimų, ryšių tarp įmonių ir transporto vadybininkų apibrėžimas; teisės pateikti apeliacinį skundą tiems, dėl kurių turi būti priimti sprendimai dėl jų transporto vadybininko veiklos, abipusio sertifikatų ir ankstesnių teisių pripažinimo, informacijos mainų tarp kompetentingų institucijų ir prekybos narkotikais ir žmonėmis, kaip priežasties netekti teisės verstis profesine veikla.

Dėl registrų, ir Parlamentas, ir Taryba sutinka dėl laipsniško įgyvendinimo metodo, bet siūlo kitokį tvarkaraštį, nes Taryba iš esmės atidėlioja įgyvendinimą.

Tebėra nemažai dalykų, dėl kurių Tarybos pozicija skiriasi nuo Parlamento pozicijos. Tarybai valstybės narės tam tikruose nacionaliniuose teisės aktuose gali nustatyti leidimų trukmę, o pakartotinis įtraukimas į registrą priklausytų nuo geros reputacijos atkūrimo. Taryba nesutiko su Parlamento pasiūlymu dėl registro viešos ir privačios dalies ir su pasiūlymu sukurti transporto vadybininkų registrą. Taryba nesutiko ir su tuo, kad į elektroninį registrą būtų įtraukti transporto priemonių registracijos ženklai. Kiti skirtumai apėmė rėmimąsi automobilių stovėjimo aikštelėmis, kai reikia nuspręsti dėl veiksmingo įsisteigimo, taip pat nekomerciniam transportui taikomų lengvatų mastą; skyrėsi nuomonės ir dėl to, kas tinka, kai reikia įrodyti, kad pakanka finansinių išteklių, ir kuo remiamasi laikant profesinį egzaminą gyvenamojoje valstybėje narėje.

Pranešėjos pasiūlymas

Šiame etape, nors padaryta akivaizdi pažanga, Parlamento ir Tarybos pasiūlymuose esama nemažai skirtumų. Siūlydama bendrosios pozicijos pakeitimus, pranešėja sutelkia dėmesį į toliau nurodytas sritis. Dėl elektroninio registro įdiegimo ir veikimo tikslaus grafiko ir dėl kai kurių kitų klausimų gali būti įmanoma susitarti greitai. Žinoma, pranešėja su Taryba ir padedant Komisijai išnagrinės šias galimybes, glaudžiai bendradarbiaudama su šešėliniais pranešėjais. Kol kas pranešėja siūlo bendrosios pozicijos pakeitimus, kurie apima šias pagrindines sritis:

· administracinės naštos mažinimas

· Bendrijos licencijos galiojimo laikotarpis, palyginti su reguliariais patikrinimais

· registro sukūrimo ir paleidimo veikti grafikas

· registro, kurį sudarytų vieša ir konfidenciali dalis, sukūrimas

· sąvokos „nekomercinis“ apibrėžimas lengvatų taikymo tikslu

· griežtesnė „įsisteigimo“, susijusio su automobilių stovėjimo aikštelėmis, kontrolė

· draudimas, kaip finansinė priemonė siekiant patvirtinti finansinę padėtį

· raginimas rengti asmenis profesinei veiklai

· asmens duomenų apsauga

Pranešėja išnagrinės galimybę pasiekti išsamaus susitarimo dėl visų šių punktų dar iki antrojo nagrinėjimo Parlamente, įskaitant diskusiją su šešėliniais pranešėjais.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Leidimas verstis krovinių vežimo kelių transportu verslu

Nuorodos

11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

21.5.2008                     T6-0217/2008

Komisijos pasiulymas

COM(2007)0263 - C6-0145/2007

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

15.1.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.1.2009

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Silvia-Adriana Ţicău

19.1.2009

 

 

Svarstymas komitete

17.2.2009

16.3.2009

 

 

Priėmimo data

31.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Pateikimo data

2.4.2009

Teisinė informacija - Privatumo politika