Ziņojums - A6-0210/2009Ziņojums
A6-0210/2009

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK

2.4.2009 - (11783/1/2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD)) - ***II

Transporta un tūrisma komiteja
Referente: Silvia-Adriana Ţicău

Procedūra : 2007/0098(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0210/2009

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26/EK

(11783/1/2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (11783/1/2008 – C6‑0015/2009),

–   ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0263),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6‑0210/2009),

1.  apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Padomes kopējā nostāja

8. apsvērums

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(8) Kompetentajām iestādēm būtu jāsaņem precīza informācija par fiziskajām personām, kas atbilst labas reputācijas un profesionālās kompetences prasībām. Šīm personām („pārvadājumu vadītājiem”), būtu faktiski un nepārtraukti jāvada autopārvadājumu uzņēmuma pārvadājumu operācijas. Tādēļ būtu jāprecizē nosacījumi, saskaņā ar kuriem persona uzskatāma par tādu, kas uzņēmumā faktiski un nepārtraukti vada pārvadājumu operācijas.

(8) Kompetentajām iestādēm būtu jāsaņem precīza informācija par fiziskajām personām, kas atbilst labas reputācijas un profesionālās kompetences prasībām. Šīm personām („pārvadājumu vadītājiem”), būtu jādzīvo kādā no dalībvalstīm un faktiski un nepārtraukti jāvada autopārvadājumu uzņēmuma pārvadājumu operācijas. Tādēļ būtu jāprecizē nosacījumi, saskaņā ar kuriem persona uzskatāma par tādu, kas uzņēmumā faktiski un nepārtraukti vada pārvadājumu operācijas.

Grozījums Nr.  2

Padomes kopējā nostāja

12. apsvērums

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(12) Lai nodrošinātu godīgu konkurenci un panāktu autopārvadājumu atbilstību noteikumiem, dalībvalstu uzraudzības līmenim vajadzētu būt saskaņotam. Valstu iestādēm, kuru pienākums ir uzraudzīt uzņēmumus un to atļauju derīgumu, šajā ziņā ir izšķirīga nozīme, tādēļ būtu jānodrošina, ka šīs iestādes vajadzības gadījumā pieņem piemērotus pasākumus, jo īpaši, lai apturētu vai anulētu atļaujas vai atzītu par nepiemērotiem atkārtoti paviršus un nevērīgus pārvadājumu vadītājus.

(12) Lai nodrošinātu godīgu konkurenci un panāktu autopārvadājumu atbilstību noteikumiem, nepieciešama dalībvalstu uzraudzības un pārraudzības līmeņa saskaņošana. Valstu iestādēm, kuru pienākums ir uzraudzīt uzņēmumus un to atļauju derīgumu, šajā ziņā ir izšķirīga nozīme, tādēļ būtu jānodrošina, ka tās vajadzības gadījumā pieņem atbilstošus pasākumus, jo īpaši visnopietnākajos gadījumos apturot vai anulējot atļaujas vai atzīstot par nepiemērotiem atkārtoti paviršus un nevērīgus pārvadājumu vadītājus. Pirms tam pienācīgi jāapsver šī pasākuma atbilstība proporcionalitātes principam. Turklāt pirms šādu sankciju piemērošanas uzņēmumu vajadzētu brīdināt un noteikt pienācīgu laika posmu stāvokļa uzlabošanai.

Pamatojums

Uzņēmumus vajadzētu iepriekš brīdināt un dot tiem iespēju novērst trūkumus.

Grozījums Nr.  3

Padomes kopējā nostāja

14.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

(14.a) Lai uzlabotu pārredzamību un transporta uzņēmumu klientiem dotu iespēju pārliecināties, vai attiecīgajam uzņēmumam ir atbilstošā atļauja, noteiktiem valstu elektroniskajos reģistros iekļautajiem datiem vajadzētu būt publiski pieejamiem, taču nodrošinot atbilstību attiecīgiem datu aizsardzības noteikumiem.

