Postopek : 2007/0099(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0211/2009

Predložena besedila :

A6-0211/2009

Razprave :

PV 22/04/2009 - 12
CRE 22/04/2009 - 12

Glasovanja :

PV 23/04/2009 - 8.3
CRE 23/04/2009 - 8.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0277

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 166kWORD 225k
31.3.2009
PE 418.415v02-00 A6-0211/2009

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (prenovitev)

(11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Mathieu Grosch

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (prenovitev)

(11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (11788/1/2008 – C6‑0014/2009),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(1) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2007)0265),

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju člena 62 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A6‑0211/2009),

1.  odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 5 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(5a) Postopno združevanje enotnega evropskega trga bi moralo voditi k odpravi omejitev dostopa na notranje trge držav članic. Pri tem pa bi bilo treba upoštevati učinkovitost nadzora in razvoj pogojev zaposlitve v tem poklicu ter med drugim usklajevanje pravil na področjih izvrševanja predpisov in dajatev za uporabo cest ter socialne in varnostne zakonodaje. Komisija bi morala pozorneje spremljati položaj na trgu ter omenjeno usklajevanje in po potrebi predlagati nadaljnje odpiranje notranjih trgov cestnega prevoza, vključno s kabotažo.

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da bodo ob sprejetju tega predloga upoštevani poglavitni pomisleki Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe  2

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 8 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(8a)Cestne preglede bi bilo treba izvajati brez diskriminacije, neposredne ali posredne, na podlagi državljanstva cestnega prevoznika ali države sedeža cestnega prevoznika ali registracije vozila.

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da bodo ob sprejetju tega predloga upoštevani poglavitni pomisleki Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe             3

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 11

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(11) Cestnim prevoznikom, ki so imetniki licenc Skupnosti iz te uredbe in cestnim prevoznikom, ki imajo dovoljenje za opravljanje določenih kategorij mednarodnih prevozov tovora, bi bilo treba začasno dovoliti opravljati nacionalne prevoze v državi članici, ne da bi tam imeli svoj statutarni sedež ali drugo poslovalnico. Pri opravljanju takšne kabotaže bi bilo treba upoštevati zakonodajo Skupnosti, kot je Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom, in nacionalno zakonodajo na določenih področjih, ki velja v državi članici gostiteljici.

(11) Cestnim prevoznikom, ki so imetniki licenc Skupnosti iz te uredbe in cestnim prevoznikom, ki imajo dovoljenje za opravljanje določenih kategorij mednarodnih prevozov tovora, bi bilo treba začasno dovoliti opravljati nacionalne prevoze v državi članici v skladu s to uredbo, ne da bi tam imeli svoj statutarni sedež ali drugo poslovalnico. Pri opravljanju takšne kabotaže bi bilo treba upoštevati zakonodajo Skupnosti, kot je Uredba (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom, in nacionalno zakonodajo na določenih področjih, ki velja v državi članici gostiteljici.

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da bodo ob sprejetju tega predloga upoštevani poglavitni pomisleki Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe  4

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 13

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

(13) Brez poseganja v določbe Pogodbe o pravici do ustanavljanja pomeni kabotaža opravljanje storitev s strani cestnih prevoznikov v državi članici, v kateri nimajo sedeža, in ne bi smela biti prepovedana, če opravljanje teh dejavnosti ne pomeni stalne ali nenehne dejavnosti v tej državi članici. Za lažje izpolnjevanje te zahteve bi bilo treba omejiti pogostost kabotaže in obdobje, v katerem se lahko opravlja. V preteklosti so bili taki nacionalni prevozi dovoljeni le začasno. V praksi je bilo težko ugotoviti, kateri prevozi so dovoljeni. Zato so potrebna jasna in lahko izvršljiva pravila.

(13) Brez poseganja v določbe Pogodbe o pravici do ustanavljanja pomeni kabotaža opravljanje storitev s strani cestnih prevoznikov v državi članici, v kateri nimajo sedeža, in ne bi smela biti prepovedana, če opravljanje teh dejavnosti ne pomeni stalne ali nenehne dejavnosti v tej državi članici. Za lažje izpolnjevanje te zahteve bi bilo treba jasneje opredeliti pogostost kabotaže in obdobje, v katerem se lahko opravlja. V preteklosti so bili taki nacionalni prevozi dovoljeni le začasno. V praksi je bilo težko ugotoviti, kateri prevozi so dovoljeni. Zato so potrebna jasna in lahko izvršljiva pravila.

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da bodo ob sprejetju tega predloga upoštevani poglavitni pomisleki Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe  5

Skupno stališče Sveta

Uvodna izjava 13 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(13a) Ta uredba ne posega v določbe o dohodnem ali odhodnem cestnem prevozu blaga kot delu kombiniranega prevoza iz direktive Sveta 92/106/EGS z dne 7. decembra 1992 o določitvi skupnih pravil za nekatere vrste kombiniranega prevoza blaga med državami članicami1. Cestni prevozi v državi članici gostiteljici, ki niso del kombiniranega prevoza, kot je določen v direktivi Sveta 92/106/EGS, sodijo v opredelitev kabotaže in zanje morajo zato veljati zahteve iz te uredbe.

 

_________________

1 UL L 368, 17.12.1992, str. 38.

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da bodo ob sprejetju tega predloga upoštevani poglavitni pomisleki Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe  6

Skupno stališče Sveta

Člen 1 – odstavek 5 – uvodno besedilo

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

5. Ta uredba se ne uporablja za naslednje vrste prevoza in prazne vožnje, ki potekajo v povezavi s takimi prevozi:

5. Za naslednje vrste prevoza in prazne vožnje, ki potekajo v povezavi s takimi prevozi, se ne zahteva licenca Skupnosti in zanje ni potrebno prevozno dovoljenje:

Obrazložitev

Novo besedilo pravila o tej izjemi je pomembno zaradi razjasnitve in za uskladitev s členom 8(4) tega besedila.

Predlog spremembe  7

Skupno stališče Sveta

Člen 2 – točka 6

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

"kabotaža" pomeni notranji cestni prevoz za najem ali plačilo, ki se začasno opravlja v državi članici gostiteljici;

"kabotaža" pomeni notranji cestni prevoz za najem ali plačilo, ki se začasno opravlja v državi članici gostiteljici v skladu s to uredbo;

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da bodo ob sprejetju tega predloga upoštevani poglavitni pomisleki Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe  8

Skupno stališče Sveta

Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

3. Opravljanje cestnih prevozov blaga v državi članici gostiteljici s strani prevoznika nerezidenta velja za skladno s to uredbo le, če lahko cestni prevoznik predloži jasne dokaze o mednarodnemu prevozu, med katerim je prispel v državo članico gostiteljico, ter o vsaki zaporedni kabotaži, izvedeni v navedeni državi.

3. Opravljanje cestnih prevozov blaga v državi članici gostiteljici s strani prevoznika nerezidenta velja za skladno s to uredbo le, če lahko cestni prevoznik predloži jasne dokaze o dohodnemu mednarodnemu prevozu ter o vsaki zaporedni izvedeni kabotaži.

Obrazložitev

Sprememba je potrebna, da se besedilo prilagodi položaju tranzitne kabotaže.

Predlog spremembe  9

Skupno stališče Sveta

Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

 

3a. Za dokazovanje, da so bili izpolnjeni pogoji iz tega člena, se ne zahtevajo dodatni dokumenti.

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da bodo ob sprejetju tega predloga upoštevani poglavitni pomisleki Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe  10

Skupno stališče Sveta

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodno besedilo

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

1. V primeru resne kršitve zakonodaje Skupnosti o cestnem prometu, storjene ali ugotovljene v kateri koli državi članici, pristojni organi države članice sedeža prevoznika, ki je storil takšno kršitev, sprejmejo ustrezne ukrepe za spremljanje zadeve, kar lahko med drugim sproži naložitev naslednjih upravnih kazni :

1. V primeru resne kršitve zakonodaje Skupnosti o cestnem prometu, storjene ali ugotovljene v kateri koli državi članici, pristojni organi države članice sedeža prevoznika, ki je storil takšno kršitev, sprejmejo ustrezne ukrepe, ti lahko vključujejo opomin, če to predvideva nacionalna zakonodaja, za spremljanje zadeve, kar lahko med drugim sproži naložitev naslednjih upravnih kazni:

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da bodo ob sprejetju tega predloga upoštevani poglavitni pomisleki Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe  11

Skupno stališče Sveta

Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

3. Pristojni organi države članice sedeža, pristojnim organom države članice, v kateri je bila kršitev ugotovljena, čim prej in najkasneje v dveh mesecih po končni odločitvi glede zadeve sporočijo, ali so bile kazni iz odstavkov 1 in 2 tega člena naložene in katere kazni so to bile.

3. Pristojni organi države članice sedeža, pristojnim organom države članice, v kateri je bila kršitev ugotovljena, čim prej in najkasneje v šestih tednih po končni odločitvi glede zadeve sporočijo, ali so bile kazni iz odstavkov 1 in 2 tega člena naložene in katere kazni so to bile.

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da bodo ob sprejetju tega predloga upoštevani poglavitni pomisleki Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe  12

Skupno stališče Sveta

Člen 13 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodno besedilo

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

1. Če pristojni organi države članice ugotovijo resno kršitev te uredbe ali zakonodaje Skupnosti o cestnem prometu, ki se lahko pripišejo cestnemu prevozniku nerezidentu, država članica na ozemlju, na katerem je bila kršitev ugotovljena, pristojnim organom države članice sedeža čim prej in najpozneje v dveh mesecih po končni odločitvi glede zadeve, predloži naslednje informacije:

1. Če pristojni organi države članice ugotovijo resno kršitev te uredbe ali zakonodaje Skupnosti o cestnem prometu, ki se lahko pripišejo cestnemu prevozniku nerezidentu, država članica na ozemlju, na katerem je bila kršitev ugotovljena, pristojnim organom države članice sedeža čim prej in najpozneje v šestih tednih po končni odločitvi glede zadeve, predloži naslednje informacije:

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da bodo ob sprejetju tega predloga upoštevani poglavitni pomisleki Evropskega parlamenta.

Predlog spremembe  13

Skupno stališče Sveta

Člen 19 – odstavek 2

Skupno stališče Sveta

Predlog spremembe

Uporabljati začne …*.

Uporabljati se začne ... *, z izjemo členov 8 in 9, ki začneta veljati šest mesecev po objavi te uredbe.

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da bodo ob sprejetju tega predloga upoštevani poglavitni pomisleki Evropskega parlamenta.

(1)

Sprejeta besedila, 21.5.2008, P6_TA(2008)0218.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Komisija predlaga prenovljeno uredbo, ki bo nadomestila uredbi 881/92 in 3118/93. Razveljavljena bi bila tudi Direktiva 2006/94/ES. Uredba 881/92 vzpostavlja pravico do mednarodnega cestnega prevoza blaga za plačilo za podjetja, ki imajo licenco Skupnosti. Uredba 3118/93 podjetjem, ki jim je država članica izdala licenco Skupnosti, omogoča izvajanje storitev cestnega prevoza blaga v drugi državi članici, če se te storitve izvajajo začasno. V skladu z direktivo 2006/94/ES morajo države članice liberalizirati nekatere vrste prevoza, kot je prevoz pošte kot javne storitve ali prevoz z vozili pod 3,5 tone.

Komisija je prenovljeno uredbo predlagala, da bi povečali jasnost, berljivost in izvršljivost. Namen prenovitve je bil tudi določiti pogoje, pod katerimi je kabotaža dovoljena, uvesti poenostavljenje in standardizirane formate za licence Skupnosti in potrdila za voznike ter zaostriti sankcije za kršitve zakonodaje Skupnosti o cestnem prometu, storjene v državi članici, ki ni država sedeža. Glavni namen je bil zagotoviti enostavno, jasno in učinkovito opredelitev kabotaže. Komisija je s povečanjem pravne varnosti, znižanjem upravnih stroškov in zagotovitvijo pravične konkurence želela izboljšati učinkovitost notranjega trga cestnega prevoza.

Prva obravnava Parlamenta

Parlament je pozdravil predlog Komisije, vendar je imel dodatne predloge glede opredelitve kabotaže. Dovolil je postopno povečanje dovoljenega števila kabotaž, in sicer sedem namesto tri kabotaže na teden. Prizadeval si je za odpravo vseh omejitev do leta 2013. Nakladanje in razkladanje bi moralo biti dovoljeno samo v državi članici tranzita, uredba pa državi članici nikakor ne bi smela prepovedati, da prevoznikom iz drugih držav članic dovoli neomejeno število kabotaž. Določbe te uredbe ne bi smele urejati dohodnega ali odhodnega cestnega prevoza blaga kot dela kombiniranega prevoza.

V primerih „tretjega prevoza“ (ko prevoz v dveh državah opravlja nerezident) lahko ena od držav članic gostiteljic zahteva uporabo delovnih in zaposlitvenih pogojev, ki veljajo za nacionalne prevoznike. V tej uredbi bi se poleg tega morale odražati tudi določbe iz direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev.

Birokracijo bi bilo treba zmanjšati, tako da bi pri preverjanju kot dokazilo moral zadostovati usklajeni tovorni list. Države članice ne bi smele ovirati kabotaže, s tem da zahtevajo dodatne dokumente, ki niso navedeni v uredbi. Tako kot pri uredbi o dostopu do opravljanja dejavnosti bi morale določbe o manjših kršitvah biti izključene iz predloga o kabotaži.

Parlament je zahteval tudi določbo, na podlagi katere se v primeru resnih motenj na nacionalnem trgu lahko sprejmejo zaščitni ukrepi ravni držav članic.

Skupno stališče Sveta

Razmišljanja Sveta o prenovljeni uredbi so bila osredotočena na vprašanje kabotaže. Opredelitev kabotaže iz člena 8 skupnega stališča Sveta za nekatere države predstavlja minimum, za druge pa maksimum. Dopušča tri kabotaže v državi članici gostiteljici, zadnje razkladanje pred odhodom iz države članice gostiteljice se izvrši v največ sedmih dneh po zadnjem razkladanju v okviru dohodnega prevoza. V tem obdobju prevozniki lahko opravijo kabotaže, dovoljene v kateri koli državi članici, če se omejijo na eno kabotažo v eni državi članici v treh dneh po tem, ko nenatovorjeni vstopijo na ozemlje navedene države članice.

Skupno je Svet delno ali v celoti sprejel 13 od 48 predlogov sprememb Parlamenta. Področja, o katerih se mnenje še naprej razlikuje, poleg opredelitve kabotaže vključujejo nadaljnje odpiranje trga kabotaže, delno razkladanje, opredelitev opravljanja kabotaže, napotitev delavcev na delo, ureditev tretjega prevoza, jasnejšo uporabo koncepta „začasno“, kombiniran prevoz in datum uporabe te uredbe, ki jo Svet želi preložiti na 24 mesecev po začetku veljavnosti.

Predlog poročevalca

Očitno ni velikih razlik v stališčih Parlamenta in Sveta do številnih tehničnih vprašanj. Poročevalec meni, da se je zato treba osredotočiti na glavne teme, pri katerih še vedno obstajajo razlike. Opredelitev kabotaže, vsaj v zvezi z obdobjem in številom kabotaž, ki jo predlaga Svet, je podobna opredelitvi, ki jo predlaga Parlament. Svet je sprejel načelo razjasnitve opredelitve „opravljanja kabotaže“. Vprašanje popolnega razkladanja je še treba razjasniti. Po drugi strani Svet ni sprejel postopne odprave omejitev. Poročevalec meni, da bi bilo mogoče doseči napredek pri teh povezanih vidikih. Obravnavati je treba tudi vprašanje kombiniranega prevoza. Pri posredovanju informacij med državami članicami ne bi smelo biti nepotrebnih zamud. Omogočiti je treba sporazume o širšem dostopu do kabotaže med državami članicami na obmejnih območjih.

Poročevalec zato na tej stopnji, ko se zdi, da je mogoče doseči zadovoljiv kompromis, vlaga predloge sprememb. Pripravljen je še naprej sodelovati s Svetom in Komisijo ter seveda s poročevalci v senci, da bi razjasnili nekatera vprašanja, in spodbuja Svet, naj se približa stališču Parlamenta, preden bo odbor glasoval o osnutku priporočila za drugo obravnavo.


POSTOPEK

Naslov

Dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (prenovitev)

Referenčni dokumenti

11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

21.5.2008                     T6-0218/2008

Predlog Komisije

COM(2007)0265 - C6-0146/2007

Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

15.1.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

15.1.2009

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Mathieu Grosch

19.1.2009

 

 

Obravnava v odboru

16.2.2009

16.3.2009

 

 

Datum sprejetja

31.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

6

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Armando Veneto

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Datum predložitve

2.4.2009

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov