Betänkande - A6-0211/2009Betänkande
A6-0211/2009

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (omarbetning)

31.3.2009 - (11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD)) - ***II

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Mathieu Grosch

Förfarande : 2007/0099(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0211/2009

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (omarbetning)

(11788/1/2008 – C6‑0014/2009 – 2007/0099(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (11788/1/2008 – C6‑0014/2009),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet[1], en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0265),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A6‑0211/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 5a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(5a) Den gradvisa integrationen av EU:s inre marknad bör leda till att begränsningarna för tillträdet till medlemsstaternas nationella marknader upphävs. I samband härmed bör man dock ta hänsyn till kontrollernas effektivitet och utvecklingen av anställningsförhållandena inom yrket, samt harmoniseringen av regler inom, bland annat, områdena genomförande och vägavgifter liksom social- och säkerhetslagstiftning. Kommissionen bör ingående övervaka marknadssituationen liksom ovan nämnda harmonisering och, om så är lämpligt, föreslå ett vidare öppnande av de inhemska vägtransportmarknaderna, inklusive cabotagetransporter.

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanterar man att Europaparlamentets huvudsakliga synpunkter beaktas när detta förslag antas.

Ändringsförslag  2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 8a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

 

(8a)Vägkontroller bör utföras utan direkt eller indirekt diskriminering på grundval av vägtransportörernas nationalitet eller etableringsland eller fordonets registreringsland.

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanterar man att Europaparlamentets huvudsakliga synpunkter beaktas när detta förslag antas.

Ändringsförslag  3

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 11

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(11) Transportföretag som innehar det gemenskapstillstånd som föreskrivs i denna förordning och transportföretag som har tillstånd att utföra vissa typer av internationella vägtransporter, bör tillåtas att utföra tillfälliga inrikes transporttjänster i en medlemsstat, utan att ha säte i eller på annat sätt vara etablerade i den staten. När sådana cabotagetransporter utförs bör de omfattas av gemenskapslagstiftning, t.ex. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och av den nationella lagstiftning som rör vissa områden och som gäller i värdmedlemsstaten.

(11) Transportföretag som innehar det gemenskapstillstånd som föreskrivs i denna förordning och transportföretag som har tillstånd att utföra vissa typer av internationella vägtransporter, bör tillåtas att utföra tillfälliga inrikes transporttjänster i en medlemsstat i enlighet med denna förordning, utan att ha säte i eller på annat sätt vara etablerade i den staten. När sådana cabotagetransporter utförs bör de omfattas av gemenskapslagstiftning, t.ex. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och av den nationella lagstiftning som rör vissa områden och som gäller i värdmedlemsstaten.

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanterar man att Europaparlamentets huvudsakliga synpunkter beaktas när detta förslag antas.

Ändringsförslag  4

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 13

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

(13) Utan att det påverkar fördragets bestämmelser om etableringsrätten innebär cabotagetransporterna att transportföretag tillhandahåller tjänsten i en medlemsstat där de inte är etablerade och bör inte förbjudas så länge de inte genomförs på ett sätt som skapar en permanent eller kontinuerlig verksamhet i den medlemsstaten. För att bidra till efterlevnaden av detta krav bör cabotagetransporternas frekvens och den period under vilken de kan utföras begränsas. Tidigare har sådana transporter varit tillåtna om det har rört sig om inrikestransporter av tillfällig karaktär. I praktiken har det varit svårt att avgöra vilka transporter som är tillåtna. Det behövs därför tydliga och genomförbara regler.

(13) Utan att det påverkar fördragets bestämmelser om etableringsrätten innebär cabotagetransporterna att transportföretag tillhandahåller tjänsten i en medlemsstat där de inte är etablerade och bör inte förbjudas så länge de inte genomförs på ett sätt som skapar en permanent eller kontinuerlig verksamhet i den medlemsstaten. För att bidra till efterlevnaden av detta krav bör cabotagetransporternas frekvens och den period under vilken de kan utföras tydligare fastställas. Tidigare har sådana transporter varit tillåtna om det har rört sig om inrikestransporter av tillfällig karaktär. I praktiken har det varit svårt att avgöra vilka transporter som är tillåtna. Det behövs därför tydliga och genomförbara regler.