Grozījums Nr.  4

Padomes kopējā nostāja

1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

b) uzņēmumiem, kuri noteiktus pasažieru autopārvadājumus veic tikai bezpeļņas nolūkā vai bez maksas, vai kuriem ir cita pamatnodarbošanās, kas nav pasažieru autopārvadājumi;

b) uzņēmumiem, kuri noteiktus pasažieru autopārvadājumus veic tikai bezpeļņas nolūkā vai kuriem ir cita pamatnodarbošanās, kas nav pasažieru autopārvadājumi;

Grozījums Nr.  5

Padomes kopējā nostāja

1. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

5. Dalībvalstis var no visu vai dažu šīs regulas noteikumu piemērošanas atbrīvot autotransporta uzņēmumus, kas darbojas vienīgi iekšzemes pārvadājumos, kuriem ir tikai niecīga ietekme uz pārvadājumu tirgu to:

5. Dalībvalstis var no visu vai dažu šīs regulas noteikumu piemērošanas atbrīvot tikai tos autotransporta uzņēmumus, kas darbojas vienīgi iekšzemes pārvadājumos, kuriem ir tikai niecīga ietekme uz pārvadājumu tirgu to:

Grozījums Nr.  6

Padomes kopējā nostāja

5. pants – a apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

a) jābūt juridiskai adresei ar telpām, kurās pēc kompetentās iestādes lūguma uzņēmums var tai uzrādīt savus uzņēmējdarbības dokumentus, jo īpaši visus grāmatvedības dokumentus, personālvadības dokumentus, darba un atpūtas laika uzskaites dokumentus un visus citus dokumentus, kuriem jābūt kompetentai iestādei pieejamiem, lai pārbaudītu atbilstību šīs regulas nosacījumiem. Dalībvalstis var izvirzīt prasības, ka šie dokumenti jebkurā laikā ir pieejami to uzņēmumu telpās, kas to teritorijā veic uzņēmējdarbību;

a) jābūt juridiskai adresei ar telpām, kurās uzņēmums glabā svarīgākos uzņēmējdarbības dokumentus, jo īpaši visus grāmatvedības dokumentus, personālvadības dokumentus, darba un atpūtas laika uzskaites dokumentus un visus citus dokumentus, kuriem jābūt kompetentai iestādei pieejamiem, lai pārbaudītu atbilstību šīs regulas nosacījumiem. Dalībvalstis var izvirzīt prasības, ka arī citi dokumenti jebkurā laikā ir pieejami to uzņēmumu telpās, kas to teritorijā veic uzņēmējdarbību;

Grozījums Nr.  7

Padomes kopējā nostāja

5. pants – c apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

c) efektīvi un nepārtraukti jāveic darbības šīs dalībvalsts saimnieciskās darbības centrā, kuram ir pieejamas vajadzīgās ierīces.

c) efektīvi un nepārtraukti un ar nepieciešamo administratīvo aprīkojumu jāveic darbības attiecībā uz b) apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem šīs dalībvalsts saimnieciskās darbības centrā, turklāt izmantojot piemērotas tehniskas ierīces un aprīkojumu.

Grozījums Nr.  8

Padomes kopējā nostāja

6. pants – 1. punkts – 3. daļa – a apakšpunkts – va daļa (jauna)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

va) cilvēku vai narkotiku nelikumīga tirdzniecība.

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi paredzēt arī šo kritēriju attiecībā uz uzņēmuma labās reputācijas zaudēšanu.

Grozījums Nr.  9

Padomes kopējā nostāja

6. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

b) Komisija sastāda Kopienas noteikumu tādu pārkāpumu kategoriju, veidu un smaguma pakāpju sarakstu, kuri papildus IV pielikumā norādītajiem pārkāpumiem var izraisīt labas reputācijas zaudēšanu. Dalībvalstis ņem vērā informāciju par minētajiem pārkāpumiem, tostarp informāciju, kas saņemta no citām dalībvalstīm, nosakot prioritātes pārbaudēm saskaņā ar 12. panta 1. punktu.

b) Komisija sastāda Kopienas noteikumu tādu nopietnu pārkāpumu kategoriju, veidu un smaguma pakāpju sarakstu, kuri papildus IV pielikumā norādītajiem pārkāpumiem var izraisīt labas reputācijas zaudēšanu. Dalībvalstis ņem vērā informāciju par minētajiem pārkāpumiem, tostarp informāciju, kas saņemta no citām dalībvalstīm, nosakot prioritātes pārbaudēm saskaņā ar 12. panta 1. punktu.

Grozījums Nr.  10

Padomes kopējā nostāja

7. pants – 1. un 2. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Lai izpildītu 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzēto prasību, uzņēmums vienmēr attiecīgā budžeta gada laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu saistības. Šajā nolūkā uzņēmums, pamatojoties uz gada pārskatiem, kurus apstiprinājis auditors vai cita attiecīgi pilnvarota persona, pierāda, ka katru gadu viņa rīcībā ir kapitāls un rezerves, kuru vērtība ir vismaz EUR 9 000 par vienu izmantoto transportlīdzekli un EUR 5 000 par katru papildu izmantoto transportlīdzekli.

1. Lai izpildītu 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzēto prasību, uzņēmums vienmēr attiecīgā budžeta gada laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu saistības. Šajā nolūkā uzņēmums, pamatojoties uz gada pārskatiem, kurus apstiprinājis auditors vai cita attiecīgi pilnvarota persona, pierāda, ka katru gadu viņa rīcībā ir kapitāls un rezerves, kuru vērtība ir vismaz EUR 9 000 par vienu izmantoto transportlīdzekli un EUR 5 000 par katru papildu izmantoto transportlīdzekli.

 

Šajā regulā euro vērtību nosaka reizi piecos gados to dalībvalstu valūtām, kuras nepiedalās Eiropas Monetārās savienības trešajā posmā. Piemēro valūtas kursus, kas ir noteikti oktobra pirmajā darbadienā un publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tie stājas spēkā nākamā kalendārā gada 1. janvārī.

Šajā regulā euro vērtību nosaka ik gadu to dalībvalstu valūtām, kuras nepiedalās Eiropas Monetārās savienības trešajā posmā. Piemēro valūtas kursus, kas ir noteikti oktobra pirmajā darbadienā un publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tie stājas spēkā nākamā kalendārā gada 1. janvārī.

Pirmajā daļā minētie bilances posteņi ir definēti Padomes ceturtajā Direktīvā 78/660/EEK (1978. gada 25. jūlijs), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem.

Pirmajā daļā minētie bilances posteņi ir definēti Padomes ceturtajā Direktīvā 78/660/EEK (1978. gada 25. jūlijs), kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentā iestāde var atļaut uzņēmumam apliecināt savu finansiālo stāvokli ar dokumentu, piemēram, par profesionālās atbildības apdrošināšanas apliecinājumu, ko ir izsniegusi viena vai vairākas bankas vai citas finanšu iestādes, tostarp apdrošināšanas kompānijas, kuras sniedz kopēju un solidāru galvojumu par uzņēmumu attiecībā uz summām, kas noteiktas 1. punkta pirmajā daļā. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, ka ar tās kompetentās iestādes piekrišanu, kura izsniedz atļauju autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai, var nobloķēt bankas garantiju, kuru var atbrīvot tikai ar minētās iestādes piekrišanu.

2. Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentā iestāde var atļaut uzņēmumam apliecināt savu finansiālo stāvokli ar dokumentu, piemēram, bankas garantiju vai apdrošināšanas apliecinājumu, tostarp profesionālās atbildības apdrošināšanas apliecinājumu, ko ir izsniegusi viena vai vairākas bankas vai citas finanšu iestādes, tostarp apdrošināšanas kompānijas, kuras sniedz kopēju un solidāru galvojumu par uzņēmumu attiecībā uz summām, kas noteiktas 1. punkta pirmajā daļā.

Pamatojums

Apdrošināšanas apliecinājums ir ļoti svarīgs faktors, lai apliecinātu spēju izpildīt finanšu saistības, tāpat kā uzņēmuma bilance ir svarīga, lai varētu veikt pārbaudi.

Grozījums Nr.  11

Padomes kopējā nostāja

8. pants – 1.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

1.a Attiecīgās personas kārto eksāmenu savā pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī vai dalībvalstī, kurā tās strādā.

 

Pastāvīgā dzīvesvieta ir vieta, kurā persona dzīvo pastāvīgi, proti, vismaz 185 dienas katrā kalendārajā gadā, personīgo saišu dēļ, kas apliecina ciešu saistību starp šo personu un vietu, kur tā dzīvo.

 

Tomēr par tādas personas pastāvīgo dzīvesvietu, kuras darba saites ir citā vietā nekā personīgās saites un kura secīgi dzīvo dažādās vietās, kas atrodas divās vai vairākās dalībvalstīs, uzskata personīgo saišu vietu, ja attiecīgā persona tur regulāri atgriežas. Šis pēdējais nosacījums nav nepieciešams, ja persona noteiktu laiku dzīvo dalībvalstī kāda uzdevuma veikšanai. Mācības augstskolā vai skolā neuzskata par pastāvīgās dzīvesvietas maiņu.

Grozījums Nr.  12

Padomes kopējā nostāja

8. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

3. Dalībvalstis saskaņā ar to noteiktajiem kritērijiem var dot struktūrām atbilstīgu atļauju nodrošināt pretendentiem kvalitatīvu apmācību, lai tie varētu labi sagatavoties eksāmenam, un turpmākas mācības pārvadājumu vadītājiem zināšanu atjaunināšanai, ja viņi to vēlas.

3. Dalībvalstis saskaņā ar to noteiktajiem kritērijiem var dot struktūrām atbilstīgu atļauju nodrošināt pretendentiem kvalitatīvu apmācību, lai tie varētu labi sagatavoties eksāmenam, un turpmākas mācības pārvadājumu vadītājiem zināšanu atjaunināšanai, ja viņi to vēlas. Šīs dalībvalstis regulāri pārbauda minēto struktūru pastāvīgu atbilstību kritērijiem, atbilstoši kuriem tās saņēma atļauju.

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai atļauju saņēmušās struktūras sniegtu kvalitatīvu apmācību un nodrošinātu augsta līmeņa eksāmenus.

Grozījums Nr.  13

Padomes kopējā nostāja

8. pants – 4.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

4.a Dalībvalstis var veicināt regulāru (ik pa desmit gadiem) apmācību I pielikumā minētajos priekšmetos, lai nodrošinātu, ka pārvadājumu vadītāji iepazīstas ar jaunākajām norisēm šajā nozarē.

Grozījums Nr.  14

Padomes kopējā nostāja

8. pants – 4.b punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

4.b Dalībvalstis var pieprasīt, lai tās personas, kurām ir profesionālās kompetences sertifikāts, taču kuras pēdējo piecu gadu laikā nav vadījušas ne kravu autopārvadājumu, ne pasažieru autopārvadājumu uzņēmumu, atjauno kvalifikāciju un papildina zināšanas par jaunākajām norisēm attiecībā uz I pielikuma I daļā minētajiem tiesību aktiem.

Grozījums Nr.  15

Padomes kopējā nostāja

9. pants

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

Dalībvalsts var pieņemt lēmumu atbrīvot no prasības kārtot 8. panta 1. punktā minēto eksāmenu personas, kas pierāda, ka tās nepārtraukti 15 gadus pirms .. * dalībvalstī ir vadījušas kravu autopārvadājumu vai pasažieru autopārvadājumu uzņēmumu.

2. Dalībvalsts var pieņemt lēmumu atbrīvot no prasības kārtot 8. panta 1. punktā minēto eksāmenu personas, kas pierāda, ka tās nepārtraukti 10 gadus pirms .. * vienā vai vairākās dalībvalstīs ir vadījušas kravu autopārvadājumu vai pasažieru autopārvadājumu uzņēmumu.

Pamatojums

Nepārtraukta 10 gadus ilga praktiskā darba pieredze ir pietiekams kritērijs, lai atbrīvotu no prasības kārtot eksāmenu.

Grozījums Nr.  16

Padomes kopējā nostāja

11. pants – 1. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Transporta uzņēmumiem, kas atbilst 3. pantā paredzētajām prasībām, pēc pieteikuma iesniegšanas atļauj veikt autopārvadātāja profesionālo darbību. Kompetentā iestāde pārliecinās, ka uzņēmums, kas iesniedzis pieteikumu, atbilst minētajā pantā paredzētajām prasībām. Dalībvalstis var attiecīgos valsts tiesību aktos norādīt pārvadātāju profesionālās darbības veikšanas atļauju termiņus.

1. Transporta uzņēmumiem, kas atbilst 3. pantā paredzētajām prasībām, pēc pieteikuma iesniegšanas atļauj veikt autopārvadātāja profesionālo darbību. Kompetentā iestāde pārliecinās, ka uzņēmums, kas iesniedzis pieteikumu, atbilst minētajā pantā paredzētajām prasībām.

Izvērtējot pieteikumu, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. .../... un (EK) Nr. .../...* var izsniegt Kopienas licenci. Dalībvalsts var izsniegt cita veida licenci, kas nav Kopienas licence, uzņēmumam, kas veic autopārvadājumus tikai minētās dalībvalsts teritorijā.

 

Pamatojums

Atjaunota Eiropas Parlamenta nostāja. Ar šo regulu nosaka, ka būs tikai viens licences veids autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai. Lai samazinātu administratīvos šķēršļus, nosaka neierobežotus atļauju termiņus, taču veic regulāras pārbaudes par to, vai uzņēmumi pilda prasības autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai.

Grozījums Nr.  17

Padomes kopējā nostāja

11. pants – 3. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

3. Kompetentā iestāde iespējami drīz un ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad saņemti visi pieteikuma izvērtēšanai vajadzīgie dokumenti, izskata pieteikumu atļaujas saņemšanai. Kompetentā iestāde pienācīgi pamatotos gadījumos minēto termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem.

3. Kompetentā iestāde iespējami drīz un ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no dienas, kad saņemti visi pieteikuma izvērtēšanai vajadzīgie dokumenti, izskata pieteikumu atļaujas saņemšanai. Kompetentā iestāde pienācīgi pamatotos gadījumos minēto termiņu var pagarināt vēl par vienu mēnesi.

Pamatojums

Lai samazinātu administratīvos šķēršļus, jānosaka iespējami īss laiks pieteikuma izvērtēšanai kompetentajā iestādē.

Grozījums Nr.  18

Padomes kopējā nostāja

13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

a) ja pārvadājumu vadītājs vairs neatbilst prasībām attiecībā uz labu reputāciju vai profesionālo kompetenci — ne vairāk kā seši mēneši, lai pieņemtu darbā pārvadājumu vadītāja aizvietotāju; šo termiņu var pagarināt par sešiem mēnešiem pārvadājumu vadītāja nāves vai invaliditātes gadījumā;

a) ja pārvadājumu vadītājs vairs neatbilst prasībām attiecībā uz labu reputāciju vai profesionālo kompetenci — ne vairāk kā seši mēneši, lai pieņemtu darbā pārvadājumu vadītāja aizvietotāju; šo termiņu var pagarināt par trim mēnešiem pārvadājumu vadītāja nāves vai invaliditātes gadījumā;

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno nostāju pirmajā lasījumā.

Grozījums Nr.  19

Padomes kopējā nostāja

16. pants – 1. un 2. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Lai īstenotu šo regulu un jo īpaši tās 11. līdz 14. pantu, un 26. pantu, katra dalībvalsts uztur valsts elektronisko reģistru, kurā tā reģistrē autopārvadājumu uzņēmumus, kuriem šīs dalībvalsts izraudzītā kompetentā iestāde ir izsniegusi atļaujas autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai. Šā reģistra datus apstrādā šim nolūkam izraudzītas publiskas iestādes uzraudzībā. Valsts elektroniskajā reģistrā ietvertie atbilstīgie dati ir pieejami visām attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

1. Lai īstenotu šo regulu un jo īpaši tās 11. līdz 14. pantu, un 26. pantu, katra dalībvalsts uztur valsts elektronisko reģistru, kurā tā reģistrē autopārvadājumu uzņēmumus, kuriem šīs dalībvalsts izraudzītā kompetentā iestāde ir izsniegusi atļaujas autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai. Šā reģistra datus apstrādā šim nolūkam izraudzītas publiskas iestādes uzraudzībā. Valsts elektroniskajā reģistrā ietvertie atbilstīgie dati ir pieejami visām attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm.

Vēlākais 2009. gada 1. jūnijā Komisija izdod pamatnostādnes par prasību minimumu datiem, ko valstu elektroniskos reģistros paredzēts ievadīt, sākot no to izveides dienas, lai atvieglotu turpmākus reģistru savstarpējus savienojumus. Tā var ieteikt iekļaut transportlīdzekļu reģistrācijas zīmju datus, ko pievieno papildus 2. punktā minētajiem datiem.

Vēlākais 2009. gada 31. decembrī Komisija pieņem lēmumu par prasību minimumu datiem, ko valstu elektroniskos reģistros paredzēts ievadīt, sākot no to izveides dienas, lai atvieglotu turpmākus reģistru savstarpējus savienojumus. Tā var ieteikt iekļaut transportlīdzekļu reģistrācijas zīmju datus, ko pievieno papildus 2. punktā minētajiem datiem.

2. Valsts elektroniskajā reģistrā glabājas vismaz šādi dati:

2. Valsts elektroniskajā reģistrā glabājas vismaz šādi dati:

a) uzņēmuma nosaukums un juridiskā forma;

a) uzņēmuma nosaukums un juridiskā forma;

b) uzņēmuma juridiskā adrese;

b) uzņēmuma juridiskā adrese;

c) to izraudzīto pārvadājumu vadītāju vārdi, kuriem jāizpilda labas reputācijas un profesionālās kompetences nosacījumi, vai, attiecīgajos gadījumos, juridiskā pārstāvja vārds;

c) to izraudzīto pārvadājumu vadītāju vārdi, kuriem jāizpilda labas reputācijas un profesionālās kompetences nosacījumi, vai, attiecīgajos gadījumos, juridiskā pārstāvja vārds;

d) atļaujas veids un to transportlīdzekļu skaits, uz kuriem tā attiecas, un, attiecīgajos gadījumos, Kopienas licences un apliecināto kopiju sērijas numurs;

d) atļaujas veids un to transportlīdzekļu skaits, uz kuriem tā attiecas, un, attiecīgajos gadījumos, Kopienas licences un apliecināto kopiju sērijas numurs;

e) to regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto smago pārkāpumu skaits, kategorija un veids, par kuriem pēdējo divu gadu laikā ir notiesāts vai sodīts;

e) to regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto smago pārkāpumu skaits, kategorija un veids, par kuriem pēdējo divu gadu laikā ir notiesāts vai sodīts;

f) to personu vārdi, kuras ir pasludinātas par nepiemērotām uzņēmuma pārvadājumu operāciju vadīšanai, kamēr netiek atjaunota šādas personas labā reputācija saskaņā ar 6. panta 3. punktu, kā arī piemērojamie reabilitācijas pasākumi.

f) to personu vārdi, kuras ir pasludinātas par nepiemērotām uzņēmuma pārvadājumu operāciju vadīšanai, kamēr netiek atjaunota šādas personas labā reputācija saskaņā ar 6. panta 3. punktu, kā arī piemērojamie reabilitācijas pasākumi.

Piemērojot e) apakšpunktu, dalībvalstis līdz 2015. gada 31. decembrim var izvēlēties valsts elektroniskajā reģistrā iekļaut tikai IV pielikumā paredzētos vissmagākos pārkāpumus.

Piemērojot e) apakšpunktu, dalībvalstis līdz 2015. gada 31. decembrim var izvēlēties valsts elektroniskajā reģistrā iekļaut tikai IV pielikumā paredzētos vissmagākos pārkāpumus.

Dalībvalstis var izvēlēties pirmās daļas e) un f) apakšpunktā minētos datus glabāt atsevišķos reģistros. Šādā gadījumā visu attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm atbilstīgos datus dara pieejamus pēc pieprasījuma vai tieši. Pieprasīto informāciju sniedz rakstveidā 30 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Dalībvalstis var izvēlēties pirmās daļas e) un f) apakšpunktā minētos datus glabāt atsevišķos reģistros. Šādā gadījumā visu attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm atbilstīgos datus dara pieejamus pēc pieprasījuma vai tieši. Pieprasīto informāciju sniedz rakstveidā 30 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ievērojot attiecīgus personas datu aizsardzības noteikumus, nodrošina a) līdz d) apakšpunktā minēto datu publisku pieejamību.

Jebkurā gadījumā pirmās daļas e) un f) apakšpunktā minētie dati iestādēm, kas nav kompetentās iestādes, ir pieejama tikai tad, ja tām ir pienācīgi piešķirtas kontroles un sankciju noteikšanas pilnvaras autopārvadājumu jomā, un to ierēdņi ir zvērināti vai tiem ir līdzvērtīgs oficiāls pienākums glabāt noslēpumu.

Jebkurā gadījumā pirmās daļas e) un f) apakšpunktā minētie dati iestādēm, kas nav kompetentās iestādes, ir pieejama tikai tad, ja tām ir pienācīgi piešķirtas kontroles un sankciju noteikšanas pilnvaras autopārvadājumu jomā, un to ierēdņi ir zvērināti vai tiem ir līdzvērtīgs oficiāls pienākums glabāt noslēpumu.

Grozījums Nr.  20

Padomes kopējā nostāja

16. pants – 5. un 6. punkts

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

5. Neskarot 1. un 2. punktu, dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka valstu elektroniskie reģistri ir pieejami visā Kopienā, izmantojot valstu kontaktpunktus, kas definēti 18. pantā. Piekļuvi ar valsts kontaktpunktu starpniecību īsteno ne vēlāk kā 2012. gada 31. decembrī tā, lai ikvienas dalībvalsts kompetentā iestāde varētu piekļūt jebkuras dalībvalsts elektroniskajam reģistram.

5. Neskarot 1. un 2. punktu, dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka valstu elektroniskie reģistri ir savstarpēji savienoti un pieejami visā Kopienā, izmantojot valstu kontaktpunktus, kas definēti 18. pantā. Piekļuvi ar valsts kontaktpunktu starpniecību un savstarpējo savienošanu īsteno ne vēlāk kā 2012. gada 31. decembrī tā, lai ikvienas dalībvalsts kompetentā iestāde varētu piekļūt jebkuras dalībvalsts elektroniskajam reģistram.

6. Komisija saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru pieņem kopējos noteikumus par 5. punkta īstenošanu, piemēram, par formātu datu apmaiņai, tehniskajām procedūrām elektroniskai piekļuvei citu dalībvalstu elektroniskajiem reģistriem un šo reģistru savstarpējas savienojamības sekmēšanu ar citām atbilstīgām datu bāzēm. Šajos kopīgajos noteikumos nosaka, kura iestāde ir atbildīga par piekļuvi datiem, datu turpmāku izmantojumu un atjaunināšanu pēc piekļuves, un šajā sakarā iekļauj noteikumus par datu reģistrāciju un uzraudzību.

6. Komisija saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto procedūru un pirmoreiz līdz 2010. gada 31. decembrim pieņem kopīgos noteikumus par 5. punkta īstenošanu, piemēram, par formātu datu apmaiņai, tehniskajām procedūrām elektroniskai piekļuvei citu dalībvalstu elektroniskajiem reģistriem un šo reģistru savstarpējas savienojamības sekmēšanu ar citām atbilstīgām datu bāzēm. Šajos kopīgajos noteikumos nosaka, kura iestāde ir atbildīga par piekļuvi datiem, datu turpmāku izmantojumu un atjaunināšanu pēc piekļuves, un šajā sakarā iekļauj noteikumus par datu reģistrāciju un uzraudzību.

Grozījums Nr.  21

Padomes kopējā nostāja

17. pants – da apakšpunkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

da) uzņēmumi piemērotos gadījumos ievēro attiecīgos noteikumus.

PASKAIDROJUMS

Ievads

Ierosinot šo regulu, Komisijai bija divi mērķi. Pirmkārt, lietderīgi izmantot pašreizējās Direktīvas 96/26/EK piemērošanā gūto pieredzi, mainot atsevišķu tiesību akta noteikumu formulējumu, un, otrkārt, nodrošināt vienveidīgāku piemērošanu, izvēloties šīm tiesību aktam regulas, nevis direktīvas formu.

Regulas projektā tiek izvirzīti nosacījumi (reģistrācija, reputācija, finansiālais stāvoklis un profesionālā kompetence), kas personai jāizpilda, lai tā varētu veikt autopārvadātāja profesionālo darbību. Projektā arī izklāsta noteikumus, saskaņā ar kuriem uzņēmums var nolīgt pārvadājumu vadītāju, nosaka stingrākas reģistrācijas un uzraudzības procedūras, nosaka prasības elektroniskiem reģistriem un elektronisko datu aizsardzībai, risina jautājumu par soda sankcijām par regulas neievērošanu un nosaka sistēmu izglītības dokumentu un iepriekšējo tiesību savstarpējai atzīšanai.

Parlamenta pirmais lasījums

Parlaments paplašināja regulas piemērošanas jomu, attiecinot to arī uz uzņēmumiem, kas iecerējuši iesaistīties autopārvadātāja profesionālajā darbībā, un nolēma neattiecināt tiesību aktu uz uzņēmumiem, kuriem pieder transportlīdzekļi ar maksimālo ātrumu, mazāku par 40 km/h. Parlaments uzstāja, ka pārvadājumu vadītājam jābūt reālām līgumattiecībām ar uzņēmumu, un noteica maksimālo transportlīdzekļu skaitu, kas drīkst būt viena vadītāja pārziņā. Vēl tika veikti grozījumi reģistrācijas prasību stiprināšanai.

Labu reputāciju var zaudēt, iesaistoties cilvēku vai narkotiku nelegālā tirdzniecībā. Tika izveidots smagu pārkāpumu saraksts, par kuriem izslēdz no profesijas, kā arī svītroti noteikumi par nebūtiskiem pārkāpumiem. Apdrošināšanu atzina par finansiālā stāvokļa apliecinājumu, bet svītroja prasību nodrošināt attiecīgu likviditātes rādītāju.

Lai iegūtu atļauju profesionālās darbību veikšanai, tika saglabāta prasība par obligāta rakstiska eksāmena kārtošanu mītnes valstī, taču paredzēta iespēja atbrīvot no eksāmena, ja pretendentam ir 10 secīgus gadus ilga praktiskā darba pieredze šajā nozarē.

Komisijas pienākums ir līdz 2009. gada beigām noteikt valstu elektronisko reģistru datu struktūru, bet pašiem reģistriem (tajos jābūt iekļautai gan publiski pieejamai, gan konfidenciālai sadaļai) jābūt pieejamiem vēlākais no 2011. gada 30. aprīļa, turklāt reģistriem jābūt savstarpēji savienotiem.

Visbeidzot, tika nolemts atcelt iegūto tiesību aizsardzību, un Komisijai līdz 2010. gada 1. jūnijam lūdza ziņot par to, kādas varētu būt iespējamās sekas regulas piemērošanai komerctransporta jomā attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuriem ir atbilstīga konstrukcija un aprīkojums, un kas ir paredzēti ne vairāk kā deviņu personu pārvadāšanai, ieskaitot vadītāju.

Padomes kopējā nostāja

Kopējā nostājā kopumā vai pēc būtības bija pieņemti 70 no 113 Parlamenta grozījumiem. To vidū bija grozījumi par nebūtiskiem pārkāpumiem, uzņēmumu un pārvadājumu vadītāju attiecību noteikšanu, par to personu pārsūdzības tiesībām, uz kurām attiecas lēmumi par pārvadājumu vadītāja funkciju pildīšanu, sertifikātu savstarpēju atzīšanu, iegūtām tiesībām, informācijas apmaiņu starp kompetentām iestādēm un narkotiku un cilvēku tirdzniecību kā pamatojumu izslēgšanai no profesionālās darbības.

Attiecībā uz reģistriem Parlaments un Padome ir vienojušies par pakāpenisku pieeju, tomēr ierosina dažādus grafikus, turklāt Padomes priekšlikums aizkavētu tiesību akta īstenošanu.

Tomēr vēl arvien ir vairāki jautājumi, kuros Padomes un Parlamenta nostāja ir atšķirīga. Saskaņā ar Padomes nostāju, dalībvalstis var attiecīgos valstu tiesību aktos noteikt reģistrācijas termiņu, un atkārtota iekļaušana reģistrā ir atkarīga no labas reputācijas atjaunošanas. Padome noraidījusi Parlamenta priekšlikumu par publiski pieejamas un privātas sadaļas izveidi reģistrā un arī to, ka būtu izveidojams pārvadājumu vadītāju reģistrs. Padome arī nav piekritusi, ka elektroniskajā reģistrā jāiekļauj transportlīdzekļu reģistrācijas zīmes. Viedokļi atšķiras arī par stāvvietu izmantojumu, lai noteiktu, vai uzņēmējdarbība ir patiesa, par atbrīvojumu noteikšanu attiecībā uz bezpeļņas pārvadājumiem, par to, kas ir uzskatāms par pietiekamu finansiālu līdzekļu pierādījumu, kā arī par profesionālā eksāmena kārtošanu mītnes dalībvalstī.

Referentes priekšlikums

Lai gan nenoliedzami ir panākts progress, arvien pastāv ievērojamas atšķirības Parlamenta un Padomes viedokļos. Piedāvātie kopējās nostājas grozījumi attiecas tieši uz šīm jomām. Attiecībā uz elektroniskā reģistra ieviešanas un izmantošanas precīzu grafiku, kā arī par dažiem citiem jautājumiem iespējams panākt ļoti drīzu vienošanos. Referente, protams, izpētīs šīs iespējas kopā ar Padomi, kā arī ar Komisijas palīdzību, cieši sadarbojoties ar ēnu referentiem. Tajā pašā laikā viņa ierosina veikt grozījumus kopējā nostājā, kuri attiecas uz šādām galvenajām jomām:

· administratīvā sloga samazināšana;

· Kopienas licences derīguma termiņš un regulārās pārbaudes;

· reģistra izstrādes un izmantošanas grafiks;

· publiski pieejamā un konfidenciālā sadaļa reģistrā;

· definīcija par darbību bezpeļņas nolūkā, lai varētu piemērot atbrīvojumu;

· stingrāka „reģistrācijas” kontrole saistībā ar stāvvietām;

· apdrošināšana kā finanšu instruments finansiālā stāvokļa apliecināšanai;

· tādas apmācības sekmēšana, kas nepieciešama profesionālajai darbībai;

· personas datu aizsardzība.

Referente izskatīs iespēju panākt visaptverošu vienošanos par visiem minētajiem punktiem pirms Parlamenta otrā lasījuma, tostarp apspriežoties ar ēnu referentiem.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Noteikumi autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai

Atsauces

11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD)

1. lasījuma datums EP – P numurs

21.5.2008                     T6-0217/2008

Komisijas priekšlikums

COM(2007)0263 - C6-0145/2007

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par kopējās nostājas pieņemšanu

15.1.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.1.2009

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Silvia-Adriana Ţicău

19.1.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

17.2.2009

16.3.2009

 

 

Pieņemšanas datums

31.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Iesniegšanas datums

2.4.2009