ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση που υιοθέτησε το Συμβούλιο για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση)

31.3.2009 - (11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD)) - ***II

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγητής: Mathieu Grosch

Διαδικασία : 2007/0099(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0211/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0211/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση)

(11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (11788/1/2008 – C6‑0014/2009),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση[1] σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0265),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6‑0211/2009),

1.  εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(5α) Η βαθμιαία ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς αναμένεται ότι θα οδηγήσει στην εξάλειψη των περιορισμών πρόσβασης στην εσωτερική αγορά των κρατών μελών. Ωστόσο στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη η αποτελεσματικότητα των ελέγχων και η εξέλιξη των όρων άσκησης του επαγγέλματος καθώς και η εναρμόνιση των κανόνων στους τομείς, μεταξύ άλλων, της επιβολής και των οδικών τελών καθώς και της νομοθεσίας στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας. Η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση της αγοράς καθώς και την εναρμόνιση που προαναφέρθηκε και να προτείνει, κατά περίπτωση, περαιτέρω άνοιγμα των εγχώριων αγορών οδικών μεταφορών περιλαμβανομένων των ενδομεταφορών.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή εξασφαλίζεται η έγκριση αυτής της πρότασης και ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη οι βασικές μέριμνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 8 (α)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(8a )Οι καθ' οδόν έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται χωρίς διακρίσεις, άμεσα ή έμμεσα, για λόγους ιθαγένειας του οδικού μεταφορέα ή βάσει της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο οδικός μεταφορέας ή στην οποία είναι καταχωρημένο το όχημα.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή εξασφαλίζεται η έγκριση αυτής της πρότασης και ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη οι βασικές μέριμνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  3

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 11

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(11) Θα πρέπει να επιτρέπεται στους μεταφορείς που είναι κάτοχοι της κοινοτικής άδειας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και στους μεταφορείς που έχουν δικαίωμα να εκτελούν ορισμένες κατηγορίες διεθνών εμπορευματικών μεταφορών να εκτελούν εθνικές μεταφορές εντός ενός κράτους μέλους σε προσωρινή βάση, χωρίς να διαθέτουν στο εν λόγω κράτος έδρα ή άλλη εγκατάσταση. Όταν εκτελούνται τέτοιες ενδομεταφορές, θα πρέπει να υπόκεινται στην κοινοτική νομοθεσία, όπως στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών, και στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία σε συγκεκριμένους τομείς στο κράτος μέλους υποδοχής.

(11) Θα πρέπει να επιτρέπεται στους μεταφορείς που είναι κάτοχοι της κοινοτικής άδειας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και στους μεταφορείς που έχουν δικαίωμα να εκτελούν ορισμένες κατηγορίες διεθνών εμπορευματικών μεταφορών να εκτελούν εθνικές μεταφορές εντός ενός κράτους μέλους σε προσωρινή βάση σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, χωρίς να διαθέτουν στο εν λόγω κράτος έδρα ή άλλη εγκατάσταση. Όταν εκτελούνται τέτοιες ενδομεταφορές, θα πρέπει να υπόκεινται στην κοινοτική νομοθεσία, όπως στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών, και στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία σε συγκεκριμένους τομείς στο κράτος μέλους υποδοχής.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή εξασφαλίζεται η έγκριση αυτής της πρότασης και ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη οι βασικές μέριμνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  4

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 13

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(13) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Συνθήκης για το δικαίωμα εγκατάστασης, οι πράξεις ενδομεταφορών συνίστανται στην παροχή υπηρεσιών από μεταφορείς εντός κράτους μέλους στο οποίο δεν είναι εγκατεστημένοι και δεν θα πρέπει να απαγορεύονται εφόσον δεν διεξάγονται κατά τρόπο που δημιουργεί σταθερή ή συνεχή δραστηριότητα εντός του εν λόγω κράτους μέλους. Για να διευκολυνθεί η επιβολή αυτής της απαίτησης, θα πρέπει να είναι περιορισμένη η συχνότητα των πράξεων ενδομεταφορών και η περίοδος στην οποία εκτελούνται. Κατά το παρελθόν, η εκτέλεση τέτοιων εθνικών γραμμών μεταφορών επιτρέπονταν σε προσωρινή βάση. Στην πράξη, αποδείχθηκε δύσκολο να προσδιοριστεί ποιες μεταφορές επιτρέπονται. Συνεπώς, χρειάζονται σαφείς και εύκολα εφαρμοστέοι κανόνες.

(13) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Συνθήκης για το δικαίωμα εγκατάστασης, οι πράξεις ενδομεταφορών συνίστανται στην παροχή υπηρεσιών από μεταφορείς εντός κράτους μέλους στο οποίο δεν είναι εγκατεστημένοι και δεν θα πρέπει να απαγορεύονται εφόσον δεν διεξάγονται κατά τρόπο που δημιουργεί σταθερή ή συνεχή δραστηριότητα εντός του εν λόγω κράτους μέλους. Για να διευκολυνθεί η επιβολή αυτής της απαίτησης, θα πρέπει να ορίζονται σαφέστερα η συχνότητα των πράξεων ενδομεταφορών και η περίοδος στην οποία εκτελούνται. Κατά το παρελθόν, η εκτέλεση τέτοιων εθνικών γραμμών μεταφορών επιτρέπονταν σε προσωρινή βάση. Στην πράξη, αποδείχθηκε δύσκολο να προσδιοριστεί ποιες μεταφορές επιτρέπονται. Συνεπώς, χρειάζονται σαφείς και εύκολα εφαρμοστέοι κανόνες.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή εξασφαλίζεται η έγκριση αυτής της πρότασης και ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη οι βασικές μέριμνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  5

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(13α) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις διατάξεις αναφορικά με την εισερχόμενη ή εξερχόμενη οδική μεταφορά αγαθών ως σκέλος δρομολογίου συνδυασμένων μεταφορών όπως ορίζεται στην οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών1. Τα εθνικά οδικά δρομολόγια εντός κράτους μέλους υποδοχής τα οποία δεν αποτελούν μέρος συνδυασμένης μεταφοράς όπως ορίζεται στην οδηγία του Συμβουλίου 92/106/ΕΟΚ εμπίπτουν στον ορισμό των ενδομεταφορών και υπόκεινται συνεπώς στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

 

_________

1 ΕΕ L 368, 17.12.1992, σ. 38.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή εξασφαλίζεται η έγκριση αυτής της πρότασης και ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη οι βασικές μέριμνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  6

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – εισαγωγή

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

5. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες κατηγορίες μεταφορών και στις διαδρομές χωρίς φορτίο που πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με τις εν λόγω μεταφορές:

5. Οι ακόλουθες κατηγορίες μεταφορών και οι διαδρομές χωρίς φορτίο που πραγματοποιούνται σε συνδυασμό με τις εν λόγω μεταφορές δεν απαιτούν κοινοτική άδεια και απαλλάσσονται από οιαδήποτε άδεια μεταφοράς:

Αιτιολόγηση

Η νέα διατύπωση για την εξαίρεση αυτή έχει σημασία για λόγους αποσαφήνισης για να υπάρχει αντιστοιχία με το άρθρο 8 παράγραφος 4 αυτού του κειμένου.

Τροπολογία  7

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 2 – σημείο 6

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

6) «ενδομεταφορές»: εθνικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτου που εκτελούνται σε προσωρινή βάση σε κράτος μέλος υποδοχής·

6) «ενδομεταφορές»: εθνικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτου που εκτελούνται σε προσωρινή βάση σε κράτος μέλος υποδοχής, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό·

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή εξασφαλίζεται η έγκριση αυτής της πρότασης και ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη οι βασικές μέριμνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  8

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές που πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος υποδοχής από μη εγκατεστημένο μεταφορέα λογίζονται σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό μόνο εάν ο μεταφορέας μπορεί να παράσχει σαφείς αποδείξεις σχετικά με τη διεθνή μεταφορά στο πλαίσιο της οποίας αφίχθη στο κράτος μέλος υποδοχής και κάθε μετέπειτα ενδομεταφορά που πραγματοποιήθηκε σε αυτό.

Οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές που πραγματοποιούνται στο κράτος μέλος υποδοχής από μη εγκατεστημένο μεταφορέα λογίζονται σύμφωνες προς τον παρόντα κανονισμό μόνο εάν ο μεταφορέας μπορεί να παράσχει σαφείς αποδείξεις σχετικά με την εισερχόμενη διεθνή μεταφορά και κάθε μετέπειτα πραγματοποιηθείσα ενδομεταφορά.

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή της διατύπωσης είναι αναγκαία για να προσαρμοσθεί το κείμενο στην κατάσταση ενδομεταφοράς διέλευσης.

Τροπολογία  9

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

3α. Δεν ζητείται επιπρόσθετο έγγραφο προκειμένου να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή εξασφαλίζεται η έγκριση αυτής της πρότασης και ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη οι βασικές μέριμνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  10

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο1 – εισαγωγική διατύπωση

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης της κοινοτικής νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές που διαπράχθηκαν ή βεβαιώθηκαν σε ένα κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα ο οποίος διέπραξε τις εν λόγω παραβάσεις τον προειδοποιούν και αναλαμβάνουν την προσήκουσα δράση για παρακολούθηση της υπόθεσης η οποία μπορεί, μεταξύ άλλων, να οδηγήσει στην επιβολή των ακόλουθων διοικητικών κυρώσεων:

Σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές που διαπράχθηκαν ή βεβαιώθηκαν σε ένα κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα ο οποίος διέπραξε τις εν λόγω παραβάσεις αναλαμβάνουν την προσήκουσα δράση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει προειδοποίηση, εάν προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, για παρακολούθηση της υπόθεσης η οποία μπορεί, μεταξύ άλλων, να οδηγήσει στην επιβολή των ακόλουθων διοικητικών κυρώσεων:

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή εξασφαλίζεται η έγκριση αυτής της πρότασης και ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη οι βασικές μέριμνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  11

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός δύο μηνών μετά την οριστική απόφαση, ως προς το αν έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου και ποιες εξ αυτών.

3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός έξι εβδομάδων μετά την οριστική απόφαση, ως προς το αν έχουν επιβληθεί οι κυρώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου και ποιες εξ αυτών.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή εξασφαλίζεται η έγκριση αυτής της πρότασης και ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη οι βασικές μέριμνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  12

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 - εισαγωγική διατύπωση

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους λάβουν γνώση μιας σοβαρής του παρόντος κανονισμού ή της κοινοτικής νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές που καταλογίζονται σε μη εγκατεστημένο μεταφορέα, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός δύο μηνών μετά την οριστική τους απόφαση για το ζήτημα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους λάβουν γνώση μιας σοβαρής του παρόντος κανονισμού ή της κοινοτικής νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές που καταλογίζονται σε μη εγκατεστημένο μεταφορέα, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός έξι εβδομάδων μετά την οριστική τους απόφαση για το ζήτημα, τις ακόλουθες πληροφορίες:

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή εξασφαλίζεται η έγκριση αυτής της πρότασης και ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη οι βασικές μέριμνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  13

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από ... *

Εφαρμόζεται από ... * με εξαίρεση τα άρθρα 8 και 9 τα οποία τίθενται σε ισχύ έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή εξασφαλίζεται η έγκριση αυτής της πρότασης και ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη οι βασικές μέριμνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η πρόταση της Επιτροπής αφορά αναδιατυπωμένο κανονισμό που θα αντικαταστήσει τους κανονισμούς 881/92 και 3118/93. Η οδηγία 2006/94/ΕΚ θα καταργηθεί επίσης. Ο κανονισμός 881/92 εισάγει την ελευθερία των διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου για επιχειρήσεις μεταφορών οι οποίες διαθέτουν κοινοτική άδεια. Ο κανονισμός αριθ. 3118/93 επιτρέπει στις επιχειρήσεις μεταφορών, οι οποίες διαθέτουν κοινοτική άδεια που χορηγήθηκε από κράτος μέλος να εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε άλλα κράτη μέλη, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω μεταφορές είναι προσωρινού χαρακτήρα. Η οδηγία 2006/94/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη να ελευθερώσουν ορισμένους τύπους μεταφορών όπως το ταχυδρομείο ως δημόσια υπηρεσία ή οχήματα κάτω των 3,5 τόννων.

Η Επιτροπή πρότεινε την αναδιατύπωση του κανονισμού για να ενισχύσει τη σαφήνεια, την ευκρίνεια και τη δυνατότητα επιβολής των κανόνων. Επιδιώκει επίσης να προσδιορίσει τους 3όρους υπό τους οποίους επιτρέπονται οι ενδομεταφορές, να εισαγάγει απλοποιημένης και τυποποιημένης μορφής έγγραφα για την κοινοτική άδεια και βεβαίωση οδηγού και να κλιμακώσει τις κυρώσεις για παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας για τις οδικές μεταφορές που διαπράττονται σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο της εγκατάστασης του μεταφορέα. Ο βασικός στόχος ήταν να δοθεί απλός, σαφής και δυνάμενος να εφαρμοσθεί ορισμός των ενδομεταφορών. Η Επιτροπή ελπίζει να βελτιώσει την αποδοτικότητα της εσωτερικής αγοράς οδικών εμπορευματικών μεταφορών διότι ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, μειώνει το διοικητικό κόστος και επιτρέπει θεμιτό ανταγωνισμό.

Πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής αλλά προχωρεί περισσότερο όσον αφορά τον ορισμό των ενδομεταφορών. Επιτρέπει βαθμιαία αύξηση του αριθμού των επιτρεπόμενων πράξεων ενδομεταφορών εντός μιας εβδομάδας από τρεις σε επτά. Επιδιώκει την άρση όλων των περιορισμών έως το τέλος του 2013. Οι φορτώσεις και εκφορτώσεις πρέπει να επιτρέπονται σε κράτος μέλος διέλευσης και τίποτα στον κανονισμό δεν πρέπει να εμποδίζει ένας κράτος μέλος να επιτρέπει στους μεταφορείς άλλου κράτους μέλους να διενεργούν απεριόριστο αριθμό ενδομεταφορών. Η εισερχόμενη και εξερχόμενη οδική μεταφορά αγαθών ως σκέλος δρομολογίου συνδυασμένων μεταφορών δεν πρέπει να εμπίπτει στις διατάξεις του κανονισμού.

Όταν εκτελείται διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ δύο κρατών μελών υποδοχής από μη εγκατεστημένο μεταφορέα, το ένα εκ των κρατών υποδοχής μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή των όρων εργασίας και απασχόλησης που ισχύουν για τους δικούς του μεταφορείς. Πέραν αυτού οι διατάξεις της οδηγίας 96/71/ΕΚ περί απόσπασης εργαζομένων πρέπει να αντικατοπτρίζονται στον κανονισμό.

Η γραφειοκρατία πρέπει να περιορισθεί με το να καταστεί η εναρμονισμένη φορτωτική επαρκής απόδειξη για τους σκοπούς ελέγχου. Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να παρεμποδίζουν τις ενδομεταφορές με το να ζητούν επιπρόσθετα έγγραφα από εκείνα που προσδιορίζονται στον κανονισμό. Όπως και στον κανονισμό για την πρόσβαση στην απασχόληση οι διατάξεις για παραβάσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να διαγραφούν από την πρόταση για τις ενδομεταφορές.

Το Κοινοβούλιο ζητεί επίσης να προβλεφθεί διάταξη που να επιτρέπει, σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της αγοράς των εθνικών μεταφορών στο εσωτερικό μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής ζώνης, να λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης σε επίπεδο κράτους μέλους.

Κοινή θέση του Συμβουλίου

Οι εργασίες του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση του κανονισμού επικεντρώθηκαν στο ζήτημα των ενδομεταφορών. Ο ορισμός των ενδομεταφορών που παρέχεται στην κοινή θέση του Συμβουλίου στο άρθρο 8 είναι το ελάχιστο αποδεκτό για μερικά κράτη μέλη και το μέγιστο αποδεκτό για άλλα. Επιτρέπει τρεις πράξεις ενδομετφορών στο κράτος μέλος υποδοχής, η δε τελευταία εκφόρτωση πριν από την αναχώρηση από το κράτος μέλος υποδοχής πραγματοποιείται εντός επτά ημερών από την τελευταία εκφόρτωση στο πλαίσιο της μεταφοράς εισόδου. Εντός της περιόδου αυτής οι μεταφορείς μπορούν να εκτελούν τις ενδομεταφορές που επιτρέπονται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος εφόσον περιορίζονται σε μία πράξη ενδομεταφοράς ανά κράτος μέλος διέλευσης εντός τριημέρου από την είσοδο άνευ φορτίου στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

Συνολικά το Συμβούλιο δέχθηκε εν μέρει ή εν όλω 13 από τις 48 τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Στις διαφορές που παραμένουν εκτός από τον ορισμό των ενδομεταφορών περιλαμβάνεται το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς των ενδομεταφορών· μερική εκφόρτωση, ο ορισμός των «πράξεων ενδομεταφορών», η απόσπαση των εργαζομένων, η ρύθμιση της διακίνησης μεταξύ τρίτων, σαφέστερη χρήση της έννοιας του «προσωρινού», οι συνδυασμένες μεταφορές και η ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού την οποία το Συμβούλιο θέλει να αναβάλει σε 24 μήνες μετά την έναρξη της ισχύος του·

Πρόταση του Εισηγητή

Είναι σαφές ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχουν μεγάλες διαφορές σε αρκετά τεχνικά ζητήματα. Κατά την άποψη του εισηγητή είναι επομένως σημαντικό να επικεντρωθεί η προσοχή στα κύρια θέματα στα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν οι διαφορές. Ο ορισμός του Συμβουλίου για τις ενδομεταφορές, τουλάχιστον ως η δηλωμένη χρονική περίοδος και ο αριθμός των σχετικών πράξεων, είναι κοντά στον ορισμό του Κοινοβουλίου. Η αρχή της αποσαφήνισης του ορισμού των «πράξεων ενδομεταφορών» έγινε δεκτή από το Συμβούλιο. Το ζήτημα της πλήρους εκφόρτωσης παραμένει προς αποσαφήνιση. Όμως το Συμβούλιο δεν δέχθηκε τη βαθμιαία άρση των περιορισμών. Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος στα συνδεδεμένα αυτά ζητήματα. Οι συνδυασμένες μεταφορές πρέπει επίσης να εξετασθόύν. Δεν πρέπει να παρατηρείται άσκοπη καθυστέρηση στη διαβίβαση των πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών μελών. Οι συμφωνίες για ευρύτερη πρόσβαση σε ενδομεταφορές μεταξύ κρατών μελών που έχουν κοινά σύνορα πρέπει να είναι δυνατές.

Στο στάδιο αυτό επομένως στο οποίο φαίνεται δυνατός ένα ικανοποιητικός συμβιβασμός, ο εισηγητής υποβάλλει τροπολογίες προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να συνεργάζεται με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και φυσικά με τους σκιώδεις εισηγητές, για να αποσαφηνισθούν ορισμένα ζητήματα και να ενθαρρυνθεί το Συμβούλιο να προσεγγίσει τη θέση του Κοινοβουλίου πριν τεθεί σε ψηφοφορία σε επιτροπή το σχέδιο σύστασης για δεύτερη ανάγνωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόσβαση στη διεθνή αγορά οδικών εμπορευματικών μεταφορών (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

21.5.2008                     T6-0218/2008

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2007)0265 - C6-0146/2007

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

15.1.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

15.1.2009

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Mathieu Grosch

19.1.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.2.2009

16.3.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

6

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Armando Veneto

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Ημερομηνία κατάθεσης

2.4.2009