Postopek : 2007/0098(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0210/2009

Predložena besedila :

A6-0210/2009

Razprave :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Glasovanja :

PV 23/04/2009 - 8.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0276

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
2.4.2009
PE 418.445v02-00 A6-0210/2009

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES

(11783/1/2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalka: Silvia-Adriana Ţicău

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES

(11783/1/2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (11783/1/2008 – C6‑0015/2009),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(1) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0263),

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju člena 62 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A6‑0210/2009),

1.  odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 8

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(8) Fizične osebe z zahtevanim dobrim ugledom in strokovno usposobljenostjo bi bilo treba jasno opredeliti in imenovati pri pristojnih organih. Te osebe ("upravljavci prevoza") bi morali dejansko in stalno upravljati prevozne dejavnosti podjetij za cestni prevoz. Zato bi bilo treba podrobno določiti, pod kakšnimi pogoji se šteje, da oseba dejansko in stalno vodi prevozno dejavnost v podjetju.

(8) Fizične osebe z zahtevanim dobrim ugledom in strokovno usposobljenostjo bi bilo treba jasno opredeliti in imenovati pri pristojnih organih. Te osebe ("upravljavci prevoza") bi morale prebivati v državi članici ter dejansko in stalno upravljati prevozne dejavnosti podjetij za cestni prevoz. Zato bi bilo treba podrobno določiti, pod kakšnimi pogoji se šteje, da oseba dejansko in stalno vodi prevozno dejavnost v podjetju.

Predlog spremembe             2

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 12

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(12) Poštena konkurenca in cestni prevoz, ki v celoti upošteva pravila, zahtevata enako raven nadzora in spremljanja med državami članicami. Organi za nadzor podjetij in veljavnosti njihovih dovoljenj imajo pri tem ključno vlogo, zato bi bilo treba zagotoviti, da po potrebi lahko sprejmejo ustrezne ukrepe, zlasti za začasni ali trajni odvzem dovoljenj ali za razglasitev neprimernosti malomarnih ali zlonamernih upravljavcev prevoza.

(12) Poštena konkurenca in cestni prevoz, ki v celoti upošteva pravila, zahtevata enako raven nadzora in spremljanja med državami članicami. Nacionalni organi za nadzor podjetij in veljavnosti njihovih dovoljenj imajo pri tem ključno vlogo, zato bi bilo treba zagotoviti, da po potrebi lahko sprejmejo ustrezne ukrepe, zlasti v najresnejših primerih z začasnim ali trajnim odvzemom dovoljenj ali z razglasitvijo neprimernosti malomarnih ali zlonamernih upravljavcev prevoza. Pred tem morajo te ukrepe preučiti z ozirom na načelo sorazmernosti. Kljub temu bi bilo treba podjetje predhodno opozoriti in mu dati na voljo razumen rok za ureditev položaja, preden se mu izrečejo takšne sankcije.

Obrazložitev

Podjetja bi bilo treba vnaprej opozoriti in imeti bi morala možnost, da odpravijo pomanjkljivosti.

Predlog spremembe  3

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 14 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(14a) Da bi izboljšali preglednost in strankam prevoznih podjetij omogočili, da preverijo, ali ima podjetje ustrezna dovoljenja, bi nekateri podatki iz nacionalnega elektronskega registra morali biti na voljo javnosti, če je to v skladu z ustreznimi določbami o varstvu podatkov.

