Ziņojums - A6-0211/2009Ziņojums
A6-0211/2009

IETEIKUMA PROJEKTS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi kravas autopārvadājumu tirgum pieņemšanu (pārstrādāta redakcija)

31.3.2009 - (11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD)) - ***II

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Mathieu Grosch

Procedūra : 2007/0099(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0211/2009

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes kopējo nostāju attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi kravas autopārvadājumu tirgum pieņemšanu (pārstrādāta redakcija)

(11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (11788/1/2008 – C6‑0014/2009),

–   ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[1] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0265),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6‑0211/2009),

1.  apstiprina grozīto kopējo nostāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Padomes kopējā nostāja

5.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

(5a) Pakāpeniskas Eiropas vienotā tirgus integrācijas rezultātā būtu jānovērš visi šķēršļi dalībvalstu piekļuvei iekšējam tirgum. Tomēr šajā procesā būtu jāņem vērā kontroles efektivitāte un darba apstākļu attīstība profesijā, noteikumu saskaņošana inter alia īstenošanas, ceļa nodevu, kā arī sociālo un drošības tiesību aktu jomā. Komisijai būtu stingri jāuzrauga situācija tirgū, kā arī iepriekšminētā saskaņošana, iesaka vajadzības gadījumā turpmāk atvērt iekšzemes pārvadājumu tostarp kabotāžas tirgus.

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina šī priekšlikuma pieņemšanu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta galvenos ieteikumus.

Grozījums Nr.  2

Padomes kopējā nostāja

8.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

(8a) Pārbaudes uz ceļiem būtu jāveic bez tiešas vai netiešas diskriminācijas autopārvadātāju tautības dēļ vai tās valsts dēļ, kurā reģistrēts autopārvadātājs vai transportlīdzeklis.

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina šī priekšlikuma pieņemšanu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta galvenos ieteikumus.

Grozījums Nr.            3

Padomes kopējā nostāja

11. apsvērums

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(11) Kravas pārvadātājiem, kam ir izsniegtas Kopienas licences, kas paredzētas šajā regulā, vai arī pārvadātājiem, kam atļauta dažu kategoriju starptautisko autopārvadājumu pakalpojumu sniegšana, būtu jāatļauj pagaidu kārtā veikt iekšzemes pārvadājumus dalībvalstī, ja šī valsts nav pārvadātāja galvenā uzņēmuma vai tā filiāles reģistrācijas vieta. Veicot šādus kabotāžas pārvadājumus, būtu jāievēro Kopienas tiesību akti, piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu un valsts tiesību akti, kas konkrētās jomās ir spēkā uzņēmējā dalībvalstī.

(11) Kravas pārvadātājiem, kam ir izsniegtas Kopienas licences, kas paredzētas šajā regulā, vai arī pārvadātājiem, kam atļauta dažu kategoriju starptautisko autopārvadājumu pakalpojumu sniegšana, būtu jāatļauj pagaidu kārtā atbilstīgi šai regulai veikt iekšzemes pārvadājumus dalībvalstī, ja šī valsts nav pārvadātāja galvenā uzņēmuma vai tā filiāles reģistrācijas vieta. Veicot šādus kabotāžas pārvadājumus, būtu jāievēro Kopienas tiesību akti, piemēram, Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu un valsts tiesību akti, kas konkrētās jomās ir spēkā uzņēmējā dalībvalstī.

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina šī priekšlikuma pieņemšanu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta galvenos ieteikumus.

Grozījums Nr.  4

Padomes kopējā nostāja

13. apsvērums

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

(13) Neskarot Līguma noteikumus par tiesībām veikt uzņēmējdarbību, kabotāžas pārvadājumi ir pakalpojumi, ko kravas pārvadātāji sniedz dalībvalstī, kurā tie neveic uzņēmējdarbību, un tiem nevajadzētu būt aizliegtiem, ja vien tos neveic tā, ka rodas pastāvīga vai nepārtraukta darbība šajā dalībvalstī. Lai palīdzētu izpildīt šo prasību, kabotāžas pārvadājumu biežumam un laikposmam, kurā tos var veikt, vajadzētu būt ierobežotam. Iepriekš šādi iekšzemes pārvadājumi bija atļauti pagaidu kārtā. Praksē bija sarežģīti noteikt, kuri pārvadājumi ir atļauti. Tādēļ ir vajadzīgi skaidri un vienkārši izpildāmi noteikumi.

(13) (13) Neskarot Līguma noteikumus par tiesībām veikt uzņēmējdarbību, kabotāžas pārvadājumi ir pakalpojumi, ko kravas pārvadātāji sniedz dalībvalstī, kurā tie neveic uzņēmējdarbību, un tiem nevajadzētu būt aizliegtiem, ja vien tos neveic tā, ka rodas pastāvīga vai nepārtraukta darbība šajā dalībvalstī. Lai palīdzētu izpildīt šo prasību, kabotāžas pārvadājumu biežumam un laikposmam, kurā tos var veikt, vajadzētu būt ierobežotam un skaidrāk definētam. Iepriekš šādi iekšzemes pārvadājumi bija atļauti pagaidu kārtā. Praksē bija sarežģīti noteikt, kuri pārvadājumi ir atļauti. Tādēļ ir vajadzīgi skaidri un vienkārši izpildāmi noteikumi.

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina šī priekšlikuma pieņemšanu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta galvenos ieteikumus.

Grozījums Nr.  5

Padomes kopējā nostāja

13.a apsvērums (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

(13a) Šī regula neskar tos noteikumus par ienākošiem un izejošiem kravu autopārvadājumiem, kas ir kombinētā pārvadājuma viens posms, kuri minēti Padomes 1992. gada 7. decembra Direktīvā 92/106/EEK par vienotu noteikumu ieviešanu attiecībā uz dažu veidu kombinētajiem kravu pārvadājumiem starp dalībvalstīm.¹ Iekšējie braucieni pa sauszemes ceļiem uzņemošajā dalībvalstī, kas nav viens posms no kombinētā pārvadājuma atbilstīgi Padomes direktīvai 92/106/EEK, atbilst kabotāžas definīcijai un tāpēc uz to attiecas šīs regulas prasības.

 

_________________

1 OJ L 368, 17.12.1992, p. 38.

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina šī priekšlikuma pieņemšanu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta galvenos ieteikumus.

Grozījums Nr.  6

Padomes kopējā nostāja

1. pants – 5. punkts – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

5. Šo regulu nepiemēro turpmāk minētajiem pārvadājumu veidiem un braucieniem bez kravas, ko veic saistībā ar šādiem pārvadājumiem:

5. Turpmāk minētajiem pārvadājumu veidiem un braucieniem bez kravas, ko veic saistībā ar šādiem pārvadājumiem, netiek prasīta Kopienas licence un uz tiem neattiecas nekāda pārvadājumu atļauju izsniegšanas sistēma:

Pamatojums

Šā izņēmuma noteikuma formulējums ir svarīgs precizēšanas nolūkos, lai nodrošinātu atbilstību šā teksta 8. panta 4. punktam.

Grozījums Nr.  7

Padomes kopējā nostāja

2. pants – 6. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

”kabotāžas pārvadājumi” ir iekšzemes komercpārvadājumi, ko pagaidu kārtā veic uzņēmējā dalībvalstī;

„kabotāžas pārvadājumi” ir iekšzemes komercpārvadājumi, ko pagaidu kārtā atbilstīgi šai regulai veic uzņēmējā dalībvalstī;

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina šī priekšlikuma pieņemšanu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta galvenos ieteikumus.

Grozījums Nr.  8

Padomes kopējā nostāja

8. pants – 3. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

3. Kravas iekšzemes autopārvadājumus, kurus uzņēmējā dalībvalstī veic ārvalstu pārvadātājs, uzskata par atbilstīgiem šai regulai, ja pārvadātājs var iesniegt skaidrus pierādījumus par starptautisko pārvadājumu, kura laikā tas ir ieradies uzņēmējā dalībvalstī, un par katru tajā veiktu secīgu kabotāžas pārvadājumu.

3. Kravas iekšzemes autopārvadājumus, kurus uzņēmējā dalībvalstī veic ārvalstu pārvadātājs, uzskata par atbilstīgiem šai regulai, ja pārvadātājs var iesniegt skaidrus pierādījumus par ienākošo starptautisko pārvadājumu un par katru veiktu secīgu kabotāžas pārvadājumu.

Pamatojums

Izmaiņas formulējumā nepieciešamas, lai pielāgotu tekstu kabotāžai tranzītā.

Grozījums Nr.  9

Padomes kopējā nostāja

8. pants – 3.a punkts (jauns)

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

 

3.a Lai pierādītu, ka tiek ievēroti šajā pantā izvirzītie noteikumi, netiek prasīti nekādi papildu dokumenti.

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina šī priekšlikuma pieņemšanu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta galvenos ieteikumus.

Grozījums Nr.  10

Padomes kopējā nostāja

12. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Kopienas autopārvadājumu tiesību aktu nopietnu pārkāpumu gadījumā, kas veikti vai konstatēti jebkurā dalībvalstī, tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā pārkāpumu izdarījušais pārvadātājs veic uzņēmējdarbību, attiecīgi rīkojas, izskatot lietu, kas var inter alia būt par iemeslu šādu administratīvo sodu piemērošanai:

1. Kopienas autopārvadājumu tiesību aktu nopietnu pārkāpumu gadījumā, kas veikti vai konstatēti jebkurā dalībvalstī, tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā pārkāpumu izdarījušais pārvadātājs veic uzņēmējdarbību, izsaka brīdinājumu, ja tas paredzēts valsts tiesību aktos, un attiecīgi rīkojas, izskatot lietu, kas var inter alia būt par iemeslu šādu administratīvo sodu piemērošanai:

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina šī priekšlikuma pieņemšanu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta galvenos ieteikumus.

Grozījums Nr.  11

Padomes kopējā nostāja

12. pants – 3. punkts – 1. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

3. Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā veic uzņēmējdarbību, informē tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā ir izdarīti pārkāpumi, pēc iespējas ātrāk un, vēlākais, divos mēnešos pēc pēdējā lēmuma attiecīgajā lietā, par to, vai ir piemērotas sankcijas un tieši kādas sankcijas ir piemērotas saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktā.

3. Tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā veic uzņēmējdarbību, informē tās dalībvalsts kompetentās iestādes, kurā ir izdarīti pārkāpumi, pēc iespējas ātrāk un, vēlākais, sešas nedēļas pēc pēdējā lēmuma attiecīgajā lietā, par to, vai ir piemērotas sankcijas un tieši kādas sankcijas ir piemērotas saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktā.

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina šī priekšlikuma pieņemšanu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta galvenos ieteikumus.

Grozījums Nr.  12

Padomes kopējā nostāja

13. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

1. Ja kādas dalībvalsts kompetentās iestādes konstatējušas tās teritorijā šīs regulas vai Kopienas autopārvadājumu tiesību aktu nopietnu pārkāpumu, ko izdarījis ārvalstu pārvadātājs, dalībvalsts, kuras teritorijā pārkāpums ir konstatēts, pēc iespējas drīzāk, un, vēlākais, divu mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts galīgais lēmums šajā jautājumā, nodod tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību, šādu informāciju:

1. Ja kādas dalībvalsts kompetentās iestādes konstatējušas tās teritorijā šīs regulas vai Kopienas autopārvadājumu tiesību aktu nopietnu pārkāpumu, ko izdarījis ārvalstu pārvadātājs, dalībvalsts, kuras teritorijā pārkāpums ir konstatēts, pēc iespējas drīzāk, un, vēlākais, sešu nedēļu laikā pēc tam, kad pieņemts galīgais lēmums šajā jautājumā, nodod tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā pārvadātājs veic uzņēmējdarbību, šādu informāciju:

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina šī priekšlikuma pieņemšanu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta galvenos ieteikumus.

Grozījums Nr.  13

Padomes kopējā nostāja

19. pants – 2. daļa

Padomes kopējā nostāja

Grozījums

To piemēro no …

To piemēro no *, izņemot 8. un 9. pantu, kuri stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc šīs regulas publicēšanas.

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina šī priekšlikuma pieņemšanu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta galvenos ieteikumus.

PASKAIDROJUMS

Ievads

Komisijas priekšlikums ir par pārstrādātu regulu, kas aizstās Regulu (EEK) Nr. 881/92 un Regulu (EEK) Nr. 3118/93. Tiktu atcelta arī Direktīva 2006/94/EK. Ar Regulu (EEK) Nr. 881/92 uzņēmumiem, kuriem ir Kopienas licence, ievieš brīvību veikt starptautiskos kravas komercpārvadājumus ar autotransportu. Ar Regulu (EEK) Nr. 3118/93 uzņēmumiem ar Kopienas licenci, ko izsniegusi dalībvalsts, atļauj sniegt kravu iekšzemes autopārvadājumu pakalpojumus citā dalībvalstī pagaidu kārtā. Direktīvā 2006/94/EK dalībvalstīm noteikta prasība liberalizēt konkrētus kravu pārvadājumu veidus, piemēram, pasta pārvadājumus kā sabiedrisko pakalpojumu vai piekabes, kuru svars nepārsniedz 3,5 tonnas.

Komisija ierosināja pārstrādāt regulu, lai palielinātu skaidrību, saprotamību un izpildi. Tāpat ir nepieciešams noteikt prasības attiecībā uz kabotāžas atļauju, ieviest vienkāršotus un standartizētus formātus Kopienas licencei un autovadītāja apliecībai, kā arī paaugstināt soda naudas par Kopienas ceļu transporta jomas tiesību aktu pārkāpumiem, kas veikti dalībvalstī, kas nav dalībvalsts, kurā dibināts uzņēmums. Galvenais mērķis bija sniegt vienkāršu, skaidru un ieviešamu kabotāžas definīciju. Komisija cerēja uzlabot kravu iekšzemes autopārvadājumu tirgus efektivitāti, pilnveidojot juridisko noteiktību, samazinot administratīvās izmaksas un nodrošinot godīgu konkurētspēju.

Parlamenta pirmais lasījums

Parlaments atzinīgi novērtēja Komisijas ierosinājumu, bet attiecībā uz kabotāžas definīciju veica papildu izmaiņas. Tas atļāva pakāpenisku nedēļā atļautā kabotāžas pārvadājumu skaita palielināšanu no trim līdz septiņiem pārvadājumiem. Parlaments pieprasīja visu ierobežojumu atcelšanu līdz 2013. gada beigām. Iekraušana un izkraušana būtu jāatļauj tranzīta dalībvalstī, un regulā nevajadzētu būt tādiem noteikumiem, kas atturētu dalībvalsti atļaut pārvadātājiem no citas dalībvalsts veikt neierobežotu kabotāžas pārvadājumu skaitu. Regulas noteikumiem nebūtu jāregulē ienākošie un izejošie kravas pārvadājumi ar autotransportu kā kombinētā transporta posms.

„Savstarpējās tirdzniecības” (nerezidenta veikti pārvadājumi divās uzņemošajās valstīs) gadījumā viena no uzņemošajām dalībvalstīm var pieprasīt tās pārvadātājiem piemērojamu darba un nodarbinātības apstākļu piemērošanu. Turklāt regulā jāietver Direktīvā 96/71/EK minētie noteikumi par darba ņēmēju norīkošanu darbā.

Būtu jāierobežo birokrātija, nosakot, ka pārbaudes nolūkiem saskaņota pavadzīme ir pietiekams dokumentārs pierādījums. Dalībvalstīm būtu jāliedz kabotāžas kavēšana, pieprasot citus dokumentus papildus tiem, kas noteikti regulā. Tāpat kā Regulas par piekļuvi profesijai gadījumā no kabotāžas priekšlikuma būtu svītrojami noteikumi par mazāk nozīmīgiem pārkāpumiem.

Parlaments arī pieprasīja noteikumus par to, ka nopietnu valsts transporta tirgus traucējumu gadījumā dalībvalsts līmenī var tikt veikti aizsardzības pasākumi.

Padomes kopējā nostāja

Padomes diskusijas par regulas pārstrādi bija koncentrētas uz kabotāžas jautājumu. Padomes kopējās pozīcijas 8. pantā noteiktā kabotāžas definīcija dažu dalībvalstu gadījumā ir minimālā prasība un citu dalībvalstu gadījumā — maksimālā prasība. Padome uzņemošajā dalībvalstī ļauj veikt trīs pārvadājumus, pēdējai izkraušanai pirms izbraukšanas no uzņemošās dalībvalsts notiekot ne vairāk kā septiņas dienas pēc pēdējās izkraušanas ienākoša kravas pārvadājuma laikā. Šajā laikā pārvadātāji var veikt atļautos kabotāžas pārvadājumus jebkurā dalībvalstī ar nosacījumu, ka tie nepārsniedz vienu kabotāžas pārvadājumu katrā dalībvalstī 3 dienu laikā pēc iebraukšanas attiecīgās dalībvalsts teritorijā ar transportlīdzekli bez kravas.

Kopumā Padome pieņēma 13 no 48 Parlamenta grozījumiem. Atšķirīgās jomas, kas saglabājas, izņemot kabotāžas definīciju, ietver turpmāku kabotāžas tirgus atvēršanu, daļēju izkraušanu, „kabotāžas pārvadājumu” definīciju, darba ņēmēju norīkošanu darbā, noteikumus par savstarpējo tirdzniecību, skaidrāku jēdziena „pagaidu” lietojumu, kombinēto transportu un regulas piemērošanas datumu, ko Padome vēlas atlikt līdz 24 mēnešiem pēc tās stāšanās spēkā.

Referenta priekšlikums

Ir skaidrs, ka Parlamentam un Padomei virknē tehnisku jautājumu nav būtiski atšķirīgu uzskatu. Tādēļ referents uzskata, ka ir svarīgi koncentrēties uz galvenajiem tematiem, kuros aizvien pastāv atšķirības. Padomes kabotāžas definīcija, vismaz attiecībā uz noteikto periodu un pārvadājumu skaitu, ir līdzīga Parlamenta definīcijai. Padome ir pieņēmusi „kabotāžas pārvadājumu” definīcijas precizēšanas principu. Jautājums par pilnīgu izkraušanu vēl jāprecizē. No otras puses, Padome nav piekritusi ierobežojumu pakāpeniskai atcelšanai. Referents uzskata, ka šajos saistītajos aspektos varētu tikt panākts progress. Jāaplūko arī jautājums par kombinēto transportu. Informācijas nodošanā starp abām attiecīgajām dalībvalstīm nevajadzētu būt nekādiem liekiem kavējumiem. Tām dalībvalstīm, kurām ir plašāki robežreģioni, būtu jāspēj vienoties par plašāku piekļuvi kabotāžai.

Tādēļ šajā posmā, kurā šķiet iespējams apmierinošs kompromiss, referents šim nolūkam iesniedz grozījumus. Viņš ir gatavs turpināt darbu ar Padomi un Komisiju, un, protams, ar ēnu referentiem, lai precizētu konkrētus jautājumus un veicinātu Padomi tuvināties Parlamenta nostājai pirms balsojuma komitejā par ieteikuma projektu otrajam lasījumam.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Access to the market in the international carriage of goods by road (recast version)

Atsauces

11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD)

Date of Parliament’s first reading – P number

21.5.2008                     T6-0218/2008

Commission proposal

COM(2007)0265 - C6-0146/2007

Date receipt of common position announced in plenary

15.1.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

15.1.2009

Referents(-i)

       Iecelšnas datums

Mathieu Grosch

19.1.2009

 

 

Discussed in committee

16.2.2009

16.3.2009

 

 

Pieņemšanas datums

31.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

6

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Armando Veneto

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Iesniegšanas datums

2.4.2009