ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно общата позиция на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработен текст)

31.3.2009 - (11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD)) - ***II

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Mathieu Grosch

Процедура : 2007/0099(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0211/2009
Внесени текстове :
A6-0211/2009
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета за приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработен текст)

(11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (11788/1/2008 – C6‑0014/2009),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене[1] относно предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0265),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 62 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A6‑0211/2009),

1.  одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Обща позиция на Съвета

Съображение 5 a (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(5a) Постепенната интеграция на единния европейски пазар следва да води до премахване на ограниченията по отношение на достъпа до вътрешния пазар на държавите-членки. Това обаче следва да вземе под внимание ефективността на контрола и развитието на условията труд в професията, както и хармонизацията на правилата inter alia в областта на изпълнението и таксите за ползване на пътища, както и на социалното законодателство и законодателството в областта на безопасността. Комисията следва отблизо да следи пазарната конюнктура, както и гореспоменатата хармонизация, и да предлага по целесъобразност допълнително отваряне на националните пазари за автомобилни превози, включително каботажни превози.

Обосновка

Настоящето изменение гарантира приемането на настоящето предложение, като се отчита основното безпокойство на Европейския парламент.

Изменение  2

Обща позиция на Съвета

Съображение 8 a (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(8a )Пътните проверки следва да се извършват без пряка или непряка дискриминация, основана на гражданството на автомобилния превозвач или държавата, в която е установен автомобилният превозвач или е регистрирано превозното средство.

Обосновка

Настоящето изменение гарантира приемането на настоящето предложение, като се отчита основното безпокойство на Европейския парламент.

Изменение              3

Обща позиция на Съвета

Съображение 11

Обща позиция на Съвета

Изменение

(11) На превозвачите на товари, притежатели на лиценз на Общността, предвиден в настоящия регламент, както и превозвачите с разрешение да извършват някои категории международни услуги за превоз на товари, следва да бъде разрешено да извършват временно вътрешни транспортни услуги в държава-членка, без да имат седалище или да са установени по друг начин в нея. Когато се извършват такива каботажни превози, за тях следва да са прилага общностното законодателство като Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и националното законодателство, което е в сила за определени области в приемащата държава-членка.

(11) На превозвачите на товари, притежатели на лиценз на Общността, предвиден в настоящия регламент, както и превозвачите с разрешение да извършват някои категории международни услуги за превоз на товари, следва да бъде разрешено да извършват временно вътрешни транспортни услуги в държава-членка в съответствие с настоящия регламент, без да имат седалище или да са установени по друг начин в нея. Когато се извършват такива каботажни превози, за тях следва да са прилага общностното законодателство като Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт и националното законодателство, което е в сила за определени области в приемащата държава-членка.

Обосновка

Настоящето изменение гарантира приемането на настоящето предложение, като се отчита основното безпокойство на Европейския парламент.

Изменение  4

Обща позиция на Съвета

Съображение 13

Обща позиция на Съвета

Изменение

(13) Без да се засягат разпоредбите в Договора относно правото на установяване, каботажните превози представляват предоставяне на услуги от превозвачи в рамките на държава-членка, в която не са установени, и не следва да бъдат забранени, при условие че не се извършват по начин, който създава постоянна или продължителна дейност в същата държава-членка. За да се улесни изпълнението на това изискване, следва да се ограничи честотата на каботажните превози и срокът, в продължение на който могат да се извършват. В миналото е предоставяно временно разрешение за такива вътрешни транспортни услуги. На практика е трудно да се установи със сигурност кои услуги са разрешени. Следователно са необходими ясни правила, които са лесно изпълними.

(13) Без да се засягат разпоредбите в Договора относно правото на установяване, каботажните превози представляват предоставяне на услуги от превозвачи в рамките на държава-членка, в която не са установени, и не следва да бъдат забранени, при условие че не се извършват по начин, който създава постоянна или продължителна дейност в същата държава-членка. За да се улесни изпълнението на това изискване, следва да се определят по-ясно честотата на каботажните превози и срокът, в продължение на който могат да се извършват. В миналото е предоставяно временно разрешение за такива вътрешни транспортни услуги. На практика е трудно да се установи със сигурност кои услуги са разрешени. Следователно са необходими ясни правила, които са лесно изпълними.

Обосновка

Настоящето изменение гарантира приемането на настоящето предложение, като се отчита основното безпокойство на Европейския парламент.

Изменение  5

Обща позиция на Съвета

Съображение 13 a (ново)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

(13a) Настоящият регламент не засяга разпоредбите относно входящия или изходящия автомобилен превоз на товари, като част от комбиниран транспорт, съгласно Директива 92/106/EИО на Съвета от 7 декември 1992 г. относно създаването на общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите-членки1. Вътрешни автомобилни превози в рамките на приемащата държава-членка, които не са част от комбиниран транспорт, предвиден в Директива 92/106/EИО, попадат в обхвата на определението за каботаж и следва да отговарят съответно на изискванията на настоящия регламент.

 

_________________

1 ОВ L 368, 17.12.1992 г., стр. 38.

Обосновка

Настоящето изменение гарантира приемането на настоящето предложение, като се отчита основното безпокойство на Европейския парламент.

Изменение  6

Обща позиция на Съвета

Член 1 – параграф 5 – встъпителна част

Обща позиция на Съвета

Изменение

5. Настоящият регламент не се прилага за следните видове превоз и празни курсове, направени във връзка с такъв превоз:

5. Следните видове превоз и празни курсове, направени във връзка с такъв превоз, не изискват лиценз на Общността и са освободени от всякакви други разрешителни за превоз:

Обосновка

Новата формулировка на правилото за изключване е важна от съображения за яснота с цел привеждане в съответствие с член 8, параграф 4 от настоящия текст.

Изменение  7

Обща позиция на Съвета

Член 2 – точка 6

Обща позиция на Съвета

Изменение

„каботажни превози“ означава вътрешен превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение, извършван временно в приемаща държава-членка;

„каботажни превози“ означава вътрешен превоз за чужда сметка или срещу възнаграждение, извършван временно в приемаща държава-членка, в съответствие с настоящия регламент;

Обосновка

Настоящето изменение гарантира приемането на настоящето предложение, като се отчита основното безпокойство на Европейския парламент.

Изменение  8

Обща позиция на Съвета

Член 8 – параграф 3 – алинея 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

3. Счита се, че услугите по вътрешен автомобилен превоз на товари, извършвани в приемащата държава-членка от превозвач, установен извън тази държава-членка, са в съответствие с настоящия регламент, единствено ако превозвачът може да представи недвусмислени доказателства за международния превоз, в рамките на който е пристигнал в приемащата държава-членка, и за всеки последващ каботажен превоз, извършен там.

3. Счита се, че услугите по вътрешен автомобилен превоз на товари, извършвани в приемащата държава-членка от превозвач, установен извън тази държава-членка, са в съответствие с настоящия регламент, единствено ако превозвачът може да представи недвусмислени доказателства за входящия международен превоз и за всеки последващ каботажен превоз.

Обосновка

Промяната на формулировката е необходима, за да се адаптира текстът към положението на транзитния каботаж.

Изменение  9

Обща позиция на Съвета

Член 8 – параграф 3 a (нов)

Обща позиция на Съвета

Изменение

 

3a. Не се изисква никакъв допълнителен документ за доказване, че са спазени условията, предвидени в настоящия член.

Обосновка

Настоящето изменение гарантира приемането на настоящето предложение, като се отчита основното безпокойство на Европейския парламент.

Изменение  10

Обща позиция на Съвета

Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. В случай на тежко нарушение на общностното законодателство в областта на автомобилния транспорт, извършено или установено в която и да е държава-членка, компетентните органи на държавата-членка на установяване на превозвача, който е извършил такова нарушение, предприемат подходящи действия във връзка с това, което може да доведе inter alia до налагането на следните административни санкции:

1. В случай на тежко нарушение на общностното законодателство в областта на автомобилния транспорт, извършено или установено в която и да е държава-членка, компетентните органи на държавата-членка на установяване на превозвача, който е извършил такова нарушение, предприемат подходящи действия във връзка с това, които могат да включват предупреждение, ако това е предвидено от националното законодателство, и могат да доведат inter alia до налагането на следните административни санкции:

Обосновка

Настоящето изменение гарантира приемането на настоящето предложение, като се отчита основното безпокойство на Европейския парламент.

Изменение  11

Обща позиция на Съвета

Член 12 – параграф 3 – алинея 1

Обща позиция на Съвета

Изменение

3. Компетентните органи на държавата-членка на установяване съобщават на компетентните органи на държавата-членка, в която са установени нарушенията, във възможно най-кратък срок, но най-късно в срок от два месеца след вземане на окончателно решение от тяхна страна по въпроса дали и кои от санкциите, предвидени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, да бъдат наложени.

3. Компетентните органи на държавата-членка на установяване съобщават на компетентните органи на държавата-членка, в която са установени нарушенията, във възможно най-кратък срок, но най-късно в срок от шест седмици след вземане на окончателно решение от тяхна страна по въпроса дали и кои от санкциите, предвидени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, да бъдат наложени.

Обосновка

Настоящето изменение гарантира приемането на настоящето предложение, като се отчита основното безпокойство на Европейския парламент.

Изменение  12

Обща позиция на Съвета

Член 13 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Обща позиция на Съвета

Изменение

1. Когато на компетентните органи на една държава-членка им стане известно тежко нарушение на настоящия регламент или на общностното законодателство в областта на автомобилния транспорт, извършено от превозвач, установен извън тази държава-членка, държавата-членка, на територията на която е установено нарушението, във възможно най-кратък срок и най-късно в срок от два месеца след вземането на окончателно решение по въпроса предава на компетентните органи на държавата-членка на установяване на превозвача следната информация:

1. Когато на компетентните органи на една държава-членка им стане известно тежко нарушение на настоящия регламент или на общностното законодателство в областта на автомобилния транспорт, извършено от превозвач, установен извън тази държава-членка, държавата-членка, на територията на която е установено нарушението, във възможно най-кратък срок и най-късно в срок от шест седмици след вземането на окончателно решение по въпроса предава на компетентните органи на държавата-членка на установяване на превозвача следната информация:

Обосновка

Настоящето изменение гарантира приемането на настоящето предложение, като се отчита основното безпокойство на Европейския парламент.

Изменение  13

Обща позиция на Съвета

Член 19 – параграф 2

Обща позиция на Съвета

Изменение

Прилага се от ...*.

Прилага се от …*, с изключение на членове 8 и 9, които влизат в сила шест месеца след публикуването на настоящия регламент.

Обосновка

Настоящето изменение гарантира приемането на настоящето предложение, като се отчита основното безпокойство на Европейския парламент.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Предложението на Комисията е за преработен регламент, който ще замени Регламенти № 881/92 и № 3118/93. Директива 2006/94/ЕО също така ще бъде отменена. Регламент № 881/92 установява свободата на международния автомобилен превоз на товари срещу възнаграждение, извършван от предприятия с лиценз на Общността. Регламент № 3118/93 позволява на предприятия с лиценз на Общността, издаден от една държава-членка, да осъществяват автомобилен превоз на товари в друга държава-членка, при положение че това се извършва временно. Директива 2006/94/ЕО изисква от държавите-членки да либерализират някои видове превоз, като например превоз на поща като обществена услуга или превоз с превозни средства под 3,5 тона.

Комисията предложи преработения регламент, с цел текстът да стане по-ясен, разбираем и приложим. Нейната цел беше освен това да определи условията на извършване на каботаж, да въведе опростени и стандартизирани формати за лиценз на Общността и удостоверение на водача и да определи по-тежки санкции за нарушения на законодателството на Общността в областта на пътния транспорт, извършени в държава-членка, различна от държавата-членка на установяване. Основна цел беше да се предостави просто, ясно и приложимо определение на каботаж. Комисията се надяваше да подобри ефикасността на вътрешния пазар на автомобилни превози чрез увеличаване на правната сигурност, намаляване на административните разходи и осигуряване на лоялна конкуренция.

Първо четене на Парламента

Парламентът приветства предложението на Комисията, но направи допълнителна крачка по отношение на определението на каботаж. Той разреши постепенно увеличаване на броя на разрешените каботажни превози от три на седем в рамките на една седмица. Неговата цел беше премахването на всички ограничения до края на 2013 г. Товаренето и разтоварването следва да се разреши във всяка транзитна държава-членка и регламентът не следва да спира държавата-членка да разреши на превозвачи на товари от друга държава-членка да извършват неограничен брой каботажни превози. Входящият или изходящият автомобилен превоз на товари, като част от комбиниран транспорт, не следва да попада в обхвата на регламента.

В случаите на „презгранична търговия” (превози в две приемащи държави-членки, никоя от които не е държавата-членка, където е установен превозвачът на товари) една от приемащите държави може да изиска прилагане на условията на труд и заетост спрямо превозвачите на стоки. Освен това разпоредбите на Директива 96/71/EО относно командироването на работници следва да се отразят в регламента.

Бюрокрацията следва да се ограничи превръщане на хармонизираната товарителница в достатъчно документно доказателство за целите на проверка. Държавите-членки не следва да имат право да възпрепятстват каботажа, като изискват допълнителни документи, наред с тези, които са предвидени в регламента. В резултат на регламента във връзка с достъпа до заетост разпоредбите относно маловажните нарушения следва да се премахнат от предложението за каботаж.

Парламентът също така изиска приемане на разпоредба, която позволява предприемане на предпазни мерки от страна на държавите-членки в случай на сериозни смущения на националния пазар на превози.

Обща позиция на Съвета

Разискванията на Съвета по отношение на преработения регламент се концентрираха върху въпроса с каботажа. Определението на каботаж, предвидено в член 8 от Общата позиция на Съвета, е минимално за някои държави-членки и максимално за други. То позволява три операции в приемащата държава-членка, като последното разтоварване преди напускане на приемащата държава се извършва в срок от седем дни от последното разтоварване по време на входящия превоз. В този срок превозвачите на товари могат да извършват разрешени каботажни превози във всяка държава-членка, при условие че те са ограничени до един каботажен превоз на държава-членка в рамките на три дни след влизането без товар на територията на същата тази държава-членка.

Като цяло, Съветът прие частично или изцяло 13 от 48-те изменения на Парламента. Оставащите области на различия, наред с определението на каботаж, включват: отварянето на каботажния пазар, частично разтоварване, определението на „каботажни превози”, командироването на работници, регулирането на презграничната търговия, по-ясното използване на понятието „временно“, комбинирания транспорт и датата на прилагане на регламента, която Съветът иска да отложи до 24 месеца след неговото влизане в сила.

Предложение на докладчика

Ясно е, че Парламентът и Съветът нямат големи различия по много технически въпроси. Следователно според докладчика е важно вниманието да се концентрира върху главните различия. Определението на Съвета за каботаж, най-малко що се отнася до срока и броя на превозите, е близко до определението на Парламента. Принципът на изясняване на определението „каботажни превози” се прие от Съвета. Остава да се разреши въпросът за пълното разтоварване. От друга страна, Съветът не прие постепенното премахване на ограниченията. Докладчикът счита, че може да се постигне напредък по тези два свързани въпроси. Комбинираният транспорт също трябва да се разгледа. Не следва да има ненужно забавяне при предаването на информация между съответните държави-членки. Държавите-членки, които имат общи граници, следва да могат да сключват споразумения относно по-широк достъп до каботаж.

Следователно на този етап, когато постигането на задоволителен компромис изглежда възможно, докладчикът внася изменения с тази цел. Той е готов да продължи работата си със Съвета и Комисията, както и естествено с докладчиците в сянка, за да се изяснят определени въпроси и да се насърчи Съвета да се приближи още повече до позицията на Парламента, преди проектопрепоръката да се гласува на второ четене в комисия.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработен текст)

Позовавания

11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

21.5.2008                     T6-0218/2008

Предложение на Комисията

COM(2007)0265 - C6-0146/2007

Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

15.1.2009

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

15.1.2009

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Mathieu Grosch

19.1.2009

 

 

Разглеждане в комисия

16.2.2009

16.3.2009

 

 

Дата на приемане

31.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

6

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Armando Veneto

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Дата на внасяне

2.4.2009