Pranešimas - A6-0211/2009Pranešimas
A6-0211/2009

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių (nauja redakcija)

31.3.2009 - (11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD)) - ***II

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Mathieu Grosch

Procedūra : 2007/0099(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0211/2009

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių

(11788/1/2008) – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (11788/1/2008 – C6‑0014/2009),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją[1] dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0265) per pirmąjį svarstymą,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A6‑0211/2009),

1.  pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Tarybos bendroji pozicija

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

(5a) Palaipsniui integruojant Europos bendrąją rinką turėtų būti panaikinti patekimo į valstybių narių vidaus rinką apribojimai. Vis dėlto reikėtų atsižvelgti į kontrolės priemonių veiksmingumą ir įdarbinimo sąlygų vykdant šią profesinę veiklą raidą bei taisyklių suderinimą, inter alia, vykdymo užtikrinimo ir kelių naudotojo mokesčių bei socialinių ir saugos teisės aktų srityse. Komisija turėtų atidžiai stebėti rinkos padėtį ir pirmiau minėtą taisyklių derinimą ir prireikus pasiūlyti dar labiau atverti vidaus kelių transporto rinkas, įskaitant kabotažo rinką.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad šis pasiūlymas būtų priimtas atsižvelgiant į pagrindinius Europos Parlamentui rūpimus klausimus.

Pakeitimas  2

Tarybos bendroji pozicija

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

(8a )Patikrinimai keliuose turėtų būti atliekami nediskriminuojant – tiesiogiai ar netiesiogiai – vežėjų kelių transportu jų nacionalinės priklausomybės, šalies, kurioje jie įsisteigę, arba transporto priemonės registracijos pagrindu.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad šis pasiūlymas būtų priimtas atsižvelgiant į pagrindinius Europos Parlamentui rūpimus klausimus.

Pakeitimas                3

Tarybos bendroji pozicija

11 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(11) Vežėjams, kurie turi Bendrijos licencijas, nurodytas šiame reglamente, ir vežėjams, turintiems teisę verstis tam tikromis tarptautinio krovinių vežimo operacijomis, turi būti laikinai leidžiama atlikti vidaus vežimus kitoje valstybėje narėje, neturint joje registruotos buveinės ar kito padalinio. Kai atliekamos tokios kabotažo operacijos, joms taikomi Bendrijos teisės aktai, tokie kaip 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, ir priimančiojoje valstybėje narėje galiojantys nacionalinės teisės aktai konkrečiose srityse.

(11) Vežėjams, kurie turi Bendrijos licencijas, nurodytas šiame reglamente, ir vežėjams, turintiems teisę verstis tam tikromis tarptautinio krovinių vežimo operacijomis, pagal šį reglamentą turi būti laikinai leidžiama atlikti vidaus vežimus kitoje valstybėje narėje, neturint joje registruotos buveinės ar kito padalinio. Kai atliekamos tokios kabotažo operacijos, joms taikomi Bendrijos teisės aktai, tokie kaip 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, ir priimančiojoje valstybėje narėje galiojantys nacionalinės teisės aktai konkrečiose srityse.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad šis pasiūlymas būtų priimtas atsižvelgiant į pagrindinius Europos Parlamentui rūpimus klausimus.

Pakeitimas  4

Tarybos bendroji pozicija

13 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

(13) Nepažeidžiant Sutarties nuostatų dėl įsisteigimo teisės, kabotažo operacijos yra vežėjų teikiamų paslaugų valstybėje narėje, kurioje jie nėra įsisteigę, pavyzdžiu ir jos neturėtų būti draudžiamos, jei jos nėra atliekamos kaip nuolatinė ar tęstinė veikla toje valstybėje narėje. Siekiant padėti užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi, reikėtų apriboti kabotažo operacijų dažnumą ir laikotarpį, kurį jos gali būti atliekamos. Anksčiau tokias nacionalines vežimo paslaugas buvo leidžiama teikti laikinai. Praktiškai būdavo sunku nustatyti, kokias paslaugas leidžiama teikti. Todėl reikia nustatyti aiškias ir lengvai įgyvendinamas taisykles.

(13) Nepažeidžiant Sutarties nuostatų dėl įsisteigimo teisės, kabotažo operacijos yra vežėjų teikiamų paslaugų valstybėje narėje, kurioje jie nėra įsisteigę, pavyzdžiu ir jos neturėtų būti draudžiamos, jei jos nėra atliekamos kaip nuolatinė ar tęstinė veikla toje valstybėje narėje. Siekiant padėti užtikrinti šio reikalavimo laikymąsi, reikėtų aiškiau apibrėžti kabotažo operacijų dažnumą ir laikotarpį, kurį jos gali būti atliekamos. Anksčiau tokias nacionalines vežimo paslaugas buvo leidžiama teikti laikinai. Praktiškai būdavo sunku nustatyti, kokias paslaugas leidžiama teikti. Todėl reikia nustatyti aiškias ir lengvai įgyvendinamas taisykles.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad šis pasiūlymas būtų priimtas atsižvelgiant į pagrindinius Europos Parlamentui rūpimus klausimus.

Pakeitimas  5

Tarybos bendroji pozicija

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

(13a) Šis reglamentas nepažeidžia 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyvos 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo1 nuostatų, susijusių su krovinių įvežimu ir išvežimu kelių transportu, kai tai sudaro vieną iš kombinuoto vežimo kelionės atkarpų. Vežimas kelių transportu priimančiosios valstybės narės viduje, kuris nesudaro kombinuoto transporto operacijos dalies pagal Tarybos direktyvą 92/106/EEB, patenka į kabotažo apibrėžtį ir atitinkamai jam turėtų būti taikomi šio reglamento reikalavimai.

 

_________________

1 OL L 368, 1992 12 17, p. 38.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad šis pasiūlymas būtų priimtas atsižvelgiant į pagrindinius Europos Parlamentui rūpimus klausimus.

Pakeitimas  6

Tarybos bendroji pozicija

1 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

5. Šis reglamentas netaikomas šioms vežimo rūšims ir nepakrautų transporto priemonių reisams, susijusiems su tokiu vežimu:

5. Šioms vežimo rūšims ir nepakrautų transporto priemonių reisams, susijusiems su tokiu vežimu, nereikalinga Bendrijos licencija ir netaikomi jokie kiti vežimo leidimai:

Pagrindimas

Šios išimtinės taisyklės nauja formuluotė svarbi paaiškinimo sumetimais, kad būtų suderinta su šio teksto 8 straipsnio 4 dalimi.

Pakeitimas  7

Tarybos bendroji pozicija

2 straipsnio 6 punktas

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

„kabotažo operacijos“ – priimančioje valstybėje narėje samdos pagrindais ar už atlygį laikinai vykdomas vidaus vežimas;

„kabotažo operacijos“ – priimančioje valstybėje narėje samdos pagrindais ar už atlygį laikinai vykdomas vidaus vežimas pagal šį reglamentą;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad šis pasiūlymas būtų priimtas atsižvelgiant į pagrindinius Europos Parlamentui rūpimus klausimus.

Pakeitimas  8

Tarybos bendroji pozicija

8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

3. Krovinių vidaus vežimo kelių transportu paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje narėje teikia vežėjas nerezidentas, laikomos atitinkančiomis šį reglamentą tik tuomet, kai vežėjas gali pateikti aiškių tarptautinio vežimo, kurį vykdydamas vežėjas atvyko į priimančiąją valstybę narę, ir kiekvienos priimančiojoje valstybėje narėje viena po kitos atliktų kabotažo operacijų, įrodymų.

3. Krovinių vidaus vežimo kelių transportu paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje narėje teikia vežėjas nerezidentas, laikomos atitinkančiomis šį reglamentą tik tuomet, kai vežėjas gali pateikti aiškių atvykstamojo tarptautinio vežimo ir kiekvienos priimančiojoje valstybėje narėje viena po kitos atliktų kabotažo operacijų įrodymų.

Pagrindimas

Reikia pakeisti formuluotę siekiant pritaikyti tekstą prie tranzitinio kabotažo padėties.

Pakeitimas  9

Tarybos bendroji pozicija

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

 

3a. Nebūtina pateikti jokių papildomų dokumentų, įrodančių, kad įvykdytos šiame straipsnyje nustatytos sąlygos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad šis pasiūlymas būtų priimtas atsižvelgiant į pagrindinius Europos Parlamentui rūpimus klausimus.

Pakeitimas  10

Tarybos bendroji pozicija

12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1. Bet kurioje valstybėje narėje padarius arba nustačius sunkų Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimą, tuos pažeidimus padariusio vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos imasi atitinkamų veiksmų šiam klausimui spręsti, ir dėl to gali tekti, inter alia, skirti tokias administracines sankcijas:

1. Bet kurioje valstybėje narėje padarius arba nustačius sunkų Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimą, tuos pažeidimus padariusio vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos pareiškia įspėjimą, jei tai numatyta pagal nacionalinę teisę, ir imasi atitinkamų veiksmų šiam klausimui spręsti, ir dėl to gali tekti, inter alia, skirti tokias administracines sankcijas:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad šis pasiūlymas būtų priimtas atsižvelgiant į pagrindinius Europos Parlamentui rūpimus klausimus.

