Procedură : 2007/0098(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0210/2009

Texte depuse :

A6-0210/2009

Dezbateri :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Voturi :

PV 23/04/2009 - 8.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0276

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
2.4.2009
PE 418.445v02-00 A6-0210/2009

referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului

(11783/1//2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD))

Comisia pentru transport şi turism

Raportoare: Silvia-Adriana Ţicău

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului

(11783/1/2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (11783/1/2008 – C6 0015/2009),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0263),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport şi turism (A6-0210/2009),

1.  aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 8

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(8) Persoanele fizice care îndeplinesc cerinţele privind buna reputaţie şi competenţa profesională trebuie identificate în mod clar şi indicate autorităţilor competente. Persoanele respective („gestionari responsabili de transport”) ar trebui să fie cele care gestionează în mod continuu şi efectiv activităţile de transport ale întreprinderilor de transport rutier. Se impune, prin urmare, să se precizeze condiţiile în care se consideră că o persoană gestionează în mod continuu şi efectiv activitatea de transport a unei întreprinderi.

(8) Persoanele fizice care îndeplinesc cerinţele privind buna reputaţie şi competenţa profesională trebuie identificate în mod clar şi indicate autorităţilor competente. Persoanele respective („gestionari responsabili de transport”) ar trebui să fie rezidente într-un stat membru şi să gestioneze în mod continuu şi efectiv activităţile de transport ale întreprinderilor de transport rutier. Se impune, prin urmare, să se precizeze condiţiile în care se consideră că o persoană gestionează în mod continuu şi efectiv activitatea de transport a unei întreprinderi.

Amendamentul 2

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 12

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(12) O concurenţă loială şi un transport rutier care să se conformeze pe deplin normelor reclamă un nivel uniform de supraveghere de către statele membre. În acest sens, un rol esenţial le revine autorităţilor naţionale responsabile de supravegherea întreprinderilor şi a valabilităţii autorizaţiei acestora şi este necesar să se garanteze faptul că respectivele autorităţi iau, după caz, măsurile adecvate, în special în ceea ce priveşte suspendarea sau retragerea autorizaţiilor ori declararea inaptitudinii gestionarilor responsabili de transport care sunt neglijenţi în mod repetat sau care acţionează cu rea credinţă.

(12) O concurenţă loială şi un transport rutier care să se conformeze pe deplin normelor necesită un nivel uniform de supraveghere de către statele membre. În acest sens, un rol esenţial le revine autorităţilor naţionale responsabile de supravegherea întreprinderilor şi a valabilităţii autorizaţiei acestora şi este necesar să se garanteze faptul că respectivele autorităţi iau, după caz, măsurile adecvate, în special în cazurile cele mai grave, prin suspendarea sau retragerea autorizaţiilor ori prin declararea drept inapţi a gestionarilor responsabili de transport care sunt neglijenţi în mod repetat sau care acţionează cu rea credinţă. Luarea unei astfel de măsuri trebuie să fie precedată de o analiză atentă a măsurii respective, din perspectiva principiului proporţionalităţii. Cu toate acestea, o întreprindere ar trebui să fie avertizată în prealabil şi ar trebui să beneficieze de o perioadă de timp rezonabilă în decursul căreia să-şi remedieze situaţia înainte de a i se aplica astfel de sancţiuni.

Justificare

Întreprinderile ar trebui să fie avertizate în prealabil şi ar trebui să aibă şansa de a remedia neajunsurile.

Amendamentul  3

Poziţia comună a Consiliului

Considerentul 14a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(14a) Pentru a spori transparenţa şi pentru a permite clienţilor unei întreprinderi de transport să verifice dacă respectiva întreprindere deţine autorizaţia corespunzătoare, anumite date incluse în registrul electronic naţional ar trebui puse la dispoziţia publicului, în măsura în care se respectă dispoziţiile relevante privind protecţia datelor.