Predlog spremembe  4

Skupno stališče Sveta

Člen 1 – odstavek 4 – točka b

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(b) za podjetja, ki opravljajo storitve cestnega prevoza v potniškem prometu izključno za nekomercialne namene ali brezplačno oziroma katerih glavna dejavnost ni cestni prevoz potnikov;

(b) za podjetja, ki opravljajo storitve cestnega prevoza v potniškem prometu izključno za nekomercialne namene oziroma katerih glavna dejavnost ni cestni prevoz potnikov;

Predlog spremembe  5

Skupno stališče Sveta

Člen 1 – odstavek 5 – uvodni del

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

5. Države članice lahko iz uporabe vseh ali nekaterih določb te uredbe izvzamejo cestne prevoznike, ki opravljajo dejavnost izključno v domačem prometu in imajo na prometni trg samo manjši vpliv zaradi:

5. Države članice lahko iz uporabe vseh ali nekaterih določb te uredbe izvzamejo samo tiste cestne prevoznike, ki opravljajo dejavnost izključno v domačem prometu in imajo na prometni trg samo manjši vpliv zaradi:

Predlog spremembe  6

Skupno stališče Sveta

Člen 5 – točka a

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(a) ima sedež v tej državi članici, skupaj s prostori, v katerih hrani svojo poslovno dokumentacijo, ki jo lahko da na razpolago pristojnemu organu na njegovo zahtevo, zlasti vse računovodske dokumente, kadrovsko dokumentacijo, dokumentacijo s podatki o času vožnje in počitka ter kateri koli drug dokument, do katerega mora imeti dostop pristojni organ, da preveri izpolnjevanje pogojev iz te uredbe. Države članice lahko zahtevajo, da imajo podjetja s sedežem na njihovem ozemlju te dokumente v svojih prostorih kadar koli na voljo;

(a) ima sedež v tej državi članici, skupaj s prostori, v katerih opravlja osnovno dejavnost in hrani, zlasti vse računovodske dokumente, kadrovsko dokumentacijo, dokumentacijo s podatki o času vožnje in počitka ter kateri koli drug dokument, do katerega mora imeti dostop pristojni organ, da preveri izpolnjevanje pogojev iz te uredbe. Države članice lahko zahtevajo, da imajo podjetja s sedežem na njihovem ozemlju tudi druge dokumente v svojih prostorih kadar koli na voljo;

Predlog spremembe  7

Skupno stališče Sveta

Člen 5 – točka (c)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(c) dejansko in neprekinjeno opravlja svoje dejavnosti v ustrezno opremljenem operativnem centru, ki se nahaja v tej državi članici.

(c) z ustrezno upravno opremo dejansko in neprekinjeno opravlja svoje dejavnosti v zvezi z vozili iz točke (b) v operativnem centru, ki ima ustrezno tehnično opremo in napravami ter se nahaja v tej državi članici.

Predlog spremembe  8

Skupno stališče Sveta

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka (a) – točka (v a) (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(va) trgovine z ljudmi ali prepovedanimi drogami;

Obrazložitev

Bistvenega pomena je vključiti to merilo pri izgubi dobrega ugleda.

Predlog spremembe  9

Skupno stališče Sveta

Člen 6 – odstavek 2 – točka (b) – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(b) Komisija sprejme seznam kategorij, vrst in stopenj teže kršitev pravil Skupnosti, zaradi katerih se lahko, poleg tistih iz Priloge IV, izgubi dober ugled. Države članice pri določanju prednostnih nalog po členu 12(1) upoštevajo podatke o teh kršitvah, vključno s podatki, ki so jih poslale druge države članice.

(b) Komisija sprejme seznam kategorij, vrst in stopenj teže hudih kršitev pravil Skupnosti, zaradi katerih se lahko, poleg tistih iz Priloge IV, izgubi dober ugled. Države članice pri določanju prednostnih nalog po členu 12(1) upoštevajo podatke o teh kršitvah, vključno s podatki, ki so jih poslale druge države članice.

Predlog spremembe  10

Skupno stališče Sveta

Člen 7 – odstavek 1 in 2

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

1. Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz člena 3(1)(c), mora podjetje kadar koli med poslovnim letom biti sposobno izpolniti svoje finančne obveznosti. V ta namen mora podjetje na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, dokazati, da ima vsako leto na voljo kapital in rezerve, ki morajo znašati vsaj 9 000 EUR, če se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 5 000 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo.