Pakeitimas  11

Tarybos bendroji pozicija

12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

3. Įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo galutinio sprendimo šiuo klausimu, praneša valstybės narės, kurioje buvo nustatytas pažeidimas, kompetentingoms valdžios institucijoms, ar buvo skirtos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos sankcijos, ir jei buvo – tai kurios.

3. Įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per šešias savaites nuo galutinio sprendimo šiuo klausimu, praneša valstybės narės, kurioje buvo nustatytas pažeidimas, kompetentingoms valdžios institucijoms, ar buvo skirtos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos sankcijos, ir jei buvo – tai kurios.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad šis pasiūlymas būtų priimtas atsižvelgiant į pagrindinius Europos Parlamentui rūpimus klausimus.

Pakeitimas  12

Tarybos bendroji pozicija

13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

1. Jei valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos sužino, jog vežėjui nerezidentui priskirtinas šio reglamento arba kitų Bendrijos kelių transporto teisės aktų sunkus pažeidimas, valstybė narė, kurios teritorijoje yra nustatytas pažeidimas, vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms kiek įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per du mėnesius nuo galutinio sprendimo šiuo klausimu, pateikia šią informaciją:

1. Jei valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos sužino, jog vežėjui nerezidentui priskirtinas šio reglamento arba kitų Bendrijos kelių transporto teisės aktų sunkus pažeidimas, valstybė narė, kurios teritorijoje yra nustatytas pažeidimas, vežėjo įsisteigimo valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms kiek įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip per šešias savaites nuo galutinio sprendimo šiuo klausimu, pateikia šią informaciją:

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad šis pasiūlymas būtų priimtas atsižvelgiant į pagrindinius Europos Parlamentui rūpimus klausimus.

Pakeitimas  13

Tarybos bendroji pozicija

19 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija

Pakeitimas

Jis taikomas nuo …*.

Jis taikomas nuo *, išskyrus 8 ir 9 straipsnius, kurie įsigalios praėjus šešiems mėnesiams nuo šio reglamento paskelbimo.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad šis pasiūlymas būtų priimtas atsižvelgiant į pagrindinius Europos Parlamentui rūpimus klausimus.

Aiškinamoji dalis

Įvadas

Komisijos pasiūlymas pateikiamas dėl naujos reglamento, kuriuo būtų pakeisti reglamentai Nr. 881/92 ir 3118/93, redakcijos. Taip pat būtų panaikinta Direktyva 2006/94/EB. Reglamente Nr. 881/92 nustatyta laisvė Bendrijos licenciją turinčioms bendrovėms už atlygį vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transportu. Reglamente Nr. 3118/93 leidžiama valstybės narės suteiktą Bendrijos licenciją turinčioms įmonėms teikti krovinių vežimo keliais paslaugas kitoje valstybėje narėje, jei tai daroma laikinai. Direktyvoje 2006/94/EB reikalaujama, kad valstybės narės liberalizuotų tam tikras vežimo rūšis, pvz., pašto siuntų vežimą kaip viešąją paslaugą arba vežimą ne sunkesnėmis kaip 3,5 tonų transporto priemonėmis.

Komisija pasiūlė naują reglamento redakciją, kad padidintų aiškumą ir pagerintų suprantamumą ir vykdymo užtikrinimą. Taip pat siekta nurodyti sąlygas, kuriomis būtų leidžiamas kabotažas, nustatyti supaprastintą ir standartizuotą Bendrijos licencijos ir vairuotojo pažymėjimo formatą, padidinti baudas už Bendrijos kelių transporto teisės aktų pažeidimus, padarytus valstybėje narėje, kuri nėra įsisteigimo valstybė narė. Pagrindinis tikslas – pateikti paprastą, aiškią ir įvykdomą kabotažo apibrėžtį. Komisija tikėjosi padidinti vežimo kelių transportu vidaus rinkos veiksmingumą sustiprinant teisinį apibrėžtumą, sumažinant administracines sąnaudas ir sudarant sąlygas sąžiningai konkurencijai.

Pirmasis svarstymas Parlamente

Parlamentas palankiai įvertino Komisijos pasiūlymą, bet toliau nagrinėjo kabotažo apibrėžtį. Leista laipsniškai padidinti leidžiamų kabotažo operacijų skaičių per savaitę nuo trijų iki septynių. Siekta iki 2013 m. pabaigos panaikinti visus apribojimus. Valstybėje narėje turi būti leidžiamas pakrovimas ir iškrovimas ir nė viena reglamento nuostata neturėtų būti draudžiama valstybei narei suteikti leidimus kitos valstybės narės vežėjams atlikti neribotą skaičių kabotažo operacijų. Prekių atvežimui ar išvežimui keliais, kai tai tik dalis jungtinio transporto, neturėtų būti taikomos reglamento nuostatos.

Kai vyksta vežimas į trečiąsias šalis (operacijos dviejose priimančiosiose valstybėse, atliekamos jose negyvenančio asmens), viena iš priimančiųjų valstybių gali pareikalauti taikyti darbo ir įdarbinimo sąlygas, taikomas jos vežėjams. Be to, reglamente turėtų būti atspindėtos Direktyvos 96/71/EB nuostatos dėl darbuotojų komandiravimo.

Biurokratija turėtų būti ribojama ir suderintas važtaraštis tikrinimo tikslais turėtų būti pakankamas dokumentinis įrodymas. Valstybėms narėms neturėtų būti leidžiama trukdyti kabotažui reikalaujant daugiau dokumentų, nei nurodyta reglamente. Reglamento dėl leidimo verstis veikla nuostatos dėl nedidelių pažeidimų turėtų būti pašalintos iš kabotažo pasiūlymo.

Parlamentas taip pat pageidavo nuostatos, leidžiančios valstybių narių lygmeniu imtis apsaugos priemonių tuo atveju, kai labai sutrinka nacionalinė transporto rinka.

Tarybos bendroji pozicija

Tarybos svarstymai dėl naujos reglamento redakcijos buvo labiausiai susiję su kabotažo klausimu. Tarybos bendrosios pozicijos 8 straipsnyje pateikta kabotažo apibrėžtis yra minimali vienose valstybėse narėse ir maksimali kitose. Leidžiamos trys operacijos priimančiojoje valstybėje narėje, paskutinis iškrovimas prieš išvykimą iš priimančiosios šalies vyksta ne vėliau kaip per septynias dienas nuo paskutinio iškrovimo krovinį įvežant. Per tą laikotarpį vežėjai gali atlikti leidžiamas kabotažo operacijas bet kurioje valstybėje narėje, jei apsiriboja viena kabotažo operacija vienoje valstybėje narėje per tris dienas nuo įvažiavimo į jos teritoriją be krovinio.

Iš viso Taryba iš dalies sutiko su trylika Parlamento pakeitimų iš 48. Sritys, dėl kurių nesutariama, be kabotažo apibrėžimo, dar apima tolesnį kabotažo rinkos atvėrimą, dalinį iškrovimą, „kabotažo operacijų“ apibrėžimą, darbuotojų komandiravimą vežimo į trečiąsias šalis reguliavimą, aiškesnį sąvokos „laikinai“ vartojimą, jungtinį transportą ir reglamento taikymo datą, kurią Taryba nori atidėti 24 mėnesiams nuo jo įsigaliojimo.

Pranešėjo pasiūlymas

Aišku, kad Parlamento ir Tarybos požiūris į daugelį techninių klausimų nelabai skiriasi. Todėl, pranešėjo nuomone, jei dar yra skirtumų, svarbu koncentruotis ties pagrindinėmis temomis. Tarybos pateikta kabotažo apibrėžtis, bent jau dėl nustatyto laikotarpio ir operacijų skaičiaus, artima Parlamento apibrėžčiai. Taryba sutiko su apibrėžties „kabotažo operacijos“ paaiškinimo principu. Dar reikia paaiškinti visiško iškrovimo klausimą. Kita vertus, Taryba nesutiko su laipsnišku apribojimų panaikinimu. Pranešėjas laikosi nuomonės, kad pažanga gali būti pasiekta dėl šių susijusių aspektų. Taip pat reikėtų nagrinėti jungtinį vežimą. Neturėtų būti nebūtino delsimo perduodant informaciją tarp susijusių valstybių narių. Turėtų būti įmanomi susitarimai dėl platesnių galimybių vykdyti kabotažą tarp valstybių narių, kurios turi bendrus pasienio regionus.

Todėl šiame etape, kuriame atrodo įmanomas tenkinantis kompromisas, pranešėjas tuo tikslu siūlo pakeitimus. Pranešėjas yra pasirengęs toliau dirbti su Taryba ir Komisija ir, žinoma, su šešėliniais pranešėjais, kad paaiškintų tam tikrus klausimus ir paragintų Tarybą prieš balsavimą komitete dėl rekomendacijos projekto antrajam svarstymui dar labiau priartėti prie Parlamento pozicijos.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Patekimas į tarptautinę rinką vežant krovinius keliais (nauja redakcija)

Nuorodos

11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

21.5.2008                     T6-0218/2008

Komisijos pasiūlymas

COM(2007)0265 - C6-0146/2007

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

15.1.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.1.2009

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Mathieu Grosch

19.1.2009

 

 

Svarstymas komitete

16.2.2009

16.3.2009

 

 

Priėmimo data

31.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

25

6

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Armando Veneto

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Pateikimo data

2.4.2009