Förfarande : 2007/0098(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0210/2009

Ingivna texter :

A6-0210/2009

Debatter :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Omröstningar :

PV 23/04/2009 - 8.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0276

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
2.4.2009
PE 418.445v02-00 A6-0210/2009

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG

(11783/1/2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Silvia-Adriana Ţicău

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG

(11783/1/2008 – C6‑0015/2009 – 2007/0098(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (11783/1/2008 – C6‑0015/2009),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0263),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A6‑0210/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 8

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(8) Fysiska personer som har det goda anseende och det yrkeskunnande som krävs bör identifieras och registreras vid de behöriga myndigheterna. Dessa personer (trafikansvariga personer) bör vara de som faktiskt och fortlöpande leder vägtransportföretagens transportverksamhet. Det bör därför fastställas under vilka omständigheter en person ska anses faktiskt och fortlöpande leda ett företags transportverksamhet.

(8) Fysiska personer som har det goda anseende och det yrkeskunnande som krävs bör identifieras och registreras vid de behöriga myndigheterna. Dessa personer (trafikansvariga personer) bör ha sin hemvist i gemenskapen och faktiskt och fortlöpande leda vägtransportföretagens transportverksamhet. Det bör därför fastställas under vilka omständigheter en person ska anses faktiskt och fortlöpande leda ett företags transportverksamhet.

Ändringsförslag  2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 12

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(12) För rättvisa konkurrensvillkor och transporter på väg som helt överensstämmer med reglerna krävs det enhetlig övervakning i medlemsstaterna. De nationella myndigheter som övervakar företagen och tillståndens giltighet spelar en avgörande roll i detta avseende, och det bör säkerställas att dessa myndigheter vidtar lämpliga åtgärder vid behov, särskilt när det gäller att tillfälligt dra in eller återkalla tillstånd eller att olämpligförklara trafikansvariga som visar prov på upprepad försumlighet eller ond tro.

(12) För rättvisa konkurrensvillkor och transporter på väg som helt överensstämmer med reglerna krävs det enhetlig övervakning i medlemsstaterna. De nationella myndigheter som övervakar företagen och tillståndens giltighet spelar en avgörande roll i detta avseende, och det bör säkerställas att de vidtar lämpliga åtgärder vid behov, särskilt när det gäller att i de allvarligaste fallen tillfälligt dra in eller återkalla tillstånd eller att olämpligförklara transportansvariga som visar prov på upprepad försumlighet eller ond tro. Detta måste ske efter en lämplig avvägning av åtgärderna med beaktande av proportionalitetsprincipen. Ett företag bör dock alltid informeras i förväg och ha rätt till en rimlig frist för att åtgärda situationen, innan det ådrar sig sådana sanktioner.

Motivering

Företag bör informeras i förväg och ha en möjlighet att åtgärda eventuella brister.

Ändringsförslag  3

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 14a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(14a) För att förbättra insynen och göra det möjligt för ett transportföretags kunder att kontrollera om företaget har lämpligt tillstånd bör vissa uppgifter i det nationella elektroniska registret göras tillgängliga för allmänheten, förutsatt att de relevanta bestämmelserna om uppgiftsskydd följs.

Ändringsförslag  4

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 1 – punkt 4 – led b

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

b) företag som bedriver persontransporter på väg uteslutande i icke‑kommersiellt syfte eller kostnadsfritt eller som yrkesmässigt huvudsakligen bedriver annan verksamhet än persontransporter på väg,

b) företag som bedriver persontransporter på väg uteslutande i icke‑kommersiellt syfte eller som yrkesmässigt huvudsakligen bedriver annan verksamhet än persontransporter på väg,

Ändringsförslag  5

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 1 – punkt 5 – inledningen

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna får undanta från tillämpningen av alla eller vissa bestämmelser i denna förordning sådana vägtransportföretag som uteslutande bedriver nationella transporter med endast föga inverkan på transportmarknaden på grund av

5. Medlemsstaterna får undanta från tillämpningen av alla eller vissa bestämmelser i denna förordning endast sådana vägtransportföretag som uteslutande bedriver nationella transporter med endast föga inverkan på transportmarknaden på grund av

Ändringsförslag  6

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 5 – led a

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

a) förfoga över ett driftsställe i den medlemsstaten med lokaler där det på begäran kan ge den behöriga myndigheten tillgång till företagsdokumentationen, särskilt alla räkenskaper, personalförvaltningshandlingar, handlingar som innehåller uppgifter om körtid och vila samt övriga handlingar som den behöriga myndigheten måste ha tillgång till för att kunna kontrollera att villkoren enligt denna förordning är uppfyllda; medlemsstaterna får kräva att företag som är etablerade på deras territorium vid varje tidpunkt ska ha sådana handlingar tillgängliga i sina lokaler,

a) förfoga över ett driftsställe i den medlemsstaten med lokaler där det har sin kärnverksamhet och bevarar sin centrala företagsinformation, särskilt alla räkenskaper, personalförvaltningshandlingar, handlingar som innehåller uppgifter om körtid och vila samt övriga handlingar som den behöriga myndigheten måste ha tillgång till för att kunna kontrollera att villkoren enligt denna förordning är uppfyllda; medlemsstaterna får kräva att företag som är etablerade på deras territorium vid varje tidpunkt ska ha även andra handlingar tillgängliga i sina lokaler,

Ändringsförslag  7

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 5 – led c

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

c) faktiskt och fortlöpande bedriva sina transporter och, med nödvändig utrustning, vid ett driftscentrum som är beläget i den medlemsstaten.

c) faktiskt och fortlöpande med nödvändig administrativ utrustning och lämplig teknisk utrustning och andra resurser bedriva sina transporter i fråga om de fordon som avses i b, vid ett driftscentrum som är beläget i den medlemsstaten.

Ändringsförslag  8

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3 – led a – led va (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(va) avseende människohandel och narkotikahandel.

Motivering

Ett företag kan förlora sitt goda anseende om detta krav, som är viktigt att lägga till, inte uppfylls.

Ändringsförslag  9

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 6 – punkt 2 – led b – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

b) Kommissionen ska upprätta en förteckning över kategori, typ och svårhetsgrad i fråga om överträdelser av gemenskapsregler, utöver dem som anges i bilaga IV som kan leda till förlust av gott anseende. Medlemsstaterna ska beakta upplysningar om dessa överträdelser, inklusive upplysningar från andra medlemsstater, när de fastställer prioriteringarna för kontroller enligt artikel 12.1.

b) Kommissionen ska upprätta en förteckning över kategori, typ och svårhetsgrad i fråga om allvarliga överträdelser av gemenskapsregler, utöver dem som anges i bilaga IV som kan leda till förlust av gott anseende. Medlemsstaterna ska beakta upplysningar om dessa överträdelser, inklusive upplysningar från andra medlemsstater, när de fastställer prioriteringarna för kontroller enligt artikel 12.1.

Ändringsförslag  10

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 7 – punkterna 1 och 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska ett företag fortlöpande kunna uppfylla sina finansiella skyldigheter under räkenskapsåret. Företaget ska därför, på grundval av årliga räkenskaper som har bestyrkts av en revisor eller annan vederbörligen ackrediterad person, kunna bevisa att det varje år förfogar över kapital och reserver till ett värde av minst 9 000 EUR om ett fordon används och minst 5 000 EUR för varje ytterligare fordon som används.

1. För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska ett företag fortlöpande kunna uppfylla sina finansiella skyldigheter under räkenskapsåret. Företaget ska därför, på grundval av årliga räkenskaper som har bestyrkts av en revisor eller annan vederbörligen ackrediterad person, kunna bevisa att det varje år förfogar över kapital och reserver till ett värde av minst 9 000 EUR om ett fordon används och minst 5 000 EUR för varje ytterligare fordon som används.

Vid tillämpning av denna förordning ska värdet av euron i valutorna i de medlemsstater som inte deltar i den tredje etappen av den Europeiska monetära unionen fastställas vart femte år. De kurser som tillämpas ska vara de som erhålls den första arbetsdagen i oktober och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. De ska gälla från och med den 1 januari följande kalenderår.

Vid tillämpning av denna förordning ska värdet av euron i valutorna i de medlemsstater som inte deltar i den tredje etappen av den Europeiska monetära unionen fastställas varje år. De kurser som tillämpas ska vara de som erhålls den första arbetsdagen i oktober och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. De ska gälla från och med den 1 januari följande kalenderår.

2. Den behöriga myndigheten får genom undantag från punkt 1 godta eller kräva att ett företag styrker sina ekonomiska resurser genom ett intyg, exempelvis en yrkesansvarsförsäkring, från en eller flera banker eller andra finansinstitut, inklusive försäkringsföretag, som går i borgen för företaget för de belopp som anges i punkt 1 första stycket. Medlemsstaterna får besluta att garantin kan tas i anspråk i samförstånd med den behöriga myndighet som beviljar tillstånd att yrkesmässigt bedriva transporter på väg och kan endast frisläppas med den behöriga myndighetens godkännande.

2. Den behöriga myndigheten får genom undantag från punkt 1 godta eller kräva att ett företag styrker sina ekonomiska resurser genom ett intyg, exempelvis en bankgaranti eller en försäkring, inbegripet en yrkesansvarsförsäkring, från en eller flera banker eller andra finansinstitut, inklusive försäkringsföretag, som går i borgen för företaget för de belopp som anges i punkt 1 första stycket.

Motivering

Försäkring är viktigt som bevis på att företaget uppfyller sina ekonomiska skyldigheter, vilket även balansräkningen kan bevisa.

Ändringsförslag  11

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

1a. De berörda personerna ska genomgå examensprovet i den medlemsstat där de har sin normala hemvist eller i den medlemsstat där de arbetar.

 

Med normal hemvist avses den plats där en person stadigvarande vistas, dvs. minst 185 dygn per kalenderår, på grund av personlig anknytning som visar på nära kopplingar mellan personen och platsen.

 

Normal hemvist för en person som har yrkesmässig anknytning till en annan plats än den han har personlig anknytning till och som följaktligen bor omväxlande på olika platser, belägna i två eller flera medlemsstater, ska anses vara den plats till vilken han har personlig anknytning, förutsatt att vederbörande regelbundet återvänder dit. Det senare villkoret behöver inte vara uppfyllt när personen bor i en medlemsstat för att genomföra en uppgift av bestämd varaktighet. Vistelse för studier vid ett universitet eller en skola medför inte att byte av normal hemvist ska anses ha skett.

Ändringsförslag  12

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 8 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får, i enlighet med av dem fastställda kriterier, vederbörligen godkänna de organ som är i stånd att erbjuda sökandena kvalitetsutbildning som förbereder dem för examensprovet, samt fortbildning som ger de trafikansvariga som så önskar möjlighet att uppdatera sina kunskaper.

3. Medlemsstaterna får, i enlighet med av dem fastställda kriterier, vederbörligen godkänna de organ som är i stånd att erbjuda sökandena kvalitetsutbildning som förbereder dem för examensprovet, samt fortbildning som ger de trafikansvariga som så önskar möjlighet att uppdatera sina kunskaper. I sådana fall ska medlemsstaterna regelbundet kontrollera att organen fortfarande uppfyller de kriterier som låg till grund för godkännandet.

Motivering

Det är viktigt att garantera att de examensprov och den utbildning som erbjuds av de godkända organen håller hög kvalitet.

Ändringsförslag  13

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

4a. Medlemsstater kan främja att det med tioårsintervaller anordnas fortbildning om de ämnen som anges i bilaga I för att se till att transportansvariga är medvetna om utvecklingen inom sektorn.

Ändringsförslag  14

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 8 – punkt 4b (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

4b. Medlemsstaterna får kräva att personer som innehar ett intyg om yrkeskunnande men som inte har lett vägtransportföretag för gods- eller persontransporter under de senaste fem åren ska genomgå en repetitionskurs för att uppdatera sina kunskaper om den aktuella utvecklingen av den lagstiftning som avses i avsnitt I i bilaga I.

Ändringsförslag  15

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 9

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får besluta om befrielse från det examensprov som avses i artikel 8.1 för personer som kan bevisa att de fortlöpande har lett vägtransportföretag för gods- eller persontransporter i en medlemsstat under en period av 15 år före den ....

Medlemsstaterna får besluta om befrielse från det examensprov som avses i artikel 8.1 för personer som kan bevisa att de fortlöpande har lett vägtransportföretag för gods- eller persontransporter i en eller flera medlemsstater under en period av tio år före den …

Motivering

Fortlöpande praktisk erfarenhet under tio år ska vara villkoret för beslut om befrielse från examensprov.

Ändringsförslag  16

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 11 – punkt 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Transportföretag som uppfyller kraven i artikel 3 ska, efter ansökan, beviljas tillstånd att yrkesmässigt bedriva transporter på väg. Den behöriga myndigheten ska förvissa sig om att ett ansökande företag uppfyller kraven i den artikeln. Medlemsstaterna får i lämplig nationell lagstiftning ange varaktigheten för tillstånd att yrkesmässigt bedriva vägtransporter.

1. Transportföretag som uppfyller kraven i artikel 3 ska, efter ansökan, beviljas tillstånd att yrkesmässigt bedriva transporter på väg. Den behöriga myndigheten ska förvissa sig om att ett ansökande företag uppfyller kraven i den artikeln.

En bedömning av en ansökan kan leda till att ett gemenskapstillstånd i enlighet med förordningarna (EG) nr .../... och (EG) nr .../... utfärdas. En medlemsstat får utfärda ett annat tillstånd än ett gemenskapstillstånd för företag som enbart bedriver transporter inom den medlemsstatens territorium.

 

Motivering

Återinför Europaparlamentets ståndpunkt. Enligt förordningen får endast en typ av tillstånd utfärdas för företag som yrkesmässigt bedriver transporter på väg. I syfte att minska den administrativa bördan bör varaktigheten för tillståndet inte begränsas. Däremot ska det regelbundet kontrolleras att företag uppfyller de krav som ställs för tillstånd att yrkesmässigt bedriva vägtransporter.

Ändringsförslag  17

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 11 – punkt 3

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Den behöriga myndighetens granskning av en tillståndsansökan ska ske så snabbt som möjligt och får inte pågå längre än tre månader efter det att den behöriga myndigheten har mottagit alla handlingar som behövs för ansökan. Den behöriga myndigheten får förlänga denna tidsfrist med två månader i vederbörligt motiverade fall.

3. Den behöriga myndighetens granskning av en tillståndsansökan ska ske så snabbt som möjligt och får inte pågå längre än tre månader efter det att den behöriga myndigheten har mottagit alla handlingar som behövs för ansökan. Den behöriga myndigheten får förlänga denna tidsfrist med en månad i vederbörligt motiverade fall.

Motivering

I syfte att minska den administrativa bördan ska den behöriga myndighetens granskning av en tillståndsansökan ske så snabbt som möjligt.

Ändringsförslag  18

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 13 – punkt 1 – led a

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

a) Högst sex månader för rekrytering av en ersättare för den trafikansvarige om denne inte längre uppfyller kraven på gott anseende eller yrkeskunnande; denna tid kan förlängas med sex månader om den trafikansvarige avlider eller är fysiskt oförmögen att sköta sitt uppdrag.

a) Högst sex månader för rekrytering av en ersättare för den trafikansvarige om denne inte längre uppfyller kraven på gott anseende eller yrkeskunnande; denna tid kan förlängas med tre månader om den trafikansvarige avlider eller är fysiskt oförmögen att sköta sitt uppdrag.

Motivering

Återinför ståndpunkten från första behandlingen.

Ändringsförslag  19

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 16 – punkterna 1 och 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. För att kunna tillämpa denna förordning, särskilt artiklarna 11-14 och artikel 26, ska varje medlemsstat föra ett nationellt elektroniskt register över de vägtransportföretag som av en behörig myndighet utsedd av medlemsstaten har beviljats tillstånd att yrkesmässigt bedriva transporter på väg. Behandlingen av uppgifterna i detta register ska genomföras under kontroll av den offentliga myndighet som har utsetts för detta. Uppgifter av betydelse i det nationella elektroniska registret ska vara tillgängliga för alla behöriga myndigheter i medlemsstaten i fråga.

1. För att kunna tillämpa denna förordning, särskilt artiklarna 11-14 och artikel 26, ska varje medlemsstat föra ett nationellt elektroniskt register över de vägtransportföretag som av en behörig myndighet utsedd av medlemsstaten har beviljats tillstånd att yrkesmässigt bedriva transporter på väg. Behandlingen av uppgifterna i detta register ska genomföras under kontroll av den offentliga myndighet som har utsetts för detta. Uppgifter av betydelse i det nationella elektroniska registret ska vara tillgängliga för alla behöriga myndigheter i medlemsstaten i fråga.

Kommissionen ska senast den 1 juni 2009 utfärda riktlinjer om minimikrav för de uppgifter som ska införas i det nationella elektroniska registret från den dag det upprättas för att underlätta registrens framtida sammankoppling. Kommissionen får rekommendera att fordonens registreringsnummer ska ingå, utöver de uppgifter som nämns i punkt 2.

Kommissionen ska senast den 31 december 2009 fatta beslut om minimikrav för de uppgifter som ska införas i det nationella elektroniska registret från den dag det upprättas för att underlätta registrens framtida sammankoppling. Kommissionen får rekommendera att fordonens registreringsnummer ska ingå, utöver de uppgifter som nämns i punkt 2.

2. Nationella elektroniska register ska åtminstone innehålla följande uppgifter:

2. Nationella elektroniska register ska åtminstone innehålla följande uppgifter:

a) Företagets namn och rättsliga status.

a) Företagets namn och rättsliga status.

b) Etableringsställets adress.

b) Etableringsställets adress.

c) Namn på de trafikansvariga som har anmälts uppfylla villkoren i fråga om gott anseende och yrkeskunnande, eller en rättslig företrädares namn.

c) Namn på de trafikansvariga som har anmälts uppfylla villkoren i fråga om gott anseende och yrkeskunnande, eller en rättslig företrädares namn.

d) Typ av tillstånd, antal fordon som tillståndet omfattar och i förekommande fall gemenskapstillståndets och de bestyrkta kopiornas serienummer.

d) Typ av tillstånd, antal fordon som tillståndet omfattar och i förekommande fall gemenskapstillståndets och de bestyrkta kopiornas serienummer.

e) Antal, kategori och typ av allvarliga överträdelser enligt artikel 6.1 b vilka har gett upphov till en fällande dom eller en sanktion under de senaste två åren.

e) Antal, kategori och typ av allvarliga överträdelser enligt artikel 6.1 b vilka har gett upphov till en fällande dom eller en sanktion under de senaste två åren.

f) Namnet på personer som har förklarats olämpliga att leda ett företags transportverksamhet, så länge som dessa personers goda anseende inte har återupprättats i enlighet med artikel 6.3, samt tillämpliga åtgärder för återupprättande.

f) Namnet på personer som har förklarats olämpliga att leda ett företags transportverksamhet, så länge som dessa personers goda anseende inte har återupprättats i enlighet med artikel 6.3, samt tillämpliga åtgärder för återupprättande.

För tillämpningen av e får medlemsstaterna senast den 31 december 2015 välja att endast låta det nationella elektroniska registret omfatta de allvarligaste överträdelserna enligt bilaga IV.

För tillämpningen av e får medlemsstaterna senast den 31 december 2015 välja att endast låta det nationella elektroniska registret omfatta de allvarligaste överträdelserna enligt bilaga IV.

Medlemsstaterna får välja att bevara de uppgifter som avses i första stycket e och f i separata register. Berörda uppgifter ska i så fall, direkt eller på begäran, göras tillgängliga för samtliga behöriga myndigheter i medlemsstaten i fråga. Begärda uppgifter ska lämnas inom 30 arbetsdagar efter det att begäran har mottagits.

Medlemsstaterna får välja att bevara de uppgifter som avses i första stycket e och f i separata register. Berörda uppgifter ska i så fall, direkt eller på begäran, göras tillgängliga för samtliga behöriga myndigheter i medlemsstaten i fråga. Begärda uppgifter ska lämnas inom 30 arbetsdagar efter det att begäran har mottagits. De uppgifter som avses i a–d ska vara tillgängliga för allmänheten, i enlighet med de relevanta bestämmelserna om skydd av personuppgifter.

De uppgifter som avses i första stycket e och f ska i samtliga fall endast göras tillgängliga för andra myndigheter än de behöriga myndigheterna om dessa vederbörligen har fått befogenhet att utföra kontroller och utdöma sanktioner i samband med vägtransporter, och om tystnadsplikt eller liknande formell sekretesskyldighet gäller för deras tjänstemän.

De uppgifter som avses i första stycket e och f ska i samtliga fall endast göras tillgängliga för andra myndigheter än de behöriga myndigheterna om dessa vederbörligen har fått befogenhet att utföra kontroller och utdöma sanktioner i samband med vägtransporter, och om tystnadsplikt eller liknande formell sekretesskyldighet gäller för deras tjänstemän.

Ändringsförslag  20

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 16 – punkt 5 och 6

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

5. Utan att punkt 1 och 2 åsidosätts ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att de nationella elektroniska registren görs tillgängliga på gemenskapsnivå genom nationella kontaktpunkter enligt artikel 18. Tillgängligheten genom nationella kontaktpunkter ska vara genomförd senast den 31 december 2012 på ett sätt som gör att varje medlemsstats behöriga myndighet har åtkomst till samtliga medlemsstaters nationella elektroniska register.

5. Utan att punkt 1 och 2 åsidosätts ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de nationella elektroniska registren är sammankopplade och tillgängliga på gemenskapsnivå genom nationella kontaktpunkter enligt artikel 18. Tillgängligheten genom nationella kontaktpunkter och sammankoppling ska vara genomförd senast den 31 december 2012 på ett sätt som gör att varje medlemsstats behöriga myndighet har åtkomst till samtliga medlemsstaters nationella elektroniska register.

6. De gemensamma bestämmelserna för genomförandet av punkt 5, till exempel gällande formatet för de uppgifter som utbyts, de tekniska förfarandena för elektronisk åtkomst till de andra medlemsstaternas nationella elektroniska register och för främjande av dessa registers interoperabilitet med andra berörda databaser, ska antas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2. I de gemensamma bestämmelserna ska fastställas vilken myndighet som ansvarar för åtkomsten, vidare användning och uppdatering av uppgifterna efter åtkomst och de ska i detta syfte innefatta regler för loggning och övervakning av uppgifterna.

6. De gemensamma bestämmelserna för genomförandet av punkt 5, till exempel gällande formatet för de uppgifter som utbyts, de tekniska förfarandena för elektronisk åtkomst till de andra medlemsstaternas nationella elektroniska register och för främjande av dessa registers interoperabilitet med andra berörda databaser, ska antas av kommissionen i enlighet med det förfarande som avses i artikel 25.2, och för första gången före den 31 december 2010. I de gemensamma bestämmelserna ska fastställas vilken myndighet som ansvarar för åtkomsten, vidare användning och uppdatering av uppgifterna efter åtkomst och de ska i detta syfte innefatta regler för loggning och övervakning av uppgifterna.

Ändringsförslag  21

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 17 – led da (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

da) att företag i förekommande fall uppfyller respektive bestämmelser.

(1)

Antagna texter från sammanträdet, 21.5.2008, P6_TA(2008)0217.


MOTIVERING

Inledning

Kommissionen har förklarat att den hade två syften med detta förslag. För det första att dra nytta av de erfarenheter som gjorts i samband med tillämpningen av det nuvarande direktivet 96/26/EG genom att formulera om vissa rättsliga bestämmelser, och för det andra att se till att genomförandet blir mer enhetligt genom att som rättsakt välja förordning i stället för direktiv.

I förslaget till förordning fastställdes de villkor (etablering, gott anseende, ekonomiska resurser och yrkeskunnande) som personer måste uppfylla för att ha rätt att yrkesmässigt bedriva transporter på väg. I förslaget fastställdes även enligt vilka villkor ett företag ska kunna anställa en transportansvarig, bestämmelser om förbättrade förfaranden för godkännande och övervakning, reglerade elektroniska register och skydd av elektroniska uppgifter. Det behandlade även frågan om sanktioner för överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och fastställde ett system för ömsesidigt erkännande av examensbevis och tidigare godkännandens giltighet.

Parlamentets första behandling

Parlamentet utvidgade tillämpningsområdet till att omfatta företag som avsåg att yrkesmässigt bedriva vägtransporter men strök företag som använder fordon vars högsta tillåtna hastighet inte får överstiga 40 km/h. Parlamentet krävde att transportansvariga skulle ha ett avtalsmässigt förhållande till företaget och införde en övre gräns för det antal fordon som en transportansvarig får ansvara för. Det lades även fram ändringsförslag i syfte att stärka etableringsvillkoren.

Gott anseende kan förloras till följd av inblandning i människohandel eller narkotikahandel. Det upprättades en förteckning över allvarliga överträdelser som medför att verksamheten inte längre får bedrivas, samtidigt som bestämmelserna om mindre överträdelser utgick. En försäkring godkändes som bevis på ekonomiska resurser, och kassalikviditet för att mäta tillgångarna i förhållande till skulder övergavs.

Ett obligatoriskt examensprov som ska genomgås i den medlemsstat som sökanden är bosatt i behölls som krav för att få tillstånd att yrkesmässigt bedriva vägtransporter, med en möjlighet till undantag från kravet att genomgå prov om en fortlöpande praktisk erfarenhet under tio år kan uppvisas.

Kommissionen bör före slutet av 2009 fastställa bestämmelser för strukturen av de uppgifter som ska ingå i de nationella elektroniska registren; dessa register, som ska tas i bruk den 30 april 2011, ska innehålla en offentlig och en konfidentiell del och vara sammankopplade.

Avslutningsvis ströks bestämmelserna om tidigare godkännandes giltighet, och kommissionen uppmanades att senast den 1 juni 2010 lägga fram en rapport om de troliga konsekvenserna av en utvidgning av tillämpningsområdet för denna förordning till att omfatta yrkesmässigt bedrivande av transporter med motorfordon som är utformade och utrustade på lämpligt sätt och avsedda att transportera upp till nio personer, inklusive föraren.

Rådets gemensamma ståndpunkt

I rådets gemensamma ståndpunkt hade 70 av parlamentets 113 ändringsförslag tagits med helt eller i allt väsentligt. I ändringarna ingick bestämmelserna om mindre överträdelser, definitionen av avtalsmässigt förhållande mellan företag och transportansvariga, rätten att överklaga för dem som är föremål för beslut om verksamheten som transportansvarig, ömsesidigt erkännande av intyg, tidigare godkännandens giltighet, informationsutbyte mellan behöriga myndigheter samt inblandning i människohandel och narkotikahandel som skäl för att inte längre få bedriva verksamheten.

I fråga om registren är parlamentet och rådet eniga om en stegvis strategi men föreslår olika tidtabeller, vilket enligt rådets förslag skulle innebära att genomförandet fördröjs.

Det återstår ett antal punkter i vilka rådets gemensamma ståndpunkt avviker från parlamentets. Enligt rådets får medlemsstaterna i lämplig nationell lagstiftning ange varaktigheten för tillstånd, och återinförandet i registret är beroende av återupprättandet av det goda anseendet. Rådet har inte godkänt parlamentets förslag om en offentlig och en konfidentiell del i registret eller att ett register bör upprättas över transportansvariga. Rådet har inte heller godkänt förslaget att fordonens registreringsnummer bör anges i de elektroniska registren. Andra skillnader omfattar användningen av parkeringsplatser för att bevisa ”verklig” etablering, räckvidden för undantaget för icke‑kommersiella transporter, kraven för bevis på tillräckliga ekonomiska resurser samt genomgåendet av examensprov i bosättningsstaten för att uppvisa yrkesmässig kompetens.

Föredragandens förslag

Trots att framgång helt klart har åstadkommits, återstår det i detta skede betydande skillnader mellan parlamentet och rådet. I sina ändringsförslag till den gemensamma ståndpunkten koncentrerar föredraganden sig på dessa områden. I fråga om den exakta tidtabellen för införandet och driften av de elektroniska registren samt vissa andra frågor kan det vara möjligt att snabbt nå en överenskommelse. Föredraganden kommer självklart, i nära samarbete med skuggföredragandena, att ta upp dessa möjligheter med rådet och med kommissionens hjälp. Under tiden lägger föredraganden fram ändringsförslag till den gemensamma ståndpunkten på följande centrala områden:

· minskningen av den administrativa bördan

· giltighetsperioden för gemenskapstillstånden kontra regelbundna kontroller

· tidtabellen för upprättande och drift av registren

· upprättandet av register med en offentlig och en konfidentiell del

· definitionen av icke‑kommersiell för tillämpningen av undantag

· strängare kontroll av etablering kopplad till parkeringsplatser

· försäkring som finansiellt instrument för att bekräfta ekonomiska resurser

· uppmuntran till utbildning av personer som är verksamma inom detta yrkesområde

· skyddet av personuppgifter

Föredraganden kommer att undersöka möjligheten att nå en omfattande överenskommelse om alla dessa punkter före parlamentets andra behandling, bland annat i diskussion med skuggföredragandena.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg

Referensnummer

11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD)

Parlamentets första behandling – Pnummer

21.5.2008                     T6-0217/2008

Kommissionens förslag

KOM(2007)0263 - C6-0145/2007

Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

15.1.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.1.2009

Föredragande

       Utnämning

Silvia-Adriana Ţicău

19.1.2009

 

 

Behandling i utskott

17.2.2009

16.3.2009

 

 

Antagande

31.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Ingivande

2.4.2009

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy