SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu toisinto)

31.3.2009 - (11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD)) - ***II

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Mathieu Grosch

Menettely : 2007/0099(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0211/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0211/2009
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu toisinto)

(11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (11788/1/2008 – C6‑0014/2009),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan[1] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0265),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

–   ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6‑0211/2009),

1.  hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(5 a) Euroopan yhtenäismarkkinoiden vaiheittaisen integroitumisen olisi johdettava jäsenvaltioiden sisäisille markkinoille pääsyä koskevien rajoitusten poistamiseen. Tässä suhteessa olisi kuitenkin otettava huomioon tarkastusten tehokkuus ja alan työehtojen kehitys sekä sääntöjen yhdenmukaistaminen muun muassa sääntöjen noudattamisen, tienkäyttömaksujen sekä sosiaali- ja turvallisuuslainsäädännön aloilla. Komissio seuraa tarkasti markkinatilannetta ja edellä mainittua yhdenmukaistamista sekä ehdottaa tarvittaessa kansallisten kuljetusmarkkinoiden laajempaa avaamista kabotaasiliikenne mukaan luettuna.

Perustelu

Tarkistuksen avulla voidaan varmistaa, että hyväksytyssä ehdotuksessa on otettu huomioon parlamentin tärkeimmät huolenaiheet.

Tarkistus  2

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(8 a) Tienvarsitarkastukset olisi tehtävä ilman suoraa tai epäsuoraa maatieliikennöitsijän kansallisuuteen tai sijoittautumisvaltioon tai ajoneuvon rekisteröintivaltioon perustuvaa syrjintää.

Perustelu

Tarkistuksen avulla voidaan varmistaa, että hyväksytyssä ehdotuksessa on otettu huomioon parlamentin tärkeimmät huolenaiheet.

Tarkistus 3

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 11 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(11) Liikenteenharjoittajilla, joille on myönnetty tässä asetuksessa säädetty yhteisön liikennelupa, ja liikenteenharjoittajilla, joille on myönnetty lupa harjoittaa tiettyjen luokkien mukaista kansainvälistä tavaraliikennettä, olisi oltava oikeus harjoittaa tilapäisesti kansallista liikennettä jäsenvaltiossa, jossa liikenteenharjoittajalla ei ole sääntömääräistä kotipaikkaa eikä muuta toimipaikkaa. Tällainen kabotaasiliikenne olisi suoritettava yhteisön lainsäädäntöä, kuten tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 561/2006, sekä vastaanottavassa jäsenvaltiossa tietyillä aloilla voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä noudattaen.

(11) Liikenteenharjoittajilla, joille on myönnetty tässä asetuksessa säädetty yhteisön liikennelupa, ja liikenteenharjoittajilla, joille on myönnetty lupa harjoittaa tiettyjen luokkien mukaista kansainvälistä tavaraliikennettä, olisi oltava oikeus harjoittaa tilapäisesti tämän asetuksen mukaisesti kansallista liikennettä jäsenvaltiossa, jossa liikenteenharjoittajalla ei ole sääntömääräistä kotipaikkaa eikä muuta toimipaikkaa. Tällainen kabotaasiliikenne olisi suoritettava yhteisön lainsäädäntöä, kuten tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 561/2006, sekä vastaanottavassa jäsenvaltiossa tietyillä aloilla voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä noudattaen.

Perustelu

Tarkistuksen avulla voidaan varmistaa, että hyväksytyssä ehdotuksessa on otettu huomioon parlamentin tärkeimmät huolenaiheet.

Tarkistus  4

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 13 kappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

(13) Perustamissopimuksen sijoittautumisoikeutta koskevia määräysten soveltamista rajoittamatta kabotaasiliikenne muodostuu liikenteenharjoittajien suorittamasta palvelujen tarjoamisesta jäsenvaltiossa, johon ne eivät ole sijoittuneet, eikä sitä ei saisi kieltää niin kauan kuin sitä ei suoriteta siten, että se voitaisiin katsoa pysyväksi tai jatkuvaksi toiminnaksi vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Tämän vaatimuksen täytäntöönpanon tukemiseksi kabotaasiliikenteen suoritustiheyttä ja ajanjaksoa, jona sitä voidaan suorittaa, olisi rajoitettava. Aikaisemmin tällainen kansallinen liikenne oli sallittua tilapäisesti. Käytännössä on ollut vaikeaa määritellä, mikä on sallittua liikennettä. Sen vuoksi tarvitaan selkeitä ja helposti valvottavissa olevia sääntöjä.

(13) Perustamissopimuksen sijoittautumisoikeutta koskevia määräysten soveltamista rajoittamatta kabotaasiliikenne muodostuu liikenteenharjoittajien suorittamasta palvelujen tarjoamisesta jäsenvaltiossa, johon ne eivät ole sijoittuneet, eikä sitä ei saisi kieltää niin kauan kuin sitä ei suoriteta siten, että se voitaisiin katsoa pysyväksi tai jatkuvaksi toiminnaksi vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Tämän vaatimuksen täytäntöönpanon tukemiseksi kabotaasiliikenteen suoritustiheys ja ajanjakso, jona sitä voidaan suorittaa, olisi määriteltävä tarkemmin. Aikaisemmin tällainen kansallinen liikenne oli sallittua tilapäisesti. Käytännössä on ollut vaikeaa määritellä, mikä on sallittua liikennettä. Sen vuoksi tarvitaan selkeitä ja helposti valvottavissa olevia sääntöjä.

Perustelu

Tarkistuksen avulla voidaan varmistaa, että hyväksytyssä ehdotuksessa on otettu huomioon parlamentin tärkeimmät huolenaiheet.

Tarkistus  5

Neuvoston yhteinen kanta

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

(13 a) Tämä asetus ei rajoita niiden 7 päivänä joulukuuta 1992 tietynlaisia jäsenvaltioiden välisiä tavaroiden yhdistettyjä kuljetuksia koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston direktiivin 92/106/ETY1 säännösten soveltamista, jotka koskevat saapuvaa tai lähtevää maanteiden tavaraliikennettä yhdistettyjen kuljetusten yhteydessä. Kabotaasin määritelmä kattaa vastaanottavan jäsenvaltion sisäiset maantieliikenteen matkat, jotka eivät ole osa neuvoston direktiivissä 92/106/ETY tarkoitettua yhdistettyä kuljetusta, ja niihin olisi sen vuoksi sovellettava tämän asetuksen vaatimuksia.

 

_________________

1EYVL L 368, 17.12.1992, s. 38.

Perustelu

Tarkistuksen avulla voidaan varmistaa, että hyväksytyssä ehdotuksessa on otettu huomioon parlamentin tärkeimmät huolenaiheet.

Tarkistus  6

Neuvoston yhteinen kanta

1 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

5. Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin kuljetuksiin ja niihin liittyvään ajoneuvojen kuljettamiseen tyhjänä:

5. Seuraavat kuljetukset ja niihin liittyvä ajoneuvojen kuljettaminen tyhjänä eivät edellytä yhteisön liikennelupaa, ja ne on vapautettava kaikista kuljetusluvista:

Perustelu

Selkeyden vuoksi on tärkeää muuttaa tätä poikkeussääntöä koskevaa sanamuotoa, jotta se vastaa tekstin 8 artiklan 4 kohtaa.

Tarkistus  7

Neuvoston yhteinen kanta

2 artikla – 6 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

’kabotaasiliikenteellä’ kansallista liikennettä, jota harjoitetaan tilapäisesti toisen lukuun vastaanottavassa jäsenvaltiossa;

’kabotaasiliikenteellä’ kansallista liikennettä, jota harjoitetaan tilapäisesti toisen lukuun vastaanottavassa jäsenvaltiossa tämän asetuksen mukaisesti;

Perustelu

Tarkistuksen avulla voidaan varmistaa, että hyväksytyssä ehdotuksessa on otettu huomioon parlamentin tärkeimmät huolenaiheet.

Tarkistus  8

Neuvoston yhteinen kanta

8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3. Muun kuin jäsenvaltiosta olevan liikenteenharjoittajan vastaanottavassa jäsenvaltiossa harjoittamaa kansallista maanteiden tavaraliikennettä pidetään tämän asetuksen mukaisena ainoastaan, jos liikenteenharjoittaja voi esittää selvät todisteen kansainvälisestä kuljetuksestaan vastaanottavaan jäsenvaltioon sekä kustakin sitä seuraavasta kabotaasimatkasta vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

3. Muun kuin jäsenvaltiosta olevan liikenteenharjoittajan vastaanottavassa jäsenvaltiossa harjoittamaa kansallista maanteiden tavaraliikennettä pidetään tämän asetuksen mukaisena ainoastaan, jos liikenteenharjoittaja voi esittää selvät todisteet saapuvasta kansainvälisestä kuljetuksestaan sekä kustakin sitä seuraavasta kabotaasimatkasta.

Perustelu

Sanamuodon muuttaminen on välttämätöntä tekstin mukauttamiseksi kauttakulkukabotaasin olosuhteisiin.

Tarkistus  9

Neuvoston yhteinen kanta

8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

 

3 a. Mitään lisäasiakirjaa ei vaadita tässä artiklassa esitettyjen ehtojen täyttymisen toteen näyttämiseksi.

Perustelu

Tarkistuksen avulla voidaan varmistaa, että hyväksytyssä ehdotuksessa on otettu huomioon parlamentin tärkeimmät huolenaiheet.

Tarkistus  10

Neuvoston yhteinen kanta

12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Jos on kyse yhteisön tieliikennelainsäädännön vakavasta rikkomuksesta, joka on tehty tai todettu missä tahansa jäsenvaltiossa, on rikkomukseen syyllistyneen liikenteenharjoittajan sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava asianmukaiset tutkintatoimet, jotka voivat johtaa muun muassa seuraavien hallinnollisten seuraamusten määräämiseen:

1. Jos on kyse yhteisön tieliikennelainsäädännön vakavasta rikkomuksesta, joka on tehty tai todettu missä tahansa jäsenvaltiossa, on rikkomukseen syyllistyneen liikenteenharjoittajan sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten toteutettava asianmukaiset tutkintatoimet, joihin voi sisältyä varoitus, jos siitä on säädetty kansallisessa lainsäädännössä, ja jotka voivat johtaa muun muassa seuraavien hallinnollisten seuraamusten määräämiseen:

Perustelu

Tarkistuksen avulla voidaan varmistaa, että hyväksytyssä ehdotuksessa on otettu huomioon parlamentin tärkeimmät huolenaiheet.

Tarkistus  11

Neuvoston yhteinen kanta

12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

3. Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava sen jäsenvaltion, jossa rikkomukset todettiin, toimivaltaisille viranomaissille mahdollisimman pian ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa niiden asiaa asiaa koskevasta lopullisesta päätöksestä, onko tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä seuraamuksia määrätty, ja jos on, mitä niistä.

3. Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava sen jäsenvaltion, jossa rikkomukset todettiin, toimivaltaisille viranomaisille mahdollisimman pian ja viimeistään kuuden viikon kuluessa niiden asiaa koskevasta lopullisesta päätöksestä, onko tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä seuraamuksia määrätty, ja jos on, mitä niistä.

Perustelu

Tarkistuksen avulla voidaan varmistaa, että hyväksytyssä ehdotuksessa on otettu huomioon parlamentin tärkeimmät huolenaiheet.

Tarkistus  12

Neuvoston yhteinen kanta

13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

1. Jos jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tietoon tulee tämän asetuksen tai yhteisön tieliikennelainsäädännön vakava rikkomus, jonka tekijäksi voidaan osoittaa muu kuin tuosta jäsenvaltiosta oleva liikenteenharjoittaja, jäsenvaltion, jonka alueella rikkomus on todettu, on toimitettava sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot mahdollisimman pian ja viimeistään kahden kuukauden kuluessa asiaa koskevasta lopullisesta päätöksestä:

1. Jos jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tietoon tulee tämän asetuksen tai yhteisön tieliikennelainsäädännön vakava rikkomus, jonka tekijäksi voidaan osoittaa muu kuin tuosta jäsenvaltiosta oleva liikenteenharjoittaja, jäsenvaltion, jonka alueella rikkomus on todettu, on toimitettava sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot mahdollisimman pian ja viimeistään kuuden viikon kuluessa asiaa koskevasta lopullisesta päätöksestä:

Perustelu

Tarkistuksen avulla voidaan varmistaa, että hyväksytyssä ehdotuksessa on otettu huomioon parlamentin tärkeimmät huolenaiheet.

Tarkistus  13

Neuvoston yhteinen kanta

19 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta

Tarkistus

Sitä sovelletaan ...päivästä…kuuta…*.

Sitä sovelletaan ...päivästä…kuuta…*, lukuun ottamatta 8 ja 9 artiklaa, jotka tulevat voimaan kuusi kuukautta tämän asetuksen julkaisemisen jälkeen.

Perustelu

Tarkistuksen avulla voidaan varmistaa, että hyväksytyssä ehdotuksessa on otettu huomioon parlamentin tärkeimmät huolenaiheet.

PERUSTELUT

Johdanto

Komission ehdotuksessa on kyse uudelleenlaaditusta asetuksesta, jolla kumotaan asetukset 881/92 ja 3118/93. Direktiivi 2006/94/EY kumottaisiin myös. Asetuksella (ETY) N:o 881/92 vapautetaan yritysten, joilla on yhteisön liikennelupa, korvausta vastaan harjoittama maanteiden kansainvälinen tavaraliikenne. Asetuksen 3118/93 mukaan yritys, jolla on jäsenvaltion myöntämä yhteisön liikennelupa, saa harjoittaa maanteiden tavaraliikennettä muissa jäsenvaltioissa, jos tarjottavat liikennepalvelut ovat tilapäisiä. Direktiivissä 2006/94/EY jäsenvaltiot velvoitetaan vapauttamaan tietyntyyppiset kuljetukset, kuten julkisena palveluna pidettävät postikuljetukset ja alle 3,5 tonnia painavilla ajoneuvoilla toteutetut kuljetukset.

Komissio ehdotti asetuksen uudelleenlaatimista sen selkeyden ja luettavuuden parantamiseksi ja sen noudattamisen valvonnan tehostamiseksi. Komissio pyrki myös täsmentämään kabotaasin mahdollistavia ehtoja, esittämään yhteisön liikennelupa ja kuljettajatodistukset yksinkertaistetussa, standardoidussa muodossa sekä tiukentamaan seuraamuksia, jotka määrätään yhteisön tieliikennelainsäädäntöä muualla kuin sijoittautumisjäsenvaltiossa rikkoville henkilöille. Ehdotuksessa keskeinen tavoite oli määritellä kabotaasiliikenne yksinkertaisesti, selkeästi ja niin, että sen noudattamista voidaan valvoa. Komissio halusi parantaa tavaraliikenteen sisämarkkinoiden tehokkuutta lisäämällä oikeusvarmuutta, vähentämällä hallinnollisia kustannuksia ja edistämällä oikeudenmukaisempaa kilpailua.

Parlamentin ensimmäinen käsittely

Parlamentti suhtautui komission ehdotukseen myönteisesti, mutta halusi laajentaa kabotaasin määritelmää. Parlamentti kannatti sallittujen, viikon kuluessa tehtävien kabotaasikuljetusten määrän asteittaista lisäämistä kolmesta seitsemään. Se pyrki siihen, että kaikki rajoitukset poistettaisiin vuoden 2013 loppuun mennessä. Kuorman ottaminen ja purkaminen pitäisi sallia kauttakulkujäsenvaltiossa ja asetuksella ei pitäisi estää jäsenvaltiota sallimasta toisen jäsenvaltion liikenteenharjoittajia tehdä rajoittamaton määrä kabotaasikuljetuksia. Yhdistettyjen kuljetusten yhteyteen kuuluvaan saapuvaan tai lähtevään maanteiden tavaraliikenteeseen ei pitäisi soveltaa tämän asetuksen säännöksiä.

Kolmansien maiden välisessä liikenteessä (kolmannen valtion asukkaan suorittamat kuljetukset kahdessa vastaanottavassa jäsenvaltiossa) voi toinen vastaanottavista jäsenvaltioista edellyttää omille liikenteenharjoittajille asettamiensa työehtojen soveltamista. Asetuksessa olisi lisäksi otettava huomioon lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin 96/71/EY säännökset.

Byrokratiaa olisi vähennettävä tekemällä yhdenmukaistetusta rahtikirjasta riittävä asiakirjatodiste tarkastuksia varten. Jäsenvaltiot eivät saisi estää kabotaasiliikennettä vaatimalla muiden kuin asetuksessa määritettyjen asiakirjojen esittämistä. Kabotaasia koskevasta ehdotuksesta olisi poistettava, ammattiin pääsystä annetun asetuksen tavoin, vähäisiä rikkeitä koskevat säännökset.

Euroopan parlamentti esitti myös säännöstä, joka mahdollistaisi suojatoimenpiteiden toteuttamisen tapauksissa, joissa kansalliset liikennemarkkinat kärsivät vakavasta häiriöstä.

Neuvoston yhteinen kanta

Neuvosto keskittyi uudelleenlaadittua asetusta tarkastellessaan kabotaasikysymykseen. Neuvoston yhteisen kannan 8 artiklassa annettu kabotaasiliikenteen määritelmä edustaa eräiden jäsenvaltioiden vähimmäisvaatimuksia ja toisten jäsenvaltioiden enimmäisehtoja. Määritelmän mukaan vastaanottavassa jäsenvaltiossa voidaan tehdä kolme kabotaasimatkaa ja viimeisimmän vastaanottavasta jäsenvaltiosta poistumista edeltävän kabotaasimatkan kuorma on purettava seitsemän päivän kuluessa siitä, kun kansainvälisessä kuljetuksessa vastaanottavaan jäsenvaltioon tuotu kuorma viimeksi purettiin. Liikenteenharjoittajat voivat kyseisen määräajan kuluessa suorittaa sallitut kabotaasimatkat missä tahansa jäsenvaltiossa edellyttäen, että ne suorittavat vain yhden kabotaasimatkan kussakin jäsenvaltiossa niiden kolmen päivän aikana, jotka seuraavat ilman kuormaa kyseiseen jäsenvaltioon saapumista.

Neuvosto hyväksyi joko osittain tai kokonaan 13 parlamentin esittämästä 48 tarkistuksesta. Erimielisyyttä on kabotaasiliikenteen määritelmän ohella edelleen kabotaasimarkkinoiden avaamisen laajentamisesta; kuorman osittaisesta purkamisesta; "kabotaasimatkojen" määritelmästä; työntekijöiden lähettämisestä; kolmansien maiden välisen liikenteen sääntelemisestä; käsitteen "tilapäinen" käyttämisen selkeyttämisestä; yhdistetyistä kuljetuksista ja asetuksen soveltamispäivästä, jonka neuvosto haluaa siirtää 24 kuukauden päähän asetuksen voimaantulosta.

Esittelijän ehdotus

On selvää, että parlamentin ja neuvoston kannat eivät ole kaukana toisistaan useiden teknisten kysymysten osalta. Esittelijä katsoo siksi, että on tärkeää keskittyä niihin pääasioihin, joista toimielimet ovat yhä eri mieltä. Neuvoston määritelmä kabotaasista, ainakin mitä tulee matkojen ilmoitettuun kestoon ja lukumäärään, ei ole kaukana parlamentin määritelmästä. Neuvosto on hyväksynyt periaatteen, jonka mukaan "kabotaasimatkojen" määritelmää on selkeytettävä. Koko kuorman purkamista koskeva kysymys on edelleen selvittämättä. Neuvosto ei toisaalta ole suostunut rajoitusten asteittaiseen poistamiseen. Esittelijä on sitä mieltä, että näiden toisiinsa liittyvien näkökohtien suhteen voitaisiin päästä eteenpäin. Yhdistettyihin kuljetuksiin on myös puututtava. Asianomaisten jäsenvaltioiden välisessä tiedonkulussa ei saisi olla tarpeettomia viiveitä. Pitäisi olla mahdollista päästä sopimukseen kabotaasiliikenteen laajentamisesta kahden sellaisen jäsenvaltion välillä, joilla on yhteisiä raja-alueita.

Tässä vaiheessa esittelijä esittää näin ollen tarkistuksia kohtiin, joissa on mahdollista löytää tyydyttävä kompromissi. Esittelijä on valmis jatkamaan yhteistyötä neuvoston ja komission, sekä luonnollisesti myös varjoesittelijöiden, kanssa tiettyjen kysymysten selkeyttämiseksi, ja hän rohkaisee neuvostoa lähestymään vielä parlamentin kantaa ennen kuin valiokunta äänestää suosituksesta toiseen käsittelyyn.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsy (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

21.5.2008                     T6-0218/2008

Komission ehdotus

KOM(2007)0265 – C6-0146/2007

Yhteisestä kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

15.1.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

15.1.2009

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Mathieu Grosch

19.1.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

16.2.2009

16.3.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

31.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

25

6

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Armando Veneto

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

2.4.2009