INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (omarbejdet)

31.3.2009 - (11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD)) - ***II

Transport- og Turismeudvalget
Ordfører: Mathieu Grosch

Procedure : 2007/0099(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0211/2009

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (omarbejdet)

(11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets fælles holdning (11788/1/2008 – C6‑0014/2009),

–   der henviser til sin holdning ved førstebehandling[1] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0265),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 62,

–   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A6‑0211/2009),

1.  godkender den fælles holdning som ændret;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag                      1

Rådets fælles holdning

Betragtning 5 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(5a) Den gradvise integration på det fælles europæiske marked bør føre til afskaffelse af begrænsningerne for adgang til medlemsstaternes interne markeder. Der bør dog i denne forbindelse tages hensyn til kontrollens effektivitet og udviklingen i beskæftigelsesforholdene i erhvervet harmoniseringen af reglerne for bl.a. håndhævelse infrastrukturafgifter samt social- og sikkerhedslovgivningen. Kommissionen bør føre nøje tilsyn med situationen på markedet og med den nævnte harmonisering og, hvis det er relevant, foreslå en yderligere åbning af de nationale markeder for godskørsel, herunder cabotagekørsel.

Begrundelse

Med denne ændring sikres det, at forslaget vedtages under hensyntagen til Parlamentets vigtigste ønsker.

Ændringsforslag                      2

Rådets fælles holdning

Betragtning 8 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(8a) Kontrol på vejene bør finde sted uden direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af nationaliteten af udøveren af landevejstransporterhvervet, det land, hvor virksomheden er etableret, eller hvor køretøjet er registreret.

Begrundelse

Med denne ændring sikres det, at forslaget vedtages under hensyntagen til Parlamentets vigtigste ønsker.

Ændringsforslag  3

Rådets fælles holdning

Betragtning 11

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(11) Transportvirksomheder, der har en fællesskabstilladelse som omhandlet i denne forordning, og transportvirksomheder, som har ret til at udføre visse kategorier af international transport, bør have adgang til at udføre national transport i en medlemsstat i en begrænset periode, hvor de ikke har hjemsted eller andet forretningssted. Når cabotagekørsel udføres, bør den være omfattet af fællesskabslovgivningen som f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og den nationale lovgivning på særlige områder, der er gældende i værtsmedlemsstaten.

(11) Transportvirksomheder, der har en fællesskabstilladelse som omhandlet i denne forordning, og transportvirksomheder, som har ret til at udføre visse kategorier af international transport, bør i overensstemmelse med denne forordning have adgang til at udføre national transport i en medlemsstat i en begrænset periode, hvor de ikke har hjemsted eller andet forretningssted. Når cabotagekørsel udføres, bør den være omfattet af fællesskabslovgivningen som f.eks. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport og den nationale lovgivning på særlige områder, der er gældende i værtsmedlemsstaten.

Begrundelse

Ændringsforslag  4

Rådets fælles holdning

Betragtning 13

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

(13) Cabotagekørsel er transportvirksomheders levering af tjenesteydelser i en medlemsstat, hvor de ikke er etableret, og bør ikke forbydes, hvis den ikke udføres på en sådan måde, at der skabes en permanent eller løbende aktivitet i en værtsmedlemsstat, jf. dog traktatens bestemmelser om etableringsret. For at bidrage til at håndhæve dette krav bør cabotagekørslers hyppighed og den periode, i hvilken de kan udføres, begrænses. Tidligere blev der givet en tidsbegrænset tilladelse til sådanne nationale transporter. I praksis har det været vanskeligt at afgøre, hvilke transporter der var tilladt. Der er derfor brug for klare regler, der er lette at håndhæve.

(13) Cabotagekørsel er transportvirksomheders levering af tjenesteydelser i en medlemsstat, hvor de ikke er etableret, og bør ikke forbydes, hvis den ikke udføres på en sådan måde, at der skabes en permanent eller løbende aktivitet i en værtsmedlemsstat, jf. dog traktatens bestemmelser om etableringsret. For at bidrage til at håndhæve dette krav bør cabotagekørslers hyppighed og den periode, i hvilken de kan udføres, defineres tydeligere. Tidligere blev der givet en tidsbegrænset tilladelse til sådanne nationale transporter. I praksis har det været vanskeligt at afgøre, hvilke transporter der var tilladt. Der er derfor brug for klare regler, der er lette at håndhæve.

Begrundelse

Med denne ændring sikres det, at forslaget vedtages under hensyntagen til Parlamentets vigtigste ønsker.

Ændringsforslag  5

Rådets fælles holdning

Betragtning 13 a (ny)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

(13a) Forordningen berører ikke bestemmelserne vedrørende indgående og udgående godstransport ad vej som en del af kombineret transport som fastsat i Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. december 1992 om indførelse af fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne1 og ikke i denne forordning. Strækninger, der tilbagelægges ad landevej i værtsmedlemsstaten, og som ikke indgår i kombineret transport i medfør af Rådets direktiv 92/106/EØF, henhører under definitionen af cabotage og er derfor omfattet af bestemmelserne i denne forordning.

 

1 EFT L 368 af 17.12.1992, s. 38.

Begrundelse

Med denne ændring sikres det, at forslaget vedtages under hensyntagen til Parlamentets vigtigste ønsker.

Ændringsforslag  6

Rådets fælles holdning

Artikel 1 – stk. 5 – indledning

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Denne forordning finder ikke anvendelse på de følgende former for transport og kørsel uden last i forbindelse med sådan transport:

De følgende former for transport og kørsel uden last i forbindelse med sådan transport kræver ikke en fællesskabstilladelse og fritages for enhver form for transporttilladelse:

Begrundelse

Det er vigtigt at ændre formuleringen af denne undtagelsesbestemmelse for at gøre den mere klar og udforme den således, at den stemmer overens med artikel 8, stk. 4, i denne tekst.

Ændringsforslag  7

Rådets fælles holdning

Artikel 2 – stk. 6

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

6) "cabotagekørsel": national transport for fremmed regning, der udføres i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat

6) "cabotagekørsel": national transport for fremmed regning, der udføres i en begrænset periode i en værtsmedlemsstat i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning

Begrundelse

Med denne ændring sikres det, at forslaget vedtages under hensyntagen til Parlamentets vigtigste ønsker.

Ændringsforslag  8

Rådets fælles holdning

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

National godskørsel, der udføres i værtsmedlemsstaten af en ikke-hjemmehørende transportvirksomhed, anses kun for at være i overensstemmelse med denne forordning, hvis transportvirksomheden kan forelægge klart bevis for den internationale transport, der er grunden til, at køretøjet er kommet til værtsmedlemsstaten, samt bevis for hver efterfølgende cabotagekørsel, der er udført der.

National godskørsel, der udføres i værtsmedlemsstaten af en ikke-hjemmehørende transportvirksomhed, anses kun for at være i overensstemmelse med denne forordning, hvis transportvirksomheden kan forelægge klart bevis for den indgående internationale transport, samt bevis for hver efterfølgende cabotagekørsel, der er udført der.

Begrundelse

Ændringen af ordlyden er nødvendig for at tilpasse teksten til situationen i forbindelse med transitcabotage.

Ændringsforslag  9

Rådets fælles holdning

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

 

3a. Der må ikke forlanges yderligere dokumentation som godtgørelse for, at betingelserne i denne artikel er blevet opfyldt.

Begrundelse

Med denne ændring sikres det, at forslaget vedtages under hensyntagen til Parlamentets vigtigste ønsker.

Ændringsforslag  10

Rådets fælles holdning

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Hvis der i en medlemsstat begås eller konstateres en alvorlig overtrædelse af fællesskabslovgivningen om vejtransport, træffer de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den transportvirksomhed, der har begået overtrædelsen, er etableret, de nødvendige foranstaltninger til at forfølge sagen, hvilket bl.a. kan føre til følgende administrative sanktioner:

Hvis der i en medlemsstat begås eller konstateres en alvorlig overtrædelse af fællesskabslovgivningen om vejtransport, træffer de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den transportvirksomhed, der har begået overtrædelsen, er etableret, de nødvendige foranstaltninger, som kan indbefatte en advarsel, for så vidt der er hjemmel herfor i national lovgivning, til at forfølge sagen, hvilket bl.a. kan føre til følgende administrative sanktioner:

Begrundelse

Med denne ændring sikres det, at forslaget vedtages under hensyntagen til Parlamentets vigtigste ønsker.

Ændringsforslag  11

Rådets fælles holdning

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten underretter hurtigst muligt og senest to måneder efter den endelige afgørelse i sagen de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor overtrædelserne er konstateret, om og hvilke af sanktionerne i nærværende artikels stk. 1 og 2 er blevet pålagt.

3. De kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten underretter hurtigst muligt og senest seks uger efter den endelige afgørelse i sagen de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor overtrædelserne er konstateret, om og hvilke af sanktionerne i nærværende artikels stk. 1 og 2 er blevet pålagt.

Begrundelse

Med denne ændring sikres det, at forslaget vedtages under hensyntagen til Parlamentets vigtigste ønsker.

Ændringsforslag  12

Rådets fælles holdning

Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Hvis de kompetente myndigheder i en medlemsstat har kendskab til, at en ikkehjemmehørende transportvirksomhed har begået en alvorlig overtrædelse af denne forordning eller af fællesskabslovgivningen om vejtransport, sender den medlemsstat, hvor overtrædelserne er konstateret, hurtigst muligt og senest to måneder efter den endelige afgørelse i spørgsmålet følgende oplysninger til de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten:

Hvis de kompetente myndigheder i en medlemsstat har kendskab til, at en ikkehjemmehørende transportvirksomhed har begået en alvorlig overtrædelse af denne forordning eller af fællesskabslovgivningen om vejtransport, sender den medlemsstat, hvor overtrædelserne er konstateret, hurtigst muligt og senest seks uger efter den endelige afgørelse i spørgsmålet følgende oplysninger til de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten:

Begrundelse

Med denne ændring sikres det, at forslaget vedtages under hensyntagen til Parlamentets vigtigste ønsker.

Ændringsforslag  13

Rådets fælles holdning

Artikel 19 – stk. 2

Rådets fælles holdning

Ændringsforslag

Den anvendes fra ...*.

Den anvendes fra ...* bortset fra artikel 8 og 9, der træder i kraft seks måneder efter offentliggørelsen.

_____________

* EUT: To år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

 

Begrundelse

Med denne ændring sikres det, at forslaget vedtages under hensyntagen til Parlamentets vigtigste ønsker.

BEGRUNDELSE

Indledning

Kommissionens forslag vedrører en omarbejdet forordning, der erstatter forordning (EØF) nr. 881/92 og forordning (EØF) nr. 3118/93. Direktiv 2006/94/EF bortfalder også. Forordning nr. 881/92 giver virksomheder, der har en fællesskabstilladelse, adgang til at udføre international godskørsel for fremmed regning. Forordning nr. 3118/93 giver virksomheder, der har en fællesskabstilladelse, som er udstedt af én medlemsstat, mulighed for midlertidigt at udføre national godskørsel i en anden medlemsstat. I henhold til direktiv 2006/94/EF skal medlemsstaterne liberalisere visse typer af transport, f.eks. transport af postforsendelser som led i en offentlig tjenesteydelse eller køretøjer under 3,5 t.

Kommissionen foreslog den omarbejdende forordning for at gøre den klarere, lettere læselig og nemmere at håndhæve. Den søgte også at angive betingelserne for at tillade cabotage, at indføre forenklede og standardiserede formater for fællesskabstilladelsen og chaufførens førerbevis samt at skærpe sanktionerne for overtrædelse af fællesskabslovgivningen om vejtransport begået i andre medlemsstater end etableringsmedlemsstaten. Et centralt mål var at give en simpel, klar definition af cabotage, som kan håndhæves. Kommissionen håbede at forbedre effektiviteten for det internationale vejtransportmarked ved at fremme retssikkerheden, reducere de administrative udgifter og tillade mere retfærdig konkurrence.

Parlamentets førstebehandling

Europa-Parlamentet hilste Kommissionens forslag velkomment, men gik videre med hensyn til definitionen af cabotage. Det tillod en gradvis stigning i antallet af tilladte cabotagekørsler i løbet af en uge fra tre til syv. Det søgte at ophæve alle restriktioner inden udgangen af 2013. Pålæsning og aflæsning bør være tilladt i en transitmedlemsstat, og intet i forordningen bør være til hinder for, at en medlemsstat giver tilladelse til transportvirksomheder fra andre medlemsstater til at gennemføre et ubegrænset antal cabotagekørsler. Indgående og udgående godstransport ad vej som en del af kombineret transport bør ikke høre under forordningens bestemmelser.

I tilfælde af "tredjelandstrafik" (kørsler i to værtsmedlemsstater udført af en ikkehjemmehørende virksomhed) kan en af værtsmedlemsstaterne kræve, at arbejds- og beskæftigelsesbetingelserne anvendes på samme måde som over for deres nationale transportvirksomheder. Bestemmelserne om udstationering af arbejdstagere i direktiv 96/71/EF bør desuden afspejles i forordningen.

Bureaukrati bør begrænses ved at definere det harmoniserede fragtbrev som tilstrækkelig dokumentation i forbindelse med kontrol. Medlemsstaterne bør ikke have mulighed for at hindre cabotage ved at kræve dokumentation i tillæg til den dokumentation, der er anført i forordningen. Som i forordningen om adgang til udøvelse af transportvirksomhed bør bestemmelser om mindre overtrædelser udgå af cabotageforslaget.

Europa-Parlamentet bad også om en bestemmelse, som i tilfælde af alvorlig forstyrrelse på det nationale transportmarked tillader, at der iværksattes beskyttelsesforanstaltninger på medlemsstatsniveau.

Rådets fælles holdning

Rådets forhandlinger om den omarbejdede forordning fokuserede på spørgsmålet om cabotage. Definitionen af cabotage i artikel 8 i Rådets fælles holdning er et minimum for nogle medlemsstater og et maksimum for andre. Den tillader tre kørsler i værtsmedlemsstaten, idet den sidste aflæsning inden afgang fra værtsmedlemsstaten finder sted højst syv dage efter den sidste aflæsning i forbindelse med den indgående transport. Inden for det tidsrum kan transportvirksomheder udføre de cabotagekørsler, der er tilladt, i en hvilken som helst medlemsstat, idet de dog er begrænset til én cabotagekørsel pr. medlemsstat inden for tre dage efter indrejse i den pågældende medlemsstats område uden last.

Samlet set accepterede Rådet helt eller delvist 13 af Europa-Parlamentets 48 ændringsforslag. De tilbageværende områder med forskelle omfatter, bortset fra definitionen af cabotage, den yderligere åbning af cabotagemarkedet, delvis aflæsning, definition af "cabotagekørsler", udstationering af arbejdstagere, regulering af tredjelandstrafik, klarere anvendelse af begrebet "midlertidig", kombineret transport og datoen for forordningens anvendelse, som Rådet ønsker at udskyde til 24 måneder efter dens ikrafttrædelse.

Ordførerens forslag

Der er tydeligvis ikke stor uenighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet, hvad angår en række tekniske spørgsmål. Ordføreren mener derfor, at det er vigtigt at fokusere på de centrale spørgsmål, hvor der stadig er uenighed. Rådets definition af cabotage ligger, hvad angår den anførte tidsperiode og antallet af kørsler, tæt på Parlamentets. Rådet har accepteret princippet om præcisering af definitionen af "cabotagekørsler". Spørgsmålet om fuldstændig aflæsning skal stadig afklares. Rådet har på den anden side ikke accepteret gradvis ophævelse af restriktioner. Ordføreren mener, at der kan gøres fremskridt med hensyn til disse forbundne aspekter. Der skal også tages hånd om kombineret transport. Der bør ikke være unødig forsinkelse i overførslen af oplysninger mellem de berørte medlemsstater. Aftaler om bredere adgang til cabotage mellem medlemsstater med fælles grænseregioner bør tillades.

På dette trin, hvor et tilfredsstillende kompromis tilsyneladende kan opnås, fremsætter ordføreren ændringsforslag med henblik herpå. Han ønsker at fortsætte samarbejdet med Rådet og Kommissionen og selvfølgelig med skyggeordførerne for at afklare visse spørgsmål og motivere Rådet til at bevæge sig tættere på Parlamentets holdning inden afstemningen om forslag til indstilling ved andenbehandling i udvalget.

PROCEDURE

Titel

Adgang til markedet for international godskørsel (omarbejdet)

Referencer

11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD)

Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

21.5.2008                     T6-0218/2008

Kommissionens forslag

COM(2007)0265 - C6-0146/2007

Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

15.1.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

15.1.2009

Ordfører

       Dato for valg

Mathieu Grosch

19.1.2009

 

 

Behandling i udvalg

16.2.2009

16.3.2009

 

 

Dato for vedtagelse

31.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

6

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Armando Veneto

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Dato for indgivelse

2.4.2009