Amendamentul  4

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 1 – alineatul 4 – litera b

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(b) întreprinderilor care efectuează exclusiv transporturi rutiere de călători în scopuri necomerciale sau în mod gratuit, sau a căror activitate principală este alta decât cea de operator de transport rutier de călători;

(b) întreprinderilor care efectuează exclusiv transporturi rutiere de călători în scopuri necomerciale sau a căror activitate principală este alta decât cea de operator de transport rutier de călători;

Amendamentul  5

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 1 – alineatul 5 – teza introductivă

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(5) Statele membre pot excepta de la aplicarea totală sau parţială a prevederilor prezentului regulament întreprinderile de transport rutier de mărfuri angajate exclusiv în operaţiuni de transport naţional având doar un impact minor asupra pieţei de transport, din motive legate de:

(5) Statele membre pot excepta de la aplicarea totală sau parţială a prevederilor prezentului regulament numai întreprinderile de transport rutier de mărfuri angajate exclusiv în operaţiuni de transport naţional având doar un impact minor asupra pieţei de transport, din motive legate de:

Amendamentul  6

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 5 - litera a

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(a) să aibă un sediu, situat în respectivul stat membru, în incinta căruia poate pune la dispoziţie, la cerere, documentele de lucru, în special toate documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, documente conţinând date referitoare la perioadele de conducere şi perioadele de repaus şi orice alte documente la care trebuie să aibă acces autoritatea competentă, în scopul verificării condiţiilor prevăzute de prezentul regulament. Statele membre pot solicita ca întreprinderile stabilite pe teritoriul lor să aibă astfel de documente disponibile oricând la sediile acestora;

(a) să aibă un sediu, situat în respectivul stat membru, în incinta căruia desfăşoară principalele activităţi şi, în special, păstrează toate documentele contabile, documentele de gestionare a personalului, documente conţinând date referitoare la perioadele de conducere şi perioadele de repaus şi orice alte documente la care trebuie să aibă acces autoritatea competentă, în scopul verificării condiţiilor prevăzute de prezentul regulament. Statele membre pot solicita ca întreprinderile stabilite pe teritoriul lor să aibă şi alte documente disponibile oricând la sediile acestora;

Amendamentul  7

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 5 - litera c

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(c) să îşi desfăşoare operaţiunile în mod continuu şi efectiv, cu echipamentele corespunzătoare, într-un centru de exploatare situat în statul membru respectiv.

(c) să îşi desfăşoare operaţiunile legate de vehiculele menţionate la litera (b) în mod continuu şi efectiv, cu echipamentele administrative necesare şi cu echipamentele şi instalaţiile tehnice corespunzătoare, într-un centru de exploatare situat în statul membru respectiv.

Amendamentul  8

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera a – subpunctul va (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(va) traficul de persoane sau de droguri.

Justificare

Este esenţială includerea acestui criteriu pentru pierderea bunei reputaţii.

Amendamentul  9

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b – paragraful 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(b) Comisia întocmeşte o listă a categoriilor, a tipurilor şi a gradelor de gravitate ale încălcărilor normelor comunitare care, în plus faţă de cele prevăzute în anexa IV, pot determina pierderea bunei reputaţii. Statele membre iau în considerare informaţiile privind respectivele încălcări, inclusiv informaţiile primite de la alte state membre, atunci când îşi stabilesc priorităţile pentru controale în sensul articolului 12 alineatul (1).

(b) Comisia întocmeşte o listă a categoriilor, a tipurilor şi a gradelor de gravitate ale încălcărilor grave ale normelor comunitare care, în plus faţă de cele prevăzute în anexa IV, pot determina pierderea bunei reputaţii. Statele membre iau în considerare informaţiile privind respectivele încălcări, inclusiv informaţiile primite de la alte state membre, atunci când îşi stabilesc priorităţile pentru controale în sensul articolului 12 alineatul (1).

Amendamentul  10

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 7 – alineatele 1 şi 2

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) În vederea respectării cerinţelor stabilite la articolul 3 alineatul (1) litera (c), o întreprindere trebuie să poată în orice moment să facă faţă obligaţiilor sale financiare pe parcursul exerciţiului financiar anual. În acest sens, întreprinderea trebuie să demonstreze, pe baza conturilor anuale verificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 9 000 EUR pentru un singur vehicul utilizat şi de 5 000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat.

(1) În vederea respectării cerinţelor stabilite la articolul 3 alineatul (1) litera (c), o întreprindere trebuie să poată în orice moment să facă faţă obligaţiilor sale financiare pe parcursul exerciţiului financiar anual. În acest sens, întreprinderea trebuie să demonstreze, pe baza conturilor anuale verificate de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător, că dispune în fiecare an de capital şi rezerve în valoare totală de cel puţin 9 000 EUR pentru un singur vehicul utilizat şi de 5 000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat.

În sensul prezentului regulament, valoarea euro în monedele naţionale ale statelor membre care nu participă la cea de-a treia etapă a Uniunii Monetare Europene se stabileşte la fiecare cinci ani. Cursurile aplicate sunt cele obţinute în prima zi lucrătoare din luna octombrie şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aceste cursuri intră în vigoare la data de 1 ianuarie din anul calendaristic următor.

În sensul prezentului regulament, valoarea euro în monedele naţionale ale statelor membre care nu participă la cea de-a treia etapă a Uniunii Monetare Europene se stabileşte în fiecare an. Cursurile aplicate sunt cele obţinute în prima zi lucrătoare din luna octombrie şi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aceste cursuri intră în vigoare la data de 1 ianuarie din anul calendaristic următor.

Posturile contabile menţionate la primul paragraf au acelaşi înţeles cu cele definite în cea de-a patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale.

Posturile contabile menţionate la primul paragraf au acelaşi înţeles cu cele definite în cea de-a patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), autoritatea competentă poate accepta sau solicita ca o întreprindere să demonstreze capacitatea sa financiară printr-un certificat, cum ar fi asigurarea de răspundere profesională, eliberat de una sau mai multe bănci sau de alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare, care garantează pentru întreprindere printr-o garanţie personală şi solidară pentru sumele stabilite la alineatul (1) primul paragraf. Statele membre pot dacă garanţia poate fi reţinută cu acordul autorităţii competente care autorizează exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi dacă poate fi eliberată fără acordul autorităţii competente.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), autoritatea competentă poate accepta sau solicita ca o întreprindere să demonstreze capacitatea sa financiară printr-un certificat, cum ar fi o garanţie bancară sau o asigurare, inclusiv asigurarea de răspundere profesională, eliberat de una sau mai multe bănci sau de alte instituţii financiare, inclusiv societăţi de asigurare, care garantează pentru întreprindere printr-o garanţie personală şi solidară pentru sumele stabilite la alineatul (1) primul paragraf.

Justificare

Asigurarea, precum şi bilanţul contabil sunt factori importanţi în demonstrarea capacităţii de a îndeplini obligaţiile financiare.

Amendamentul  11

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(1a) Persoanele în cauză susţin examenul în statul membru în care au reşedinţa obişnuită sau în statul membru în care lucrează.

 

Reşedinţa obişnuită este locul în care o persoană locuieşte în mod normal, adică timp de cel puţin 185 de zile în fiecare an calendaristic, datorită legăturilor de ordin personal care demonstrează existenţa unei legături strânse între acea persoană şi locul unde locuieşte.

 

Cu toate acestea, reşedinţa obişnuită a unei persoane ale cărei legături de ordin profesional se află într-un alt loc decât cel al legăturilor sale de ordin personal şi care, drept urmare, locuieşte alternativ în mai multe locuri situate în două sau mai multe state membre, se consideră a fi locul unde acea persoană are legături de ordin personal, cu condiţia ca acea persoană să se întoarcă acolo în mod regulat. Această ultimă condiţie nu este impusă în cazul în care persoana locuieşte într-un stat membru pentru executarea unei misiuni cu durată determinată. Frecventarea de cursuri la o universitate sau şcoală nu implică transferul reşedinţei obişnuite.

Amendamentul  12

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 8 – alineatul 3

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(3) Statele membre pot autoriza, conform unor criterii proprii, organisme care să asigure candidaţilor formare de înaltă calitate în vederea pregătirii în vederea examenelor, precum şi formare continuă pentru gestionarii responsabili de transport în vederea actualizării cunoştinţele pe care aceştia le deţin, dacă doresc aceasta.

(3) Statele membre pot autoriza, conform unor criterii proprii, organisme care să asigure candidaţilor formare de înaltă calitate în vederea pregătirii în vederea examenelor, precum şi formare continuă pentru gestionarii responsabili de transport în vederea actualizării cunoştinţele pe care aceştia le deţin, dacă doresc aceasta. Aceste state membre verifică periodic dacă organismele în cauză continuă să îndeplinească criteriile pe baza cărora au obţinut autorizarea.

Justificare

Este important să se garanteze calitatea examinării şi a formării oferite de organismele autorizate.

Amendamentul  13

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 8 – alineatul 4a (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(4a) Statele membre pot promova formarea periodică în domeniile enumerate în anexa I, la intervale de zece ani, pentru a asigura că gestionarii responsabili de transport sunt la curent cu evoluţiile din sector.

Amendamentul  14

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 8 – alineatul 4b (nou)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(4b) Statele membre pot solicita ca deţinătorii de certificate de competenţă profesională care nu au mai administrat o întreprindere de transport rutier de marfă sau o întreprindere de transport rutier de călători în ultimii cinci ani să urmeze noi cursuri de formare profesională pentru a-şi actualiza cunoştinţele referitoare la evoluţiile actuale ale legislaţiei la care se face referire în anexa I partea I.

Amendamentul  15

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 9

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

Statele membre pot decide să exonereze de la examinarea menţionată la articolul 8 alineatul (1) persoanele care pot face dovada că au deţinut în mod continuu funcţia de coordonatori de operator de transport rutier de mărfuri sau de transport rutier de călători într-un stat membru în cursul unei perioade de 15 ani înainte de….

(2) Statele membre pot decide să exonereze de la examinarea menţionată la articolul 8 alineatul (1) persoanele care pot face dovada că au deţinut în mod continuu funcţia de coordonatori de operator de transport rutier de mărfuri sau de transport rutier de călători într-unul sau mai multe state membre în cursul unei perioade de 10 ani înainte de….

Justificare

Experienţa continuă în cursul unei perioade de 10 ani ar trebui să fie criteriul pentru exonerarea de la examinare.

Amendamentul  16

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 11 – alineatul 1

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) Se acordă, la cerere, autorizaţia de exercitare a ocupaţiei de operator de transport rutier unei întreprinderi de transport care îndeplineşte cerinţele stabilite la articolul 3. Autoritatea competentă se asigură că o întreprindere care depune o cerere îndeplineşte cerinţele stabilite la respectivul articol. Statele membre pot specifica în legislaţia naţională adecvată durata autorizaţiilor pentru a se angaja în exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier.

(1) Se acordă, la cerere, autorizaţia de exercitare a ocupaţiei de operator de transport rutier unei întreprinderi de transport care îndeplineşte cerinţele stabilite la articolul 3. Autoritatea competentă se asigură că o întreprindere care depune o cerere îndeplineşte cerinţele stabilite la respectivul articol.

Evaluarea unei cereri poate conduce la emiterea unei licenţe comunitare în conformitate cu regulamentele (CE) nr. …/… şi (CE) nr. …/…*. Un stat membru poate emite o altă autorizaţie decât o licenţă comunitară întreprinderilor care efectuează operaţiuni de transport numai pe teritoriul statului membru în cauză.

 

Justificare

Se reinstituie poziţia Parlamentului European. Regulamentul stabileşte doar un tip de licenţă pentru accesul la ocupaţia de transportator rutier. În vederea reducerii sarcinii administrative, durata autorizaţiei nu este limitată în timp, dar se realizează controale periodice pentru a verifica dacă întreprinderile îndeplinesc cerinţele pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier.

Amendamentul  17

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 11 – alineatul 3

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(3) Termenul pentru examinarea de către o autoritate competentă a unei cereri de autorizaţie trebuie să fie cât mai scurt cu putinţă şi să nu depăşească trei luni de la data la care autoritatea competentă a primit toate documentele necesare pentru a evalua cererea. Autoritatea competentă poate prelungi acest termen cu încă două luni în cazurile motivate corespunzător.

(3) Termenul pentru examinarea de către o autoritate competentă a unei cereri de autorizaţie trebuie să fie cât mai scurt cu putinţă şi să nu depăşească trei luni de la data la care autoritatea competentă a primit toate documentele necesare pentru a evalua cererea. Autoritatea competentă poate prelungi acest termen cu încă o lună în cazurile motivate corespunzător.

Justificare

În vederea reducerii sarcinii administrative, termenul de examinare de către autoritatea competentă a unei cereri de autorizaţie trebuie să fie cât mai scurt cu putinţă.

Amendamentul  18

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(a) un termen de maximum şase luni, care poate fi prelungit cu încă şase luni în caz de deces sau incapacitate fizică a gestionarului responsabil de transport, pentru recrutarea unui înlocuitor al gestionarului responsabil de transport, în cazul în care gestionarul responsabil de transport nu mai îndeplineşte cerinţele de bună reputaţie sau competenţă profesională;

(a) un termen de maximum şase luni, care poate fi prelungit cu încă trei luni în caz de deces sau incapacitate fizică a gestionarului responsabil de transport, pentru recrutarea unui înlocuitor al gestionarului responsabil de transport, în cazul în care gestionarul responsabil de transport nu mai îndeplineşte cerinţele de bună reputaţie sau competenţă profesională;

Justificare

Se reinstituie poziţia din primă lectură.

Amendamentul  19

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 16 – alineatele 1 şi 2

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(1) În vederea punerii în aplicare a prezentului regulament, în special a articolelor 11- -14 şi a articolului 26, fiecare stat membru păstrează un registru electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier care au primit din partea unei autorităţi competente desemnate de respectivul stat membru autorizaţia de exercitare a ocupaţiei de operator de transport rutier. Prelucrarea datelor înscrise în acest registru se face sub controlul unei autorităţi publice desemnate în acest sens. Datele relevante incluse în registrul electronic naţional sunt accesibile tuturor autorităţilor competente din statul membru în cauză.

(1) În vederea punerii în aplicare a prezentului regulament, în special a articolelor 11- -14 şi a articolului 26, fiecare stat membru păstrează un registru electronic naţional al întreprinderilor de transport rutier care au primit din partea unei autorităţi competente desemnate de respectivul stat membru autorizaţia de exercitare a ocupaţiei de operator de transport rutier. Prelucrarea datelor înscrise în acest registru se face sub controlul unei autorităţi publice desemnate în acest sens. Datele relevante incluse în registrul electronic naţional sunt accesibile tuturor autorităţilor competente din statul membru în cauză.

Până la 1 iunie 2009, Comisia emite orientări referitoare la cerinţele minime aplicabile datelor care trebuie să fie înregistrate în registrul electronic naţional de la data înfiinţării acestuia pentru a facilita interconectarea viitoare a registrelor. Aceasta poate recomanda includerea numărului de înmatriculare al vehiculelor între datele menţionate la alineatul (2).

Până la 31 decembrie 2009, Comisia adoptă o decizie referitoare la cerinţele minime aplicabile datelor care trebuie să fie înregistrate în registrul electronic naţional de la data înfiinţării acestuia pentru a facilita interconectarea viitoare a registrelor. Aceasta poate recomanda includerea numărului de înmatriculare al vehiculelor între datele menţionate la alineatul (2).

(2) Registrele electronice naţionale conţin cel puţin următoarele date:

(2) Registrele electronice naţionale conţin cel puţin următoarele date:

(a) denumirea şi forma juridică a întreprinderii;

(a) denumirea şi forma juridică a întreprinderii;

(b) adresa sediului acesteia;

(b) adresa sediului acesteia;

(c) numele gestionarilor responsabili de transport desemnaţi pentru a îndeplini cerinţele de bună reputaţie şi competenţă profesională sau, după caz, numele unui reprezentant legal;

(c) numele gestionarilor responsabili de transport desemnaţi pentru a îndeplini cerinţele de bună reputaţie şi competenţă profesională sau, după caz, numele unui reprezentant legal;

(d) tipul de autorizaţie, numărul de vehicule acoperite de aceasta şi, după caz, numărul de serie a licenţei comunitare şi a copiilor legalizate ale acesteia;

(d) tipul de autorizaţie, numărul de vehicule acoperite de aceasta şi, după caz, numărul de serie a licenţei comunitare şi a copiilor legalizate ale acesteia;

(e) numărul, categoria şi tipul de încălcări grave, astfel cum se menţionează la articolul 6 alineatul (1) litera (b), care au condus la o condamnare sau o sancţiune în decursul ultimilor doi ani;

(e) numărul, categoria şi tipul de încălcări grave, astfel cum se menţionează la articolul 6 alineatul (1) litera (b), care au condus la o condamnare sau o sancţiune în decursul ultimilor doi ani;

(f) numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru coordonarea activităţii de transport a unei întreprinderi, atâta timp cât buna reputaţie a persoanei respective nu a fost restabilită, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), precum şi măsurile de reabilitare aplicabile.

(f) numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte pentru coordonarea activităţii de transport a unei întreprinderi, atâta timp cât buna reputaţie a persoanei respective nu a fost restabilită, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), precum şi măsurile de reabilitare aplicabile.

În sensul literei (e), statele membre pot alege, până la 31 decembrie 2015, să înscrie în registrul electronic naţional numai cele mai grave încălcări menţionate prevăzute în anexa IV.

În sensul literei (e), statele membre pot alege, până la 31 decembrie 2015, să înscrie în registrul electronic naţional numai cele mai grave încălcări menţionate prevăzute în anexa IV.

Statele membre pot opta pentru păstrarea în registre separate a datelor menţionate la literele (e) şi (f) de la primul paragraf. În acest caz, datele relevante sunt disponibile la cerere sau sunt accesibile în mod direct tuturor autorităţilor competente din statul membru în cauză. Informaţiile solicitate vor fi furnizate în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea cererii.

Statele membre pot opta pentru păstrarea în registre separate a datelor menţionate la literele (e) şi (f) de la primul paragraf. În acest caz, datele relevante sunt disponibile la cerere sau sunt accesibile în mod direct tuturor autorităţilor competente din statul membru în cauză. Informaţiile solicitate vor fi furnizate în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea cererii. Datele menţionate la literele (a)-(d) sunt accesibile publicului, în conformitate cu dispoziţiile relevante privind protecţia datelor cu caracter personal.

În toate cazurile, datele menţionate la primul paragraf literele (e) şi (f) sunt accesibile altor autorităţi decât autorităţile competente numai dacă acestea sunt învestite oficial cu drept de control şi de a sancţiona în sectorul transportului rutier şi ai căror funcţionari sunt atestaţi sau cărora, în lipsa atestării, le revine o obligaţie formală de confidenţialitate.

În toate cazurile, datele menţionate la primul paragraf literele (e) şi (f) sunt accesibile altor autorităţi decât autorităţile competente numai dacă acestea sunt învestite oficial cu drept de control şi de a sancţiona în sectorul transportului rutier şi ai căror funcţionari sunt atestaţi sau cărora, în lipsa atestării, le revine o obligaţie formală de confidenţialitate.

Amendamentul  20

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 16 – alineatele 5 şi 6

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

(5) Fără a aduce atingere alineatelor (1) şi (2), statele membre iau măsurile necesare pentru ca registrele electronice naţionale să fie accesibile la nivel comunitar prin intermediul punctelor de contact naţionale definite la articolul 18. Accesibilitatea prin intermediul punctelor de contact naţionale se realizează până la 31 decembrie 2012 în aşa fel încât autoritatea competentă a oricărui stat membru să poată consulta registrul electronic naţional al oricărui stat membru.

(5) Fără a aduce atingere alineatelor (1) şi (2), statele membre iau măsurile necesare pentru ca registrele electronice naţionale să fie interconectate şi accesibile la nivel comunitar prin intermediul punctelor de contact naţionale definite la articolul 18. Accesibilitatea prin intermediul punctelor de contact naţionale şi interconectarea se realizează până la 31 decembrie 2012 în aşa fel încât autoritatea competentă a oricărui stat membru să poată consulta registrul electronic naţional al oricărui stat membru.

(6) Normele comune privind punerea în aplicare a alineatului (5), precum formatul datelor care fac obiectul schimburilor de informaţii, procedurile tehnice necesare consultării electronice a registrelor electronice naţionale ale celorlalte state membre şi promovarea interoperabilităţii acestor registre cu alte baze de date relevante se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura menţionată la articolul 25 alineatul (2). Aceste norme comune stabilesc autoritatea responsabilă de accesul la date, de utilizarea ulterioară şi de actualizarea datelor după accesare şi includ, în acest scop, norme privind conectarea la baza de date şi monitorizarea datelor.

(6) Normele comune privind punerea în aplicare a alineatului (5), precum formatul datelor care fac obiectul schimburilor de informaţii, procedurile tehnice necesare consultării electronice a registrelor electronice naţionale ale celorlalte state membre şi promovarea interoperabilităţii acestor registre cu alte baze de date relevante se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura menţionată la articolul 25 alineatul (2), prima dată înainte de 31 decembrie 2010. Aceste norme comune stabilesc autoritatea responsabilă de accesul la date, de utilizarea ulterioară şi de actualizarea datelor după accesare şi includ, în acest scop, norme privind conectarea la baza de date şi monitorizarea datelor.

Amendamentul  21

Poziţia comună a Consiliului

Articolul 17 – litera da (nouă)

Poziţia comună a Consiliului

Amendamentul

 

(da) întreprinderile respectă, după caz, dispoziţiile respective.

(1)

Texte adoptate, 21.5.2008, P6_TA(2008)0217.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Intenţia declarată a Comisiei la propunerea acestui regulament a fost dublă: în primul rând, să beneficieze de experienţa câştigată în urma aplicării Directivei 96/26/CE în vigoare, prin reformularea anumitor dispoziţii legislative şi, în al doilea rând, să asigure o punere în aplicare mai uniformă, prin utilizarea unui act juridic sub formă de regulament, nu de directivă.

Proiectul de regulament stabileşte condiţiile (sediu, reputaţie, capacitate financiară şi competenţă profesională) pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a putea exercita ocupaţia de operator de transport rutier. De asemenea, acesta stabileşte condiţiile în care o întreprindere poate angaja un gestionar responsabil de transport, consolidează procedurile de autorizare şi monitorizare, reglementează registrele electronice şi protecţia datelor electronice, abordează problema sancţiunilor pentru nerespectarea regulamentului şi instituie un sistem de recunoaştere reciprocă a diplomelor şi a drepturilor anterioare.

Prima lectură a Parlamentului

Parlamentul a extins domeniul de aplicare la întreprinderile care intenţionează să exercite ocupaţia, dar le-a eliminat pe cele care utilizează vehicule a căror viteză maximă este de sub 40 km/h. Parlamentul a insistat ca gestionarul responsabil de transport să aibă o legătură contractuală reală cu întreprinderea şi a impus o limită superioară în ceea ce priveşte numărul de vehicule care pot fi administrate de un gestionar. De asemenea, au fost introduse amendamente pentru a consolida cerinţele privind sediul.

Buna reputaţie poate fi pierdută prin implicarea în traficul de persoane sau de droguri. A fost stabilită o listă de încălcări grave care conduc la excluderea din profesie, alături de eliminarea dispoziţiilor privind încălcările minore. Asigurările au fost admise ca dovadă a capacităţii financiare, iar rata de lichidităţi imediate („quick ratio”) dintre active şi datorii a fost eliminată.

Examenul scris obligatoriu, în ţara de rezidenţă, a fost menţinut ca o cerinţă pentru accesul la ocupaţie, cu posibilitatea scutirii în cazul unei experienţe practice continue de 10 ani.

Comisia ar trebui să definească structura de date pentru registrele naţionale electronice până la sfârşitul anului 2009, iar aceste registre, care ar trebui să cuprindă secţiuni publice şi confidenţiale, ar trebui să devină operaţionale până la 30 aprilie 2011 şi ar trebui să fie interconectate.

În fine, drepturile anterioare au fost eliminate, iar Comisiei i s-a cerut să raporteze cu privire la impactul probabil al extinderii regulamentului la transportul comercial cu vehicule proiectate şi echipate corespunzător şi destinate transportării a până la nouă persoane, inclusiv şoferul, până la 1 iunie 2010.

Poziţia comună a Consiliului

Poziţia comună a adoptat în întregime sau în esenţă 70 din cele 113 amendamente ale Parlamentului. Printre acestea se numără amendamente privind încălcările minore, definirea legăturii dintre întreprinderi şi gestionarii responsabili de transport, dreptul la o cale de atac al celor ce fac obiectul deciziilor privind funcţionarea ca gestionar responsabil de transport, recunoaşterea reciprocă a certificatelor, drepturile anterioare, schimbul de informaţii între autorităţile competente, precum şi traficul de droguri şi de persoane ca motiv de excludere din profesie.

Cu privire la registre, atât Parlamentul, cât şi Consiliul convin asupra unei abordări etapizate, dar propun calendare diferite, Consiliul întârziind efectiv punerea în aplicare.

Mai rămân anumite chestiuni în privinţa cărora poziţia Consiliului este diferită de cea a Parlamentului. În opinia Consiliului, statele membre pot, în legislaţia naţională corespunzătoare, să specifice durata autorizaţiei, iar reincluderea în registru depinde de restabilirea bunei reputaţii. Consiliul nu a acceptat propunerea Parlamentului cu privire la o secţiune publică şi una privată a registrului sau cu privire la crearea unui registru privind gestionarii responsabili de transport. Consiliul nu a acceptat nici ca registrul electronic să includă numerele de înmatriculare ale vehiculelor. Printre alte diferenţe se numără utilizarea locurilor de parcare pentru determinarea sediului „real”, nivelul de scutire a transportului necomercial, ce anume ar trebui să se ia în considerare pentru demonstrarea resurselor financiare adecvate, precum şi trecerea examenului profesional în statul membru de reşedinţă.

Propunerea raportoarei

În această etapă, deşi s-au făcut progrese evidente, rămân diferenţe semnificative între Parlament şi Consiliu. În propunerile de amendamente la poziţia comună, raportoarea se concentrează pe aceste domenii. Cu privire la calendarul exact de introducere şi funcţionare a registrului electronic, precum şi cu privire la câteva alte chestiuni, ar fi posibilă ajungerea rapidă la un acord. Desigur, raportoarea va analiza aceste posibilităţi împreună cu Consiliul şi cu ajutorul Comisiei, în strânsă cooperare cu raportorii alternativi. Între timp, aceasta propune amendamente la poziţia comună, care acoperă următoarele domenii principale:

· reducerea sarcinii administrative

· perioada de valabilitate a licenţei comunitare sau controale periodice

· calendarul de înfiinţare şi funcţionare a registrului

· crearea unui registru cu o secţiune publică şi una confidenţială

· definirea activităţilor necomerciale în scopul scutirii

· un control mai strict al „sediului”, legat de locurile de parcare

· asigurarea ca instrument financiar în scopul confirmării capacităţii financiare

· încurajarea formării pentru ocupaţie

· protecţia datelor cu caracter personal

Raportoarea va analiza posibilitatea unui acord cuprinzător privind toate aceste puncte înaintea celei de-a doua lecturi a Parlamentului, inclusiv în discuţii cu raportorii alternativi.


PROCEDURĂ

Titlu

Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier

Referinţe

11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD)

Data primei lecturi a PE - Numărul P

21.5.2008                     T6-0217/2008

Propunerea Comisiei

COM(2007)0263 - C6-0145/2007

Data anunţului în plen al primirii poziţiei comune

15.1.2009

Comisia competentă în fond             

        Data anunţului în plen

TRAN

15.1.2009

Raportor(i)           

        Data numirii

Silvia-Adriana Ţicău

19.1.2009

 

 

Examinare în comisie

17.2.2009

16.3.2009

 

 

Data adoptării

31.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Data depunerii

2.4.2009

Aviz juridic - Politica de confidențialitate