ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA dotyczące wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE

2.4.2009 - (11783/1/2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD)) - ***II

Komisja Transportu i Turystyki
Sprawozdawca: Silvia-Adriana Ţicău

Procedura : 2007/0098(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0210/2009

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

dotyczący wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE

(11783/1/2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wspólne stanowisko Rady (11783/1/2008 – C6‑0015/2009),

–   uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu[1] dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0263),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 traktatu WE,

–   uwzględniając art. 62 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A6‑0000/2009),

1.  zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 8 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(8) Należy wyraźnie określić osoby fizyczne o dobrej reputacji i wymaganych kompetencjach zawodowych i wskazać je właściwym organom. Osoby te, zwane dalej „zarządzającymi transportem”, powinny w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzać operacjami transportowymi przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym. Należy sprecyzować warunki, na podstawie których uznaje się daną osobę za odpowiedzialną za rzeczywiste i ciągłe zarządzanie operacjami transportowymi w przedsiębiorstwie.

(8) Należy wyraźnie określić osoby fizyczne o dobrej reputacji i wymaganych kompetencjach zawodowych i wskazać je właściwym organom. Osoby te, zwane dalej „zarządzającymi transportem”, powinny zamieszkiwaćpaństwie członkowskim oraz w sposób rzeczywisty i ciągły zarządzać operacjami transportowymi przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym. Należy sprecyzować warunki, na podstawie których uznaje się daną osobę za odpowiedzialną za rzeczywiste i ciągłe zarządzanie operacjami transportowymi w przedsiębiorstwie.

Poprawka       2

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 12 preambuły

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

(12) Uczciwa konkurencja i transport drogowypełni zgodnyprzepisami wymagają jednolitego poziomu monitorowania przez państwa członkowskie. Zasadniczą rolętym względzie odgrywają organy krajowe odpowiedzialne za nadzorowanie przedsiębiorstwważność ich zezwoleń, dlatego należy zapewnić, aby organy te w razie potrzeby przyjmowały odpowiednie działania, zwłaszczazakresie zawieszania lub cofania zezwoleń lub stwierdzania niezdolności do kierowania operacjami transportowymi przez zarządzających transportem, którzy notorycznie postępująsposób niedbały lub działajązłej wierze.

(12) Uczciwa konkurencja i transport drogowy odbywający siępełnym poszanowaniu przepisów wymagają jednolitego poziomu nadzorumonitorowaniapaństwach członkowskich. Organy krajowe odpowiedzialne za nadzorowanie przedsiębiorstwważności ich zezwoleń odgrywajątym względzie zasadniczą rolę, w razie potrzeby powinny zatem podejmować odpowiednie środki, zwłaszczanajpoważniejszych przypadkach, poprzez zawieszanie lub odbieranie zezwoleń lub stwierdzanie niezdolności do wykonywania zawoduzarządzających transportem, którzy ignorują przepisy lub wykazujątym względzie brak dobrej woli. Dany środek powinien być uprzednio należycie rozpatrzony pod kątem zasady proporcjonalności. Wcześniej przedsiębiorstwo powinno jednak zostać upomniane; należy mu również wyznaczyć racjonalny termin na uregulowanie sytuacji przed zastosowaniem powyższych kar.

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa należy upomnieć zawczasu i dać im możliwość naprawienia niedociągnięć.

Poprawka  3

Wspólne stanowisko Rady

Punkt 14a preambuły (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

(14a)celu zwiększenia przejrzystościumożliwienia klientowi przedsiębiorstwa transportowego sprawdzenia, czy posiada ono odpowiednie zezwolenie, należy zapewnić dostęp publiczny do pewnych danych znajdujących siękrajowym rejestrze elektronicznym, przestrzegając przy tym odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych.

Poprawka  4

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 1 – ustęp 4 – litera b)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

b) przedsiębiorstw wykonujących usługi drogowego transportu osób wyłącznie w celach niezarobkowych lub bezpłatnie, lub których główna działalność nie obejmuje drogowego transportu osób;

b) przedsiębiorstw wykonujących usługi drogowego transportu osób wyłącznie w celach niezarobkowych lub których główna działalność nie obejmuje drogowego transportu osób;

Poprawka  5

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 1 – ustęp 5 – wprowadzenie

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

5. Państwa członkowskie mogą zwolnić ze stosowania wszystkich lub części przepisów niniejszego rozporządzenia przewoźników drogowych wykonujących wyłącznie krajowe przewozy drogowe, które mają jedynie nikły wpływ na rynek transportowy z uwagi na:

5. Państwa członkowskie mogą zwolnić ze stosowania wszystkich lub części przepisów niniejszego rozporządzenia tylko tych przewoźników drogowych wykonujących wyłącznie krajowe przewozy drogowe, które mają jedynie nikły wpływ na rynek transportowy z uwagi na:

Poprawka  6

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 5 – litera a)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

a) posiadać siedzibę położoną w tym państwie członkowskim wraz z lokalami, w których na wniosek właściwego organu może udostępnić dokumenty dotyczące prowadzonej działalności, w szczególności dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty, do których dostęp musi mieć właściwy organ, aby sprawdzić, czy spełnione zostały warunki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby przedsiębiorstwa na ich terytorium udostępniały takie dokumenty w swoich lokalach w dowolnej chwili;

a) posiadać siedzibę położoną w tym państwie członkowskim wraz z lokalami, w których prowadzi główną działalność, w szczególności dokumenty księgowe, akta dotyczące pracowników, dokumenty zawierające dane na temat czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku oraz wszelkie inne dokumenty, do których dostęp musi mieć właściwy organ, aby sprawdzić, czy spełnione zostały warunki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu. Państwa członkowskie mogą wymagać, aby przedsiębiorstwa na ich terytorium udostępniały również inne dokumenty w swoich lokalach w dowolnej chwili;

Poprawka  7

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 5 – litera c)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

c) prowadzić swoje działania w sposób rzeczywisty i ciągły za pomocą niezbędnego wyposażenia w bazie eksploatacyjnej, która znajduje się w tym państwie członkowskim.

c) prowadzić działalność związanąpojazdami,których mowalit. b), w sposób rzeczywisty i ciągły oraz przy użyciu niezbędnego sprzętu administracyjnego,także odpowiedniego sprzętu technicznegourządzeń technicznych, w bazie eksploatacyjnej, która znajduje się w tym państwie członkowskim.

Poprawka  8

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera a) – punkt va) (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

va) handel ludźmi lub narkotykami.

Uzasadnienie

Dodanie tego kryterium dotyczącego podważenia dobrej reputacji ma zasadnicze znaczenie.

Poprawka  9

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b) – akapit pierwszy

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

b) Komisja sporządza wykaz kategorii, rodzajów i wagi naruszeń przepisów wspólnotowych, które – poza naruszeniami wymienionymi w załączniku IV – mogą doprowadzić do utraty dobrej reputacji. Ustalając priorytety kontroli zgodnie z art. 12 ust. 1, państwa członkowskie biorą pod uwagę informacje o tych naruszeniach, w tym informacje otrzymane z innych państw członkowskich.

b) Komisja sporządza wykaz kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń przepisów wspólnotowych, które – poza naruszeniami wymienionymi w załączniku IV – mogą doprowadzić do utraty dobrej reputacji. Ustalając priorytety kontroli zgodnie z art. 12 ust. 1, państwa członkowskie biorą pod uwagę informacje o tych naruszeniach, w tym informacje otrzymane z innych państw członkowskich.

Poprawka  10

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 7 – ustępy 1 i 2

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1. W celu spełnienia wymogu określonego w art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorstwo musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorstwo wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

1. W celu spełnienia wymogu określonego w art. 3 ust. 1 lit. c) przedsiębiorstwo musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorstwo wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych, że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej 9 000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5 000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

Do celów niniejszego rozporządzenia wartość euro ustala się co pięć lat w walutach krajowych państw członkowskich, które nie uczestniczą w trzecim etapie europejskiej unii walutowej. Stosowane kursy odpowiadają opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Do celów niniejszego rozporządzenia wartość euro ustala się co rok w walutach krajowych państw członkowskich, które nie uczestniczą w trzecim etapie europejskiej unii walutowej. Stosowane kursy odpowiadają opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

Pozycje księgowe, o których mowa w akapicie pierwszym, odpowiadają pozycjom określonym w czwartej dyrektywie Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek.

Pozycje księgowe, o których mowa w akapicie pierwszym, odpowiadają pozycjom określonym w czwartej dyrektywie Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorstwo wykazało swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone w ust. 1 akapit pierwszy. Państwa członkowskie mogą zdecydowaćtym, że skorzystanie gwarancji może nastąpić za zgodą właściwego organu, który wydaje zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowegoże gwarancja ta nie może zostać zwolniona bez zgody tego organu.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 właściwy organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorstwo wykazało swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie,tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na kwoty określone w ust. 1 akapit pierwszy.

Uzasadnienie

Ubezpieczenie stanowi ważny czynnik przy udowadnianiu zdolności wypełnienia zobowiązań finansowych, tak jak bilans w celach dowodowych.

Poprawka  11

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 8 – ustęp 1a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

1a. Zainteresowane osoby zdają egzaminpaństwie członkowskim,którym posiadają normalne miejsce zamieszkania, lubpaństwie członkowskim,którym pracują.

 

Normalne miejsce zamieszkania oznacza miejsce,którym dana osoba zwykle przebywa, to znaczy przynajmniej przez 185 dnikażdym roku kalendarzowym,powodu więzi osobistych świadczącychbliskim związku tej osobyjej miejscem zamieszkania.

 

Jednakże za normalne miejsce zamieszkania osoby, która posiada więzi zawodoweinnym miejscu niż więzi osobistektórakonsekwencji mieszka na przemianróżnych miejscach położonychdwóch lub więcej państwach członkowskich, uważa się miejsce,którym łączą ją więzi osobiste, pod warunkiem że osoba ta regularnie do tego miejsca powraca. Ten ostatni warunek nie jest wymagany,przypadku gdy dana osoba zamieszkujepaństwie członkowskimcelu wykonywania pracy przez czas określony. Studia uniwersyteckie bądź naukaszkole nie oznaczają zmiany normalnego miejsca zamieszkania.

Poprawka  12

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 8 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

3. Państwa członkowskie mogą należycie upoważnić – według określonych przez siebie kryteriów – podmioty, które mogą oferować wnioskodawcom szkolenia wysokiej jakości przygotowujące do egzaminów, a także kształcenie ustawiczne w celu umożliwienia zarządzającym transportem aktualizację wiedzy, o ile mają taką wolę.

3. Państwa członkowskie mogą należycie upoważnić – według określonych przez siebie kryteriów – podmioty, które mogą oferować wnioskodawcom szkolenia wysokiej jakości przygotowujące do egzaminów, a także kształcenie ustawiczne w celu umożliwienia zarządzającym transportem aktualizację wiedzy, o ile mają taką wolę. Państwa członkowskie regularnie sprawdzają, czy upoważnione podmioty nadal spełniają kryteria, na których podstawie uzyskały to upoważnienie.

Uzasadnienie

Ważne jest zagwarantowanie jakości egzaminów i szkoleń prowadzonych przez upoważnione organy.

Poprawka  13

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 8 – ustęp 4a (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

4a. Aby zagwarantować, że zarządzający transportem orientują sięzmianachsektorze, państwa członkowskie mogą promować odbywające się cyklicznie co 10 lat szkoleniadziedzinach wymienionychzałączniku I.

Poprawka  14

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 8 – ustęp 4b (nowy)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

4b. Państwa członkowskie mogą nałożyć na osoby, które posiadają certyfikat kompetencji zawodowych, lecz nie zarządzały przedsiębiorstwem transportu drogowego rzeczy osóbciągu ostatnich pięciu lat, obowiązek odbycia ponownego szkoleniacelu aktualizacji wiedzy na temat zmianprawodawstwie,którym mowaczęścizałącznika I.

Poprawka  15

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 9

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zwolnieniu osób, które wykażą, że przez okres 15 lat od ... nieprzerwanie zarządzały przedsiębiorstwem transportu drogowego rzeczy lub transportu drogowego osóbpaństwie członkowskim,egzaminów,których mowaart. 8 ust. 1.

2. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zwolnieniuegzaminów,których mowaart. 8 ust. 1, osób, które wykażą, że przez okres 10 lat od ... nieprzerwanie zarządzały przedsiębiorstwem transportu drogowego rzeczy lub transportu drogowego osób co najmniejjednym państwie członkowskim.

Uzasadnienie

Ciągłość doświadczenia praktycznego przez okres 10 lat powinna stanowić kryteria zwolnienia z egzaminów.

Poprawka  16

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 11 – ustęp 1

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1. Przedsiębiorstwo transportowe, które spełnia wymogi określone w art. 3, otrzymuje na wniosek zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Właściwy organ bada, czy przedsiębiorstwo, które złożyło wniosek, spełnia wymogi, o których mowa w tym artykule. Państwa członkowskie mogąodpowiednich przepisach krajowych określić okres obowiązywania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

1. Przedsiębiorstwo transportowe, które spełnia wymogi określone w art. 3, otrzymuje na wniosek zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Właściwy organ bada, czy przedsiębiorstwo, które złożyło wniosek, spełnia wymogi, o których mowa w tym artykule.

Ocena wniosku może prowadzić do wydania licencji wspólnotowej zgodnierozporządzeniami (WE) nr .../...(WE) nr .../…*. Przedsiębiorstwom, które wykonują przewozy wyłącznie na jego terytorium, państwo członkowskie może wydać zezwolenie innego rodzaju niż licencja wspólnotowa.

 

Uzasadnienie

Przywrócenie stanowiska Parlamentu Europejskiego. W rozporządzeniu ustanowiono tylko jeden rodzaj licencji – licencję na dostęp do zawodu przewoźnika drogowego. W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych ważność zezwolenia nie jest ograniczona czasowo, przeprowadza się jednak regularne kontrole mające na celu sprawdzenie, czy przedsiębiorstwa spełniają wymogi dotyczące wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Poprawka  17

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 11 – ustęp 3

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

3. Właściwy organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyć ten termindwa miesiące.

3. Właściwy organ rozpatruje wniosek o zezwolenie w jak najkrótszym terminie, nie dłużej niż trzy miesiące od daty otrzymania przez właściwy organ wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach właściwy organ może wydłużyć ten terminmiesiąc.

Uzasadnienie

W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych czas na rozpatrzenie wniosku o zezwolenie przez właściwy organ powinien być jak najkrótszy.

Poprawka  18

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera a)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

a) termin nieprzekraczający sześciu miesięcy na zatrudnienie osoby, która zastąpi zarządzającego transportem, jeżeli zarządzający transportem przestał spełniać wymogi dobrej reputacji lub kompetencji zawodowych, który to termin może zostać przedłużonysześć miesięcy w przypadku śmierci zarządzającego transportem lub jego niedyspozycji ze względów zdrowotnych;

a) termin nieprzekraczający sześciu miesięcy na zatrudnienie osoby, która zastąpi zarządzającego transportem, jeżeli zarządzający transportem przestał spełniać wymogi dobrej reputacji lub kompetencji zawodowych, który to termin może zostać przedłużonytrzy miesiące w przypadku śmierci zarządzającego transportem lub jego niedyspozycji ze względów zdrowotnych;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu przywrócenie stanowiska z pierwszego czytania.

