DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (přepracované znění)

  31. 3. 2009 - (11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD)) - ***II

  Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  Zpravodaj: Mathieu Grosch

  Postup : 2007/0099(COD)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A6-0211/2009

  NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o společném postoji Rady ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (přepracované znění)

  (11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD))

  (Postup spolurozhodování: druhé čtení)

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na společný postoj Rady (11788/1/2008 – C6-0014/2009),

  –   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení[1] k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (KOM(2007)0265),

  –   s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

  –   s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

  –   s ohledem na doporučení pro druhé čtení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0211/2009),

  1.  schvaluje pozměněný společný postoj;

  2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

  Pozměňovací návrh   1

  Společný postoj Rady

  Bod odůvodnění 5 a (nový)

  Společný postoj Rady

  Pozměňovací návrh

   

  (5a) Postupná integrace jednotného evropského trhu by měla vést k odstranění omezení přístupu na vnitřní trh členských států. Je ovšem třeba zohlednit účinnost kontrol a vývoj pracovních podmínek daného povolání, jakož i harmonizaci předpisů mimo jiné v oblasti prosazování práva a poplatků za užívání silnic a dále právní předpisy v sociální oblasti a v oblasti bezpečnosti. Komise by měla pečlivě sledovat situaci na trhu i výše uvedenou harmonizaci a bude-li to vhodné, měla by navrhnout další otevření domácích trhů silniční dopravy, včetně kabotáže.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh zajistí, že návrh bude přijat i s ohledem na hlavní zájmy Evropského parlamentu.

  Pozměňovací návrh   2

  Společný postoj Rady

  Bod odůvodnění 8 a (nový)

  Společný postoj Rady

  Pozměňovací návrh

   

  (8a )Silniční kontrola by měla být prováděna nediskriminačním způsobem, a to přímo nebo nepřímo z důvodu státní příslušnosti provozovatele silniční dopravy či země, v níž je provozovatel silniční dopravy usazen, nebo na základě toho, v jaké zemi je vozidlo registrováno.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh zajistí, že návrh bude přijat i s ohledem na hlavní zájmy Evropského parlamentu.

  Pozměňovací návrh   3

  Společný postoj Rady

  Bod odůvodnění 11

  Společný postoj Rady

  Pozměňovací návrh

  (11) Provozovat dočasně vnitrostátní silniční přepravní služby ve členském státě, aniž by tam měli sídlo nebo byli jinak usazeni, by mělo být povoleno dopravcům, kteří jsou držiteli licence Společenství, a dopravcům oprávněným k provozování určitých typů mezinárodní přepravy zboží. Pokud se tato kabotáž provádí, měla by podléhat právním předpisům Společenství, například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, a vnitrostátním právním předpisům platným pro určité oblasti v dotyčném hostitelském státě.

  (11) Provozovat dočasně vnitrostátní silniční přepravní služby ve členském státě, aniž by tam měli sídlo nebo byli jinak usazeni, by mělo být povoleno dopravcům, kteří jsou držiteli licence Společenství podle tohoto nařízení, a dopravcům oprávněným k provozování určitých typů mezinárodní přepravy zboží. Pokud se tato kabotáž provádí, měla by podléhat právním předpisům Společenství, například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, a vnitrostátním právním předpisům platným pro určité oblasti v dotyčném hostitelském státě.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh zajistí, že návrh bude přijat i s ohledem na hlavní zájmy Evropského parlamentu.

  Pozměňovací návrh   4

  Společný postoj Rady

  Bod odůvodnění 13

  Společný postoj Rady

  Pozměňovací návrh

  (13) Aniž jsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se práva usazování, kabotáž je službou, kterou dopravci poskytují v členském státě, v němž nejsou usazeni, a neměla by být zakázána, pokud se neprovádí způsobem, který vede ke vzniku trvalé nebo nepřetržité činnosti v tomto členském státě. Pro účely vynucování tohoto požadavku by měla být četnost kabotáže a doba, po kterou může být prováděna, omezena. Dříve se takové vnitrostátní dopravní služby povolovaly dočasně. V praxi pak bylo obtížné zjistit, jaké služby byly povoleny . Je proto zapotřebí zavést jasná a snadno prosaditelná pravidla.

  (13) Aniž jsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se práva usazování, kabotáž je službou, kterou dopravci poskytují v členském státě, v němž nejsou usazeni, a neměla by být zakázána, pokud se neprovádí způsobem, který vede ke vzniku trvalé nebo nepřetržité činnosti v tomto členském státě. Pro účely vynucování tohoto požadavku by měla být četnost kabotáže a doba, po kterou může být prováděna, jasněji vymezena. Dříve se takové vnitrostátní dopravní služby povolovaly dočasně. V praxi pak bylo obtížné zjistit, jaké služby byly povoleny . Je proto zapotřebí zavést jasná a snadno prosaditelná pravidla.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh zajistí, že návrh bude přijat i s ohledem na hlavní zájmy Evropského parlamentu.

  Pozměňovací návrh   5

  Společný postoj Rady

  Bod odůvodnění 13 a (nový)

  Společný postoj Rady

  Pozměňovací návrh

   

  (13a) Tímto nařízením nejsou dotčena ustanovení týkající se silniční přepravy dováženého nebo vyváženého zboží uskutečňované jako jedna cesta kombinované přepravy, která jsou obsažena ve směrnici Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy1. Na vnitrostátní jízdy uskutečňované po silnici hostitelského členského státu, které nejsou podle směrnice Rady 92/106/EHS součástí kombinované přepravy, se vztahuje definice kabotáže, a proto by měly splňovat požadavky tohoto nařízení.

   

  _________________

  1 Úř. věst. L 368, 17.12.1992, s. 38.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh zajistí, že návrh bude přijat i s ohledem na hlavní zájmy Evropského parlamentu.

  Pozměňovací návrh   6

  Společný postoj Rady

  Čl. 1 – odst. 5 – návětí

  Společný postoj Rady

  Pozměňovací návrh

  5. Toto nařízení se nepoužije na následující druhy přepravy a jízdy bez nákladu s takovou přepravou související:

  5. Následující druhy přepravy a jízdy bez nákladu s takovou přepravou související nevyžadují licenci Společenství a nepodléhají žádnému povolení k přepravě:

  Odůvodnění

  Nové znění tohoto ustanovení o výjimce je důležité pro objasnění důvodů, aby bylo v souladu s čl. 8 odst. 4 tohoto textu.

  Pozměňovací návrh   7

  Společný postoj Rady

  Čl. 2 – bod 6

  Společný postoj Rady

  Pozměňovací návrh

  „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském členském státu;

  „kabotáží“ vnitrostátní přeprava pro cizí potřebu dočasně provozovaná v hostitelském členském státu v souladu s tímto nařízením;

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh zajistí, že návrh bude přijat i s ohledem na hlavní zájmy Evropského parlamentu.

  Pozměňovací návrh   8

  Společný postoj Rady

  Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

  Společný postoj Rady

  Pozměňovací návrh

  3. Má se za to, že vnitrostátní silniční přeprava zboží uskutečněná v hostitelském členském státu dopravcem nerezidentem je v souladu s tímto nařízením, pouze pokud dopravce může předložit jasné důkazy o mezinárodní dopravě, během níž přijel do hostitelského členského státu a o každé návazné kabotáži, kterou v něm uskutečnil.

  3. Má se za to, že vnitrostátní silniční přeprava zboží uskutečněná v hostitelském členském státu dopravcem nerezidentem je v souladu s tímto nařízením, pouze pokud dopravce může předložit jasné důkazy o dovozu v rámci mezinárodní přepravy a o každé návazné kabotáži, kterou uskutečnil.

  Odůvodnění

  Změna znění je nutná k přizpůsobení textu situaci v tranzitní kabotáži.

  Pozměňovací návrh   9

  Společný postoj Rady

  Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

  Společný postoj Rady

  Pozměňovací návrh

   

  3a. Nevyžaduje se žádný další doklad, který by prokazoval splnění podmínek stanovených v tomto článku.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh zajistí, že návrh bude přijat i s ohledem na hlavní zájmy Evropského parlamentu.

  Pozměňovací návrh   10

  Společný postoj Rady

  Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

  Společný postoj Rady

  Pozměňovací návrh

  1. V případě závažného porušení právních předpisů Společenství v oblasti silniční dopravy, k němuž došlo nebo jež bylo zjištěno v jakémkoli členském státě, příslušný orgán členského státu, v němž je usazen dopravce, který se takového porušení dopustí, přijme v dané věci odpovídající opatření, což může vést mimo jiné k uložení těchto správních sankcí:

  1. V případě závažného porušení právních předpisů Společenství v oblasti silniční dopravy, k němuž došlo nebo jež bylo zjištěno v jakémkoli členském státě, příslušný orgán členského státu, v němž je usazen dopravce, který se takového porušení dopustí, přijme v dané věci odpovídající opatření, které může zahrnovat varování, pokud to vnitrostátní právní předpisy stanoví, což může vést mimo jiné k uložení těchto správních sankcí:

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh zajistí, že návrh bude přijat i s ohledem na hlavní zájmy Evropského parlamentu.

  Pozměňovací návrh   11

  Společný postoj Rady

  Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1

  Společný postoj Rady

  Pozměňovací návrh

  3. Příslušné orgány členského státu, v němž je dopravce usazen, sdělí příslušným orgánům členského státu, na jehož území bylo porušení zjištěno, co nejdříve, avšak nejpozději do dvou měsíců poté, co bylo v záležitosti přijato konečné rozhodnutí, zda a které sankce podle odstavců 1 a 2 tohoto článku byly uloženy.

  3. Příslušné orgány členského státu, v němž je dopravce usazen, sdělí příslušným orgánům členského státu, na jehož území bylo porušení zjištěno, co nejdříve, avšak nejpozději do šesti týdnů poté, co bylo v záležitosti přijato konečné rozhodnutí, zda a které sankce podle odstavců 1 a 2 tohoto článku byly uloženy.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh zajistí, že návrh bude přijat i s ohledem na hlavní zájmy Evropského parlamentu.

  Pozměňovací návrh   12

  Společný postoj Rady

  Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

  Společný postoj Rady

  Pozměňovací návrh

  1. Zjistí-li příslušné orgány členského státu, že došlo k závažnému porušení tohoto nařízení nebo právních předpisů Společenství v oblasti silniční dopravy dopravcem z nerezidentem, předá členský stát, na jehož území k porušení nařízení došlo, příslušným orgánům členského státu, v němž je dopravce usazen, co nejdříve, a nejpozději do dvou měsíců poté, co bylo v záležitosti přijato konečné rozhodnutí , tyto údaje:

  1. Zjistí-li příslušné orgány členského státu, že došlo k závažnému porušení tohoto nařízení nebo právních předpisů Společenství v oblasti silniční dopravy dopravcem z nerezidentem, předá členský stát, na jehož území k porušení nařízení došlo, příslušným orgánům členského státu, v němž je dopravce usazen, co nejdříve, a nejpozději do šesti týdnů poté, co bylo v záležitosti přijato konečné rozhodnutí , tyto údaje:

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh zajistí, že návrh bude přijat i s ohledem na hlavní zájmy Evropského parlamentu.

  Pozměňovací návrh   13

  Společný postoj Rady

  Čl. 19 – odst. 2

  Společný postoj Rady

  Pozměňovací návrh

  Použije se ode dne ...*.

  Použije se ode dne ...* s výjimkou článků 8 a 9, které vstoupí v platnost šest měsíců po zveřejnění tohoto nařízení.

  Odůvodnění

  Tento pozměňovací návrh zajistí, že návrh bude přijat i s ohledem na hlavní zájmy Evropského parlamentu.

  VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

  Úvod

  Návrh Komise se týká přepracovaného nařízení, které nahradí nařízení 881/92 a 3118/93. Zrušena bude rovněž směrnice 2006/94/ES. Nařízení 881/92 stanoví pro podniky, které jsou držiteli licence Společenství, volný provoz mezinárodní silniční přepravy zboží za provizi. Nařízení 3118/93 umožňuje podnikům, které jsou držiteli licence Společenství udělené členským státem, poskytovat silniční přepravu zboží v jiném členském státě za předpokladu, že se tak děje dočasně. Směrnice 2006/94/ES požaduje, aby členské státy liberalizovaly určité druhy přepravy – například přepravu poštovních zásilek v rámci veřejné služby nebo přepravu vozidly pod 3,5 tuny.

  Komise předložila přepracované nařízení s cílem zlepšit jasnost, srozumitelnost a vykonatelnost. Rovněž se snažila specifikovat podmínky pro provádění kabotáže, zavést zjednodušený a standardní formát licence Společenství a osvědčení řidiče a posílit sankce za porušení právních předpisů Společenství v oblasti silniční dopravy, ke kterým došlo mimo členský stát, v němž je dopravce usazen. Hlavním cílem bylo stanovit jednoduchou, jasnou a prosaditelnou definici kabotáže. Komise doufala, že zlepší účinnost vnitřního trhu silniční přepravy zboží, a to posílením právní jistoty, snížením administrativních nákladů a umožněním spravedlivé hospodářské soutěže.

  První čtení v Parlamentu

  Parlament uvítal návrh Komise, ale zašel ještě dále, pokud jde o definici kabotáže. Umožnil postupné zvyšování počtu povolených kabotáží v jednom týdnu ze tří na sedm. Dále požadoval zrušit veškerá omezení do konce roku 2013. V členském státě, jímž se projíždí, by mělo být povoleno provádět nakládku a vykládku, přičemž by nic v tomto nařízení nemělo členským státům bránit v tom, aby dopravcům z jiného členského státu udělily oprávnění k provozování neomezeného počtu kabotážních jízd. Ustanovení tohoto nařízení by neměla zahrnovat silniční přepravu dováženého nebo vyváženého zboží uskutečňovanou jako cestu kombinované přepravy.

  Pokud je uskutečňována přeprava třetími zeměmi (přeprava mezi dvěma hostitelskými státy, z nichž ani jeden není státem, v němž je dopravce usazen), může jeden z hostitelských států požádat o uplatňování pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání platných pro jeho dopravce. V nařízení by se navíc měla odrazit ustanovení směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků.

  Tím, že se harmonizovaný nákladní list stane dostatečným průkazným dokladem pro případy kontroly, mělo by se podařit omezit byrokracii. Členské státy by neměly mít možnost bránit kabotáži tím, že budou vyžadovat ještě jiné doklady než ty, jež stanovuje toto nařízení. Stejně jako je tomu u nařízení o přístupu k povolání by z návrhu týkajícího se kabotáže měla být vyňata ustanovení o méně závažných porušeních.

  Parlament rovněž požadoval ustanovení, kdy by v případě vážného narušení vnitrostátního dopravního trhu mohla být na úrovni členského státu přijata ochranná opatření.

  Společný postoj Rady

  Jednání Rady o přepracovaném nařízení se zaměřila na problematiku kabotáže. Definice kabotáže, kterou ve svém společném postoji v článku 8 poskytla Rada, je pro některé členské státy minimum a pro jiné maximum. Tato definice povoluje tři kabotážní jízdy v hostitelském členském státě, přičemž k poslední vykládce před odjezdem z hostitelského státu musí dojít do sedmi dnů od poslední vykládky uskutečněné v hostitelském členském státě během dovozu. Během této doby mohou dopravci uskutečnit povolené kabotážní jízdy v každém členském státě za podmínky, že budou omezeny na jednu kabotážní jízdu na členský stát ve lhůtě tří dnů od vstupu na území tohoto členského státu s nenaloženým vozidlem.

  Rada přijala celkem 13 z 48 pozměňovacích návrhů Parlamentu v jejich částečném či plném znění. Mezi další oblasti, ve kterých se Parlament a Rada neshodují, patří kromě definice kabotáže: další otevření trhu kabotáže, částečná vykládka, definice „kabotáže“, vysílání pracovníků, regulace přepravy třetími zeměmi, jasnější používání pojmu „dočasný“, kombinovaná přeprava a datum použitelnosti tohoto nařízení, které chce Rada změnit na 24 měsíců po jeho vstupu v platnost.

  Návrh zpravodaje

  Je jasné, že Parlament a Rada se v mnoha technických otázkách nijak výrazně neliší. Podle zpravodaje je proto důležité soustředit se na hlavní témata, kde stále převládají rozdíly. Definice Rady týkající se kabotáže, přinejmenším pokud jde o stanovenou dobu a počet příslušných kabotážních jízd, se blíží definici Parlamentu. Rada jeho zásadu, že je nutné definici „kabotáže“ ujasnit, přijala. Problematiku úplné vykládky je ještě třeba vyjasnit. Na druhé straně Rada nepřijala postupné zrušení omezení. Zpravodaj se domnívá, že v otázkách s tím spojených by ještě mohlo být dosaženo pokroku. Rovněž je třeba zabývat se kombinovanou přepravou. V přenosu informací mezi dotčenými členskými státy by nemělo docházet ke zbytečnému zpoždění. Také by mělo být možné uzavírat dohody o širším přístupu ke kabotáži mezi členskými státy, jejichž oblasti spolu sousedí.

  V této fázi, kdy se zdá reálné dosáhnout kompromisu, předkládá proto zpravodaj pozměňovací návrhy, které k tomuto kompromisu vedou. Je připraven nadále spolupracovat s Radou a Komisí a samozřejmě i se stínovými zpravodaji na vyjasnění určitých otázek a vybídnout Radu, aby se přiklonila k postoji Parlamentu, nežli ve výboru proběhne hlasování o návrhu doporučení pro druhé čtení.

  POSTUP

  Název

  Přístup na trh mezinárodní silniční dopravy zboží (přepracované znění)

  Referenční údaje

  11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD)

  Datum prvního čtení EP – P číslo

  21.5.2008                     T6-0218/2008

  Návrh Komise

  COM(2007)0265 - C6-0146/2007

  Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

  15.1.2009

  Příslušný výbor

         Datum oznámení na zasedání

  TRAN

  15.1.2009

  Zpravodaj(ové)

         Datum jmenování

  Mathieu Grosch

  19.1.2009

   

   

  Projednání ve výboru

  16.2.2009

  16.3.2009

   

   

  Datum přijetí

  31.3.2009

   

   

   

  Výsledek závěrečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  25

  6

  2

  Členové přítomní při závěrečném hlasování

  Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Armando Veneto

  Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

  Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

  Datum předložení

  2.4.2009