ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA  o spoločnej pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie)

31.3.2009 - (11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD)) - ***II

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Mathieu Grosch

Postup : 2007/0099(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0211/2009

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na medzinárodný trh cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie)

(11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (11788/1/2008 – C6‑0014/2009),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0265),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A6‑0211/2009),

1.  schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 5a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Postupná integrácia jednotného európskeho trhu by viedla k odstraňovaniu obmedzení prístupu na vnútorný trh členských štátov. Pri tom by sa však mala zohľadňovať účinnosť kontrol a vývoj pracovných podmienok v tejto profesii, ako aj harmonizácia predpisov v oblastiach, ako sú presadzovanie a poplatky za používanie ciest, ako aj právnych predpisov v sociálnej oblasti a v oblasti bezpečnosti. Komisia by mala pozorne monitorovať situáciu na trhu, ako aj spomínanú harmonizáciu a podľa potreby ďalšie otváranie domácich trhov cestnej dopravy vrátane kabotáže.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje prijatie tohto návrhu, pričom sa v ňom zohľadňujú hlavné obavy Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 8a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a ) Cestné kontroly by sa mali vykonávať bez diskriminácie, priamej či nepriamej, z dôvodov štátnej príslušnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy či krajiny sídla prevádzkovateľa cestnej dopravy alebo registrácie vozidla.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje prijatie tohto návrhu, pričom sa v ňom zohľadňujú hlavné obavy Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 11

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Dopravcovia, ktorí sú držiteľmi licencií Spoločenstva uvedenými v tomto nariadení a dopravcovia, ktorí majú oprávnenie vykonávať určité kategórie medzinárodnej nákladnej dopravy, by mali mať povolené dočasne uskutočňovať vnútroštátnu prepravu v rámci daného členského štátu bez toho, aby v ňom museli mať sídlo alebo byť inak usadení. Na výkon takejto kabotážnej prepravy by sa mali vzťahovať právne predpisy Spoločenstva, ako napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy a vnútroštátne právo platné v určených oblastiach v hostiteľskom členskom štáte.

(11) Dopravcovia, ktorí sú držiteľmi licencií Spoločenstva uvedenými v tomto nariadení, a dopravcovia, ktorí majú oprávnenie vykonávať určité kategórie medzinárodnej nákladnej dopravy, by mali mať povolené dočasne v súlade s týmto nariadením uskutočňovať vnútroštátnu prepravu v rámci daného členského štátu bez toho, aby v ňom museli mať sídlo alebo byť inak usadení. Na výkon takejto kabotážnej prepravy by sa mali vzťahovať právne predpisy Spoločenstva, ako napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy a vnútroštátne právo platné v určených oblastiach v hostiteľskom členskom štáte.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje prijatie tohto návrhu, pričom sa v ňom zohľadňujú hlavné obavy Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 13

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia zmluvy o práve usadiť sa, kabotážna preprava predstavuje poskytovanie služieb dopravcami v členskom štáte, v ktorom nie sú usadení a nemala by byť zakázaná, pokiaľ sa neuskutočňuje ako stála alebo neprerušená činnosť v uvedenom členskom štáte. Frekvencia kabotážnej prepravy a lehota, v rámci ktorej sa môže vykonávať, by sa mali obmedziť s cieľom podporiť presadzovanie tejto požiadavky. V minulosti sa takáto vnútroštátna preprava povoľovala dočasne. V praxi bolo ťažké určiť, ktoré služby sú povolené. Preto sú potrebné jasné a jednoducho presaditeľné pravidlá.

(13) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia zmluvy o práve usadiť sa, kabotážna preprava predstavuje poskytovanie služieb dopravcami v členskom štáte, v ktorom nie sú usadení a nemala by byť zakázaná, ak sa neuskutočňuje ako stála alebo neprerušená činnosť v uvedenom členskom štáte. Frekvencia kabotážnej prepravy a lehota, v rámci ktorej sa môže vykonávať, by sa mali presnejšie definovať s cieľom podporiť presadzovanie tejto požiadavky. V minulosti sa takáto vnútroštátna preprava povoľovala dočasne. V praxi bolo ťažké určiť, ktoré služby sú povolené. Preto sú potrebné jasné a jednoducho presaditeľné pravidlá.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje prijatie tohto návrhu, pričom sa v ňom zohľadňujú hlavné obavy Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 13a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13a) Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia vzťahujúce sa na dovoz ani odvoz tovaru po ceste ako súčasti cesty v rámci kombinovanej dopravy, ako sa zakotvuje v Smernici Rady 92/106/EHS zo 7. decembra 1992 o vytváraní spoločných pravidiel pre niektoré druhy kombinovanej dopravy medzi členskými štátmi1. Národné cestné trasy vnútri hostiteľského členského štátu, ktoré nie sú súčasťou kombinovanej dopravy zakotvenej v smernici Rady 92/106/EHS, spadajú pod definíciu kabotáže a podľa toho by mali spĺňať požiadavky tohto nariadenia.

 

_________________

1 Ú. v. EÚ L 368, 17.12.1992, s. 38.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje prijatie tohto návrhu, pričom sa v ňom zohľadňujú hlavné obavy Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Spoločná pozícia Rady

Článok 1 – odsek 5 – uvádzacia veta

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Toto nariadenie sa neuplatňuje na tieto druhy prepravy a jazdy prázdnych vozidiel, ktoré súvisia s touto prepravou:

5. Tieto druhy prepravy a jazdy prázdnych vozidiel, ktoré súvisia s touto prepravou, si nevyžadujú licenciu Spoločenstva a sú oslobodené od akéhokoľvek povolenia na prepravu:

Odôvodnenie

Nové znenie tohto pravidla o výnimke je dôležité z dôvodov objasnenia, aby bolo v súlade s článkom 8 ods. 4 tohto textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Spoločná pozícia Rady

Článok 2 – bod 6

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

kabotážna preprava je vnútroštátna preprava v prenájme alebo za úhradu vykonávaná dočasne v hostiteľskom členskom štáte;

kabotážna preprava je vnútroštátna preprava v prenájme alebo za úhradu vykonávaná dočasne v hostiteľskom členskom štáte v súlade s týmto nariadením;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje prijatie tohto návrhu, pričom sa v ňom zohľadňujú hlavné obavy Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Spoločná pozícia Rady

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Služby vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy, ktoré vykonáva v hostiteľskom členskom štáte dopravca, ktorý v ňom nie je usadený, sa považujú za služby v súlade s týmto nariadením len vtedy, ak dopravca môže poskytnúť jasný dôkaz o medzinárodnej preprave, v rámci ktorej prišiel do hostiteľského členského štátu a o každej následnej kabotážnej preprave tam vykonanej.

3. Služby vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy vykonávané v hostiteľskom členskom štáte dopravcom, ktorý v ňom nie je usadený, sa považujú za služby v súlade s týmto nariadením len vtedy, keď dopravca môže poskytnúť jasný dôkaz o dovoze v rámci medzinárodnej prepravy a o každej ďalšej vykonanej kabotážnej preprave.

Odôvodnenie

Zmena znenia je potrebná, aby sa text prispôsobil situácii tranzitnej kabotáže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Spoločná pozícia Rady

Článok 8 – odsek 3a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Na dôkaz toho, že sa splnili podmienky zakotvené stanovené v tomto článku, sa nepožadujú dodatočné dokumenty.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje prijatie tohto návrhu, pričom sa v ňom zohľadňujú hlavné obavy Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Spoločná pozícia Rady

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 – uvádzacia veta

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade závažného porušenia právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy, spáchaného alebo zisteného v ktoromkoľvek členskom štáte, príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca, ktorý sa dopustil porušenia usadený, s cieľom riešiť túto záležitosť prijmú náležité opatrenia, ktoré môžu, okrem iného, viesť k uloženiu týchto správnych sankcií:

1. V prípade závažného porušenia právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy, spáchaného alebo zisteného v ktoromkoľvek členskom štáte, príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca, ktorý sa dopustil porušenia usadený, s cieľom riešiť túto záležitosť prijmú vhodné opatrenia, medzi ktorými môže byť varovanie, ak to vnútroštátne právne predpisy umožňujú, a ktoré môžu, okrem iného, viesť k uloženiu týchto administratívnych sankcií:

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje prijatie tohto návrhu, pričom sa v ňom zohľadňujú hlavné obavy Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Spoločná pozícia Rady

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom je dopravca usadený oznámia čo najskôr príslušným orgánom členského štátu, v ktorom boli porušenia zistené, avšak najneskôr do dvoch mesiacov od konečného rozhodnutia vo veci, či bola uložená niektorá zo sankcií uvedených v odsekoch 1 a 2 a upresní ktorá.

3. Príslušné orgány členského štátu, v ktorom má dopravca sídlo, čo najskôr oznámia príslušným orgánom členského štátu, v ktorom boli porušenia zistené, avšak najneskôr do šiestich týždňov od konečného rozhodnutia vo veci, či bola uložená niektorá zo sankcií uvedených v odsekoch 1 a 2 a spresní ktorá.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje prijatie tohto návrhu, pričom sa v ňom zohľadňujú hlavné obavy Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Spoločná pozícia Rady

Článok 13 – odsek 1 – pododsek 1 – uvádzacia veta

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa príslušné orgány členského štátu dozvedia, že došlo k závažnému porušeniu tohto nariadenia alebo právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy dopravcom, ktorý nie je v danom členskom štáte usadený, členský štát, na území ktorého k tomuto porušeniu došlo, poskytne príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je dopravca usadený čo najskôr, no najneskôr do dvoch mesiacov od konečného rozhodnutia vo veci, tieto informácie:

1. Ak sa príslušné orgány členského štátu dozvedia, že došlo k závažnému porušeniu tohto nariadenia alebo právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy dopravcom, ktorý nie je v danom členskom štáte usadený, členský štát, na území ktorého k tomuto porušeniu došlo, poskytne príslušným orgánom členského štátu, v ktorom je dopravca usadený, čo najskôr, no najneskôr do šiestich týždňov od konečného rozhodnutia vo veci, tieto informácie:

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje prijatie tohto návrhu, pričom sa v ňom zohľadňujú hlavné obavy Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Spoločná pozícia Rady

Článok 19 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uplatňuje sa od ... .

Uplatňuje sa od ...* s výnimkou článkov 8 a 9, ktoré nadobudnú účinnosť dvadsiaty deň po zverejnení tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje prijatie tohto návrhu, pričom sa v ňom zohľadňujú hlavné obavy Európskeho parlamentu.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Návrh Komisie sa týka prepracovaného znenia nariadenia, ktorým sa nahradia nariadenia 881/92 a 3118/93. Smernica 2006/94/ES by sa teda mala zrušiť. Nariadením 881/92 sa ustanovuje voľné prevádzkovanie medzinárodnej cestnej prepravy tovaru za úhradu pre podniky, ktoré vlastnia licenciu Spoločenstva. Nariadenie 3118/93 umožňuje podnikom s licenciou Spoločenstva, ktorú udelil niektorý členský štát, poskytovať nákladnú cestnú dopravu v rámci iných členských štátov pod podmienkou, že táto služba sa poskytuje dočasne. Smernicou 2006/94/ES sa od členských štátov požaduje liberalizácia niektorých druhov dopravy, ako napríklad pošty ako verejnej služby alebo cestnej dopravy automobilmi do 3,5 tony hmotnosti.

Komisia navrhla prepracované znenie nariadenia v záujme zvýšenia jasnosti, čitateľnosti a vykonateľnosti. Má tiež za cieľ určiť podmienky, za ktorých sa umožňuje kabotáž, zaviesť zjednodušené a štandardizované formáty licencií Spoločenstva a vodičských preukazov a zvýšiť pokuty za porušenia právnych predpisov Spoločenstva v oblasti cestnej dopravy, ku ktorým dôjde v inom členskom štáte, ako v členskom štáte, v ktorom je dopravca usadený. Hlavným cieľom bolo poskytnúť jednoduchú, jasnú a vykonateľnú definíciu kabotáže. Zámerom Komisie bolo zvýšiť účinnosť vnútorného trhu cestnej nákladnej dopravy prostredníctvom zvýšenia právnej istoty, zníženia administratívnych nákladov a umožnenia spravodlivej hospodárskej súťaže.

Prvé čítanie Parlamentu

Parlament privítal návrh Komisie, ale dôkladnejšie prepracoval definíciu kabotáže. Umožnil postupné zvyšovanie počtu povolených operácií kabotáže za týždeň z troch na sedem. Za dátum zrušenia všetkých obmedzení stanovil koniec roka 2013. Nakládka a vykládka by sa mala umožniť v tranzitnom členskom štáte a v nariadení by sa nemalo brániť členskému štátu povoliť dopravcom z iného členského štátu vykonávať neobmedzený počet operácií kabotáže. Na dovoz ani odvoz tovaru cestnou dopravou ako súčasť cesty v rámci kombinovanej dopravy by sa ustanovenia nariadenia nemali vzťahovať.

Pri preprave vykonávanej dopravcom tretej krajiny (operácie v dvoch hostiteľských štátoch dopravcom, ktorý v nich nemá sídlo) môže jeden z hostiteľských štátov uplatniť pracovné podmienky a podmienky zamestnávania uplatniteľné na jeho dopravcov. Okrem toho by sa v nariadení mali odraziť ustanovenia smernice o vysielaní pracovníkov 96/71/ES.

Mala by sa obmedziť byrokracia tým, že sa harmonizovaný nákladný list stane postačujúcim dokladom na kontrolné účely. Členské štáty by nemali ohrozovať kabotáž vyžadovaním iných dokumentov, ako sú uvedené v nariadení. Podobne, ako v prípade nariadenia o prístupe k povolaniu, by sa z návrhu o kabotáži mali odstrániť ustanovenia o menej závažných priestupkoch.

Parlament tiež požiadal o ustanovenie, podľa ktorého by sa na úrovni členského štátu mohli prijať bezpečnostné opatrenia v prípade závažného narušenia vnútroštátneho dopravného trhu.

Spoločná pozícia Rady

Úvahy Rady o prepracovanom znení nariadenia sa sústredili na otázku kabotáže. Definícia kabotáže v spoločnej pozícii Rady v článku 8 je minimom pre niektoré členské štáty a maximom pre iné. Umožňuje tri operácie v hostiteľskom členskom štáte a poslednú vykládku pred odjazdom z hostiteľského štátu najneskôr sedem dní po poslednej vykládke v rámci dovozu tovaru. V rámci týchto lehôt môžu dopravcovia vykonávať povolené operácie kabotáže v ktoromkoľvek členskom štáte za podmienky, že sa obmedzia na jednu operáciu kabotáže za členský štát v rámci troch dní vstupu bez nákladu na jeho územie.

Spolu Rada čiastočne alebo úplne prijala 13 zo 48 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Parlamentu. Okruhmi rôznych názorov ostávajú, okrem definície kabotáže, ďalšie otváranie trhu kabotáže, čiastočná vykládka, definícia „operácií kabotáže“, vysielanie pracovníkov, regulácia prepravy vykonávanej dopravcom tretej krajiny, jasnejšie používanie koncepcie „dočasnosti“, kombinovaná doprava a dátum uplatňovania nariadenia, ktorý chce rada oddialiť na 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia.

Návrh spravodajcu

Je zrejmé, že Parlament a Rada sa v mnohých technických otázkach názorovo príliš nerozchádzajú. Podľa názoru spravodajcu je preto dôležité sústrediť sa na hlavné témy, v ktorých pretrvávajú názorové rozdiely. Definícia kabotáže zo strany Rady sa približuje definícii Parlamentu, aspoň čo sa týka doby a počtu operácií. Zásadu vyjasnenia definície „operácií kabotáže“ Rady prijala. Otázka úplnej vykládky ostáva nevyriešená. Na druhej strane Rada neprijala postupné odstraňovanie obmedzení. Spravodajca sa nazdáva, že v súvisiacich otázkach ešte možno dosiahnuť pokrok. Treba riešiť aj otázku kombinovanej dopravy. Odovzdávanie informácií medzi členskými štátmi by sa nemalo zbytočne zdržiavať. Malo by sa umožniť uzatváranie dohôd o lepšom prístupe ku kabotáži medzi členskými štátmi so spoločnými hranicami.

V tomto štádiu, keď sa zdá, že dosiahnutie uspokojivého kompromisu je na dohľad, spravodajca predkladá súvisiace pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Je pripravený pokračovať v spolupráci s Radou a Komisiou, a samozrejme s tieňovými spravodajcami, v záujme vyjasnenia určitých otvorených otázok a podporenia Rady v priklonení sa k stanovisku Parlamentu predtým, ako sa bude o návrhu odporúčania do druhého čítania hlasovať vo výbore.

POSTUP

Názov

Prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie)

Referenčné čísla

11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

21.5.2008                     T6-0218/2008

Návrh Komisie

COM(2007)0265 - C6-0146/2007

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

15.1.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

15.1.2009

Spravodajca

       dátum menovania

Mathieu Grosch

19.1.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

16.2.2009

16.3.2009

 

 

Dátum prijatia

31.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

6

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Armando Veneto

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Dátum predloženia

2.4.2009