Poprawka  19

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 16 – ustępy 1 i 2

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

1. W celu wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia, w szczególności jego art. 11 - 14 i 26, każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorstw transportu drogowego, które od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskały zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przetwarzanie danych, które zawiera rejestr, podlega kontroli wyznaczonego w tym celu organu publicznego. Odpowiednie dane znajdujące się w krajowym rejestrze elektronicznym są dostępne dla wszystkich właściwych organów danego państwa członkowskiego

1. W celu wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia, w szczególności jego art. 11 - 14 i 26, każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorstw transportu drogowego, które od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskały zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przetwarzanie danych, które zawiera rejestr, podlega kontroli wyznaczonego w tym celu organu publicznego. Odpowiednie dane znajdujące się w krajowym rejestrze elektronicznym są dostępne dla wszystkich właściwych organów danego państwa członkowskiego

Do dnia 1 czerwca 2009 r. Komisja wyda wytyczne dotyczące minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego od daty jego utworzenia, tak aby ułatwić połączenie rejestrów w przyszłości. Może ona zalecić umieszczanie numeru rejestracyjnego pojazdu oprócz danych, o których mowa w ust. 2.

Do dnia 31 grudnia 2009 r. Komisja przyjmie decyzję na temat minimalnych wymogów dotyczących danych, które mają być wprowadzane do krajowego rejestru elektronicznego od daty jego utworzenia, tak aby ułatwić połączenie rejestrów w przyszłości. Może ona zalecić umieszczanie numeru rejestracyjnego pojazdu oprócz danych, o których mowa w ust. 2.

2. Krajowy rejestr elektroniczny zawiera przynajmniej następujące dane:

2. Krajowy rejestr elektroniczny zawiera przynajmniej następujące dane:

a) nazwę i formę prawną przedsiębiorstwa;

a) nazwę i formę prawną przedsiębiorstwa;

b) adres jego siedziby;

b) adres jego siedziby;

c) nazwiska zarządzających transportem wskazanych w celu spełnienia warunku dobrej reputacji i kompetencji zawodowych lub, w stosownych przypadkach, nazwisko przedstawiciela prawnego;

c) nazwiska zarządzających transportem wskazanych w celu spełnienia warunku dobrej reputacji i kompetencji zawodowych lub, w stosownych przypadkach, nazwisko przedstawiciela prawnego;

d) rodzaj zezwolenia, liczbę pojazdów objętych zezwoleniem i, w stosownych przypadkach, numer seryjny licencji wspólnotowej oraz uwierzytelnionych odpisów;

d) rodzaj zezwolenia, liczbę pojazdów objętych zezwoleniem i, w stosownych przypadkach, numer seryjny licencji wspólnotowej oraz uwierzytelnionych odpisów;

e) liczbę, kategorię i rodzaj poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), które doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji w ciągu ostatnich dwóch lat;

e) liczbę, kategorię i rodzaj poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), które doprowadziły do skazania lub nałożenia sankcji w ciągu ostatnich dwóch lat;

f) nazwiska osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorstwa do czasu przywrócenia dobrej reputacji tych osób zgodnie z art. 6 ust. 3, a także stosowane środki rehabilitujące.

f) nazwiska osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorstwa do czasu przywrócenia dobrej reputacji tych osób zgodnie z art. 6 ust. 3, a także stosowane środki rehabilitujące.

Do celów lit. e) państwa członkowskie mogą do dnia 31 grudnia 2015 r. zdecydować o umieszczaniu w krajowym rejestrze elektronicznym tylko najpoważniejszych naruszeń określonych w załączniku IV.

Do celów lit. e) państwa członkowskie mogą do dnia 31 grudnia 2015 r. zdecydować o umieszczaniu w krajowym rejestrze elektronicznym tylko najpoważniejszych naruszeń określonych w załączniku IV.

Państwa członkowskie mogą zdecydować o przechowywaniu danych, o których mowa w lit. e) i f) akapitu pierwszego, w oddzielnych rejestrach. W takim przypadku odpowiednie dane są udostępniane na wniosek lub dostępne bezpośrednio dla wszystkich właściwych organów w danym państwie członkowskim. Informacji udziela się w terminie 30 dni roboczych od otrzymania wniosku.

Państwa członkowskie mogą zdecydować o przechowywaniu danych, o których mowa w lit. e) i f) akapitu pierwszego, w oddzielnych rejestrach. W takim przypadku odpowiednie dane są udostępniane na wniosek lub dostępne bezpośrednio dla wszystkich właściwych organów w danym państwie członkowskim. Informacji udziela się w terminie 30 dni roboczych od otrzymania wniosku. Dane,których mowalit. a) - d), są publicznie dostępne zgodnieodpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W każdym przypadku dane, o których mowa w lit. e) i f) akapitu pierwszego, dostępne są organom innym niż właściwe organy, jedynie w przypadku gdy są one należycie upoważnione do prowadzenia nadzoru i nakładania sankcji w dziedzinie transportu drogowego i jeśli ich urzędnicy są zaprzysiężeni lub w inny sposób formalnie zobowiązani do zachowania tajemnicy.

W każdym przypadku dane, o których mowa w lit. e) i f) akapitu pierwszego, dostępne są organom innym niż właściwe organy, jedynie w przypadku gdy są one należycie upoważnione do prowadzenia nadzoru i nakładania sankcji w dziedzinie transportu drogowego i jeśli ich urzędnicy są zaprzysiężeni lub w inny sposób formalnie zobowiązani do zachowania tajemnicy.

Poprawka  20

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 16 – ustępy 5 i 6

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

5. Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 państwa członkowskie podejmują wszelkie działania niezbędne, by zapewnić, aby krajowe rejestry elektroniczne dostępne były w całej Wspólnocie poprzez krajowe punkty kontaktowe określone w art. 18. Krajowe punkty kontaktowe zostają udostępnione w terminie do 31 grudnia 2012 r., tak aby właściwy organ w dowolnym państwie członkowskim miał możliwość dostępu do krajowego rejestru elektronicznego dowolnego państwa członkowskiego.

5. Bez uszczerbku dla ust. 1 i 2 państwa członkowskie podejmują wszelkie działania niezbędne, by zapewnić, aby krajowe rejestry elektroniczne zostały połączone ze sobąbyły dostępne w całej Wspólnocie poprzez krajowe punkty kontaktowe określone w art. 18. Krajowe punkty kontaktowe zostają udostępnione,rejestry połączone ze sobą w terminie do 31 grudnia 2012 r., tak aby właściwy organ w dowolnym państwie członkowskim miał możliwość dostępu do krajowego rejestru elektronicznego dowolnego państwa członkowskiego.

6. Komisja – zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2 – przyjmuje wspólne zasady dotyczące wdrożenia ust. 5, takie jak format wymienianych danych, procedury techniczne w zakresie elektronicznego dostępu do rejestrów innych państw członkowskich i wspierania interoperacyjności krajowych rejestrów elektronicznych z innymi odpowiednimi bazami danych. Te wspólne zasady określają, który organ odpowiada za dostęp do danych, dalsze korzystanie i aktualizację danych po uzyskaniu do nich dostępu oraz obejmują w tym celu zasady logowania danych i ich monitorowania.

6. Komisja – zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2,po raz pierwszy przed dniem 31 grudnia 2010 r. – przyjmuje wspólne zasady dotyczące wdrożenia ust. 5, takie jak format wymienianych danych, procedury techniczne w zakresie elektronicznego dostępu do rejestrów innych państw członkowskich i wspierania interoperacyjności krajowych rejestrów elektronicznych z innymi odpowiednimi bazami danych. Te wspólne zasady określają, który organ odpowiada za dostęp do danych, dalsze korzystanie i aktualizację danych po uzyskaniu do nich dostępu oraz obejmują w tym celu zasady logowania danych i ich monitorowania.

Poprawka  21

Wspólne stanowisko Rady

Artykuł 17 – litera da) (nowa)

Wspólne stanowisko Rady

Poprawka

 

da) tam, gdzie jest to niezbędne, przedsiębiorstwa przestrzegają odpowiednich przepisów;

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Deklarowane przez Komisję powody przedłożenia wnisku w sprawie niniejszego rozporządzenia miały podwójny wymiar: chęć skorzystania z doświadczeń zebranych podczas wdrażania obowiązującej dyrektywy 96/26/WE poprzez przeredagowanie niektórych przepisów legislacyjnych oraz zagwarantowania bardziej jednolitego wdrożenia, stosując jako akt prawny raczej rozporządzenie niż dyrektywę.

W projekcie rozporządzenia określono warunki, jakie osoba musi spełnić, aby być dopuszczoną do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Ustalono w nim również zasady, na jakich przedsiębiorstwo może zatrudniać zarządzającego transportem, wzmocniono procedury wydawania upoważnień i procedury monitorowania, uregulowano kwestie rejestrów elektronicznych i ochrony zawartych w nich danych, a także zajęto się kwestią kar za nieprzestrzeganie rozporządzenia i ustanowiono system wzajemnego uznawania dyplomów i wcześniejszych uprawnień.

Pierwsze czytanieParlamencie

Parlament rozszerzył zakres, tak aby rozporządzenie miało zastosowanie do przedsiębiorstw, które zamierzają podjąć działalność zawodową, ale usunął przedsiębiorstwa posiadające pojazdy o maksymalnej prędkości poniżej 40 km/h. Parlament nalegał, aby zarządzającego transportem łączyła prawdziwa więź umowna z przedsiębiorstwem i nałożył górny limit na liczbę pojazdów, którymi może administrować jeden zarządzający. Wprowadzono również poprawki mające na celu zaostrzenie wymogów dotyczących posiadania siedziby.

Udział w handlu ludźmi lub narkotykami może spowodować utratę dobrej reputacji. Sporządzono wykaz poważnych naruszeń prowadzących do wykluczenia z zawodu w połączeniu z usunięciem przepisów dotyczących drobnych naruszeń. Ubezpieczenie uznano za dowód zdolności finansowej i zrezygnowano z pojęcia stosunku aktywów do długów.

Utrzymano obowiązkowy egzamin pisemny odbywający się w państwie członkowskim zamieszkania jako wymóg dopuszczenia do zawodu z możliwością zwolnienia z ciągłego doświadczenia praktycznego przez okres 10 lat.

Komisja powinna określić strukturę danych krajowych rejestrów elektronicznych do końca 2009 r., a rejestry te, które powinny zawierać część dostępną publicznie i część poufną, powinny zacząć funkcjonować do 30 kwietnia 2011 r. i powinny być wzajemnie powiązane.

Na koniec usunięto poprzednie wcześniejsze uprawnienia i zwrócono się do Komisji o przedłożenie do dnia 1 czerwca 2010 r. sprawozdania dotyczącego prawdopodobnych skutków rozszerzenia zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia na komercyjne przewozy pojazdami, które ze względu na swoją konstrukcję i wyposażenie umożliwiają przewóz do dziewięciu osób łącznie z kierowcą i są do tego celu przeznaczone.

Wspólne stanowisko Rady

Stanowisko to uwzględniało 70 ze 113 poprawek Parlamentu w brzmieniu dosłownym lub w brzmieniu zbliżonym oddającym istotę treści poprawki. Dotyczy to poprawek odnoszących się do drobnych naruszeń, definicji więzi między przedsiębiorstwami a zarządzającymi transportem, prawa do odwołania przysługującego podmiotom podlegającym decyzjom na temat prowadzenia działalności zarządzającego transportem, wcześniejszych uprawnień, wymiany informacji między właściwymi organami oraz do handlu ludźmi i narkotykami jako podstaw do wykluczenia z zawodu.

W odniesieniu do rejestrów zarówno Parlament, jak i Rada zgadzają się na podejście stopniowe, proponują jednak różne ramy czasowe, przy czym Rada skutecznie opóźnia proces wdrożenia.

Jest nadal kilka kwestii, w których stanowisko Rady różni się od stanowiska Parlamentu. Według Rady państwa członkowskie mogą określić w odpowiednim ustawodawstwie krajowym okres ważności upoważnienia, a ponowne zawarcie w rejestrze następuje niezależnie od odzyskania dobrej reputacji. Rada nie przyjęła wniosku Parlamentu w sprawie części dostępnej publicznie i części poufnej rejestru, ani potrzeby utworzenia rejestru dotyczącego zarządzających transportem. Nie przystała również na włączenie do rejestru elektronicznego informacji o numerach rejestracyjnych pojazdów. Do innych różnic należy również korzystanie z parkingów w celu ustalenia „prawdziwej” siedziby przedsiębiorstwa, zakres wyłączeń dotyczących niekomercyjnego transportu, kwestia tego, co powinno liczyć się jako dowód posiadania odpowiednich zasobów finansowych oraz zdawanie egzaminów zawodowych w państwie członkowskim zamieszkania.

Wniosek sprawozdawczyni

Mimo widocznych postępów na obecnym etapie nadal istnieją poważne różnice między Parlamentem a Radą. Proponując poprawki do wspólnego stanowiska, sprawozdawczyni skupia się właśnie na tych obszarach. Możliwe jest szybkie osiągnięcie porozumienia w kwestii dokładnych terminów wprowadzenia i działania rejestrów oraz w kilku innych sprawach. Sprawozdawczyni naturalnie zbada te możliwości w porozumieniu z Radą, z pomocą Komisji oraz w ścisłej współpracy ze sprawozdawcami posiłkowymi. Na chwilę obecną sprawozdawczyni proponuje wprowadzenie poprawek do stanowiska Rady w następujących głównych kwestiach:

· zmniejszenia obciążenia administracyjnego,

· okresu ważności licencji wspólnotowej oraz regularnych kontroli,

· terminów utworzenia i działania rejestrów,

· utworzenia rejestru zawierającego część dostępną publicznie i część poufną,

· definicji działalności niekomercyjnej dla celów zwolnień,

· ściślejszej kontroli siedziby przedsiębiorstwa w powiązaniu z parkingami,

· ubezpieczenia jako instrumentu finansowego stosowanego dla celów potwierdzenia zdolności finansowej

· wspierania szkoleń w zakresie tego zawodu oraz

· ochrony danych osobowych.

Sprawozdawczyni zbada kwestię możliwości osiągnięcia kompleksowego porozumienia na temat wszystkich tych spraw przed drugim czytaniem w Parlamencie, również podczas dyskusji ze sprawozdawcami posiłkowymi.

PROCEDURA

Tytuł

Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

Odsyłacze

11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD)

Data pierwszego czytaniaParlamencie Europejskim - Numer P

21.5.2008                     T6-0217/2008

Wniosek Komisji

COM(2007)0263 - C6-0145/2007

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

15.1.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

15.1.2009

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Silvia-Adriana Ţicău

19.1.2009

 

 

Rozpatrzeniekomisji

17.2.2009

16.3.2009

 

 

Data przyjęcia

31.3.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Data złożenia

2.4.2009