1. Da se zagotovi izpolnjevanje pogoja iz člena 3(1)(c), mora podjetje kadar koli med poslovnim letom biti sposobno izpolniti svoje finančne obveznosti. V ta namen mora podjetje na podlagi letnih računovodskih izkazov, ki jih je potrdil revizor ali ustrezno pooblaščena oseba, dokazati, da ima vsako leto na voljo kapital in rezerve, ki morajo znašati vsaj 9 000 EUR, če se uporablja samo eno vozilo, in najmanj 5 000 EUR za vsako dodatno uporabljeno vozilo.

Za namene te uredbe se vrednost eura v tistih nacionalnih valutah držav članic, ki niso vključene v tretjo fazo Evropske monetarne unije, določi vsakih pet let. Uporabijo se tečaji, pridobljeni prvi delovni dan oktobra in objavljeni v Uradnem listu Evropske unije. Veljati začnejo 1. januarja v naslednjem koledarskem letu.

Za namene te uredbe se vrednost eura v tistih nacionalnih valutah držav članic, ki niso vključene v tretjo fazo Evropske monetarne unije, določi vsako leto. Uporabijo se tečaji, pridobljeni prvi delovni dan oktobra in objavljeni v Uradnem listu Evropske unije. Veljati začnejo 1. januarja v naslednjem koledarskem letu.

Računovodske postavke iz prvega pododstavka so enake postavkam, opredeljenim v Četrti direktivi Sveta z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, ki temelji na členu 54(3)(g).

Računovodske postavke iz prvega pododstavka so enake postavkam, opredeljenim v Četrti direktivi Sveta z dne 25. julija 1978 o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb, ki temelji na členu 54(3)(g).

2. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organ dovoli ali zahteva, da podjetje izkaže svoje finančno stanje s potrdilom, npr. z zavarovanjem poklicne odgovornosti, ki ga izdajo ena ali več bank ali druge finančne institucije, tudi zavarovalnice, ki se nanaša na solidarnostno poroštvo podjetja, in sicer za zneske, določene v prvem pododstavku odstavka 1. Države članice lahko odločijo, da se lahko zahteva garancija s soglasjem pristojnega organa, ki izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika, in se lahko sprosti samo z njegovim soglasjem.

2. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organ dovoli ali zahteva, da podjetje izkaže svoje finančno stanje s potrdilom, npr. z bančno garancijo ali zavarovanjem, vključno z zavarovanjem poklicne odgovornosti, ki ga izdajo ena ali več bank ali druge finančne institucije, tudi zavarovalnice, ki se nanaša na solidarnostno poroštvo podjetja, in sicer za zneske, določene v prvem pododstavku odstavka 1.

Obrazložitev

Zavarovanje je pomemben dejavnik pri zagotavljanju zmožnosti izpolnjevanja finančnih obveznosti, kot je bilanca stanja za namene dokazovanja.

Predlog spremembe  11

Skupno stališče Sveta

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

1a. Zadevne osebe opravljajo izpit v državi članici, v kateri imajo običajno prebivališče, ali v državi članici, v kateri delajo.

 

Običajno prebivališče pomeni kraj, kjer oseba običajno živi, to je vsaj 185 dni v vsakem koledarskem letu, zaradi osebnih vezi, iz katerih je razvidna tesna povezanost te osebe s krajem, kjer živi.

 

Vendar se za običajno prebivališče osebe, ki je poklicno vezana na drug kraj kot osebno in ki zato živi v različnih krajih v dveh ali več državah članicah, šteje kraj osebnih vezi osebe, če se ta oseba tja redno vrača. Zadnji pogoj se ne zahteva, če oseba živi v državi članici zaradi opravljanja časovno omejene naloge. Obiskovanje univerze ali šole ne pomeni prenosa običajnega prebivališča.

Predlog spremembe  12

Skupno stališče Sveta

Člen 8 – odstavek 3

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

3. Države članice lahko v skladu z merili, ki jih določijo, ustrezno pooblastijo organizacije, ki lahko kandidatom zagotovijo visoko kakovostno usposabljanje, da se lahko učinkovito pripravijo na preverjanje, in redno usposabljanje, da lahko upravljavci prevoza, ki to želijo, dopolnjujejo svoje znanje.

3. Države članice lahko v skladu z merili, ki jih določijo, ustrezno pooblastijo organizacije, ki lahko kandidatom zagotovijo visoko kakovostno usposabljanje, da se lahko učinkovito pripravijo na preverjanje, in redno usposabljanje, da lahko upravljavci prevoza, ki to želijo, dopolnjujejo svoje znanje. Države članice redno preverjajo, ali te organizacije še naprej izpolnjujejo merila, na podlagi katerih so bile pooblaščene.

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti kakovost izpitov in usposabljanja, ki jih zagotavljajo pristojni organi.

Predlog spremembe  13

Skupno stališče Sveta

Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

4a. Države članice lahko spodbujajo redno usposabljanje na strokovnih področjih iz Priloge I vsakih 10 let, da zagotovijo, da so upravljavci prevoza seznanjeni z razvojem v sektorju.

Predlog spremembe  14

Skupno stališče Sveta

Člen 8 – odstavek 4 b (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

4b. Države članice lahko od imetnikov potrdil o strokovni usposobljenosti, ki pa v zadnjih petih letih niso vodili podjetja za cestni prevoz ali podjetja za potniški promet, zahtevajo, da opravijo ponovno usposabljanje in obnovijo znanje o novostih v zakonodaji iz oddelka I Priloge I.

Predlog spremembe  15

Skupno stališče Sveta

Člen 9

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

Države članice lahko sklenejo, da iz preverjanja iz člena 8(1) izvzamejo fizične osebe, ki lahko predložijo dokazila, da so v državi članici v zadnjih 15 letih pred … neprekinjeno vodile podjetje za cestni prevoz ali podjetje za potniški promet.

2. Države članice lahko sklenejo, da iz preverjanja iz člena 8(1) izvzamejo fizične osebe, ki lahko predložijo dokazila, da so v eni ali več držav članic v zadnjih 10 letih pred … neprekinjeno vodile podjetje za cestni prevoz ali podjetje za potniški promet.

Obrazložitev

Desetletne neprekinjene praktične izkušnje bi morale biti merilo za oprostitev preverjanja znanja.

Predlog spremembe  16

Skupno stališče Sveta

Člen 11 – odstavek 1

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

1. Prevoznemu podjetju, ki izpolnjuje zahteve iz člena 3, se na podlagi vloge izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika. Pristojni organ oceni, ali podjetje, ki predloži vlogo, izpolnjuje zahteve iz navedenega člena. Države članice lahko v ustrezni nacionalni zakonodaji določijo trajanje veljavnosti dovoljenj za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika.

1. Prevoznemu podjetju, ki izpolnjuje zahteve iz člena 3, se na podlagi vloge izda dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika. Pristojni organ oceni, ali podjetje, ki predloži vlogo, izpolnjuje zahteve iz navedenega člena.

Na podlagi preučitve vloge se lahko, glede na rezultate te ocene, izda dovoljenje Skupnosti v skladu z uredbama (ES) št. .../... in (ES) št. .../…*. Država članica lahko namesto dovoljenja Skupnosti izda drugo vrsto dovoljenja za podjetja, ki opravljajo prevoze le znotraj ozemlja zadevne države članice.

 

Obrazložitev

Ponovna uvedba stališča Evropskega parlamenta. Uredba določa le eno vrsto dovoljenja za opravljanje dejavnosti prevoza v cestnem prometu. Veljavnost dovoljenja časovno ni omejena, da se zmanjša upravno breme, vseeno pa se izvajajo redna preverjanja, s katerimi se ugotavlja, ali podjetja izpolnjujejo zahteve za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika.