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanterar man att Europaparlamentets huvudsakliga synpunkter beaktas när detta förslag antas.

Ändringsförslag  5

Rådets gemensamma ståndpunkt

Skäl 13a (nytt)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

 

(13a) Förordningen inverkar inte på bestämmelserna för ankommande eller avgående transport av gods på väg inom ramen för kombinerad transport som fastställs i rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 december 1992 om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna1. De nationella körningar inom en värdmedlemsstat som inte utförs inom ramen för kombinerad transport i enlighet med rådets direktiv 92/106/EEG, omfattas av definitionen för cabotage och bör därför också omfattas av bestämmelserna i denna förordning.

 

_________________

1 EGT L 368, 17.12.1992, s. 38.

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanterar man att Europaparlamentets huvudsakliga synpunkter beaktas när detta förslag antas.

Ändringsförslag  6

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 1 – punkt 5 – inledningen

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Denna förordning ska inte tillämpas på följande typer av transporter med och utan last i samband med sådana transporter:

Följande typer av transporter med och utan last i samband med sådana transporter ska vara undantagna från gemenskapstillstånd och från andra transporttillstånd:

Motivering

För att texten ska bli tydligare är det viktigt att ändra formuleringen av denna undantagsregel så att den stämmer överens med artikel 8.4.

Ändringsförslag  7

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 2 – led 6

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

6) cabotagetransport: yrkesmässiga, tillfälliga inrikestransporter i en värdmedlemsstat,

6) cabotagetransport: yrkesmässiga, tillfälliga inrikestransporter i en värdmedlemsstat i enlighet med denna förordning,

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanterar man att Europaparlamentets huvudsakliga synpunkter beaktas när detta förslag antas.

Ändringsförslag  8

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Inrikes godstransporter på väg som utförs i en värdmedlemsstat av ett utlandsetablerat transportföretag ska endast anses förenliga med denna förordning om transportföretaget kan uppvisa otvetydiga bevis för att det kommit in i värdmedlemsstaten grund av en internationell transport till värdmedlemsstaten och otvetydiga bevis för varje påföljande cabotagetransport som därefter har utförts där.

Inrikes godstransporter på väg som utförs i en värdmedlemsstat av ett utlandsetablerat transportföretag ska endast anses förenliga med denna förordning om transportföretaget kan uppvisa otvetydiga bevis på inkommande internationell transport och varje påföljande cabotagetransport som därefter har utförts.

Motivering

En ändring i formuleringen är nödvändig för att anpassa texten till förhållandena för cabotagetransporter genom transitländer.

Ändringsförslag  9

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

 

3a. Inga ytterligare handlingar ska krävas som bevis för att de villkor som fastställs i denna artikel har uppfyllts.

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanterar man att Europaparlamentets huvudsakliga synpunkter beaktas när detta förslag antas.

Ändringsförslag  10

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Om en allvarlig överträdelse av gemenskapens vägtransportlagstiftning begås eller uppdagas i en medlemsstat, ska de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där det transportföretag som gjort sig skyldigt till överträdelsen är etablerat vidta lämpliga åtgärder för att behandla ärendet, vilket bland annat kan leda till följande administrativa sanktioner:

1. Om en allvarlig överträdelse av gemenskapens vägtransportlagstiftning begås eller uppdagas i en medlemsstat, ska de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där det transportföretag som gjort sig skyldigt till överträdelsen är etablerat vidta lämpliga åtgärder, vilka kan omfatta en varning, om detta föreskrivs i nationell lagstiftning, för att behandla ärendet, vilket bland annat kan leda till följande administrativa sanktioner:

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanterar man att Europaparlamentets huvudsakliga synpunkter beaktas när detta förslag antas.

Ändringsförslag  11

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

3. De behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten ska så snart som möjligt, och senast inom två månader efter det slutliga avgörandet i ärendet, underrätta de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där överträdelsen uppdagades om huruvida de sanktioner som anges i punkterna 1 och 2 har beslutats, och i så fall vilken eller vilka.

3. De behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten ska så snart som möjligt, och senast inom sex veckor efter det slutliga avgörandet i ärendet, underrätta de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där överträdelsen uppdagades om huruvida de sanktioner som anges i punkterna 1 och 2 har beslutats, och i så fall vilken eller vilka.

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanterar man att Europaparlamentets huvudsakliga synpunkter beaktas när detta förslag antas.

Ändringsförslag  12

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

1. När de behöriga myndigheterna i en medlemsstat får kännedom om att ett utlandsetablerat transportföretag har begått en allvarlig överträdelse mot denna förordning eller av gemenskapens vägtransportlagstiftning ska den medlemsstat inom vars territorium överträdelsen uppdagades till de behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten så snart som möjligt och senast inom två månader efter det slutliga avgörandet i ärendet översända följande information:

1. När de behöriga myndigheterna i en medlemsstat får kännedom om att ett utlandsetablerat transportföretag har begått en allvarlig överträdelse mot denna förordning eller av gemenskapens vägtransportlagstiftning ska den medlemsstat inom vars territorium överträdelsen uppdagades till de behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten så snart som möjligt och senast inom sex veckor efter det slutliga avgörandet i ärendet översända följande information:

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanterar man att Europaparlamentets huvudsakliga synpunkter beaktas när detta förslag antas.

Ändringsförslag  13

Rådets gemensamma ståndpunkt

Artikel 19 – stycke 2

Rådets gemensamma ståndpunkt

Ändringsförslag

Den ska tillämpas från och med den ... *.

Den ska tillämpas från och med den ... *, med undantag av artiklarna 8 och 9, som ska träda ikraft sex månader efter det att denna förordning har offentliggjorts.

Motivering

Genom detta ändringsförslag garanterar man att Europaparlamentets huvudsakliga synpunkter beaktas när detta förslag antas.

MOTIVERING

Inledning

Kommissionens förslag till omarbetad förordning ska ersätta förordningarna nr 881/92 och 3118/93. Direktiv 2006/94/EG bör också upphöra att gälla. I förordning nr 881/92 föreskrivs fria internationella godstransporter på väg i yrkesmässig trafik för de företag som innehar ett gemenskapstillstånd. Genom förordning nr 3118/93 tillåts företag som har ett gemenskapstillstånd som har utfärdats av en medlemsstat att tillhandahålla godstransporter på väg i andra medlemsstater på villkor att det är fråga om tillfällig trafik. Enligt direktiv 2006/94/EG ska medlemsstaterna befria vissa typer av transporter från kravet på gemenskapstillstånd, såsom posttrafik som genomförs inom ramen för samhällsomfattande tjänster och fordon på under 3,5 ton.

Kommissionens förslag till omarbetningen av förordningen syftar till att göra den tydligare och begripligare och till att underlätta kontrollen av efterlevnaden. Villkoren för cabotage ska specificeras, förenklade och standardiserade modeller ska användas för gemenskapstillstånd och förartillstånd och bestämmelserna om påföljder för överträdelser mot gemenskapens transportbestämmelser som begås i andra medlemsstater än den där transportföretaget är etablerat ska skärpas. Ett viktigt syfte var att ta fram en enkel, tydlig och fungerande definition av begreppet cabotage. Kommissionens mål var också att göra den inre marknaden för godstransporter på väg mer effektiv genom att rättsläget förtydligas, de administrativa kostnaderna sänks och rättvis konkurrens säkras.

Parlamentets första behandling

Parlamentet välkomnade kommissionens förslag, men gick längre i fråga om definitionen av begreppet cabotage. Det tillät en gradvis ökning av antalet tillåtna cabotagetransporter under en vecka från tre till sju. Målet var att upphäva alla restriktioner vid utgången av 2013. Lastning och lossning skulle vara tillåtet i transiteringsmedlemsstaten och inget i förordningen skulle hindra en medlemsstat från att tillåta transportföretag från en annan medlemsstat från att utföra ett obegränsat antal cabotagetransporter. Ankommande eller avgående transport av gods på väg inom ramen för kombinerad transport skulle inte omfattas av bestämmelserna i förordningen.

Vid ”tredjelandstransporter” (transporter som utförs mellan två värdmedlemsstater som ingendera är den medlemsstat där transportföretaget är etablerat) kan en av värdmedlemsstaterna kräva att de arbets- och anställningsvillkor som gäller för dess nationella transportföretag ska tillämpas. Bestämmelserna i direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare bör dessutom återspeglas i förordningen.

Byråkratin bör begränsas genom att man använder den harmoniserade standardfraktsedeln som enda dokument i kontrollsyfte. Medlemsstaterna ska inte ha rätt att förhindra cabotage genom att kräva andra dokument än de som anges i förordningen. Precis som i förordningen om rätten att yrkesmässigt bedriva transporter på väg, bör bestämmelserna om mindre överträdelser strykas från förslaget om cabotagetransporter.

Parlamentet efterlyste också en möjlighet för medlemsstaterna att vidta skyddsåtgärder vid allvarliga störningar på den nationella transportmarknaden.

Rådets gemensamma ståndpunkt

Rådets överläggningar om den omarbetade förordningen koncentrerades till frågan om cabotage. Definitionen av begreppet cabotage i artikel 8 i rådets gemensamma ståndpunkt är en minimidefinition för vissa medlemsstater och en maximidefinition för andra. Tre cabotagetransporter tillåts i värdmedlemsstaten och sista lossningen före avresan från värdmedlemsstaten ska äga rum senast sju dagar från det att den sista lossningen inom ramen för den ingående transporten har ägt rum. Inom denna tidsgräns får transportföretagen utföra de tillåtna cabotagetransporterna i vilken medlemsstat som helst, under förutsättning att dessa begränsas till en cabotagetransport per medlemsstat inom tre dagar efter den olastade inresan till den medlemsstatens territorium.

Rådet accepterade totalt – helt eller delvis – 13 av parlamentets 48 ändringsförslag. De meningsskiljaktigheter som återstår, utöver definitionen av begreppet cabotage, omfattar en ytterligare avreglering av marknaden för cabotage, lossning av en del av den totala lasten, definitionen av cabotagetransporter, utstationering av arbetstagare, regleringen av tredjelandstransporter, en tydligare användning av begreppet ”tillfällig”, kombinerad transport och datum för när förordningen ska börja tillämpas, vilket rådet vill skjuta upp till 24 månader efter dess ikraftträdande.

Föredragandens förslag

Det är uppenbart att meningsskiljaktigheterna mellan parlamentet och rådet inte är stora i ett antal tekniska frågor. Föredraganden anser därför att det är viktigt att fokusera på de huvudsakliga frågor där skillnader fortfarande kvarstår. Rådets definition av begreppet cabotage, åtminstone i fråga om den berörda tidsperioden och antalet cabotagetransporter, ligger nära parlamentets. Principen att klargöra definitionen av ”cabotagetransporter” har accepterats av rådet. Frågan om fullständig lossning måste klargöras. Rådet har heller inte accepterat det gradvisa upphävandet av restriktionerna. Föredraganden anser att framsteg kan nås i dessa sammanhängande frågor. Kombinerade transporter måste också behandlas. Inga förseningar bör förekomma i samband med översändandet av information mellan de berörda medlemsstaterna. Avtal om ökat tillträde till cabotage mellan medlemsstater i gränsområden bör vara möjliga.

I nuläget förefaller en tillfredsställande kompromiss möjlig, och därför lägger föredraganden fram nödvändiga ändringsförslag. Föredraganden är beredd att fortsätta samarbetet med rådet och kommissionen, och naturligtvis med skuggföredragandena, för att klargöra vissa frågor, och uppmanar rådet att ytterligare närma sig parlamentets ståndpunkt innan omröstningen om förslaget till andrabehandlingsrekommendation hålls i utskottet.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (omarbetning)

Referensnummer

11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD)

Parlamentets första behandling – P‑nummer

21.5.2008                         T6-0218/2008

Kommissionens förslag

KOM(2007)0265 – C6-0146/2007

Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

15.1.2009

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

TRAN

15.1.2009

Föredragande

      Utnämning

Mathieu Grosch

19.1.2009

 

 

Behandling i utskott

16.2.2009

16.3.2009

 

 

Antagande

31.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

6

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Armando Veneto

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Ingivande

2.4.2009