SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuestisõnastamine)

31.3.2009 - (11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD)) - ***II

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Mathieu Grosch

Menetlus : 2007/0099(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0211/2009

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuestisõnastamine)

(11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (11788/1/2008 – C6‑0014/2009);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[1] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2007)0265) suhtes;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6‑0211/2009),

1.  kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 5 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

(5 a) Euroopa ühtse turu järkjärguline integreerimine peaks tooma kaasa liikmesriikide siseturule juurdepääsu piirangute kaotamise. Siiski tuleks arvesse võtta kontrollide tõhusust ja töölevõtutingimuste arengut asjaomasel kutsealal ning eeskirjade ühtlustamist, muu hulgas jõustamise ja maanteekasutusmaksude ning sotsiaal- ja ohutusealase regulatsiooni valdkonnas. Komisjon peaks hoolega jälgima turuolukorda ja eelnimetatud ühtlustamist ning tegema vajaduse korral ettepaneku siseriiklike autoveoturgude täiendavaks avamiseks, sealhulgas kabotaažvedudele.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse, et ettepanek võetakse vastu Euroopa Parlamendi põhimuresid arvestades.

Muudatusettepanek  2

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 8 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

(8 a )Teel toimuvaid kontrolle tuleks läbi viia otseselt või kaudselt diskrimineerimata autoveo-ettevõtja kodakondsuse või autoveo-ettevõtja asukohaliikmesriigi või sõiduki registreerimisriigi alusel.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse, et ettepanek võetakse vastu Euroopa Parlamendi põhimuresid arvestades.

Muudatusettepanek 3

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 11

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

(11) Kabotaažvedude ehk riigisiseste veoteenuste osutamise õiguse teatavas liikmesriigis peaksid saama vedajad, kellel on käesoleva määrusega ettenähtud ühenduse tegevusluba, või vedajad, kellel on luba osutada ajutiselt teatavat liiki riigisiseseid veoteenuseid, omamata kõnealuses liikmesriigis registrijärgset või muud asukohta. Kui selliseid kabotaažvedusid tehakse, tuleks nende suhtes kohaldada ühenduse õigusakte, nagu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrust 561/2006 (mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist) ja vastuvõtvas liikmesriigis kindlaksmääratud valdkondades kehtivaid siseriiklikke õigusakte.

(11) Kabotaažvedude ehk riigisiseste veoteenuste osutamise õiguse teatavas liikmesriigis peaksid kooskõlas käesoleva määrusega saama ajutiselt vedajad, kellel on käesoleva määrusega ettenähtud ühenduse tegevusluba, või vedajad, kellel on luba osutada teatavat liiki rahvusvahelisi veoteenuseid, omamata kõnealuses liikmesriigis registrijärgset või muud asukohta. Kui selliseid kabotaažvedusid tehakse, tuleks nende suhtes kohaldada ühenduse õigusakte, nagu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrust 561/2006 (mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist) ja vastuvõtvas liikmesriigis kindlaksmääratud valdkondades kehtivaid siseriiklikke õigusakte.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse, et ettepanek võetakse vastu Euroopa Parlamendi põhimuresid arvestades.

Muudatusettepanek  4

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 13

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

(13) Ilma et see piiraks asutamisõigust käsitlevate asutamislepingu sätete kohaldamist, koosnevad kabotaažveod teenuste osutamisest vedajate poolt liikmesriikides, mis ei ole nende asutamiskohaks, ning see ei tohiks olla keelatud seni, kuni selliseid vedusid ei teostata vastuvõtvas liikmesriigis alaliselt ega pidevalt. Abistamaks sellest nõudest kinnipidamist, tuleks piirata kabotaažvedude sagedust ning nende tegemiseks lubatud ajavahemikku. Varem lubati selliseid riigisiseseid veoteenuseid osutada ajutiselt. Tegelikkuses ei ole lubatud teenuste määratlemine olnud lihtne. Seepärast on vaja selgeid ja paremini jõustatavaid eeskirju.

(13) Ilma et see piiraks asutamisõigust käsitlevate asutamislepingu sätete kohaldamist, koosnevad kabotaažveod teenuste osutamisest vedajate poolt liikmesriikides, mis ei ole nende asutamiskohaks, ning see ei tohiks olla keelatud seni, kuni selliseid vedusid ei teostata vastuvõtvas liikmesriigis alaliselt ega pidevalt. Abistamaks sellest nõudest kinnipidamist, tuleks selgemalt määratleda kabotaažvedude sagedus ning nende tegemiseks lubatud ajavahemik. Varem lubati selliseid riigisiseseid veoteenuseid osutada ajutiselt. Tegelikkuses ei ole lubatud teenuste määratlemine olnud lihtne. Seepärast on vaja selgeid ja paremini jõustatavaid eeskirju.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse, et ettepanek võetakse vastu Euroopa Parlamendi põhimuresid arvestades.

Muudatusettepanek  5

Nõukogu ühine seisukoht

Põhjendus 13 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

(13 a) Käesoleva määrusega ei piirata sätteid, mis käsitlevad kaupade rahvusvahelist autovedu kombineeritud veo ühe etapina, nagu on sätestatud nõukogu 7. detsembri 1992. aasta direktiivis 92/106/EMÜ, millega kehtestatakse ühiseeskirjad kaupade teatavate kombineeritud vedude kohta liikmesriikide vahel1. Vastuvõtvas liikmesriigis toimuvad siseriiklikud autoveod, mis ei ole osa kombineeritud veost, nagu see on sätestatud nõukogu direktiivis 92/106/EMÜ, kuuluvad kabotaaži määratluse alla ja nende suhtes tuleks vastavalt kohaldada käesoleva määruse nõudeid.

 

_________________

1 EÜT L 368, 17.12.1992, lk 38.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse, et ettepanek võetakse vastu Euroopa Parlamendi põhimuresid arvestades.

Muudatusettepanek  6

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 1 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

5. Käesolevat määrust ei kohaldata järgmist liiki vedude suhtes ja selliste vedudega seotud tühisõitude suhtes:

5. Järgmist liiki vedude ja selliste vedudega seotud tühisõitude puhul ei ole vaja ühenduse tegevusluba ning need on vabastatud kõigist veolubade nõuetest:

Selgitus

Erandireegel tuleb uuesti sõnastada, et see oleks selgem ja vastaks teksti artikli 8 lõikele 4.

Muudatusettepanek  7

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 2 – punkt 6

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

„kabotaažveod” on rendi või tasu eest tehtavad riigisisesed veod, mida teostatakse vastuvõtvas liikmesriigis ajutiselt;

„kabotaažveod” on rendi või tasu eest tehtavad riigisisesed veod, mida teostatakse vastuvõtvas liikmesriigis ajutiselt kooskõlas käesoleva määrusega;

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse, et ettepanek võetakse vastu Euroopa Parlamendi põhimuresid arvestades.

Muudatusettepanek  8

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 8 – lõige 3 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

3. Riigisisese autoveo teenuseid, mida vastuvõtvas liikmesriigis osutab mitteresidendist vedaja, käsitatakse käesoleva määrusega kooskõlas olevatena üksnes juhul, kui vedaja esitab selged tõendid rahvusvahelise veo kohta, mille käigus ta on saabunud vastuvõtvasse liikmesriiki, ja iga järgneva kabotaažveo kohta, mille ta on seal teinud.

3. Riigisisese autoveo teenuseid, mida vastuvõtvas liikmesriigis osutab mitteresidendist vedaja, käsitatakse käesoleva määrusega kooskõlas olevatena üksnes juhul, kui vedaja esitab selged tõendid saabuva rahvusvahelise veo kohta ja iga järgneva kabotaažveo kohta, mille ta on teinud.

Selgitus

Sõnastust tuleb muuta, et kohandada tekst transiidikabotaaži olukorrale vastavaks.

Muudatusettepanek  9

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

3 a. Ei nõuta lisadokumente tõestamaks, et selles artiklis sätestatud tingimused on täidetud.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse, et ettepanek võetakse vastu Euroopa Parlamendi põhimuresid arvestades.

Muudatusettepanek  10

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 12 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

1. Mis tahes liikmesriigis toime pandud või tuvastatud autoveoalaste ühenduse õigusaktide tõsise rikkumise korral võtab rikkumised toime pannud vedaja asukohaliikmesriigi pädev asutus vajalikud meetmed asja menetlemiseks, mille tulemusena võib muu hulgas määrata järgmised halduskaristused:

1. Mis tahes liikmesriigis toime pandud või tuvastatud autoveoalaste ühenduse õigusaktide tõsise rikkumise korral võtab rikkumised toime pannud vedaja asukohaliikmesriigi pädev asutus vajalikud meetmed, mille hulka võib kuuluda hoiatus, kui see on siseriiklikus õiguses ette nähtud, et menetleda asja, mille tulemusena võib muu hulgas määrata järgmised halduskaristused:

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse, et ettepanek võetakse vastu Euroopa Parlamendi põhimuresid arvestades.

Muudatusettepanek  11

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 12 – lõige 3 – esimene lõik

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

3. Asukohaliikmesriigi pädev asutus edastab selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus rikkumised tuvastati, võimalikult kiiresti ja hiljemalt kahe kuu jooksul pärast rikkumise suhtes lõpliku otsuse langetamist teabe selle kohta, kas ja millised käesoleva artikli lõigetega 1 ja 2 ettenähtud karistused määrati.

3. Asukohaliikmesriigi pädev asutus edastab selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus rikkumised tuvastati, võimalikult kiiresti ja hiljemalt kuue nädala jooksul pärast rikkumise suhtes lõpliku otsuse langetamist teabe selle kohta, kas ja millised käesoleva artikli lõigetega 1 ja 2 ettenähtud karistused määrati.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse, et ettepanek võetakse vastu Euroopa Parlamendi põhimuresid arvestades.

Muudatusettepanek  12

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 13 – lõige 1 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriigi pädev asutus on teadlik käesoleva määruse või autoveoalaste ühenduse õigusaktide tõsisest rikkumisest, mis on omistatav mitteresidendist vedajale, edastab liikmesriik, kelle territooriumil rikkumine tuvastati, vedaja asukohaliikmesriigi pädevale asutusele võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt kahe kuu jooksul pärast rikkumise suhtes lõpliku otsuse langetamist järgmise teabe:

1. Kui liikmesriigi pädev asutus on teadlik käesoleva määruse või autoveoalaste ühenduse õigusaktide tõsisest rikkumisest, mis on omistatav mitteresidendist vedajale, edastab liikmesriik, kelle territooriumil rikkumine tuvastati, vedaja asukohaliikmesriigi pädevale asutusele võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt kuue nädala jooksul pärast rikkumise suhtes lõpliku otsuse langetamist järgmise teabe:

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse, et ettepanek võetakse vastu Euroopa Parlamendi põhimuresid arvestades.

Muudatusettepanek  13

Nõukogu ühine seisukoht

Artikkel 19 – lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

Seda hakatakse kohaldama alates ...*.

Seda hakatakse kohaldama alates ...*, välja arvatud artikleid 8 ja 9, mis jõustuvad kuus kuud pärast määruse avaldamist.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tagatakse, et ettepanek võetakse vastu Euroopa Parlamendi põhimuresid arvestades.

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Komisjoni ettepanek on sõnastada uuesti määrus, millega asendatakse määrused 881/92 ja 3118/93. Samuti tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/94/EÜ. Määrusega 881/92 sätestatakse tasu eest tehtava kaupade rahvusvahelise autoveo vabaduse nende ettevõtjate jaoks, kellel on ühenduse litsents. Määrusega 3118/93 võimaldatakse liikmesriigi välja antud ühenduse litsentsi omavatel ettevõtjatel osutada kaupade autoveo teenuseid teistes liikmesriikides, tingimusel, et asjaomaseid teenuseid osutatakse ajutiselt. Direktiiv 2006/94/EÜ kohustab liikmesriike liberaliseerima kaupade autoveo teatavad liigid, nagu näiteks postiveo avaliku teenusena või veo alla 3,5 tonni kaaluvate veokitega.

Komisjon tegi ettepaneku määruse uuesti sõnastamiseks, et parandada selgust, loetavust ja jõustatavust. Samuti oli eesmärgiks täpsustada tingimusi, mille alusel on kabotaaž lubatud, viia sisse ühenduse litsentsi ja juhitunnistuse lihtsustatud ja standarditud vormid ning tugevdada karistusi autoveoalaste ühenduse õigusaktide rikkumiste eest, mis on toime pandud liikmesriigis, mis ei ole asukohakohaliikmesriik. Põhieesmärk on sätestada kabotaaži lihtne, selge ja jõustatav mõiste. Komisjon lootis parandada autoveo siseturu tõhusust, parandades õiguskindlust, vähendades halduskulusid ning võimaldades ausamat konkurentsi.

Esimene lugemine parlamendis

Parlament tervitas komisjoni ettepanekut, kuid läks seoses kabotaaži mõistega kaugemale. Võimaldati järkjärguliselt suurendada lubatud kabotaažveo kordade arvu nädalas kolmelt seitsmele. Eesmärgiks seati kõigi piirangute kaotamine 2013. aasta lõpuks. Peale- ja mahalaadimine peaks olema transiitliikmesriigis lubatud ning miski määruses ei tohiks takistada liikmesriigil lubada teisest liikmesriigist pärit vedajatel teha piiramatul arvul kabotaažvedusid. Kõnealuse määruse sätteid ei tohiks kohaldada saabuvate ja väljuvate kaupade autovedude suhtes, mis on kombineeritud transpordi osa.

Kolmandate riikide teostatavate vedude (mitteresidendist vedaja veod kahes vastuvõtvas liikmesriigis) puhul võib üks vastuvõtvatest liikmesriikidest nõuda nende töö saamise tingimuste ja töötingimuste kohaldamist, mida kohaldatakse kõnealuse liikmesriigi vedajate suhtes. Veelgi enam, määruses tuleks kajastada töötajate lähetamist käsitleva direktiivi 96/71/EÜ sätteid.

Bürokraatiat tuleks piirata, muutes ühtlustatud veokirja piisavaks dokumentaalseks tõendiks kontrolli teostamisel. Liikmesriikidel ei tohiks võimaldada takistada kabotaaži, nõudes lisadokumente, mida ei ole määruses täpselt nimetatud. Seoses määrusega, mis käsitleb tegevusalale lubamise eeskirju, tuleks kabotaaži käsitlevast ettepanekust eemaldada need sätted, mis käsitlevad väikseid rikkumisi.

Samuti nõudis parlament sätet, mille kohaselt võiks liikmesriigi tasandil võtta ohutusmeetmeid tõsise häire puhul riiklikul veonduse turul.

Nõukogu ühine seisukoht

Nõukogu kaalutlused uuesti sõnastatud määruse osas keskendusid kabotaaži küsimusele. Kabotaaži mõiste, mis on toodud nõukogu ühise seisukoha artiklis 8, on osale liikmesriikidele miinimumiks ning teistele maksimumiks. See lubab vastuvõtvas liikmesriigis teha kolm kabotaažvedu, kusjuures viimane mahalaadimine peab enne vastuvõtvast liikmesriigist lahkumist toimuma kõige enam seitse päeva pärast viimast mahalaadimist riiki siseneva veo ajal. Selle aja jooksul võivad vedajad teha kabotaažvedusid mis tahes liikmesriigis, tingimusel et nad piirduvad ühe kabotaažveoga liikmesriigi kohta kolme päeva jooksul alates selle territooriumile tühjalt sisenemisest.

Kokkuvõttes nõustus nõukogu 13 parlamendi muudatusettepanekuga 48st. Lisaks kabotaaži mõistele olid valdkondadeks, mille osas säilisid erimeelsused, järgmised valdkonnad: kabotaažituru edasine avamine; osaline mahalaadimine; mõiste „kabotaažvedu”; töötajate lähetamine; kolmandate riikide teostatavate vedude reguleerimine; mõiste „ajutine” selgem kasutamine; kombineeritud transport ning määruse kohaldamise kuupäev, mida nõukogu tahab pärast määruse jõustumist 24 kuud edasi lükata.

Teie raportööri ettepanek

On selge, et parlamendil ja nõukogul pole ulatuslikke erimeelsusi mitmete tehniliste küsimuste osas. Raportööri arvates on seega oluline keskenduda peamistele teemadele, kus erimeelsused senini olemas on. Nõukogu pakutud kabotaaži mõiste – vähemalt avaldatud ajavahemiku ja vedude arvu osas – on parlamendi mõistele lähedane. Nõukogu on tunnustanud põhimõtet muuta „kabotaažvedude” mõiste selgemaks. Selgitamist vajab täieliku mahalaadimise küsimus. Teisest küljest ei ole nõukogu tunnustanud järkjärgulist piirangute kaotamist. Raportöör on arvamusel, et nende omavahel seotud aspektide osas on võimalik edasi liikuda. Samuti on vaja tegeleda kombineeritud transpordi valdkonnaga. Asjaomaste liikmesriikide vahel ei tohiks olla ebavajalikku viivitust teabe edastamisel. Lubatud peaks olema piirialasid jagavate liikmesriikide vahelised kokkulepped laialdasema juurdepääsu osas kabotaažile.

Praeguses etapis, kus rahuldav kompromiss näib võimalik, esitab raportöör seega muudatusettepanekud. Ta on valmis jätkama tööd koos nõukogu ja komisjoniga ning muidugi variraportööridega, et selgitada teatud küsimusi ning julgustada nõukogu edasi liikuma parlamendi seisukoha suunas enne teisele lugemisele esitatava soovituse projekti üle parlamendikomisjonis hääletamist.

MENETLUS

Pealkiri

Rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääs (uuesti sõnastatud)

Viited

11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

21.5.2008                     T6-0218/2008

Komisjoni ettepanek

COM(2007)0265 - C6-0146/2007

Ühise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

15.1.2009

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.1.2009

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Mathieu Grosch

19.1.2009

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

16.2.2009

16.3.2009

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

31.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

25

6

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Armando Veneto

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Esitamise kuupäev

2.4.2009