Predlog spremembe  17

Skupno stališče Sveta

Člen 11 – odstavek 3

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

3. Rok, v katerem pristojni organ preuči vlogo za izdajo dovoljenj, je čim krajši in ne sme biti daljši od treh mesecev od datuma, ko pristojni organ prejme dokumente, potrebne za preučitev vloge. Pristojni organ lahko ta rok v ustrezno utemeljenih primerih podaljša za dva meseca.

3. Rok, v katerem pristojni organ preuči vlogo za izdajo dovoljenj, je čim krajši in ne sme biti daljši od treh mesecev od datuma, ko pristojni organ prejme dokumente, potrebne za preučitev vloge. Pristojni organ lahko ta rok v ustrezno utemeljenih primerih podaljša za en mesec.

Obrazložitev

Rok, v katerem pristojni organ preuči vlogo za izdajo dovoljenja, bi moral biti čim krajši, da se zmanjša upravno breme.

Predlog spremembe  18

Skupno stališče Sveta

Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(a) največ šestmesečni rok za imenovanje namestnika upravljavca prevoza, če upravljavec prevoza ne izpolnjuje več zahteve po dobrem ugledu ali strokovni usposobljenosti, s podaljšanjem za največ šest mesecev ob smrti ali fizični nesposobnosti upravljavca prevoza;

(a) največ šestmesečni rok za imenovanje namestnika upravljavca prevoza, če upravljavec prevoza ne izpolnjuje več zahteve po dobrem ugledu ali strokovni usposobljenosti, s podaljšanjem za največ tri mesece ob smrti ali fizični nesposobnosti upravljavca prevoza;

Obrazložitev

Obnovi se stališče iz prve obravnave.

Predlog spremembe  19

Skupno stališče Sveta

Člen 16 – odstavka 1 in 2

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

1. Za izvajanje te uredbe, zlasti členov 11 do 14 in 26, vsaka država članica vodi nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza, katerim je pristojni organ, ki ga je imenovala, izdal dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika. Obdelava podatkov iz tega registra se izvaja pod nadzorom organa javne oblasti, imenovanega v ta namen. Ustrezni podatki v nacionalnem elektronskem registru so dostopni vsem pristojnim organom zadevne države članice.

1. Za izvajanje te uredbe, zlasti členov 11 do 14 in 26, vsaka država članica vodi nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza, katerim je pristojni organ, ki ga je imenovala, izdal dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika. Obdelava podatkov iz tega registra se izvaja pod nadzorom organa javne oblasti, imenovanega v ta namen. Ustrezni podatki v nacionalnem elektronskem registru so dostopni vsem pristojnim organom zadevne države članice.

Do 1. junija 2009 Komisija izda smernice o minimalnah zahtevah glede podatkov, ki morajo biti vneseni v nacionalni elektronski register od dneva njegove vzpostavitve, da bi se olajšala prihodnja povezava med registri, ter lahko poleg podatkov iz odstavka 2 priporoči, da se vključijo tudi registrske oznake vozil.

Do 31. decembra 2009 Komisija sprejme odločbo o minimalnih zahtevah glede podatkov, ki morajo biti vneseni v nacionalni elektronski register od dneva njegove vzpostavitve, da bi se olajšala prihodnja povezava med registri, ter lahko poleg podatkov iz odstavka 2 priporoči, da se vključijo tudi registrske oznake vozil.

2. Nacionalni elektronski register vsebuje najmanj naslednje podatke:

2. Nacionalni elektronski register vsebuje najmanj naslednje podatke:

(a) naziv in pravno obliko podjetja;

(a) naziv in pravno obliko podjetja;

(b) naslov njegovega sedeža;

(b) naslov njegovega sedeža;

(c) imena upravljavcev prevoza, imenovanih za izpolnitev zahteve po dobrem ugledu in strokovni usposobljenosti, ter po potrebi ime pravnega zastopnika;

(c) imena upravljavcev prevoza, imenovanih za izpolnitev zahteve po dobrem ugledu in strokovni usposobljenosti, ter po potrebi ime pravnega zastopnika;

(d) vrsto dovoljenja, število vozil, na katera se nanaša, ter po potrebi zaporedno številko dovoljenja Skupnosti in overjenih kopij;

(d) vrsto dovoljenja, število vozil, na katera se nanaša, ter po potrebi zaporedno številko dovoljenja Skupnosti in overjenih kopij;

(e) število, kategorijo in vrsto hujših kršitev iz člena 6(1)(b), zaradi katerih so bile v zadnjih dveh letih izrečene obsodbe ali naložene kazni;

(e) število, kategorijo in vrsto hujših kršitev iz člena 6(1)(b), zaradi katerih so bile v zadnjih dveh letih izrečene obsodbe ali naložene kazni;

(f) imena oseb, ki so bile razglašene za neprimerne za vodenje prevozne dejavnosti podjetja, dokler ni za te osebe ponovno vzpostavljen dober ugled v skladu s členom 6(3), in veljavne popravljalne ukrepe.

(f) imena oseb, ki so bile razglašene za neprimerne za vodenje prevozne dejavnosti podjetja, dokler ni za te osebe ponovno vzpostavljen dober ugled v skladu s členom 6(3), in veljavne popravljalne ukrepe.

Za namene točke (e) se lahko države članice do 31. decembra 2015 odločijo, da v nacionalni elektronski register vključijo le najhujše kršitve iz Priloge IV.

Za namene točke (e) se lahko države članice do 31. decembra 2015 odločijo, da v nacionalni elektronski register vključijo le najhujše kršitve iz Priloge IV.

Države članice se lahko odločijo, da bodo informacije iz točk (e) in (f) prvega pododstavka hranile v ločenih registrih. V tem primeru so ustrezni podatki na voljo na zahtevo ali neposredno dostopni vsem pristojnim organom zadevne države članice. Zahtevani podatki se zagotovijo v 30 delovnih dneh po prejemu zahteve.

Države članice se lahko odločijo, da bodo informacije iz točk (e) in (f) prvega pododstavka hranile v ločenih registrih. V tem primeru so ustrezni podatki na voljo na zahtevo ali neposredno dostopni vsem pristojnim organom zadevne države članice. Zahtevani podatki se zagotovijo v 30 delovnih dneh po prejemu zahteve. Podatki iz točk (a) do (d) so na voljo javnosti v skladu z ustreznimi določbami o varstvu podatkov.

V vsakem primeru so podatki iz točk (e) in (f) prvega pododstavka dostopni organom, ki niso pristojni organi, samo če so ustrezno pooblaščeni za izvajanje nadzora in nalaganje kazni na področju cestnega prometa in če so njihove uradne osebe zaprisežene ali kako drugače formalno zavezane k molčečnosti.

V vsakem primeru so podatki iz točk (e) in (f) prvega pododstavka dostopni organom, ki niso pristojni organi, samo če so ustrezno pooblaščeni za izvajanje nadzora in nalaganje kazni na področju cestnega prometa in če so njihove uradne osebe zaprisežene ali kako drugače formalno zavezane k molčečnosti.

Predlog spremembe  20

Skupno stališče Sveta

Člen 16 – odstavek 5 in 6

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

5. Brez poseganja v odstavka 1 in 2 države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da so nacionalni elektronski registri na voljo po vsej Skupnosti prek nacionalnih kontaktnih točk, kakor so opredeljene v členu 18. Dostopnost prek nacionalnih kontaktnih točk se izvede do 31. decembra 2012, in sicer tako, da se pristojnemu organu katere koli države članice omogoči iskanje podatkov v nacionalnem elektronskem registru katere koli druge ržave članice.

5. Brez poseganja v odstavka 1 in 2 države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da so nacionalni elektronski registri medsebojno povezani in na voljo po vsej Skupnosti prek nacionalnih kontaktnih točk, kakor so opredeljene v členu 18. Dostopnost prek nacionalnih kontaktnih točk in medsebojna povezanost se izvedeta do 31. decembra 2012, in sicer tako, da se pristojnemu organu katere koli države članice omogoči iskanje podatkov v nacionalnem elektronskem registru katere koli druge države članice.

6. Skupna pravila glede izvajanja odstavka 5, kot so format izmenjanih podatkov, tehnični postopki za iskanje po nacionalnih elektronskih registrih drugih držav članic in spodbujanje interoperabilnosti teh registrov z drugimi ustreznimi zbirkami podatkov, sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 25(2). V teh skupnih pravilih je določeno, kateri organ je odgovoren za dostop do podatkov ter njihovo nadaljnjo uporabo in posodabljanje potem, ko je bil omogočen dostop do njih, in v ta namen vključujejo predpise o vnašanju in nadzoru teh podatkov.

6. Skupna pravila glede izvajanja odstavka 5, kot so format izmenjanih podatkov, tehnični postopki za iskanje po nacionalnih elektronskih registrih drugih držav članic in spodbujanje interoperabilnosti teh registrov z drugimi ustreznimi zbirkami podatkov, sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 25(2) in prvič pred 31. decembrom 2010. V teh skupnih pravilih je določeno, kateri organ je odgovoren za dostop do podatkov ter njihovo nadaljnjo uporabo in posodabljanje potem, ko je bil omogočen dostop do njih, in v ta namen vključujejo predpise o vnašanju in nadzoru teh podatkov.

Predlog spremembe  21

Skupno stališče Sveta

Člen 17 – točka d a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(da) da podjetja izpolnjujejo ustrezne določbe, če je to potrebno.

(1)

Sprejeta besedila, 21.5.2008, P6_TA(2008)0217.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Komisija je s predlogom te uredbe izrazila dve nameri. Prva je, da se s ponovnim oblikovanjem nekaterih zakonodajnih določb izkoristijo izkušnje, pridobljene z uporabo obstoječe Direktive 96/26/ES, druga namera pa je, da se z uporabo pravnega akta v obliki uredbe namesto direktive zagotovi enotnejše izvajanje.

V osnutku uredbe so določeni pogoji (sedež, dober ugled, finančno stanje in strokovna usposobljenost), ki jih mora izpolnjevati oseba, da se ji dovoli opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika. Določeni so tudi pogoji, v skladu s katerimi lahko podjetje zaposli upravljavca prevoza; okrepljeni so postopki odobritve dovoljenj in nadzora; urejajo se elektronski registri in varovanje elektronskih podatkov; obravnava se vprašanje kazni za nespoštovanje uredbe ter določa sistem vzajemnega priznavanja diplom in pridobljenih pravic.

Prva obravnava v Parlamentu

Parlament je razširil področje uporabe na podjetja, ki nameravajo opravljati dejavnost cestnega prevoznika, iz tega področja pa je umaknil podjetja z vozili, katerih najvišja hitrost ne presega 40 km/h. Parlament je vztrajal, da mora imeti upravljavec prevoza dejansko povezavo s podjetjem, in določil najvišje število vozil, s katerimi lahko upravlja en sam upravljavec prevoza. Vključil je tudi predloge sprememb za okrepitev zahtev glede sedeža.

Dober ugled bi bilo mogoče izgubiti zaradi vpletenosti v trgovino z ljudmi ali prepovedanimi drogami. Hkrati z odstranitvijo določb o majhnih kršitvah je bil oblikovan seznam hudih kršitev, ki lahko privedejo do prepovedi opravljanja poklica. Kot dokaz finančnega stanja se dopusti zavarovanje in opusti „pospešeni koeficient“ med sredstvi in dolgom.

Kot zahteva za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti se ohrani obvezen pisni izpit v državi prebivanja z možnostjo izjeme v primeru desetletnih neprekinjenih praktičnih izkušenj.

Komisija bi morala do konca leta 2009 opredeliti obliko podatkov v nacionalnih elektronskih registrih, ti registri, ki bi morali biti razdeljeni na javen in zaupen del, pa bi morali začeti delovati do 30. aprila 2011 ter biti medsebojno povezani.

Parlament je nazadnje odstranil prejšnje pridobljene pravice in Komisijo zaprosil za poročilo o verjetnem vplivu razširitve področja uporabe te uredbe na gospodarske prevoze z vozili, ki so ustrezno zasnovana in opremljena ter so namenjena prevozu največ devetih oseb, vključno z voznikom, do 1. junija 2010.

Skupno stališče Sveta

V skupnem stališču je v celoti ali pretežno vključenih 70 od 113 predlogov sprememb Parlamenta. Med temi so predlogi sprememb o manjših kršitvah, o opredelitvi povezave med podjetji in upravljavci prevoza; o pravici do pritožbe tistih, za katere veljajo odločitve o dejavnost upravljavca prevoza, o vzajemnem priznavanju spričeval, pridobljenih pravicah, izmenjavi informacij med pristojnimi organi ter o trgovini z ljudmi in prepovedanimi drogami kot podlagi za prepoved opravljanja dejavnosti.

Parlament in Svet glede registrov soglašata o postopnem pristopu, vendar predlagata različna časovna načrta, pri čemer Svet dejansko odlaga izvajanje.

Pri številnih zadevah se stališči Sveta in Parlamenta razlikujeta. Po mnenju Sveta bi države članice lahko v ustrezni nacionalni zakonodaji določile trajanje dovoljenja, ponovna vključitev v register pa bi bila odvisna od obnovitve dobrega ugleda. Svet ni sprejel predlogov Parlamenta o delitvi registra na oddelek, ki je dostopen javnosti, in na zaupni oddelek ali o tem, da se oblikuje register o upravljavcih prevoza. Svet ravno tako ni sprejel predloga, da bi elektronski register vključeval registrske oznake vozil. Druga razhajanja vključujejo uporabo parkirišč za določanje „dejanskega“ sedeža, obseg izjem za nekomercialni prevoz, kaj bi se moralo šteti za izkaz ustreznih finančnih sredstev in opravljanje strokovnih izpitov v državi članici prebivanja.

Predlog poročevalke

V tej fazi ostajajo jasna razhajanja med Parlamentom in Svetom, četudi je jasno, da je bil dosežen napredek. Pri predlogih sprememb skupnega stališča Sveta se poročevalka osredotoča na ta področja. Kar zadeva natančen časovni načrt za uvedbo in delovanje elektronskih registrov ter nekatera druga vprašanja bi utegnilo biti mogoče hitro doseči dogovor. Poročevalka bo seveda preučila te možnosti s Svetom in ob pomoči Komisije ter v tesnem sodelovanju s poročevalci v senci. Medtem predlaga spremembe skupnega stališča, ki zajemajo naslednja poglavitna področja:

· zmanjšanje upravnega bremena

· čas veljavnosti dovoljenja Skupnosti glede na redne preglede

· časovni načrt za oblikovanje registra in začetek njegovega delovanja

· oblikovanje registra z javnim in zaupnim oddelkom

· opredelitev pojma nekomercialno za določanje izjem

· strožji nadzor „sedeža“ podjetja v povezavi s parkirišči

· zavarovanje kot finančni instrument za potrditev finančnega stanja

· spodbujanje usposabljanja za opravljanje poklica

· varstvo osebnih podatkov.

Poročevalka bo – tudi z razpravo s poročevalci v senci – raziskala možnosti za celovit dogovor o vseh navedenih točkah pred drugo obravnavo v Parlamentu.


POSTOPEK

Naslov

Pogoji za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika

Referenčni dokumenti

11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

21.5.2008                     T6-0217/2008

Predlog Komisije

COM(2007)0263 - C6-0145/2007

Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

15.1.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.1.2009

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Silvia-Adriana Ţicău

19.1.2009

 

 

Obravnava v odboru

17.2.2009

16.3.2009

 

 

Datum sprejetja

31.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Datum predložitve

2.4.2009

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov